PLANLARDAKİ DURUMU

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 22-27)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

PLANLARDAKİ DURUMU

Kadıköy-Küçükbakkalköy, 222 pafta, 2866 ada, 9 parsel 18.1.1994 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım Nazım İmar Planı’nda; l/1000 ölçekli uygulama imar planı yapım aşamasında; “İSKİ, TEK, Karayolları gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır. Enerji nakil hatları altına önerilecek fonksiyonlar ve yükseklikler ile TEK alanına yapı yaklaşma sınırı hakkında TEK (AKTAŞ Elektrik) görüşü alınacaktır. Karayolları kamulaştırma sınırına yapı yaklaşma sınırı 25 m. olacak şekilde düzenleme yapılacak ve bu alanlar ağaçlandırılacaktır.” plan notu ile “Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanı”nda kalmakta, “Max.

KAKS:0.50 olmak üzere açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzu, tenis, basketbol, mini futbol sahaları ve bunlara hizmet eden sosyal tesisler yer alabilir” şeklinde plan notu bulunmakta iken 7.8.2006 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli tadilat planı ile yapılanma koşullu KAKS:1.00. olarak değiştirilmiş ve “Bu alanda karayolları ve diğer yollardan çekme mesafesi 5 m.’dir notuna “Kamulaştırma sınırına yapı yaklaşma mesafesi 25m.’dir”

notunun eklendiği görülmektedir.

26.5.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli U.İ.Planı’nda söz konusu parsel; “Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanı”nda kalmakta olup; Karayolları Kamulaştırma Sınırı’na 25m. diğer yollardan 5m. yapı yaklaşma mesafesi olduğu görülmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ

İlgi a) yazılar ve ekleri ile tarafımıza iletilen;

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 26.5.2011 gün ve B.11.1.TCK.1.01.06.00-161/ 13340 sayılı yazısında; “…Söz konusu plan tadilatı teklifinde sakınca görülmemiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmasında; Karayolu Kamulaştırma sınırından ticari alanlarda 25 metre, konut alanlarında 5 metre yapı çekme mesafelerine uyularak yeniden görüş alınması gerekmektedir.

Karayoluna giriş-çıkış yapılmasının talep edilmesi halinde ise vaziyet planı ve ekleri ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze ayrıca müracaat edilerek görüş alınması gerekli görülmektedir.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 23.5.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70. 310.06-950-81798 sayılı yazısında; “İlgili alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda, ÖA5b lejantlı “Önlemli Alanlar 5b”

kalmaktadır.

ÖA-5b lejantlı alanlar;

Diğer Yumuşak Zeminler; Tersiyer sedimentleri (çoğunlukla Sultanbeyli Formasyonu) ve diğer kuvarterner sedimentleri gibi yumuşak zeminlerle kaplı alanlar olarak belirlenmiştir. Yapı planlaması durumunda, yapı temelleri açısından değerlendirmek için ve gerekli önlemleri tasarlamak için alana yönelik araştırmalar yürütülmelidir. Böyle yumuşak zeminli alanlar için tipik önlem, yüzeysel zemini kazımak ve yapıları daha aşağıdaki mühendislik problemi olmayan tabakalara taşıttırmaktır. Bu alanlarda, zeminin litolojileri çok sık değişkenlik göstermesi nedeniyle uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmaları sonucuna göre alınacak önlemler tespit edilmeli ve uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Özellikle yer altı suyunun mevcut olduğu eğimli alanlarda bazı stabilite problemleri görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri (istinat duvarı, drenaj ağı, üstteki malzemenin sıyrılması vb.) hazırlanmalıdır. Bu sorunların önlenmesi için, kazı şevi, tutma yapıları vb.

tasarımlar yapılmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır.

Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı jeolojik açıdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 3.10.2011 gün ve M.34.3.ATA.0.29.00.00-310.01. 04-(Pl:2011/67)-408206/100-1173 sayılı yazısında; “KARAR: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 222 pafta, 2866 ada, 9 parselin Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanı fonksiyon kararlarında değişiklik yapılmadan yapılaşmasının E:1.00 den E:1.50’ye çıkarılması hususundaki 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi, fonksiyon yönünden uygun olmakla birlikte yapılanma yönünden bölge planında değerlendirilmesi bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 6.5.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.22.39.030-300/ 2275 sayılı yazısında;

“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesiyle komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 28.12.2011 gün ve M.34.1.İBB.0.21.26.752.99/ TN:4970745-13130 sayılı yazısında “…Konu incelenmiş olup, adı geçen parsellere ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.” denilmektedir.

İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 23.5.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02-310. 01.04.01-225596 sayılı yazısında; 10 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın İlgi c) yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilen “…18.1.1994 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım Nazım İmar Planında “Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanı”nda kalan, Kadıköy-Küçükbakkalköy, 222 pafta, eski 2438 parsel, yeni 2866 ada, 9 parsel onama sınırı içine alınarak

“Bölgesel açık ve kapalı spor alanlarında max. KAKS:1.00 olmak üzere, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzu, tenis, basketbol, mini futbol sahaları ve bunlara hizmet eden sosyal tesisler yer alabilir. Bu alanda karayollarından ve diğer yollardan çekme mesafesi 5 m. dir. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacak, otopark giriş-çıkışları parsel içinde yapılacaktır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılırken Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden görüş alınacaktır. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 16.5.2005 tarihinde onayladığı İmar Planına Esas jeolojik ve jeolojik etüt raporunda belirtilen sonuç ve önerilere uyulacaktır” şeklinde teklif edilen 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ilgi d) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi’nce “…Kadıköy, Küçükbakkalköy, 222 pafta, 2866 Ada, 9 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi incelenmiş olup “Karayolları Kamulaştırma Sınırına Yapı Yaklaşma Sınırının 25.mt. olarak korunması şartıyla tadilen uygun

görülmüştür.” şeklindeki ilgi d) karar alınmıştır. İlgi d) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli plan paftalarında gerekli düzeltmeler yapılmış olup; 1/5000 ölçekli plan paftaları 7.8.2006 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca aynen onanmıştır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi f) yazısı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları ile Kadıköy İlçesi-Küçükbakkalköy, 222 pafta, 2866 ada, 9 parsel “Bölgesel açık ve kapalı spor alanı (KAKS:1.00) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi İlçe Belediye Meclisi’nin 8.2.2007 tarih, 2007/23 sayılı İlçe Meclis Kararı ile kabul edilerek 5216 sayılı yasa gereği tarafımıza iletilmiş, ilgi g) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen teklife ilişkin olarak; Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy Mah., 222 pafta, 2866 ada, 9 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup net parselden E = l olmak kaydıyla uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi h) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alınmıştır. 1/1000 ölçekli plan paftaları 26.5.2007 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onanmıştır.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazılar ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 222 pafta, 2866 ada, 9 parselin 7.8.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tadilat N.İ.Planı’nda “Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanı”nda kaldığı, yapılaşma koşullarının “Net parselden E.1.00, Karayolları Kamulaştırma sınırına yapı yaklaşma sınırı 25m ve diğer yollardan çekme mesafesi 5m’dir” hükmü yer aldığı, söz konusu parsele ilişkin olarak 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ile; E:1.50 ve Karayolları Kamulaştırma Sınırı’na yapı yaklaşma mesafesi zeminde min 20m, bodrum katlarda min 15m, diğer yollardan çekme mesafesi 5 m olacak şekilde hazırlandığı, Kadıköy Belediye Encümen Kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereği Yap İşlet devret olarak Diyarbakır Tanıtma ve Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na ihale edildiği ve 7.5.2004 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi talep edilmektedir. Bu süreçte Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi b) yazısı ile de;

“…17.112011 gün ve 369496-1636 yazı ekindeki plan notu değişikliği teklifinin; 3.5 maddesinin 2. paragrafında bulunan “…Bu alanda Karayolları Kamulaştırma Sınırına yapı yaklaşma mesafesi; zeminde min 20 mt…”

ibaresinin çıkarılarak ve 1. Paragrafın sonuna “İlçe Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, çıkma boyları serbesttir.” cümlesinin eklenerek teklifimizin değerlendirilmesi Başkanlığımız görüşüdür” denilmektedir.

İlgi a) yazılar eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi incelendiğinde, teklifin 7.8.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tadilat N.İ.Planı üzerine hazırlandığı, 2866 ada, 9 parsel tasdik sınırı içerisine alınarak, söz konusu plandaki 3.5. nolu plan notlarının iptal edilerek yeni plan notları oluşturulduğu ve plan notları olarak;

3.5) Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanı’nda net parsel üzerinden E: 1.50 olmak üzere, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzu, tenis, basketbol, mini futbol sahaları ve bunlara hizmet eden sosyal tesisler yer alabilir.

Bu alanda Karayolları Kamulaştırma Sınırına Yapı Yaklaşma mesafesi; zeminde min. 20mt, bodrum katlarda min.

15 mt.’dir. Diğer yollardan çekme mesafesi 5 mt.’dir.

Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacak, otopark giriş-çıkışları parsel içinde yapılacaktır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılırken Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 16.05.2005 tarihinde onayladığı İmar Planı’na esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen sonuç ve önerilere uyulacaktır.” hükmünün getirildiği görülmekte olup; Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi b) yazısı ile de; 3.5 maddesinin 2. paragrafında bulunan zeminde min 20 mt…”

ibaresinin çıkarılarak ve 1. Paragrafın sonuna “İlçe Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, çıkma boyları serbesttir.” cümlesinin eklenerek teklifin değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi’ne ilişkin olarak; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün olumlu görüş, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün “…bölge planı kapsamında değerlendirilmesi…”, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün “…adı geçen parsellere ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda ele alınmış bir encümen kararına rastlanmadığı” şeklinde görüş bildirdiği, İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 10 madde halinde teknik altyapı görüşü belirttiği görülmektedir.

18.1.1994 onanlı 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım Nazım İmar Planı ve tadili 7.8.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı’nın; “3.2.nolu maddesinde; Karayolları kamulaştırma sınırına yapı yaklaşma sınırı 25 m.

olacak şekilde düzenleme yapılacak ve bu alanlar ağaçlandırılacaktır.” notu bulunmakta olup; Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazılar ve ekleri ile tarafımıza iletilen; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 222 pafta, 2866 ada, 9 parselin fonksiyon değişikliği yapılmadan E:1.00 yapılaşma koşulunun E:1.50 olması ve bu alanda Karayolları Kamulaştırma Sınırı’na yapı yaklaşma mesafesi bodrum katlarda min 15 mt., diğer yollardan 5 mt. olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi’nin; “İlçe Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, çıkma boyları serbesttir.” notu İstanbul İmar Yönetmeliği’nin çıkmalara ilişkin 7.03 maddesi ile çelişmekte; 18.1.1994 t.t.’li bölge planında verilen E:0.50 yapılaşma koşulunun 7.8.2006

t.t.’li tadilat planı ile E:1.00’a çıkartılması dikkate alındığında; teklif ile E:1.50 yapılaşma koşulu nedeniyle emsal artışı getirilecek olması ve bodrum katlarda Karayolları Kamulaştırma Sınırı’na yapı yaklaşma mesafesinin 15m.

olması sebebiyle 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi; mer’i plan koşullarına göre inşaat alanı artışı getirerek yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. '' denilerek

İlgi a) yazılar ve ekleri 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları ve ekleri ile ilgi b) yazı yazımız ekinde olup;

yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi ı) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Ataşehir İlçesi, 222 pafta, 2866 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 35 nolu plan notundaki emsal değerinin 1.25 olarak düzeltilmesi ve

“Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.”, “1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

238

Tarih:

13.04.2012

Dosya No:

2012/761

KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03 /2012 gün ve 2012-1412 sayılı yazısında; “ İLGİ:a) Ümraniye Belediye Başkanlığı – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2012 gün,

M.34.6. ÜMR…S94/S60-2012/1757-1490792-Gd:6332 sayılı yazısı ve eki 06.01.2012 gün, 10 sayılı ilçe meclis kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatı.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Oluru.

TEKLİF:

1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi ilgi a) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun bulunarak , 3194 sayılı imar kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

Teklif tadilat planı ile; meri plandaki plan notlarının bazılarında değişiklik yapılmış, bazı plan notlarına ilaveler yapılmış, bazıları iptal edilerek yerine yenileri önerilmiş olup, söz konusu notlarla ilgili olarak 13.2.1998.t.t.li 1/1000 ölçekli planda:

Bina Cephe Ve Derinlikleri başlığı altında 10 no'lu maddesi içerisinde yer alan; "...1062 nolu adada Hisar Sokağa bakan parsellerde derinlik 7 metreyi geçemez.",

İlave Plan Notları başlığı altında yer alan; "Yola cephesi olup adaların büyüklüğü sebebiyle 6m. veya 7 m.lik ikinci bir yaya yolu konan parsellerde 1984 t.t.planda(Y) mevcut iken bu planda unutulan yerlerde (Y) varmış gibi uygulama yapılacaktır.",

16.Maddesi, "Ayrık nizam uygulanan yapı adalarında iki yan komşu parselde mevcut yapı bulunması halinde planla getirilen yan bahçe mesafeleri düşüldükten sonra bina cephesi 6 metreyi sağlamayan parsellerde, cephe şartı 6 metreyi sağlayacak şekilde bahçe mesafeleri 2 metreye kadar düşürülebilir.",

İlave Plan Notları başlığı altında yer alan; "TAKS ve KAKS a tabi alanlarda emsal hesabı E= Kaks X Brüt Parsel Alanı X 0,65 formülüne göre hesaplanacaktır.", plan notlarının değiştirildiği,

İlave Plan Notları başlığı altında yer alan; "Planda emsal değeri olmayan ayrık ve ikiz nizam yapı adalarında en az iki parselin tevhit edilmesi halinde tevhitten sonra meydana gelen imar parsellerindeki inşaat alanı tevhitten önceki her parsel için plan ile verilen inşaat alanları toplamını geçemez ancak TAKS:0,25, H=

Serbest uygulaması yapılması halinde inşaat alanları toplamı 1,30 ile çarpılarak uygulama yapılacak olup bu uygulama tevhitten sonra oluşan imar parselinin 700 ile 2000 m² olması durumunda geçerlidir."

Ticaret+Hizmet (T+H) Alanları başlığı altında yer alan 24.6 Maddesi:

“Bu alanlarda;

Bürolar Gazino,Lokanta, Çok Katlı Mağazalar Bankalar –Oteller SinemaTiyatro,Kültürel Tesis -Yönetim ile ilgili tesisler -Sağlık Tesisleri” plan notları bulunmaktadır.

13.02.1998 t.t.li 1/5000 ölçekli Ümraniye Revizyon imar planına16.6.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli tadilat planı ile;

“-Planda emsal değeri olmayan ayrık ve ikiz nizam yapı adalarındaki net parsel alanı 700 m² ve üstündeki parsellerde çekme mesafeleri ve kat yüksekliği ile sağlanan toplam inşaat alanını geçmemek şartıyla Max:Taks:0.30, H= serbest olarak uygulama yapılabilir.

-İmar planı kapsamında içerisinde “çocuk oyun alanı” ayrılan adalarda tevhid olmak yoluyla 700 m² şartını sağlayıp, buna ilişkin plan notundan faydalanabilen parsellerde parsellere isabet eden

çocuk oyun alanının aynı parsel içinde kalma ve büyüklüğünü azaltmamak şartıyla yerini değiştirmeye ilçe belediye başkanlığı yetkilidir.

-Yola cephesi olup, adaların büyüklüğü sebebiyle 6 m. ve 7 m.lik ikinci bir yaya yolu konan parsellerde çevresi ile beraber inceleyip (Y) varmış gibi uygulama yapmaya yada Y işareti olan yerlerde uygun olması halinde bahçe çekme mesafesinin uygulanmasında ilçe belediye başkanlığı yetkilidir.

- Planda tasdik sınırı içerisinde ayrılan park, çocuk bahçesi, bölge parkı ve yeşil alanlar ile meydan alanlarının zemin altının jeolojik ve jeoteknik koşulların elvermesi halinde yer altı otoparkı olarak düzenlenmesine ilçe belediye başkanlığı yetkilidir.

-Ticaret merkezlerinde yapılacak binalarda bütün katlar ticaret olarak kullanılacaktır. Ancak parsel malikinin talebi halinde zemin ve bodrum katlar dışındaki katlarda konut yapılabilir.

-Ticaret+Hizmet alanlarında bürolar, yönetim+iş merkezi, Gazino, Lokanta, Çok katlı Bina, Bankalar, Oteller, Sinema-Tiyatro, Kültürel Tesis, Yönetim ile ilgili tesisler, Sağlık Tesisleri ve Rezidans Katların tamamı veya bir kısmı yapılabilir.” Plan notları getirildiği,

09.10.2009 t.t. 1/5000 ölçekli plan notu tadili ile;

“Planda ( Kadastral 151 pafta) 244EA2A 244EA2B 244EA2C 244EA2D Paftalarındaki yapı adalarında tek bir daire içinde yapı düzeni belirlenmiş olup,1076, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 1061, 1063, 1064, 1074, 1073, 1069, 1070, 1075, 1071, 1066, 1065, 1055nolu adalarda bina derinliği 15 m.yi geçemez. 1068, 1067, 1066, 1063 nolu adaların Suiş caddesinden ve Tantavi sokaktan cephe alan parsellerde derinlik 10 m.yi geçemez.1062 nolu adada hisar sokağa bakan parsellerde derinlik 14 m.yi geçemez.diğer bölgelerde bina cephe ve derinlikleri İstanbul imar yönetmeliği hükümlerine tabidir.” Plan notu getirildiği,

23.10.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli plan notu tadili ile;

“TAKS ve KAKS’ a tabi alanlarda; kamuya ayrılan alanların imar kanununun 18.maddesine göre ayrılması gereken %40 oranındaki ortaklık payı alanından fazla olması halinde %40 ın üzerinde kalan kısımlar kamulaştırılır.Brüt parsel alanının %40ına kadar olan terklerde terk edilen kısımlar Belediyenin talebi üzerine parsel sahibi tarafından bedelsiz olarak kamuya terk edildiği takdirde, aşağıdaki şekilde inşaat emsaline (KAKS’a) dahil edilir.

Planda emsal değeri olmayan ayrık yada ikiz nizam yapı adalarında en az iki parselin tevhidi sonucu1000 m² den büyük parsel oluşturulması durumunda inşaat alanı hesabı ayrık nizam yapı adalarında 1.30, ikiz nizam yapı adalarında 1.20 değer ile çarpılarak uygulama yapılır. İnşaat alanı hesabı parsellerin simge halindeki Bir bodrum kat+Normal Kat+Çatı arası piyesi alanlarının (çatı arası piyesinin alanı normal kat alanının %30 u olarak hesaba dahil edilecektir.) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu alanlarda maks TAKS:0.30, H=Serbest uygulanır. Bina dar kenarı 8 mt.den az olamaz.5 kattan sonraki her kat için 50 cm. ilave edilir. Ön bahçe mesafesi 3 mt.nin altında olan parsellerde H=Serbest uygulamasının yapılması durumunda min.ön bahçe mesafesi 3 mt.olacaktır. Bina yükseklikleri çevre yapılaşma şartlarına göre ilçe belediyesi tarafından belirlenecektir.İskan edilen katlarda hiçbir alan minha edilmeyecektir. Planda Bl ile belirtilen ve tevhid edilmeksizin1000 m² den büyük ayrık nizam yapılaşma lejantına sahip parsellerde inşaat alanı artışı yapılmaksızın TAKS:0.30, H=Serbest uygulaması yapılabilir. Yapı adasının tamamının tevhid edilmesi durumunda1000m² şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir. Bu alanlarda otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur. Ticaret+Konut ve Konut parselinin tevhid edilmesi durumunda katların tamamı konut yapılabilir.” Plan notları getirilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 22-27)