İLÇE MECLİS KARARI:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 27-34)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

İLÇE MECLİS KARARI:

İlçe Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Katına yazısında, teklif tadilat planının 16.06.2007 - 23.10.2009 - 09.10.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı plan notları ilavesi doğrultusunda hazırlandığı belirtilmektedir.

İlçe İmar Komisyonunca; “ Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave plan notları ve plan notları tadilatı teklifi 16.06.2007 - 23.10.2009 - 09.10.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar

Planları doğrultusunda, bu planlara uygun olarak hazırlandığından ve uygulamada yaşanan sorunlara çözüm getirdiğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.”denildiği,

İlçe meclisince de; İmar komisyonu raporunun aynen kabul edildiği görülmektedir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ:

İlgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 26/08/2010 tarih ve 1949-120466 Sayılı görüşü ile;

Ümraniye İlçesi, merkez mahallelerini kapsayan 1100 ha'lık alanın Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu yakasına ait Mikro bölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında “UA (Uygun Alanlar), ÖA-1b (Önlemli Alanlar-1b), ÖA-2b (Önlemli Alanlar-2b), ÖA-4a (Önlemli Alanlar-4a), ÖA-4b”(Yerleşime Önlemli Alanlar-4b), ÖA-5b”(Yerleşime Önlemli Alanlar-5b), ÖA-6a”(Yerleşime Önlemli Alanlar-6a), ÖA-6b (Yerleşime Önlemli Alanlar-6b), UOA-4 (Uygun olmayan alanlar-4)) lejantlı alanlarda kaldığı belirtilerek bu alanlara ilişkin açıklamalara ve uyulması gereken koşullara yer verilmiş ve söz konusu Revizyon İmar Planının, UOA-4 dışında kalan alanlarda, belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilmesi şartıyla jeolojik açıdan uygun görüldüğü bildirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğünün 10/03/2011 tarih ve 310.01.04.01-109326 sayılı görüş yazısında; “...1100 ha.'lık bir alanı ilgilendiren ve bina çekme mesafeleri gibi şartları düzenleyen ilave plan notları hazırlanırken 21.09.2010 tarih ve 450348 sayılı yazımızda altyapıyı ilgilendiren hususlar göz önüne alınmalıdır." denilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 12/07/2010 tarih ve 3136300-2005-99983 sayılı görüşü ile; “Bahse konu adanın cephe aldığı yolların meri imar planındaki genişliklerinin sağlanabilmesi için yola ve uygulama projesi devam eden "Ümraniye Küçüksu Tantavi Tüneli Arası TEM Bağlantı Yolu Yan Yollar Yol Kavşak Uygulama Pojesi" ne gerekli terklerin bedelsiz yapılması, söz konusu teklifte fonksiyonların oluşturacağı ulaşım talepleri ve bölgenin artacak çekim gücüne karşılık oluşacak otopark ihtiyacı için İstanbul Otopark yönetmeliği doğrultusunda her parselin kendi içinde yeterli otopark alanı ayrılması,

uygulama aşamasında giriş-çıkışlar hususunda UTK kararı alınması hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Hisar sokağa ilişkin plan notu değişikliği konusunda alınan 03/03/2010 tarih ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/452 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü görüşünde ise; Atik Valide Sultan Vakıf Memba Suyu Yeraltı Galerisi hattının tesciline ilişkin alınan İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08.07.1997 tarihli ve 4529 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 1062 ada 18 nolu parselin ve parsele bitişik 17 ve 19 nolu galeri koruma parsellerinin söz konusu plan notu değişikliğinden etkilenmediği anlaşıldığından ayrıca yazı eki kurul kararında "Ümraniye İlçesi, 1062 ada'nın Hisar Sokağa bakan cephesindeki parsellere çekme mesafesine uymak kaydıyla maksimum 15 mt. derinlik kullanılmasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanunu açısından Kurulumuzca sakınca bulunmadığı" ifadesi yer aldığından plan notu değişikliği talebinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Teklif plan notları Müdürlüğümüzce incelenerek değerlendirilmiş olup;

-“Cadde Boyunca İstikametin Sağlanabilmesi İçin Mevcut Sokaklarda Verilen Ve Uygulanmış Olan Çekme Mesafelerinin Teşekkül Alınarak Cadde Çekme Mesafelerinin Belirlenmesinde İlçe Belediyesi Yetkilidir.

Bu cadde ve sokaklarda teşekkül verilmesi durumunda blok boyunu 30 m. şartına bakılmaksızın belirlemeye Belediyesi yetkilidir.

-Cadde çekme mesafeleri; cadde ve sokak bazında inceleme yaparak arazi çalışması, gerektiğinde ada revizyonu gibi detaylı etütlerle belirlenecektir.” Notlarının meri planın “Yapı Düzeni” başlığı altındaki 1. ve 2.

Maddelerinde aranan 30m. Blok boyu aranması şartıyla çeliştiği ve mevcut teşekkül dikkate alınarak İlçe Belediyesince çekme mesafelerinin belirlenmesinin, meri plan ile öngörülen yapılaşmadan farklı ve olumsuz bir yapı düzeninin oluşmasına neden olacağı,

-“Şekilsiz parseller, fazla terkten dolayı 6 m. cephe şartını sağlamayan parsellerde veya bitişiğinde mevcut bina olup yapılanma problemi olan parsellerde bina cephe ve derinliklerini belirlemeye belediyesi yetkilidir.” Notunun uygulama kolaylığı sağlamaya yönelik olduğu görülmekle birlikte yönetmeliğe aykırı olduğu ve plan düzenini bozucu nitelik taşıdığı,

-“İmar Planı kapsamında, içerisinde “Çocuk Oyun Alanı” ayrılan adalarda tevhit olmak yoluyla 1000 m² şartını sağlayıp, buna ilişkin plan notundan faydalanabilen parsellerde, plan bütününde donatı alanlarının bütünlüğü gözetilerek parsellere isabet eden çocuk oyun alanının aynı parsel içinde kalmak ve büyüklüğünü azaltmamak şartıyla yerini değiştirmeye ilçe belediye başkanlığı yetkilidir. Bundan faydalanarak Çocuk Oyun Alanının şekli değişen yerlerde arka bahçe mesafesi 5 kattan sonra gelen ilaveler çekmeler hariç 4 mt. olacaktır.”

Plan notunun 16.06.2006 t.t.li 1/5000 ölçekli tadilat planı plan notu doğrultusunda hazırlanmış olduğu, arka bahçe çekme mesafesine ilişkin düzenlemenin imar yönetmeliğine aykırı olduğu,

-“Plan tasdik sınırı içerisinde ayrılan Park, Çocuk Bahçesi, Bölge Parkı v.b.yeşil alanlar ile meydan alanlarının zemin altının Jeolojik ve Jeoteknik koşullarının el vermesi halinde elvermesi halinde yer altı otoparkı olarak düzenlenmesine ilçe belediye başkanlığı yetkilidir.” Plan Notunun 1/5000 ölçekli plan notu doğrultusunda hazırlanmış olduğu,

-“ Ticaret merkezlerinde yapılacak binalarda bütün katlar ticaret olarak kullanılacaktır. Parsel malikinin talebi halinde zemin katlar dışındaki katlarda konut yapılabilir. Ancak çevresi tamamen Konut olarak yapılaşmış parsellerde tüm katların konut olarak yapılabilmesine ilçe belediye başkanlığı yetkilidir.” Plan notunun 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanmış olduğu , teklif plan notunda önerildiği şekilde tüm katların konut olarak kullanılması halinde kalıcı nüfus yoğunluğunu arttırıcı, sosyal donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu, 1/5000 ölçekli plan kararını değiştirici nitelik taşıdığı,

-Mer’i planda bulunan;

“Planda Emsal Değeri olmayan Ayrık ve İkiz nizam yapı adalarında en az iki parselin tevhit

edilmesi halinde tevhitten sonra meydana gelen imar parsellerindeki inşaat alanı tevhitten önceki her parsel için plan ile verilen inşaat alanları toplamını geçemez. Ancak Taks=0.25, H= Serbest uygulama yapılması halinde inşaat alanları toplamı 1.30 ile çarpılarak uygulama yapılacak olup bu uygulama tevhitten sonra oluşan imar parselinin 700 ile 2000 m² olması durumunda geçerlidir.”plan notu iptal edilerek,

-“Planda Emsal Değeri olmayan yapı adalarında:

Ayrık ve İkiz nizam yapılaşma lejantına sahip yapı adalarında en az iki parselin tevhidi sonucu 1000 m² den büyük parsel oluşturulması durumunda inşaat alanı hesabı ayrık nizam yapı adalarında

1.30, ikiz nizam yapı adalarında 1.20 değer ile çarpılarak uygulama yapılır. Bu alanlarda maks TAKS:0.30, H=Serbest uygulaması yapılır. İnşaat alanı hesabı parsellerin simge halindeki Bir bodrum kat+ Zemin Kat+Normal Kat+ Çatı arası piyesi alanlarının (çatı arası piyesinin alanı normal kat alanının %30 u olarak hesaba dahil edilecektir.) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır.

Yapı adasının tamamının tevhit edilmesi durumunda 1000 m² şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir. Bu nottan önce verilen ruhsat hakları müktesebidir. Ticaret+Konut ve Konut Parselinin tevhit edilmesi durumunda katların tamamı konut yapılabilir. %50 taban oturumunu aşmamak kaydıyla zemin katta çarşı bloğu oluşturmaya İlçe Belediye Başkanlığı yetkilidir.” Plan notu önerildiği, 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanmış olmakla

birlikte, ikinci paragrafta %50 taban oturumunun yönetmeliğe aykırı olduğu ve Ticaret+Konut alanlarının tamamının konut olarak kullanılması halinde kalıcı nüfus yoğunluğunu arttırıcı, sosyal donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu , 1/5000 ölçekli plan kararını değiştirici nitelik taşıdığı,

-“ Planda BL ile belirtilen ve tevhit edilmeksizin 1000 m² den büyük ayrık nizam yapılaşma lejantına sahip parsellerde planda çekme mesafeleri ve kat yüksekliği ile sağlanan toplam inşaat alanını geçmemek şartıyla TAKS:0.30, H=Serbest uygulaması yapılabilir. En az iki parselin tevhidi sonucu 1000 m² den büyük parsel oluşturulması durumunda ayrık nizam şartları geçerlidir.” Plan notunun da kısmen 1/5000 ölçekli plan notu doğrultusunda hazırlandığı, ancak 1/5000 ölçekli plan notunda; “En az iki parselin tevhidi sonucu 1000 m²den büyük parsel oluşturulması durumunda ayrık nizam şartları geçerlidir.”ifadesi yerine, yapı adasının tamamının tevhid edilmesi durumunda 1000 m² şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir.” İfadesinin bulunduğu, teklif plan notunun tabanda yeşil alan kullanımını arttırıcı ve irtifanın yükselmesini sağlayacak nitelikte oluğu,

-“ Bina dar kenarı 8 mt.den az olamaz.5 kattan sonraki her kat için 50 cm. ilave edilir. Ön bahçe mesafesi 3 mt. nin altında olan parsellerde H=Serbest uygulamasının yapılması durumunda min. ön bahçe mesafesi 3 mt.

olacaktır.” plan notu ile, meri planda 3 mt. nin altında olan ön bahçe mesafesinin 3 mt.ye çıkartıldığı, ancak imar yönetmelinin ön bahçe mesafesi ile ilgili hükmüne uymadığı,

-“Bina dar kenarı haricinde blok ebatları ve bina yükseklikleri çevre yapılanma şartlarına göre ilçe belediyesi tarafından onaylanacak proje ile belirlenecektir.” Plan notu ile, planda belirtilmemiş olan yapılanma koşullarının ilçe belediyesinin insiyatifine bırakılmasının farklı uygulamalara yol açabileceği,

-“İskan edilen alanlarda Yangın Merdiveni hariç hiçbir alan minha edilmeyecektir.”plan notu ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli planda bir düzenleme bulunmadığı,

-“Bu alanlarda Otopark ihtiyacının Parsel bünyesinde karşılanması zorunludur.” Plan notunun 1/5000 ölçekli plan notu doğrultusunda hazırlandığı,

Meri planda ilave plan notları başlığı altında yer alan

-“Taks ve Kaks’a tabi alanlarda kamuya ayrılan alanların imar kanununun 18. Maddesine göre ayrılması gereken %35 oranındaki ortaklık payı alanından fazla olması halinde %35’ın üzerinde kalan kısımlar kamulaştırılır. Brüt parsel alanının %35’ine kadar olan terklerde terk edilen kısımlar Belediyenin talebi üzerine parsel sahibi tarafından bedelsiz olarak kamuya terk edildiği takdirde, aşağıdaki şekilde inşaat emsaline (KAKS’a) dahil edilir.

Taks ve Kaks’a tabi alanlarda Emsal Hesabı:

E=Kaks x Brüt Parsel Alanı x 0.65 formülüne göre hesaplanacaktır.”plan notundan yer alan %35 oranlarının “%40” olarak, 0.65 değerinin de “0.60” olarak değiştirildiği,

Söz konusu plan notunun, 1/5000 ölçekli plan notu doğrultusunda hazırlandığı, Ticaret +Hizmet Alanları Başlığı altında yer alan 24.6 sayılı plan notuna;

“-Yönetim+İş Merkezi

-Rezidans ( Katların Tamamı yada bir kısmı)” ifadeleri eklenmiş olup, teklif plan notunun 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığı,

“-Yola cephesi olup, adaların büyüklüğü sebebiyle 6 m. ve 7 m.lik ikinci bir yaya yolu konan parsellerde çevresi ile beraber inceleyip (Y) varmış gibi uygulama yapmaya ya da (Y) işareti olan yerlerde uygun olması halinde bahçe çekme mesafesinin uygulanmasında ilçe belediye başkanlığı yetkilidir.” plan notunun1/5000 plan notu doğrultusunda hazırlandığı, ancak planda belirtilmemiş olan yapılanma koşullarının ilçe belediyesinin insiyatifine bırakılmasının farklı uygulamalara yol açabileceği,

-Meri plandaki: “Planda ( Kadastral 151 pafta) 244EA2A 244EA2B 244EA2C 244EA2D Paftalarındaki yapı adalarında tek bir daire içinde yapı düzeni belirlenmiş olup,1076, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 1061, 1063, 1064, 1074, 1073, 1069, 1070, 1075, 1071, 1066, 1065, 1055nolu adalarda bina derinliği 15 m.yi geçemez.

1068, 1067, 1066, 1063 nolu adaların Suiş caddesinden ve Tantavi sokaktan cephe alan parsellerde derinlik 10 m.yi geçemez.1062 nolu adada hisar sokağa bakan parsellerde derinlik 7 m.yi geçemez.diğer bölgelerde bina cephe ve derinlikleri İstanbul imar yönetmeliği hükümlerine tabidir.” Plan notunun

İstanbul V numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü görüşü ve 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda

“…..1062 nolu adada hisar sokağa bakan parsellerde derinlik 14 m.yi geçemez.diğer bölgelerde bina cephe ve derinlikleri İstanbul imar yönetmeliği hükümlerine tabidir.” Şeklinde yeniden düzenlendiği,

-“Konut+Ticaret Alanları başlığı altında 16. Notun, “Ve İkiz” ifadesi eklenerek :

“Ayrık ve İkiz Nizam uygulanan yapı adalarında iki yan komşu parselde mevcut yapı bulunması halinde planla getirilen yan bahçe mesafeleri düşüldükten sonra bina cephesi 6 metreyi sağlamayan parsellerde, cephe şartı 6 metreyi sağlayacak şekilde bahçe mesafeleri 2 metreye kadar düşürülebilir." Şeklinde yeniden düzenlendiği, teklif plan notunun İstanbul imar yönetmeliğinin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uymadığı görülmektedir.

Teklif plan tadilatı plan bütününde incelendiğinde; kısmen yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırarak sosyal donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı, kısmen de imar kanununa ve İstanbul imar yönetmeliğine uygun olmadığı , söz konusu plan notlarının büyük bir bölümünün 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Teklif plan tadilatı plan bütününde incelendiğinde kısmen yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırarak sosyal donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı, kısmen de imar yönetmeliği hükümlerine uygun

olmadığı, söz konusu plan notlarının büyük bölümünün 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Ancak; plan notlarının büyük bir bölümünü kapsayan bu düzenlemenin plan genelini kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda konunun Revizyon Uygulama İmar Planı yapılarak çözümlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Buradan hareketle;1/5000 ölçekli planda bulunan “13.02.1998 t.t.li planda bulunan “Tasdik hududu ile belirlenen alanda 1/1000 ölçekli planlar için İlçe Belediye Meclisi’nin 26/02/1997 gün, 19 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/1997 gün, 893 sayılı kararı ile yapılan tüm değişiklikler 1/5000 ölçekli planlar içinde geçerlidir” plan notu Gereği 1/1000 ölçekli Ümraniye Uygulama İmar planı değişiklikleri kapsamında çözümlenebilecek konularında 1/5000 ölçekli plan tadilatı gerektirmesi dikkate alındığında bahse konu Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planı plan bölgesini kapsayan yeni bir plan yapılmasının uygun olacağı görülmektedir. '' denilerek

İlgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi b) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye ilçesi, 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup "Cadde boyunca istikametin sağlanabilmesi için mevcut sokaklarda verilen ve uygulanmış olan çekme mesafelerinin teşekkül alınarak cadde çekme mesafelerinin belirlenmesinde ilçe belediyesi yetkilidir. Bu cadde ve sokaklarda teşekkül verilmesi durumunda blok boyunu 30 m. şartına bakılmaksızın belirlemeye Belediyesi yetkilidir.Cadde çekme mesafeleri; cadde ve sokak bazında inceleme yaparak arazi çalışması, gerektiğinde ada revizyonu gibi detaylı etütlerle belirlenecektir.Şekilsiz parseller, fazla terkten dolayı 6 m. cephe şartını sağlamayan parsellerde veya bitişiğinde mevcut bina olup yapılanma problemi olan parsellerde bina cephe ve derinliklerini belirlemeye belediyesi yetkilidir." şeklindeki plan notlarının iptal edilerek "Cadde boyunca istikametin sağlanabilmesi için mevcut sokaklarda verilen ve uygulanmış olan çekme mesafelerinin teşekkül alınarak cadde çekme mesafelerinin belirlenmesinde ilçe belediyesi yetkilidir Plandaki çekme mesafeleri nedeniyle yapılaşamayan parsellerde planda verilen çekme mesafelerine uyulması ve bağımsız bölüm şartlarını sağlamak kaydıyla cephe ve derinlik şartlarını belirlemeye belediyesi yetkilidir."şeklindeki plan notunun 1/1000 ölçekli planlara eklenmesi, " Ticaret merkezlerinde yapılacak binalarda bütün katlar ticaret olarak kullanılacaktır. Parsel malikinin talebi halinde zemin katlar dışındaki katlarda konut yapılabilir. Ancak çevresi tamamen konut olarak yapılaşmış parsellerde tüm katların konut olarak yapılabilmesine ilçe belediye başkanlığı yetkilidir." şeklindeki plan notunun "Ticaret merkezlerinde yapılacak binalarda bütün katlar ticaret olarak kullanılacaktır. Parsel malikinin talebi halinde zemin katlar dışındaki katlarda çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak konut yapılmasında belediyesi yetkilidir." şeklinde yeniden düzenlenmesi, teklif plan notlarında geçen

"H=serbest" ibarelerinin "H=50.50m.(15 kat)" olarak düzeltilmesi, plan notlarında yer alan "İnşaat alanı hesabı parsellerin simge halindeki Bir bodrum kat+ Zemin Kat+Normal Kat+ Çatı arası piyesi alanlarının (çatı arası piyesinin alanı normal kat alanının %30 u olarak hesaba dahil edilecektir.) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır."

ibaresinden sonra " Bu hesapta bodrum kat alanı zemin kat alanına eşit kabul edilecektir." ibaresinin eklenmesi, bunun dışında kalan konularda Ümraniye Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

239

Tarih:

13.04.2012

Dosya No:

2012/912

KONUNUN ÖZÜ: Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu tadilatı hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 09/04/2012 gün ve 2012/5619-3538 sayılı yazısında; “

İLGİ : a) 02.03.2012 gün 2012/307-G/180434-GD/180 Ç-3144 Beyoğlu Belediye Başkanlığının sayılı yazısı ve eki Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.02.2012 gün 23 sayılı kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) 27.03.2012 gün ve 2012/3016 sayılı İmar Müdürlüğüne yazımız.

c) 06.04.2012 gün ve 2012/3824-360714(TN).BN:2008 sayılı İmar Müdürlüğünün yazısı.

d) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı ile 21.12.2010 onanlı Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar planı dahilinde yer alan iskanlı ruhsatlı binalara söz konusu planda yeni imar durumları tahsis edilmesi neticesinde binalarda gerçekleştirilecek kapsamlı tadilat, güçlendirme, statik ve mimari değişiklikler ile planda önerilen fonksiyon değişiklikleri gibi hususlarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve muhtemel sorunların önlenmesi amacıyla plan notlarının ilgili hükümlerinde değişiklik yapılarak Meri plan notlarının “Genel Hükümleri” altında yer alan I-13 maddesinin iptal edilerek yeniden düzenlenmesinin Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.02.2012 gün 23 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7.b Maddesi gereği Başkanlığımıza iletilmiştir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan notu tadili teklifine konu olan 21.12.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren 21.05.2009 onanlı Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında teklif plan notuna ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

21.12.2010 onanlı 1/1000 ölçekli planda İlgi (a) yazı eki plan tadilatı ile iptal edilen I-13 maddesinde;

“I-13- Planlama alanında Envanterde ve Kayıp Eser Envanteri’nde yer alan kültür varlıkları dışındaki yapılara; statik açıdan Deprem Yönetmeliğine uygun olduğuna dair, Üniversite ilgili birimlerinden verilecek bilimsel bir raporun alınması halinde, planda belirtilen fonksiyona aykırı olmamak kaydıyla esaslı tadilat izin ve ruhsatları verilebilir. Binanın Deprem Yönetmeliğine aykırılığının ortaya çıkması durumunda; binanın yeniden yapılması veya Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi şartı aranır.” Notu yer almaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi(a) yazı eki Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.02.2012 gün 23 sayılı kararında; İstanbul I nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile ‘kentsel Sit Alanı’ ilan edilen bölge için hazırlanan 21.12.2010 onay tarihli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan notları I. Genel Hükümleri başlıklı I-3. maddesinde değişiklik yapılmasına dair Başkanlık onayı alındığı; bu doğrultuda, söz konusu plan notunun

“I. Plan Notu Hükümleri”

“I-13. Planlama alanında envanterde ve kayıp eser envanterinde yer alan Kültür Varlıkları dışında iskanlı veya ruhsatlı binalar için Üniversitelerin ilgili birimlerinden binanın statik açıdan Deprem Yönetmeliğine uygun olduğu veya Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için güçlendirme

yapılması gerektiğine dair bilimsel raporun alınması halinde; planda verilen irtifa ve bina oturumuna bakılmaksızın, iskanlı veya ruhsatlı binada esaslı tadilat kapsamındaki güçlendirmeye, iç ve dış tadilatlara, mimari ve statik değişikliklere ve planda önerilen fonksiyon değişikliklerine izin verilebilir. Binanın Deprem Yönetmeliğine göre yeniden yapılması yönünde bilimsel raporun alınması halinde ise, plan koşullarına uyulacaktır” şeklinde önerildiği belirtilerek; İlgi(a) yazı eki 10.02.2012 gün ve 23 nolu İlçe Meclis kararı, Beyoğlu Kentsel Sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı notları I.Plan Genel Hükümlerinin I-13 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu tadilatı teklifi oy çokluğu ile karar verilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 27-34)