• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

1. HAFTA

(2)

KÖK HÜCRE TARİHÇESİ

• Kök hücre çalışmaları, ilk olarak 1939 yılında başlamıştır. Bu tarihte ilk kayıtlı insan kemik iliği nakli deneyimi yapılmış ancak başarılı olamamıştır.

• 1949 yılında Jacopson ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen

çalışmalar bu konudaki ilk başarılı çalışmalardır.

(3)

• 1950’li yıllarda 2. dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve

Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından

hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

dunma amacıyla ile fare deneyleri ile başlamıştır.

(4)

• Kök hücreleri diğer hücrelerden ayıran iki temel özellik bulunmaktadır;

• Bölünüp, çoğalabilme (proliferasyon) ve kendini yenileyebilme (rejenerasyon)

• Farklılaşabilme

(5)

KÖK HÜCRE NEDİR?

• Kök hücreler, kendilerini yenileme özelliğine sahip, özelleşmiş hücrelere farklılaşabilen, vücut içinde veya laboratuvar

ortamında uygun şartlar sağlandığında birçok farklı hücre tipine

dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir.

(6)

Tekli hücrelerden elden edilen embriyonik kök hücrelerin 300-400 döngü süresince çoğalabildikleri gösterilmiştir.

• Sonuçta bu hücreler özelleşmediği için uzun dönemde

kendilerini yenileyebilme yeteneğine sahip olduğu rapor

edilmiştir.

(7)

• Hücrelerin bölünme kapasiteleri kromozom uçlarında bulunan ve

“ telomer “ denilen özel DNA dizileri belirler.

• Telomerler ne kadar uzunsa hücreler o kadar çok bölünebilirler.

• Telomerlerin uzamasını sağlayan “telomeraz enzimi ” dir.

• Yetişkin diğer hücrelerde bu enzim aktivite göstermezken, kök

hücrelerde telomeraz enzim aktivitesi yoğundur ve çok sayıda

bölünebilirler.

(8)

Kök Hücreleri Farklılaşma Yeteneklerine Göre Sınıflandırılması

• Totipotent Kök Hücreler

Embriyoya ait, ileri safhalarda tüm doku ve organların ve membranların kaynağını oluşturan kök hücrelerdir.

• Pluripotent Kök Hücreler

Üç germ tabakası olan ektoderm, mezoderm, endoderme ait

hücre ve dokulara farklılaşma yeteneği olan kök hücrelerdir.

(9)

• Multipotent Kök Hücreler

Tek bir doku ya da germ tabakasının hücrelerine farklılaşabilen kök hücrelerdir.

• Oligopotent Kök Hücreler

Yalnızca birkaç hücre tipine farklılaşabilen kök hücrelerdir.

• Unipotent Kök Hücreler

Tek bir hücre tipine dönüşebilen kök hücrelerdir.

(10)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

The aim of this study is to investigate the personal anniversary experiences of people, who have lost their loved ones. For this purpose, research questions of

Ça¤dafl müzecilik anlay›fl› da müzelerin bilgi kurumu olarak geliflmelerini destekledi¤i için, geliflmemifl ya da yeni geliflmekte olan ülkelerdeki müzelerde

  Aslı basılı olan ama elektronik olarak da yayımlanan dergiler (paralel yayıncılık),..   Aslı elektronik ama az miktarda da

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

• gelişim ile büyüme sürecini etkileyen genetik olayların anlaşılması!. • sağlıklı veya sağlıksız bebeklerin

Hematopoietik kök hücre’nin yüksek rejenerasyon kapasitesi, intravenöz infüzyon sonrası kemik iliği nişini tanıyarak yerleşebilmesi, dondurularak saklanabilmesi

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

Büyüme faktörleri, hücresel büyüme, çoğalma, ve farklılaşmada olma yeteneğe sahip doğal maddelerdir.. Genellikle, protein yada streroid

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.. • Uygulama, gen aktarılacak hücrenin

• Histon modifikasyonları ile, Sox1, Nkx2-2, Msx1, Irx3, and Pax3 gibi bir çok hücre farklılaşması kontrol geni epigenetik olarak modifiye edilir ve böylece

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Bugün bu birikimden bir iz bile yok.(4) Geçmişten günümüze, denizden içe­ ride kalan Çürüksulu Ahmed Paşa Yalısı (de­ nizden bakıldığında bir setin üzerinde yeşil­

Cenazesi, 9 Mart 2004 Salı günü, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Mezarlığında toprağa verilecektir. Tanrı rahmet

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; SP gibi birçok nörolojik hasarla seyreden hastalıklar için otolog ve allojeneik olarak saklanan kordon kanındaki kök hücreler