İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 170-179)

Performans Tablosu

169

STRATEJİK AMAÇ 9 Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli bir hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEF 9.1 2011 yılı sonuna kadar üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısını tüm personelin %25’i oranına çıkarmak.

Stratejik Adım 9.1.1 Memur (Memur ve Sözleşmeli) çalışan istihdamında eğitim düzeyi yüksek kişilere ağırlık vererek çalışan kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_9.1.1.1 Üniversite mezunu sözleşmeli personel sayısının tüm personele (Memur ve Sözleşmeli) oranı yüzde 22,34% 27% 27,2% 27,4% 27,5%

STRATEJİK HEDEF 9.2 2006 yılı itibarı ile %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını, 2009 yılı sonuna kadar %60’a çıkarma.

Stratejik Adım 9.2.1 Memur (Memur ve Sözleşmeli) çalışan istihdamında eğitim düzeyi yüksek kişilere ağırlık vererek çalışan kalitesini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.2.1.1 Lisans ve ön lisans mezunu personel sayısının tüm personele (Memur ve Sözleşmeli) oranı yüzde 55,10% 58% 60,0% 61,0% 62,0%

INKA_P_9.2.1.2 Memur kapsamındaki memur ve sözleşmeli personelden ön lisans ve üstü eğitim düzeyi olanların toplam personel sayısına oranı yüzde 30,30% 33% 34,0% 35,0% 36,0%

STRATEJİK HEDEF 9.3 2006 yılı itibarı ile 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını, 2009 yılı sonuna kadar 35’e düşürmek

Stratejik Adım 9.3.1 Memur (Memur ve Sözleşmeli) çalışanların yaş ortalamalarını azaltarak hizmet sunumundaki kaliteyi artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

INKA_P_9.3.1.1 Kurum memur (memur ve sözleşmeli) çalışanlarının yaş ortalaması yaş - 37 37,5 38 38,5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

170

STRATEJİK HEDEF 9.4 İşgücünü ve verimliliği artırmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, 2009 yılı sonuna kadar memur tanımındaki toplam personel sayısının %25’i oranına çıkarmak

Stratejik Adım 9.4.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel istihdamını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_9.4.1.1 Sözleşmeli personel sayısının, memur tanımındaki toplam personel sayısına oranı yüzde 27,19% 27% 27,0% 28,0% 28,0%

STRATEJİK HEDEF 9.5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sayısını 2009 yılı sonuna kadar 7000’e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60’a yükseltmek

Stratejik Adım 9.5.1 Memur tanımı kapsamındaki personel oranını artıcak şekilde insan kaynakları istihdamını yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef INKA_P_9.5.1.1 Memur kapsamındaki personel (memur statüsündeki ve sözleşmeli statüsündaki personel) sayısının toplam personel sayısına

oranı yüzde 54,99% 57% 59,0% 59,5% 60,0%

STRATEJİK AMAÇ 61 İstanbul’un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul’un ilgi odağı olmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 61.1 Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak.

Stratejik Adım 61.1.1 Kardeş şehir ve işbirliği protokolü imzalanan şehir sayısını artırarak Dünya şehirleri ile işbirliklerini geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_61.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kardeş şehirlerle birlikte yapılan toplam etkinlik sayısı adet/yıl 2 2 2 3 3

INKA_P_61.1.1.2 İşbirliği protokolü imzalanan şehirlere kıyaslama amacıyla yollanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli sayısı adet/yıl - - 100 100 100

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Tahmini

2010 Tahmini

2011 Tahmini

INKA_V_61.1.1.1 Personel değişim programın yürürlüğe girmesi varsayımıyla evet / hayır - - evet evet evet

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

171

Stratejik Adım 61.1.2 Uluslararası kuruluşlara üye olmasını sağlayarak İstanbul’un temsil gücünün gelişmesine katkıda bulunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_61.1.2.1 Uluslar arası kuruluşlara üyelik sayısı adet 12 12 12 13 14

INKA_P_61.1.2.2 Uluslararası kuruluşlardaki yönetim kurulu üyeliği sayısı adet 3 3 3 4 4

Stratejik Adım 61.1.3 Kardeş şehirler ve işbriliği protokolü yapılan şehirler dışında çeşitli düzeylerde uluslar arası görüşmeler yoluyla İstanbul’un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_61.1.3.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı makamı ile karar organlarına yapılan uluslararası ziyaret sayısı adet/yıl 19 50 40 40 40

INKA_P_61.1.3.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine yapılan uluslararası ziyaret sayısı adet/yıl 53 70 65 70 70

STRATEJİK HEDEF 61.2 İstanbul’un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak

Stratejik Adım 61.2.1 İstanbul’da yerel yönetimlerle ilgili uluslarası organizasyonlar gerçekleştirerek İstanbul’un tanınırlığını ve temsil gücünü artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_61.2.1.1 İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası organizasyon sayısı adet/yıl 3 4 3 3 3

INKA_P_61.2.1.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katıldığı yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası organizasyon sayısı adet/yıl 5 6 6 7 7

STRATEJİK HEDEF 61.3 Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek

Stratejik Adım 61.3.1 İBB birimlerinin talepleri doğrultuısunda tercüme ve tercümanlık hizmeti sunarak uluslar arası ilişkilere katkıda bulunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_61.3.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinden tercümesi talep edilen dokümanların tercüme edilme oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

172

Stratejik Adım 61.3.2 Yurtdışına çıkacak İBB personelinin yurtdışı işlemlerini yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

INKA_P_61.3.2.1 Yurtdışı işlemi gerçekleştirme ortalama süresi gün 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Tahmini

2010 Tahmini

2011 Tahmini

INKA_V_61.3.2.1 Yurtdışı işlemi gerçekleştirme sayısı adet/yıl 588 580 614 620 620

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

173

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 126.589.289 189.698.212 211.460.459 232.606.505 255.867.155

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 64.431.876 79.323.466 92.653.781 101.498.159 110.897.975

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 84.076.971 93.532.655 103.952.596 114.347.856 125.782.641

STRATEJİK AMAÇ 6 Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri

yüksek hizmet sunmak. 2.935.319 4.116.011 5.543.781 6.098.159 6.707.975

STRATEJİK HEDEF 6.1 2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik

yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek 2.935.319 4.116.011 5.543.781 6.098.159 6.707.975

Stratejik Adım 6.1.1 Belediye çalışanlarına ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimleri gereken süre ve kalitede sağlamak 2.935.319 4.116.011 5.543.781 6.098.159 6.707.975

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

INKA_F_6.1.1.1 Hizmetiçi Eğitim Ve Seminerleri Organizasyonu Hizmet Alımı Projesi EGI Müd. 237.342 450.959 496.055 545.661 600.227

INKA_F_6.1.1.2 İbb Bünyesinde Çalışan Personelin İş Performansının Arttırılması, İşteki Zaman Kayıplarının Engellenmesi

Amacıyla Personel Çocuklarına Bakım Ve Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (Kreşler) EGI Müd. 1.247.348 1.605.811 1.766.392 1.943.031 2.137.334

INKA_F_6.1.1.3 Her Düzeyde Belediye Personeline Yönelik İl Dışı Kurumsal Eğitimler EGI Müd. 216.200 280.564 308.620 339.482 373.431

INKA_F_6.1.1.4 İstanbul Büyükşehir Belediye Personeline Yönelik Gerçekleştirilecek İngilizceeğitimi Organizasyonları.(Toefl

Skor Garantili İngilizce Eğitimleri İle Temel - İleri Düzey İngilizce Eğitimleri) Hizmet Alımı İşi EGI Müd. 64.702 102.593 109.775 120.752 132.828

INKA_F_6.1.1.5 Müdürlüklerin Her Biri İçin Kendi Talepleri Doğrultusunda Eğitim Hizmeti Verilmesine Yönelik Projeler EGI Müd. 51.321 119.174 127.516 140.268 154.295

INKA_F_6.1.1.6 Örgün Eğitim Hizmetleri Çercevesinde Ulusal/Milli Günlerle İlgili Organizasyonlar Ve Topluma Yönelik Eğitim

Faaliyetleri. ( 23 Nisan + Çanakkale Zaferi + 24 Kasım Öğretmenler Günü) EGI Müd. 957.842 1.168.377 1.250.163 1.375.180 1.512.698

INKA_F_6.1.1.7 Belediye Personeline Yönelik Gerçekleştirilecek Bilgisayar Eğitimi Organizasyonları(Üniversitelerle

İmzalanması Planlanan İşbirliği Protokolü Gereği Yapılacak Sertifikalı Bilgisayar Eğitimi Kursları Vb.) EGI Müd. 160.564 364.986 390.535 429.589 472.547

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

174

INKA_F_6.1.1.8 Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması Ve İçerik Geliştirme Desteği Alınmasına Yönelik

Projeler EGI Müd. - 23.547 24.724 27.197 29.916

INKA_F_6.1.1.9 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Olarak Deprem Ve Afet Bilinci

Geliştirme Amaçlı Eğitim Organizasyonları EGI Müd. - - 40.000 44.000 48.400

INKA_F_6.1.1.10 Çocuklarımız Ve Gençlerimizi (Aileler) Uyuşturucu Ve Diğer Zararlı Alışkanlıklara Karşı Korumak Amaçlı

Okullara Yönelik Eğitim İçerikli Çalışmalar EGI Müd. - - 80.000 88.000 96.800

INKA_F_6.1.1.11 Sosyal, Kültürel, Bilimsel, Sanatsal Ve Eğitim Konulu Etkinlik Ve Organizasyonlar . (İstanbul Konulu Yarışmalar

+ 1 Projem Var + Vb.) EGI Müd. - - 350.000 385.000 423.500

INKA_F_6.1.1.12 Alanında Uzman Veya Akademik Kişiler Tarafından (Yurtiçi Ve Yurtdışı) İbb Personeline Yönelik Olarak Vizyon

Geliştirmeye Dönük Eğitim Seminerleri Ve Organizasyonları . (Uluslararası Sempozyumlar Ve Seminerler) EGI Müd. - - 600.000 660.000 726.000

STRATEJİK AMAÇ 7

Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000

STRATEJİK HEDEF 7.1 İstanbul’un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi

yaygınlaştırmak. 60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000

Stratejik Adım 7.1.1 İSMEK kurslarını geliştirerek, İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel ve sanatsal gelişimlerle İstanbul’un sosyal

dokusunu geliştirmek. 60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan INKA_F_7.1.1.1 İstanbul Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları Ve Seminerleri (İsmek) Hizmet Alımı İşi EGI Müd. 60.174.965 71.630.624 80.000.000 88.000.000 96.800.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

175

STRATEJİK AMAÇ 61 İstanbul’un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul’un ilgi odağı olmasını sağlamak

1.321.592 3.576.830 7.110.000 7.400.000 7.390.000

STRATEJİK HEDEF 61.1 Bölgesel ve uluslar arası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak 369.991 246.297 950.000 1.000.000 350.000

Stratejik Adım 61.1.2 Uluslararası kuruluşlara üye olmasını sağlayarak İstanbul’un temsil gücünün gelişmesine katkıda bulunmak 369.991 246.297 950.000 1.000.000 350.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Planlanan

2010 Planlanan

2011 Planlanan

INKA_F_61.1.2.1 Uluslar Arası Kuruluşlara Yönelik Üyelik Faaliyetleri DIS Müd. 369.991 246.297 950.000 1.000.000 350.000

STRATEJİK HEDEF 61.2 İstanbul’un uluslar arası toplantılar vasıtası ile uluslar arası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak. 139.821 1.549.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000

Stratejik Adım 61.2.1 İstanbul’da yerel yönetimlerle ilgili uluslarası organizasyonlar gerçekleştirerek İstanbul’un tanınırlığını ve temsil

gücünü artırmak 139.821 1.549.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

INKA_F_61.2.1.1 Uluslar Arası Organizasyonlar DIS Müd. 139.821 1.549.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000

STRATEJİK HEDEF 61.3 Uluslar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini gerçekleştirmek 811.780 1.781.533 3.660.000 3.900.000 4.290.000

Stratejik Adım 61.3.1 İBB birimlerinin talepleri doğrultusunda tercüme ve tercümanlık hizmeti sunarak uluslar arası ilişkilere katkıda

bulunmak 325.450 510.000 560.000 600.000 660.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

INKA_F_61.3.1.1 Tercüme Ve Tercümanlık Hizmetleri DIS Müd. 325.450 510.000 560.000 600.000 660.000

Stratejik Adım 61.3.2 Yurtdışına çıkacak İBB personelinin yurtdışı işlemlerini yürütmek 486.330 1.271.533 3.100.000 3.300.000 3.630.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

INKA_F_61.3.2.1 Yurtdışı Geçici Görev Faaliyetleri DIS Müd. 486.330 1.271.533 3.100.000 3.300.000 3.630.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

176

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

Eğitim Müdürlüğü 24.378.795 76.130.997 85.274.664 93.802.130 103.182.343

Personel Giderleri EGI Müd. 179.715 299.394 359.937 395.931 435.524

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri EGI Müd. 27.076 44.172 49.227 54.150 59.565

Mal ve Hizmet Alım Giderleri EGI Müd. 23.927.154 74.689.257 84.165.500 92.582.050 101.840.255

Sermaye Giderleri EGI Müd. 244.850 1.098.174 700.000 770.000 847.000

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 97.465.029 108.294.476 120.327.196 132.359.916 145.595.907

Personel Giderleri IKA Müd. 69.478.548 77.198.387 85.775.985 94.353.584 103.788.942

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri IKA Müd. 14.286.576 15.873.973 17.637.748 19.401.523 21.341.675

Mal ve Hizmet Alım Giderleri IKA Müd. 8.285.055 9.205.617 10.228.463 11.251.309 12.376.440

Cari Transferler IKA Müd. 5.414.850 6.016.500 6.685.000 7.353.500 8.088.850

Dış İlişkiler Müdürlüğü 4.745.465 5.272.739 5.858.599 6.444.459 7.088.905

Personel Giderleri DIS Müd. 93.609 104.010 115.567 127.124 139.836

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri DIS Müd. 11.447 12.719 14.132 15.545 17.100

Mal ve Hizmet Alım Giderleri DIS Müd. 4.154.409 4.616.010 5.128.900 5.641.790 6.205.969

Cari Transferler DIS Müd. 486.000 540.000 600.000 660.000 726.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

177

STRATEJİK AMAÇ 16 Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 16.1 Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak

Stratejik Adım 16.1.1 Müdahale edilen hasta/yaralı sayısını arttırmak ve müdahale süresini kısaltmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

ITFA_P_16.1.1.1 Acil yardım istasyonu sayısı adet 20 35 35 40 50

ITFA_P_16.1.1.2 Ambulans sayısı adet 24 35 35 40 50

ITFA_P_16.1.1.3 Ortalama vakaya ulaşma süresi dk. 8’ 12” 7’ 30” 7’ 30” 7’ 30” 7’ 30”

STRATEJİK HEDEF 16.2 Acil yardım ve müdahale planları oluşturarak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.

Stratejik Adım 16.2.1 Halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

ITFA_P_16.2.1.1 Yıllık ilk yardım eğitimi (16 saatlik) alan kişi sayısı kişi 5.173 5.000 5.000 5.000 5.000

ITFA_P_16.2.1.2 Yıllık ilk yardım eğitimi (16 saatlik) alan lise öğrencisi sayısı kişi 2.549 2.000 2.000 2.000 2.000

ITFA_P_16.2.1.3 Yıllık İlkyardım semineri ve halk sağlığı semineri alan kişi sayısı kişi 4.031 10.000 10.000 10.000 10.000

ITFA_P_16.2.1.4 İlk yardım eğitimi alanların eğitimden memnuniyet oranı yüzde 88% 98% 98% 98% 98%

Stratejik Adım 16.2.2 Plajlarda can kurtarma hizmeti vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

ITFA_P_16.2.2.1 Bir km.’lik plaj alanında boğulma tehlikesi geçiren kişi sayısı kişi 89 85 85 85 85

ITFA_P_16.2.2.2 Cankurtaran hizmeti verilen plaj sayısı adet 14 18 20 20 20

İTFAİYE

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 170-179)