KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 53-61)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME

1. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

DEĞERLENDİRME

1. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Silivri İlçesi- Tem Bağlantı Yolunun Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan raporunda esas olmak üzere alınan kurum ve kuruluş görüşleri belirtilmiştir.

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü’nün 16.11.2009 gün, B.11.1.TCK.1.01.02.00-161/25056 sayılı yazısında;

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ‘’Silivri TEM bağlantı yolu kesişimi (Silivri Kavşağı), Silivri, Sanatkarlar Caddesi-D100 kesişimi üstgeçit ve yol kavşak uygulama projesinin” dikkate alınması gerekmektedir”. Denilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09.11.2009 gün, B.08.4.MEM.4.34.00.33.715.1/113296 sayılı yazısında;

“1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yer alan okul alanlarının aynen korunmalı ve " Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik " ile belirlenmiş olan standartların altındaki okul alanlarının çevresinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediye adına tapulu olan ve üzerinde yapılaşma bulunmayan müsait taşınmaz mevcut ise, bu tür taşınmazlardan okul alanlarına ilave alan sağlamak suretiyle genişletilmeleri cihetine gidilecektir.

Plan revizyonu ile her hangi bir okul alanını kısmen de olsa ilgilendiren bir husus var ise, konuya ilişkin gerekçe detaylı olarak belirtmeli ve bu hususta gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte mutlak suretle Valiliğimiz görüşleri almalıdır.” denilmektedir.

BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün, B.02,2.TED1.17.00.65/603-09-99/609 sayılı yazısında;

“…söz konusu bölgede mevcut elektrik tesislerimizin göz önümde bulundurulması ve çalışmaların yapılacağı mesken yerleşim alanlarında trafo merkez yeri ayrılması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut hattımızın korunması, deplase edilmesi gerektiği takdirde Belediyeniz ve Şirketimiz arasında karşılıklı olarak bir protokol yapılması ve çalışmalarınızın altyapı tesislerimiz göz önünde bulundurularak bilgimiz dâhilinde ve Silivri İşletme Müdürlüğümüzden nezaretçi alınarak gerçekleştirilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ederiz.” denilmektedir.

TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 03.12.2009 gün, B.15.2.TEİ.2.01.01.02/754/906 sayılı yazısında; “söz konusu bölgede Müdürlüğümüze ait 380 kV’lık BOTAŞ Habibler,154 kV’lık Silivri Trafo Merkezi bulunmakta olup, yer altı güç kablosu bulunmamaktadır.

1)Bölgeden geçen hatlar disket ortamında işlenerek yazı ekinde sunulmuştur

2)Mevcut 380 kV’lık BOTAŞ Habibler ve 154 kV’lık İkitelli Tegesan E.İ.Hattı için uygulama imar planlarına TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz notu düşürülmesi gerekmektedir.

3)İleriye dönük yatırımlarımız bilinmediğinden herhangi bir yatırımımızın olması durumunda ayrıca Belediyenize plan tadilatı teklifinde bulunulacaktır.”denilmektedir.

Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı-Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 18.11.1009 gün, M.34.0.İBB.0.31.75.311.04/2245738-3886 sayılı yazısında; “…Müdürlüğümüzün ilgi yazıda bahsi geçen bölgede mevcut, halen yapılmakta olan ve yapılması planlanan bir çalışması bulunmamaktadır." denilmektedir.

İl Tarım Müdürlüğü’nün 05.08.2010 gün, B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-28437-6015 sayılı yazısında;

“…yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritadaki planlama bölgesi için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan Etüt raporunun incelenmesi neticesinde; __ 6831 sayılı Orman Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu,2560 sayılı İSKİ Kanunu,3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine dair Tarım Reformu Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,3621 sayılı Kıyı Kanunu gibi özel kanunlara tabi araziler ilgili kanunlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

-Yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada turuncu renk ile gösterilen 789,61 hektarlık alanın (Kuru Mutlak Tarım Arazisi) 5403 sayılı kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereği tarım dışı amaçla kullanılması müdürlümüzce uygun görülmemiştir.

- 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tahditleri yapılan ve yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada pembe renk ile gösterilen 160,78 hektarlık mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta malları için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin 1.

Fıkrasının (d) Bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez.

- 1/10.000 ölçekli haritada yeşil renk ile gösterilen Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2002 tarih ve 3899 sayılı, 14.06.2002 tarih ve TAD/TAKK/4a-359-9553 sayılı ve 09.10.2002 tarih ve TAD/250 11 10-106-015438-63956 sayılı yazıları ile tarım dışı amaçlı kullanımları uygun görülmüş olan arazinin Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca parsel bazına oturtularak detaylandırılması sonucu1/10.000 ölçekli haritada yeşil renk ile gösterilen 2107.01 hektarlık alanın (Kuru Marjinal Tarım Arazisi), tarım dışı amaçla kullanılması yapılacak uygulama çalışmaları sırasında Toprak Koruma Projesi alınması şartıyla, 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 2. fıkrası gereği tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

- Geriye kalan ve 1/10.000 ölçekli haritada gri renk ile gösterilen 794,83 hektarlık alan yoğun yerleşim alanı olup Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ayrıca 19.07.2005 tarihinden sonra Müdürlüğümüzden izin alınmadan yapılan yapılar hakkında 5403 sayılı Kanunun 21.Maddesinin uygulanabilmesi için yapı sahiplerinin tapu, kimlik ve iletişim bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.”denilmektedir. .

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2009 tarih ve M.34.0.İBB.5.02.37.02.754/10036 sayılı yazısında; “… Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile tadilen uygun bulunan ve ekte sunduğumuz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında(BAGKK)lejantı ile gösterilen ve (kırmızı) ile taralı alanın Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Silivri İ.E.T.T.garaj alanı olarak planlara işlenmesini rica ederim.”

denilmektedir.

Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu alanın plan sınırları dışında kaldığı görülmüştür.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 28.07.2010 tarih ve B.18.4.İÇO.4.34.00.02/9399 sayılı yazısında

;“….Planlama alanında 2B alanı bulunmadığı ,söz konusu alanın 2010 yılı ağaçlandırma programında bulunmadığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar bağlamında herhangi bir statülü alanda bulunmadığı,

Yapılacak olan çalışmalarda 2872 sayılı Çevre Kanunu(Değişik 2614/2006-5491) ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme )yönetmeliği kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesi(3) bendi “Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki değerlendirmesi Olumlu’’kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’’ kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.’’hükmü uyarınca değerlendirilmesi için İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulmasının sağlanması gerekmektedir.’’denilmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 03.12.2009 gün ve M.34.0.İBB.0.22.35-T.N.2292710 sayılı yazısında “…Uygulama İmar Planı çalışmalarına konu edilen bölgede;

fiili Silivri Yeni Mezarlığı ve Alipaşa Mezarlığı olmak üzere 2 adet Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluğunda bulunan mezarlık alanı mevcuttur.05.03.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planında da söz konusu mezarlıkların işlenmiş olduğu ve fiili Alipaşa Mezarlığını nazım planda 5068 parsel üzerinde genişletilerek kısmen mezarlığa dahil edilmiş olduğu görülmüş olup, Başkanlığınızca yürütülecek olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan çalışmalarında da aynı biçimde korunması gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür.’’denilmektedir. Alipaşa Mezarlığı 1/1000 ölçekli TEM Bağlantı yolunun doğusu ve batısı ile yakın çevresi uygulama imar planının sınırları içerinde kalmamaktadır.

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün 03/11/2009 gün ve M.34.0.İBB-0.15.34.20-310-99 TN:2249384 sayılı yazısında; “…ilgi bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü tasarrufunda parsel bulunmamaktadır. Çalışmalarına başlanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanması tarafımızca uygundur. Planın onaylandıktan sonra sayısal olarak Mesken Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.” denilmektedir.

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün ve B.15.2.BOT.1.02.16.00-405.02-36769 sayılı yazısında; “…belirtilen bölgede kurumumuza ait Doğal Gaz Boru Hatları geçmektedir. Hatların ve çevre güvenliğinin sağlanması için hatların geçtiği güzergah ekte sunulan “Teknik Emniyet Kuralları’’

çerçevesinde gereken emniyet mesafeleri bırakılarak bir koridor oluşturulması veya yeşil olarak tanzim edilmesi gerekmektedir. Boru hatları güzergahında tarafınızdan yapılacak alt yapı çalışmalarının projesinin tarafımıza sunularak onay alınması ve herhangi bir durumda bölgeden sorumlu Kırklareli Şube Müdürlüğümüzle koordineli çalışılması gerekmektedir.”denilmektedir. İlgi kurum görüşünde adı geçen hatlar 1/1000 ölçekli TEM Bağlantı Yolunun Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planının sınırları içerinde kalmamaktadır.

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.11.2009 tarih ve 50.40/2129/24504 sayılı yazısı ile 21.01.2010tarih ve 50.40/0151/2026 sayılı yazısında;

_ Mevcut çelik doğalgaz hatlarımız ile Regülâtör(Basınç Düşürme İstasyonları) ve doğalgaz vanalarının yapılacak imar planlarına işlenmesi,

_İmar plan notlarına İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100cm yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notu eklenmesi,

_Yeni yerleşime açılacak bölgelerin doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacı ile 3.00*5.00m ebatlarında yer tahsis edilmesi ve bu yerlerin mahalle merkezlerindeki yeşil alanlarda olması tercih sebebidir.

Kurumumuza ait doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimizin can ve mal güvenliği açısından Belediyenizce hazırlanacak olan imar planlarına işlenmesi ve herhangi bir imar değişikliğinde tesislerimizin mevcut haliyle korunması gerekmektedir. Ayrıca değiştirilmesi zorunluluk arz eden altyapı/üstyapı tesislerimiz için görüş alınması, bu tesisin hizmet gördüğü bölge için eşdeğer yeni bir alanın ayrılması “ İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’’gereği yasal zorunluluktur.’ denilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 06/05/2010 gün ve B.18.1.DSİ.1.14.02.01.0-120-50632-340 sayılı yazısı ile; “…8-9-10/09/2010 tarihinde meydana gelen taşkının büyüklüğü, derelerin bu büyüklükteki feyezanı geçiremeyecek akışa geçip çok geniş alanlara yayılması taşkın sınırı belirlemede hatalı sonuçlara yol açacağından, kesin çözümün bu bölgedeki derelerin ıslah edilmesi ile mümkün olacağı anlaşılmıştır.

29.09.2009 tarihli İSKİ, İBB, DSİ ve TCK nın katıldığı AKOM mutabakat toplantısında, İstanbul’daki ıslahsız derelerin İBB ve DSİ tarafından ıslah edilmesi kararı verilmiş olup aynı toplantıda Marmara Denizine dökülen derelerin ıslahının İBB tarafından yapılacağı kararına varılmıştır. Derelerde ıslah yapılmadan imara yönelik çalışmanın yapılmaması gerekmektedir .” denilmektedir.

İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nün 20.11.2009 gün ve M.34.İBB.0.18.71-310.01.01-2260977/9509 İBB no:161431 sayılı yazısında; “… Söz konusu bölgede itfaiye hizmeti vermekte olduğumuz Silivri İtfaiye Grubumuz, bahsi geçen planda işaretlenmiş olup, çalışması yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulanmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca görülmemiştir.’’ denilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 13.11.2009 gün ve B.18.1.OGM.1.17.03/7333 sayılı yazısı eki İnceleme raporu ile “…Sonuç(TEM Otoyolunun Güneyinde) imar planı çalışmalarını içeren sahaların orman ve 2B sahaları ile ilgisi yoktur.” denilmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 16.12.2009 tarih ve M.34.0İBB.0.22.39.030./2345184-8411 sayılı yazısında; İstanbul İli, Silivri Merkez ve Yakın Çevresi hakkındaki komisyon raporunda “yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına sadık kalınması komisyon görüşüdür’’denilmektedir.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün ve M.34.0.İBB.0.11.56(510,32)6920sayılı yazısında; “Söz konusu bölgeye ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştur.’’denilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı ANT Batı Bölge, 5.İşletme Müdürlüğü’nün 04/11/2009 gün ve B.04.2.ANT.1.26.05.00.205/24 sayılı yazısında belirtilen 7 maddelik görüş yazısının 4. Maddesinde; “

a) NATO Akaryakıt Boru Hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre solunda her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması ve ruhsat verilmemesi,

b) Kamulaştırma sınırı içine bağ bahçe tesis edilmemesi,

c) Kamulaştırma sınırının yol olarak kullanılmaması ve boru hattını kat ederi vaziyette yol geçilmemesi, ancak zorunlu yol geçişlerinde ilgili işletme müdürlüğüne Çorlu İnşaat Bölge Başkanlığı Selimiye ‘ye yazılı müracaatta bulunarak müsaade istenmesi ve verilecek olan geçiş tip projesinin uygulanması,

d) Kamulaştırma sınırı içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için ilgili İşletme Müdürlüklerine müracaat edilmesi,

e) NATO Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına, ölçme kutularına, vana ve mesafe taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması,

f) Kamulaştırma sınırı üzerinde ve 150 metre yakınında taş, kireç, kum, maden ocağı ve benzeri tesislerin işletilmesine müsaade edilmemesi,

g) Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin verilmemesi,

h) Nato Akaryakıt Boru hattı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde döşenmiştir. Ancak doğal iklim koşulları ve elde olmayan sebeplerden ötürü, 50 yıl önce inşa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte toprak azalması nedeniyle yer yer bu derinlik 30-40 santimetreye kadar düşebilmektedir.

NATO Akaryakıt Boru Hatlarının geçtiği güzergâhlarda yapılacak olan her türlü çalışmalarda, çalışmanın yapıldığı yere en yakın ünitelerimize yazılı müracaatta bulunmaları ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsaadesi protokol yapıldıktan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü zarar ve ziyanın karşılanmasında çalışmayı yapacak olan özel ve tüzel kişiler ile çalışmayı yaptıracak olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait olacaktır,

i) Yukarıda belirtilen hususlara riayetle, NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergâhı ve civarında

Yapılacak inşaat ve kazı çalışmaları esnasında en yakın İşletme Müdürlüğüne bağlı ilgili ünite personelinin haberdar edilerek güzergâh tespiti hususunda yardımlarının alınması gerekmektedir.”denilmektedir.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Genel Müdürlüğü’nün 02.12.2009 gün ve B.11.2.DDY.0.84.00.06.754.01/16797 sayılı yazısında; planlama yapılacak alanda Kuruluşumuzun herhangi bir taşınmazı bulunmamakta olup, ileriye yönelik bu alanda herhangi bir proje veya yatırım kararımız da bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 17/11/2009 gün ve B.15.1.MTA.10.01.00.602.99-912 sayılı yazısında;….söz konusu alanda Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına göre bugüne kadar belirlenmiş kömür, radyoaktif hammadde rezervi, doğal çıkış, jeotermal kaynak arama ruhsatı ve koruma alanı çalışmaları ile herhangi bir maden ve yatak zuhuru bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2010 tarih ve B.15.0.MGM.0.01.01.02.100-200091-27353 sayılı yazısında; …yaklaşık olarak harita üzerinden tespit edilen alan ile ilgili olarak yapılan incelemede; Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş 230 adet ruhsat sahası belirlenmiş olup, söz konusu sahalara ait konumsal ve diğer ilişkin bilgiler ekte yer alan CD ile gönderilmiştir. Çalışmaların yürütüldüğü alanda mevcut ruhsatların Kanun ve Yönetmeliklerden gelen haklarının korunması kaydıyla imar planı hazırlanmasında Genel Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2010 gün ve B.11.0.DLH.0.09.00.03-1124 sayılı yazısında; “İmar Planı yapılacak bölgede Bakanlığımız DHL İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir etüt proje çalışması bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, imar planı sınırı yakın çevresinde bulunan, İstanbul 3. Havaalanı yer seçim çalışmalarında alternatif olarak değerlendirilebilecek alan ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanan

“Silivri Yat Limanı’’, imar planını etkileyecek nitelikte olan yatırım kararlarından olup, yapılacak çalışmalarda alternatif havaalanı mania planı kriterleri ile diğer yatırım kararlarını dikkate alan bütüncül bir yaklaşımın hakim olmasının uygun olacağı düşünülmektedir’’. Denilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Metroloji İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün ve B.18.1.DMİ.1.09.00.01.-200-6525 sayılı yazısında“ …Silivri Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir istasyonumuz bulunmamaktadır.’’ denilmektedir.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İmar Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü’nün 30.12.2009 gün ve B.02,1.VGM.1.13.01.(06).102.99/1756 sayılı yazısında; Yapılan incelemede belediyenizce gönderilen cd içerisinde yer alan kadastral haritalarda mülkiyeti idaremize ait taşınmaza rastlanılmamıştır.

Ancak yazımız ekinde Silivri İlçesinde bulunan mülkiyeti idaremize ait taşınmazların listesi bulunmaktadır. 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 180. Maddesi - …Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır. Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul, resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar niteliği olmayan fonksiyonlar verilemez. Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılmadığının tespit edilmesi, taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı tadilatını yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar… Dikkate alınarak işlemlerin yapılması;

imar planları ve plan değişiklikleri çalışmalarının onaylanmadan ve askıya çıkarılmadan önce idaremize bildirilmesi gerekmektedir.’’denilmektedir.

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2009 gün ve B.11.2.DDY.1.01.00.18-754/2025 sayılı yazısında;” İmar planı yapılacak sahalar demiryolu güzergahımız dışında olup bu sahalarla ilgili ileriye yönelik herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.’’denilmektedir.

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı’nın 02.12.2009 gün ve B.11,2.DDY.0.84.00.06.754.01/16797 sayılı yazısında; ‘’…Planlama yapılacak alanda Kurumumuzun herhangi bir taşınmazı ve ileriye yönelik bu alanda herhangi bir proje veya yatırım kararımız bulunmamaktadır.’’denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2009 gün ve B.16.0.YİG.0.80.03.00/341810005-219794 sayılı yazısında; ‘’…söz konusu planlama alanı 4957/2634 sayılı

Turizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Turizm Merkezi kapsamında kalmamakta olup,söz konusu planlama çalışmalarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili idarelerce değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.’’denilmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 24.11.2009 gün ve B.16.0.KVM.4.34.47.02.222.01/2009-3294 sayılı yazısında;’’…Ekteki Nazım İmar Planına göre, doğuda E-5 Kavaklı Köyü kavşağı, batıda Altınorak Tatil Köyü, Kuzeyde Tem Otoyolu, güneyde Marmara Denizi ile çevrilmiş alanı kapsadığı, söz konusu alan içinde ve Kurumumuzca bilinen sit alanları ile Taşınmaz Kültür Varlıkları batıdan doğuya doğru;

1)Planın batı sınırında kuzey-güney istikametinde, Marmara ile Karadenizi birleştiren Anatasius Suru 2)Mimar Sinan Köprüsü

3)Park otel karşısında, eski karakol yerinde, dere üzerindeki küçük köprü 4)Piri Mehmet Paşa Camii ve Haziresi

5)Fatih Mahallesi Kentsel Sit Alanı 6)Fatih Camii altındaki tarihi sarnıç

7)Kale Park içindeki Tarihi Tabya ve Sarnıç

8)Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde, Belediyenin batısındaki eski mezarlık

9)Ali Çetinkaya Caddesi ile Marmara Denizi arasında kalan 3. Derece Nekropol alanı

10)E-5 Karayolu üzerindeki Murat Çeşme Piknik Alanı Belediyenizce yapılacak Uygulama imar Planlarında gösterilmesi uygun olacaktır.’’denilmektedir.

İlgi kurum görüşünde bahsi geçen konular 1/1000 ölçekli TEM Bağlantı Yolunun Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planının sınırları içerinde kalmamaktadır.

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 18.11.2009 gün ve M.34.0.İBB.0.31.75.311.04/2245738-3886 sayılı yazısında;“Adı geçen bölgede mevcut, halen yapılmakta olan yapılması planlanan bir çalışması bulunmamaktadır.’’denilmektedir.

İBB Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 16.11.2009 gün ve M.34.0.İBB.0.22.14-611,02/TN:2180038-2213225/8540 sayılı yazısında;“Adı geçen yerde Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan bir çalışma bulunmamakta olup, çevre kirliliği ile ilgili olarak aşağıda belirtilen;

Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin belli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için, Kentsel Yenileme Projesi’nde öngörülen cadde ve sokakların hava koridoru oluşturacak şekilde hakim rüzgar yönüne açık olması,

Hava kirliliği ve gürültüyü absorbe etmek ve bölgenin güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için, planlarda yeşil alanlara yer verilmesi,

Trafikten kaynaklanan hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla bölgedeki planlanan yolları tıkanıklılığa engel olmayacak şekilde geniş tutulması,

Atık Aktarma ve Geliştirme Merkezi, Hafriyat Alanı için yer ayrılması,

Bölgede yapılacak inşaat faaliyetlerinin Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda gerekli

Bölgede yapılacak inşaat faaliyetlerinin Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda gerekli

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 53-61)