HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİPERFORMANS BİLGİLERİ

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 50-53)

HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

III. HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİPERFORMANS BİLGİLERİ

49

Bilgi ve Teknoloji Sistemleri 1.1.3.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bi-Stratejik Amaç 3.

rimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyu-lan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, belediyenin Stratejik Hedef 3.1.

tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştiril-me oranını %60 düzeyinden %95 düzeyine çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar, belediyenin Stratejik Hedef 3.2.

yaptığı tüm yatırımlara ait iş süreçlerinin %50 olan sayısal ora-nını %80’e çıkarmak.

2011 yılı sonuna kadar, kurum içi bi-Stratejik Hedef 3.3.

rimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını %90 seviyesine çıkarmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ken-Stratejik Amaç 4.

di birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Bü-Stratejik Hedef 4.1.

yükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4’ten %60’a çıkarmak.

2011 yılına kadar, mobil haberleşme Stratejik Hedef 4.2.

altyapısı kullanım oranını %2 seviyesinden %30 seviyesine çı-karmak.

2011 yılı sonuna kadar, kablosuz ileti-Stratejik Hedef 4.3.

şim ile mobil uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayarak, iletişim teknolojisi altyapısı üzerinden belediyenin zabıta, itfaiye ve be-yaz masa gibi birimlerin uygulamalarının mevcut olmayan mobil uygulamalar kullanma oranını %60’a çıkarmak.

2007 yılı içerisinde güvenlik altyapısı-Stratejik Hedef 4.4.

nın durum tespitini yapmak, tespit sonucuna göre güvenlik alt-yapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve Stratejik Amaç 5.

kaynakların verimli kullanımını sağlamak için Coğrafi Bilgi Siste-mini (CBS) gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliş-tirmek ve yönetmek.

Kurumlar arası veri koordinasyonunu Stratejik Hedef 5.1.

sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini ger-çekleştirmek.

Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, eko-Stratejik Hedef 5.2.

nomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulama-larını hizmete sunmak.

Gelişen teknolojiye paralel olarak hiz-Stratejik Hedef 5.3.

metlerin vatandaşın bulunduğu her yerde ve her araçla görüle-bilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Stratejik Hedef 5.4.

Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.

Eğitim 1.1.4.

Kurum içi personele yönelik hizmet içi Stratejik Amaç 6.

eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalış-tırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma de-ğeri yüksek hizmet sunmak.

2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalı-Stratejik Hedef 6.1.

şanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim program-ları düzenlemek.

Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap Stratejik Amaç 7.

verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üre-tici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliş-tirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

İstanbul’un, ekonomik, sosyal ve kültü-Stratejik Hedef 7.1.

rel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sa-yısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygın-laştırmak.

2011 yılı sonuna kadar tüm İstanbul Stratejik Hedef 7.2.

genelinde 250.000 kişiye okuma yazma eğitimi vermek.

2011 yılı sonuna kadar İstanbul’da Stratejik Hedef 7.3.

bulunan taksi sürücülerine AB sürecinde mesleki geliştirme ve uyum eğitimleri vermek.

Halkla İlişkiler 1.1.5.

Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla İliş-Stratejik Amaç 8.

kiler hizmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağ-lamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek.

2011 yılı sonuna kadar belediye faali-Stratejik Hedef 8.1.

yetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak.

2008 yılı sonuna kadar vatandaşların Stratejik Hedef 8.2.

belediye olan iletişim kanallarını artırarak ve kolaylaştırarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine en kısa sürede ulaşılmasını;

50

yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değer-lendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek.

İnsan Kaynakları 1.1.6.

Kurumda optimum sayıda nitelikli per-Stratejik Amaç 9.

sonel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak.

2011 yılı sonuna kadar üniversite me-Stratejik Hedef 9.1.

zunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25’i oranına çıkarmak.

2009 yılı sonuna kadar %44,1 olan li-Stratejik Hedef 9.2.

sans ve ön lisans mezunu oranını %60’a çıkarmak.

2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyük-Stratejik Hedef 9.3.

şehir Belediyesi bünyesinde mevcut durumda 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını 35’e düşürmek.

2009 yılı sonuna kadar işgücünü ve ve-Stratejik Hedef 9.4.

rimliliği artırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bün-yesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, memur personel sayısının %25’i oranına çıkarmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünye-Stratejik Hedef 9.5.

sinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sa-yısını 2009 yılı sonuna kadar 7000’e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60’a yükseltmek.

2007 yılı sonuna kadar bütün mü-Stratejik Hedef 9.6.

dürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak; işçi ve memur kadro unvanlarını belediyenin norm kadrosuna göre yeniden düzen-lemek.

Stratejik Yönetim 1.1.7.

Belediye kaynaklarının stratejik bir Stratejik Amaç 10.

yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek.

2011 yılı sonuna kadar Stratejik Yöne-Stratejik Hedef 10.1.

tim Sistemini eksiksiz olarak çalışır hale getirmek.

2009 yılı sonuna kadar, çocuk ve genç-Stratejik Hedef 10.2.

lerin bilime ilgilerini artırmak; çocuk ve gençleri teknolojinin temel kavramlarından ve güncel kazanımlarından haberdar et-mek; çocuk ve gençlerin uygulama pratiklerini geliştirmelerini sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, belediye yö-Stratejik Hedef 10.3.

netiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslararası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek.

Tedarik ve Stoklama 1.1.8.

Levazım ve depolama işlemlerinin, çağ-Stratejik Amaç 11.

daş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve et-kili bir şekilde uygulamak.

2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bu-Stratejik Hedef 11.1.

lundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.

Satınalma destek hizmetlerinde top-Stratejik Amaç 12.

lam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satınalma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.

2011 yılı sonuna kadar, satınalma sü-Stratejik Hedef 12.1.

reç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.

Yazı İşleri ve Kararlar 1.1.9.

Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, Stratejik Amaç 13.

tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/ku-ruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek.

2007 yılı sonuna kadar

Stratejik Hedef 13.1. arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak.

Belediye birimlerinde üretilen belgele-Stratejik Amaç 14.

rin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda de-ğerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 14.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul Bü-yükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen bel-gelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortam-da değerlendirmek.

Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği Stratejik Amaç 15.

olarak, Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen kararlarına erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak.

2008 yılı sonuna kadar, encümen ve Stratejik Hedef 15.1.

ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) Internet üzerin-den paylaşıma açmak.

51

KAMU DÜZENİ – AFET VE RİSK YÖNETİMİ

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 50-53)