Çalışma Alanları (Ticaret Ve Turizm)

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 95-102)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUT+KENTSEL ÇALIŞMA

3.2. Çalışma Alanları (Ticaret Ve Turizm)

1/5000 Ölçekli Planda Ticaret ve Hizmet Alanları Yapılaşma Şartları:

1/5000 Ölçekli Plan Notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler kısmında;

13. Akaryakıt istasyonu alanlarında; akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut planlanan atıksu, içme suyu isale ve şebeke borularının zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile ekseni arasında en az 5.00 m. yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir. Akaryakıt alanları yapılaşma şartları hmax:

6.50 m. yi aşamaz.

21.2. Ticaret+Hizmet Alanı: “Bu alanlarda; tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, ofis–büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi hizmete yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ile konut yer alabilir.

Ticaret+Hizmet yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.20 ve minimum parsel büyüklüğü: 1500 m2 dir.

Maksimum yükseklik: 30.50 metreyi aşamaz” hükümleri getirilmiştir.

21.3. Altmerkezler: “Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restaurant banka birimleri v.b. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir.

Altmerkez yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.00 ve minimum parsel büyüklüğü: 1000 m2’dir. Maksimum yükseklik çevre yapılanma şartlarını aşamaz” hükümleri getirilmiştir.

1/5000 Ölçekli Plan Notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler kısmının 26. Maddesinde;

25. Oto Pazarlama Alanı: Bu alanlar, bölgesel ölçekte hizmet veren içinde oto galerileri, oto satış birimlerine ait olduğu, kapalı ve açık kullanım alanları ile küçük ölçekli ticaret birimleri, yeme içme faaliyet birimleri yer alacaktır. bu alanlarda yapılanma şartları: maksimum emsal: 0.50 h.maks: 8.50 m. ve minimum parsel büyüklüğü:

1000 m2 dir.

26. Pazarlama Alanı: “Bu alanlarda kültürel, eğlence ve açık ticaret aktivitelerinin yapıldığı, açık konser alanı ve yerel ürünlerin pazarlandığı alanlardır. Bunun dışında ilgili belediyenin uygun görmesi halinde gerekli alt yapının hazırlanması şartıyla otopark, bu alanlarda pazar kullanımı, konser amaçlı yapılar ve ilgili yönetim birimleri, küçük alışveriş birimleri, büfe, wc gibi kullanımlar yer alabilir. Bu alanda yapılacak yapılar için emsal:0,20, h.maks: 8.50 m. yi aşamaz. Bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan ve ilçe Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılabilir. Bu alanlarda kamu veya mülk sahibi tarafından uygulama yapılabilir” hükümleri getirilmiştir

1/5000 Ölçekli Plan Notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler kısmının 24. Maddesinde;

24.1. Turizm Tesis Alanları: “Bu alanlarda eğlenme, dinlenme ve uzun süreli tatil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konaklama tesisleri, yeme içme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, rekreasyon alanları yer alabilir. Bu alanlarda yapılaşma şartları: emsal:1.00, ve minimum parsel büyüklüğü: 5000 m2’dir. Bu alanlarda maksimum irtifa; bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan avan proje aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenecektir” hükümleri getirilmiştir.

1/1000 Ölçekli Teklif Planda Ticaret ve Hizmet Alanları Yapılaşma Şartları:

1/1000 Plan Notları Özel Hükümler kısmının 5. Maddesinde;

5.1 Ticaret+Hizmet Alanı: Bu alanlarda kent ölçeğinde ihtiyaç duyulan tüm hizmet

birimleri, iş merkezleri, ofis–büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel-motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta-restoran gibi hizmete yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda belirtilen fonksiyonlar ile birlikte olmak ve zemin kat ve birinci katta olmamak koşulu ile konut kullanımı yer alabilir.

Ticaret+Hizmet yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.20 ve minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1500 m2 dir. Parsel cephesi 25 m., parsel derinliği 35 m.’den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 10 m., yan bahçe mesafesi 5 m.

ve arka bahçe mesafesi 10 m.den az olamaz. Yapı yüksekliği 30,50 m.yi aşamaz.

5.2 Altmerkezler: Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restoran, banka birimleri v.b. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Ancak, zemin kat ve birinci normal katlarda konut fonksiyonu yer alamaz.

Altmerkez yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.00, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1000 m2 dir.

Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m.’den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 10m., yan bahçe mesafesi 5m. ve arka bahçe mesafesi 5m.’den az olmamak şartıyla h/2’dir. Maksimum yükseklik çevre kat adedini aşamaz.

5.3 Tali Ticaret Alanları: Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restoran, banka birimleri vb. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Ancak, zemin katlarda konut fonksiyonu yer alamaz. Tali Ticaret Alanlarında yapılaşma şartları: Ayrık Nizam 4 kat, inşaat emsali 1.00, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 700 m2dir. Parsel cephesi 16m., parsel derinliği 25m.den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 5m., yan bahçe mesafesi 4m.den az olamaz.

5.4 Oto Pazarlama Alanı: Bu alanlar, bölgesel ölçekte hizmet veren içinde oto galerileri, oto satış birimlerine ait kapalı ve açık kullanım alanları ile küçük ölçekli ticaret birimleri, yeme-içme faaliyet birimleri yer alacaktır. Bu alanlarda yapılanma şartları; maksimum emsal: 0,50 ve hmaks: 8.50m, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1000m2’dir.

5.5 Pazarlama Alanı: Bu alanlar, açık ticaret aktivitelerinin yapıldığı ve yerel ürünlerin pazarlandığı alanlardır.

Bunun dışında ilgili belediyenin uygun görmesi halinde gerekli altyapının hazırlanması şartıyla otopark, bu alanlarda Pazar kullanımı, konser amaçlı yapılar ve ilgili yönetim birimleri, küçük alışveriş birimleri, büfe, wc gibi kullanımlar yer alabilir. Bu alanda yapılacak yapılar için Emsal 0,20 ve maksimum yapı yüksekliği 8,50 m.yi aşamaz.

5.6 Akaryakıt İstasyonu: Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılmış alanlarda Yapı Emsali 0,50 olup yapı yüksekliği 2 kattır. Bu alanlarda Akaryakıt ve LPG satış istasyonu ile bunlara bağlı ofis, müştemilat, ticari birimler (market, lokanta, vb.) yapılabilir. Bunlar dışında başka fonksiyonlar yer alamaz.

1/1000 Plan Notları Özel Hükümler kısmının 8. Maddesinde;

8.1 Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanları: Bu alanlarda günübirlik ve rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun alanları, yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark, su oyun alanları gibi kullanım alanları yer alabilir. Bu alanlar için maksimum yapılaşma E:0.05’i geçemez. Bu alanlarda minimum ifraz 5000m2 ve minimum cephe 40 m’dir.

8.2 Turizm Tesis Alanları: Bu alanlarda eğlenme, dinlenme, konaklama, yeme-içme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler ile bunlarla birlikte olmak koşuluyla alışveriş birimleri, rekreasyon alanları yer alabilir. Bu alanlarda yapı nizamı ayrık olup yapı emsali: 1,00’dir. Minimum parsel ve ifraz şartı 5000 m2 olup parsel cephesi 40 m. ve parsel derinliği 50 m.den az olamaz. Ön, arka ve yan bahçe mesafesi minimum 10 m.dir.

1/1000 ölçekli uygulama planı teklifinde ayrılan çalışma alanları büyüklüklerinin 1/5000 ölçekli planda ayrılan alanlar ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Tablo 4. Çalışma Alanlarının 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planlardaki Alan Dağılımı

1/5000 PLAN 1/1000 PLAN

ALAN (m2) % ORAN ALAN (m2) % ORAN

AKARYAKIT 5,809 0.1 3,281 0.1

TİCARET-ALTMERKEZ 77,223 1.4 69,533 1.2

TİCARET-OTOMOTİV 134,283 2.4 21,667 0.4

TİCARET+HİZMET 56,999 1.0 59,337 1.1

TİC. TOP. 274,313 4.9 153,818 2.8

TURİZM-GÜNÜBİRLİK 565,067 10.1 448,380 8.0

3.2.1. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifinin, Ticaret Ve Turizm Tesis Alanları Açısından 1/5000 Ölçekli Meri Plana Uygunluk Değerlendirilmesi

1/5000 ölçekli planda Turizm Tesis Alanı olarak gösterilen 4396, 4399, 4398, 4400, 5350 (kısmen), 4450, 4449, 4417, 4418, 4446, 4448, 4447, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430 ve 4433 (kısmen) sayılı parsellere denk gelen alan, İSKİ’den gelen kurum görüşünde Taşkın Alanı’nda kalması nedeniyle 1/1000 ölçekli teklif planda Taşkın Alanı lejantı ile birlikte Park Alanı olarak gösterilmiştir.

1/5000 ölçekli planda Turizm Tesis Alanı olarak gösterilen 6468 (kısmen), 6469, 5107, 4431 sayılı parsellere denk gelen alan, İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli teklif planda Mera Alanına alınmıştır.

1/5000 ölçekli planda ayrılan Turizm Tesis Alanlarının büyük bir kısmı, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşleri doğrultusunda Mera ve Taşkın Alanlarında kalması nedeniyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 32,7 olan Turizm Tesis Alanı 1/1000 ölçekli teklif planda 2.1 ha ayrılarak % 93.6 oranında azalma meydana gelmiştir.

3.3. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin donatı alanları açısından 1/5000 ölçekli meri plana uygunluk değerlendirilmesi

1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli teklif planın donatı alanları incelendiğinde; 1/5000 ölçekli planda BHA 12,5 hektardan 10,5 hektara, idari tesis alanı 18,8 hektardan 13,8 hektara ilköğretim alanı 4,8 hektardan 4,0 hektara, kreş alanı 2,0 hektardan 1,2 hektara, ortaöğretim alanı 2,8 hektardan 1,9 hektara, meslek lisesi alanı 2,1 hektardan 1,3 hektara, dini tesisi alanı 2,9 hektardan 2,7 hektara, sağlık tesisi alanı 8,3 hektardan, 6,5 hektara, sosyal tesisi alanı 8,5 hektardan 7,1 hektara, mezarlık alanı 8,5 hektardan 8,2 hektara, park ve yeşil alan 93,3 hektardan 80,9 hektara, spor alanı 6,0 hektardan 5,3 hektara, toplam yol+ raylı sistem+ otopark alanı 102,6 hektardan 164,2 hektara, teknik altyapı alanı toplamı 112,7 hektardan 172,1 hektara, olmak üzere 1/1000 ölçekli teklif planda donatı alanları ayrılmıştır. 1/5000 ölçekli planda yer almayan 0.7 ha. büyüklüğünde Açık Pazar alanı 1/1000 ölçekli teklif planda ayrılmıştır.

Tablo 5. Donatı Alanlarının 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planlardaki Alan Dağılımı

1/5000 PLAN 1/1000 PLAN

ALAN

(m2) % ORAN ALAN (m2) % ORAN

BHA 124,766 2.2 104,962 1.9

DİNİ TESİS 29,201 0.5 27,486 0.5

İDARİ TESİS 187,634 3.4 138,450 2.5

SAĞLIK TESİSİ 83,316 1.5 64,861 1.2

SOSYAL TESİS 84,746 1.5 71,451 1.3

SOSYAL DONATI TOP. 610,219 10.9 479,109 8.6

İLKÖĞRETİM 48,135 0.9 39,554 0.7

KREŞ 20,497 0.4 12,455 0.2

MESLEK OKULU 21,368 0.4 12,971 0.2

OTRTAÖĞRETİM 27,718 0.5 18,977 0.3

EĞİTİM TOPLAM 117,718 2.1 83,957 1.5

YEŞİL ALAN VE PARK 787,660 14.1 674,217 12.1

MEZARLIK 85,308 1.5 81,663 1.5

SPOR 60,279 1.1 53,086 1.0

YEŞİL ALAN TOPLAM 933,247 16.7 808,967 14.5

AÇIK PAZAR ALANI 0.0 6,850 0.1

TAY 100,557 1.8 71,898 1.3

YOL + OTOPARK+

DEMİRYOLU 1,026,449 18.4 1,634,700 29.3

TEKNİK ALTYAPI TOPLAM 1,127,006 20.2 1,713,449 30.7

DONATI ALANI TOP. 2,687,633 48.2 3,006,733 53.9

1/1000 ölçekli plan teklifinin Donatı Alanları alan büyüklükleri açısından değerlendirildiğinde;

· 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde ayrılan bir kısım Sosyal Donatı alanlarında alan büyüklüğü bakımından 1/1000 ölçekli planda ilave edilen iç yollardan dolayı Eğitim Donatı Alanları toplamı 11,8 hektardan 8.4 hektara, Sosyal Donatı Alanları toplamı 61 hektardan 48 hektara, yeşil alan toplamının ise 93.3 hektardan 80,9 hektara düşerek bir miktar küçülme olduğu, bu küçülmenin nedeninin ise donatı alanlarında ayrılan yollardan dolayı yaklaşık olarak % 20’lik bir küçülme oranının normal olduğu, genel anlamda bazı Donatı Alanlarının ise yerlerinin değiştirildiği görülmüştür.

· 1/1000 ölçekli planda ayrılan yollardan dolayı, 1/5000 ölçekli planda 112,7 hektar olan Teknik Altyapı Alanlarının 172,1 hektara çıkarak büyüdüğü, bunun sonucunda ise Kentsel Alanlar Bazında bakıldığında 557 ha olan Kentsel Alanın 1/5000 ölçekli planda bu alanın %51,8 ine denk gelen Konut + Çalışma Alanı toplamının (288,6 ha.), 1/1000 ölçekli plan teklifinde ise gerek oran (%45,8) itibariyle gerekse alan büyüklüğü (255,2 ha.) itibariyle küçülmesine karşın,

· 1/5000 ölçekli planda ayrılan tüm donatı alanları toplamı oranı %48,3 (268,8 ha.) iken, 1/1000 ölçekli plan teklifinde ise %54,1 ‘e (301.4 ha.) yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda, 1/1000 ölçekli planda gerçekleşen donatı alanlarının azami ölçüde olduğu,

· 1/5000 ölçekli planın Plan Notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler başlığı altında 18.Madde uygulamasına ilişkin olan 6.Maddesinde belirtilen “..18.

madde uygulaması etaplar halinde yapılabilir. Her bir etap için DOP (donatı ortaklık payı) oranı % 40’tan, KOP (kamu ortaklık payı) % 5 ten az olamaz.” Şartının sağlandığı tespit edilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif planda Donatı Alanlarındaki kısmen yer değişikliği değerlendirildiğinde; söz konusu donatı alanlarının, 1/5000 ölçekli planda ve 1/1000 ölçekli plan teklifinde 18. madde uygulama sınırları içinde olduğu ve bu donatı alanlarındaki konum değişikliklerinin 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini ve alt bölge kurgusunu bozmadığı, ancak 1/1000 ölçekli plan teklifi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında uyum sağlanması açısından, 05.03.2009 onaylı Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nda Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle gerekli değişikliklerin yapılması uygun mütalaa edilmektedir.

3.4. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifinin Fonksiyon Alanları Açısından 1/5000 Ölçekli Meri Plana Uygunluk Değerlendirilmesi

1/1000 ölçekli plan teklifinin, 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planında değişiklik getiren kısımları, ilgi (j) Meclis Kararı doğrultusunda Silivri Alipaşa Mahallesinde kalan kısmında Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi(k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine değerlendirilerek karar verilmek üzere iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifimiz göz önünde bulundurularak aşağıda maddeler halinde incelenmiştir.

F20D 15C 2B – F20D 15C 2C

1. 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen mevcut 10m’lik yol, 1/1000 ölçekli teklif planda Karayolları Kamulaştırma sınırı bulunması nedeniyle genişliği arttırılıp 15’m.lik taşıt yolu olarak gösterilmiştir.

F20D 15C 2A - F20D 15C 2B - F20D 15C 2C - F20D 15C 2D - F20D 15C 3A - F20D 15C 3B - F20D 15C 3D - F20D 15C 4C - F20D 20B 1B - F20D 20B 2A

2. 1/5000 ölçekli planda ayrılan Turizm Tesis Alanlarının İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (e) kurum görüşü ile kesinleşen “Taşkın Alanı” ve İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (c) kurum görüşünde gösterilen “Mera Alanı” olarak belirtilen alanların, Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle kısmen “Taşkın Alanı”, kısmen “Mera Alanı” ve kısmen de “Taşkın Alanı” ve “Mera Alanı” lejantına alınmıştır.

F20D 15C 2B - F20D 15C 2C - F20D 15C 2D - F20D 15C 3A - F20D 15C 3B

3. 1/5000 ölçekli planda AJE, Turizm Tesis Alanı, Günübirlik Tesis Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar olarak gösterilen alanların bir kısmı, 1/1000 ölçekli teklif planda İSKİ Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşü doğrultusunda Taşkına Maruz Alanlar ve Park Alanı lejantına alınmıştır.

F20D 15C 2B – F20D 15C 2C

4. 1/5000 planda Turizm Tesis Alanı olarak gösterilen alanların büyük bir kısmı İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli teklif planda Mera alanına alındığından, 1/5000 ölçekli planda Yeşil Alandan kalan 2784, 2785, 2786 ve 2787 parsellerin bir kısmı 1/1000 teklif planda Turizm Tesis alanına alınmış ve 1/5000 ölçekli planda Turizm Tesis Alanı olarak ayrılan 5350 parselin bir kısmı da 1/1000 ölçekli teklif planda Park Alanına alınmıştır.

F20D 15C 1A – F20D 15C 1B – F20D 15C 1D

5. 1/5000 ölçekli planda gösterilen 15 m yolun şekli 1/1000 ölçekli teklif planda değiştirilmiştir.

F20D 15C 1D – F20D 15C 4A

6. 1/5000 ölçekli planda Sosyal Tesis Alanda kalan 4495, 4504 parsellerin bir kısmı 1/1000 ölçekli planda Yeşil Alana alınmıştır.

F20D 20B 1B

7. 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, sayılı parsellerde 1/5000 planda park alanında kalmaktayken, 1/1000 teklif planda bu alanda var olan mevcut yapılaşmalardan dolayı uygulanabilirliğinin güç olması ve alanın konumu itibariyle yakın çevrede yer alan konut alanlarına hizmet edemeyecek konumda olması ve söz konusu konut alanlarına hizmet edecek nitelikte diğer park alanlarının var olması nedeniyle Ağaçlandırılacak Alan lejantına alınmıştır.

F20D 15C 4A

8. 1/5000 planda Park Alanında kalan 5068 parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli ploanda Pazarlama Alanına alınış ve Mezarlık alanının bir kısmı Park Alanı’na alınmıştır.

F20D 15D 3B

9. 1/5000 ölçekli planda Park Alanında kalan 5068 parselin bir kısmı, 1/1000 ölçekli planda kısmen Açık Pazar Alanı, kısmen Mezarlık Alanı ve kısmen de Teknik Altyapı Alanı (TAY)’a alınmıştır.

1/1000 ölçekli teklif planda ayrılan Açık Pazar Alanı, 1/5000 ölçekli planda ayrılmamış olup, Planlama alanının ihtiyaç duyduğu donatı alanı olduğu düşüncesiyle 1/1000 planda eklenmiştir.

F20D 15D 3C – F20D 15C 4D

10. 1/5000 ölçekli planda Altmerkez alanında kalan 4835 ve 4834 sayılı parsellerin bir kısmı, Emsal:1.25 yapılaşma şartlarında Konut Alanı’na alınmış, Altmerkez Alanı 4835 ve 4836 sayılı parsellere kaydırılmıştır. Bahsi geçen 4835, 4836 sayılı parsellerde 1/5000’de yer alan Dini Tesis Alanı ise 4836 sayılı parsellere alınmıştır.

F20D 15C 4D

11. 1/5000 ölçekli planda 4854 parselin bir kısmında yer alan Park Alanın bir kısmı 1/1000 ölçekli planda 250 kişi / ha Konut Alanına alınmış ve aynı parseldeki İlk Öğretim Alanının bir kısmı da Park Alanına alınmıştır.

12. 1/5000 ölçekli planda 4609 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında gösterilen kısmı, 1/1000 ölçekli teklif planda İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda Park Alanına alınmıştır.

F20D 15C 4D – F20D 20B 1A – F20D 20A 2B

13. 1/5000 ölçekli planda yer alan 15 m’lik yolun aksı 1/1000 ölçekli planda değişmiştir.

F20D 20B 1A

14. 1/5000 ölçekli planda 4852 parselin Yeşil Alanda kalan kısmı Belediye Hizmet Alanına alınmış, 4853 parselin Belediye Hizmet Alanında kalan kısmı Park alanına alınmış, 5741 ve 5742 parsellerin bir kısmı Emsal:0.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanından Yeşil Alana alınmıştır.

15. 1/5000 ölçekli planda Teknik Altyapı Alanı olarak gösterilen ve 6301 parsel 1/1000 ölçekli teklif planda mevcutta 3 nitelikli konut yapısı yer aldığından, Emsal:0.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alınmış ve kısmen Teknik Altyapı Alanında kalan 5744 parselin bir kısmı Park Alanı olarak gösterilmiştir.

F20D 15D 2B – F20D 15D 2C- F20D 15D 2D

16. 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen ancak 1/1000 ölçekli teklif planda Karayolları Kamulaştırma sınırı içinde genişletilerek 15 m’lik ayrılmıştır.

17. 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen Hamam Deresinin bir kısmı ve her iki cepheden 7.5 m olan Dere Yapı Yaklaşma Sınırları İSKİ kurum görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli teklif planda gösterilmiştir.

F20D 15D 2C

18. 1/5000 ölçekli planda 4370 ve 4480 nolu parsellerde yer alan İdari Tesis Alanının bir kısmı 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal:0.50 yapılaşma şartlarında konut alanına alınmıştır.

19. 1/5000 ölçekli planda 12 m olarak belirlenen taşıt yolu 1/1000 ölçekli teklif planda 15 m. olarak gösterilmiştir.

F20D 15D 2C

20. 1/5000 ölçekli planda Park Alanı olarak gösterilen 5036 ve 5037 nolu parseller, 1/1000 ölçekli teklif planda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 5036 sayılı parsel “Tescilli Yapı ve Alanları” lejantına, 5034, 5035, 5037, 6218, 6219, 6220, 6221, 4988 ve 5004 sayılı parseller ise “Koruma Alanı” Lejantına alınmıştır.

5037 sayılı Koruma Alanındaki parsel için Spor Alanı fonksiyonu getirilmiştir.

1/5000 ölçekli planda Dini Tesis Alanı olarak gösterilen 4918 sayılı parsel, 1/1000 ölçekli teklif planda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda; “Tescilli Yapı ve Alanları” lejantına ve 6046, 6045, 6420, 6421, 4964, 4923, 4924, 4919, 4915 sayılı parseller ise “Koruma Alanı” Lejantına alınmıştır.

F20D 15D 3B

21. 1/5000 ölçekli planda Altmerkez Alanı olarak gösterilen ve 4909, 4910, 6045, 6046, 4990, 4981, 4980, 4979, 5736, 6383, 6421, 4964, 4965, 4963, 4962, 4961, 4960, 6547, 6548, 6210, 6211, 4951, 4948, 4947, 4941, 4938, 4933, 4932 parseller, 1/1000 teklif planda “Tali Ticaret Alanları”

lejantına alınmıştır. 1/5000 ölçekli planda yer almayan bu lejant için 1/5000 planda Altmerkez olarak gösterilen alana ait Emsal:1.00 değeri korunmakla beraber 1/5000 ölçekli planda getirilen min. parsel büyüklüğü 1000 m2 şartı, Tali Ticaret Alanları lejantı için bu alanın geleneksel bir yerleşme dokusuna sahip olduğu gerekçesiyle 700 m2 olarak tanımlanmıştır.

22. 1/5000 ölçekli planda Altmerkez Alanı olarak gösterilen ve 6420 sayılı parselin tamamını ve 6421 sayılı parselin bir kısmını kapsayan alan için 1/1000 teklif planda Belediye Hizmet Alanı (BHA) fonksiyonu getirilmiştir.

23. 1/5000 ölçekli planda Dini Tesis Alanı olarak gösterilen ve 4918 ve 4923 sayılı parsellere denk gelen alan için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 1/1000 ölçekli planda 4918 sayılı parseldeki Dini Tesis kararı korunurken aynı zamanda “Tescilli Yapı ve Alanları” lejantına alınmış ve 6046, 6045, 6420, 6421, 4964, 4923, 4924, 4919, 4915 sayılı parseller Koruma Alanına alınmış, 4923 nolu parsel ise Dini Tesis Alanından Kreş Alanına alınmış, 1/5000 ölçekli planda 5040 ve kısmen de 5041 sayılı parsellerde yer alan Kreş Alanı ise Emsal:0.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alınmıştır.

F20D 15D 3B – F20D 15D 3C

24. 1/5000 ölçekli planda 4818 ve 4819 nolu parsellerde yer alan Park Alanı Emsal:1.25 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alınmış, 4818 parselin kuzeyi ise 340 kişi / ha Konut Alanından Park

Alanına alınmış ve 6176 ile 6160 sayılı parseller arasındaki kadastral boşlukta kalan alan Park Alanına alınmıştır.

F20D 15D 3C

25. 1/5000 ölçekli planda 4820 sayılı parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı (BHA) Mahalle Konağı fonksiyonu 1/1000 ölçekli teklif planda 4808 sayılı parsele kaydırılmıştır, 4820 sayılı parsel ise Konut Alanına alınmıştır. 4808 sayılı parselde 1/5000’de tanımlanan Otopark Alanı ise 1/1000 teklif planda aynı parsel içinde kaydırılarak yeri değiştirilmiştir.

F20D 15D 2C

26. 1/5000 ölçekli planda120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanı olarak gösterilen alanlar için 1/1000 ölçekli teklif planda mevcut yeşil alanlar genişletilerek Park Alanı olarak gösterilmiştir.

F20D 15D 2D

27. 1/5000 ölçekli planda Konut Alanı olarak gösterilen mevcut yeşil alanlar 1/1000 ölçekli planda şekli düzenlenerek Park Alanı olarak gösterilmiştir. Ayrıca 4290 ve 4291 sayılı parsellere denk gelen ve 1/5000’de Konut Alanında kalan alan da kısmen Park ve Kısmen de Otopark olarak düzenlenmiştir.

F20D 15D 2D – F20D 15D 3A

28. 1/5000 ölçekli planda Teknik Altyapı Alanında kalan 4176 parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli planda Emsal:1.25 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alınmış, TAY Alanında kalan 4176 ve 4895 sayılı parsellerin bir kısmı Park alanına alınmış ve 120 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 4895 sayılı parselin bir kısmı ise Teknik Altyapı Alanına alınmıştır.

F20D 15D 3A - F20D 15D 3D

29. 1/5000 ölçekli planda 231, 230, 229, 241 sayılı adalar ile 3887 ve 3884 sayılı parseller Orta Yoğunluklu Konut Alanında (340 kişi / ha) yer almakta iken, 1/1000 ölçekli teklif planda Emsal:0.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alınmıştır. Ayrıca 1/1000 ölçekli teklif planda bahsi geçen konut adası içerisinde 1/5000 ölçekli planda olmayan bir Park Alanı fonksiyonu getirilmiştir.

F20D 15D 3D

30. 1/5000 planda 3886 parsel ile 3855 parsel arasında muhtelif parsellerden geçen 20m’lik yol 1/1000 ölçekli planda takriben 20 m. batıya kaydırılmıştır.

31. 1/5000 ölçekli planda 340 kişi /ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 3885 parselin bir kısmı ile 20 m’lik yolun geçtiği 3886 parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli planda BHA’na alınmış, BHA’nında kalan 3878, 3876 ve 3885 sayılı parsellerin bir kısmı Park Alanı alınmıştır.

F20D 15D 4C

32. 1/5000 ölçekli planda 3917 ve 3920 parsellerin üzerinden geçen 15 m’lik yol, 1/1000 ölçekli

32. 1/5000 ölçekli planda 3917 ve 3920 parsellerin üzerinden geçen 15 m’lik yol, 1/1000 ölçekli

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 95-102)