ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

41  Download (0)

Tam metin

(1)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

( l a i ı h

BaTış BULUT İmar Kom. Başkani

BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TALEP SAHİBİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Büyükşelılr Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarihli toplantısında gündemin 63. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

TALEP KONUSU

Serik Belediyesi, Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 103 ada 39, 139 ve 11 parsellerin, E=0.20 Yençok=3kat yapılaşma koşullarına sahip Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma-Terfi Merkezi) olarak, 103 ada 226 ve 228 parsellerin lOm’lik Yaya Yolu olarak planlanması, Atıksu Terfi Hattının plana işlenmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

KOMİSYON RAPORU:

Serik Belediyesi, Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 103 ada 39, 139 ve 11 parsellerin, E=0.20 Yençok=3kat yapılaşma koşullarına sahip Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma-Terfi Merkezi) olarak, 103 ada 226 ve 228 parsellerin lOm'lik Yaya Yolu olarak planlanması, Atıksu Terfi Hattının plana işlenmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.

Erkan İmar

Zelkeriya ALTUN im a ırrK e tia ^ E is^ i

Haşan Cumhwr GÖNCÜ İmar

(y

Tl

R r/t■üyesi

Mehmet HACİARİFOĞLU İmar Kom. Üyesi

Toplantıya Katılmadı.

ı m ^ c \

üyesi

SelşükaENİRLİ imâr Kom. Üyesi

(2)

ANTALYA İLİ-SERİK İLÇESİ-EMİNCELER MAHALLESİ

1 0 3 ADA 3 9 , 1 3 9 , 11 , 2 2 8 , 2 2 6 PARSELLER ATIKSU TESİSLERİ ALANI (ARITMA-TERFİ MERKEZİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

G Ö STER İM

S IN IR L A R

Q 0 Q PLAN ONAIVIA SINIRI

S U . A T IK S U V E A T IK SİSTEIVİLERİ

I ^ J . A T IK S U T E S İS L E R İ A L A N I (A R IT M A -T E R F İ M E R K E Z İ) ---[> A T IK S U T E S İS İ T E R F İ H A T T I

P LA N H Ü K Ü M LE R İ G E N E L H Ü K Ü M L E R

1 -B U PL A N V E PL A N H Ü K Ü M L E R İN D E Y E R A LM AYAN K O N U L A R D A , K O N U S Ü V E İL G İS İN E G Ö R E ;

> 3 1 9 4 S A Y İL I İM A R K A N Ü N U V E İL G İL İ Y Ö N E T M E L İK H Ü K Ü M L E İÛ ,

2 8 6 3 S A Y IL I K Ü L T Ü R V E T A B İA T V A R L IK L A R IN I K O R U M A K A N U N U V E İ i ^ r İ L İ Y Ö N E T M E L İK L E R İ,

2 8 7 2 S A Y IL I Ç E V R E K A N U N U V E İL G İL İ Y Ö N E T M E L İK L E R İ,

S 4 0 3 S A Y IL I T O P R A K K O R U M A V E A R A Z İ K U L L A N IM I K A N U N U V E A R A Z İ K U L L A N IM I K A N U N U U Y G U LA M A Y Ö N E T M E L İĞ İ,

7 2 6 9 S A Y IL I U M U M İ H A Y A T A M Ü E S S İR A F E T L E R N E D E N İY L E A L IN A C A K T E D B İR L E R V E Y A PIL A C A K Y A R D IM L A R A D A İR K A N U N V E İL G İL İ Y Ö N E T M E L İK H Ü K Ü M L E R İ,

4 3 7 3 S A Y IL I T A Ş K IN S U L A R A V E B A S K IN L A R IN A K A R Ş I K O R U M A K A N U N U V E İL G İL İ Y Ö N E T M E L İK L E R İ,

1 5 9 3 S A Y IL I U M U M İ H IF Z IS IH H A K A N U N U V E G A Y R İS IH H İ M Ü E S S E S E L E R Y Ö N E T M E L İĞ İ V E İL G İL İ D İ Ğ E R M E V ZU A TA U Y U L A C A K T IR .

2 -B U PLA N LA M A A LA N I İÇ İN D E H E R Ö L Ç E K T E PL A N D E Ğ İŞ İK L İ Ğ İ A N TA LY A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İN C E O N A Y L A N IR . 3 -P L A N ONAY LA N M A D A N U Y G U LA M A Y A İ L İŞ K İN İ Ş V E İŞ L E M L E R Y A PILA M A Z.

4 - 1 5 . 1 1 . 2 0 1 9 T A R İH İN D E A N T A L Y A Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 'N C E ONAMAN İM A R P L A N IN A E S A S J E O L O J İ K - J E O T E K N İ K E T Ü T R A P O R U N U N , S O N U Ç V E Ö N E R İ L E R K IS M IN D A B E L İR T İL E N H U S U S L A R A U Y U L M A SI Z O R U N L U D U R .

5 -A F E T B Ö L G E L E R İN D E Y A P IL A C A K Y A P IL A R H A K K IN D A Y Ö N E T M E L İK K O Ş U L L A R IN IN Y E R İN E G E T İR İL M E S İN D E İL G İL İ Y E R E L Y Ö N E T İM L E R Y Ü K Ü M L Ü D Ü R .

6 - 0 7 . 0 4 . 2 0 1 2 T A R İH V E 2 8 2 5 7 S A Y IL I R E S M İ G A Z E T E D E İLA N E D İL E N Y E R A L T I S U L A R IN IN K İR L E N M E Y E V E B O Z U L M A Y A K A R Ş I K O R U N M A S I H A K K IN D A K İ Y Ö N E T M E L İĞ İN İL G İL İ H Ü K Ü M L E R İN E IT Y U LA C A K TIR .

7 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 T A R İH V E 2 5 6 8 7 S A Y IL I R E S M İ G A Z E T E D E YAY IM LA N A N S U K İR L İL İĞ İ K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İĞ İ V E İL G İL İ H Ü K Ü M L E R İN E U Y U L A C A K T IR .

8 - 0 2 . 1 1 . 1 9 8 6 T A R İH V E 1 9 2 6 9 S A Y IL I R E S M İ G A Z E T E D E Y A Y IM LA N A N H A V A K A L İT E S İN İN K O R U N M A S I Y Ö N E T M E L İĞ İN İN İL G İL İ H Ü K Ü M L E R İN E U Y U L A C A K T IR .

9 -Y E R A L T I S U L A R IN IN K İR L E N M E Y E V E BO ZU LM A Y A K A R Ş I K O R U N M A S I H A K K IN D A Y Ö N E T M E L İK , İÇ M E S U Y U T E M İN E D İL E N A K İF E R V E K A Y M A K LA RIN K O R U N M A A L A N L A R IN IN B E L İR L E N M E S İ H A K K IN D A T E B L İĞ İL E A N TA LY A A T İ K S U İD A R E S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜN S U H A V Z A L A R I K O R U M A V E K O N T R O L Y Ö N E T M E L İĞ İN D E B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

1 0 -A K İF E R V E R İM İN İ N E G A T İF E T K İL E Y E C E K F A A L İY E T L E R Y A PIL A M A Z .

1 1 -S IZ D IR M A Z L IK T A M O L A R A K SA Ğ L A N A C A K , K İR L İL İK R İ S K İ T A Ş IY A N H İÇ B İR S IV I V E K A T I A T IK A L IC I O R T A M L A R A B IR A K IL A M A Z .

1 2 -F A A L İY E T A L A N IN D A A T IK L A R IN T O P R A K Z E M İN İ İL E T E M A S E T M E Y E C E K Ş E K İ L D E S IZ D IR M A Z L IĞ I SA Ğ L A N M A L I V E Y A Ğ IŞ S U L A R I İL E Y IK A N A R A K Y A K IN Ç E V R E S İN D E K İ Y Ü Z E Y V E Y E R A L T I S U L A R IN A K A R Ş IM A S I E N G E L L E N E C E K T İR .

1 3 - E K O L O J İ K D E N G E N İN B O Z U L M A M A S IN A V E Ç E V R E N İN K O R U N M A S IN A Y Ö N E L İK T E D B İR L E R E R İA Y E T E D İL M E S İ Z O R U N L U D U R .

1 4 -P L A N L A M A A LA N I İÇ E R İ S İN D E Y A PIL A C A K F A A L İY E T L E R D E G Ö R S E L K İR L İL İK O L U Ş T U R U L M A M A S I İÇ İN G E R E K L İ T E D B İR L E R A L IN A C A K T IR . 1 5 -P L A N L A M A A L A N IN D A B A K A N L IK O L U R U İL E Y Ü R Ü R L Ü Ğ E G İR E N A N T A L Y A -IS P A R T A -B U R D U R PLA N LA M A B Ö L G E S İ 1 / 1 0 0 . 0 0 0 Ö L Ç E K L İ Ç E V R E D Ü Z E N İ P L A N I PL A N H Ü K Ü M L E R İM İN İL G İL İ H Ü K Ü M L E R İ G E Ç E R L İD İR .

16-A M TA LY A V A L İL İĞ İ, İL S A Ğ L IĞ I M U D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜN 0 8 . 1 1 . 2 0 1 8 T A R İH V E E . 1 3 2 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR . 1 7 -D E V L E T S U İŞ L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 3 .B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜN 0 5 . 1 1 . 2 0 1 8 T A R İ H V E E . 7 5 6 0 5 2 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

1 8 -E Ü A Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 3 0 . 1 0 . 2 0 1 8 T A R İH V E E . 9 8 7 4 2 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR . 1 9 -T E İA Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü , 1 9 . B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜN E . 4 4 4 0 S 4 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR . 20-A M T A L Y A V A L İL İĞ İ, İL A F E T V E A C İL D U R U M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜ N E . 1 6 4 4 1 9 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR . 2 1 -K A R A Y O L L A R I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 3 . B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜN 0 7 . 1 1 . 2 0 1 8 T A R İH V E E . 3 9 1 7 2 4 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

22 -A N T A L Y A V A L İL İĞ İ, İL K Ü L T Ü R V E T U R İZ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜN 1 7 . 1 2 . 2 0 1 8 T A R İH V E 1 0 2 8 5 5 9 S A Y IL I Y A Z IŞ IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

23 -A K T A L Y A K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö L G E K U R U L U M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜ N E . 9 1 3 4 5 S S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

2 4 -A K E D A Ş A Ş .’N İN 0 6 . 1 1 . 2 0 1 8 T A R İH V E E . 3 7 4 1 5 S A Y IL I Y A Z IL A R IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

2 5 -T A R IM V E O R M A N B A K A N L IĞ I, T A R IM R E F O R M U G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N Ü N 0 9 .0 3 .2 0 2 1 T A R İH V E E . 7 0 8 4 1 5 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H U S U S L A R A U Y U L A C A K T IR .

26 -A N T A L Y A V A L İL İĞ İ, Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N Ü N E . 5 2 7 7 3 S A Y IL I Y A Z IS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U L A C A K T IR .

Ö t E L H Ü K Ü M L E R

1 -A T IK S U T E S İ S L E R İ A LA N I (A R İT M A -T E R F İ M E M ÎE Z İ) İÇ E R İ S İN D E O N A Y Lİ V A Z İY E T P L A N I D O Ğ R U L T U R U N D A U Y G U LA M A Y A P IL A C A K T IR . 2 -A T İK S U T E S İS L E R İ A LA N İ (A R İT M A -T E R F İ M E R K E Z İ) İ Ç E R İS İ N D E Y E R ALA N İD A R İ B İN A , ÎL A V E Y A P I V B . Y A P IL A R D A Y A P IL A Ş M A K O Ş U L L A R I - 'E = p . 2 0 , Y e n ç o k = 3 K A T O L A R A K U Y G U L A N A C A K T IR .

3 -A T IK S U T E S İ S L E R İ A LA N I (A R IT M A -T E R F İ M E R K E Z İ) İ Ç E R İS İN D E Y E R A LAN D İ Ğ E R Y A P IL A R A A İT Y Ü K S E K L İK L E R , T E S İ S T E K N O L O J İS İN İN G E R E K T İR D İĞ İ Y Ü K S E K L İĞ E G Ö R E V A Z İY E T P L A N IN D A B E L İR L E N E C E K T İR .

4 -A T IK S U T E S İ S L E R İ A LA N I (A R IT M A -T E R F İ M E R K E Z İ) İÇ E R İS İN D E A R IT M A Ç A M U R U K U R U T M A , Y A K M A , E N E R J İ Ü R E T İM İ V E B İ O K Ü T L E E N E R J İ S A N T R A L İ Y A P IL A B İL İR .

5 -B U R A D A B E L İR T İL M E Y E N H U S U S L A R D A 3 1 9 4 S A Y IL I İM A R K A N U N U V E İL G İL İ Y Ö N E T M E L İK H Ü K Ü M L E R İ G E Ç E R L İD İR .

(3)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERİK İLÇESİ, EMİNCELER MAHALLESİ 1 0 3 ADA 3 9 , 1 3 9, 11, 2 2 6 , 2 2 8 PARSELLER ATIKSU TESİSLERİ ALANI (ARITMA-TERFİ MERKEZİ)

1 /2 5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 /5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

1 /1 0 0 0 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

___________________________ PLAN AÇIKLAMA RAPORU___________________________

1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

P lan lam a alanı; A ntalya İli, Serik İlçesi, E m inceler M ahallesi s ın ırla n içerisinde yer alan , 103 a d a 39, 139, 11 Parselleri k a p sa y a n y ak laşık 96770m ^ b ü y ü k lü ğ ü n d ek i alan ı k ap sa m a k ta d ır.

Ş e k i l 1 . H a v a F o to ğ ra f ı

2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

3 0 .0 3 .2 0 1 4 ta rih in d e y ü rü rlü ğ e giren 6360 sayılı k a n u n ile A ntalya B ü y ü k şeh ir Belediyesi sın ırları il m ülki sın ırları o lara k belirlenm iştir.

ASAT Genel M ü d ü rlü ğ ü n ü n 3 1 .0 7 .2 0 1 8 ta rih ve E .29837 sayılı yazısı ile A ntalya B ü y ü k şeh ir Belediyesi a d ın a 6360 sayılı y a s a k a p s a m ın d a B ü y ü k şeh ir sın ırların d a s u ve kan alizasy o n hizm etlerinin y ü rü tü lm e si görevinin ASAT G enel M ü d ü rlü ğ ü n d e olduğu, b u y a sa k a p s a m m d a A ntalya b ü y ü k şe h ir Belediyesi sın ırları içerisinde içm e suyu, k analizasyon ve a tık su hizm etlerinin y ü rü tü ld ü ğ ü belirtilm iştir.

Belek bölgesindeki m evcut arıtm a tesisin in ve bazı terfi ista sy o n la n n m k ap a site d u ru m ları, p roses d u ru m la rı ve elektrom ekanik e k ip m an ların ın d u ru m la rı incelenm iş. Belek bölgesinin gelişim e açık olm ası, yoğun turizm işletm elerinin b u lu n m a sı ve ilave turizm tesislerin in k u ru lm a y a devam etm esi ile n ü fu s artışı hızh bir şekilde devam etm esin d en dolayı k a p a s ite n in ü zerin d e atık su y u n geldiği, tesisin fiziksel ve biyolojik o larak yeterli a rıtm a verim i sağlanm adığı g ö rü şm ü ş olup b u k a p s a m d a m evcut Serik A tıksu A rıtm a T esisine iletilerek arıtılm ası p lan lan m ıştır.

H alihazırda 2 5 0 0 0 m ^ /g ü n atık su y u ileri seviyede a n ta b ile n Serik A tıksu A rıtm a Tesisine ilave o larak Belek Bölgesinden to p lan an a tık s u y u n d a eklenecek olm ası, Serik Bölgesinin n ü fu s u n u n hızlı b ir şekilde devam etm esi ve h e r yıl yak laşık o larak ü ç milyon tu ris tin geldiği d ü ş ü n ü ld ü ğ ü n d e tesiste kadem eli o lara k k ap a site artırım ın a ve m evcut tesis ü nitelerin e ilave yeni ü n ite le rin y ap ılm asın a ihtiyaç duyulacağı ö n g ö rü lm ü ştü r.

S onuç o lara k atık su la rın alıcı o rtam lara u la şm a sın ın engellenm esi, in sa n ve çevre sağlığının tem ini a ç ısın d a n a rıtm a tesislerin in k esintisiz o larak işletilebilm esi için söz k o n u s u parsellerin “A tık su T esisleri Alanı (A ntm a-T erfî M erkezi)” o larak p lan lan m ası a m aç lan m ak tad ır.

(4)

3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM

P lanlam a a la n ın a ilişkin m ev cu t d u ru m incelendiğinde 103 a d a 39 p arseld e işletilm ekte olan S erik A tıksu A rıtm a T esisin in b u lu n d u ğ u , 103 a d a 139 ve 11 parsellerin ta rla v a sfın d a olduğu , 226 ve 228 p a rse lle r ise a rıtm a tesisin e bağlantıyı sa ğ la y a n stabilize yol o la ra k b u lu n m a k ta d ır.

Ş e k i l 2 . K a d a s t r a l D u r u m

4 . ÜST ÖLÇEKLİ-ALT ÖLÇEKLİ PLAN DURUMU

1 /2 5 0 0 0 Ölçekli Nazım İm ar P îa n m d a m ev cut d u ru m d a 103 a d a 39 p a rs e l alan ı

“A tıksu T esisleri Alanı”, 103 a d a 139 ve 11 p a rse lle r “Tarım Alanı” o lara k plan lıd ır. Bu p lan d ışın d a h e rh a n g i b ir n azım im a r plan ı ve u y g u la m a im a r p lan ı b u lu n m a m a k ta d ır.

5. PLANLAMA KARARLARI

P lanlam ayı y ö n len d ire n en önem li fak törler;

^ ASAT G enel M ü d ü rlü ğ ü , E tü t ve Plan D airesi B aşkan lığ ın ın 1 2 ,0 4 .2 0 1 8 ta rih ve E. 15219 sayılı yazısı

> K urum G örüşleri

> M evcut arazi k u llan ım ı

> Vaziyet Planı

> Sayısal veriler

> Jeo lo jik -Jeo tek n ik E tü t R aporu

> M ekânsal P la n lar Yapım Yönetmeliği

1 /2 5 0 0 0 ölçekli Nazım îm a r P la n ın d a m ev cu t d u ru m d a 103 a d a 39 p a rse l alan ı

“A tıksu T esisleri A lanı”, 103 a d a 139 ve 11 p a rse lle r “T arım Alanı” o la ra k p lan lıd ır.

H azırlanan 1 /2 5 0 0 0 ölçekli Nazım İm ar Planı Değişikliği ile p a rse lle r "Atıksu Tesisleri Alant (Antma-Terfî Merkezi)” o larak p lan lan m ıştır.

Ş e k i l 3 . 1 / 2 5 0 0 0 ö lç e k li N a z ım î m a r P la n ı D e ğ iş ik liğ i, M e v c u t- Ö n e r i D u r u m

(5)

H azırlanan 1 /5 0 0 0 ölçekli Nazım îm a r P lan ın d a söz k o n u s u 103 a d a 39, 139 ve 11 p a rse lle r o lara k p lan lan m ış, p arselin b a tıs ın d a n geçen ve 30m genişliğindeki ta ş ıt yolu ile bağlantıyı sağ lam a k ü zere k a m u la ştırıla n 103 a d a 22 6 ve 228 p arselle r lO m lik Yaya Yolu o larak p la n la ra işlen m iştir.

Ş e k i l 4 . 1 / 5 0 0 0 ö lç e k li N a z ım İ m a r P la n ı

H azırlan an 1 /1 0 0 0 ölçekli U ygulam a İm ar P la n ın d a söz k o n u s u 103 a d a 39, 139 ve 11 nolu p arselle r E =0.20, Yençok=3 Kat y a p ıla şm a k o şu lla rın a sah ip “A tıksu T esisleri Alanı (Antm a-Terfı M erkezi)” o lara k p lan lan m ış, ku zey -g ün ey ve b a tı yön lerden 5m , doğu y ö n d en ise 15m , 20m lik yap ı y a k la şm a m esafesi önerilm iştir.

P lan lam a a la n ın ın b a tısın d a n g eçen ve S erik-B elek a ra s ı u laşm ıı sağ lay a n 30m genişliğindeki ta ş ıt y o lu n a olan b ağ lan tın ın s a ğ la n m a sı am acıyla k a m u la ştırıla n 103 a d a 2 26 ve 228 p arselle r, lOm genişliğinde Yaya Yolu o larak p la n a işlen m iştir.

ASAT G enel M ü d ü rlü ğ ü n ü n 3 1 .0 7 .2 0 1 8 ta r ih ve E.2 9 8 3 7 sayılı y a z ısın d a Terfi H a tların ın p la n d a d ik k a te alın m ası isten d iğ in d e n söz k o n u s u terfi h a tla rı d a p la n a işlen m iştir.

(6)

6.1- 1 / 2 5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN HÜKÜMLERİ

1- PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KONU ALANDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKSU, DÖŞEMEALTI, KEPEZ, KONYAALTI, MURATPAŞA, SERİK İLÇELERİ 1 /2 5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

6;2- 1 / 5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1 / 1 0 0 0 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

GENEL HÜKÜMLER

İ - B U PLAN V E PLA N H Ü K Ü M L E R İN D E Y E R ALMAYAN K O N U L A R D A , K O N U S U V E İL G lS İN E G Ö R E ;

3 1 9 4 SAYILI İM A R K A N U N U V E İLG İLİ Y Ö N E T M E L İK H Ü K Ü M L E R İ,

. 2 8 6 3 SAYILI K Ü LT Ü R V E TA BİA T V A RLIK LA RINI K O R U M A K A N U N U V E İLGİLİ Y Ö N E T M E L İK L E R İ,

2 8 7 2 SAYILI Ç E V R E K A NUN U VE İL G İLİ Y Ö N E T M E L İK L E R İ,

5 4 0 3 SAYILI T O PR A K K O R U M A V E ARAZİ KULLANIM I K A N U N U V E ARAZİ K U LLAN IM I K A N U N U UY GULAM A Y Ö N E T M E L İĞ İ,

7 2 6 9 SAYILI U M U M İ HAYATA M Ü E S S İR A F E T L E R N E D E N İY L E ALINACAK T E D B İR L E R V E YAPILACAK Y A RD IM LA RA D A İR KA NUN V E İLG İLİ Y Ö N E T M E L İK H Ü K Ü M L E R İ,

4 3 7 3 SAYILI TA ŞK IN SU LA R A V E B A S K IN LA R IN A K A RŞI K O R U M A K A N U N U V E İLGİLİ Y Ö N E T M E L İK L E R İ,

1 5 9 3 SAYILI U M U M İ H IF Z IS IH H A K A N U N U V E G A Y R İSIH H İ M Ü E S S E S E L E R Y Ö N E T M E L İĞ İ V E İLGİLİ D İĞ E R M EV ZU A TA UYULACAK TIR.

2 -B U PLANLAM A ALANI İÇ İN D E H E R Ö L Ç E K T E PLA N D E Ğ İŞ İK L İĞ İ ANTALYA B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İN C E ON AYLANIR.

3-P L A N ONAYLAN M AD AN UYGULAM AYA İLİŞK İN ÎŞ V E İŞ L E M L E R YAPILAM AZ.

4 - 1 5 .1 1 . 2 0 1 9 T A R İH İN D E ANTALYA Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N C E ON ANA N İM AR PLAN INA E S A S J E O L O J İK -J E O T E K N İK E T Ü T R A P O R U N U N , S O N U Ç V E Ö N E R İL E R K IS M IN D A B E L İR T İL E N H U S U S L A R A U Y U LM A SI Z O R U N L U D U R .

5 -A F E T B Ö L G E L E R İN D E YAPILACAK YAPILAR H A K K IN D A Y Ö N E T M E L İK K O ŞU L L A R IN IN Y E R İN E G E T İR İL M E S İN D E İLG İLİ Y E R E L Y Ö N E T İM L E R Y Ü K Ü M L Ü D Ü R .

6 - 0 7 . 0 4 . 2 0 1 2 T A R İH V E 2 8 2 5 7 SAYILI R E S M İ G A Z E T E D E İLAN E D İL E N Y ER A LTI SU LA R IN IN K İR L E N M E Y E V E B O ZU LM A Y A K A R ŞI K O R U N M A S I H A R K IN D A K İ Y Ö N E T M E L İĞ İN İLGİLİ H Ü K Ü M L E R İN E U Y ULACAK TIR.

7 - 3 1 .1 2 . 2 0 1 4 TA R İH V E 2 5 6 8 7 SAYILI R E S M İ G A Z E T E D E YAYIMLANAN S U K İR LİLİĞ İ K O N TR O LÜ Y Ö N E T M E L İĞ İ V E İL G İLİ H Ü K Ü M L E R İN E UYULACAK TIR.

8 - 0 2 ,1 1 . 1 9 8 6 T A R İH V E 1 9 2 6 9 SAYILI R E S M İ G A Z E T E D E YAYIMLANAN HAVA K A LİTESİN İN K O R U N M A S I Y Ö N E T M E L İĞ İN İN İLGİLİ H Ü K Ü M L E R İN E U Y U LA CA K TIR.

9-Y E R A L T I SU LA R IN IN K İR L E N M E Y E V E B O ZU LM A Y A K A R ŞI K O R U N M A S I H A K K IN D A Y Ö N E TM EL İK İÇ M E SU Y U T E M İN E D İL E N A K İF E R V E KAYNAKLARIN K O R U N M A ALANLARININ B E L İR L E N M E S İ H A K K IN D A T E B L İĞ İL E ANTALYA ATIK S U İD A R E S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N S U HAVZALARI K O R U M A V E K O N T R O L Y Ö N E T M E L İĞ İN D E B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E UYULACAK TIR.

1 0 -A K İF E R V E R İM İN İ N E G A T İF E T K İL E Y E C E K FA A L İY E TL ER YAPILAM AZ.

11 -S IZ D IR M A Z L IK TAM OLA RA K SA ĞLANA CAK, K İR LİLİK R İS K İ TAŞIY AN H İÇ B İR SIV I V E KATI ATIK ALICI O RTA M LA RA BIRAK ILA M AZ,

12-FA A L İY E T ALAN INDA A TIKLARIN T O PR A K Z E M İN İ İL E T E M A S E T M E Y E C E K Ş E K İL D E SIZ D IR M A Z L IĞ I SA Ğ LANM ALI V E Y A Ğ IŞ SU LA RI İLE YIK ANA RAK YAKIN Ç E V R E S İN D E K İ Y Ü ZEY V E Y E R A LTI SU LA RIN A K A R ŞIM A SI E N G E L L E N E C E K T İR .

1 3 -E K O L O J İK D E N G E N İN B O Z U L M A M A S IN A V E Ç E V R E N İN K O R U N M A SIN A Y Ö N E LİK T E D B İR L E R E RİA Y ET E D İL M E S İ Z O R U N L U D U R .

14-PL A N LA M A ALANI İÇ E R İS İN D E YA PILACAK FA A L İY E T L E R D E G Ö R S E L K İRLİLİK O L U Ş T U R U L M A M A S I İÇ İN G E R E K L İ T E D B İR L E R ALINA CAKTIR.

15-PL A N LA M A A LAN INDA BA K ANLIK O L U R U İL E Y Ü R Ü R L Ü Ğ E G İR E N A N T A LY A -ISP A R T A -B U R D U R PLANLAM A B Ö L G E S İ 1 / 1 0 0 . 0 0 0 Ö L Ç E K L İ Ç E V R E D Ü Z E N İ PLAN I PLAN H Ü K Ü M L E R İN İN İLGİLİ H Ü K Ü M L E R İ G E Ç E R L İD İR ,

16-A N TA LY A VA LİLİĞ İ, İL S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 0 8 . 1 1 . 2 0 1 8 TA RİH V E E 1 3 2 SAYILI Y A ZIS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E UYULACAK TIR.

1 7 -D E V L E T S U İŞ L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 3 .B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’NÜ N 0 5 . 1 1 .2 0 1 8 TA R İH V E E .7 5 6 0 S 2 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U LA CA K TIR.

1 8 -E Ü A Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 3 0 . 1 0 .2 0 1 8 TA R İH V E E , 9 8 7 4 2 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y ULACAK TIR.

1 9 -T E İA Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü , 19. B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N E .4 4 4 0 5 4 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y ULACAK TIR.

6 , PLAN HÜKÜM LERİ

(7)

20-A N TA LY A V A LİLİĞİ, İL A F E T V E ACİL D U R U M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N E .1 6 4 4 1 9 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y ULACAK TIR.

2 1 -KARAYOLLARI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 3 , B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M Ü N 0 7 . 1 1 .2 0 1 8 T A R İH V E E .3 9 1 7 2 4 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y ULACAK TIR.

22-A N TA LY A VA LİLİĞ İ, İL K Ü L T Ü R V E T U R İZ M M ÜDÜRLÜĞ ÜTM ÜN 1 7 . 1 2 .2 0 1 8 TA R İH V E 1 0 2 8 5 5 9 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E UY ULA CA K TIR,

23-A N TA LY A K Ü L T Ü R V A RLIK LA RINI K O R U M A B Ö L G E K U R U L U M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N E 9 1 3 4 5 5 SAYILI Y A ZIS IN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E UYULACAK TIR.

2 4 -A K E D A Ş A Ş .’NİN 0 6 . 1 1 . 2 0 1 8 TA RİH V E E . 3 7 4 1 5 SAYILI YA ZILARIN DA B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y U LA CA K TIR.

2 5 -T A R IM V E ORM A N BA K A N LIĞ I, TARIM R E F O R M U G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N Ü N 0 9 . 0 3 .2 0 2 1 T A R İH V E E .7 0 8 4 1 5 SAYILI Y A ZIS IN D A B E L İR T İL E N H U S U S L A R A UY ULA CA K TIR.

26-A N TA LY A VA LİLİĞ İ. Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 'N Ü N E . 5 2 7 7 3 SAYILI Y A ZISIN D A B E L İR T İL E N H Ü K Ü M L E R E U Y ULACAK TIR.

ÖZEL HÜKÜMLER

1-A T IK S U T E S İS L E R İ ALANI (A R IT M A -TE R Fİ M E R K E Z İ) İÇ E R İS İN D E ONAYLI VAZİY ET PLANI D O Ğ R U L T U R U N D A U Y GULAM A Y A PILACAK TIR.

2 -A T IK S U T E S İS L E R İ ALANI (A R IT M A -TE R Fİ M E R K E Z İ) İÇ E R İS İN D E Y E R ALAN İD A R İ B İN A , İLAVE YAPI V B. YA PILARDA Y A PILAŞM A K O ŞU L L A R I E = 0 .2 0 , Y e n ç o k = 3 KAT O LARA K U Y G ULAN ACAK TIR.

3 -A T IK S U T E S İS L E R İ ALANI (A R IT M A -TE R Fİ M E R K E Z İ) İÇ E R İS İN D E Y E R ALAN D İĞ E R YAPILARA AİT Y Ü K S E K L İK L E R , T E S İS T E K N O L O JİS İN İN G E R E K T İR D İĞ İ Y Ü K S E K L İĞ E G Ö R E VA ZİYET PLA N IN D A B E L İR L E N E C E K T İR .

4 -A T IK S U T E S İS L E R İ ALANI (A R ÎT M A -TE R Fİ M E R K E Z Î) İÇ E R İS İN D E A RITM A Ç A M U R U K U R U T M A , YAKMA, E N E R J İ Ü R E T İM İ V E B İG K Ü T L E E N E R J İ SA N TRA Lİ YA PILA BİLİR.

5 -B U R A D A B E L İR T İL M E Y E N H U S U S L A R D A 3 1 9 4 SAYILI İM A R K A N U N U V E İLG İLİ Y Ö N E T M E L İK H Ü K Ü M L E R İ G E Ç E R L İD İR .

Saygılanm la arz ederim.

(8)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Planlama Şube Müdürlüğü

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU Belediye : Serik Belediyesi

Mahalle : Eminceler Mahallesi Ölçek : 1/1000 UİP

Serik Belediyesi, Eminceler Mahallesi smırları içerisinde yer alan 103 ada 39, 139 ve 11 parsellerin Atıksu Tesisleri Alanı (Anîma-Terfı Merkezî) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarihli toplantısında gündemin 63. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Plan değişikliğine konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yaklaşık 96770m^ alanı kapsamaktadır.

Planlama çalışmasına konu olan 103 ada 39, 139 ve 11 Parsellerde mevcut durumda herhangi bir nazım plan bulunmamaktadır.

15.11.2019 tarihinde Antalya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanan imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanmıştır.

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak plan çalışmasına geçilmiştir.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu 103 ada 39, 139 ve 11 nolu parseller E=0.20, Yençok=3 Kat yapılaşma koşullarına sahip “Atıksu Tesisleri Alanı (Antma-Terfi Merkezi)” olarak planlanmış, planlama alanın doğusundan geçen sulama kanalı korunacak şekilde, halihazır ve arıtma tesisine yönelik hazırlanan taslak vaziyet planı doğrultusunda, kuzey-güney ve batı yönlerden 5m, doğu yönden ise 15m, 20mlik yapı yaklaşma mesafesi önerilmiştir.

Planlama alanının batısından geçen ve Serik-Belek arası ulaşımı sağlayan 30m genişliğindeki taşıt yoluna olan bağlantmın sağlanması amacıyla kamulaştırılan 103 ada 226 ve 228 parseller, lOm genişliğinde Yaya Yolu olarak plana işlenmiştir.

ASAT Genel Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve E.29837 sayılı yazısında Terfi Hatlarının planda dikkate alınması istendiğinden söz konusu terfi hatları da plana işlenmiştir.

Plan çalışmasına yönelik olarak Plan Notlan eklenmiş;

G E N E L H Ü K Ü M L E R

1 -B U PLAN V E PLAN H Ü K Ü M L E R İN D E Y E R ALMAYAN K O N U L A R D A , K O N U S U V E İLG İSİN E G Ö R E;

3 1 9 4 SAYILI İMAR K A N U N U V E İLGİLİ YÖ N ETM ELİK H Ü K Ü M LE R İ,

. 2 8 6 3 S A Y IU K ÜLTÜR V E TABİAT VARLIKLARINI K O RUM A K A N U N U V E İLGİLİ Y Ö N ETM ELİK LERİ,

. 2 8 7 2 SAYILI Ç E V R E K A N U N U V E İLGİLİ Y Ö NETM ELİK LERİ,

5 4 0 3 SAYILI T O PRAK K O R U M A V E ARAZİ KULLANIMI K A N U N U V E ARAZİ KULLANIMI K ANUNU U YG ULAM A Y Ö NETM ELİĞ İ,

7 2 6 9 SAYILI U M UM İ HAYATA M Ü E S S İR A FE T LE R N E D E N İY L E ALINACAK T E D B İR L E R V E YAPILACAK YARDIM LARA DAÎR ICANUN V E İLGİLİ Y Ö NETM ELİK H Ü K Ü M LE R İ,

. 4 3 7 3 SAYILI TAŞK IN SU L A R A V E BASK INLA R INA KARŞI KORUM A K A N U N U V E İLGİLİ YÖ N ETM ELİK LERİ,

1 5 9 3 SAYILI U M U M İ H IFZISIH H A K A N U N U V E GAYRİSIH H İ M Ü E S S E S E L E R YÖNETM ELİĞİ V E İLGİLİ D İĞ E R M EV ZU A TA UYULACAKTIR.

2 - B U PLANLAM A ALANI İÇ İN D E H E R Ö LÇ EK TE PLAN D EĞ İŞİK LİĞ İ ANTALYA B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İN C E ONAYLANIR.

3 -P L A N O NA Y LA N M A D A N UYGULAM AYA İLİŞKİN ÎŞ V E İŞL E M L E R YAPILAMAZ.

(9)

4 - 1 5 . 1 1 . 2 0 1 9 T A R İH İN D E ANTALYA Ç E V R E V E ŞEH İR CİLİK İL M Ü D Ü R L Ü G O ’N C E O N A N A N İMAR PLANINA E S A S JE O L O J İK -J E O T E K N ÎK E T Ü T R A P O R U N U N , S O N U Ç V E Ö N E R İL E R K İSM IN D A B ELİR TİLEN H U S U S L A R A U Y U LM A SI Z O R U N L U D U R .

5 -A F E T B Ö L G E L E R İN D E YAPILACAK YAPILAR H AK K IN D A YÖNETM ELİK KO ŞULLARININ Y E R İN E G E T İR İL M E SİN D E İLGİLİ Y E R E L Y Ö N ETİM LER Y Ü K Ü M L Ü D Ü R .

6 - 0 7 . 0 4 . 2 0 1 2 TARİH V E 2 8 2 5 7 SAYILI R E SM İ G A Z E T E D E İLAN E D İL E N YERALTI SU LA R IN IN K İRLENM EYE V E BO ZULM A Y A K ARŞI K O R U N M A SI HARKINDAKİ Y Ö N ETM ELİĞ İN İLGİLİ H Ü K Ü M LE R İN E UYULACAKTIR,

7 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 TARİH V E 2 5 6 8 7 SAYILI R E SM İ G A Z E T E D E YAYIMLANAN S U KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖ N ETM ELİĞ İ V E İLGİLİ H Ü K Ü M L E R İN E UYULACAKTIR.

8 - 0 2 . 1 1 . 1 9 8 6 TARİH V E 1 9 2 6 9 SAYILI R E S M i G A Z E T E D E YAYIM LANAN HAVA K ALİTESİNİN K O R U N M A SI Y Ö N E TM E LİĞ İN İN İLGİLİ H Ü K Ü M L E R İN E UYULACAKTIR.

9-Y ER A LTI SU L A R IN IN K İR LEN M EY E V E BO ZULM AYA KARŞI K O R U N M A SI HAKKINDA Y Ö NETM ELİK , İÇ M E S U Y U T EM İN E D İL E N A K İFE R V E KAYNAKLARIN K O R U N M A ALANLARININ B E L İR L E N M E Sİ H AK K INDA T E B L İĞ İLE ANTALYA ATIK S U İD A R E Sİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N S U HAVZALARI K O R U M A V E K O NTRO L Y Ö N E T M E L İĞ İN D E BEL İR TİL EN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

1 0 -A K İF E R V ERİM İNİ N E G A TİF ETK İLEYECEK FAALİYETLER YAPILAMAZ.

1 1 -SIZ D IR M A Z LIK TAM OLARAK SA Ğ LANACAK , KİRLİLİK RİSKİ TAŞIYAN H İÇ BİR SIVI V E KATI ATIK ALICI O R TAM LARA BIRAKILAMAZ.

12-F A A L İY E T ALAN IN D A ATIKLARIN TOPRAK ZEM İNİ iL E T E M A S E T M E Y EC E K Ş E K İL D E SIZ D IR M A ZL iG l SAĞ LANM ALI V E YAĞIŞ SU LA R I İLE YIKANARAK YAKIN Ç E V R E SİN D E K İ Y ÜZEY V E YERALTI SU L A R IN A K A R ŞIM A SI E N G E L L E N E C E K T İR .

13 -E K O L O J İK D E N G E N İN B O Z UL M A M A SIN A V E Ç E V R E N İN K O R U N M A SIN A YÖNELİK T E D B İR L E R E RİAYET E D İL M E S İ Z O R U N L U D U R .

14-P L A N L A M A ALANI İÇ E R İS İN D E YAPILACAK FAALİYETLERDE G Ö R S E L KİRLİLİK O L U ŞT U R U L M A M A SI ÎÇİN G E REK Lİ T E D B İR L E R ALINACAKTIR.

15-P LA N L A M A A L A N IN D A BAKANLIK O LU R U İLE Y Ü R Ü R L Ü Ğ E G İR E N A N T A L Y A -ISPA R T A -B U R D U R PLANLAM A B Ö L G E S İ 1 / 1 0 0 . 0 0 0 Ö LÇEK Lİ Ç E V R E D Ü Z E N İ PLANI PLAN H Ü K Ü M LE R İN İN İLGlLl H Ü K ÜM LERİ G E Ç E R L İD İR . İ6-A N T A L Y A VALİLİĞİ, İL SAĞ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 0 8 . 1 1 . 2 0 1 8 TARİH V E E .1 3 2 SAYILI Y A ZISIN D A BEL İR TİL EN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR,

1 7 -D E V L E T S U İŞLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 3 .B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 0 5 . 1 1 . 2 0 1 8 TARİH V E E .7 5 6 0 5 2 SAYILI Y A Z ISIN D A BEL İR TİL EN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

1 8 -E Ü A Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 3 0 . 1 0 . 2 0 1 8 TARİH V E E .9 8 7 4 2 SAYILI YA ZISIN D A B ELİRTİLEN H Ü K Ü M L E R E UYULACAK TIR.

1 9 -T E İA Ş G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü , 1 9 , B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 'N Ü N E .4 4 4 0 5 4 SAYILI Y A ZISIN D A BEL İR TİL EN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

2 0-A N T A L Y A VALİLİĞİ, İL A F E T V E A CİL D U R U M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N E .1 5 4 4 1 9 S A Y İU Y A ZISIN D A BEL İR TİL EN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

2 1 -KARAYOLLARI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 1 3 . B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 0 7 . 1 1 . 2 0 1 8 TARİH V E E .3 9 1 7 2 4 SAYILI Y A ZISIN D A BEL İR TİL EN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

22-A N T A L Y A VALİLİĞİ. İL K ÜLTÜR V E TURİZM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N 1 7 . 1 2 .2 0 1 8 TARİH V E 1 0 2 8 5 5 9 SAYILI Y A ZISIN D A B ELİR TİLEN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

23-A N T A L Y A K Ü L TÜ R VARLIKLARINI KO RUM A B Ö L G E K U R U LU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N E .9 1 3 4 5 5 SAYILI Y A ZISIN D A B ELİR TİLEN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

2 4 -A K E D A Ş A Ş .’NİN 0 6 . 1 1 . 2 0 1 8 TARÎH V E E .3 7 4 1 5 SAYILI YAZILARINDA BELİRTİLEN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

25-T A R IM V E O R M A N BAKANLIĞI, TARIM R E F O R M U G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N Ü N 0 9 .0 3 .2 0 2 1 TARİH V E E 7 0 8 4 1 5 SAYILI Y A Z IŞIN D A BELİRTİLEN H U S U S L A R A UYULACAKTIR.

26-A N T A L Y A VALİLİĞİ, Ç E V R E V E ŞEH İR CİLİK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N Ü N E .5 2 7 7 3 SAYILI YA ZISIN D A B ELİRTİLEN H Ü K Ü M L E R E UYULACAKTIR.

Ö Z E L H Ü K Ü M L E R

1-A T IK SU T E S İS L E R İ ALANI (ARITM A-TERFİ M ERKEZİ) İÇ E R İS İN D E ONAYLI VAZiYET PLANI D O Ğ R U L T U R U N D A U Y G ULAM A YAPILACAKTIR.

2 -A T IK S U T E S İS L E R İ ALANI (ARITM A-TERFİ M ERKEZİ] İÇ E R İSİN D E Y E R ALAN İDARİ BİN A , İLAVE YAPI V B . YAPILARDA YAPILAŞM A K OŞULLARI E “ 0 . 2 0 , Y e n ç o k = 3 KAT OLARAK UYGULANACAKTIR.

3 -A T IK SU T E S İS L E R İ ALANI {ARITM A-TERFİ M ERK EZİ) İÇ E R İS İN D E Y E R ALAN D İĞ E R YAPILARA AİT Y Ü K SE K L İK L E R , T E S ÎS T E K N O L O JİSİN İN G E R EK TİR D İĞ İ Y Ü K SE K L İĞ E G Ö R E VAZİYET PLANINDA B EL İR LE N E C E K T İR .

4 -A T lK S U T E S İS L E R İ ALANI (ARITM A-TERFİ M ERKEZİ) İÇ E R İSİN D E ARITMA Ç A M U R U K U R U TM A , YAKMA, E N E R J İ Ü R ETİM İ V E BİO K ÜTLE E N E R J İ SANTRALİ YAPILABİLİR.

5 -B U R A D A B ELİR TİLM EY EN H U S U S L A R D A 3 1 9 4 SAYILI İMAR K A N U N U V E İLGİLİ Y Ö NETM ELİK H Ü K Ü M LER İ G E Ç E R L İD İR .

Takdir Büyükşehir Belediye Meclisinindir.

(10)

E v rak T arih ve Sayısı: 31/07/2018-E.29837

T.C.

asat

G E N E L hOoOHLOÛÜ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 94320752-310.01.02-

Konu ; Serik îlçesİ Atıksu Antma Tesisi ve Terfi hatları

ANT-UiYA B tY Ü K Ş E H tR B E lE D tV E S t K aydı Y apan Birim Yazi îfteri Şube M ü d ü r lü ^ E vrak K ayıt No 1 0 9 2 1 6 K ayıt Tarihi 1 . 8 . 2 0 1 8

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA (imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

Çok İvedi

ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Büyükşehir sınırlarında su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekte olan bir kamu tüzel kişiliğidir.

İlimiz, Serik İlçesi sınırlarında artan turizm ve nüfus yoğunluğundan dolayı gerek atıksu arıtma tesisinm gerek ise atıksu kollektör ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve ihya edilmesi gerektiğinden parsellerin kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.

a) Serik atıksu arıtma tesisinde kapasite artırımına gidilecek ve mevcut antma tesisinin komşusunda yer alan parsellerde kamulaştırma işlemleri yapılacaktır. Bu nedenle Serik Îlçesİ, Eminceler Mahallesi 103 ada 139 parsel, 103 ada 11 parsel ve mevcut arıtmanın bulımduğu 103 ada 39 numaralı parsellerin nazım imar planlarında arıtma tesisi alanı olarak ayrılması gerekmektedir.

b) Yapılması planlanan atıksu terfi hatlarının yapılacak veya mevcut planlarda dikkate alınması ve korunması gerekmektedir.

c) İdari ve teknik sıkıntı yaşanmaması için yukarıda belirtilen taşınmazların İmar planlannda atıksu arıtma tesİsİ olarak ayrılması gerekmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen hususlar değerlendirilmek üzere gerekçe raporu, Kamu Yararı Kararı, Tapu Kaydı ve sayısal verileri ekte gönderilmekte olup arıtma tesisi yapılacak olan taşınmazlarm, nazım imar planlarında arıtma tesisi alanı olarak ayrılması ve terfi hatiarmın da planlarda dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Osman YILDIZ Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı e-imzalı.

Ek:

1 - Gerekçe raporu, 2- Kamu Yararı Karan, 3- Tapu Kaydı,

4- Cd

Mevcut Elektrortik İmzalar

OSMAM YILDIZ (Genel Müdür Yardımcısı (Osrran YILDIZ) - G.-nel Müdür Y^rdımcısj) 31/Q7 2018 13 27

B u b e lg e 5 0 7 0 s a y ılı E le k tr o n ik İ m z a K a n u n u n u n 5. M a d d e s i g e r e ğ in c e g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır.

Adres; FabriJcaîaı Mah. Dumlupmar BuJvan No:3 ANTALYA T el; 3101200(1739) F a k s ; 3101317 E -p o sta : a@a.com

KEP; asat(^sO i.kep.tr

A ynntılı bilgi içİD ir tib a t: Okan ERDOĞAN Elektronik A ğ : www.asat,gov.tr

Link : I:\rak Dngınlanıa — Evrak (iıirünljleme

(11)

asat

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

H ar, Em . v e K am . Şube M ûd. V, : M .K A Y N A R C A

B u b e lg e 5 0 7 0 s a y ılı E le k tr o n ik İm z a K a n u n u n u n 5. M a d d e s i g e r e ğ in c e g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır.

t I Adres: FabrikaJar Malı. Dumlupmar Bulvan No:3 ANTALYA

* T et; 3101200(1739) F a k s: 3101317 E -p o sta : a@a.com

KEP: asat@hs01.kep.tr

Ayrıntılı biigi için ir tib a t; Okan ERDOĞAN Elektronik A ğ : www.asat.gov.tr

L i n k : Fa: A D o g m la ın n - l-A ra k tıflriln iılle T iip

(12)

SERİK İLÇESİ SERİK ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI GEREKÇE RAPORU

Bilindiği üzere, 6360 sayılı Kanun ile ilimiz mülki sınırlan Antalya Btiyükşehir Belediyesi sınırlan olmuş, Antalya Büyükşehir Belediyesi sunrlan içerisinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu bizmetleıini yürütmek, kurumumuzun yetki ve sorumluluk alam içerisinde yer almıştır.

Belek bölgesindeki mevcut antma tesisinin ve bazı terfi istasyonlarının kapasite durumlan, proses durumları ve elektro-mekanik ekipmaıüanran durumlan incelenmiştir.

Belek Bölgesinin gelişime açık olması, yoğun turizm işletmelerinin bulunması ve ilave turizm tesislerin kurulmaya devam etmesi ile nüfus artışı hızlı bir şekilde devam etmesinden dolayı

kapasitesinin üzerinde atıksuyun geldiği, tesisin fiziksel ve biyolojik olarak yeterli arıtma verimi sağlayamadığı görülmüştür, Bu kapsamda mevcut atiksuyım Serik Atıksu Antma Tesisine iletilerek antılması planlanmıştır.

Halihazırda 25.000 m3/gün atıksuyu ileri seviyede antabilen Serik Atıksu Antam Tesisine ilave olarak Belek Bölgesinden toplanan atıksuyun da eklenecek olmiası, Serik Bölgesmin nüfus artışının hızlı bir şekilde devam etmesi ve her yıl yaklaşık olarak üç milyon tünsün geldiği düşünüldüğünde tesiste kademeli olarak kapasite artırımına ve mevcut tesis ünitelerine ilave yeni ünitelerin yapılmasma ihtiyaç duyulacağı görülmektedir.

Sonuç olarak, atıksulann alıcı ortamlara ulaşmasının engellenmesi, insan ve çevre sağlığımn temini açısından arıtma tesislerinin kesintisiz olarak işletilebihneai için yukarıda açıklanmış olan Serik Atıksu Antma Tesisinin ileriki yıllarda yapılması planlanan kapasite artınmlarmda ihtiyaç duyulacağmdan; Serik ilçesi Eminceler Mahallesi 103 ada 139 ve 11 parsel numarah alanlann kamulaştmhnası gerekmektedir.

Terfi

• U S ^

Şb. Md. V. resi Bşk. V.

(13)

T.C,

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANTALYA SU VE ATIKSU ÎDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞIİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2018/349 Defter No : 1

Karai'Tarihi : 26,07.2018 Geldiği Daire : Etüt ve Plan Dairesi Başicanlığı

Önerge T arilıi: 24.07.2018 Önerge No : 28887

Başkan ; Av. İbrahim KURT

Üye : İbrahim TUNCER

Üye : Kayahau YEŞİL

Üye : Osman KARBAY

Genel Müdür Genel Müdür Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi K^QNU______ : Serik. Eminceler Mah. Kamulaştırması

GEREKÇE— : Serik Eminceler Mah. Kamulaştırmasma ilişkin Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığmm 24,07.2018 taıih ve 28887 sayıh teklif yazısı.

K A R A R _ lT ek lif yazısı ve eklerinin incelenip görüşülmesinde;

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının 02/04/2018 taıih ve 13254 sayılı yazılarında; Serik İlçesi, Eminceler Mahallesi sınırlarında bulunan 103 ada 11 ve 139 nolu parsellerin tamamının "S erik Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırmıı” amacıyla kamulaştırılması gerekli olduğu bildirilmiştir, ayrıca arıtma tesislerine iletilecek terfi hatlai'inm taşımnazlardan geçen bölümleri için "irtifak hakkı kunılması” talep edilmiştir. (Eminceler Mahallesi 101 ada 6 ve 30 parseller ile 102 ada 6, 78, 83, 84, 85, 86, 107 parseller) Bu hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için bütçe imkanları çerçevesinde kamulaştırılması ve irtifak hakkı kuralınası hususlarınm değerlendirilerek, diğer taşmnıazlarda irtifak hakkı kurulması içinde '"kamu yaran alınm asr’ gerekmektedir.

Bu nedenle yapılacak teknik çah.şma]ar için ekte sunulan gerekçe rapoamda belirtüdiği üzere; Serik İlçesi, Eminceler Mahallesinde yapılacak tesis ve terfi hatlarmm yapılabilmesi için Serik İlçesi, Eminceler Mahallesi sınıriarında bulunan 103 ada IM -e 139 nolu parsellerin tamamının ve 101 ada 6 ve 30 parseller ile 102 ada 6, 78. 83, 84. 85. 86. 107 parsellerin kamu yararına Kamulaştırma işleminin yapılmasına; gereği için Kamu Yararı kai-annın bir örneğinin Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

Av. İbrahim KLtRT Genel Müdür

(İmza)

ü y e

îbralıim TUNCER Genel Müdür Yrd.

(İmza)

Genel Müdür Y-ardlrıcisı

Üye

Kayahdn YEŞİL Yönetim Kurulu Üyesi

(İmza)

Ü y e

Osman KARBAY Yönetim Kurulu Üyesi

(İmza)

(14)

''M’i n o S İC i IAl-A tKÜÜ/. M tH M K C VALCİJ^ Û fia

; 3JU6711'i II.S A T EKS02 MFHSİET V a lCISİ Ûj!j L _____________________________ _____________________

T T İ T

T T T

ı n s s r r

“ ilT jf iî.t'f ’

InjtJtil • ur j7.7ivr;,' -

T -A P U K A V D t ^ A k iif > la lijiiî? r îç lf r n c r f iy lı + Ş B t v a r ) Z ç ı n i n T î p İ t A n ı T î ^ ı r f ' i i

Z e m in ; M 9 C ;S :0

i I M t ç ^ ^ : A N T A L Y A S E R r ^

K u r v m A d ı ; Serik TM

M n h ıH ifr/k f !v • E M İN C C L E R M .'Jı .\Scvksi ^ • KORU?

C in /S a jia N fl : 2 ' 551.'

KajjtDuruAi : Aktif

Ada/Pör^l yn^CicOın Ai i4 Tflf. Nittük

; 103

t Jİ5W !.??m î

; K .\\A \.

T A g I N M A 7 , y E R [ l / B E V A N / İ R T İ F A K

Attkisma

M a lik / L c h d ı ı

2 ‘^‘4 2 S a j t l ı K ;m \f li;';r 7 .u K u iîitn u n u n 7. ııii< îiiS!.’ : * ; i w î?n;ı. A S . U ü t s ' K î . M V D I f t L i ’C L '

T a r i h ' V tv ın U c Tcfkıtı SiOebi - îa r r lı-V t^

3 I , » 7 ; . ı s - ı :

.Mt'LKİVF.T bilgileri

Sitteiiı N» Mi;îîk u t v L E r s u iS

U l b i r ü t ; ^ n I l i s ı c P ı> /P 'ii> ja

1 W

M cjr^ k .lfc l'<

Kdinnır JŞrlı<îır - T nfih - t s .

~ ^ ü ^ r f f : : s T .n ı/ı . v j .

IcrSıiR SflichUTnrih - \ e\.

ZcfiıîflTİpî ^ i AnaTûîi ;::ıi2

Z i m r n S o ; l.ii:i,CS5îi

lt/!îc * ^ : ANTALYA.SrSlV;

Kunı-vAd» i

^^ah^ıllcV^^<^J•Ad^|^ ; EMlNCELHîlMah t

C t J ı ; S 3 v f * . \ o : 3 ; j ) ! 4 K tıH D u ru n ; Akuf

_ [ A $ I N M A Z A A T V ^ ^ ( A k t i f M a tt lJ L T İyin D c ıa v h + Ş B İ v a r ) M a ıf n n e i

VOzAlfilm A na Tai- .Niteİİ^.

: .'5-î'-7.:7 O : TARL.V

t a ş u s'm. \z .‘^e k h/ b e y a> / j r t î p a k j S 'B '! A ıık l» - .»

B ij-K t o p r a k \'E TARIM REFORM y ÛN TEOalRtB K KANUNA OÛRE 13 BL‘

TAKSİM G cC ER SaulR IJ. rJ.'; 9 7i V r î3 1

%rahk/İ.chdûı-

K jV iT -' / SmIi Jf.

T o r i h • Y ftirrıiv e T tf M n S ^ b tb i ■ l â j ı l t . Vcv

S a M İtK 2 m u îa ;n m ;x K .m n !n L n v - 7 n.aJd!üitîv'i;?«!*:fcc!irim c, A S A T C E K t l . M CdV R L U İ^I’;

Sı'i . ;2C4^

î;»ı*m Nft MAİtk

M O L K K £ r iiİL G U ,P ’Rl

y -1 ■• i’^ ^ ^ 2 M U S T A F A K c N îA iT V İ L b l^ lS l: IU K A H ''^ fÖ ^ T ir

E lb îrK ^ J N o H . » c P a y / P < ş d 7 '~ ' E J û r f U - h r b S - T a r i h - y s T "

"TaS T Mulfcij Hc h S»-* f^-'ı'-bnn ır

D u ^ !tj> i‘i ı • 13.nK-ıy?7* :.’ 6»

İ[)uU *k

A tıtBU> :MQt1c«'P>aT»7 florg"

fs s ıs^ 0)T T ,-R K iY iîC rN îH i;K ri'în j k. ot 2 i:i.\A T S A \K A S !A $ .

V c îş ıN o V ? x r a fv 9 6 7 5 S lc ilN o -n -J ît

Ip B le J rh K o n u ld H fiii H is s e B î l j i v

Uçrctff'Sıra S ü 'c ÖA ÜÜ.C 1.LC-O.ÛO sT L *.i5ü

T e n » T a r i h - 'b 'o . ______ 8 o r ç lı.

U ü l / l ii y 7 ‘ 2.î-?

T â fjn m a ı

i : n l TM - EMLSCLLER M jlı. i d i M i t P i» s ! ^!ıl.■V B u rç

Tsrk;n S - b t t i - T = r i ! ı - \ f i ,

V l t

MLSlAFAKtMM. VILUIRL<ri3RAK.*.( Ûİ..I f..6W .''İOâİKâ^FfC--- İ<.UI.-l5‘j7~ŞÎTTİJCİI T a rih - ^ >1-, T e r l in S rb cb ; - T ı r * . \ eı

lpott!ı»-Uil aiiılıi

İLU.-I A tık ltin s

T iıriît.T c v fiıiy 4 1 ( f l ı n S s b th S . T a r ik - 1 cv

b ü s G n£ ç lç r _

Ç A k tif M n l i k i t r iç iu P c i j y i ı + ^b] njs-J Z t .n l ü T i p L ^ : A fil T n ^ ııo ııu

Ifm in .V o : H « ) | « 7

) l ? h , - c ^ : A N T.-U.YAJSUBIK

K u n ım A d ı : S j i l T M ) . I > l ı . i : ( ? K i ) A d C ^ ; E K İ N C E L E R ^ ! î l .

M o k ; , ,— 1 ,

C'ilı / S*> rn Nd -/ v f : 5 , 6 2 0

Kaj]1 I J jru m ‘ Al:)ir

A ılıu p a r s c l yüriî^ûnı A n ı Tny, N iltlıh

I ÎLİİ&

: tii.7U,0j.!:2

: TAPsU^

t A ş r > - M , \ i : , - j K K H ; B £ V A . \ / İ U I İ İ - A Ü

S"H-1 AcıiJamA

3 ^ - lî 5 i> r.; > ;ü i.y b ^ rm ^ K :^,uaı. . u ı 5 m .ıdL'iSınf £ İ r ; t c î Iî.^:c

M -lîk ' Lırferln-

ASATnrsrı >R[:>LftLiCL T e rk in S 4İJ - T af-ih ^

.‘07-^'n^ . i7- «

,t2.'x*rT»n- .•^s.,s, )-^7:ınK I-

(15)

mOlKİV£T nİLCİLERl

SIsrcm No

j î 3 5 î 7 7 i l ' M İ M Ü N A L A C T O F Ö

K lbîrfife; N f H î s i î P iy jrA y tJ ji McircLıre

î ^ Î K V t T

Eü>.mcSc!:cbi -T ftfih • V c\. T frk i(iS tb sl.ı-T a rİîı- Vcv

T A S I N > t A Z . V A f f f  H : K A V t H ( A k ı i F M û l i k i c r 7 ^ ) t m > l , I ^ İ ' va r ) Zhöiiİh Tipi : .AjnaTa^mr::ıı

ZmİnNo ■, UvOlfiOl

I l / J t ç t ^ : A N T A L V A 'S C f^lK

K u r i i m A d ı j S vri^iT M

Atafe : ' | f ^ K i y 5 L M iN C 'F.t F R M ah

.\rc%k:ı --- 1 :

C .W S 3 .if3 N o

K a v tt D u fü m

Adi/Paritt Vtx6lçBm AijaTü^ Nİk'Iîîî

; m ı %

: 7 ,\k L .\

T A Ç İ N M A Z ^ IE R H / Ö E V A .N / İ R T İ F A K

Srü/! AdM arsi

BcjTin U i 2 S i i i h K jıî . u i a s ı . m * K in : î , . . a î r c a i i j i i j j - . , J n r l> ;lirt::K

M alik/L elıd^r

ASaT GüSI;LMC[)1.'RL'‘ÖI.-

T a r i h - Y c s mİ.

3 C '.'7 2 ' j | K . ı : c o 4

T ırrk ln Scî' ebi ' T a r : S • ı c

No A fıJik

^TCLKİVEJ aİLGÎLERİ F'HrHfci .N& îlisstPsv/PftyJ.1

İv7ii< üi-/

İi»îr4jf!30

t AFSf. Gl SJ.a ■ C E C Â T ü i;:--- ^---

Y A ‘nIiV1İ\ v^aS. 11/ (’^. TTTVTT,--- --- — - - ■> ■

l ■ 4 ' 3 İ t .M y

I.UDIIIIC .'VCIIC3I ■■ 1 jru i ' ı ev.

S m ı - J - i ’j i i t l ) ---

fc r jt t ıt Sc.iıc}>ı - T a r t iı - \ c \

1 rv;:<ı..>i|ı'ı i r t \ U A l, M ü J . 4 ? S w i î - ı i ı 2nı? . !.“■

r n 1 »'İrt 1 UN > tL 1 .1 t l . -»I. t\lM i ■■: ... - bStiS • • V i t i 17 - Â ■ ■ "I

■>tı_ı\.-|b. V J . C C L-'St. JSI/1

1 .'H î.2ffJ i l

İporcSt

A la u tlı M O jC c rtk iîilir n „ .

(5 N .it.' )-n ;H K t>'E C l'.\iH L :!U Y EIl Eı^-ı .(i'G .O ii.'ı0 !)7{. M2 t T .

!İ& rf

ît n V- r ı', 1 rt--iııı •»_ m--*-. ___

SDK tî.k k r 2faAATÜANK.\SÎA$

\e îîİ N o .9 9 ! S '/i{ .? * 7 5 SicElSû f U S

‘Su'ı i t i l

D E O IS K S N

f ı : ,|s ) - 2 « H 2 . y v î^

( F I .A L G L . v A L O SM A N U i .

O. •

I t . ' l k c ^ ; A >«{TAtY,VSr:RrK

j K u n ı m A ı i ı . &;^^^.T^<

j M u h i l l e / K f i > A d O > = E -S ÎIX C E L E R MaJı

I M tıkii w ; ÖOKÇESU

I G U / S n y f a \ o : î ' i . i s

! K ı v j t î l u r u m • A k»T

T A Ş I N M A / , . ^ E R H / D E V A N / İ R T İ F A K A{ıkJanik

M a lik - ' î . t h r t s r

T i T İ b - ^ e - m ı o c T c /ri I Swt’*l.«i -T a rîîı - ^cv

y x r î ; r j „ S.-U}.

(16)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :