İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 179-187)

Performans Tablosu

178

STRATEJİK AMAÇ 17 İstanbul İl Kriz Merkezi’nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 17.2 Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak.

Stratejik Adım 17.2.1 Deprem Master Planına göre acil müdehale planlarını hazırlamak ve güncel kalmalarını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

ITFA_P_17.2.1.1 Acil müdahale planlarının yıllık güncellenme sayısı adet 1 1 2 2 2

STRATEJİK HEDEF 17.3 Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkilileştirmek.

Stratejik Adım 17.3.1 Afete müdahale eğitimlerini yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_17.3.1.1 Yıllık güvenli yaşam eğitimi verilen ilköğretim kurumu sayısı adet 36 32 33 35 37

ITFA_P_17.3.1.2 Yıllık güvenli yaşam eğitimi verilen öğrenci sayısı kişi 1620 1440 1320 1400 1480

Stratejik Adım 17.3.2 Afete müdahele ekipmanının çeşitlilik ve kalitesini artırmak yoluyla müdahale kapasitesini artırmak ve etkin afet yönetimi gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_17.3.2.1 İstanbul çevresinin (deniz, orman vb.) korunması için günlük yapılan devriye uçuş süresi saat 3 4,5 3,0 3,0 3,0

ITFA_P_17.3.2.2 İlgili birimlerle yapılan yıllık afet koordinasyon toplantısı sayısı adet 3 3 3 3 3

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

179

STRATEJİK AMAÇ 18 Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak

STRATEJİK HEDEF 18.1 Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek

Stratejik Adım 18.1.1 Afete müdahale sistemlerini iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_18.1.1.1 Toplam itfaiye istasyonu sayısı adet 65 74 80 90 96

ITFA_P_18.1.1.2 İtfai olaylara ortalama varış süresi dk 7’27’’ 6’ 6’35’’ 6’25’’ 6’25’’

ITFA_P_18.1.1.3 Satın alma işlemi tamamlanan ve kiralanan araç sayısı adet 107 25 82 125 52

ITFA_P_18.1.1.4 İtfaiye araçlarının yaş ortalaması yıl 7,12 6,00 8,5 8,5 9

Stratejik Adım 18.1.2 Afete müdahalede görevli personelin niteliklerini iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

ITFA_P_18.1.2.1 Profesyonel itfaiyeci sayısı kişi 4.495 5.000 5000 5500 6000

ITFA_P_18.1.2.2 Yetiştirilen itfaiye gönüllüsü sayısı kişi 1.871 1.500 2500 3000 3500

ITFA_P_18.1.2.3 Yıllık itfaiye gönüllüsü başına eğitim saati saat 30 45 30 30 45

ITFA_P_18.1.2.4 Yetiştirilen itfaiye gönüllüsü sayısının toplam itfaiyeci sayısına oranı yüzde 42% 30% 50% 54% 58%

ITFA_P_18.1.2.5 1000 kişiye düşen itfaiye gönüllüsü sayısı kişi 0,16 0,125 0,20 0,23 0,27

ITFA_P_18.1.2.6 1000 kişiye düşen profesyonel itfaiyeci sayısı kişi 0,37 0,40 0,39 0,43 0,47

ITFA_P_18.1.2.7 İtfaiye personeline verilen toplam hizmet içi eğitimi süresi saat 912 1500 3000 3000 3000

ITFA_P_18.1.2.8 Yangıncı personele ait kişisel koruyucu giysilerin yenilenme oranı yüzde - - 50% 20% 30%

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

180

STRATEJİK AMAÇ 19 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak

STRATEJİK HEDEF 19.1 Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek

Stratejik Adım 19.1.1 Yangın güvenliği eğitimleri vermek ve tatbikatlar düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_19.1.1.1 Bilgilendirme, bilinçlendirme veya uygulama yapılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı kişi 387.584 450.000 400.000 450.000 450000

ITFA_P_19.1.1.2 Yılda ortalama yapılan eğitim sayısı adet 732 450 550 600 600

ITFA_P_19.1.1.3 Eğitim alan okul personelinin memnuniyet düzeyi yüzde 70% 70,0% 85% 86% 88%

ITFA_P_19.1.1.4 Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı adet 53 59 75 100 100

ITFA_P_19.1.1.5 Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatlarına ilişkin memnuniyet düzeyi adet - - 85,0% 86,0% 88,0%

Stratejik Adım 19.1.2 Etkin bir denetim sistemi kurup işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_19.1.2.1 Yangın güvenlik ve önlem denetimi yapılan işyeri sayısı adet/yıl 38.323 32.000 36.000 36.000 36.000

STRATEJİK HEDEF 19.2 İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak

Stratejik Adım 19.2.1 İtfaiye eğitim merkezini uluslar arası standartlarda eğitim programları düzenleyecek şekilde donatarak eğitimler vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

ITFA_P_19.2.1.1 İtfaiye eğitim merkezinde eğitim gören kişi sayısı adet 9.622 10.454 12000 12000 12000

ITFA_P_19.2.1.2 Eğitim alan kişlerin memnuniyet düzeyi yüzde - - 85 86 88

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

181

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 201.510.504 321.895.397 232.992.607 256.291.868 281.921.054

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 93.886.772 239.658.580 207.025.775 224.980.619 253.350.149

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 90.814.726 82.806.161 116.898.436 128.588.280 141.447.108

STRATEJİK AMAÇ 16 Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı

sağlamak. 10.120.807 14.992.536 16.903.325 19.767.974 26.178.154

STRATEJİK HEDEF 16.1 Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak 7.321.264 11.054.705 12.187.176 14.506.070 20.390.080

Stratejik Adım 16.1.1 Müdahale edilen hasta/yaralı sayısını arttırmak ve müdahale süresini kısaltmak 7.321.264 11.054.705 12.187.176 14.506.070 20.390.080

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

ITFA_F_16.1.1.1 Ambulans Temini AYCK Müd. 700.000 999.460 1.099.406 604.670 1.330.280

ITFA_F_16.1.1.2 Ambulans İşletmesi AYCK Müd. 6.459.264 9.947.245 10.941.970 13.755.600 18.914.000

ITFA_F_16.1.1.3 Tıbbi Ve Afet Deposu Malzemesi Temini AYCK Müd. 162.000 108.000 145.800 145.800 145.800

STRATEJİK HEDEF 16.2 Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak. 2.799.543 3.937.831 4.716.149 5.261.904 5.788.074

Stratejik Adım 16.2.1 Halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yürütmek 185.009 240.141 264.155 290.571 319.628

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

ITFA_F_16.2.1.1 İlkyardımcı Donanımı Temini AYCK Müd. 185.009 240.141 264.155 290.571 319.628

Stratejik Adım 16.2.2 Plajlarda can kurtarma hizmeti vermek 2.614.534 3.697.690 4.451.994 4.971.333 5.468.446

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

ITFA_F_16.2.2.1 Cankurtaran Hizmeti AYCK Müd. 2.614.534 3.697.690 4.451.994 4.971.333 5.468.446

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

182

STRATEJİK AMAÇ 17 İstanbul İl Kriz Merkezi’nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı

kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak 9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

STRATEJİK HEDEF 17.2 Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak 9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

Stratejik Adım 17.3.2 Afete müdahele ekipmanının çeşitlilik ve kalitesini artırmak yoluyla müdahale kapasitesini artırmak ve etkin afet

yönetimi gerçekleştirmek 9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2011 Planlanan

2011 Planlanan

ITFA_F_17.3.2.1 Yangın Söndürme Uçağı Temini AKOM Müd. 9.497.189 10.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

STRATEJİK AMAÇ 18 Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara

ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak 74.268.776 214.666.044 177.492.450 191.319.645 211.889.695

STRATEJİK HEDEF 18.1 Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli

personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek 74.268.776 214.666.044 177.492.450 191.319.645 211.889.695

Stratejik Adım 18.1.1 Afete müdahale sistemlerini iyileştirmek 45.111.574 188.612.892 94.749.950 104.224.945 114.647.440

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

ITFA_F_18.1.1.1 Hizmet Binası Yapımı IDH Müd. - - 22.230.500 24.453.550 26.898.905

ITFA_F_18.1.1.2 Büro Mefruşatı Temini IDH Müd. - 150.000 95.000 104.500 114.950

ITFA_F_18.1.1.3 Hizmet Binaları İçin Arsa Ve Kamulaştırma Giderleri IDH Müd. - - 13.165.375 14.481.913 15.930.104

ITFA_F_18.1.1.4 Büro Makinaları Temini IDH Müd. 563.876 2.500 434.500 477.950 525.745

ITFA_F_18.1.1.5 Taşıt Temini IDH Müd. 44.487.698 188.410.392 57.479.375 63.227.313 69.550.044

ITFA_F_18.1.1.6 Taşıt Kiralanması IDH Müd. 60.000 50.000 1.345.200 1.479.720 1.627.692

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

183

Stratejik Adım 18.1.2 Afete müdahalede görevli personelin niteliklerini iyileştirmek 29.157.202 26.053.152 82.742.500 87.094.700 97.242.255

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

ITFA_F_18.1.2.1 Diğer Firma Ve Müşavir Kişilere Ödemeler IDH Müd. 29.157.202 23.796.279 76.800.000 84.480.000 92.928.000

ITFA_F_18.1.2.2 Yangından Koruyucu Giysi Alımı IDH Müd. - 2.256.873 5.942.500 2.614.700 4.314.255

STRATEJİK AMAÇ 19 Şehrin yangın güvenliğinin uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon

yapısı, tesis, sistem, imkan ve kabiliyet yönünden uluslar arası standartları yakalamak 0 0 630.000 693.000 762.300

STRATEJİK HEDEF 19.1 Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve

yürütmek 0 0 450.000 495.000 544.500

Stratejik Adım 19.1.1 Yangın güvenliği eğitimleri vermek ve tatbikatlar düzenlemek 0 0 450.000 495.000 544.500

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2011 Planlanan

2011 Planlanan

ITFA_F_19.1.1.1 Eğitim Yayınları Ve Broşür Basımı IDH Müd. - - 70.000 77.000 84.700

ITFA_F_19.1.1.2 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Ve Organizasyon Faaliyetleri IDH Müd. - - 380.000 418.000 459.800

STRATEJİK HEDEF 19.2 İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekamül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak

0 0 180.000 198.000 217.800

Stratejik Adım 19.2.1 İtfaiye eğitim merkezini uluslar arası standartlarda eğitim programları düzenleyecek şekilde donatarak eğitimler

vermek 0 0 180.000 198.000 217.800

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

ITFA_F_19.2.1.1 İtfaiye Konulu Ders Kitabı Hazırlanması IDH Müd. - - 180.000 198.000 217.800

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

184

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2011

Planlanan 2011 Planlanan

Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü 9.575.651 8.994.797 18.576.062 20.433.668 22.477.035

Personel Giderleri AYCK Müd. 5.106.941 5.617.635 7.500.666 8.250.733 9.075.806

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AYCK Müd. 721.543 793.697 1.094.697 1.204.167 1.324.583

Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYCK Müd. 3.146.166 2.220.727 9.227.699 10.150.469 11.165.516

Sermaye Giderleri AYCK Müd. 601.001 362.738 753.000 828.300 911.130

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 16.853.212 5.510.700 6.123.000 6.735.300 7.408.830

Personel Giderleri AKOM Müd. 0 - - -

-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AKOM Müd. 0 - - -

-Mal ve Hizmet Alım Giderleri AKOM Müd. 15.539.934 5.510.700 6.123.000 6.735.300 7.408.830

Cari Transferler AKOM Müd. 0 - - -

-Sermaye Giderleri AKOM Müd. 1.313.279 - - -

-İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 175.081.641 307.389.900 208.293.545 229.122.900 252.035.189

Personel Giderleri IDH Müd. 73.514.537 65.008.733 94.973.627 104.470.990 114.918.089

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IDH Müd. 11.471.705 11.386.096 13.329.446 14.662.391 16.128.630

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IDH Müd. 36.218.677 33.896.679 86.885.072 95.573.579 105.130.937

Cari Transferler 6.981.334 - - -

-Sermaye Giderleri IDH Müd. 46.895.388 197.098.392 13.105.400 14.415.940 15.857.534

İTFAİYE

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

185

STRATEJİK AMAÇ 25 En uygun teknolojiyi kullanarak yaşamı kolaylaştırıcı ürün ve hizmetleri üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin; performansa dayalı ve serbest piyasanın dinamik yapısını taşıyacak şekilde, rekabet gücünü geliştirmek, yerel kalkınmada öncülük etmelerini sağlamak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve piyasa değerlerini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 25.1 Kaynakları etkin ve verimli kullanarak iştiraklerin %90’ını karlı hale getirmek.

Stratejik Adım 25.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında, olağan ve olağan üstü genel Kurullarında İBB adına temsilci bulunmasını koordine etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

KAGI_P_25.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin yönetim kurullarına İBB adına katılımın sağlanması oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

KAGI_P_25.1.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin olağan ve olağan üstü genel kurullarına İBB adına katılımın

sağlanması oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 25.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinin yükümlülüklerinin ve risklerinin konsolide olarak takibini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

KAGI_P_25.1.2.1 Yükümlülükleri konsolide olarak takip edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi adedi adet 23 23 23 23 23

KAGI_P_25.1.2.2 Riskleri konsolide olarak takip edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi adedi adet 23 23 23 23 23

Stratejik Adım 25.1.3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinin faaliyetlerinin İBB’nin stratejik planı ve yerel toplum yararı gözetilerek yürütülmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

KAGI_P_25.1.3.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planı ve yerel toplum yararı gözetilerek faaliyet gösteren İBB

iştiraki şirket sayısı adet 23 23 23 23 23

Stratejik Adım 25.1.4 Koordinasyon toplantıları düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

KAGI_P_25.1.4.1 Genel amaçlı düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 12 12 12 12 12

KAGI_P_25.1.4.2 Mali konular içerikli düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 12 12 12 12 12

KAGI_P_25.1.4.3 Hukuki konular içerikli düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 6 6 6 6 6

KAGI_P_25.1.4.4 AR-GE faaliyetleri konulu düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 3 3 3 3 3

KAGI_P_25.1.4.5 İnsan kaynakları içerikli düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı adet 6 6 6 6 6

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 179-187)