• Sonuç bulunamadı

Foramen Scapulae Osseum Foramen Scapulae Osseum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Foramen Scapulae Osseum Foramen Scapulae Osseum"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt:32, Sayı:1, (40-42)

* Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.

40

Foramen Scapulae Osseum

Mehmet Cudi Tuncer∗, Orhan Tacar∗, E. Savaş Hatipoğlu∗

ÖZET

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda bulunan scapula kemiklerinden bir tanesinde foramen scapulae ossesum anomalisi saptadık. Proc.coracoideus’un tabanının medialinde bulunan incisura scapulae’nın, lig.transversum scapula superius’un ossifiye olmasıyla foramen scapulae osseum’a dönüştüğünü gözlemledik. Oluşabilecek dar bir for.scapulae osseum, n.suprascapularis’in periferik kısmına tam bir baskı oluşturabilir (m.supraspinatus ve m.infraspinatus parezisi). Bu anomalinin n.suprascapularis’in parazilerinin değerlendirilmesinde önemli bir yeri vardır.

Anahtar Kelimeler: Scapula, Incisura Scapulae, Foramen Scapulae Osseum

Foramen Scapulae Osseum

SUMMARY

We determined that anomaly of foramen scapula osseum on a skeleton of left scapula which has been in Department of Anatomy in Medical Faculty of Dicle University. Incisura scapulae, just medial to the basis of the coracoid process, we observed that the superior transverse scapular ligament ossifies, resulting in a complete osseous passage which is named foramen scapula osseum. A very narrow scapular foramen can produce a complete peripheral compression syndrome of the suprascapular nerve (paresis of supraspinatus and infraspinatus muscles). That variation may an important role for determining in paresis of suprascapular nerve.

Key Words: Scapula, Scapular Incisure, Foramen Scapulae Osseum GİRİŞ

Scapula thorax’ın posterolaterinde yerleş- miş üç köşeli ve üç kenarı olan bir kemiktir.

Processus coracoideus’un tabanının hemen medialinde bulunan incisura scapulae farklı şekillerde ve derinlikte görülebilir. Incisura scapulae, kısa ve güçlü bir ligament olan lig.

transversum scapulae superius ile çevrilmiştir.

Bu yapı ile incisura scapulae osteofibröz bir pasaj oluşturur ve içinden n.suprascapularis geçer. Incisura scapulae’nın üzerinde yer alan lig.transversum scapulae superius’un iki parça- dan oluşabileceği ve bu iki parçanın da bağım- sız olarak veya nadiren de olsa birlikte kemik- leşebileceği bildirilmektedir. Gray, foramen scapulae’nın her iki tarafta görülme sıklığının

% 0.3, sol tarafta görülme sıklığının %1.9, sağ

tarafta görülme sıklığını ise % 2.7 olarak bildirmiştir (1).

OLGU SUNUMU

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda bulunan toplam 80 scapula’

da, incisura scapulae anomalilerine bakıldı.

Sadece bir sol scapula’da lig.transversum scapulae superius’un ossifikasyonuyla incisura scapulae’nın bir delik haline geldiği görüldü (Şekil 1). Foramen scapulae osseum diye adlandırdığımız bu açıklığın transvers çapı 6 mm, vertikal çapı ise 9 mm olarak ölçüldü.

Elips şeklinde olan bu açıklığın klinikteki önemi tartışıldı.

- - - - -

(2)

M. Cudi Tuncer ve ark. Dicle Tıp Dergisi 2005

41 Şekil 1. Foramen scapulae osseum

TARTIŞMA

Processus coracoideus’un hemen medialin- de olan incisura scapulae anomalileri çok nadir olarak görülür. Gruber, yaş ve cinsiyet faktör- lerini de dikkate alarak toplam 180 scapula’nın sadece üçünde incisura scapulae’nın bir foramen scapulae osseum’a dönüştüğünü tespit etmiştir (2). Gray, toplam 1151 scapula’da sadece 28 adet, Vallois toplam 795 scapula’da sadece üç foramen scapulae osseum tespit etmiştir (1,3). Incisura scapulae ile ilgili 5 farklı varyasyonunun olduğu yapılan çalışma- larda bildirilmiştir (4,5). Grundlagen, bu varyasyonların tümünün sonografi yöntemi ile görüntülenebileceğini ifade etmiştir. Tip 1 varyasyonun en sık görülen şekil olduğu ve yaklaşık olarak populasyonda % 43.7 olarak tespit edildiği bildirilmiştir. Tip 1 varyasyonda, incisura scapulae’nın U şeklinde güçlü ve kısa bir lig.transversum scapulae superius ile çevrili olduğu rapor edilmiştir (5). Bu ligament ile incisura scapulae, n.suprascapularis’i içinde barındıran bir osteofibröz kanala dönüşmekte- dir. İlk olarak n.suprascapularis basısı Thompson ve Kopel tarafından tanımlanmıştır.

Her iki kolun karşılıklı abduksiyon veya adduksiyonunda lig.transversum scapulae superius’un n.suprascapularis’e doğru bir bası yapabileceğini ifade etmişlerdir (6). Zeiss ve arkadaşları lig.transversum scapulae superius’

un yaklaşık olarak %10 oranında tam bir kemik kanala dönüşebileceğini açıklamışlardır.

Dar bir foramen scapulae osseum’un n.

suprascapularis’in periferik kısmına tam bir bası yaparak m.supraspinatus ve m. İnfraspina-

tus kaslarının parezisine yol açabileceğini bildirmişlerdir (7). Bizim tespit ettiğimiz olguda, lig.transversum scapulae superius’un ossifikasyonuyla osteofibröz pasaj tam bir kemik kanal haline gelmiştir. Muhtemelen bu kanal n.suprascapularis basısına neden olmuş- tur. Alon ve arkadaşlarına göre omuzun sıklık- la öne doğru çökmesiyle oluşan lig.transver- sum scapulae superius’un konjenital anomali- lerinde n.suprascapularis basısının şekillene- bileceği bildirilmiştir (8). Lig.transversum scapulae superius’un (%5.7) en yaygın olarak görülen varyasyonunun ikiye ayrılması olduğu- nu belirtmişlerdir (9). Diğer çalışmalarda da bu ligamentin (%5.7) iki kısımdan oluşabileceği ve üst parçasının güçlü ve yoğun bir lif dağılımına sahip olduğu, alt kısmının ise zayıf ve seyrek bir lif dağılımına sahip olduğu bildirilmiştir. Bu iki ligament arasından n.suprascapularis ve v.scapularis transversa’

nın (v.jugularis externa’ya açılan küçük bir ven) fossa supraspinata’ya geçtiği beliritilmiş- tir. Lig.transversum scapulae superius’un üst ve alt parçalarının birbirinden bağımsız olarak veya nadirende olsa aynı zamanda kemikleşti- ğini saptamışlardır (5,10).

Sonuç olarak lig.transversum scapulae superius ile ilgili detaylı anatomik bilgiye sahip olmak, olası n.suprascapularis parezileri- ni doğru açıklamaya yardımcı olur. Ayrıca cerrahi uygulamalar esnasında bu ligamentle ilgili varyasyonların bilinmesinin operasyona doğru bir yön vereceği kanısındayız.

KAYNAKLAR

1. Gray DJ. Variations in the human scapulae. Am J Phys Anthropol, 1942; 29: 57- 72.

2. Gruber W. Über ein congenitales Loch im unteren Schulterblattwinkel über dessen Epiphyse. Arch Anat Physiol Wissen Med, 1871; 300-304.

3. Vallois HV. L'os acromial dans les races humaine. L'Anthropologie, Paris, 1925; 35:

977-1122.

4. Vallois HV. Variations de l’echancrure coracoïdienne de l’omoplate. Bull Soc Anthropol, Paris, 1926; 3: 411–413.

5. Grundlagen MB. Möglichkeiten und Grenzen der Sonographie osteofibröser Kanäle

- - - - -

(3)

Cilt: 32, Sayı:1, (40-42)

42

im Schulterbereich Teil 1. Ann Anat, 1997;

179: 355–373.

6. Thompson WPL, Kopel HB. Peripheral entrapment neuropathies of the upper extremity. N Engl J Med, 1959; 1260: 1261

7. Zeiss J, Woldenberg LS, Saddemi SR, Ebraheim NA. MRI of suprascapular neuropathy in a weight lifter. J Comput Assist Tomogr, 1993; 17:303–308.

8. Alon M, Weiss S, Fishel B, Dekel S.

Bilateral suprascapular nevre entrapment syndrome due to an anomalous transverse scapular ligament. Clin Orthop, 1988; 234: 31 33.

9. Prescher A. Anatomical basics, variations, and degenerative changes of the shoulder joint and shoulder girdle. Eur J Radiol, 2000; 35: 88-102.

10. Fick R. Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd II, 1. Abt., 1. T. 1: Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke.

Jena: G. Fischer, 1904; 3: 1911.

- - - - -

Referanslar

Benzer Belgeler

Majör tükrük bezi kökenli pleomorfik adenom- lar çok büyük boyutlara ulaşabilirken, intraoral yer- leşimli minör tükrük bezinden gelişenler, disfaji, fo- nasyon

İnatçı baş ağrısı, burun tıkanıklığı, nazal veya postnazal akıntı, yüzde ağrı veya basınç hissi ve kronik öksürük şikayetleri ile polikliniğimize müracaat

Adkins, kulağın ameliyat öncesi kuru kalma süresi ve akıntılı olması ile başarı arasında bir ilişki bulamamış- tır.. Bazı cerrahlar ise ameliyat öncesi belirli bir

Uzaktan telgrafla ve mektubla, ya - kından cenaze merasimine iştirak et - mekle beni çok yaralı olduğum bir gün­ de hatırlıyan dostlarıma ve akrabala -

Further off are the Üç Şerefeli and Eski Mosques, the Muradiye Mosque overlooking the Maritza from its high terrace site and beyond, the mosques o f Yıldırım

reduction with the formation of barium nitrite at the initial step of the interaction is assumed to be accompanied by the oxidation of residual metallic barium and amorphous

Çalışma için gerekli izin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndan alınarak, laboratuvarda bulunan 81(seksenbir) adet yaş ve

(23) 24 iskemik inme geçirmiş ve PFO saptanmış olgu ile yaptıkları çalışmalarında kontrası ekokardiyografide sağ atriyumdan sol atri- yuma geçtiği saptanan

Yapılan araştırmalarda da çocukların izlediği programlarda şiddet öğelerinin fazlaca yer aldığı, üç çocuk kanalının izlendiği bir çalışmada her saatte

Gelir durumuna göre toplam DSKÖ puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu ve yapılan LSD çoklu karşılaştırma testinde geliri

Anjiofolliküler lenf nod hiperplazisine yol açan Castleman Hastalığı nadir görülen, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, birden çok lenf noduna (pelvik, inguinal,

Sekiz aylık kız bebeğin sağ üst kol arka kısmında mevcut olan ganglion kistinin T1 ağırlıklı sekansta hipointens MRI görünümü..

Çalışmamızda overyan kitle nedeni ile kliniğimizde takip ve tedavi edilen olguları retrospektif olarak klinik bulgular, teşhis yöntemleri, cerrahi tedavi yöntemleri, patolojik

Bizim çal›flmam›zda ise; düflük molekül a¤›rl›kl› Na hyaluronat grubunda ayakta VAS skalas›nda daha anlaml› azalma saptan›rken, yürürken VAS skalas›nda ise her

Ancak son y›l- larda yay›nlanan WHI çal›flmas›n›n sonuçlar›na göre hormon replasman tedavisinin olas› zararl› etkilerinden dolay› postme- nopozal osteoporozun

Üst düzey bürokratımızdan, üst düzey siyasetçilerimize, malvarlığı kuşkulu yeni zenginimizden hayali ihracatı kuşkusuz işadamımıza herkesin "Biran

septum imeratriorum üzerinde ostium venae eava caudalis yakınlannda kalbin atrium dextnım ve sinistrum'u arasındaki ilişkiyi sağlayan "V"şekilli bir delik

One of the variations displayed by the first cervical vertebra (atlas) is the ossified ligamentous border of posterior atlanto-occipital membrane (ponticulus) over the

Fl'nin incissura (foramen) supraorbitale'den geyen sagittal diizleme gore yerle§imi supraorbital bolge- deki kemi.k tahribatlan ytiziinden sagda 30, solda 32 kafatasmda

Foramen jugulareyi ve parafarengeal alanı etkileyen tümörler özel- likle schwannomlar eğer foramen jugularedeki bölümü küçükse transmandibuler -transservi- kal

Duplike olması, unilateral veya bilateral eksikliği, gibi varyas- yonlarının yanı sıra bilateral simetri durumu, uzunluğu, genişliği, alanı ve çevresi gibi parametreler

Anatomik lokalizasyon Facies posterior Facies lateralis Margo interosseus Margo medialis Facies medialis Margo anterior Foraminal indeks Foramen say›s›. fiendemir ve

‹ncisura Scapulae’lar morfolojik flekline ve derinli¤ine göre grupland›r›ld› ve ‹ncisura scapulae tiplerindeki farkl›l›klar saptand›.. Sonuç olarak,