• Sonuç bulunamadı

Bir Onceki Yılı Telafi Edici Aşamada

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir Onceki Yılı Telafi Edici Aşamada "

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tiirk Kardiyol Dem Arş

2002:30: 199-207

Tür~ Kardiyologları 2001 Yılı Yayınlarında

Bir Onceki Yılı Telafi Edici Aşamada

Prof. Dr. Altan ONAT

i.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakı'illesi

Emekli

Öğrelim

Üyesi. Tiirk Kardiyoloji

Deme.~i

ÖZET

Kardiyovaskiiler tıp

alanmda 2001

yılmda

Türkiye köken-

li uluslararası yayınları değerlendirmek amaciyle, Scien- ce Ciraıion Index'in CD eclisyonuna kaynak dergilerdeki

Türkiye adres/i

yayınlar Web

of

Science'ıen

incelendi.

Kardiyovaskü/er tıb!Jt ilgilendiren yayrnlardan

, ya!l11z SC/

Expanded kapsammda yer alan makaleler ve

ediıöre

mek-

ıup ile rop/a/1/ı özeıleri dış/anarak, geri katan ıam metinfi makaleler dikkate afrndı. Birden fazla kummda n ya da bi- lim dafından çıkan ortak yayınfar için

bir kredi sistemi

uygufandı. Am/an yılda

bifim

ve rekno/oji salıatarında çı­

kan

Tiirkiye kaynakfı 6229 tam

metin/i makafeden, CD

edisyoııwıdaki 99'u (%2 ,6'sı)

kardiyovaskiifer

tıbba

ai

Ili.

Kardiyoloji yayrnfamr

da, önceki iki

yılda

kaydedifen du-

rakfamayr telafi edercesine, 2001 yrimda bir öncesine kı­

yasla %47'/ik bir artış sağlandr; dünyadaki paymuz bitıde

6.9'a yiiksefdi.

Kardiyolojide 81, kafp cerrahisinde /6, ço- cuk kardiyolojisinde 2 makafe yayınlanmrştı. Yaymfanan dergiterin ortanca impakt faklörii 1.0 idi.

T.

Yüksek ihti- sas Has/. yaymfarda Hacettepe Ü.'nin önüne geçti. Ayrıca Yiiziincü Yrf, Dicfe

ve

Karadeniz

ÜTF'/eri bu

yrf lıanrle yapan merkezlerin başmda

geldi.

Tiirk Kardiyol Dem Arş

2002; 30: 199-207

Anahtar kelime/er: Tiirk kardiyofoji yaymfarı

Gelişmiş dünyanın

bilgi toplumu için e

girdiği çağı­

mızda,

ülkemizin bilime

verdiği değerin cılız

kalma-

sı düşündürücüdür.

Bilgi toplumunun kilit

kaynağı

olan bilg i, üre tim

araçlarının

giderek büyüyen kay-

nağı olacaktır.

Bilim ve te knoloji

gelişme,

refah ve

zenginleşmenin

g iderek güçlü

anahtarı olmaktadır.

Ulu sal

kaynakların

gelecekte uygun tah sis edilmesi

konusunda bi limsel

yayın etkinliğine ilişkin

göster- gele rden

yararlanı

hr

(1).

Ülkemizde bilimdeki

gelişmeye

paralel olarak kardi- yavasküler

tıp alanında (2)

d a

1990'1ı yıllarda hızlı

bir

inkişaf kaydedilmiş,

dünyadaki ilgili

payımızı

6- 7 kat

artırma başarısını sergilemiştik.

Ancak bu ge-

lişmenin

son

yıllarda yavaşlaması, bazı

tereddütler

(3) uyandırmıştı.

Bu itibarla eldeki

yazıda,

kardiye- vasküler

tıp alanında

üst düzey

uluslararası yayınla­

rımızın

2001

yılındaki

durumunun incele nmesi ilgi

Alındığı tarih: 18 Ocak 2002

çeki c i

olacaktır. Uluslararası

dergi lerde yer alan lOO'ü

aşkın

ta m-metinli makaleni n

referansı, aynı

sahada

çalışan meslekdaşlarımızın

yararlanabi lmesi

düşüncesiyle, yazıya

eklenmektedir.

MA TERYEL ve METOD

Insıııute for Scientific Information'ın İnternet'te yayınladı­ ğı Web of

Science

servisinin 2001 yılına ait "adres ler" fas-

lında

Türkiye

başlığı altında kayıtlı bulunan 738

1 adet ya-

yın varlığı bildirilmişti. Bunlardan Ankara ve İstanbul ad-

resle ri

yıl

içeris

inde birkaç kez, diğer 20 kadar

büyü k ün

i- versite şehrindeki referanslar yılın sonunda tek tek gözden geç

irildi. Kardiyovasküle r

tıp alanını ilg

ilendi

ren

leri seç- mek

üzere, neşredildikleri derginin yanısıra, gerektiğinde asıl adres olara

k göste rilen kay na k kurum

ve bilimdalı öğ­

rc

nilerek d

ikkate

alıııdı. Yurtdışıııdaki bir merkez ilc ya da yerli bir kardiyoloji-dışı

kurumla, Türk kardiyoloji kuru-

munun ortaklaşa ürettiği bir yayında yarım puan verildi.

Yazarların sırası ve sayısına göre, kardiyoloji kurumunun

ağırlığı gerektiğinele kesir puanla belirlendi. Aynı fakülte-

nin

değişik dallarının orlaklaşmasında, ilkyazarın dalına

daha çok ağırlıkla kredi verildi. Toplantı özeti ile edilörc

mekıup türü yayınlar dışlanıııca, tam metin li makale türün- den 99 yayın kaldı.

BULGULAR

Bu

yazıda değerlendirilen

yay mlar

yalnız

tam -metin- li makale ile editoryal ve derleme !üründeki kalem- lerden ibarettir. On lara burada

kısaca

maka le teri- miyle

atıf yapılmaktadır.

Science Citation Index Ex- panded'in on-line olarak

taradığı

dergilerde toplam

1.1 2 milyon

yayın

yer

almaktaydı; bunların

binde

6,6'sı

(738 1 'i) Türkiye

kaynaklıydı

(Tablo 1). Tam metin li makalelerde de genelde

payımız farklı değil­

di. Bir önceki

yıla kıyasla,

dünyada %6

artışa karşı- Tablo 1. Ülkemizde 2000 ve 2001 yıllarında üretilen bilim ve kardiyoloji yayınları

2001 2000

sayı yüzde sayı yüzde

Bilim ve teknoloji yayını+ 7381 121.5 6074 100 Bilim ve ıeknoloji makalesi • 6229 121.9 5112

100

Kardiyovasküler tıp makalesi* 99.1 147.2 67.3 100

(2)

Tiirk Kardiyol Dem Arş 2002; 30: 199-207

Tablo 2. 2001

yılı

SCI 'in

taradığı

dergilerde

çıkan

Türk kardiyovasküler

tıp yayınlarının

alanlara ve kurumlara gör e

dağılımı

sc

ı

Toplam

K ard. KV

cerr P

cd kard

Toplam

99.1 80.6 16.5

2

T.Yüksek ihtisas H.

18 15 3

Hacettepe ü.

Tıp 16.4 15.4 ı

Ankara Ü. Tıp 9 7 2

Yüzü

ncü Yıl Ü. Tıp 8.2 8.2

Dicle

Ü. Tıp 5 5

istanbul

Ü. Tıp 5 3 2

Karadeniz TÜ

Tıp 4.5 4.5

Koşuyolu

K A Hast

4 2 2

Selçuk Ü. Tıp 3 3

T. Kardiyol.

Derneği 3 3

Çukurova

Ü. Tıp 2.5 2.5

Atatürk

O .

Tıp 2 2

İnönü Ü. Tıp 2 ı ı

i.ü. Kard. Enst.

1.5 0.5 ı ı

Gazi ü.

Tıp 1.5 0.5

Gaziantep

Ü. Tıp ı ı

Haydarpaşa Nünıune ı ı

Osmangazi

Ü. Tıp ı ı

S.Ersek GKDCM

ı ı

Trakya ü.

Tıp 3 3

Akdeniz

Ü. Tıp ı ı

Dokuz Eylül

Ü. Tıp ı ı

Ege

Ü. Tıp ı ı

K.

Has Ü. Tıp ı ı

Ankara

Nünıune 0.5 0.5

izzet Baysal ü.

Tıp 0.5 0.5

Fırat Ü. Tıp 0.5 0.5

Mamıara Ü. Tıp 0.5 0.5

Uludağ Ü. Tıp 0.5 0.5

lık,

ülkemi z

yayınlarında

%22, kardiyo loji

yayınları­

mızda

%47' lük yükselme kaydedildi.

Kardiyovasküler ftp

alanında

2001

yılında

96 maka- le yayma

sokulmuştur.

Bunlardan

erişkin

kardi yolo- jisinde 8 1, kardiyovasküler cerrahide 16, pediyatrik kardiyolojide de 2 makale sözkonus udur (Tab lo 2).

T oplam I 08 kadar makalenin

referansları

e ldeki ya-

zıya

ek olarak

sunulmaktadır.

Dünyada 200 I 'de SCI CD edisyonuna giren tam metinli kardiyovasküler

tıp

makalelerinin toplam 14,400

civarında olduğu

yolundaki tahminime dayanarak, bu alandaki

yayın­

larımızın

dünyadaki

payı

son olarak binde 6.9 dü ze- yine

yükselmiştir.

200

Kardiyovasküler

tıp

makalelerinin

üretildiği

kurum- lara göre

sıralanışı

Tablo 2'den izlenebilir. T. Yük- sek ihtisas Has tanesi bu sene Hacettepe TF'nin ön

sı­

radaki yerine

geçmiştir.

Ankara ÜTF ve Yüzünci.i

Yıl

ÜTF sonraki iki

sırayı paylaşmışlardtr. Onları

Dicle,

İstanbul Tıp

ve Karadeni z T. ün ivers iteleri kardiyoloji anabilim

dalları

4'ten fazla makale ile iz- lemektedir.

Makalelerimiz, 23'ü ka rdiyovasküler

tıp alanı

olmak üzere, 32

ayrı

dergide

yayın imkanı bulmuştur

(Tab- lo 3).

Anılan

dergilerin impakt faktörü de

aynı

tab- loda

verilmiştir.

Bu dergilerde ortanca impakt faktö- rü 0.97'di r.

Yayınlarımızın

üçte bir kadar büyük bir bölümünün tek

başına

Angiology dergisinde yer al-

dığı anlaşılmaktadır.

TARTIŞMA

Uluslararası

üst düzey

yayın

verileri, I 999

yılından

itibaren - gerçi ISI örgütü

tarafından

CD edisyonu olarak tutuluyorsa da -on-line biçiminde iletilmek- tedir. CD-ROM'da taranan b ilimsel dergilerin

sayısı

3600'ün üzerin de iken, on-line siste m 6000 kadar dergiyi

taramaktadır.

Türk Kard iyoloji

Derneği

üst dü zey

yayın

destekle me

uygulamasında,

CD- ROM'da geçen dergilerde yer alan tam metinli ma- kalelere destek verme ilkesini sürdürmeyi

kararlaş­

tırmıştı.

Bu nedenle e ld eki makale

anılan

dar kap- Ta

blo 3. Kardiyevasküler tıp makalelerimizin 2001 yılında yayın­

landığı dergiler

Sa)'ı lıııp

F•

Sayı lıııp

F.

ı

Eur H

ean J 3.6 ll Inı J Cardiol 0.97

ı Atherosclerosis 3.39 ı CV Drugs

Thcr

0.95

ı J Tlıor CV Surg 3.06

7

J Cardioılıor

V An

0.92

6

Anı J Cardiol

2.76

ı

Thor CV Surgeon

0.64

ı Anı J Hypcrıcns 2.69 33

Angiology

0.63

ı Anı Heart J 2.42 ı Inı J CV lnıag 0.54

ı

He

art 2.14 ı Curr Ther Res 0.52

2

Ann Thor Surg

1.83 ı Inı J Anıiıııicr

Ag 2.96

5 J Anı Soc Echo

1.64

ı Fen il Sıeril 2.85

2 PACE 1.6

ı Eur Resp J

2.59

2 Caıh

CV

lnıcrv

1.32

ı Diabeı

Res Cl Prac

0.98

5

J Heart Valve Dis

1.12

2 Endocr J 0.78

ll

Cl in Cardiol 1.08

ı

Cl in

Rheunıaıol 0.72 J

Cardiov Surg

0.57

ı Ann

Vasc Surg

1.07 ı Inı J

Gynecol 0.33

Posıgrad

Med

J 0.34

ı

Coron An Dis

1.03 ı

Schw Med W

schr

0.26

*lmpakt faktörii

(3)

A. Onar: Tiirk Kardiyologlan 2001 Yılı Yayınlannda Bir Önceki Yılı Telafi Edici Aşamada

100

·oünyadaki binde pay

90 80 70

iii

60

>.

ca

50

(/) ı:

>. 40

~ 30

2.1 2.2 :.3 2.0

20 10

o

ı

~- ~

n - J

J--

- ı

t-

~~ .... t;

4.7

~ ~

~;

c-

4.3

rf·

t t -

,..;. ~ L-

ec

t-- ~~

~- ~ - ~ ~-

- f.

ı- ,.-., t -

~

...

ı-

u.

f!"" r- F·

T:• t -

t- r-

t-

r-

F

t-

r-

t-

J-·

r-

~ r-,

katılmalarına bağlanabilir. Aynı yargı,

durumun u konsolide eden Yü- z üncü

Yıl,

Dicle, Karade niz T. ve Selçuk ÜT fakülteleri için geçerli o labilir.

İzmir

ile

İstanbul'daki

bü- yük me rkezle rin

yayın

üretmede geri ka lmala n maalesef s ürmektedir.

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Kardiyologlanmız,

kard iye vas küler s istemler ve periferik vasküler hasta-

lık alanlarında

SCI'ce taranan yakla-

şık

80 de rgiden sadece 23'üne ilgi

göstermiş

oluyorlar.

Yayıınladıkları Yıllar

sanılı

de rgilerde

yayımlanan

ma kale lere odaklan-

maktadır.

Ka rdiyevasküler

tıp alanındaki yayınlarda,

bir önce- ki

yıldakine

göre bu

yıl

32 faziasiyle 99 tam metinl i maka le

kaydedilmiştir.

Bu

alanın,

ülkem izin genel bilimi içindeki

payı

böylece %2.6 il e orta düzeyin az üstü ne

çıkmasına

yol

açmıştır. Başka

bir

yaklaşımla,

Türk iye SCI Expanded'in

taradığı yayınlarda

binde

6,6'lık

bir pay

alıyorken,

Türk kardi yolojis inin dar

kapsamlı yayınlarda

dünya kardiyo lojis indeki

payı

ilk kez binde 6,9'a

yükselmiştir.

Bu

gelişme,

çocuk kardiyolojisi

yayınlarında

gerilemeye

rağmen,

özel- lik le

erişkin

kardiyoloj isindek! hamleye

bağlanabilir.

Kurumlar

arasında,

g ünümü ze dek kalp cerrahisini ilgilendiren

yayınlarında

ö n s aftabulunan T. Yükse k ihtisas Hast., bu

yıl

tüm kardiyevaskül er

tıp alanında başa

geçmes i, Hacettepe Ü. ni geride

bırakması

dik-

tüm dergilerin

kıratı

vas attan

düşük sayılmaz;

ortanca impakt faktörünün 1

olması

bun u

doğrulamaktadır.

Bir ö nceki

yıl

da

yayınlarımız kapsaınındaki

ortanca dergi l

,06'1ık iın­

pa kt faktörüne sahipti. Ancak, kabul ü daha kolay o lan bir dergiye makale lerimizin l/3'i ni

yoğunlaştır­

ınak,

ne derecede

doğrudur?

Ü st düzey ka rdiyevasküler

tıp yayınlarımızın

2001

yılında,

öncelik eden iki

yıldaki duraklanıayı

telafi ede n, bir

gelişme sergilediği

sonucuna

varılmıştır.

KAYNAKLAR

1.

De Jong JW, Schaper W: The international rankorder of elinical cardiology. E ur Heart J 1 996; 17:35-42 2. Onat A: Uluslararası Türk tıp yayınları 1995-1996 yıl­ larında büyük ivmeye sahip. Türk Kardiyol Dern Arş

ı 997; 25:227-35

3. Onat A: Kardiyovasküler tıp alanındaki üst düzey ma-

sayısı yılında duraklaınada.

(4)

Tiirk Kardiyol Dem Arş 2002: 30: 199-207

2001 Yılı

ıJı

Kard. Gökçe M, Erdöl C, Çe lik

Ş,

Baykan M, Erdöl

H, Sarı

A.

Ahmetoğlu

A: Marfan's synd rome ,

ı1ı K'deııiz

dextrocard ia and sillls

iııversus

associated with discretc subaortie

stenosis and aortic

iıısufficieney

in an adult fel ame: Case report. J Heart V al ve Dis 10:415-7

K ard. Ector H, Rickards AF, Kappenberger L, Linde C, Vardas P, Oto A,

Sanıini

M,

Suıton

R: 0. 1 H'tepe T he world survey of card iac

paciııg

amd

iınplaııtable cardioverıcr

defibrillators: Cale ndar

year 1997-Europc. PACE-PAC Clin Electrophys 24:863-8

K ard. Aiki mbaev KS,

Canataroğlu

A, Özbek S, Usa! A: Renal vasculnr resistance in progressive

ılı

Ç'ova systcmic sclcrosis:

Evnluaıion

w ith duplex Dopple r

ulırasound.

Angiology 52:697-701

K ard. Erdi ne S,

Haııdberg

EM, Kol b B: Characteristics of

patieııts

w ith coronary artery disease

ıJı

Kard.

Eııst.

a nd

hyperıeıısion:

A re port from ENNEST.

Cliıı

Cardiol 24:6-8

K ard. Balbay Y,

Tıkız

H,

Sapıiste

RJ, Ayaz S,

Şaşmaz

H, Korkmaz

Ş: Circulaıioıı intcrleukiıı-1 ıJıTYİH

bcta,

interlcukiıı-6, tuınor

nccrosis factor-alpha, and soluble !CAM-I in patients w ith

chroııic

stable an gina and myocardial

infarctioıı.

Angiology 52: 109-14

K ard. Güler N, Bilge M ,

Eryoııucu

B

, Uzun K, Avcı

ME, Dülger H: Cardiac

tropoııiıı

1 levels 100.

yıl

patie nts w ith left hean fai lu re and cor pulmonale. Angiology 51:317-22

K ard. Gü le r N, Eryonucu B, Bilge M, Etlik Ö, Erkoç R, Sakarya ME: Late systolic wave on 100.

Yıl

brachial artery blood fl ow veloeity

paıterıı

in patients with coronary

arıery

disease and i ts relation to vascular

sıiffness.

Angiology 52:527-32

K ard. Bilge M, Güler N,

Eryoııucu

B, Güntekin Ü: Effect of blood

pressuı·e

reduction on 100.

Yıl

abnormal left a tria l appendage

funcıion

in

unıreated sysıeınic hypcrteıısive patienıs

with

siııus

rhythm. Angiology 52:621-6

K ard. Güler N, Eryonucu B, Bilge M, Erk oç R,

Türkoğlu

C: Wolff-Parkinson-White syndrome 100.

Yıl mimickiııg

aeute antcrior myocardial infaretion ina young m a

le

patient. Angiology 52:293-5

K ard. Bilge M, Güler N, Eryonucu B, Erkoç R: Docs

acuıe-phase

beta blackade reduce left 100.

Yıl

atrial appendage function in patie nts with c hron ie nonvalvular

aırial

fibri llation? J Am Soe Eehoeardiogr 14:194-9

K ard. Bilge M, Eryonucu B, Güler N: A case of left atrial appendage thrombus w ith em bolic 100.

Yıl

stroke asoc

iation witlı

aortie stenosis in sinus

rlıytlım.

J

Anı

Soc Echoeardiogr 2000;13:1 127-9

K ard. Bilge M, Eryonucu B, Güler N: Biat rial

tlıroıııbosis

a fte

r acute iııferior

wall myocardial 100.

Yıl

infaretion - A case report. Angio logy 2000;5 I: I 035-8

K ard. Döven O,

Sayın

T , Güldal M,

Karaoğuz

R, Oral D:

Hearı

rate

variabiliıy

in

hypertroplıic

Ankara obstruc tive cardiomyopathy:

associatioıı

with

fuııctioııal

classification nnd left

veııtricular

outflow gradie nts. Int J Cardiol 77:28 1-6

K ard. Atmaca Y, Alpman A,

Kılıçkap

M, Murat S, Oral D: Effect of

circadiaıı

rhythm on Anka

ra

response to carotid sin us massage. Heart 86:57 1

Kard. Dinçer I, Özdöl C,

Daııdaebi

R, Akyürek O, Atm aca Y,

Kılıçkap

M, Erol C, Oral D: Ankara Predictive value of mitral

aııııual calcificatioıı

for the diagnosis of

coroııary

a rtery disease

in patients

wiılı

dilated

cardioınypatlıy.

Angiology 52:515-20

Kard. Güleç S, A ras Ö, Akar E, Tutnr E, Ömürlü K,

Avcı

F, Dinçer

İ,

Akar N. Ora l D: Anka

ra

Metlıylenetetralıydrofolate

reductase gene

polymorplıisın

and ri sk of

preınature

myocardia

l

infarction. C lin Cardio

l

24:281-4

K ard.

Sayın

T , Döven O, Serkalp B, Akyürek Ö, Güleç S, Ora l D: Exercise-i nduced

isclıemia

Anka ra in patients w ith coronary artery disease. Int J Cardiol 87: 143-9

K ard. Akyürek Ö, Diker E, Dinçer

İ, Kılıçkap

M, Kumbasar D, Erol Ç, Oral D: The

rclationslıip

Ankara be tween transmitral early filling wave deceleration time and th e recovery of atrial

co

ntrac

tility after e lectrical

cardioversioıı

of atrial fibrillation. Int J Cardiol 79: 15 1-7

202

(5)

A. Onar: Tiirk Kardiyologları 2001 Ytll Yaym/armda Bir Önceki Ytll Telafi Edici Aşamada

Kard. Aleyürek Ö, Akyürek N

,

Sayın T, Dinçer İ,

S erk alp B , Akyol G, Özenci M, O

ral D:

Ankara Association between the sever

ity of heart failure and the susceptibility of myocytes to

apoptosis

in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Int

J Cardiol 80:29-36

K ard.

Erol MK, Uğur

M ,

Yılmaz

M,

Açıkcl

M, Sev imli S, Alp N: Left atrial

ıncehanical

function s Atatürk

in eli

te m ale athletes. Am J Cardiol 88:9

1

5-+

Kard. Erol MK, Genç Y, Kızıltunç

A, Bo zkurt E,

Açıkcl

M,

Yılmaz

M,

Şenocak H: Increased

Atatürk

plasına adrenoınedullin in patients undergoin

g percutaneous translumi

nal coronary

ang

ioplasty. Swiss Medical Weekly 13 ı

:50-3

K

ard.

Demir M, Acartürk E: Clinical characteristics influence left and right ventricular dias

tolic Ç'ova functio

n in hcalthy

individuals. Angiology 52:25-30

Kard

.

Demir M, Acartürk E: Cl

inical characteristics infl

uence aort

ic root dimension and blood

Ç'ova fl ow velocity in healthy subjects. Ang io logy 52:457-61

K ard

.

Adalet K, Oflaz H, Sezer A, Büy üköztürk K: Efficacy and to lerabili ty of fixed , low-dose Çapa combination therapy with

Verapaınil

sustained-release and trandolapril in patients with

ınild

to severe essential hypertension uncontrolled by

ınonotherapy:

an open-label, mult

icenter trial. C

urrent Therapeutic Res 62:26

ı -7

1

K ard. Tükek T,

Atılgan

D, Akkaya V, Kudat H, Demirel

Ş,

Özcan M, Korkut F : Assessment of Çapa left a trial appendage function and i ts relatio nship to

pulınonary

veno us flow pattern by

transesophageal echocardiography. Int J C ardiol 78:12 1-6

K ard. Tükek T, Akkaya V,

Atılgan

D, Demirel S, özcan M , Güven O, Korkut F: Effcc t of left Çapa atrial size and function on P-wave d ispersion: A study in patients with paroxsymal at rial

fibrillation. C

lin Cardiol

24:676-80

K ard. Ülgen MS ,

Akdeınİr

O, To prak N: The effec ts o f

triınetazidine o

n heart rate variaiblity and Dicle signal-averaged electrocardiography in earl y period of acute

ınyocardial

infarction.

Int J Cardiol 77:255-62

Kard. Ülgen MS, Bilici A, Acar M, Toprak N: The relat ionship of

coronary artcry disease and

Dicle carotid Dopp ler flow velocity and resistance index in patients with no

significant carotid

stcnosis. Ang

iology 52:433-4

K ard. Ülgen MS, Alan S, Akdemir O, Toprak N: The effect of g

lucosc insulin potassium solu

tion Dicle on ventricular late-potential and

hearı

rate variability in acute myocardial infarctio n.

Cor Art D

is 1

2 :507-

1

2

K ard. Ülgen MS, Karadeele A, Alan S, O, Toprak N : T he value o f

heınodynaınic

changes induced Dicle by carotid sin

us massage on the diagnosis coronary artery disease. Angio

logy 52:703- 1 O

K ard. Ülgen MS, Toprak N: The effects of right ventricular

involveınent

o n heart rate variability Dicle and ventri cular Iate potenlials in acute inferior

ınyocardial

infa rct ion. Angiology 52:597-603 Kard.

Kayıkçıoğlu

M, Can L, Erdem NM, Kültürsay H,

Payzın

S,

Kokuludağ

A,

Türkoğlu

C: Ege

Socuble P-selectin and the success of thrombolysis in acute myocardial infarction. Int J Cardiol 79:223-9

K ard. Bicik Z, Akcan Y,

Uğur

B: Effect of verapamil sustained-release on the

syınpathetic

nervous Gazi-Baysal system response to

isoınetric

stress in patients with essential hy pertension: A pilot study in

Turkish patients. Current T herapeutic Research- Clin & Exp 62:595-601

K ard. Akdemir

İ, Davutoğlu

V, Aktaran S: G iant hi atal hernia presenting w

ith stable angi na

G'antep pectoris and syncope-A case report. Ang iology 52:863-5

K ard.

Yıldırır

A, Batur MK,

Kabakçı

G: Left ventr icular septal

aneurysın

in

associaıion

with H'tepe

bicuspid aortic valve -A case report. Ang iology 52:173-6

(6)

Tiirk Kardiyol Dem Arş 2002; 30: /99-207

K ard. Atalar E,

Haznedaroğlu

I,

Ayıemir

K, Aksöyek S, Övünç K, Oto A, Özmen F: Effects of H'tepe

ste

nt coating on p late lets and endothelial cells after intracoronary stent implantation.

Clin Cardiol 24: 159-64

Kard. Özer N,

Ayıemir

K, Kuru G, Atalar E, Özer Y, Övünç K, Aksöyek S, Gököz A, Gürsel G

,

H'tepe Kes S: Hydatid cyst of the heart asa rare cause of embolizat ian: Report of 5 cases and

review of published reports.

J

Am Soc Echocardi 14:299-302

K ard.

Yıldırır.~, Tokgözoğlu

L,

Haznedaroğlu İ,

Sin ici

İ, Kabakçı

G, Övlinç K, Aksöyek S, Oto A,

Ozınen

F,

Kirazlı Ş,

Kes S: Extent of coronary atherosclerosis and

hoınocysteine

H'tepe

a ffect endothelial

ınarkers.

Angiology 52:589-96

Kard.

Kabakçı

G, Önlalan O, Batur MK,

Yıldım

A,

Çağrıkul

R,

Açıl

T,

Tokgözoğlu

L, Oto A, Özmen F, Kes S: What is the optimal evaluation time of the QT dispersion after acute

H'tepe myocardial infa retion for the risk

sıratificaıion?

Angiology 52:463-8

K ard. Özer N,

Tokgözoğlu

L, Çöplü L, Kes S: Echocardiographic evaluation of left and

riglıt

H'tepe ventricular d iastolic funct ion in patients w ith chronic obst ructive pulmonary disease.

J

Am Soc Echo 14:557-61

Kard.

Yıldım

sA,

Tokgözoğlu

SL, Oduncu T, Oto A,

Haznedaroğlu

I

, Akıncı

D, Köksal G, H'tepe

Kirazlı

S, kes S: Soy protein diet significantly improves endothelial fu nction and lipid

paraıneters.

C l in Cardiol 24:71 1-6

K ard.

Yıldım

A,

Kabakçı

G, Oto A: Le ft ventricular function and

autononıic

nervous system H'tepe balance during

ıwo

different stages of the

ınenstrual

cycle: Int 1 Cardiol 77:305-6

Kard. Özer N,

Aytenıir

K, Atalar E, Sade E, Aksöyek S, Övünç K,

Açıl

T,

Nazlı

N, Özmen F, H'tepe Oto A, Kes S: P wave dispersion in

hyperıensive

patients with paroxysmal atrial fibrillation.

PACE-PAC C lin Electrophys 2000;23: 1859-62

Kard.

Çınar

Y,

Şenyol

AM, Duman K: Blood viscos ity and blood pressure: Role of temperature

Hpş Nünı

and

hyperglyceınia. Anı 1 Hypertens

14:433-8

K ard.

Koşar

F, Hisar

İ,

Durmaz T

, İleri

M

, Tandoğan İ:

QTc dispersion

ıneasurement

for risk of

İnönü syncope in patie

nts with aort ic stenosis. Angiology 52:259-65

K ard.

Ereın

C,

Yıldız

R,

Kavgacı

H, Karahan C,

Değer

O, Can G, Telatar M: Prevalence of K'deniz d

iabetes, obesity and hypertension in a Turkish population (Trabzon city). Diabe

t Res

C

l

in Pract 54:203-8

K ard. Çelik

Ş,

Erdöl C, Baykan M, Kapla n S, Kasap H: Relation between

paroxysınal

atrial K'deniz fi brillation and left ventricular diastolic function in patie nts with acute

ınyocardial

infarction. Am 1 Cardiol 88: 160 -3

K ard . Çelik

Ş,

Baykan M, Erdöl C,

Kılınç

K,

Öreın

A,

Öreın

C,

Durmuş İ:

C-reactive protein as K'deniz a risk factor for left ventricular

throınbus

in patie nts with acute myocard ial

infarcıion.

C lin Cardiol 24:6

15-9

Kard. Erdöl C, Çelik

Ş,

Baykan M: A saccular

aneurysın

on the ascending aorta fa llaw ing aort ic K'deniz va] ve replaceme nt. Int

J

Cardiol 79:263-4

Kard.

Yayınacı

B,

Dağdelen

S,

Bozbuğa

N, De mirkol O, Say B, Güzelmeriç F, Dind ar

İ:

K'yolu The response of the myocardia l

ınetabolisın ıo

atrial pacing in patients w ith coronary slow

flow. In t J Cardio

l

78: 151-6

K ard.

Kurtoğlu

N, akçay A, Dindar

İ:

Usefulness of o ra l

dipyridaınole

therapy for angiograiphic K'yolu slow coronary artery fl ow. Am

J

Cardiol 87:777-+

Kard. Ö kme n E, Çakmak M, Çelik S,

Yapıcı

F, Erdinler

İ,

Öztürk R,

Çaın

N: Laser angioplasty in S. Ersek a right coronary artery ste nt reste nosis with the guidance of left internal

maınınary

artery

contrast inj ectio n: Case report. Catheter Card io In te 53:7 1-4

K ard. Özde mir K, Altunkeser BB,

Sökınen

G, Tokaç M, Gök H: Use fulness of peak mitral inflaw Selç uk veloc ity to predic t severe mitral regurgitation in patients with nonn a l or

iınpaired left

ventricular systolic function. Am

Hearı J 142:1065-71

204

(7)

A. Onat: Tiirk Kardiyologları 2001 Yth Yay111larlllda Bir Önceki Ytlı Telafi Edici Aşamada

Kard. Özde mir 1{. Uluca Y, Da n ~ G , T okaç M, Altunkeser BB, T elli HH, Gök H: Jmportance Selçuk of left a nterior he m

iblock development

in inferi or wall acute myocardial infa rction.

Ang iology 52:743-7

K ard. Özdemir K, Altunkeser B,

Danış

G, Özdemir A, Uluca Y, Tokaç M, Telli HH, Gök H: Selçuk E ffect of the isolated b undle branch block on systolic and diastolic fu nctio ns of left

ventricle. J Am Soc Echo 4:

1075-9

K ard. Görenek B, Kudaiberdieva G,

Çavuşoğlu

Y, Gök tekin Ö, Ata N,

Ünalır

A, Birdane A, O'gazi T imuralp B:

Imp

lanta ble event loop recorder prevents misdiagnosis of underlying

arrhythmia in patients w ith unexplained palpitat ions-A case report. Angiology 52:78 1-4

K ard. Onat A: Risk factors and cardiovascula r d isease in Turkey. Atherosclerosis 156:1

-

1 0 TKD K ard. Onat A, Sansoy V,

Yıldırım

B,

Keleş İ,

Hergenç G : C-reactive prote in and corona ry heart TKD

disease in Western Turkey. Am J Cardiol 88:601 -7

K ard. Onat A, Sansoy V,

Yıldırım

B: Which fasting triglyceride levels best retlect coronary risk? TKD Evidence from the T urkish Adult R isk Factor Study. Clin Cardiol 24:9-14

K a rd.

Erdoğan

O, Altun A, Özbay G:

Internıittent

mode reversion to VOD of a dua l

chanıber

Trakya pacemaker model. PACE 24:1704-5

K ard.

Erdoğan

O, Altun A, Akdemir O, Aktöz M, Özbay G: Unexpected occurrencc of ST segment Trakya clevation during administration of intravenous atropine. Cardiovasc Drugs The r 15:367-8

K ard. Altun A, Akdem ir O,

Tatlı

E, Özbay G: Transient ST segment changes mimic king early Trakya repolar isation phenomenon in a patie nt with angina at rest- Coronary artery spasm.

Postgrad Med 1 77:603-4

K ard.

Tık ız

H, Terzi T, Balbay Y, Demir AD, Soylu M,

Keleş

T, Kütük E : QT dispersion in

TYİH

single coronary

arıery

disease: Is

ı

here a relation betwecn QT dispersion a nd diseascd

coronary artery or lesion loca lization? Angio logy 52:43-51

K ard

Tandoğan

i, Yetkin E,

Yanık

A, Ulusoy V, Temizhan A, Çehreli

Ş, Şaşmaz

A:

Copıparison TYİH

of tha llium-20 1 exerc ise SPECT and dobutamine stress echocardiography for d iagnosis of

coronary artery disease in patients

witlı

le ft bundle

branclı

block. Int 1 Cardiovasc T magin g

ı

7:339-45

Kard. Soylu M, Demir AD, Arda K, Uzun Y, Göksel S: Association between m itral annular

TYİH

calc ification and carotid atheroma. Angiology 52:20 1 -4

K ard. Yetkin E,

Şenen

K,

İleri

M, Atak R,

Toplaoğlu

S, Ergün K,

Yanık

A,

Tandoğan İ, TYİH

Çehrc li

Ş,

D uru E, Demirkan D: Diurnal variation of QT dispcrsio n in patients w ith and

w ithout coronary artery disease. Angiology 52:3 I 1-6

Kard.

İleri

M, Hisar

İ,

Yetkin E,

Koşar

F,

Çelıı·eli Ş.

Korkmaz

Ş.

Demirkan D: Incrcased lcvels

TYİH

of plasma thrombomodulin in patients with acute myocardial infaretion who had

thrombolytic t herapy and achieved succcssful reperfus ion. Clin Cardiol. 24:377-9

K ard. Korkmaz

Ş, İleri

M, Hisar E, Yetkin E,

Koşar

F: Increased levels of souble adhesion

TYİH

m olecules, E-selectin and P-select in, in patients with infect ive endocarditis and

enıbolic

events. Eur Heart J 22:874-8

K ard. Demir AD,

Şenen

K, Balbay Y, Soylu M,

Tıkız

H, Korkm az

Ş:

Effects of a trial pacing on

TYİH

QT d ispersion in patients with coronary artery disease without angina pectoris and ST

segment depression. Angiology 52:393-8

K ard.

İleri

M, Yetki n E,

Tandoğan

i , Hisar

İ,

Atak R,

Şenen

K, Çehreli

Ş,

Demirkan D: Effect of

TYİH

habitual smoking on QT interval duration and dispersion.

Anı

J Cardiol 88:322-5

K ard.

Tıkız

H, B albay Y, Atak R, Te rzi T , Genç Y, Kütük E: The effect ofthrombolytic on left

TYİH

ventricular aneurysm

fornıation

in acute myocardial infarct ion: Relationship to successful

reperfusion and vessel patency. Clin Cardiol 24:656-62

K ard. Yetkin E, Çehreli S,

İleri

M,

Şenen

K, Ata k R,

Yanık

A, Yetkin O ,

Şaşmaz

H; Comparison

TYİH henıodynamic

(8)

... , ..... , .... ... ':J_ ... _, - - · ., , --·

K ard. Yetkin E, Erbay AR,

İleri

M, Turhan H,

Balcı

M, Çehreli S, Yetkin G , Demirkan D: Levels

TYİH

of c irculating adhesion mo leeules in

cheumatic mitral stenosis. Am 1

Cardiol 88:

ı

209-+

K ard.

Şenaran H, İleri

M,

Altınbaş

A,

Koşar

A, Yetk

in E, Öztürk M, Karaaslan Y, Kirazlı

S:

TYİH

Thrombopoitein and me an platelet volume in coronary artery disease. Cl in Cardiol 24:405-8

K ard. Demir AD, Soylu M,

Tıkız H

, Tezcan UK, Balbay Y , Kütük E:

Polymorphic ventricular TYİH

tachycardia due to renal artery stenosis-A case report. Angiology 5

ı: ı

039-43

K ard. Balbay Y,

Coşkun

A, Jean-Baptiste R, Demir AD,

Tıkız H, Korkmaz Ş,

Kütük E: Efeects

TYİH

of V

alsaıva manauver on QT di

spersio n in patients with ischemic heart diseases.

Angiology 52:735-4

ı

K ard.

Tandoğan İ,

Yetkin E,

İleri

M , Ortapamuk H,

Yanık

a, Çehreli S, Duru E: Diagnosis of

TYİH-Nüm

coronary artery disease with Tl-201 SPECT in patients with left bundle branch block:

Importance of alternative interpretation approaches for left anterior descending coronary lesions. Angiology 52: 103-8

Gin-

Yaralı

H,

Yıldırır

A, Aybar F,

Kabakçı

G, Bükülmez O, Akgül E, Oto A: Diastolic

ıJı

H'tepe K ard. dysfunction and increased serum homocysteine concentrations may contribute to increased

cardiovascular risk in patients w ith polycystic ovary syndrome. Fert Steril 76:51 1-6

İç-Kard.

Atalar E,

Ayıemir

K,

Haznedaroğlu,

Özer N, Övünç K, Aksöyek S, Kes S,

Kirazlı Ş,

Özmen F: Increased plasma levels of souble selectins in patients w

ith unstable angi

na.

H'tepe

Int 1

Cardio l 78:69-73

İç-Kard.

Atalar E,

Açıl

T,

Ayıemir

K, Özer N, Övünç K, Aksöyek S, Kes S, Özmen F: Acute H'tepe anterior myocardial infaretion following a mi Id nonpenetrating chest trauma. Angiology

52:279-82

İç-Kard.

Atalar E,

Haznedaroğlu

I,

Ayıemir

K, Aksöyek S, Övünç K, Oto A, Özmen F: Effects of

1

H'tepe stent coating on platel ets and endothelial cells after intracoronary stent implantation.

Cl in Cardiol 24:

ı

59-64

İç-Kard.

Güvener N, Tütüncü NB, Oto A,

Erbaş

T: Major determinants of the carotid intima-media

1/4

H'tepe thickness in type 2 diabetic patien ts: age and body mass index. Endocr J 2000;47:525-33

İç-Kard.

Tütüncü NB, G

üvener N, Tütüncü C: Chlamydia pneumonia seropositivity correlates w ith ılı

H'tepe serum fibrinogen and lipoprotein a levels: Any role in atherosclerosis? Endocr 1 48:269-74

İnfek.-

Çetinkaya Y, Akova M ,

Aşçıoğlu

S, Hayran M, Uzun O, Aksöyek S,

Tokgözoğlu

L, O

to A, ı13

H'tepe Kard. Kes S,

Paşaoğlu

I, Ünal S: A retrospective review of 288 ep isodes of infective endocarditis

where rheumatic valvular disease is stili common. Int 1 Antimicrobial Agents

1

8:

ı

-7

1

Kard.-

Yıldım

A,

Yaralı

H,

Kabakçı

G, Aybar F, Akgül E,

Bülüınez

0 :

Hormone replacement Başkent-

Gin. therapy to improve left ventricular diastolic functio

ns in healthy postmenopausal women.

H'tepe Int 1 Gynecolog y 75:273-8

Kard.- Eryonucu B, Uzun K, Güler N, Bilge M: Comparison of the acute effects of salbutamol and 0.7

IOO.Yıl

Pnöm.

terbutaline on heart

ra te variability in adult asthmatic patients: Eur Resp J 200 1: 17:863-7

Kard.-

Yıldım

A, Aksöyek S, Çalgüneri M,

Ayıemir

K, Apras S, Kiraz S,

Kabakçı

G, Öv ünç K,

2

13 H'tepe Romat. Oto A, Kes S: No ev

idence of cardiac autonoınic involveınent

in ankylosing spondylitis,

as assessed by heart rate variability. Clin Rheumatol 20:

ı85-8

K ard- Güler N,

Katı İ,

Demirel CB, Bilge M , Eryonucu, Topal C: The effects of volatile

I100. Yıl

Anest. anesthetics on the Q-Tc inter val. 1 Cardiothor Vascular Anest.

15: ı

88-9

1

K ard- Bozkurt MF,

Yıldım

A,

Kabakçı

G, Caner B: Exercise-i nduced left bundle branch block

ılı

H'tepe Nükl

.Tıp

during tahllium 2 0

1 ınyocardial

perfusion scintigraphy -A case report. Angiology 52: 145-8

1

KV.

Oğus

NT,

Çakalağaoğlu

C,

Çakalağaoğlu

F: Çiçek

Ş:

Accelerated atherosclerosis in tertiary

lJı

Marm Cerr syphilis and successful treatment w ith saphenous vein grafting-A case report.

Angiology 52:549-52

206

(9)

A. Onar: Tiirk Kardiyologlan 2001 Y1lı Yaym/amıda Bir Önceki Y1lı Telafi Edici Aşamada

KV.Cerr.

Uğurlu

BS, Hazan E, B adak Ö,

Yörükoğlu

K, Oto Ö: Dissection of the ascendin g aorta due 9Eyl.

to metastetic carcinoma. Ann Thorac Surg 72:614-5

KV.Cerr.

Kızıltepe

U, U ysaJ el A,

Çorapçıoğlu

T, Dal va K, Akan H,

Akalın

H: Effects of combined An k conventional and modified ultrafiltration in adult patients. Ann Thorac Surg 71 :684-93

KV.Cerr.

Yazıcıoğlu

L,

Eryılmaz

S,

Şırlak

M,

İnan

MB, Aral A,

Taşöz

R, Eren NT, Kaya B, An k

Akalın H

: Recombinant human erythropoieti

n administration in cardiac surgery.

J Thor Cardiovasc Surg 122:741-5

KV.Cerr.

Aydoğdu

T,

Şahin

N,

Uluşan

V,

Gürpınar

F, Türkay C, Bayezid Ö: Right atrial.hydatid Akdeniz cyst associated with multiple organ involvement: Case report. J Thor Cardiovasc

Surg 121:1009-1 l

KV.Cerr.

Darçın

OT,

İslamoğlu

F,

Yağdı

T,

Boğa

M, Doymaz MZ, Gezen MR: Effectiveness of

Ege-Fırat

endothelial cell seeding on patency of damaged vascular surfaces in a canine model.

Ann Vasc Surg

15:350-4

KV.Cerr. Ener S,

Yağdı

T,

Pocasıoğlu

H, Büker S:

Coınbined thoracoabdoıninal aneurysın

repair and

Ege-U'dağ off-puınp

coronary artery surgery. J Thor Cardiovasc Surg 49:3

13-5

KV.Cerr. Sönmez B, Tansal S, Ünal M, Korkut A,

Yağan

N, Demirsoy E,

Arbaılı H

,

Ayıekin

V: K.

Has

A left pulmonary artery

aneurysın

secondary to

pulınonary

hypertension. J Cardiovasc

Surg 42:629-32

KV.Cerr.

Kırali

K,

Mansuroğlu

D,

Yayınacı

B,

Ömeroğlu

SN,

Başaran

Y,

İpek

G, Yakut C: K'yolu

Paravalvular Icakage after mitral valv

e

replaceınent: ls left atrial enlargeınent

an additional

indication for reoperation? J Hear V al ve Dis. 10:418-25

KV.Cerr.

Demirağ

M,

Kırali

K,

Ömeroğlu

SN,

Mansuroğlu

S,

Akıncı

E,

İpek

G, Berki T, Gürbüz A, K'yolu

Işık

O, Yakut C: Mechanical versus biological valve prosthesis in the mitral position:

A lO-year follow up of St. Jude Medical and biocor valves. J Heart Valve Dis

10:78-83

KV.Cerr. Türköz A,

Çiğli

A, But K, Sezgin N, Türköz R, Gülcan O, Ersoy MÖ: The effects of

İnönü

aprot

inin and steroids on generataion of cytokines during coronary artery surgery.

J Cardiothor Vasc Anesth 15:603-10

KV.Cerr.

Tokmakoğlu

H, Vural KM, Özatik MA, Çehreli S,

Şener

E,

Taşdemir

0: Closed

TYİH coınınissurotoıny

versus balloon valvulaoplasty for

rheuınatic

mitral stenosis. J Heart

Valve Dis

10:281-7

KV.Cerr. Küçükaksu DS, Akgül A, Uzun A, Tarcan O,

Çağlı

K,

Şener

E,

Taşdemir

O, B

ayazıt

K:

TYİH

Thirty years survival without anticoagulation after aortic, valve replacement with a

Bjork-Shiley prosthesis. J Heart Va! ve D is

ı

0

:548-9

KV Cerr.-

Tumaoğlu

S:

Tuğrul

M,

Camcı

E, Çakar N,

Akıncı

O, Ergin P: Clinical applicability of the Çapa Anesi. substitution pf mixed venous oxygen saturation with central venous oxygen saturation.

J Cardiothor Vasc Anesth 15:574-9

KV Cerr.-

Camcı

E,

Tuğrul

M, Korkut K, Tireli E: Blood S- 100 protein concentration in children Çapa

Anesı.

undergoing cardiac surgery. J Cardiothor Vasc Anesth 15:29-34

KV Cerr.- Koner Z, Çetin G,

Karaoğlu

K, Seren S, Bakay C: Fresh who l e blood and immunog

lobulin

Kard.

Ensı.

Anest. permit coronary artery bypass graft surgery in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. J Cardiothorac Vasc Anesth 15:483-4

KV Cerr.-

Caıncı

E,

Tuğrul

M, Korkut K, Tireli E: Blood S- 100 protein concentration in children

TYİH

Anest. undergoing cardiac surgery. J Cardioth Vascular

Anesı.

15:29-34

Ped. Kard. Kula S, Erer D,

Büyükateş

M,

Tunaoğlu

FS, Olguntürk R,

Özdoğan

ME: Bruceila Gazi endocardi tis: Case report and review of the literature. J Heart V al ve Di s 10:486-8

coınplication

Referanslar

Benzer Belgeler

Büyük harpten sonra san'atın her şubesinde yeni bir çalışma devri başladı; Avrupanın belli başlı büyük şehirlerinde her gün sergiler açılıyor ve san'atta hiç bir

Bütünleme sınavına not yükseltmek için girmek isteyen öğrenciler, Bursa Teknik Üniversitesi internet sayfasında ilan edilen tarihlerde öğrenci işleri bilgi

Vaziyet çok sade ve tabii bir şekil lau.zetmekte ve insanı çok güzel cezbetmektedir..

ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu

Engelli oda: Giriş kat, iki tek kişilik yatak ve sofa, LED TV, uydu yayını, TV’den müzik yayını, minibar, direkt hatlı telefon, klima (hava şartlarına göre), elektronik

[r]

Zararları: Uzun yemek nakliyatı. Büyük hastanelerde bunun elektrik arabaları veya oto- mobillerle yapılması. Ve fazla araziye ihtiyaç olması. Muhtelif büyüklükte

Devlet üniversitesi olarak kurulan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi altında, ülkemizin ilk ve tek Lif ve