• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

3. HAFTA

(2)

Hücre Adezyonu

1. Yeniden kümelenen mezoderm, iç epidermal yüzeye tutunarak epidermise göre merkezi olarak göç eder.

2. Mezoderm de bağırsak veya endoderme göre merkezi olarak göç eder.

3. Üç germ tabakası birbiriyle karıştırıldığında; endoderm

ektoderm ve mezodermden ayrılır ve daha sonra bunlar

tarafından çevrelenerek sarılır.

(3)

4. Normal embriyonik yapının hücre yığınları tarafından taklit edilmesi, epidermis ve nöral tabaka hücrelerin yeniden birleştirilmesinde de görülmektedir.

5. Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal

tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin

arasında bir mezodermal doku ile sonuçlanır.

(4)

Hücre Adezyonu

• Her hücre tipinde hücre membranı farklı protein kümelerine sahiptir.

• Bu farklılıkların bazıları, gelişim sırasında dokuların ve organların yapılarının oluşturulmasından sorumludur.

• Seçici afinite: Ektodermin iç yüzeyi mezodermal hücreler için

pozitif afinite ve endodermal hücreler için negatif afiniteye

sahipken, mezoderm hücrelerinin hem ektodermal hem de

endodermal hücreler için pozitif afinitesi vardır.

(5)

Hücre Adezyonu

• Kaderinler: Kalsiyuma bağlı adezyon molekülleridir. Hücreler arası bağlantıların kurulmasında ve devamlılığın sağlanmasında önemlidirler.

• Kaderin proteinleri;

- Dış bölümleri hücrelerin birbirine tutunmasına hizmet eder.

- Aktin hücre iskeletine bağlanır ve bu iskeletin biraraya gelmesine yardımcı olur.

- Bir hücrenin gen ekspresyonunu değiştiren sinyal molekülleri olarak

görev yapabilir.

(6)

Özelleşme (spesifikasyon)

• Hücresel kararlılık süreci iki evreye ayrılabilir.

• Spesifikasyon

Bir hücre veya bir doku petri veya test tüpü içerisinde yani gelişimsel yolak bakımından nötr olan bir çevrede, otonom olarak farklılaşabiliyorsa, bu dokunun veya hücrenin özelleştiğinden bahsedebiliriz. Spesifikasyon evresinde, hücre kararlılığı hala geri dönebilme kapasitesine sahiptir.

Kararlı hal: Bir hücre veya bir doku embriyonun farklı bir bölgesi içine

yerleştirildiğinde, kesinlikle nötral olmayan bir çevrede, otonom olarak

farklılaşabiliyorsa, bu dokunun veya hücrenin kararlı hale geçtiğinden

bahsedebiliriz. Bu evrede kararlılık geri dönüşümsüzdür.

(7)

Hücre Spesifikasyon Çeşitleri

• Hücre tipinin spesifikasyonu, büyük miktarlarda gerçekleşen hücre göçünden daha önde gelmektedir.

• “Mozaik” gelişim meydana getirmektedir. Bir blastomer kaybedildiğinde, hücrelerin gelecekleri değişmez.

• Kitlesel hücrelerin yeniden düzenlenmeleri ve göçleri, özelleşmeden ya önce gelir ya da o zamana eşlik ederler.

• “Regülatif” gelişim için gerekli olan kapasite, hücrelerin farklı işlev

kazanmasına olanak sağlar.

(8)

• Değişken bölünmeler, özgün nükleuslar için değişken hücre geleceği sağlar.

• Hücreselleşmeden sonra, hem otonom hem de duruma

bağlı spesifikasyonlar görülür.

(9)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

- Değişici (Transizyonel) Epitel: Bu hücreler organın işleyişine göre yassı ve kübik epitel arasında şekil değiştirebilir..

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....

Genellikle, belirli organların dokularını yenileyen ve onaran bu kök hücreler sadece sınırlı hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.... •

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

• Hücreler arasında düzenleyici olarak görev alan antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir grup olan sitokinlerin başta sadece immun sistem ile ilgili düzenleyiciler

• Kordon kanında bulunan hematopoietik kök hücrelerin, kemik iliği ve periferik kandan elde edilen hematopoietik kök hücre kaynaklarından farklılıklarına dikkat

• Mikroenjeksiyonun genellikle yumurta hücrelerine uygulanması sonucunda transgenik hayvan üretimi mümkün hale gelmektedir.. • Uygulama, gen aktarılacak hücrenin

Genç hücrelerin radyal çeperlerinde ince bir şerit halinde süberin ve lignin karışımı bir madde birikir ve daha sonra bu şerit alt ve üst çeperlerde de oluşur..

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Son derece duygulu bir yapıya sa­ hip olan F ik ret'tek i bu çifte yeteneği (ressam ­ lık ve hattatlık) sezen eğitim ciler san atçın ın üzerinde titizlik le

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

• Enerji ihtiyacı fazla olan kas,sinir ve karaciğer gibi hücrelerde sayısı daha fazladır. • Bulundukları hücrenin enerjiye en çok

Before the land code of 1858 the shaykhs, the religious leaders of the Ottoman society, were the tax collectors for the Ottoman authorities. Shaykhs were taking personal shares

Bazal katmanda hem kök hücreler hem de geçici amplifiye olan hücreler bulunur.. Geçici amplifiye

「 100 年全國大專運動會暨 99 學年度球類運動聯賽」總決賽授旗典禮 本校桌球隊、羽球隊、網球隊,均已報名

傑出校友專訪 赴美深造突破植牙瓶頸 臨床助理教授程國慶(上) (記者吳佳憲專訪) 北醫臨床教授程國慶醫師

‹flte bu yaklafl›mlar›n en sonuncusu, s›cakl›¤a duyarl› doku kültür kaplar›nda hücre- leri tabaka halinde üretmek ve bu taba- kalar› uygun düzende birlefltirerek

• Radyasyon özellikle mitotik evredeki çekirdeğe etki yaparak hücre çoğalmasını engelleyebilir.. • Hücre döngüsünde radyasyona en duyarlı evreler:geç G2 ve

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen