UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİNİN PLAN NOTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 80-85)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

AÇIKVEYEŞİL ALANLAR

3- UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİNİN PLAN NOTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ:

1/1000 ölçekli plan teklifi plan notlarının Genel Hükümler başlığı altında yeni plan notları getirilmiştir.

1.14- 18. madde uygulaması etaplar halinde yapılabilir. Etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP + KOP oranları farkı %5’ten fazla olamaz.

Dere Yapı Yaklaşma Alanları ve diğer ilgili hususlarla ilgili olarak İSKİ Genel Müdürlüğü 05.03.2010 tarih ve 116158 sayılı yazısındaki kurum görüşüne göre 1/5000 ölçekli planın plan notlarına ilaveten yeni hükümler getirilmiştir. Bu ilaveler ilgili kurum görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında uyulması gereken esaslara ilişkin olan 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5. plan notları eklenmiştir.

“2.2.2. Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırları içinde kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitlerinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve koruma alanları dâhilinde sedde, topuk, duvar, tel kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.

2.2.3. Taşkın risk sınırlarını belirleme çalışmaları henüz tamamlanmadığından İSKİ tarafından taşkın risk kotunun, derenin onaylı projesine göre ıslah edilmiş olması kaydıyla mevcut/planlanan dere duvar kotundan 1.50 m. yüksekte olduğu kabul edildiğinden, bu nedenle dere yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın imar parsellerinde herhangi bir noktada yapının ±0.00 kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar (kret) kotundan +1.50 metre yüksekte olması zorunludur.

Bu kotun altında bodrum katına izin verilmez. Ancak zemin ve inşaat teknikleri açısından bodrum kat yapılması zorunlu hallerde taşkın riskine maruz bu katlar iskan edilmemeli konut, otopark, sığınak, depo vb.

faaliyetler amacıyla kullanılmamalıdır. Ayrıca imar parsellerine hizmet edecek altyapı tesislerinin (bina zemin altı drenaj sistemleri, atıksu ve yağmursuyu vb. altyapı tesisleri) ±0.00 kotu, üzerinden mansap noktalarına terfi ettirilerek, bu kottan daha düşük alanlarda sızdırmazlık önlemlerinin (havalandırma/aydınlatma boşlukları, kapı, pencere gibi donatılar ile varsa zemin altı otopark girişlerinin risk kotunun üzerinden yapılması) alınması gerekmektedir.

2.2.4. Atıksu bağlantı projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın görüşü alınmalıdır.

2.2.5. Planlama Sahasında her ne sebeple olursa olsun derelerin üzeri kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzeri kapatılmak suretiyle açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir.”

2.3.1.- Planlama alanı içinde konut, ticaret ve kentsel altyapı (sağlık, eğitim, idari vb. tesisler) alanlarının otopark ihtiyacı kendi fonksiyon alanı içinde İstanbul Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çözülecektir.

1/1000 ölçekli plan teklifi plan notlarının Uygulamaya Dair Özel Hükümler başlığı altında;

3.1- İmar Planında Yapı Adaları içerisinde belirtilmiş Yapı Düzeni, İnşaat Emsalleri ve Yapı Yükseklikleri esastır.

Ancak, Ayrık Yapı Nizamı şartlarının sağlanamadığı durumlarda İnşaat Emsali ve Yapı Yüksekliklerini aşmamak ve yönetmelikte belirtilen diğer hususlara aykırı olmamak koşulu ile yapı nizamını (İkiz, Bitişik, Blok) ve yapı yaklaşma mesafelerini belirlemede Belediye yetkilidir.

3.2- Parsel alanı içerisinde ifraza konu edilmemek şartıyla ve konut yapılarından ayrı olarak yapılacak yüksekliği 4.00 m’yi aşmayan tek katlı TAKS:0.25’i ve toplam 500 m²’yi aşmayan müştemilat yapıları emsale dahil değildir.

Müştemilat yapıları içerisinde iskan edilebilir alan yapılamaz. Yapılacak müştemilat yapıları ön bahçe mesafesi içine taşamaz. Yan ve arka bahçe mesafesine yapılacak müştemilat yapıları ile komşu parsel sınırı arasındaki mesafenin 1.00 m. den az olması halinde komşu parsel sahibinin muvafakati alınması zorunludur.

3.3- Planlama sahasında yapılacak imar uygulamalarında, içinde mevcut birden fazla yapının (plana esas halihazır haritada işlenmiş olan) olduğu parsellerde minimum ifraz şartı aranmaz. Ancak bu parsellerde ifraz yapılırken müstakil yapı yapılamayacak büyüklükte (plan notlarında belirtilen en küçük parsel büyüklüğünden daha küçük) parsel oluşturulamaz. plan notları eklenmiştir.

1/1000 ölçekli plan teklifi plan notlarının Uygulama Hükümleri Konut Alanları ve Ticaret Alanları yapılaşma şartlarının açıklandığı notlarda, 1/5000 ölçekli planın getirmiş olduğu yapılaşma şartlarından bir kısmına farklı plan notları getirilmiştir. Bu plan notları aşağıda yer almaktadır.

5.2- Ticaret alanlarında inşaat emsali 0,35 ve yapı yüksekliği 2 kattır. Yapı nizamı Ayrık olup meskun mahalde

%50’den fazla yapılaşmanın olduğu alanlarda ön bahçe mesafesi için meskun mahallerde mevcut teşekküle göre istikamet verilir. Yan bahçe mesafesi 3m.’den arka bahçe mesafesi h/2’den az olamaz. Bu alanlarda en küçük ifraz şartı 500 m², en küçük parsel cephesi 16 m.ve en az parsel derinliği 20m.’dir.

1/1000 ölçekli imar teklifinin plan notları değerlendirildiğinde;

Plan notları; Ticaret Alanlarında üretilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 5.2 notu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına kısmen aykırı olmakla birlikte plana uygundur.

2.3. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifinin Fonksiyon Alanları Açısından 1/5000 Ölçekli Meri Plana Uygunluk Değerlendirilmesi

1/1000 Ölçekli Planı Teklifinin Değerlendirmesi Sonucu 1/1000 Ölçekli Plan Ölçeğinde Yapılabileceği kabul edilen değişiklikler.

F20D13A3B paftasında;

1. 1/5000 Ölçekli planda; 818 ve 819 parseller kısmen 20 kişi/ha konut alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda parsellerin bir kısmı Emsal:0.35 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır. Bu karar 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

F20D13B4A paftasında;

2. 1/5000 Ölçekli planda; 810, 811, 812 parsellerin tamamı ve 808, 809 parsellerin bir kısmı 20 kişi/ha konut alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda bu parseller Emsal :0.25 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır.

3. 1/5000 Ölçekli planda; 46, 50, 55 ve 902 parsellerin bir kısmı Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal:0.10 yapılaşma şartlarında gelişme konut alanına alınmıştır. Bu plan kararı 1/5000 ölçekli plan kararlarında farklılık getirmekle beraber 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

5. 1/1000 ölçekli teklif planda 1335 parselin bir kısmı İSKİ Kurum görüşüne istinaden İSKİ Hizmet Alanına alınmıştır. Bu alan 1/5000 ölçekli plan sınırları dışında plan onama sınırına bitişik alanda kalmaktadır.1335 parselin bir kısmı 1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planı için alınmış ilgi (h) kurum görüşünde kısmen kuru mutlak tarım arazisinde kısmen de dere koruma alanında kaldığı görülmektedir. 1//1000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi için alınmış ilgi (i) kurum görüşünde ise söz konusu parsele ait Tarım İl Müdürlüğü’nün görüşü bulunmadığından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarında yer almayan İSKİ Hizmet Alanının 1/1000 ölçekli plan teklifinde plan onama sınırına dahil edilmesi, 1/5000 ölçekli planı kararlarına ve kurum görüşlerine aykırı olduğundan bu alanın 1/1000 ölçekli teklif planda Müdürlüğümüzce oluşturulan bilgi paftasındaki şekliyle plan onama sınırı dışına alınması uygun mütalaa edilmektedir

6. 1/5000 Ölçekli planda; kısmen 715, 716, 717, 719, 714, 713 parseller Belediye Hizmet Alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Belediye Hizmet Alanı kısmen küçültülmüş, 713 ve 714 parsellerin bir kısmı Emsal:0.35 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır. Bu plan kararı 1/5000 ölçekli plan kararlarında farklılık getirmekle beraber 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

7. 1/5000 Ölçekli planda; kısmen 719, kısmen 717, kısmen 718 ve 788 parseller Dini Tesis Alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda parselin bir kısmı Emsal:0.35 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır. Bu plan kararı 1/5000 ölçekli plan kararlarında farklılık getirmekle beraber 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

8. 1/5000 Ölçekli planda; 784, 785, 786 ve 787 parseller İlköğretim Tesis Alanında kalmakta iken 1/1000 ölçekli plan teklifinde 4300 m²’ye düşürülmüş, 2500 m² ise bu alanda mevcut yapılaşma olduğundan Ticaret Alanına alınmıştır. Bu plan kararı ile 1/5000 ölçekli plan kararlarında değişiklik getirilmekte olup, ilköğretim alanı için gerekli olan asgari alan büyüklüğünün altına düşülmektedir.

F20D13B4D paftasında;

11. 1/5000 Ölçekli planda; 729, 730, 722, parsellerin bir kısmı Ağaçlandırılacak Alanda kalmakta iken Emsal:0.25 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır. Bu karar ile 1/5000 ölçekli plan kararlarında değişiklik getirmekle beraber 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

12. 1/5000 Ölçekli planda; 516 parselin bir kısmı 50 kişi/ha konut alanında kalmakta iken 1/1000 ölçekli teklif planda bu alan Ağaçlandırılacak Alana alınmıştır. Bu karar ile 1/5000 ölçekli plan kararlarında değişiklik getirmekle beraber donatı ve fonksiyon bütünlüğü bağlamında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

13. 1/5000 Ölçekli planda; 764,787 parselin bir kısmı, 765, 766 parsellerin tamamı Meydan alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda küçültülmüş olup, kısmen Meydan Alanına kısmen de yola alınmıştır. Bu değişiklik 1/5000 ölçekli planın plan notlarının Meydan Alanı ile ilgili 18. maddesinde “ Bu alanlar, geleneksel ve tarihi köy meydanları ve meydanı tanımlayan sokak ve yapılardan oluşmuş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı esnasında; meydan düzenleme alanı olarak tanımlanacaktır. Meydanın içinde ve meydanı tanımlayan yakın

çevresindeki alanda, özelliği olan ağaç, çeşme, bina vb. yapı ve öğelerle birlikte değerlendirilerek, geleneksel köy doku ve sokakların korunduğu uygulamalar yapılacaktır. Meydan düzenleme alanında kalan mevcut yapıların kullanımı ve yapılanma şartları, bitişik oldukları adanın kullanım ve yapılanma şartlarıyla aynı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında netleştirilecektir.” Denilmekte olup 1/5000 ölçekli plana uygundur.

14. 1/5000 Ölçekli planda; 931,932 parsellerin tamamı, 640, 645, 646 ve 933 parsellerin bir kısmı TAY alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda kısmen küçültülmüştür.

F20D13A3C paftasında;

15. 1/5000 Ölçekli planda; muhtelif parsellerden geçen planın batısındaki 12m’lik taşıt yolu kaldırılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yolun güneyinde 10 m’lik taşıt yolu ayrılmış, ayrıca planlama alanının batı sınırında 1/5000 ölçekli planda yer almayan 12 m. lik araç yolu ayrılmıştır. 1/5000 ölçekli planda yer alan 12 m.lik yolun 10 m. ye düşürülmesi ve 1/5000 ölçekli planda yer almayan 12 m.lik yolun 1/1000 ölçekli planda ayrılması 1/5000 ölçekli plan kararlarında değişiklik getirdiğinden; 1/1000 ölçekli planda Müdürlüğümüzce oluşturulan bilgi paftasındaki şekliyle 10 m. olarak gösterilen yolun 12 m. ye çıkarılması ve 12 m. olarak gösterilen yolun ise 10 m. lik yola düşürülmesi uygun mütalaa edilmektedir

16. 1/5000 Ölçekli planda; 703, 700, 698, 690, 948, 949, 684, parsellerin bir kısmı park alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal: 0.25 yapılaşma şartlarında konut alanına ve yola alınmıştır. Ayrıca 1/5000 Ölçekli planda; 682, 697, 692, 685, 690, 700 ve 683 parsellerin bir kısmı park alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal: 0.10 yapılaşma şartlarında konut alanına ve yola alınmış olmakla birlikte 661, 664 ve 655 parsellerin bir kısmı da park alanına alınarak yer değişikliği yapılmıştır. Bu plan kararı 1/5000 ölçekli plan kararlarında farklılık getirmekle beraber ulaşım, fonksiyon ve donatı bütünlüğü bağlamında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tekniğinde yapılabilecek niteliktedir.

17. 1/1000 ölçekli teklif planda 568 parselin bir kısmı İSKİ Kurum görüşüne istinaden İSKİ Hizmet Alanına alınmıştır. Bu alan 1/5000 ölçekli plan sınırları dışında, plan onama sınırı komşuluğunda yer almaktadır. 1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planı için alınmış ilgi (h) İl Tarım Müdürlüğü’nün kurum görüşü 568 parseli kapsamamaktadır. 1//1000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi için alınmış ilgi (i) İl Tarım Müdürlüğü’nün kurum görüşünde ise söz konusu parsel mera alanında kalmaktadır. Söz konusu kurum görüşünde; “4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tahditleri yapılan mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta malları için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) Bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez.” Denilmektedir.

1/1000 ölçekli plan teklifinde plan notlarına 7.Kamuya ait Yapı ve Tesisler Hakkında Uygulama Hükümleri başlığı altında yer alan 7.9. İSKİ Hizmet Alanları başlığına “Planlama Alanında donatı alanı olarak düzenlenen mera alanlarında ilgili kanun ve yönetmelik doğrultusunda tahsis amacı değiştirilmeden uygulama yapılamaz.”

notunun ilave edilmesi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

1/1000 ölçekli plan teklifinin, 05.03.2009 onaylı 1/5000 Ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planında değişiklik getiren kısımları, ilgi (j) Meclis Kararı doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine değerlendirilerek karar verilmek üzere iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifimiz göz önünde bulundurularak aşağıda maddeler halinde incelenmiştir.

F20D13B4A paftasında;

1. 1/5000 Ölçekli planda; 53 parselin bir kısmı park alanı, bir kısmı Ağaçlandırılacak alan, bir kısmı da Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal: 0.05 yapılaşma şartlarında Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanına alınmıştır.

F20D13B4D paftasında;

2. 1/5000 Ölçekli planda; 759,763 parsellerin tamamı, 761, 762, 825, 826, 764 parsellerin bir kısmı park alanında kalmakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal:0.35 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır. Bununla birlikte 20. maddede ifade edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yaklaşık 6950 m² Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanı’ndan Park Alanına alınmıştır.

3. 1/5000 Ölçekli planda; Pazar Alanında kalan 775 ve 772 parsellerin tamamı ile Spor Alanında kalan 773 parselin bir kısmı, bu alanda mevcut yapılaşma olmasından dolayı 1/1000 ölçekli teklif planda kısmen Ağaçlandırılacak Alan lejantında kısmen de BHA lejantında, 1/5000 ölçekli planda 552 parselin Ağaçlandırılacak Alanda kalan kısmı ile gene Ağaçlandırılacak alan lejantında kalan 548 parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli plan teklifinde Spor Tesis Alanı lejantına alınmıştır.

F20D13C1A paftasında;

4. 1/1000 ölçekli teklif planda 568 parselin bir kısmı İSKİ Kurum görüşüne istinaden İSKİ Hizmet Alanına alınmıştır. Bu alan 1/5000 ölçekli plan sınırları dışında, plan onama sınırı komşuluğunda yer almaktadır. 1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planı için alınmış ilgi (h) İl Tarım Müdürlüğü’nün kurum görüşü 568 parseli kapsamamaktadır. 1//1000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi için alınmış ilgi (i) İl Tarım Müdürlüğü’nün kurum görüşünde ise söz konusu parsel mera alanında kalmaktadır. Söz konusu kurum görüşünde; “4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tahditleri yapılan mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak,

umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta malları için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) Bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez.” Denilmektedir.

F20D13D2B paftasında;

5. 1/1000 ölçekli teklif planda 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 parsellerin tamamı; 561 ve 520 parsellerin bir kısmı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmasına rağmen 12 m’lik ve 15 m’lik yolların uygulanabilmesi amacıyla plan sınırına dahil edilmiştir.

F20D13B4A paftasında;

6. 1/5000 Ölçekli planda; 48, 49, 46, 50, 55, 900 ve 901 parseller Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanında kalmakta iken 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planında yol ve yaklaşık 6950 m² park alanına alınmıştır.

7. 1/5000 Ölçekli planda; 70 kişi/ha konut alanları çevresinden geçen 12m’lik taşıt yolu 1/1000 ölçekli teklif planda daha kuzeye alınmıştır.

F20D13B4B paftasında;

8. 1/1000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notlarının 20. maddesi; “ Ağaçlandırılacak Alanlar:

Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir. Bu alanlarda sökülüp takılabilen bağ bahçe evi ve müştemilatlardan başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h:4.50 m’yi, toplam inşaat alanı 250 m²’yi ve maksimum emsal E: 0.04’ü geçemez.” iken 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına aykırı olarak “Bu alanlarda….. E: 0.04’ü geçemez.” İbaresi ilaveten yer almaktadır.

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ile tarafımıza iletilen Silivri Belediye Meclisinin 05.08.2011 gün ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen Silivri Yolçatı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin üst ölçekli plana uygunluk çerçevesinde, ilgi (j) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve ilgi (k) yazımızın eki olan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifimizin karara bağlanmasına müteakip alınan kararla birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri ilçesi, Yolçatı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ve teklife dair alınan 14.02.2012 tarih 223 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup sözkonusu İBB Meclis Kararı doğrultusunda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanarak karar alınmak üzere İBB Meclisi’ne sunulan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile uyumlu olduğu görüldüğünden F20D13B4A-4D paftalarında yer alan ilköğretim tesis alanının güney yönünde 5m. büyütülerek bu alanın İlköğretim Tesis Alanı'na dahil edilmesi, 3.1 nolu plan notuna " Yapı yaklaşma mesafeleri hiçbir koşulda 2 mt.den az olamaz.'" ibaresinin eklenmesi, 7.9 nolu plan notuna "İSKİ Hizmet alanlarında İl Tarım Müdürlüğünden görüş alınarak uygulama yapılacaktır." ibaresinin eklenmesi, 1/1000 ölçekli plan notlarına "Mera Alanları: Bu alanlarda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir. Mera alanlarında donatı alanı bulunması halinde tahsis amacı değiştirilmeden uygulama yapılamaz."plan notunun eklenmesi ve bilgi paftasında gösterilen alanın 18.madde uygulama sınırı dışına çıkarılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

243

Tarih:

13.04.2012

Dosya No:

2012/948

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Alipaşa Mah. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi Tensip

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve 5062 sayılı yazısında; “ İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 105 sayılı kararı

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2010 gün ve 1392 sayılı kararı

c) İl Tarım Müdürlüğü’nün 05.08.2010 gün, B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-28437-6015 sayılı yazısı d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2010 gün ve 2463 sayılı kararı

e) İSKİ Genel Müdürlüğünün 26.05.2011 gün M.34.0.İBB.5.01-03-09.00.02.310.01. 03. 230693 sayılı yazısı.

f) Silivri Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih 98 sayılı kararı g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 2120 sayılı kararı

h) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 27.09.2011 gün ve M.34.3.SİL.0.34-00.00-310.01.03-2153 / 140407 sayılı yazısı ve ekleri

i) 09.01.2012 gün TN 27244 sayılı Başkanlık Katına yazımız

j) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün 222 sayılı kararı k) 09.04.2012 gün 366729 sayılı Başkanlık Katına yazımız

TALEP

İlgi (h) yazı ile 05.03.2009 günle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanan 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 840 hektar alan için Silivri Belediyesi tarafından hazırlanmış ve Silivri Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı ile kabul edilmiş olan “Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (i) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (j) Meclis Kararında; ““Silivri ilçesi , Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup Genel Hükümler bölümü 1.3 nolu maddesine "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ibaresinin eklenmesi 2.2 nolu Ulaşım ve Otopark Uygulamaları ile İlgili Hükümler Başlığı altına "Planda gösterilen AOP alanlarında Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla çevre yapılanma koşullarında katlı otopark yapılabilir.Katlı otopark yapılan alanlarda ticari birimler düzenlenemez."plan notunun eklenmesi,Yapı düzenine ait hükümler Bölümü 3.6 maddesinin iptali ,3.9 nolu maddesinin sonuna "Ancak bahçe mesafeleri hiçbir koşulda 2m.den az olamaz" ibaresinin eklenmesi, 3.13 nolu maddesinin "Yapı yasaklı alan olarak planlanan, taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu

Silivri Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (i) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (j) Meclis Kararında; ““Silivri ilçesi , Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup Genel Hükümler bölümü 1.3 nolu maddesine "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ibaresinin eklenmesi 2.2 nolu Ulaşım ve Otopark Uygulamaları ile İlgili Hükümler Başlığı altına "Planda gösterilen AOP alanlarında Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla çevre yapılanma koşullarında katlı otopark yapılabilir.Katlı otopark yapılan alanlarda ticari birimler düzenlenemez."plan notunun eklenmesi,Yapı düzenine ait hükümler Bölümü 3.6 maddesinin iptali ,3.9 nolu maddesinin sonuna "Ancak bahçe mesafeleri hiçbir koşulda 2m.den az olamaz" ibaresinin eklenmesi, 3.13 nolu maddesinin "Yapı yasaklı alan olarak planlanan, taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 80-85)