BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 71-80)

Performans Tablosu

70

STRATEJİK AMAÇ 4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

STRATEJİK HEDEF 4.1 2011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4’ten, %80’a çıkarmak.

Stratejik Adım 4.1.1 Belediye birimlerinde fiber optik altyapısı kullanma oranını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_4.1.1.1 Fiber optik bağlantısı bulunan nokta sayısı adet 37 39 62 82 102

BITE_P_4.1.1.2 Fiber optik altyapısı kullanma oranı yüzde 18% 18% 18% 25% 50%

Stratejik Adım 4.1.2 Tüm birimlerde dahili görüşme yapılacak şekilde IP telefon şebekesini yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_4.1.2.1 IP telefonu kullanılan nokta sayısı adet 7 12 17 27 42

Stratejik Adım 4.1.3 BirimlerinUPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ihtiyaçlarını gidermek, eski sistemlerin yenilenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_4.1.3.1 UPS ihtiyacı karşılanan nokta sayısı adet 14 149 160 180 190

BITE_P_4.1.3.2 Eski UPS sistemi yenilenen nokta sayısı adet 4 44 55 70 90

STRATEJİK HEDEF 4.4 2007 yılı içerisinde güvenlik denetimi ile durum tespiti yapmak, bu tespitin sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Adım 4.4.1 Birimlerin izleme amaçlı gözlem teknolojileri ihtiyacını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_4.4.1.1 Kamera yerleştirilen nokta sayısı adet 25 38 50 65 80

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

71

STRATEJİK AMAÇ 5 Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.

STRATEJİK HEDEF 5.1 Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 5.1.1 Kent Bilgi Sistemi’ne (KBS) belediyedeki ilgili teknik birimlerin entegrasyonunu sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.1.1.1 KBS’ne ilgili teknik birimlerin entegrasyonu kapsamında üretilen uygulama programı sayısı adet 12 14 16 20 25

BITE_P_5.1.1.2 Teknik birimlerin entegrasyonu kapsamındaki taleplerin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 5.1.2 İlçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Kent Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.1.2.1 KBS entegrasyonu tamamlanan ilçe ve ilk kademe belediyesi sayısı adet 4 4 6 15 20

BITE_P_5.1.2.2 KBS entegrasyonu tamamlanan diğer kamu kurum ve kuruluşu sayısı adet - 2 2 2 4

STRATEJİK HEDEF 5.2 İlgililere daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-KBS uygulamalarını hizmete sunmak.

Stratejik Adım 5.2.1 KBS hizmetlerini web tabanlı servis olarak vatandaşın ve tüm belediyeler ile diğe kamu birimlerinin kullanımına sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_5.2.1.1 e-KBS yöntemiyle sunulan hizmet uygulaması sayısı adet 12 14 16 20 20

STRATEJİK HEDEF 5.3 Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 5.3.1 Vatandaşa mobil cihazlarla belediyenin web portalından yararlanabildiği hizmet uygulamalarını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_5.3.1.1 Mobil cihazlarla kullanılabilen hizmet uygulamalarından yararlanan kişi sayısı kişi - 20.000 50.000 100.000 125.000

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

72

Stratejik Adım 5.3.2 Birimlerin Araç Takip Sistemine araçların dahil edilmesi taleplerini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_5.3.2.1 Birimlerin araç takip sistemi kullanım taleplerinin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Tahmini

2010 Tahmini

2011 Tahmini

BITE_V_5.3.2.1 Birimler tarafından araç takip sistemine alınması talep edilen maksimum araç sayısı adet 600 1.000 1.000 1.000 1.000

STRATEJİK HEDEF 5.4 Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.

Stratejik Adım 5.4.1 Birimlerin GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BITE_P_5.4.1.1 Birimlerin veri taleplerinin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

Stratejik Adım 5.4.2 Diğer kurum ve kuruluşların GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BITE_P_5.4.2.1 Diğer kurum ve kuruluşların veri taleplerinin karşılanma oranı yüzde 100% 100% 100% 100% 100%

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Tahmini

2010 Tahmini

2011 Tahmini

BITE_V_5.4.2.1 Veri alımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’ne yetki verilmesi evet/hayır evet evet evet evet evet

BITE_V_5.4.2.2 GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin teknolojik alt yapının tamamlanması evet/hayır evet evet evet evet evet

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

73

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 26.874.028 29.860.031 33.177.812 36.495.593 40.145.153

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI - - 31.165.000 -

-TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 757.198 841.331 934.812 1.028.293 1.131.123

STRATEJİK AMAÇ 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

0 0 9.165.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 3.1 2011 yılı sonuna kadar, Belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60

düzeyinden, %95 düzeyine çıkarmak. 0 0 3.700.000 0 0

Stratejik Adım 3.1.1 Birimlerin iş ihtiyacına yönelik uygulama yazılımlarını revize etmek ve geliştirmek 0 0 3.700.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_3.1.1.1 Online E-Dönüşüm Uygulamaları BIS Müd. - - 300.000 -

-BITE_F_3.1.1.2 E-Dönüşüm Mobil Veri Tabanı Uygulamaları BIS Müd. - - 400.000 -

-BITE_F_3.1.1.3 E-Dönüşüm Faz-2 Uygulamaları BIS Müd. - - 3.000.000 -

-STRATEJİK HEDEF 3.3 2011 yılsonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama

oranını, %90 seviyesine çıkarmak. 0 0 5.465.000 0 0

Stratejik Adım 3.3.1 Kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların web tabanlı uygulama oranını arttırmak 0 0 2.215.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_3.3.1.1 Muhtelif Web Yazılımlari Faaliyetleri BIS Müd. - - 500.000 -

-BITE_F_3.3.1.2 Sistem Kabinlerinin Depreme Dayanıklı Hale Getirilmesi BIS Müd. - - 215.000 -

-BITE_F_3.3.1.3 Ana Veri Yönetim Faaliyetleri BIS Müd. - - 1.500.000 -

-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

74

Stratejik Adım 3.3.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sayfasını işletmek 0 0 3.250.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_3.3.2.1 Kurumsal Veri Yönetim Faaliyet Verileri Web Hizmeti BIS Müd. - - 2.000.000 -

-BITE_F_3.3.2.2 Bilişim Şebekesi Güvenliği BIS Müd. - - 500.000 -

-BITE_F_3.3.2.3 Bilişim Şebekesinin Kurulumu-Bakımı-Genişletilmesi BIS Müd. - - 300.000 -

-BITE_F_3.3.2.4 Bilgi Güvenliği İş Sürekliliği Sertifikasyonu Faaliyetleri BIS Müd. - - 450.000 -

-STRATEJİK AMAÇ 4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim

altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek. 0 0 3.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 4.1 2011 yılı sonuna kadar, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik alt yapısını kullanma oranını %4’ten,

%80’a çıkarmak. 0 0 3.000.000 0 0

Stratejik Adım 4.1.1 Belediye birimlerinde fiber optik altyapısı kullanma oranını arttırmak 0 0 3.000.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_4.1.1.1 Fiber Optik Altyapı Çalışmaları ESI Müd. - - 3.000.000 -

-STRATEJİK AMAÇ 5 Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için coğrafi bilgi sistemini gerek kurumlar

arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek. 0 0 19.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF 5.1 Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için

İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek. 0 0 10.100.000 0 0

Stratejik Adım 5.1.1 Kent Bilgi Sistemi’ne (KBS) belediyedeki ilgili teknik birimlerin entegrasyonunu sağlamak 0 0 2.600.000 0 0

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

75

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.1.1.1 Mevcut Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi Ve E-Belediye Amaçlı Yeni Uygulama Programlarının Yazılması CBS Müd. - - 2.000.000 -

-BITE_F_5.1.1.2 Açık Kaynak Kodlu Uygulama Programı Geliştirilmesi CBS Müd. - - 300.000 -

-BITE_F_5.1.1.3 CBS Yazılımları İle Bu Yazılımlarla Gerçekleştirilen Uygulamalara Ait Eğitim İçeriğinin Hazırlanması CBS Müd. - - 200.000 -

-BITE_F_5.1.1.4 İstanbul’un Kıyı Sahillerinin Dip Derinliğinin Sürekli Ölçümü İle Kirilik Takibinin Yapılması CBS Müd. - - 100.000 -

-Stratejik Adım 5.1.2 İlçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Kent Bilgi Sistemi’ne entegrasyonunu sağlamak 0 0 7.500.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.1.2.1 Veri Ve İş Süreç Eşgüdümünün Sağlanmasi İçin Servis Tabanli Uygulamalarin Yazilmasi CBS Müd. - - 7.500.000 -

-STRATEJİK HEDEF 5.2 Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete

sunmak. 0 0 2.800.000 0 0

Stratejik Adım 5.2.1 KBS hizmetlerini web tabanlı servis olarak vatandaşın ve tüm belediyeler ile diğe kamu birimlerinin kullanımına sunmak 0 0 2.800.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.2.1.1 Şehir Rehberinin Güncellenmesi CBS Müd. - - 1.000.000 -

-BITE_F_5.2.1.2 Kurumlar Arası Web Servislerinin Hazırlanması Ve Veri Dönüşüm Altyapısının Oluşturulması CBS Müd. - - 150.000 -

-BITE_F_5.2.1.3 Web Tabanlı 3D Rehber Uygulaması CBS Müd. - - 500.000 -

-BITE_F_5.2.1.4 Şehir Rehberi Harita Uygulamasına Tematik Tarih Ve Kültür Haritasinin Hazirlanarak Eklenmesi CBS Müd. - - 1.000.000 -

-BITE_F_5.2.1.5 Muhtelif Amaçlar İçin Gerekli Olan Masaüstü Uygulama Ve Web Yazılımlarının Hazırlanması CBS Müd. - - 150.000 -

-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

76

STRATEJİK HEDEF 5.3 Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yer de ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil

e-belediyeyi gerçekleştirmek. 0 0 1.500.000 0 0

Stratejik Adım 5.3.1 Vatandaşa mobil cihazlarla belediyenin web portalından yararlanabildiği hizmet uygulamalarını sağlamak 0 0 1.200.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.3.1.1 Mobil Navigasyon Sisteminin Geliştirilmesi CBS Müd. - - 1.000.000 -

-BITE_F_5.3.1.2 Mobil Belediye Uygulamasının Geliştirilmesi CBS Müd. - - 200.000 -

-Stratejik Adım 5.3.2 Birimlerin Araç Takip Sistemine araçların dahil edilmesi taleplerini gerçekleştirmek 0 0 300.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.3.2.1 Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi CBS Müd. - - 300.000 -

-STRATEJİK HEDEF 5.4 Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek. 0 0 4.600.000 0 0

Stratejik Adım 5.4.1 Birimlerin GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak 0 0 3.600.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.4.1.1 Kullanilmakta Olan Netcad Yazilimlarinin Yeni Versiyonlarina Yükseltilmesi CBS Müd. - - 1.000.000 -

-BITE_F_5.4.1.2 Kullanilmakta Olan Arcgis Yazilimlarinin Yeni Versiyonlarina Yükseltilmesi CBS Müd. - - 1.500.000 -

-BITE_F_5.4.1.3 Kullanilmakta Olan Autocad Yazilimlarinin Yeni Versiyonlarina Yükseltilmesi CBS Müd. - - 500.000 -

-BITE_F_5.4.1.4 İstanbul’un Yangin Risk Haritasinin Hazirlanmasi CBS Müd. - - 200.000 -

-BITE_F_5.4.1.5 Cbs Sistemi Sistem Bakımı CBS Müd. - - 400.000 -

-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

77

Stratejik Adım 5.4.2 Diğer kurum ve kuruluşların GIS kapsamındaki veri ihtiyaçlarını verilerin veri havuzundaki güncelliği ile sunmak 0 0 1.000.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

BITE_F_5.4.2.1 Afet Bilgi Sistemi Uygulamasinin Yazilmasi CBS Müd. - - 1.000.000 -

-TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

Bilgi İşlem Müdürlüğü 14.776.511 16.418.345 18.242.606 20.066.867 22.073.553

Personel Giderleri BIS Müd. 317.944 353.271 392.523 431.775 474.953

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri BIS Müd. 35.302 39.225 43.583 47.941 52.735

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri BIS Müd. 4.703.265 5.225.850 5.806.500 6.387.150 7.025.865

Sermaye Giderleri BIS Müd. 9.720.000 10.800.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000

Elektronik Sistemler Müdürlüğü 6.549.189 7.276.877 8.085.419 8.893.961 9.783.357

Personel Giderleri ESI Müd. 158.635 176.261 195.846 215.431 236.974

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri ESI Müd. 19.094 21.216 23.573 25.930 28.523

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ESI Müd. 5.358.960 5.954.400 6.616.000 7.277.600 8.005.360

Sermaye Giderleri ESI Müd. 1.012.500 1.125.000 1.250.000 1.375.000 1.512.500

Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 5.548.327 6.164.808 6.849.787 7.534.766 8.288.242

Personel Giderleri CBS Müd. 201.812 224.235 249.150 274.065 301.472

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri CBS Müd. 24.411 27.123 30.137 33.151 36.466

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri CBS Müd. 2.069.955 2.299.950 2.555.500 2.811.050 3.092.155

Sermaye Giderleri CBS Müd. 3.252.150 3.613.500 4.015.000 4.416.500 4.858.150

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

78

STRATEJİK AMAÇ 37 Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekansal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek

STRATEJİK HEDEF 37.2 Boğaziçi Bölgesinde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak

Stratejik Adım 37.2.1 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışması yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BOIM_P_37.2.1.1 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde analitik etüd çalışmasının tamamlanma oranı yüzde 30% 90% 10% -

-Stratejik Adım 37.2.2 Eski eser, iskanlı binalar ve dokuları (anıt ağaç vb.) korumak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

BOIM_P_37.2.2.1 Eski eserlerin korunma oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.2.2.2 Dokuların korunma oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.2.2.3 İskana uygunluk oranı yüzde - 80% 100% 100% 100%

STRATEJİK HEDEF 37.3 2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi siluetinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak %20 azaltmak.

Stratejik Adım 37.3.1 Etkin denetim yaparak kaçak yapılaşmayı ve gecekondu yapımını önlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

BOIM_P_37.3.1.1 Boğaziçi öngörünümbölgesinde gecekondu yapımının engellenme oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.3.1.2 Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki mevzuata aykırı yapı yapımının engellenme oranı yüzde - 90% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.3.1.3 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde izinsiz inşaat yapımının engellenme oranı yüzde - 100% 100% 100% 100%

BOIM_P_37.3.1.4 Boğaziçi öngörünüm bölgesinde mevzuata aykırı yapıların yıkım oranı yüzde - 10% 100% 100% 100%

Belgede 2 2 2 2 (sayfa 71-80)