• Sonuç bulunamadı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

Û ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Tarih:10.03.2021 BİRİM İMAR VE Ş E H İR C İL İK D A İR ES İ B A Ş K A N L IĞ I

TALEP SAHİBİ A L A N Y A B E L E D İY E S İ

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

B ü yü kşe h ir B e le d iye M eclisinin 0 7 .1 2 .2 0 2 0 tarihli to p la n tısın d a gü n d e m in 61. m a d d e sin d e g ö rü şü le re k İm ar ve B a yın d ırlık K o m isyo n u n a havale e d ilm iştir.

TALEP KONUSU

A lanya B e led iyesi sınırları içerisinde, M a h m u tla r M ahallesi 890 ada 1 parselin sağlık tesisi ala n ın d a n öze l sa ğ lık tesisi alanına d ö n ü ş tü rü lm e s in e ilişkin 1/5000 ö lçe kli N azım im a r Planı d e ğ işikliğ i.

KOMİSYON RAPORU:

A lanya B e le d iye si sınırla rı içerisinde, M a h m u tla r M ahallesi 890 ada 1 parselin sa ğ lık te sisi ala n ın d a n özel sağlık tesisi alanına d ö n ü ş tü rü lm e s in e ilişkin 1/5000 ö lçe kli N azım im a r Planı d e ğ işikliğ i K o m isyo n u m u zca gö rü şü lm ü ştü r.

K om isyon R aporu im za altına alınarak, M e clisin takdirin e sunu lm uştur.

H aşan C u m h u r G Ö N C Ü İm ar

B â [ !^ B U L l İm ar Kom. Ü yesi

A d e m ER Erkan D E M İR C İ

İm ar Kom . Üyesi

S ıdıka İm ar

K IZ ILC A İFO Ğ LU

. B aşkanı

(2)

ANTALYA İLİ A LA N Y A İLÇESİ A D A /P A R S E L NO: 890/1

PAFTA NO:P28-A-Q3-A

MEVCUT P U \N

(3)

MAHMUTLAR MAH. 890 ADA 1 NUMARALI PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÖLÇEK. 1 /5 0 0 0

Ö NERİ PLAN

GÖSTERİM

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

—cr

Plan Notu

• Özel sağlık tesis atanında sağlık tesis alanı için belirtilen hükümler geçerlıdır

- Burada belirtilmeyen diğer hususlarda onaylı 1/50 0 0 ölçekli nazım imar planı plan hükümleri geçerlıdır

(4)

A N T A L Y A İLİ A L A N Y A İL Ç E Sİ

M A H M U T L A R M A H . 890 A D A 1 N U M A R A L I P A R S E L N A Z IM İ M A R P L A N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ

A Ç I K L A M A R A P O R U

1. P L A N L A M A A L A N I N I N G E N E L T A N I M I

N azım im ar planı tadilat teklifi A n taly a ili. A lany a ilçesi, M ah m u tlar M ahallesi, P 2 8 A 0 3A n u m aralı 1/5000 ölçekli h âlih azır p a fta sınırları içerisinde y e r a lan , ta p u d a 890 ada 1 n um aralı p arseli k a p say a n y ak laşık 11006,83 m 2 b ü y ük lüğ ün deki alan ı k ap sam aktad ır.

Şekil 1. H av a F otoğrafı

2. P L A N L A M A N I N A M A Ç V E K A P S A M I

P lan değişikliği A n taly a ili, A lanya ilçesi, M ah m u tlar M ahallesi 1/5000 ölçekli nazım im ar planı sınırları içerisind e yer ala n tap u d a 890 ad a 1 num aralı p arseli kapsam ak tadır. 890 ada 1 num aralı parsel onaylı 1/1000 ölçekli u y g u lam a im ar p lan ın d a ve onaylı 1/5000 ölçekli nazım im ar p lan ın d a sağ lık tesis alanı olarak planlıdır. Söz k on usu parsel m ülk iy eti A lan y a B e le d iy e s in e aittir.

Parsel b eled iy e ve sosyal g ü v en lik k u ru m u (S G K ) arasınd a y apılan an laşm a gereği sosyal güv en lik k u ru m u n a d ev red ilm ek istenm ek ted ir. Sosyal g ü v e n lik ku ru m u tarafından A lany a B e le d iy e s in e söz k o n u su alanın özel sağlık tesis alanın a d ö n ü ştürü lm esi k aydıyla devrin g erçek leştirileb ileceğ i belirtilm iştir.

Sosyal gü v en lik k u ru m u n u n talebi d o ğ ru ltu su n d a sağlık tesis alanı olarak planlı 890 ad a 1 n u m aralı parselin özel sağlık tesis alan ın a d ö n ü ştü rü lm esi am acıy la plan değişikliği yapılm ası gerekliliği o rtay a çıkm ıştır.

^-KEYKUBAT

Cumhuriyet Mah. Keykubat Blv.

No 209/4 Alanya-Anîalya

Ur fc „ - . rı, , .. T :+90 2424 511 08b6 SüVlQ I

[| » Şe h ir P la n la m a & M ühe n dislik M-keyK11batpi9fii3m9@gmai1.com

^ Tlc.Ud.Şti W www keyhubatpıardama com

(5)

3. B U G Ü N K Ü A R A Z İ K U L L A N IM I V E K A D A S T R A L D U R U M

Plan d eğ işik liğ in e kon u 890 ada 1 num aralı parselde onaylı p lan a göre 3194/18. M adde uyg ulam ası y ap ılarak parsel kesin leşm iştir. Fiili d uru m d a 890 ada 1 num aralı parsel içerisin de m u z bahçesi ve n arenciye ağaçları y e r alm aktadır. 890 ada 1 num aralı parsel 11006,83 m 2 büyüklüğ ü nded ir.

V \ / v / A . / X \ x X

\ y i >> Y a ^ \ x ^

' ■ \ / < > / A « x / ^ c r v . < X x , X sV r i X / r \ v X v ” ^ ...< - '

\ V- XX X-, " yy

\

x

\

Şekil 2. K adastral D urum

4. P L A N L A M A K A R A R L A R I

890 ada 1 n um aralı parsel onaylı 1/5000 ölçekli nazım im ar p lan ın d a sağlık tesis alanı olarak planlıdır. Söz k on u su p arsel m ülkiyeti A lanya B e le d iy e s in e aittir. Parsel belediye ve sosyal gü v en lik k u ru m u (SG K ) arasın d a y ap ılan anlaşm a g ereğ i sosyal gü venlik k u ru m u n a dev red ilm ek istenm ek ted ir. Sosyal g ü v en lik k uru m u tarafınd an A lan y a B e le d iy e s in e söz konusu alanın özel sağlık tesis alan ın a d ö n ü ştürülm esi k ay d ıy la d evrin gerçek leştirileb ileceğ i belirtilm iştir. Sosyal g ü ven lik k uru m u n u n talebi doğru ltu su n d a sağ lık tesis alanı olarak planlı 890 ada 1 num aralı parselin özel sağlık tesis alan ın a d ö n üştürülm esi am acıy la p lan değişikliği yap ılm ası gerek liliği ortaya çıkm ıştır.

Plan d eğ işik liğin e konu 890 ada 1 n um aralı parsel sağlık tesis alanı iken Özel sağlık tesis alanı olarak p lan değişikliği yapılm ıştır. P lan hüküm lerine ise “özel sağlık tesis alan ın d a sağlık tesis alanları için belirtilen h ü k ü m le r geçerlidir. B u rad a b elirtilm ey en d iğ er h usu slard a onaylı n azım im ar planı plan hüküm leri g e ç e rlid ir.” İbaresi eklenm iştir.

[ I ^ w ^ t _ _ Cumhuriyet Mah. Keykuhat » v

[>- KE YKU BAT

Ş e h ir P la n la m a & M ühendislik M: keynubalpianlamaıglgmall com Tlc.LId.ŞÜ W www keykubatplanlama com

Sayfa 2

(6)

>1%

Î T ,

£ C

illi!

fi Ilı

o î u

“ 3.

f P I I II ” l

«s>

(t

§

o=

3n>

<jc<

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ A D A /PA R SEL NO: 890/1

PAFTA N O P28-A -03-A

M EVCUT PLAN

: ' U 3 î ' I â E 1TJTJ

î !* ü ; - » 3 a : s r r b

- | a <

3 » ı ► o » 3 —

» " I s ? " | r 5.

?, o fc » o 2 «■* J

- S î S ^ ' 1 ^ 3 '

« s ; -İ2 . l î

(7)

MAHMUTLAR MAH. 690 ADA 1 NUMARALI PARSEL NAZfM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Ö LÇ EK-1/5000

Ö N E R İ P L A N

G Ö S T E R İM

- - P L A N D EĞİŞİKLİĞİ O N A M A SİNİRİ

Ptan Nolu

• özel sağlık tesis alan-nde sağlık lesis alanı için belirtilen hükümler geçenidir

- Burada belirtilmeyen d>fier hususlarda onaylı 1-5000 ölçekli nazım artar j planı plan rıükümlen geçeridir

(8)

SOSYAL GÜVENLİK KURUM U BAŞKANLIĞI Antalya Sosyal G üvenlik İl Müdürlüğü

T.C.

Sayı : E-19204389-756.99-13567849 Konu : Alanya Belediyesi Taşınmaz Teklifi

1 0 . 1 1 . 2 0 2 0

ALANYA BELEDİYE BA ŞK A N L IĞ IN A ANTALYA

İlgi: 09.11.2020 tarih, 13496750 sayılı İnşaat Em lak Daire Başkanlığı yazısı

Başkanlığınızca; Alanya Belediyesi Personel Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık teklif edilen taşınm azın değer tespitini yapm ak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 41 inci maddesi kapsam ında oluşturulan komisyonca yapılan incelem e sonucu düzenlenen 03/11/2020 tarihli raporda;

"Mevcutta “ Sağlık Tesis Alanı” olan imar durumunun, “Özel Sağlık Tesis A lanı" olacak şekilde değiştirilm esi, tapu kayıtlarında SGK haricinde herhangi bir şerh, beyan vs olmaması, tapusunun sorunsuz ve arsanın boş olarak teslim edilmesi şartlarıyla, Antalya İli, Alanya İlçesi, M ahmutlar M ahallesi, 890 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1 1.006,83 in2 yüzölçümlü taşınm aza toplam 23.939.855,00 TL

bedel takdir edilmiştir" denilmektedir.

Bu itibarla, Belediyeniz iştiraki Alanya Belediyesi Personel Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık teklif edilen taşınmazın imar düzenlemesinin yapılmasını müteakip, tapu devir aşamasında üzerinde herhangi bir şerh ve beyan bulunmaması, varsa işgallerin tem izlenerek, arsanın boş ve tapusunun sorunsuz olarak devredilm esi şartıyla 23.939.855,00 TL bedelin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesini,

Rica ederim.

M ehm et Fatih SÜLÜMBAZ Sosyal G üvenlik İl M üdür Yrd.

Ek; 09.11.2020 tarih, 13496750 sayılı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı yazısı İO i' /? 0 /fo - H I

/ ]'.■ ı . t! / ' “I A . _

Ü ç g e n M a h .S o k u llu C a d . N o : 3 M u r a tp a şa -A n ta ly a T e le fo n N o : ( 0 2 4 2 ) 3 1 0 - 4 6 4 6 i 1 4 1 6 F a k s N o : ( 0 2 4 2 ) 3 1 0 -

B i lg i ivin: A li K Ö K B U D A K

V.H.K.İ

e -P o s ta : a n t a ly a d e s t e k @ s g k .g o v .t r İn ter n e t A d r e s i: w w w .s ı

K E P A d res: sgktoıhsO I .k e p ir T e le fo n N o : ( 0 2 4 2 ) 3 1 0 - 4 6 4 6 . 1 4 1 6

ALO

L O G O

K A Y I T D IŞ I Ç A L I Ş M A Y I N G E L E C E Ğ İ N İ Z İ R İ S K E A T M A Y I N

(9)

SOSYAL GÜVENLİK KURUM U BAŞKANLIĞI İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

T.C.

Sayı : E-870 S 9814-756.99-13496750 Konu : Alanya Belediyesi Taşınm az Teklifi

09. i 1.2020

SOSYAL GÜVENLİK İL M ÜDÜRLÜĞÜNE ANTALYA

İlgi: 29/05/2020 tarihli ve E .6335849 sayılı yazınız,

A lanya Belediye Başkanlığı tarafından Alanya Belediyesi Personel Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık tek lif edilen taşınmazın değer tespitini yapmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 41 inci maddesi kapsamında oluşturulan komisyonca yapılan incelem e sonucu düzenlenen 03/11/2020 tarihli raporda;

"M evcutta "Sağlık Tesis Alanı" olan imar durum unun, “ Özel Sağlık Tesis Alanı” olacak şekilde değiştirilm esi, tapu kayıtlarında SGK haricinde herhangi bir şerh, beyan vs olmaması, tapusunun sorunsuz ve arsanın boş olarak teslim edilmesi şartlarıyla, Antalya İli, Alanya İlçesi, M ahmutlar M ahallesi, 890 ada 1 ııo.Ju parselde kayıtlı 11.006,83 m2 yüzölçümlü taşınmaza toplam 23.939.855,00 TL

bedel takdir edilmiştir" denilmektedir.

Prim borçlarına karşılık önerilen taşınm azlarla ilgili olarak. Sosyal Güvenlik Kurum unca 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip Edilen Alacaklar İle Kira Ve Ecrimisil Alacakları İçin Borçluların Taşınm azlarının Alınmasına İlişkin Usul Ve Esasların; "Satın Alma Değerinin Kabulü" başlıklı 9 uncu m addesi;

"(1) Sosyal Güvenlik İl M üdürlüğünce taşınm azın değeri borçluya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm lerine göre tebliğ edilir.

(2) Borçlu tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içinde satın alma değerini kabul ettiğini ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(3) Borçlu, bu süre içinde taşınmazın satış kabiliyetinin de belirtildiği, SPK ’ca belirlenen form atta SPK lisanslı bir firmaya değer tespit raporu hazırlattırıp gerekçelerini de belirtilerek değer tespit raporu ile birlikte satın alma değerine itiraz edebilir.

(4) Kom isyonca gerekçeli itiraz değerlendirilerek nihai karara bağlanır.

(5) Nihai karar İl M üdürlüğü tarafından 45 gün içinde cevaplandırılmak şartıyla borçluya bildirilir. Borçlunun, bu süre içinde satın alma değerini kabul ettiğini ilgili sosyal güvenlik il m üdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi takdirde taşınmazı satın alma işleminden vazgeçmiş sayılır. Nihai karara itiraz hakkı bulunmayıp, m utabakat sağlanamaması halinde dosya işlemden kaldırılm ış sayılır ve taşınm azın bedeline etki eden bir değişiklik olmaması halinde aynı taşınmaz mevcut haliyle en az bir yıl süreyle yeniden teklif edilemez.

Bu b e lg e , g ü v e n li e le k tro n ik im za ile im z a la n m ış ın .

A d a k a le S o k ak N o :3 0 K ızılay Ç a n k a y a /A n k a ra

T e le fo n N o: (03121585 60 0 0-585 61 96 F ak s No: (0 3 ! 2)433 85 49 e -P o sta : insaatem Iakıji)sgk.gov.!r İn te rn e t A dresi: w w w .sg k .g o v .tr K E P A d re si: sg k 'a ih sO t.k e p .tr

Bilgi için: H anifi D E M İR Şube M üd ü rü

T elefo n No: (0 3 1 2 )5 8 5 60 15 B i|v>

(10)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

(6) Üzerinde mutabakata varılan taşınm az için Kurum tarafından istenen taleplerin yerine getirilm esinin zaman alacağı yasal durumların (belediye meclisi kararı, imar düzenlemesi, boşaltma vs.)

yazılı bildirilmesi halinde 45 günlük süreyi durdurur." hükm ünü amirdir.

Bu itibarla, Alanya Belediyesi iştiraki Alanya Belediyesi Personel Limited Şirketinin prim borçlarına karşılık teklif edilen taşınmazın imar düzenlemesinin yapılmasını müteakip, tapu devir aşamasında üzerinde herhangi bir şerh ve beyan bulunmaması, varsa işgallerin temizlenerek, arsanın boş ve tapusunun sorunsuz olarak devredilmesi şartıyla 23.939.855,00 TL bedelin kabul edilmesi halinde konu karar için Yönetim Kuruluna sunulacağından, söz konusu m adde uyarınca ilgili Belediyeden bu konuda m utabakatlarının alınarak. Belediyenin ve iştirakinin K urum lunuza olan sosyal sigorta pirimi (4a ve 4c prim borçları), idari para cezası ve bunların gecikme cezası, gecikme zammı, m asraf ve diğer ferileri (İşsizlik sigorta pirimi hariç)) borç miktarıyla birlikte Başkanlığımıza gönderilm esini rica ederim.

T.C.

Ersel KURT

İnşaat ve Emlak Daire Başkam

B u b e lg e , g ü v e n li e le k tro n ik im za ile im zalan m ıştır.

A d a k a le S o k a k N o :3 0 K ızılay Ç a n k a y a 'A n k a ra

T e le fo n N o: (03 12)585 60 0 0-585 61 9 6 F a k s N o : (0 3 1 2)433 85 49 e -P o sta : in sa a te m la k @ sg k .g o v .tr İn tern et A dresi: w w w .sg k .g o v .tr K E P A d resi: sg k 'tj.h sO l.k cp .tr

B ilg i için: H ani fi D E M İR Ş ube M üdürü

T elefo n N o : (0 3 1 2 )5 8 5 60 15

(11)

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇ ESİ M A H M U TLA R M A H A LLESİ ADA/PARSEL NO: 890/1

PAFTA NO: P28-a-03-a-4-b

MEVCUT PLAN

MAHMUTLAR MAH. 890 ADA 1 NUMARALI PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÖLÇEK 1/1000

ÖNERİ PLAN

(12)

A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi B aşkanlığı

P lan lam a Şube M üdürlüğü T.C.

T E K N İ K D E Ğ E R L E N D İ R M E R A P O R U

B elediye :A lanya B elediyesi M ah alle :M ah m u tlar M ahallesi A d a/P arsel : 890 ada 1 parsel Ö lçek : 1/5000

A lan (m 2) : 11006,8 3m 2

A lan ya B eled iy esi sınırları içerisinde, M ahm utlar M ahallesi 890 ada 1 parselin sağ lık tesisi alan ın d an özel sağlık tesisi alan ına dön ü ştü rü lm esin e ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliği B ü y ü k şeh ir B eled iy e M eclisinin 0 7 .1 2 .2 02 0 tarihli to p lan tısın da g ü nd em in 61. m ad d esin d e gö rü şü lerek îm ar ve B ayındırlık K om isy onu n a havale edilm iştir.

Söz k on u su plan değişik liğ i üst ölçekli planlara göre incelend iğinde; A lany a İlçesi 1/100000 ölçekli Ç evre D üzeni Planı ve 1/25000 ölçekli N azım İm ar Planı A ntalya 3. İdare M ahk em esi'nin 2018/701 E sas ve 20 19/502 sayılı kararı ile iptal edild iğ in d en p lan d eğ işikliğ inin b u lun d u ğu alanda üst ölçekli p lan lar bulunm am aktadır.

Plan d eğ işik liğ in in am acı in celen diğ ind e, p arselin b eled iye ve Sosyal G ü v enlik K urum u (S G K ) arasın d a yapılan an laşm a gereği Sosyal G üvenlik K uru m u na dev redilm ek istenild iğ i, Sosyal G ü v en lik K u ru m u tarafından A lanya B eled iyesine söz kon u su alanın özel sağlık tesisi alan ın a d ö n üştürü lm esi kaydıyla d evrinin g erçek leştirileb ileceğ i b elirtilm iş olup, Sosyal G ü venlik K urum u nu n talebi do ğru ltu su n d a sağlık tesisi alanı olarak planlı 890 ada 1 parselin özel sağlık tesisi alan ın a d ö n ü ştürü lm esi am acıyla plan değişikliği y apılm ası olarak tespit edilm iştir.

K onu M ekansal P lanlar Y apım Y ö n etm eliğine göre incelendiğin de;

Plan tek lifin de yer alan p lan açık lam a rap oruna göre;

Ö neri plan değişik liğ i sonrası özel sağlık tesis alanı büy ük lüğ ü m ev cut p lan la aynı old u ğ u n d an herhangi bir e şd eğ er alan ko şu lların a tabi olm adığı değ erlen d irilm ek tedir.

T ak d ir B ü y ü k şeh ir B elediye M eclisinindir.

A d res: Yüksekalan mah. A dnan M enderes Bulvarı No:20 M uratpaşa/A N TA LY A

E -p o sta: i n l o f a antalva-bld o o v . » D l a n l a n i a f e a n l a l v a . b e l . t r

F a s : 0 242 243 06 28

Referanslar

Benzer Belgeler

Şekil 2: Tüketici satın alma davranışında etkili olan faktörler.. Katılımcıların Sosyal Medyada Geçirdikleri Saat Grafik 2. Katılımcıların Sosyal Medyada Kullandığı

Bu plan onama tarihinden sonra 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılmak suretiyle özel eğitim - özel sağlık tesis alanı olarak kullanım kararı

Ancak, 1.1.2019 ve sonrasında ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak olan işyerlerinde, işe giren sigortalılar için üç ay sonra diğer şartları da

İlgi yazıda; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde yer alan ilçelerin atıksu antma tesisi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hazırlanacak

Yetki belgesi alabilmek için, sağlık tesisi/aracı kuruluş tarafından, hizmet verdiği faaliyet alanıyla ilgili Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-A nolu imar paftasında yer alan Altınova Orta Mahalle, 28533 ada 2 parselin 2500 m2lik kısmının, Toptan Ticaret

3-İlimiz, Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır mevkii sınırlan içerisinde 7.022,00 m2 alan 27.08.2013 tarih ve 4295 sayılı olur ile Orman Bölge Müdürlüğü

Antalya Ovası’nın doğu kesimini oluşturan Manavgat bölgesinde dağlar ile kıyı kesimi arasında yer alan kısımda, Köprüçay, Manavgat Irmağı, Karpuz, Nifrit ve Alara

Plan değişikliği sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Korkuteli ilçe merkezinde belirlenen yol güzergâhlarında imar uygulaması görmüş

► Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tesis Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği'nin 29.03.2017 tarih ve 49421 sayılı yazısında; &#34;

Manavgat Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 72 sayılı kararıyla uygun bulunan, I.E tap (Merkez Bölgesi) Koruma Alanları için hazırlanan Antalya Kültür

Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, 024A-16A nolu imar paftasında yer alan Çobanisa Mahallesi 617 ve 620 parsellerin enerji üretim alanı (Güneş Enerjisine

Söz konusu 28092 ada 9 nolu parsel ve tescil harici alan 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000

O luşturulan ilave terk sonrasında h âlihazırda im ar parseli niteliğindeki taşınm azın hak kaybına uğram am ası için 0.75 olan em sal oranı kapsam ında onaylı

Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine 4 adet Güneş

Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 46 sayılı kararı ile değerlendirilen, 1999 yılında önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan

Yukarıda detayları ile verilen açıklamalara göre; 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen &#34;KARMA KULLANIM&#34; plan kararının, Planlı Alanlar

Antalya-Bıırdıır-lsparta Planlama Bölgesi 1/1100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, plan paftalarında gösterilsin veya gösterilmesin köy yerleşik alanlarına

Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 267 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Bölgesi Menderes,

Askı süresi içerisinde yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi hususunda, Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları

Arsanın uluslar arası tarım fuarına yakın ve İlimizin tarım bölgesi olması bu tür makine imalatı ve otomasyon sistemlerinin imalatının ülkemizde yapılacak

Sonuç olarak; arsanın uluslar arası tarım fuarına yakın ve İlimizin tarım bölgesi olması bu tür makine imalatı ve otomasyon sistemlerinin imalatının

Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi istenen taşınmazın olduğu M uratpaşa İlçesi Alan M ahallesinde okula ihtiyaç olduğu, Antalya İl Nüfusunun sürekli