DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 70-76)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

DEĞERLENDİRME:

1- KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Teklif 1/1000 ölçekli imar planı çalışması esnasında plan kararlarına esas olmak üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan görüşleri alınmıştır.

· Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2010 gün, B.11.1. TCK.1.01 .02.00-161/00905 sayılı yazısında; “İlgi yazı eki planda gösterilen alanda proje çalışmamız bulunmamaktadır.” denilmektedir.

· İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.02.2010 gün, B.08.4.MEM.4.34.00.33.715.1/ 12577 sayılı yazısında;

“Buna göre;

1-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yer alan okul alanlarının tümü, hazırlanmakta olan 1/000 Ölçekli İmar Planlarında aynen korunmalı ve " Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik " ile belirlenmiş olan standartların altındaki okul alanlarının çevresinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediye adına tapulu olan ve üzerinde yapılaşma bulunmayan müsait taşınmaz mevcut ise, bu tür taşınmazlardan okul alanlarına ilave alan sağlamak suretiyle genişletilmeleri cihetine gidilecektir.

2- /1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu kapsamına alınacak bölge içerisinde mülkiyeti" Maliye Hazinesi veya Belediye adına tapulu olan ve okul yapımına müsait bulunan taşınmazlardan, ilimizin hızla artan her türlü eğitim kurum ihtiyacının karşılanabilmesi için, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında plan değişikliğine gidilmek üzere, Belediyenizce İstanbul Büyükşehir Belediyesine tadilat teklifi iletilmeli veya Valiliğimiz bu hususta bilgilendirilmelidir.

3-Plan revizyonu ile, her hangi bir okul alanını kısmen de olsa ilgilendiren bir husus var ise, konuya ilişkin gerekçe detaylı olarak belirtmeli ve bu hususta gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte mutlak suretle Valiliğimiz görüşleri almalıdır.” denilmektedir.

· Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 25.01.2010 gün, B.15.2.TEİ.2.01.01.02/754/87 sayılı yazısında; “ Söz konusu planlanan bölgede Genel Müdürlüğümüze ait 380/154 kV’luk Enerji İletim Hattı, Yer altı güç kablosu ve Trafo Merkezi bulunmamaktadır. İleriye dönük yatırımlarımız bilinmediğinden, herhangi bir yatırımımızın olması durumunda ayrıca Belediyenize plan tadilatı teklifinde bulunulacaktır. “ Denilmektedir.

· BEDAŞ Genel Müdürlüğünün 29.01.2010 gün, B.02.2.TED1.17.00.65/603.99/60 sayılı yazısında;

“…Yapılan incelemede çalışmaların yapılacağı mesken yerleşim alanlarında trafo merkez yeri ayrılması ve proje kapsamında mevcut tesislerimizin korunması, deplase edilmesi gerektiği taktirde Belediyeniz ve Şirketimiz arasında karşılıklı olarak bir protokol yapılması ve çalışmalarınızın altyapı tesislerimiz göz önünde bulundurularak bilgimiz dahilinde ve Silivri İşletme Müdürlüğümüzden nezaretçi alınarak gerçekleştirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz. denilmektedir.

· Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün 21.01.2010 gün ve M.34.0.İBB-0.15.34.20-310-99 TN:2491562-583 sayılı yazısında; “…ilgi yazı belirtilen bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü tasarrufunda parsel bulunmamaktadır.” denilmektedir.

· İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nın 05.03.2010 tarih M.34.0.İÖİ.0.00.05.01/7437-314 sayılı yazısında; “... yapılan incelemeler neticesinde mülkiyeti idaremize ait üzerinde ….. Yolçatı Köyü İlköğretim Okulu bulunan Silivri İlçesi Yolçatı Köyü 15 pafta 784 sayılı 2052.00 m² sahalı taşınmazların fonksiyonlarının korunması ayrıca yeni plan çalışması sonucu ortaya çıkacak nüfus değişikliğininde göz önünde bulundurularak mevcut eğitim, sağlık tesislerinin korunması ve mülkiyet problemi olmayan yerlerde bölge ihtiyacını karşılamak üzere yeni donatı alanlarının ayrılması kurumumuz görüşüdür. “ denilmektedir.

· İl Tarım Müdürlüğü’nün 30.07.2010 gün, B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-1340-419 sayılı yazısında;

“…yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada kahverengi ile gösterilen 901.637339 ha alanın (kuru mutlak tarım arazisi) 5403 sayılı kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereği tarım dışı amaçla kullanılması müdürlümüzce uygun görülmemiştir.

- 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tahditleri yapılan ve yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada açık pembe renk ile gösterilen 125.546383 hektarlık mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta malları için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) Bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez.

-1/10.000 ölçekli haritada turuncu renk ile gösterilen 47.820577 hektarlık alanın (Kuru Marjinal Tarım Arazisi), tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmeyen alan ile sınır olan parsellerde yapılacak uygulama çalışmaları sırasında Toprak Koruma Projesi alınması şartıyla 5403 sayılı kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereği tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

- Geriye kalan ve 1/10.000 ölçekli haritada açık mavi renk ile gösterilen 59.302208 hektarlık alan yoğun yerleşim alanı, pembe renk ile gösterilen 0.829961 hektarlık alan mezarlık olup Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ayrıca 19.07.2005 tarihinden sonra Müdürlüğümüzden izin alınmadan yapılan yapılar hakkında 5403 sayılı kanunun 21. maddesinin uygulanabilmesi için yapı sahiplerinin tapu, kimlik ve iletişim bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.”

Denilmektedir.

· I. Numaralı K. Ve T.V.K.Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.04.2010 gün, B.16.0.

KVM.4.34.00.09/227 sayılı yazısında; “ … 731, 732, 733, 734, 735 parseller hakkında Kurul görüşüne başvurulmuştur. İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.05.2010 gün ve 1190 sayılı kararı ile tescile bahse konu parsellerin tesciline gerek olmadığına karar verilmiştir. Bu bilgiler ışığında köy sınırları dahilinde tescilli herhangi bir kültür ve tabiat varlığının bulunmadığı ve herhangi bir sit alanında olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre 2863 sayılı Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uygun olarak ilçe bütününde korunması gerekli herhangi bir kültür ve tabiat varlığının bulunması durumunda 2863 sayılı Kanunun 4. maddesi olan haber verme zorunluluğunun ilgili taraflara hatırlatılması hususu bilgilerinize ve gereğini…”denilmektedir.

· İl Sağlık Müdürlüğü’nün 11.02.2010 gün, B.104.İSM.4344710/754 sayılı yazısında; “…Söz konusu planlama alanında ayrılmış olan Sağlık Tesis Alanları yeterli görülmekte olup, yazımız ekinde liste halinde gönderilen taşınmazlarında(Yolçatı Köyü’nde sağlık tesis alanı yok) “Sağlık Tesis Alanı” olarak İmar Planına İşlenmesi Müdürlüğümüzce gerekli görülmektedir …” denilmektedir.

· İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.02.2010 tarih ve B.16.0.YİŞM.4.34.08.03.02-2010/332-2727 sayılı yazısında “…Yapılan inceleme sonucunda bahse konu alanların, 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş herhangi bir Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer almadığı ve planlama çalışması yapılacak söz konusu alan sınırları dahilinde Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığı tespit edilmiştir.’’denilmektedir.

· İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.02.2010 gün ve B.07.04.DEF.0.34.01.03/174/5214-90-014347 sayılı yazısında; Bu bölgede yapılacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Hazine arazilerinin olduğunca yerlerinde korunarak kamu yararı açısından uygun fonksiyonların verilmesi, mahalle merkezlerinde kalan parsellere öncelikli olarak ticaret fonksiyonu verilmesinin ve sonucunun bildirilmesi gerekmektedir.’’denilmektedir.

· İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.01.2010 gün ve 50.40/0103/1356 sayılı yazısında; “…mevcut polietilen doğalgaz altyapı tesislerimiz ekli paftada gösterilmiştir.Yeni yerleşime açılacak bölgelerin doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacı ile 3.00*5.00 m ebatlarında yer tahsis edilmesi ve bu yerlerin mahalle merkezlerindeki yeşil alanlarda olması tercih sebebidir.” Denilmektedir.

· Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 23.02.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.22.35-2635619 sayılı yazısında; ‘’…İmar Planı çalışmalarına konu edilen bölgede;

Yolçatı Mahallesi 1 pafta 246 parsel üzerinde Yolçatı Mezarlığı bulunmaktadır. Söz konusu mezarlık alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmiş olduğu görülmüş olup 1/1000 ölçekli çalışmalarında da korunması gereklidir.’’ Denilmektedir.

· Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı-Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 18.01.2010 gün M.34.0.İBB.0.22.14-611-02/T.N.2447462-377 sayılı yazısında; “…İlgi yazıda bahsedilen plan revizyonu ile ilgili Çevre Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan bir çalışma bulunmamakta olup, çevre kirliliğiyle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması uygun olacaktır.

-Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin belli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için öngörülen cadde ve sokakların hava koridoru oluşturacak şekilde hakim rüzgar yönüne açık olması.

-Hava kirliliği ve gürültüyü absorbe etmek ve bölgenin güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için, planlarda yeşil alanlara geniş yer verilmesi.

-Yüksek yapılı binaların hava kirliliği açısından bölgedeki kot seviyelerine göre yüksek yerlerde planlanması.

-Trafikten kaynaklanan hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla bölgedeki planlanan yolların tıkanıklığa neden olmayacak şekilde geniş tutulması,

-Atık Yönetim Merkezleri için kullanım amacına uygun büyüklükte alanların ayrılması,

-Bölgede yapılacak inşaat faaliyetlerinin Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda gerekli önlemler alınarak yürütülmesi ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak hafriyat ve inşaat atıklarının , 18/03/2004 tarih ve 25406 sayılı Hafriyat Toprağı/İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bertaraf edilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir.

· Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 22.01.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.22.39.030-300/2513990-448 sayılı yazısında; ‘’…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyon görüşüdür.’’denilmektedir.

· İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21.01.2010 gün ve M.34.İBB.0.18.28-309,99-2506952 sayılı yazısında; “…Silivri İlçesi Yolçatı Köyü 1/1000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Plan Teklifi ile söz konusu parsellerde akaryakıt + LPG satış ve servis istasyonu yapılması durumunda aşağıda belirtilen çizelgedeki asgari şartlara uymak koşuluyla bir sakınca yoktur.”

Denilmektedir.

· İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nün 21.01.2010 gün ve M.34.İBB.0.18.71-310.01-2507359/500 sayılı yazısında; “…Silivri İlçesi Yolçatı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan çalışması yapılacak bölgede herhangi bir itfaiye istasyonu ve planlarda işaretlenmiş

‘İtfaiye Alanı’ bulunmamaktadır.

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinin 21.maddesinde yer alan; plan yapımı revizyonlarında, planlama alanı ile nüfus dikkate alınarak, 0.05m²/kişi üzerinden itfaiye yerleri ayrılması öngörülerek, dünya standartlarında itfaiye hizmetlerinin gerektiği şekilde verilebilmesi için, olay yerine en çok 5 dakikada ulaşılması ve nüfusa oranla 6/1000 kişilik yerleşim mekanları planlanarak itfaiye istasyonları tesis edilmesi gerekmektedir.

İmar planlama çalışmaları yapılırken bu hususların ve ileriye dönük, oluşacak ihtiyaçların dikkate alınarak, tercihen kamuya ait yerlerde gerekli İtfaiye Alanlarının ayrılması gereklidir.’’ Denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı-Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2010 gün ve M.34.0.13.İBB.0.13.84/ TN:2536080-2749321 sayılı yazısında; “... çalışmaların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar ile ilgili mevzuata uygun olması gerektiği Müdürlük görüşüdür.’’denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı-Projeler Müdürlüğü’nün 25.01.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.31.57-310-01/2-293 TN:2501012 sayılı yazısında;

‘’... Müdürlüğümüzce söz konusu alan içinde çalışmamız bulunmamaktadır.’’denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün 21.01.2010 gün ve M.34.0.İBB-0.15.34.20-310-99 TN:2491562/583 sayılı yazısında;

“…ilgi bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü tasarrufunda parsel bulunmamaktadır.” denilmektedir.

· Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 29.01.2010 gün ve B.18.1.OGM.1.17.03/625 sayılı yazısı eki İnceleme raporu ile; “…Sonuç: 1:1000 ölçekli Uygulama İmar Planının altlığını oluşturan 2914 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı ile uygun bulunan Silivri İlçesi Yolçatı Mahallesinin 1:5000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırının kesinleşen orman sınırları dışında kaldığına dair, iş bu inceleme raporu tanzim edilmiştir.” Denilmektedir.

· BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün 13.01.2010 gün ve B.15.2.BOT.0.14.02.00-754-1422 sayılı yazısı ile; “…belirtilen planlama alanından geçen mevcut veya planlanan herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.” denilmektedir.

· Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İmar- Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü’nün 29.01.2010 gün ve B.02,1. VGM.1.13.01.(06).102.99/ 177 sayılı yazısında; ‘’

…Yapılan incelemelerde ve kütük kayıtlarımızda Silivri İlçesi Yolçatı Köyü(Mahallesi)’nde mülkiyeti idaremize ait taşınmaza rastlanılmamıştır.20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 180. Maddesi - …Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır

Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul, resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar niteliği olmayan fonksiyonlar verilemez.

Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılmadığının tespit edilmesi, taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı tadilatını yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar…) Dikkate alınarak işlemlerin yapılması; imar planları ve plan değişiklikleri çalışmalarının onaylanmadan ve askıya çıkarılmadan önce idaremize bildirilmesi gerekmektedir.’’denilmektedir

· Türk Telekomünikasyon Müdürlüğü’nün 22.01.2010 gün, TTŞ.4.34.02.14/ D: 15124 sayılı yazısında: “…Bölge Müdürlüğümüzce santral planlaması yönünden yapılan incelemede mevcut tesislerimize ilave tesis alanına ihtiyaç bulunmadığı tespit edilmiştir.” denilmektedir.

· İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 14.01.2010 tarih ve B.16.0.KVM.4.34.47.02.222.01/2010-139 sayılı yazısında; ‘’…Söz konusu alan için ilgili Kurulundan görüş alınabilir.’’denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 01.10.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/TN:340620 -2741-138007 sayılı yazısında; ‘’… Silivri, Yolçatı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan tespitler sonucunda;

1. Müdürlüğümüzce yürütülen ‘’İstanbul Ulaşım Sistemi Türleri ve Otopark Alanları’’ çalışması kapsamında söz konusu planlama alanına giren herhangi bir otopark yatırımımız bulunmamakta olup, otopark alanları ile ilgili ‘’ Planlarda yeşil alan, spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zeminaltları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, vb.) uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınarak ‘ Zeminaltı Katlı Otopark’

yapılabilir.’’şeklindeki plan notunun işlenmesi,

2. Planlama alanı içerisindeki konut, ticaret ve kentsel sosyal altyapı alanları (eğitim, sağlık, kültürel tesis vb.) nın otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi,

3. Bölgeye plan kararları ile yeni yükler getirildiğinden 15m ve 12m genişliğinde yollar planlanmıştır. Bu yolların uygulanabilmesi için, kamulaştırmaya gerek duyulmadan imar uygulaması yapılarak (%40 D.O.P.)gerçekleştirilmesi,

4. Üst ölçekli plandan gelen yapılaşma koşullarının aşılmaması ve donatı alanları yer seçim kararlarına uyulması,

5. 1/5000 ölçekli Mer’i plandan gelen yol genişliklerinin korunması,müdürlük görüşümüz olup yukarıda belirtilen 5 maddenin plan çalışmalarında dikkate alınması şartı ile söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.’’denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 18.07.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/1346-109340 sayılı yazısında; “…Belediyenizce hazırlattırılıp İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında bir kısmı ÖA-2.1 lejantlı (Önemli Alanlar 2.1),bir kısmı ÖA-5.1 lejantlı Önemli Alanlar 5.1),bir kısmı ise Çalışma Alanı dışında kalmaktadır. Ayrıca bu alanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler rapor örneğinde yer almaktadır.

Talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup , ÖA-2.1 ve ÖA-5.1 lejantlı alanlarda, açıklama raporunda belirtilen koşullara ve alınması gereken önlemlere bağlı kalınması şartıyla planlama yapılması,uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmalarının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.

Ancak “Çalışma Alanı dışında” kalan alanlarda plan yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli imar planlarına esas yerleşime uygunluk amaçlı Etüt Raporu hazırlanıp Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ilgili birimince onaylanması gerekmektedir.” denilmektedir.

· İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2010 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02/ 116158 sayılı yazısında; “… Söz konusu alan yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, plan sahası ile ilgili mevcut ve planlanan alt yapı (içme suyu, yağmur suyu, atı su, dere) tesislerimizi gösterir dokümanlar yazımız ekinde gönderilmekte olup mevcut ve planlanan içme suyu, yağmur suyu ve atık su hatlarımızın geçtiği güzergâhlar İmar Planlarında imar yolu olarak korunmalıdır.

Bahse konu plan sahasının içinden/kenarından geçen dere ve yan kollarının (Kula Deresine ait Ana Dere ve yan kolu Küçük Dere),

a- Yağmur suyu toplama havzası 0-80 ha’nın arasında olan dereler için 15m. genişliğinde (akstan itibaren 7,5+7,5m)

b- Yağmur suyu toplama havzası 240 ha’nın üzerinde olan dereler için 50m. genişliğinde (dere yan duvarından itibaren 25+25 m.)

Alan dere mutlak koruma bandıdır. Dere Mutlak Koruma bandı olarak belirlenen bu alan İmar Planlarında dere ıslahı, servis yolları ve yeşil alan olarak mutlak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.

Taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzeri kapatılmak suretiyle açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir.

Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırlarında kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitlerinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve koruma alanları dâhilinde sedde, topuk, duvar, tel kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.

Park ve yeşil alanlardan geçen atık su ve yağmur suyu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atık su ve yağmur suyu güzergahı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min. 5m.) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.

Yağışlı havalarda yağmur sularının atık su kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atık su parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için taşkın riski taşıyan dere yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın imar parsellerdeki yapılarda bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Varsa bina bodrum katlarından atıksu parsel bağlantıları ( terfi sistemleri hariç) kesinlikle yapılmayacak ve iptal edilecektir.

Taşkın riski taşıyan Dere Yapı Yaklaşma Sınırına komşu/yakın imar parsellerinde bodrum katına izin verilmemeli ancak zemin ve inşaat teknikleri açısından bodrum kat yapılması zorunlu hallerde yüksek taşkın riskine maruz bu katla iskân edilmemeli, konut, otopark, sığınak, depo vb. her türlü faaliyet amacıyla kullanılmamalıdır.

Dere Yapı Yaklaşma Sınırına komşu/yakın imar parsellerinde herhangi bir noktada su basman kotu bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar (kret) kotundan+1,50.yüksekte olması zorunludur.

İmar Plan Paftasında Akaryakıt İstasyonu lejantı olan parseller için;

1- Akaryakıt tankı, depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu borularının zarar görmemesi için akaryakıt/lpg tankı ile içme suyu/atık su boruları ekseni arasında en az 7m. yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir.

2- Atık su bağlantı projesi idaremiz ilgili İBB Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın görüşü alınmalıdır.

3- Atık su deşarjında “Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” gereğince Akaryakıt İstasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili birimce bildirilmesi halinde topoğrafik yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır.

Silivri Yolçatı Mahallesinin atıksularını arıtacak “Planlanan Atıksu Arıtma Tesisi Alanı” onaylı dere ıslah projesi güzergahında kaldığından dolayı 1/5000 ölçekli planlardaki yeri değiştirilmiş olup ekte (Ek-2) de vaziyet planı gönderilen yeni alan imar planlarında “İSKİ HİZMET ALANI” olarak ayrılmalıdır.

EK-4’de yerleşim alanı koordinatlı olarak görülen; mevcut depo, terfi merkezi ve bekçi evi sahasının imar

EK-4’de yerleşim alanı koordinatlı olarak görülen; mevcut depo, terfi merkezi ve bekçi evi sahasının imar

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 70-76)