ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

10  Download (0)

Tam metin

(1)

Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 01.12.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi MECLİS TOPLANTISININ

TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli toplantısında gündemin 106. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

TALEP KONUSU

Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısında gündemin 106. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Kamu Kurumlan Yönetim ve Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlananl/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur._____________________________________

Bahadır YANTAÇ İmar Kom. Üyesi

Kerim BAŞKAPTAN İmar Kom. Üyesi

y/->

Haşan AIMRBAN İmar Kom./ft/e si Can KASAPOĞL

İmar Kom.

Cenk Halil BAYAZ İmar Kom. Üyesi

Mustafa 'm ar

Reşat OKTAY

Dm.

(2)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ

28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI

(BELEDİYE HİZMET ALANI-ASFALT ŞANTİYESİ) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Planlama alanı; Antalya Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, O25-A1 nolu 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasına giren, 28092 ada 9 nolu parsel ile tescil harici alandan oluşan yaklaşık 7.6 ha’lık alanı kapsamaktadır.

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliğinde, 28092 ada 9 nolu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, kadastro çalışmaları sırasında tescil harici olarak belirlenen yaklaşık 7.6 ha büyüklüğündeki alanın, belediyenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verebilecek Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Şantiyesi) kullanımlı “Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanı”na dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

Söz konusu 28092 ada 9 nolu parsel ve tescil harici alan 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kentsel, Bölgesel Açık ve Yeşil Alanlar” olarak belirlenen alan içerisinde kalmaktadır. Planlama alanı içerisinden (380+154) Kv Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2014 tarih ve 8974 sayılı yazısı ile değişiklik yapılan ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenen yeni Hızlı Demiryolu hattı geçmektedir.

(3)

Boğaçay deresinin kuzey kolu olan ve Karaman çayı kenarında bulunan 28092 ada 9 nolu parselin mülkiyeti Maliye Hazînesine, tescil harici alan olarak belirlenen alanın mülkiyeti ise yine devletin hüküm ve tasarrufu altındaki hazineye aittir.

4. MEVCUT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DURUMU

Söz konusu parsel ve tescil harici alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 1 /25000 ölçekli Nazım îmar Planında her ne kadar "Kentsel, Bölgesel Açık ve Yeşil Alanlar” olarak belirlenen alan içerisinde kalıyor olsa da, mevcut arazi kullanımında halen kullanılmakta olan belediye asfalt şantiyesi ve verimsiz narenciye bahçesi olarak hizmet vermektedir.

1/5000 Ölçekli Nazım îmar Planında ise "Yönetim Merkezi” olarak planlanmıştır. Ayrıca Karaman Çayı kıyısından ve kuzey yönden 12 m genişliğindeki taşıt yolları ile ulaşım bağlantıları sağlanmıştır.

(4)

Fotoğraf 1: Alana İlişkin Fotoğraflar

Mevcut imar planında Konyaaltı Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırına bitişik konumda yer almakta ancak plansız alan içerisinde kalmaktadır.

Planlama alanı güneydoğuda 30 m genişliğindeki taşıt yolundan cephe almaktadır. Güneybatıda sedde yolu ile Boğaçay deresinin kuzey kolu olan Karaman Çayından, kuzeyde ise asfalt şantiyesine hizmet veren stabilize yolla tarım alanlarından ayrılmış, doğuda futbol sahası olarak kullanılan Spor Alanına bitişik konumda yer almaktadır. Ayrıca planlama alanı içerisinden 380 Kv’lik Kepez-Serbest Bölge Enerji İletim Hattı da geçmektedir.

(5)

Şekil 4: 1/ 1000 Ölçekli Uygulama îmar Planı (Mevcut)

5.KURUM GÖRÜŞLERİ

Plan çalışması öncesinde îl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ 13.

Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik îl Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü, TEîAŞ (19. îletim Tesis ve îşletme Grup Müdürlüğü), EÜAŞ (Antalya ve Yöresi Hes îşletme Grup Müdürlüğü), ASAT Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşleri sorulmuştur.

Çevre ve Şehircilik îl Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü ile görüşmeler halen devam etmektedir.

îl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 16.12.2014 tarih ve 7957 sayılı yazısında söz konusu taşınmazlar üzerinde asfalt şantiyesi ve halı saha yapılmak suretiyle doğal yapısının bozulduğunu bildirmiş ve sahada bulunan yapılara ait, arazi bozulmasını gösteren inşaata başlama izin belgesi, yapı kullanma izni ve ruhsatı, kamu kurumlarından alınmış sabit tesis (su, elektrik, telefon vs.) abonelik belgesi, mahkeme kararı veya köy ihtiyar heyeti ile beraber muhtarlıktan alınan belgeler ile asfalt şantiyesi ve halı saha yapılmak suretiyle izinsiz arazi bozulmasını gerçekleştiren kurum ve/veya kişilerin isim, kimlik numaraları, vergi numaraları ve açık adreslerini içeren vs bilgilerin gönderilmesini istemiştir. îlgili yazışmalar devam etmektedir.

DSî 13. Bölge Müdürlüğü’nün 04.12.2014 tarih ve 761295 sayılı yazısında planlama alanının ‘Antalya Duraliler Kaynağı îçme Suyu Kuyuları 1. Derece Koruma Alanı’ içerisinde kaldığını ve bu alanlarda "Yeraltı Sularının Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine uyulması gerektiğini bildirmiştir.

Düdenlerin içinde bulunduğu "Mutlak Koruma Alanı”nda düdenler için mutlak koruma alanı tedbirleri uygulanmalı ve "Antalya Traverten Platosu Üzerinde Bulunan Düdenler Raporu”nda belirtilen düden mutlak koruma alanları dikkate alınmalıdır.

Söz konusu sahada yer alan "167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanun”

(6)

yerleşimlerin kullanımda olan kaynak sularına zarar verilmemeli ve yeraltına evsel, endüstriyel, kimyasal, zirai atıklar ve atık su drenajı yapılmamalıdır.

Duraliler Kaynağı ve İçme Suyu Kuyuları 1. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi inşa edilemez. Sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır.

1.Derece Koruma Alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının tamamlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim yerlerinde kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması ön şartı aranmalıdır.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 05.12.2014 tarih ve 207398 sayılı yazısında, planlama alanı mevcut ve tasarlanan yol güzergâhı dışında kaldığı için herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 tarih ve 4522 sayılı yazısında 2863 sayılı yasanın Kültür Varlıkları ile ilgili kısmı kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı ve bu alanda ilan edilmiş arkeolojik, tarihi, kentsel sit alanı bulunmadığının tespit edildiğinden herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2014 tarih ve 1697 sayılı yazsından planlama alanında “(380+154) kV Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı”

nın geçtiği bildirilmiştir. Buna göre İmar planı yapılacak alanda;

- Tesislerimizin (1/25000 ve 1/5000 ölçekte hat altı güzergâhının, 1/1000 ölçekte direk yerleri ve hat altı güzergâhının) gösterilmesi,

- Kurumumuz haklarının korunarak imar planı yapılması,

- Hat güzergâhı boyunca yapılaşma sırasında güzergâha isabet eden yapı ve tesisler için teşekkülümüz görüşünün alınması gerektiğine ait plan notunun eklenmesi,

- Enerji İletim Hattının geçtiği alanlarda iletkenlerin rüzgârda salınım mesafeleri de dikkate alınarak Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği’nin 44. ve 46. maddelerinde belirtilen şartlara uyulması gerekmektedir.

EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2014 tarih ve 65092 sayılı yazısında planlama alanı içerisinde herhangi bir tesislerinin bulunmadığı bildirilmiştir.

ASAT Genel Müdürlüğü’nün 23.12.2014 tarih ve 34633 sayılı yazısında alan içerisinde yapılacak tüm çalışmalarda;

- ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

- Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik,

- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

Aynı zamanda inceleme sahası içerisinde kesinlikle;

- ASAT görüşü alınmadan herhangi bir şekilde yer altı suyu çekimi yapılmamalı,

- Alıcı ortamlara hiçbir katı ve sıvı atık bırakılmamalıdır.

Şartlarıyla uygundur denilmektedir.

(7)

6. PLANLAMA KARARLARI

Hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği ile Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi, 28092 ada 9 nolu hazine parsel ile devletim hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alan olarak belirlenen 7.6 ha büyüklüğündeki alan belediyenin hizmetinde kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Şantiyesi) amaçlı

“Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanı”na dönüştürülmüştür.

Söz konusu belediye hizmet alanı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan hükümleri gereği “Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanı” olarak plan değişikliği dosyasına işlenmiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2014 tarih ve 8974 sayılı yazısı ile değişiklik yapılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenen yeni Hızlı Demiryolu hattı da plan değişikliğine işlenmiştir.

Planlama alanı içerisinden geçen Teiaş (380+154) Kv Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı planda gösterilmiş, bu alanda Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

“Antalya Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları 1. Derece Koruma Alanı”

içerisinde kalan planlama alanında “Yeraltı Sularının Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

“Antalya Traverten Platosu Üzerinde Bulunan Düdenler Raporu”nda belirtilen düden mutlak koruma alanları dikkate alınmalıdır.

Su Kaynakları Koruma Alanları üzerinde yer alan planlama alanında Mutlak Koruma Alanı başlığı altında yer alan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerine uyulacaktır.

Şekil 5: Öneri 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

(8)

1- BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİ İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

2- BU ALANDA MUTLAK KORUMA ALANLARI BAŞLIĞI ALTINDA BELİRLENEN HÜKÜMLER İLE II. DERECE KORUMA ALANI BAŞLIĞI ALTINDA BELİRLENEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.

3- BU ALANDA ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ALTYAPI YATIRIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN, ESKİŞEHİR-ANTALYA DEMİRYOLU PROJESİ’NİN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİN BELİRLENEN PLAN KARARLARINA UYULACAKTIR.

4- ENERJİ İLETİM HATTI VE YAKIN ÇEVRESİNE YAPILACAK TESİSLERDE ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NCA YÜRÜRLÜĞE KONULAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

5- BU ALANINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE BELİRLENECEKTİR.

6- “KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI” OLARAK GÖSTERİMİ YAPILAN ALAN ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA “BELEDİYE HİZMET ALANI (ASFALT ŞANTİYESİ)” OLARAK PLANLARA İŞLENECEKTİR.

Saygılarımla arz ederim.

7. PLAN HÜKÜMLERİ

(9)

GEREKÇE: KEPEZ İLÇESİ, D U RALİLER M AH ALLESİ, 28092 A D A 9 NOLU PA R SE L İLE TE SC İL H ARİCİ A L A N IN BÖLGENİN İH T İY A Ç DUYDUĞU KAM U KU RU M LARI Y Ö N E TİM VE HİZM ET A L A N IN A DÖNÜŞTÜRÜLM ESİ

A

K

NAZIM İM AR PLAN I DEĞİŞİKLİĞİ

PAFTA NO: P25-A1

ÖLÇEK: 1/ 25000

Ö N ER İ PLAN

LEJANT

PLAN D E Ğ İŞ İK L İĞ İ O N A M A S IN IR I

M U T L A K K O R U M A A L A N I

K A M U K U R U M L A R I Y Ö N E T İM V E H İZ M E T A L A N L A R I

D E M İR Y O L U H A T T I

(10)

A N TA LY A B U Y U K Ş E H IR BELED İYESİ K EPEZ İLÇESİ

DURALİLER MAHALLESİ

28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALAN KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANLARI

K ÖLÇEK: 1/ 25000

M EV C U T PLAN

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :