• Sonuç bulunamadı

P Â K İ S T A N DÂ A T A T Ü RK A N I T!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "P Â K İ S T A N DÂ A T A T Ü RK A N I T!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

P Â K İ S T A N D Â

A T A T Ü R K

A N I T !

mimarı: Syed Shah NAWAZ

Cumhuriyetimizin 50. yıldönümü se-bebile dost Pakistan hükümeti Başkan Zülfikâr A l i Bhutto'nun makarn olan Lar-kana kentinde, A T A T Ü R K adına Türk-Pakistan uluslarının tarihî dostluğunun ni-şanesi olan bir anıt yapılmıştır.

Anıtın açılışında Türkiye Devlet Ba-kanı Orhan Öztrak bir heyetle bulunmuş-tur. Yapılan törende ekselans Z. A l i Bhutto ve O. Öztrak bir konuşma ile anı-tı açmışlardır.

Birbirlerine yakın şekilde yerleştiril-miş, iki kule, dostlukları sağlam temeller üzerine oturtulmuş iki ülkeyi Türkiye ve Pakistan'ı temsil etmektedir. Beton Strük-türün birleşmesi bu dostluğu belirtmekte-dir. Üst kısımdaki yıldız f o r m u her iki ül-kenin ortak sembolüdür. Paralel kuleler düşünce ve diğer alanlardaki birliği yan-sıtmaktadır. Kuleler arasındaki aydınlatıl-mış kısım gelecekteki işbirliği için ümidi belirtmektedir. 25 metre yüksekliğindeki bu anıt Bakrani Naka Chowk'un merkezin-de inşa olunmuştur. Anıt 1.75 metre yük-sekliğinde üzeri sade onyx mermer kaplı kaideye oturmaktadır. Atatürk'ün vecizels-ri Türkçe ve ingilizce olarak pivecizels-rinç harf-lerle yazılmıştır.

Kare kaide üzerinde iki cesur, yüksek ikiz paralel üzeri hafif tarak sıvalı kolor-kret kaplı beton kolon ('yükselmektedir. Biçim olarak kolonlar aynı olmakla bera-ber yükseklikleri farklıdır. Uzun kolonun yüksekliği 25 metreyi bulmaktadır. Masif kolonların zemindeki kesitleri 45x350 cm. dir. Kolonlar arasında 45 cm. lik bir açıklık bırakılmış olup anıt yüksekliği boyunda giz-li ışıklandırma yapılmıştır.

Kaidenin 1.20 metre yukarısında, üze-rine Zülfikâr A l i Bhutto'nun vecizeleri ya-zılı beyaz mermer plâkalar, kolonlar üze-rine tesbit olunmuştur.

Bu eserin meydana getirilmesinde Yarbay Basheerful Haq Abbasy İdarî Or-tak ve Syed Shah Nawaz da baş mimar olarak görev almışlardır.

Syed Shah Nawaz, Batı Pakistan Mü-hendislik ve Teknoloji Üniversitesi (La-hore) mezunudur. Mezuniyetten sonra Batı Pakistan bölgelerinde tatbik oluna-cak un değirmeni tip projesi hazırladı. Düşük maliyetli yerleşmeler üzerine araş-tırmalar yaptı. Müzeler üzerine araştır-malar yaptı ve Ulusal Müze, Silâhlı Kuv vetler Müzesi, Lahor'da kütüphane,

Tolin-ton çarşısı ve Lahore demiryolu istasyonu geliştirme ve yenileme projelerini uygu ladı. Lahore Mühendislik Üniversitesinin Master planını yaptı. Dacca'da sinema ve Ravralpindi'de 110 yataklı otel projelerini hazırladı. Ayrıca, Rawalpindi de Hostel kompleksi yarışmasında, Larkana'da kültür merkezi yarışmasında ve 1973 de Mustafa Kemal Atatürk, Ahmed Sukarno ve Cemal Abdülnasır için yapılacak anıtlar yarışma larında I. ödülleri kazandı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Özellikle son zamanlarda yapılan araştırmalarda,' yok olma olayı sonucunda Permiyen sonunda Triyas'a geçemeyen konodont cins ve türleri ile, biyolojik krizi başarıyla

Bitwise 10 Büyük Kripto Endeksi, likidite, güvenlik ve diğer riskler için taranan en büyük 10 kripto varlığın piyasa değeri ağırlıklarından oluşan bir endeksidir ve

deyıı istifta ve: Olur deyu imza itdiklerinden sonra kalkub Müfti Abdür- rahim Efendi ve Sardrıâzam Sofu Mehmed Paşa ve Kadıaskerler ve Yeniçeri Ağası ve

Batı Trakya, geçmişten günümüze birçok devletin hâkimiyeti altında bulunan, 1923 Lozan Barış Antlaşması’ndan bu yana da resmi adı “Helen Cumhuriyeti”

[r]

Direkler evin dere- cesine göre işlenmeden bırakıldığı gibi ayrı ayrı renklere d

H e r hangi bir sebeble mevcut vergileri arttır- mak veya yeni bir vergi ihdas etmek icap ederse t a a h h ü d e giriştiği zaman mevcut olmıyan bu zam- lardan dolayı müteahhidin

[r]