• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

5. HAFTA

(2)

Mezenşimal Kök Hücreler

• Multipotent erişkin kök hücreler

• Erişkin kök hücreler rutin bir şekilde vücudun yıpranmış somatik hücrelerinin yerine geçerler.

• Bazı erişkin kök hücreler yüksek farklılaşma yeteneğine sahiptir.

• Bu multipotent hücreler mezenşimal kök hücreler (MSC) olarak

adlandırılırlar.

(3)

Merkezi Sinir Sistemi ve Epidermis

• Dorsal ektodermin bir kısmı nöral ektodermi oluşturmak üzere özelleşir ve hücreleri silindirik görünümüyle fark edilebilir hale gelir.

• Embriyonun bu bölgesine nöral plak denir.

• Nöral plak dokusunun nöral tüpü oluşturması olayına nörulasyon denir.

• Bu değişimleri geçiren embriyoya nörula denir.

(4)

Merkezi Sinir Sistemi ve Epidermis

• Nöral tüp anteriorda beyni, posteriorda omuriliği oluşturur.

• Nöral plağın nöral tüpe dönüşmesinde başlıca iki yol vardır.

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak

hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp

olarak ayrılmaları için yönetirler.

(5)

Merkezi Sinir Sistemi ve Epidermis

• Primer nörulasyon ile ektoderm üç set hücreye ayrılır:

1- Beyni ve omuriliği oluşturacak olan içte yerleşmiş nöral tüp 2- Derinin dışta yerleşmiş epidermisi

3- Nöral krest hücreleri

(6)

Merkezi Sinir Sistemi ve Epidermis

• Sekonder nörulasyonda nöral tüp, boş bir tüp oluşturmak üzere birleşen kaviteleri oluşturan katı bir kordona dönüşen mezenşim hücrelerinin birleşmesinden meydana gelir.

• Sekonder nörulasyon, mezenşimal hücrelerin gelecekteki

ektodermden ve endodermden üretimini ve bu hücrelerin yüzey

ektodermi altında medullar kordonu oluşturmak üzere

yoğunlaşmasını içermektedir.

(7)

Merkezi Sinir Sistemi ve Epidermis

• Genelde nöral tüpün anteriyor kısmı primer nörulasyon ile yapılırken posterior kısmı sekonder nörulasyon sırasında oluşur.

• Bütün nöral tüp ayrı ayrı oluşmuş iki tüpün birleşmesiyle

meydana gelir.

(8)

Nöral Krest Hücreleri

• Ektodermden köken almasına rağmen, “dördüncü germ tabakası” olarak da bilinir.

• Nöral krestin ortaya çıkışı, omurgalılarda çene, yüz, kafatası, ve duysal gangliyonlara neden olur.

• Nöral krest, birçok dokuyu üretebilen multipotent progenitör hücrelerin populasyonudur ve

- Duyusal, sempatik ve parasempatik sinir sistemine ait nöronları ve gliyal hücreleri,

- Adrenal bezin epinefrin üreten (medulla) hücrelerini, - Epidermisin pigment içeren hücrelerini

- Başın iskelet ve bağ dokusu bileşenlerinin birçoğunu içermektedir.

(9)

Paraksiyal ve Ara Mezoderm

• Nörula aşamasındaki embriyonun mezoderm gövdesi, dört bölgeye ayrılır.

1- Mezoderm gövdesinin merkezi bölgesi kordamezodermdir. Geçici bir organ olan notokordu oluşturur.

2- Notokordun her iki yanında paraksiyal ya da somatik mezoderm bulunur.

3- Ara mezoderm böbrekleri, gonatları ve ilgili kanalları içeren ürogenital sistemi oluşturur.

4- Notokorddan en uzak noktada olan lateral tabaka mezodermi; kalp, kan

damarları ve dolaşım sisteminin kan hücrelerinin yanı sıra vücut

boşluklarının duvarlarını ve kaslar dışında uzuvların mezoderme ait tüm

bileşenlerini meydana getirir.

(10)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Elde edilen hücrelere kimyasal yolla uyarılan nöral kök hücre benzeri (kuNKHB) hücreler adı verildi; moleküler ve işlevsel olarak primer nöral kök hücrelerine

Jarcho-Levin spondilotorasik dizostozda; kısa boyun ve toraks, batın distansiyonu, inguinal herni, multipl kosta ve vertebra anamolileri, konjenital kalp defektleri,

Nöral tüp defektli gebelik riskinin azalt›lmas› için perikonsepsiyonel dönemde kullan›lan folik asitin etkinli¤i bugün için tart›fl›lmaz bir kesinliktedir ve bu bilgi

Kalbin içrek kardi- yak sinir sistemi oldu¤u, afferent, internöron ve efferent sempatik ve parasempatik nöronlar› ile karmafl›k içsel kardiyak gangliyonlar›n› içeren

Bunu duyan Alman gena- rali beni yanına çağırarak film i perde­ den kaldırmazsam benim boynumun ke­ silip sinemanın kapısına asılacağını söy­ ledi.. Ben

Bu çalışma, neonatal dönemdeki ishalli buzağılarda, ishalin en önemli nedenlerinden olan rotavirus, coronavirus, E.coli (F5) ve Cryptosporidium’un hızlı test kitleriyle

Venüs: Yılın son günlerinde konum olarak gökyüzünde Güneş’e yaklaş- masını sürdürecek gezegen sabahları gün doğumundan önce doğu ufkunda yine de kolayca

AraĢtırmanın evrenini Aralık-2009-2013 Dicle üniversitesi tıp fakültesi araĢtırma hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları yeni doğan kliniğine yatan nöral tüp

İşaretleme Testi ile Demografik ve Klinik Özelliklerin Korelasyonu NMO olgularının demografik, klinik özellikleri ve Beck depresyon testi puanı ile işaretleme testi

Yayılışı: Avrupa, Güneybatı ve Orta Asya, Batı Kazakistan, Batı Sibirya, Transkafkasya, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika, Güney Afrika, İran ve Fas’ ta

Son derece duygulu bir yapıya sa­ hip olan F ik ret'tek i bu çifte yeteneği (ressam ­ lık ve hattatlık) sezen eğitim ciler san atçın ın üzerinde titizlik le

Markayı kullanma sıklığına göre oluşturulmuş denek gruplarında, reklamın beğenilme düzeyine bağlı olarak, marka tutumunun tekrarlı ölçümleri arasında anlamlı

Alzheimerlı hasta grubundaki kadın bireylerin alkalen fo sfa ta z, total protein, albümin ve transferrin düzeyleri, erkek bireylerin ise serum B12 vitamini düzeyi

Çalışm a sonucunda Rett sendrom lu grubun enerji, protein, kalsiyum alım- lannın normal olduğu, m ineralizasyondaki anor­ m alliğin beslenm e dışındaki etm

Şato diyorum; çünkü benim için bir maceraydı Meral Alpay’la tanışmak ve derslerine devam etmek.. Mesleğimizin duayeninden ders almak bizim için son

Ki-Kare bağlantı testi istatistiklerinin doğrusal bağlantı istatistiği dışında %5’den küçük kuyruk olasılığına sahip olmaları faaliyet sektörü ile AB harici

‹hsan Do¤ramac›, 1968 y›l›nda, çocuk sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren önemli bir kurulufl olan Uluslararas› Pediatri Kurumu Baflkanl›¤›na seçildi, bu kurumda

1) Güç spektrum grafikleri: Bant gücündeki yoğunluk düşük frekans bandında (delta) birikmiştir. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken,

Before the land code of 1858 the shaykhs, the religious leaders of the Ottoman society, were the tax collectors for the Ottoman authorities. Shaykhs were taking personal shares

In addition, a couple of studies can be done onthe same topic, but probing different aspects, such as the validity of assessment tools in the CBI courses, attitudes of teachers

In this paper, we present a conic quadratic mixed- integer formulation of the capacitated assortment optimization problem under the mixed multinomial logit model that is far

Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Ulusal Yaşlanma Eylem Planı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; sosyal ve

Hopf bifurcation is the birth of limit cycles from equilibrium in dynamical systems generated by ODEs, when the equilibrium changes stability via a purely imaginary eigenvalues