1/1000 ÖLÇEKLİ TEKLİF PLANIN FONKSİYON ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 63-70)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

1/1000 ÖLÇEKLİ TEKLİF PLANIN FONKSİYON ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli teklif planın donatı alanları incelendiğinde; 1/5000 ölçekli planda BHA 9,3 hektardan 5,1 hektara, idari tesis alanı 11 hektardan 13,7 hektara ilköğretim alanı 8,9 hektardan 6,2 hektara, kreş alanı 2,2 hektardan 1,3 hektara ortaöğretim alanı 3,7 hektardan 3 hektara, meslek lisesi alanı 3 hektardan 2,8 hektara, dini tesisi alanı 5,3 hektardan 3,5 hektara, sağlık tesisi alanı 4,7 hektardan, 4,75 hektara sosyal tesisi alanı 4 hektardan 2,26 hektara, karakol alanı 0,8 hektardan 1,2 hektara, oto terminal alanı 9,8 hektardan 7,8 hektara, teknik altyapı alanı 3,7 hektardan 2,3 hektara, mezarlık alanı 7 hektardan 6,6 hektara park ve yeşil alan 102,8 hektardan 92 hektara, spor alanı 7,1 hektardan 7 hektara ve ayrıca toplam yol+ raylı sistem+

otopark alanı 124 hektardan 176 hektara olmak üzere 1/1000 ölçekli teklif planda donatı alanları ayrılmıştır.

1/1000 ölçekli plan teklifinin Donatı Alanları alan büyüklükleri açısından değerlendirildiğinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde ayrılan bir kısım Sosyal Donatı alanlarında alan büyüklüğü bakımından 1/1000 ölçekli planda ilave edilen iç yollardan dolayı Yönetim, Eğitim ve Sosyal Tesis Alanlarında bir miktar küçülme olduğu, yine bu yollar yüzünden Teknik Altyapı Alanlarının büyüdüğü, Taşkın Alanının da yeni İSKİ görüşü ile büyümesiyle eklenen parklardan dolayı da Yeşil Alanların arttığı, genel anlamda bazı Donatı Alanlarının toplam alan büyüklüğü açısından 1/1000 ölçekli planda ayrılan yollardan dolayı küçülmüş, bazı donatı alanlarının ise yerlerinin değiştirildiği görülmüştür.Donatı alanlarındaki yer değişikliği değerlendirildiğinde;1/5000 ölçekli planda ve 1/1000 ölçekli plan teklifinde donatı alanlarının 18. madde uygulama sınırları içinde olduğundan 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini ve kurgusunu bozmamaktadır. Donatı alanlarının yer değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planının ana kararlarını etkilemediğinden ve plan teklifi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında uyum sağlanması açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planda gerekli değişikliklerin yapılması uygun görülmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ TEKLİF PLANIN FONKSİYON ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

· 1/5000 ölçekli planda 4578 ve 4577 parsellerin bir kısmındaki Sosyal Tesis Alanı küçültülerek Turizm Tesis Alanına, 6205 parseldeki Turizm Tesis Alanının bir bölümü de Yeşil Alana alınmıştır. Bu plan kararları, 1/5000 ölçekli plan kararlarında değişiklik getirilmekte olup, 6205 parseldeki Turizm Tesis Alanının bir kısmının Yeşil Alana alınmasına ilişkin hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli

planın yeniden düzenlenmesi, Ancak 1/5000 ölçekli planda 4578 ve 4577 parsellerin bir kısmındaki Sosyal Tesis Alanının 1/1000 ölçekli plan teklifinde küçültülerek Turizm Tesis Alanına alınmasına ilişkin kısmında ise 1/1000 ölçekli plan teklifinin 1/5000 ölçekli plan kararlarına göre yeniden düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir

· 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Müdürlüğümüzce incelenmekte iken; Planlama Müdürlüğünün ilgi (h) yazısında 1538 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin KİPTAŞ Genel Müdürlüğünün 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi 22.09.2011 günle Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak tarafımıza iletilmiştir. “Tem bağlantı yolu doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi söz konusu plan değişikliğine konu olan 1538 ada 2 ve 3 parselleri de kapsamaktadır. İlgi (j) Meclis Kararında “…1538 ada 2 ve 3 parsellerde İBB Meclisinin 16.09.2011 tarih 2053 sayılı kararına göre plan paftalarında gerekli düzenlemelerin yapılması….” Denilmektedir.

Müdürlüğümüzce hazırlanan 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi nazım imar planında söz konusu parseller; Yapı yasağı ya da sınırlama getirilen alanlar başlığında, taşkına maruz alanlar lejantında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi nazım imar planı plan notlarında “ 20.

Taşkın Alanları: DSİ-İSKİ kurum görüşü çerçevesinde dere taşkın alanı olarak ayrılan alanlar olup, yapı yasaklı alanlardır. Taşkın alanı, şematik olarak gösterilmiş olup 1/1000 ölçekli plan aşamasında ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde kesinlik kazanacaktır.” Denilmektedir.

05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli planda İSKİ-DSİ kurum görüşleri doğrultusunda planlara işlenen “ Dere Taşkın Alanı” lejantında kalan ve taşkın sınırları İSKİ Genel Müdürlüğünce Kayalı (Boğluca) deresine ait taşkın deresine ait taşkın modelleme çalışmalarının belirtilmesi sonucu “ muhtemel taşkın alanları” kesinleştirilerek İSKİ Genel Müdürlüğünün dağıtımlı ilgi (d) kurum görüş yazısı ile Müdürlüğümüze ve Silivri Belediyesine iletilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ilişkin alınan İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüş yazısında Fener (Tuzla), Kayalı (Boğluca) Derelerine ait kesinleşmiş dere taşkın haritaları gönderilmiş olup, 1/1000 ölçekli plan teklifine işlenmesi talep edilmiş ve bunun sonucunda ilgi (g) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli plan teklifinde söz konusu alanlar 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli plan ve İSKİ Genel Müdürlüğünün nihai kurum görüşüne uygun olarak “yapı yasağı uygulanacak alanlar” “taşkına maruz alanlar”

lejantında gösterilmiştir. 1/1000 ölçekli plan teklifinde İSKİ kurum görüşü doğrultusunda plan notlarına 9.1.

madde olarak “Taşkına maruz alanlarda hiçbir suretle yapı yapılmasına müsaade edilmez” plan notunun , “Yapı Yasağı ya da Sınırlama Getirilen Alanlar” başlığı oluşturularak bu başlık altına alınmıştır. Bu kurum görüşüne göre 1538 ada 2 ve 3 parsellerin büyük bir kısmı kesinleşen taşkın haritalarına göre “taşkın alanı” lejantında kaldığı ve 9.1 maddede belirtilen hükümlere tabi olduğu görülmektedir.

Planlama Müdürlüğü’nün İlgi (h) yazı eki Meclis Kararında Kamu Kurum ve Kuruluş Görüşleri başlığı altında, İSKİ Genel Müdürlüğünün 20.02.2011 gün 317578 sayılı ilgi (d) görüş yazısında; 22.06.2011 tarih 401/3002-4769 sayılı İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. yazısı ile 1538 ada 2 parsel temel eğitim alanı, 3 parsel ise mahalle merkezi alanında kaldığı bölgede 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 18.04.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ilköğretim ve mahalle merkezinin inşaatlarının devam etmekte olduğu, inşaatı devam eden binaların su basman kotlarının risk kotuna göre belirlenmesi gerektiğinden yazı ekinde sunulan vaziyet planı ve kesitlere göre risk kotuınun belirlenmesi talebi üzerine “ söz konusu bölgenin de yer aldığı Kayalı (Boğluca) Deresine ait taşkın modelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Buna göre, taşkın su yüksekliği haritası yazımız ekinde gönderilmekte olup, proje alanına dair taşkın risk kotu min. +12.27 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca proje alanı yerleşim kotlarının taşkın risk kotuna göre belirlenmesi ve taşkın durumunda mevcut yapıların korunması için alan güvenliğinin (çevre istinat duvarları vb.) sağlanması ve gerekli tüm taşkın koruma önlemlerinin alınması ve imar parsellerine hizmet edecek altyapı tesislerinin (bina zemin altı drenaj sistemleri, atık su ve yağmursuyu vb.altyapı tesisleri ) taşkın risk kotunun üzerinden mansap noktalarına terfi ettirilerek risk kotundan daha düşük alanlarda yapı sızdırmalık önlemlerinin (havalandırma/aydınlatma boşlukları, kapı, pencere gibi donatılar ile varsa zemin altı otopark girişlerinin risk kotunun üzerinde yapılması) alınması gerekmektedir.”

Denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı incelendiğinde söz konusu alana ilişkin yürürlükten kalkan 20.01.2008 onaylı 1/5000 ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 18.04.2008 onaylı 1/1000 ölçekli planın Müdürlüğümüzce hazırlanan 05.03.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu halde, İlköğretim ve Mahalle Merkezinin inşaatının devam ettiğinden bahsedilerek sadece bu inşaatlara ilişkin su basman kotlarının belirlenmesi talebiyle görüş istenmiştir. 1/5000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü alınmadığı halde, İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı 1/5000 ölçekli plan tadilatına ilişkin alınan kurum görüşü olarak değerlendirildiği görülmüştür.

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifi Müdürlüğümüzce incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisine iletilme aşamasındayken, Kiptaş Genel Müdürlüğünün 1538 ada 2numaralı parselin temel eğitim 3 numaralı parselin mahalle merkezi alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün 2053 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (h) yazı ekindeki 16.09.2011 gün 2053 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararında; Silivri İlçesi, Yeni Mahalle (eski 61 ada 37 parsel) yeni 1538 ada 2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup teklife konu parsellerin 20.014.2008 ttli 1/5000 ölçekli plandaki müktesep

haklarının korunmasına yönelik teklif “Alan güvenliğinin sağlanması için istinat duvarları, bina zeminaltı drenaj sistemleri, yapı sızdırmazlık önlemlerini içeren proje hazırlanarak İSKİ’den uygun görüş alınmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez” ,“1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz” plan notlarının ilavesi ve Mahalle Merkezi alanında emsal değerinin 0.75 yapılanma şartının da ilave edilmesi olarak düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” Denilmektedir.

Ancak söz konusu 1538 ada 2-3 parselleri de kapsamakta olan İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüş yazısı ile ilgi (h) yazı ekindeki görüş yazısının(yapı su basman kotuna ilişkin görüş) birlikte incelendiğinde;

ilgi (d) görüşün tüm bölge planı için verilen kapsayıcı ve nihai görüş olduğu, ilgi (h) yazı ekindeki İSKİ görüşünün ise sadece su basman kotuna ait görüş olduğu tespit edildiğinden bu alanda da nihai görüşün geçerli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla ilgi (h) Meclis Kararı ile İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) kurum görüşünün ve İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) kurum görüşü doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planının plan kararları açısından çeliştiği görülmektedir.

1/1000 ölçekli plan teklifinin, 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planında değişiklik getiren kısımları, ilgi (j) Meclis Kararı doğrultusunda Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresinde kalan kısmında Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ilgi(k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine değerlendirilerek karar verilmek üzere iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifimiz göz önünde bulundurularak aşağıda maddeler halinde incelenmiştir.

1) 1/5000 ölçekli planda 54 ada 25, 28 ve 31 parsellerin 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan parsellerin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre belirlenen Taşkın Alanı içinde kalan kısımları, 1/1000 ölçekli planda “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar”

lejantına ve “Park Alanı” lejantına, 1/5000 ölçekli planda 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1438 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin tamamı ile 55 ada 19 parselin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre “Taşkın Alanı” lejantında kalan kısmı, 1/1000 ölçekli planda “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına, 1/5000 ölçekli planda 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 691 ada 1, 2, 3 ve 55 ada 114 parsellerin tamamı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre 1/1000 ölçekli planda “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” ve “Park Alanı” lejantına alınmıştır.

2) 1/5000 ölçekli planda 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 492 ada 10,11,12,13,14,16,17 numaralı parseller İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre belirlenen Taşkın Alanı içinde kalmakta olup, 1/000 ölçekli plan teklifinde “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar”

lejantına alınmıştır.

3) 1/5000 ölçekli planda yeşil alanda kalan 11 ada 116 numaralı parselin bir kısmı ile 1086 ada 3 parselin tamamı, 1/1000 ölçekli plan teklifinde Emsal:1.75 yapılaşma şartlarında konut alanına alınarak, park alanı 11 ada 116 parselin batısına kaydırılmıştır.

4) İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2009/1455 E. 2010/2071 K. Sayılı 10.11.2010 tarihli kararı ile 11 ada 11 parsele ait 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli plan kararının parsel bazında iptaline karar verilmiştir.

1/5000 ölçekli planı bulunmayan bu parsele ilişkin, İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararında; 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan ve davaya konu olan İlköğretim Alanının yer seçiminin doğru olduğu ancak alanının yetersiz olduğu belirtilmektedir. İlgili mahkeme kararı göz önünde bulundurularak;

11 ada 11 parselde; kısmen Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliği’ne uygun büyüklükte İlköğretim Alanı, kısmen maksimum yoğunluk:500 ki/ha., h.maks: 24.50m., minimum parsel büyüklüğü:1500 m2 yapılanma şartlarında konut alanı ve kısmen de maksimum Emsal: 1.00 ve minimum parsel büyüklüğü:

1000 m2, maksimum yükseklik çevre yapılanma şartlarını aşamaz” yapılanma şartlarında Alt Merkez Alanına alınmıştır.

5) 1/5000 ölçekli planda 11 ada 13 parseldeki Altmerkez Alanı kaldırılarak 1/1000 ölçekli plan teklifinde Emsal:1,75 yapılanma şartında Konut Alanına, 862 ada 1 parseldeki Konut Alanı da kaldırılarak Altmerkez alanına alınmıştır. 11 ada 12 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan da küçültülerek 1/1000 ölçekli plan teklifinde Emsal:1,75 yapılanma şartında Konut Alanına alınmıştır.

6) 1/5000 ölçekli planda 55 ada 22 parselin bir kısmındaki yeşil alan kaldırılarak kısmen Emsal:1.75 yapılaşma şartlarında konut alanına kısmen de sosyal ve kültürel tesis alanına, 1173 ada 1 parsel 500 ki/ha konut alanından sosyal ve kültürel tesis alanına, 55 ada 71 parselin 1 kısmı 500 ki/ha yoğunluklu konut alanından otopark ve park alanına alınmıştır.

7) 55 ada 25 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan kaldırılarak Spor Tesisi Alanına alınmıştır.

8) 1/5000 ölçekli planda 61 ada 17 parselin 420 ki/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan kısmının İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kalan kısmı 1/1000 ölçekli planda

“Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına ve “Park Alanı” lejantına, 1/5000 ölçekli planda 61 ada 17 parselin taşkın alanı lejantında kalan kısmı ise 1/1000 ölçekli planda kısmen “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına, kısmen de “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına ve “Park Alanı” lejantına alınmış, 1/5000 ölçekli planda 1369 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller 420 ki/*ha yoğunluklu konut alanında kalmakta iken İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından 1/1000

ölçekli planda “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına ve “Park Alanı”

lejantına alınmıştır.

9) 1/5000 ölçekli planda 420 ki/ha Konut Alanında kalan 1365 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellerin tamamı ve 61 ada 11, 12, 15, 16 parsellerin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kalan kısımları 1/1000 ölçekli planda kısmen “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” ve “Park Alanı” lejantına alınmıştır.

10) 1/5000 ölçekli planda Mesleki ve Teknik Öğretim Alanına alınan kamuya terki yapılmış alan, 1/1000 ölçekli planda İlköğretim Alanına alınmıştır.

11) 1/5000 ölçekli planda 55 ada 33, 34, 6 ve 42 parsellerin bir kısmındaki İdari Tesis Alanı ve Yeşil Alan kaldırılarak Pazar Alanı, Otopark Alanı ve Yeşil Alana alınmıştır.

12) 1/5000 ölçekli planda 8 ada 19 parselin bir kısmındaki Pazarlama Alanı 1/1000 ölçekli plan teklifinde park alanına alınmıştır.

13) 1/5000 ölçekli planda 8 ada 39 parselin bir kısmında bulunan Belediye Hizmet Alanı 1/1000 ölçekli planda kaldırılmış, 1/5000 ölçekli planda ayrılan Orta Öğretim Tesis alanı 1/1000 ölçekli plan teklifinde küçültülmüş olup, Emsal:1.00 yapılanma şartında Konut Alanına alınmış (F 20D 20B 2C paftasındaki) 8 ada 18 ve 19 parsellerin bir kısmındaki Yeşil Alan da kaldırılarak Belediye Hizmet Alanına alınmıştır.

14) 1/5000 ölçekli planda 250 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 7 ada 422, 423, 424 parseller İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından 1/1000 ölçekli planda

“Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına alınmıştır.

1/5000 ölçekli planda 250 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1119 ada 2 parsel, 7 ada 410, 411, 412 parsellerin tamamı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından 1/1000 ölçekli planda “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına ve “Park Alanı” lejantına alınmıştır.

1/5000 ölçekli planda kısmen yeşil alanda kalan 7 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanı dışında kalan kısımları 1/1000 ölçekli plan teklifinde Emsal:1.00 yapılaşma şartlarında Konut Alanına alınmıştır.

15) 1/5000 ölçekli planda 420 k/ha yoğunluklu konut alanında kalan 8 ada 105, 106, 107, 108, 109, 112 parsel, 1306 ada 1 parsel ve 1056 ada 3 parseller 1/1000 ölçekli teklif planda yeşil alana alınmış, 1/5000 ölçekli planda yeşil alan olarak gösterilen 8 ada 12 ve 13 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan da kaldırılarak 420 k/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmıştır.

16) 1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan İdari Tesis alanında kalan 8 ada 9 ve 10 parsellerin bir kısmı 1/1000 ölçekli plan teklifinde Emsal=1,25 yapılanma şartlarında Konut Alanına alınmıştır.

17) 1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan 8 ada 152 parselin bir kısmındaki Spor Tesisi Alanının bir bölümü 1/1000 ölçekli plan teklifinde Pazar Alanına alınmıştır.

18) 1/5000 ölçekli planda 9 ada 11 parselin yeşil alan olarak ayrılan kısmı 1/1000 ölçekli teklifinde küçültülerek kısmen Emsal:1,25 yapılanma şartlarında Konut Alanına, 1/5000 ölçekli planda 9 ada 1 ve 2 parselin bir kısmındaki İlköğretim Tesisi Alanının bir bölümü 1/1000 ölçekli plan teklifinde Yeşil Alana, 9 ada 2, 3 ve 4 parselin bir kısmındaki Yeşil Alanın bir bölümü 1/1000 ölçekli teklifinde İlköğretim Tesisi Alanına alınmıştır.

19) 1/5000 ölçekli planda İSKİ Hizmet Alanı ve Yeşil Alan olarak ayrılan 9 ada 6 parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli plan teklifinde bir kısmı Kavşak Alanı ve emsal 1,25 yapılanma şartlarında Konut Alanına alınmış; ayrıca 1365 ada 1 parseldeki Teknik Altyapı Alanı ve İSKİ Tesis Alanı karşılıklı olarak birbirlerinin yerine alınmıştır. Söz konusu değişikliğin ulaşımla ilgili kısmı Ulaşım Planlama Müdürlüğü kurum görüşüne uygundur. 9 ada 6 parselin kavşak alanı dışında kalan kısmının 1/1000 ölçekli planda Emsal:1.25 yapılanma şartlarında konut alanına alınan kısmı ve 1365 ada 1 parseldeki Teknik Altyapı Alanı ve İSKİ Tesis Alanı karşılıklı olarak yerleri değiştirilmiştir.

20) 1/5000 ölçekli planda 55 ada 24 ve 36 parsellerin bir kısmında ayrılmış olan Sağlık Tesisi Alanı ve İdari Tesis alanı 1/1000 ölçekli plan teklifinde kaldırılarak Emsal:1,25 yapılanma şartlarında Konut Alanına alınmış, 1/5000 ölçekli planda 340 k/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 1356 ada 1 parselin bir kısmı kaldırılarak 1/1000 ölçekli plan teklifinde Sağlık Tesisi alanına alınmıştır. (F 20C 16A 1A paftasındaki) 1/5000 ölçekli planda1356 ada 2 parselin bir kısmındaki Dini Tesis Alanının ve Otopark Alanının bir bölümü de 1/1000 ölçekli plan teklifinde Yönetim Merkezi Alanına alınmıştır.

21) 1/5000 ölçekli planda Spor Tesisi Alanında kalan 55 ada 24 ve 31 parsel ile 79 adasının bir kısmı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından 1/1000 ölçekli planda

“Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantıyla birlikte kısmen “Park Alanı”

kısmen de Rekreasyon Alanı lejantına alınmıştır.

22) 1/5000 ölçekli planda 5087 parselin bir kısmındaki TAY alanı küçültülerek 1/1000 ölçekli plan teklifinde Emsal=1,25 yapılanma şartlarında Konut Alanına alınmıştır.

23) 1/5000 ölçekli planda 340 k/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1 ada 1, 2, 3, 18 ve 2 da 1, 2, 3 parsellerdeki Konut Alanı kaldırılarak 1/1000 ölçekli plan teklifinde Yeşil Alana alınmıştır.

24) 1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan 4578 parselin bir kısmındaki Belediye Hizmet Alanı küçültülerek 1/1000 ölçekli plan teklifinde Yeşil Alana alınmıştır..

25) 1/5000 ölçekli planda 4577 parselin bir kısmındaki Dini Tesis Alanı ve İdari Tesis Alanı küçültülerek 1/1000 ölçekli plan teklifinde Turizm Tesis Alanı ve Yeşil Alana alınmıştır.

26) 1/5000 ölçekli planda 5308 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan kaldırılarak 1/1000 ölçekli plan teklifinde Turizm Tesis Alanına Alınmıştır.

27) 1/5000 ölçekli planda taşkın alanı lejantında kalan 1047 ada 1parsel, 976 ada 1parsel,975 ada 1parsel,974 ada 1parsel,1043 ada 1parselin bir kısmı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından 1/1000 ölçekli planda “Taşkına maruz Alanlar” ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına ve “Park Alanı” lejantına kısmen de spor alanı lejantına alınmıştır.

28) 1/1000 ölçekli plan teklifinde, Yapı yasaklı alan olarak planlanan, Taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu adına yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmeleri halinde; imar uygulaması görmemiş arazilerin alanlarının %60’ı, İmar uygulaması görmüş arsaların ise yüzölçümlerinin tamamı üzerinden 0,50 inşaat emsali ile hesaplanacak yapılaşma hakları konut imarlı bir başka arsanın imar hakkı ile birleştirilerek birlikte kullanılabilir. Ancak konut alanlarında kullanılacak inşaat emsali (madde 3.12den gelecek inşaat hakları da dahil olmak üzere) hiçbir koşulda E=2.00’ı geçemez.) plan notu yer almaktadır. Ancak söz konusu plan notu 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeralmamıştır.

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TEKLİFİNİN PLAN NOTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: 1) 1/1000

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TEKLİFİNİN PLAN NOTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: 1) 1/1000

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 63-70)