• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

10. HAFTA

(2)

Kordon Kanı

• Göbek kordonu içinden geçen kan gelişmekte olan fetüsün gereksinimi olan besin maddelerini ve oksijeni taşır.

• Hayati önem taşıyan bu kan akışının kesilmesi, fetüstün ciddi şekilde strese girmesine ve ölümüne neden olabilir.

• Fetüs kanında yüksek oranda HKH (Hematopoietik Kök Hücre)

ve MÖH (Multipotent Öncü Hücre ) bulunur.

(3)

Kordon Kanı Kök Hücreleri

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat çekilmiştir.

• CD34 molekül sayısının yetişkinin kemik iliği hücrelerinden 3 kat daha

fazla olduğu. Bu durum ise, kordon kanındaki hematopoietik kök

hücrelerinin stroma hücreleriyle yapışma eğilimine yönelik etkileşimin

yüksek olduğunu gösteriyor olabileceğini ifade etmişlerdir.

(4)

• CD34+ ,CD38- ifade eden saf hücrelerle çalışan Huang ve ark.

(2008) Kordon kanı hücrelerin klon oluşturma yetisinin %57 buna karşın yetişkin periferik kandan elde edilen aynı profildeki hücrelerin %27, yetişkin kemik iliğinde ise yine aynı profildeki hücrelerin klon oluşturma yetisi %10 dur.

• Kordon kanında, daha fazla çoğalma yeteneği olan

hematopoietik kök hücre oranı, yetişkin kemik iliğine göre 8 kat

daha yüksektir.

(5)

• Sonuç olarak kordon kanı yetişkin kemik iliği ve periferik kanıyla karşılaştırıldığında daha fazla sayıda hematopoietik ve multipotent kök hücre içermektedir.

• Bu hücrelerin tamamı eritroid ve myeloid seri hücreleri

oluşturabilme yeteneğindedir.

(6)

• Hematopoietik kök hücreler için 2 kriter önemlidir.

• Çoğalma ve Ekspansiyon (Kordon kanından elde edilen multipotent kök hücrelerin çoğaltılması.)

• Bu özellikler, hücre döngüsü, regülatörler, sinyal iletim

molekülleri, telomeraz aktivitesi gibi hücrenin iç faktörlerine

bağlı olduğu gibi dışardan verilen maddelerde çoğalma ve

ekspansiyonu etkiyebilir.

(7)

Kordon Kanındaki Mezenkimal Kök Hücreler

• Kordon kanındaki ikinci kök hücre tipi multipotent kök hücre olup kemik iliği multipotent kök hücreye benzer. Ancak kordon kanında multipotent kök hücre elde etmek düşük verimle sonuçlansa da kemik iliğindeki multipotent kök hücreye göre daha yüksek çoğalma yeteneğine sahiptir. Bu hücreler mezenkim seri hücreleri sinir,karaciğer hücrelerine dönüşebilir.

Kordon kanında pluripotent kök hücre yoktur.

(8)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Hematopoietik kök hücre’nin yüksek rejenerasyon kapasitesi, intravenöz infüzyon sonrası kemik iliği nişini tanıyarak yerleşebilmesi, dondurularak saklanabilmesi

Ça¤dafl müzecilik anlay›fl› da müzelerin bilgi kurumu olarak geliflmelerini destekledi¤i için, geliflmemifl ya da yeni geliflmekte olan ülkelerdeki müzelerde

  Aslı basılı olan ama elektronik olarak da yayımlanan dergiler (paralel yayıncılık),..   Aslı elektronik ama az miktarda da

1 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisine ilk başvuru zamanı sonrasındaki ilk 72 saat içerisinde aynı yada ilişkili yakınmayla tekrar başvuru

Emotion regulation, especially more developed strategies, has been suggested to be related to integrative activities in the prefrontal cortex and the amygdala (cortical

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Bugün bu birikimden bir iz bile yok.(4) Geçmişten günümüze, denizden içe­ ride kalan Çürüksulu Ahmed Paşa Yalısı (de­ nizden bakıldığında bir setin üzerinde yeşil­

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.. • Uygulama, gen aktarılacak hücrenin

Tan› için al›n standart akci¤er biyopsisi ise de uyumlu klinik tablo ve solunum fonksiyon testi bo- zukluklar› tan› için yeterli kabul edilmektedir (3).. Solunum fonksiyon

Bu çalışmada, Yamanaka ve arkadaşları tarafından belirlenmiş 4 köklülük faktörünü içeren plazmidin, kronik miyeloid lösemi hücre hatları K562 ve

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

Proje Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi (koordinatör merkez), Erciyes Üniversitesi Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, gönüllü JACIE

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on