VE DEĞERLENDİRMELER

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 36-40)

Afet bilincinin yaygınlaştırılması -

İstanbul plajlarında can kurtarma hizmeti verilmesi -

İstanbul’da yaşayan ve soğuk hava şartlarında don-- ma tehlikesi geçiren ve barınacak yerleri olmayan

İs-tanbulluların acil bakım, tedavi, taşıma, barınmaları ve yakınları ile iletişimleri, günlük gereksinimlerinin sağlanması, maddi imkânsızlıklar nedeniyle mem-leketlerine gidememiş olanların istedikleri takdirde memleketlerine gönderilmesi,

Ülke dışında veya şehir dışında meydana gelen -

büyük afetlerde, müdahale çalışmalarına katılarak mağdur olan insanlara çeşitli yollarla destek veril-mesi

Deprem zorunluluğu İDMP, Master Planı ve - 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çerçevesinde kentsel

dönüşüm dezentralizasyon çalışması ve uygulama-ları

Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, dönüşüm - eylem planları ve rehabilitasyonu

İmar ve Nazım Planlarına ilişkin zemin, deprem ve - genelde yerbilimleri konusunda alt bilgilerin hazır-lanması, arazi kullanım, zemin sınıflama, jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik çalışmalar, mikrobölgeleme, depremsellik, kütle hareketleri, jeoteknik çalışmalar ile topoğrafik eğim sınıflaması ve zeminin yapısal özelliklerinin incelenmesi, alt ölçekli uygulama planlarına ilişkin her yapılan proje için uygulama programlarının hazırlanması veya hazırlatılması ve ilgili plan notlarının koydurulması, önceliklerinin belirlenmesi, proje tariflerinin yapılması ve proje konularının belirlenmesi,

Her yapılan plan, program ve projenin afet bölge-- lerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik

kararları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım Planı’nın amaç, hedef, politika, strateji ve hükümle-rine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejilerin geliştirilmesi

Zemin ve deprem inceleme amaçlı planlama, pro-- jelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme,

değer-lendirme çalışmalarının sonuçlarını kent bilgi sistemi içinde değerlendirerek, Deprem İnceleme ve İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi

Kent alanlarının taranarak yapıların depreme da-- yanıklılığını değerlendirecek koruma ve uygulama

projelerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması Zemin ve deprem incelemelerine ilişkin standartların - oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi

yönün-de çalışmaların yapılması

Deprem Master Planı’nın kendi faaliyet alanlarıyla - ilgili olanlarının plan- program-proje-uygulama

sü-reçlerinde belediyenin yapacağı tüm iş ve işlemlerin yapılması ve neticelendirilmesi

E E-FAALİYETLERE

İLİŞKİN BİLGİLER

VE DEĞERLENDİRMELER

I. GENEL BİLGİLER

35

Şehrin ve şehir halkının huzur, sağlık ve selameti - için düzenli bir şehir hayatının sağlanması ve kent

estetiğinin korunması, düzenli ve izinsiz her türlü faaliyete mani olunması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tüketici Bürosu -

vasıtasıyla tüketicinin korunmasına yönelik halkın bilinçlendirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetimindeki işyer-- lerinin ruhsatlandırılması

İKTİSADİ FAALİYETLER 3.

Halka açık sosyal tesislerin işletilmesi -

Yaş sebze ve meyve hallerinin yönetimi -

Su ürünlerinin müzayede edilmesi veya toptan satı--

şının yönetilmesi

EMLAK YÖNETİMİ 4.

Gecekonduların ıslahı ve dönüşümü için proje geliş-- tirilmesi ve uygulamalarının yapılması

İBB-TOKİ işbirliği ile konut edindirme faaliyetlerinin - gerçekleştirilmesi

PLANLAMA 5.

İstanbul’un üst ölçekli planlarının hazırlanması, -

Hazırlanan nazım imar planlarının bütüncül gelişi-- minin ve plan çalışmalarının metropoliten planlama

tekniğine ve politikalarına uygunluğunun sağlanması Gereken durumlarda 1/5000 ile 1/25000 arasındaki - nazım planlarının hazırlayıp onaylatılarak

uygulama-ya konulması

İlçe belediyelerince hazırlanan 1/1000 uygulama - imar planlarının ve parselasyon planlarının nazım planlara uygunluğunun kontrol edilmesi ve kanun gereği olduğu üzere ilçe belediyelerinin 1/1000 uygulama imar planlarının hazırlanması

İmar çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin incele-- nerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk

alanı dâhilindeki imar hareketlerinin denetlemesinin yapılması, imara aykırı yapılaşmanın önüne geçilme-sine yönelik çalışmalarda bulunulması

Tüm kamu kuruluş, özel şirket ve şahıslara ait plan, - harita gibi taleplerin sayısal ortamda ya da basılı

ürün olarak karşılanması Cephe rehabilitasyonu çalışmaları -

Kentsel tasarım çalışmaları -

Kamu ve kuruluşlarına ait olan tarihi ve kültürel - eserlerin, bakım ve onarımlarını yaparak ve ihya

ederek koruma amaçlı projelerin yürütülmesi

ÇEVRE YÖNETİMİ 6.

Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin -

sağlanması

Gürültü kontrol çalışmaları -

Hafriyat ve yıkıntı atıkları kontrol çalışmaları -

Laboratuar çalışmaları -

Çevrenin korunmasına yönelik denetim çalışmaları -

Deniz yüzeyinden katı/sıvı atık toplama hizmetleri -

Dere ağızları dip çamuru tarama hizmetleri -

Haliç köprülerinin bakımı ve işletilmesi -

Gemi ve deniz vasıtalarından katı/sıvı atıkların alın-- ması ve bu atıkların bertaraf edilmesi

Tıbbi atıkların toplanması -

Katı atıkların bertaraf edilmesi -

Atıkların geri kazanımı/dönüşümü -

Vefat eden vatandaşlar için mezarlık tahsisi, ruhsat - verilmesi, cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi ve

defnedilmesi, gereken durumlarda cenazenin iste-nen yere nakledilmesi

Mezarlıkların korunması, bakım/onarımlarının ger-- çekleştirilmesi

Mevcut yeşil alanların, bakım-onarımı ile sürdürüle-- bilirliğinin sağlanması

Yeni yeşil alanların, özel nitelikli (temalı) parkların, - ülke bahçelerinin tesis edilmesi

Kent ormanlarının işletilmesi -

Çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendir-- me çalışmaların gerçekleştirilmesi

ULAŞIM 7.

“İstanbul Ulaşım Master Planı Revizyon Projesi”nin - yapımı

Kent içi raylı sistem projeleri olan metro, hafif met--

ro, cadde tramvayı ve füniküler sistemlerinin yapıl-ması ve işletilmesi

Köprü ve kavşak yapımları -

Otopark yapımları -

Transfer merkezlerinin yapılması -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluk -

alanı içerisindeki ulaşım ve trafik hizmetlerinin koor-dinasyonunun sağlanması

Ulaşım ve trafikte belirlenen sorunların çözümü - yönünde proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi

36

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 18. Mad-- desinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki

karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yapılmış olan proje ve raporların ince-lenmesi ve görüş oluşturulması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları sınır--

ları içerisinde bulunan ana arter yollar ve kavşaklar-da, trafik ve yol güvenliği için gerekli akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, bakım, onarım ve işletilmesinin sağlanması

Yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılması, - bakım ve onarımlarının sağlanması

Trafik Kontrol Merkezi aracılığı ile kent trafiğinin -

gözlemlenmesi, elde edilen veriler doğrultusunda sürücü yolcu ve yayaların bilgilendirilmelerini ve yönlendirmelerini sağlayarak mevcut yol ağının en etkin şekilde kullanımının sağlanması

Toplu ulaşım araçlarının planlanması, ruhsatlandı-- rılması, bu araçlara izin belgelerinin verilmesi ve bu

araçların denetlenmesinin sağlanması

Yol ve tretuar asfalt kaplamaları, asfalt onarımları ile -

alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımları, tretuar yapımı veya onarımı orta refüj tanzimi, kavşak tanzi-minin yapılması

Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı, - araç ve yayalara ait her türlü demir ve beton kor-kuluğun yenilenmesi, tamiri, boyanması işlerinin yapılması

Kış şartlarında ana arter veya ana arter niteliği ta--

şıyan yollar ile toplu taşıma araçlarının kullandığı yolların trafiğe açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmanın yapılması (kar temizleme, tuzlama vb.)

SAĞLIK, SOSYAL HİZMETLER veTOPLUM REFAHI 8.

Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri -

Evde sağlık hizmetleri -

Kadın ve aile sağlığını koruma hizmetleri -

İşyeri hekimliği uygulamaları -

Sağlık ve sosyal hizmet konulu organizasyonların - gerçekleştirilmesi

Hıfzıssıhha laboratuvar çalışmaları -

İlaçlama hizmetleri -

Darülaceze sakinlerine barınma, beslenme, giyim, - sağlık ve eğitim hizmetleri

Cep Darülaceze çalışmaları -

Korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuklar için - çocuk evleri oluşturulması

Sokakta yaşayan veya sokağa düşme ihtimali olan -

erkek çocuklar için İstanbul Sokak Çocukları Meslek Edindirme Merkezi’nin (İSMEM) yönetilmesi Soğukta dışarıda kalanlara, evsizlere yönelik barın--

ma, beslenme, giyim ve sağlık hizmetlerinin sunul-ması

Öğrencilere eğitim yardımları/burs verilmesi -

Yoksullara yönelik ayni ve nakdi yardım yapılması -

Kadınların İstanbul’da yaşadığı zorluklar, beklentiler - ve uyum sorunlarıyla ilgili çözümlere yönelik

hiz-metler: Kadın Koordinasyon Merkezi’nin yönetilmesi Özürlülere yönelik; bilgilendirme, yönlendirme ve da-- nışmanlık, tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon, tıbbi

yardım, (ortez-protez, hasta bezi, işitme cihazı vb.), istihdam, sporla rehabilitasyon, yaz kampı, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması, Özürlülerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu (ÖSHA), özürlülüğün erken tespiti için 0–4 yaş arasındaki çocuklara “Denver Tarama Testi”

gibi hizmetlerin sunulması

Hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temi-- ni amacı ile yapılan denetim hizmetleri

Hayvanlardan insanlara bulaşan bulaşıcı hayvan - hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları

Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışma-- ları

Sahipli hayvanlara yönelik hastane, poliklinik hiz-- metlerinin sunulması

Bilinçli hayvan sahiplenme, bakım, beslenme ve - bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma konularını

içeren seminerler, kasaplara kurban bayramı öncesi kesim tekniklerine yönelik eğitimler, gıda hijyeni eğitimleri gibi çalışmalarla İstanbul halkının sağlık konusunda bilinçlendirilmesi

Mezbaha hizmetlerinin sunulması -

Hayvan gömü hizmetlerinin sunulması -

Yerel yönetimlerin meslek edindirme çalışmalarıyla - sosyal politikaya katkılarını da sağlamak amacıyla

İstanbul Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) ile tüm İstanbul halkına ücretsiz olarak yetişkin eğitimi hizmetinin sağlanması

Okuma-Yazma kursları düzenlenmesi -

Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer eğitim ça-- lışmaları

37

ALTYAPI 9.

Yağmursuyu, atıksuyu ve içmesuyu çalışmaları -

Dere ıslahı çalışmaları -

İstanbul genelinde kazı ruhsat çalışmaları ile tranşe - çalışmalarının kontrolünün sağlanmaya çalışılması

KÜLTÜR, TURİZM ve TANITIM 10.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür mer--

kezlerinde, kültürel ve sosyal programların (konfe-rans, sempozyum, konser vb.) düzenlenmesi Şehir tiyatroları vasıtası ile halka tiyatro hizmeti - sunulması, tiyatro eğitimi verilmesi ve halka

tiyatro-nun sevdirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphane-- ler ile halkın kültür hayatına katkıda bulunulması ve

halka kitap okumanın sevdirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzelerde - tarihi ve kültürel zenginliklerin sergilenmesi, bu

yolla halka kendi tarihi ve kültürünün tanıtılması Kent orkestrası, bando ve mehter takımları ile kon-- ser verilmesi

İstanbul’da ve yurt dışında düzenlenen kültür günleri - ile İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tüm

dünyaya tanıtılması

SPOR 11.

İstanbullulara spor faaliyetleri sunulması -

Spor tesislerinin işletilmesi -

38

İstanbul’a ilişkin genel bilgiler nüfus ve göç, coğrafi alan, kentsel gelişme, ekonomik durum, sosyal ve kültürel hayat ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

Nüfus ve Göç

İstanbul’da nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı düzeyindedir 2007 yılı nüfus sayımı resmi sonuçlarına göre, İstanbul nüfusu 12.573.836’dır. İlin nüfus yoğunluğu 406.768 kişi/km²’dir.

Tablo 11. Yıllara Göre Nüfus ve Nüfus Artış Hızları Yıllar

İstanbul Türkiye

Nüfus Büyüklüğü

Yıllık Nüfus Artış

Hızı (o/oo) Nüfus Büyüklüğü Yıllık Nüfus Artış Hızı (o/oo)

1927 806.863 - 13.648.270

-1935 883.599 11,36 16.158.018 21,10

1940 991.237 22,99 17.820.950 19,59

1945 1.078.399 16,86 18.790.174 10,59

1950 1.166.477 15,70 20.947.188 21,73

1955 1.533.822 54,75 24.064.763 27,75

1960 1.882.092 40,92 27.754.820 28,53

1965 2.293.823 39,57 31.391.421 24,62

1970 3.019.032 54,94 35.605.176 25,19

1975 3.904.588 51,44 40.347.719 25,00

1980 4.741.890 38,86 44.736.957 20,65

1985 5.842.985 41,76 50.664.458 24,88

1990 7.309.190 44,78 56.473.035 21,71

2000 10.018.735 33,09 67.803.927 18,28

2007 12.573.836 25,50 70.586.256 4,10

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2007 Nüfus Sayımı Resmi Sonuçları, 2008.

Türkiye’nin sanayi toplumuna geçişinde içgöç hareketlerinin ana eksenini, kırdan kente göç, bir başka deyişle kentleşme oluşturmuştur.

1950’li yıllardan itibaren şehre yönelik yoğun göç dalgaları ortaya çıkmıştır. 1990’da 7 milyon ve 2000 de ise 10 milyon sınırlarına gelen İstanbul kent nüfusu, göçün ve hızlı nüfus artışının getirdiği, başta altyapı olmak üzere ekonomik, sosyal ve teknik sorunları yoğun bir biçimde hissetmektedir.

F F-KENTE İLİŞKİN

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 36-40)