İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 160-170)

Performans Tablosu

159

Stratejik Adım 36.2.4 Harita, imar ve plan uygulamaları gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

IMSE_P_36.2.4.1 Kıyı kenar çizgisi çalışmaları yapılan pafta sayısı toplam pafta sayısına oranı yüzde - - 30% 70% 100%

STRATEJİK AMAÇ 38 Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 38.1 İstanbul’un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak

Stratejik Adım 38.1.1 İstanbul il sınırlarındaki imar hareketlerini denetlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.1.1 Arazi denetimlerine çıkan ekip sayısı adet/hafta 25 50 50 50 50

Stratejik Adım 38.1.2 İmarla ilgili olarak gelen şikayetleri sonuçlandırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.2.1 İmarla ilgili olarak gelen şikayetlerin sonuçlandırılma oranı yüzde 70% 90% 100% 100% 100%

IMSE_P_38.1.2.2 İmarla ilgili olarak gelen şikayetlerin ortalama cevaplandırılma süresi gün 15 15 15 15 15

Stratejik Adım 38.1.3 İmar hareketlerinin güncel olarak takibi amacıyla ilçe belediyelerinden on-line bilgi ve belge akışını temin etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

IMSE_P_38.1.3.1 On-line bağlantı kapsamındaki toplam belediye oranı yüzde - - 100% 100% 100%

Stratejik Adım 38.1.4 İmara ilişkin dosyaları sayısallaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

IMSE_P_38.1.4.1 Sayısal ortama aktarılan dosya oranı yüzde - 5% 100% 100% 100%

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

160

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Tahmini 2010

Tahmini 2011 Tahmini

IMSE_V_38.1.4.1 İmara ilişkin arşivdeki dosya sayısı adet 180.000 190.000 200.000 210.000 220.000

Stratejik Adım 38.1.5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde olan İstanbul’un silüetini etkileyecek ve özellik arz eden yapıların avan projelerini onaylamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

IMSE_P_38.1.5.1 Avan proje onay müracaatı cevaplama ortalama süresi gün 25 20 18 15 15

Stratejik Adım 38.1.6 İstanbul genelinde uygulama birliği sağlamak adına imar uygulama görüşü vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_38.1.6.1 İmar uygulama görüş taleplerinin oratalama cevaplanma süresi gün 15 15 10 10 10

STRATEJİK AMAÇ 41 İstanbul’un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 41.1 İstanbul’un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan 1/100.000 ölçekli plan doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak

Stratejik Adım 41.1.1. 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 1/25000 plana uyumlu şekilde hazırlanmış olmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_41.1.1.1 Hazırlanarak meclise intikal eden 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının oranı yüzde - - 100% 100% 100%

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2008

Tahmini 2009

Tahmini 2010 Tahmini

IMSE_V_41.1.1.1 1/25.000 ölçekli nazım imar plannın tamamlanmış olması evet/hayır - evet evet evet evet

IMSE_V_41.1.1.2 Nazım imar planı kapsamındaki alan hektar - 540.000 540.000 540.000 540.000

Stratejik Adım 41.1.2 Nazım planlama verilerini ve planları CBS ortamında yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_41.1.2.1 Onaylanan 1/5.000 ölçekli plan ve plan verilerinin CBS’ne aktarma oranı yüzde - - 100% -

-İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

161

Stratejik Adım 41.1.3 Planlama arşivini sayısal ortama aktarmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

IMSE_P_41.1.3.1 Sayısal ortama aktarılan arşiv dosyalarının oranı yüzde - 20% 70% 100%

-STRATEJİK AMAÇ 64 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 64.2 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştirecek şekilde koruma, uygulama ve denetim çalışmalarını geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef IMSE_P_64.2.1.1 Koruma prensipleri konusunda eğitim alan KUDEB ilgi alanındaki uygulayıcı (geleneksel ahşap yapı ustası) sayısı adet - 200 220 220 242

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

IMSE_P_64.2.2.1 Pilot Onarım çalışması yapılan anıt eser niteliğindeki yapı sayısı adet - 10 10 10 11

IMSE_P_64.2.2.2 Pilot Onarım çalışması yapılan tarihi çeşme ve su yapılarının sayısı adet 2 20 10 10 11

IMSE_P_64.2.3.1 KUDEB ilgi alanının denetimi öngörülen ve tespiti yapılan parsel sayısı adet - 1.700 2.000 2.200 2.420

IMSE_P_64.2.3.2 Kamu mülkiyetinde olup amacı dışında kullanımı giderilen parsel sayısı adet 32 20 30 50 55

Stratejik Adım 64.2.4 İstanbul’un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarınına ortak çalışma konularında kamu kuruluşları ile güncel, mekana ve zamana bağlı olmadan çalışabilecek GIS, MIS, DSS sistemlerini kurmak ve işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

IMSE_P_64.2.4.1 KUDEB sayısal arşivinin tamamlanma oranı yüzde 10% 50% 100% -

-IMSE_P_64.2.4.2 KUDEB ilgi alanlarında denetim faaliyetlerini kamera sistemleri ile denetleyecek sistem kapsmında kamera sayısı adet - 20 50 100 101

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

162

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.932.984 25.634.585 37.027.004 40.306.263 37.017.819

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.728.951 7.872.480 35.442.000 21.950.000 9.900.000

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 3.274.646 4.505.697 5.669.704 4.830.621 5.318.628

STRATEJİK AMAÇ 36 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru ve ekonomik kararlar

verebilmesini sağlamak için teknolojik imkanları da kullanarak harita üretmek 1.728.951 2.702.080 12.942.000 13.050.000 8.000.000

STRATEJİK HEDEF 36.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum

kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak 0 150.000 1.942.000 500.000 0

Stratejik Adım 36.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kurum kuruluşları ile halkın istifade etmesi için güncel harita ve harita

bilgilerini hazırlamak 0 150.000 1.942.000 500.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan IMSE_F_36.1.1.1 İstanbul İl Sınırları Dahilinde Havadan Digital Kamera İle Renkli Fotoğraf Alımı, 1/5000 Ortofoto

Harita Yapımı HAR Müd. - 150.000 942.000 -

-IMSE_F_36.1.1.2 İgna (İstanbul Gps Nirengi Ağı) Revizyon Ölçümünün Yapılması HAR Müd. - - 1.000.000 500.000

-STRATEJİK HEDEF 36.2 İstanbul’un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak, arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde

bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak 1.728.951 2.552.080 11.000.000 12.550.000 8.000.000

Stratejik Adım 36.2.1 Adres bilgi sistemini yönetmek 1.728.951 2.552.080 7.000.000 8.000.000 8.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

IMSE_F_36.2.1.1 İstanbul Sınırları İçerisinde Adres Bilgi Sistemi Çalışması HAR Müd. 1.728.951 2.552.080 7.000.000 8.000.000 8.000.000

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

163

Stratejik Adım 36.2.2 Şehir rehberini hazırlamak, güncellemek ve kamu kurum ve kuruluşları ile halkın kullanımına sunmak. 0 0 2.000.000 550.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

IMSE_F_36.2.2.1 Harita Verilerinin Topolojik Hale Getirilmesi Ve Şehir Rehberinin Güncellenmesi HAR Müd. - - 2.000.000 550.000

-Stratejik Adım 36.2.4 Kıyı kenar çizgisi çalışmaları gerçekleştirmek 0 0 2.000.000 4.000.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

IMSE_F_36.2.4.1 İmar Planı Uygulamaları HAR Müd. - - 2.000.000 4.000.000

-STRATEJİK AMAÇ 38 Kentin mekansal gelişim ve dönüşümünün, mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak

0 0 4.400.000 1.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 38.1 İstanbul’un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak 0 0 4.400.000 1.000.000 0

Stratejik Adım 38.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde olan İstanbul’un silüetini etkileyecek ve özellik arz eden

yapıların avan projelerini onaylamak 0 0 3.400.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan IMSE_F_38.1.3.1 İmar Hareketlerinin Güncel Olarak Takibi Amacıyla Belediyelerden On-Line Bilgi Ve Belge Akışının

Temini İşi IMR Müd. - - 2.000.000 -

-IMSE_F_38.1.3.2 Uluslar arası İmar Mevzuatınlarının İncelenip Tercüme Edilmesi IMR Müd. - - 1.000.000 -

-IMSE_F_38.1.3.3 İstanbul Geneli İçin Çelik Yapılar Yönetmeliği Hazırlanması IMR Müd. - - 200.000 -

-IMSE_F_38.1.3.4 İstanbul Geneli İçin Ahşap Yapılar Yönetmeliği Hazırlanması IMR Müd. - - 200.000 -

-Stratejik Adım 38.1.4 İstanbul genelinde uygulama birliği sağlamak adına imar uygulama görüşü vermek 0 0 1.000.000 1.000.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

IMSE_F_38.1.4.1 İmar Müdürlüğündeki Dosyaların Sayısallaştırılması İşi IMR Müd. - - 1.000.000 1.000.000

-İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

164

STRATEJİK AMAÇ 41 İstanbul’un bütüncül bir anlayışla planlayarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip

olmasını sağlamak 0 1.250.000 12.100.000 1.900.000 1.900.000

STRATEJİK HEDEF 41.1 İstanbul’un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanacak olan 1/100.000 ölç planlar doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planlarını hazırlamak 0 1.250.000 12.100.000 1.900.000 1.900.000

Stratejik Adım 41.1.1 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 1/25000 plana uyumlu şekilde hazırlanmış olmasını sağlamak 0 1.250.000 9.700.000 900.000 900.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

IMSE_F_41.1.1.1 İstanbul Turizm Master Planı ŞPL Müd. - - 2.500.000 -

-IMSE_F_41.1.1.2 İstanbul Kıyı Master Planı ŞPL Müd. - - 5.000.000 -

-IMSE_F_41.1.1.3 İstanbul’A İlişkin Öneri Donatı Standartlarının Belirlenmesi İşi ŞPL Müd. - 1.250.000 750.000 -

-IMSE_F_41.1.1.4 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Çalışmaları İşi ŞPL Müd. - - 350.000 200.000 200.000

IMSE_F_41.1.1.5 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Çalışmaları İşi ŞPL Müd. - - 700.000 400.000 400.000

IMSE_F_41.1.1.6 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçl1 Naz1m 0mar Plan Çal1_malar1 0_i ŞPL Müd. - - 400.000 300.000 300.000

Stratejik Adım 41.1.3 Planlama arşivini sayısal ortama aktarmak 0 0 2.400.000 1.000.000 1.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

IMSE_F_41.1.3.1 Arşiv Otomasyon Projesi PLA Müd. - - 2.400.000 1.000.000 1.000.000

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

165

STRATEJİK AMAÇ 64 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek

nesillere aktarılmasını sağlamak 0 3.920.400 6.000.000 6.000.000 0

STRATEJİK HEDEF 64.2 İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştirecek şekilde koruma, uygulama ve denetim çalışmalarını

geliştirmek. 0 3.920.400 6.000.000 6.000.000 0

Stratejik Adım 64.2.1 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik İstanbul halkı ve uygulayıcıları bilinçlendirmek ve

eğitim vermek. 0 980.100 3.000.000 3.000.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

IMSE_F_64.2.1.1 Ahşap Eğitim Atölyesi Uygulama Ve Hizmet Alım İşi KUD Müd. - 490.050 1.500.000 1.500.000

-IMSE_F_64.2.1.2 Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuvar Uygulama Danışmanlık Ve Müşavirlik İşi KUD Müd. - 490.050 1.500.000 1.500.000

-Stratejik Adım 64.2.2 İstanbul’un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarında yapılacak uygulama sürecini belirlemek 0 980.100 1.000.000 1.000.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

IMSE_F_64.2.2.1 Dönemsel Yapı Elemanları Ve Detaylarının Malzeme Ve Tipolojileri Tespit Çalışmaları KUD Müd. - 980.100 1.000.000 1.000.000

-Stratejik Adım 64.2.3 İstanbul’un tabi, arkeolojik ve kültürel alanlarında yapılacak uygulama sürecini denetlemek 0 1.960.200 2.000.000 2.000.000 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan IMSE_F_64.2.3.1 İstanbul Bütününde Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Denetimine Yönelik Danışmanlık Ve

Müşavirlik Hizmet İşi KUD Müd. - 1.960.200 2.000.000 2.000.000

-İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

166

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

Harita Müdürlüğü 16.671.044 11.753.541 14.021.618 18.117.050 12.621.840

Personel Giderleri HAR Müd. 904.539 813.969 1.152.239 6.000 6.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri HAR Müd. 136.009 117.350 157.879 3.000 21.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri HAR Müd. 3.649.108 366.968 4.511.500 14.021.050 5.973.900

Sermaye Giderleri HAR Müd. 11.981.389 10.455.253 8.200.000 4.087.000 6.620.940

İmar Müdürlüğü 1.205.871 1.700.090 2.680.276 2.937.048 3.218.598

Personel Giderleri IMR Müd. 471.763 536.115 499.757 539.738 582.917

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IMR Müd. 66.985 71.482 63.019 68.061 73.506

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IMR Müd. 667.124 1.092.493 2.117.500 2.329.250 2.562.175

Sermaye Giderleri IMR Müd. - - - -

-Planlama Müdürlüğü 11.056.069 1.380.594 7.763.939 8.540.333 9.394.366

Personel Giderleri PLA Müd. 1.477.602 1.197.385 1.576.390 1.734.029 1.907.432

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri PLA Müd. 217.748 171.126 208.749 229.624 252.586

Mal ve Hizmet Alım Giderleri PLA Müd. 9.360.718 12.083 5.973.800 6.571.180 7.228.298

Sermaye Giderleri PLA Müd. - - 5.000 5.500 6.050

Şehir Planlama Müdürlüğü 0 5.800.360 8.199.012 4.931.831 5.425.014

Personel Giderleri SEP Müd. - 793.843 1.159.087 1.240.201 1.364.221

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri SEP Müd. - 105.857 153.925 164.700 181.170

Mal ve Hizmet Alım Giderleri SEP Müd. - 4.890.660 6.671.000 3.296.880 3.626.568

Sermaye Giderleri SEP Müd. - 10.000 215.000 230.050 253.055

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

167

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü 0 5.000.000 4.362.159 5.780.001 6.358.001

Personel Giderleri KUD Müd. - 610.374 612.240 738.553 812.408

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KUD Müd. - 88.195 86.419 106.716 117.388

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KUD Müd. - 3.001.431 2.053.500 3.361.732 3.697.905

Sermaye Giderleri KUD Müd. - 1.300.000 1.610.000 1.573.000 1.730.300

Performans Tablosu

168

STRATEJİK AMAÇ 6 Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEF 6.1 2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek

Stratejik Adım 6.1.1 Belediye çalışanlarına ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimleri gereken süre ve kalitede sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2010 Hedef

2011 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_6.1.1.1 Hizmet içi eğitim verilen personel (memur ve sözleşmeli personel) sayısı adet 5.495 8.840 7.700 8.250 8.290

INKA_P_6.1.1.2 Eğitim planları kapsamındaki personel (memur ve sözleşmeli personel) başına verilen hizmet içi eğitim miktarı saat 16.42 15.00 16.00 15.00 15.00

INKA_P_6.1.1.3 Birimlerin talep ettikleri içinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilenlerin oranı yüzde 80% 80% 85% 85% 85%

INKA_P_6.1.1.4 Birimlere hizmet içi eğitim verilen eğitim konusu sayısı adet 70 82 70 65 60

INKA_P_6.1.1.5 Eğitim alanların eğitimlerden memnuniyet oranı yüzde - 80 85 90 90

STRATEJİK AMAÇ 7 Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

STRATEJİK HEDEF 7.1 İstanbul’un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.

Stratejik Adım 7.1.1 İSMEK kurslarını geliştirerek, İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel ve sanatsal gelişimlerle İstanbul’un sosyal dokusunu geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_7.1.1.1 İSMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı adet/yıl 155.000 199.495 230.000 250.000 275.000

INKA_P_7.1.1.2 İSMEK bünyesinde kursu verilen branş sayısı adet/yıl 97 106 123 140 155

INKA_P_7.1.1.3 İSMEK kurs merkezi sayısı adet/yıl 198 201 225 230 235

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 160-170)