• Sonuç bulunamadı

Standart Modelin Bafl›Yine Dertte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Standart Modelin Bafl›Yine Dertte"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hidrojen Bombas›n›n

Babas› Öldü

Hafif atom çekirdeklerinin yüksek s›cakl›kta birleflmesiyle enerji elde edilmesi sürecini nükleer silah teknolojisine uygulayan kuram-sal fizikçi Edward Teller, geçti¤imiz Eylül ay›-n›n ortas›nda 95 yafl›nda öldü. Stanislaw Ulam’›n çal›flmalar›n› gelifltiren Teller, bir atom bombas›ndan yay›lan radyasyondan ya-rarlanarak, a¤›r hidrojen izotoplar› olan döter-yum ve litdöter-yum çekirdeklerinden oluflan bir kütleyi kendi içine çökertip atomlar›

birlefltir-menin yolunu göstermiflti. ‹lk kez 1952’de Pa-sifik’teki Elugelab adas›nda denenen teknolo-ji, hidrojen bombas›n›n, s›radan bir atom bom-bas›ndan çok daha y›k›c› oldu¤unu ortaya koymufltu. Ayr›ca, sa¤c› bir “flahin” olarak da tan›nan Teller, “atom bombas›n›n babas›” ola-rak tan›nan Robert Oppenheimer’›n 1950’li y›llarda güvenlik belgesinin iptal edilmesinde rol oynam›flt›. 1980’li y›llarda Teller, “Y›ld›z Savafllar›” diye bilinen, uzayda konuflland›r›l-m›fl füze savar sisteminin fikir babalar›ndan biri olarak yeniden spot ›fl›¤› alt›na gelmiflti.

Science, 19 Eylül 2003

7

Ekim 2003 B‹L‹MveTEKN‹K

B ‹ L ‹ M V E T E K N L O J ‹ H A B E R L E R ‹

Standart Modelin Bafl›

Yine Dertte

Ald›¤› bunca yara bereye karfl›n dimdik ayakta kalmay› baflarabilmifl olan Standart Model, serseri bir penguene yem mi olacak? Bir deneyin ayk›r› sonuçlar›yla heyecanlanan, ancak her seferinde modeli ölüme mahkum edecek kesin kan›t› bir türlü bulamayan fizikçilerin umudu, böyle olmas›. Yine de, daha önceden a¤z› yanm›fl fizik camias›, temkini elden b›rakmay›p yeni deneylerin sonunu beklemek e¤iliminde.

Bu kez sorun, Japonya’n›n Tsukuba kentinde bulunan KEK B

Fabrikas›’nda yürütülen bir deneyle ilgili. Bu tesis, maddenin, Büyük Patlama’da eflit miktarda ortaya ç›km›fl olmas› gereken karfl›maddeye nas›l olup da üstün geldi¤i

bilmecesini çözmeye yarayaca¤› umulan ender B mezonu adl› parçac›klar›, deneylerde kullan›lacak yeterli say›da üretmek için kurulmufl bulunuyor.

Tesiste yürütülen Belle deneyi, orta kütlede bir parçac›k olan ve bir “alt” kuark içeren B mezonlar›n›n bozunma mekanizmas›n› izliyor. Arada bir B mezonu kendili¤inden, çok büyük kütleli iki parçac›¤a bozunuyor: maddenin en temel bileflenleri olan kuarklar›n alt› çeflidinden en a¤›r› olan bir “üst” kuark ve bozunmadan sorumlu zay›f çekirdek kuvvetini tafl›yan W bozonu adl› a¤›r bir parçac›k. Bir aflama sonra üst kuark ve W bozonu üç strange (garip) kuarka dönüflüyor.

Fizikçilerin standart “el yaz›s›” ile gösterildi¤inde bu mekanizma, biraz da hayal gücü zorlanarak bir penguene benzetiliyor. Standart Model, bu penguenlerin hangi s›kl›kta ve hangi mekanizmalarla ortaya ç›kaca¤› konusunda kesin öngörülerde bulunuyor. Dört y›l önce çal›flmaya bafllamas›ndan bu yana KEK B fabrikas› 150 milyondan fazla B mezonu üretmifl bulunuyor. Japonya’daki ve California’daki

Stanford Lineer H›zland›r›c› Merkezi’ndeki (SLAC) parçac›k fizikçileri, bu B mezonlar›n›n nas›l bozundu¤unu inceleyerek, Standart Model’in temel önermelerinden olan kuarklar›n birbirlerine dönüflmesini belirleyen say›lar› ölçüyorlar. Standart Model’in temel

dayanaklar›ndan biri, sin 2βdiye

adland›r›lan bir büyüklük. Bu, madde ile karfl›madde aras›ndaki asimetride anahtar bir role sahip.

2001 y›l›nda, SLAC’de bulunan

BaBar deney ekibi, sin2β’nin

Standart Model’de öngörülenden daha düflük bir de¤er tafl›d›¤›n› gösteren kan›tlar buldu¤unu aç›klad›. Ancak KEK B Fabrikas›ndaki Belle ekibinin yapt›¤› ölçümler, de¤eri modelde öngörülen düzeye geri getirir gibi oldu. Ancak, art›k Standart Model Japonya’daki müttefikini de yitirmifl görünüyor. 11-15 A¤ustos tarihlerinde ünlü Fermilab’›n bulundu¤u, Chicago yak›nlar›ndaki Batavia’da toplanan bir fizik konferans›nda söz alan Belle ekibinden Thomas Browder (Hawaii Üniversitesi), ekibin son ölçümlerinde

sin 2βde¤erinin, BaBar’›n buldu¤u

de¤erin de alt›nda ç›kt›¤›n› aç›klad›. ‹statistik terimleriyle bu de¤er, Standart Model’den 3,5 sigma büyüklü¤ünde bir sapma anlam›na geliyor. Bu da toplant›ya kat›lanlar aras›nda bir flok etkisi yaratmaya yetti. Baz› araflt›rmac›lara göre modelle deney sonuçlar› aras›ndaki fark, Standart Model’de varl›¤› öngörülmeyen baz› parçac›klar›n, B-mezonunun bu bozunma biçiminin karfl›l›¤› olan penguenin biçimini hafifçe de¤ifltirdi¤ine iflaret edebilir. Ancak Standart Model’in ipini çekmek için haz›rlananlar, sonuçlar›n tekrarlanan deneylerde de

do¤rulanmas›n› beklemek zorundalar. BaBar grubundan ‹talyan fizikçi Marcello Giorgi, sonucun gelecek y›l yaz sonuna do¤ru netleflebilece¤i görüflünde: “Kimbilir” diyor, “bakars›n›z gelecek yaz yeni bir fizi¤in do¤du¤unu ilan edebiliriz”.

Science, 22 A¤ustos 2003 w+ bozon Anti alt kuark Anti garip kuark Anti üst kuark Gluon Anti garip kuark Garip kuark Anti üst kuark

B mezonu bozunmas›n› betimleyen penguen diyagram› yak›nda geçersiz ilan edilebilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Klâsik fikir ve kanaatleri artık biline bili- ne eskimiş iğri büğrü hatlarla, mahzurları tat- bikatta bir kere tekrar ile anlaşılmış yıldızvari meydanlarla (bir

• Tepkime girenler yönünde (katsayılar toplamının çok olduğu yönde) ilerlediği için kaptaki toplam molekül sa- yısı artar, NH 3 miktarı azalır.. C) Ortama C

[r]

Evin plânına, haricî mimarisine, renklerine ve detaylarına itina edilerek muvaffak olmuş bir bina tesiri elde

Büyük bir banyo binasının inşası yalnız onun bulun- duğu şehir için değil, ayni zamanda daha büytik mikyas- da meslek âlemi ve iştirak eden industri için bir hâdise-

Not: En üst sat›rdaki bir lamban›n üstü, bir sonraki sütunun en alt sat›r›ndaki lambay›; en sa¤ sütundaki bir lamban›n sa¤›, bir sonraki sa- t›r›n en

Literatürler- de, genellikle çocukluk ça¤›nda bafl a¤r›s›n›n en s›k ne- deni olarak migren, ikinci s›kl›kta ise gerilim tipi bafl a¤r›s› bildirilmektedir

Bunun ölçüleri bu serbest ticaretin etkileri son derece önemlidir ve yaptığımız hesaplara göre özellikle rekabet ye- tenekleri bakımından Türk sanayiinin (1960 lardan