• Sonuç bulunamadı

KÖK HÜCRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK HÜCRE"

Copied!
8
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KÖK HÜCRE

PROF. DR. E. SÜMER ARAS

6. HAFTA

(2)

Postembriyonik Gelişim

Metamorfoz:

• Genç hayvanlar, temel olarak ergin hallerin daha küçük versiyonlarıdır, doğrudan gelişim olarak belirtilir.

• Embriyonik gelişim ergin organizmanınkinden çok farklı özelliklerle metamorfoz süresinden sonra ortaya çıkan bir larval evre içerir, bu hayvanlar dolaylı gelişim gösterenlerdir.

Rejenerasyon:

• Kaybolan dokuların onarılması için postembriyonik hayatta gelişimin tekrar aktif hale gelmesidir.

• Rejenerasyon aslında tüm türlerde gerçekleşir ve başlıca dört şekilde

meydana gelebilir.

(3)

Postembriyonik Gelişim

1- Kök hücre aracılı rejenerasyon: Kök hücreler organizmada kaybedilen belirli organların ya da dokuların yeniden büyümesine izin verir.

2- Epimorfoz: Ergin yapıların farklılaşmaya giderek, kısmen farklılaşmamış hücreler kitlesi oluşturmak için sonradan tekrar farklılaşmasıyla yeni yapılar oluşturması sırasında gözlenen rejenerasyon formu.

3- Morfolaksis: Burada rejenerasyon varolan dokuların yeniden şekillenmesiyle meydana gelir ve yeni büyüme az olur.

4- Telafi edici rejenerasyon: Farklılaşmış hücreler bölünür fakat farklılaşma

fonksiyonlarını korurlar. Yeni hücreler ne kök hücrelerden ne de ergin

hücrelerin başlangıçtaki hücrelere farklılaşmasından oluşmazlar.

(4)

Postembriyonik Gelişim Yaşlanma:

• Hayatta kalmak ve doğurganlık için gerekli fizyolojik fonksiyonların zamana bağlı kötüleşmesi olarak tanımlanır.

• Maksimum yaşam süresi,

• İnsan için 121 yıl,

• Bazı kaplumbağa ve göl balıkları için 150 yıldan fazla,

• Evcil köpek için 20 yıldır.

(5)

Indüklenmiş Pluripotent Kök Hücre

• Bir hücre için olma bütün dokularındaki hücreleri oluşturabilme özelliğine sahip hücreler pluripotent hücrelerdir.

• Embriyonik kök hücre (EKH)'ler bu tip hücrelerdir.

• 2006 yılında Takahashi ve Yamanaka’nin gerçekleştirdiği çalışmalar bu alanda bir ilktir. Somatik bir hücreye gen aktarımı ile pluripotent hücreler elde edilmiştir.

• Bu hücrelere indüklenmiş pluripotent kök hücre (İPKH) adı

verilmiştir.

(6)

• İPKH'ler de Embryonik kök hücre özellikleri göstermektedir.

• Bu özelliklere örnekler;

• kültür ortamındaki gelişim evreleri,

• DNA metilasyon modeli,

• Üç germ tabakasına ait hücrelere farklılaşabilme potansiyeli

gibidir.

(7)

• EKH’lerin kullanımındaki etik sorunların bu şekilde aşılması mümkün olabilecektir.

• Organizmadaki bütün hücrelere farklılaşabilme özellikleri bulunmaktadır.

• Bu özellikleri sebebiyle bir çok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılabilir.

• Ayrıca, otolog olmaları nedeniyle implantasyonlarda yaşanan immun cevap riski ortadan kalkmaktadır.

• Bu özellikleri ile, İPKH ile hücresel tedaviler için en uygun kaynak

olarak karşımıza çıkmaktadır.

(8)

KAYNAKLAR

• *Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları

http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1511-kok-hucre- biyolojisi-ve-klinik-uygulamalar.html

*Kök hücre araştırmalarında güncel kavramlar, TÜBA yayınları

*http://www.tuba.gov.tr/tr/kok-hucre-yayinlar/1512-kok-hucre- aratirmalarinda-guncel-kavramlar.html

Diğer Kaynaklar

• *www.pubmed.com

*www.sciencedirect.com

Referanslar

Benzer Belgeler

All in all, Başoğlu (1992, p.7) summarizes the critiques related to the categorization of trauma: “1) Torture is a political phenomenon and thus cannot be classified in

Dental kök hücre tipleri: Dental pulpa kök hücreleri (DPSCs), periodontal ligament kök hücreleri (PDLSCs), dental apikal papilla kök hücreleri (SCAPs), dental apikal

Kademe ka- deme farklılaşmalar geçiren pluripotent hücreler, hematopoetik kök hücreler, mezenkimal kök hüc- reler ya da organlardaki kök hücreler gibi, daha

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

Daha sonra öteki araş- tırmacılarla birlikte bunları, ya tek tek, ya da kök hücrelerin kültürde oluştur- dukları ve "neurosphere" diye adlandı- rılan sinir kök

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Aksiyal mezoderm hücreleri, hücre ayrışması bir dış epidermal tabaka, merkezi olarak konumlanmış bir nöral doku ve her ikisinin arasında bir mezodermal doku ile

• Primer nörulasyonda nöral plağı çevreleyen hücreler, nöral plak hücrelerini çoğalmaları, içine göçmeleri ve yüzeyden boş bir tüp olarak

Transplantasyonu yapılacak kök hücreler hastanın kendi kemik iliğinden ya da kanından alınarak ayrıştırlır ve daha sonra dondurulur. Kemoterapi veya radyoterapi gördükten

•  Birçok çalışma endometriyumda nadir olarak bulunan erişkin KH populasyonunun varlığına dair kuvvetli kanıtlar sunmaktadır. •  Günümüzdeki kanıtlar ışığında

Böylelik- le, art›k her yetili olduklar› anlafl›lan kök hücreler, kültür çanaklar› içinde yaln›zca yumurtaya dönüflmekle kal- mam›fllar, çevrelerindeki kök

Yan› s›ra, fetal kök hücreler (fetal dönem süresince elde edilirler), embriyonik olmayan kaynaklardan elde edilen kök hücreler (embriyonik olmayan kök hüc- reler; dokuya

Bu vaka raporunda yenidoğan bebekte mandibular anterior bölgede rastlanan 2 natal dişin muayenesi ve natal dişlerin neden olduğu Riga-Fede rahatsızlığının

Türk Dermatoloji Derneği çalışma grupları her geçen gün birbirinden değerli yayınlar yapmaktadır. Akne ve Rozase de bu kitapların en

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

Bu kapsamda, 2017 yılı boyunca kozmetik, elektronik ve pazaryeri sektörlerinde faaliyet gösteren rakip firmalar tarafından paylaşılan Twitter verileri, Sosyal

1) Güç spektrum grafikleri: Bant gücündeki yoğunluk düşük frekans bandında (delta) birikmiştir. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken,

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

Otolog primer hücreler, tanımlanmı kök hücre serileri, kemik ilii/mezenkimal kök hücreler, kordon kanı hücreleri, embriyonik kök hücreler, genetik olarak

Bazal katmanda hem kök hücreler hem de geçici amplifiye olan hücreler bulunur.. Geçici amplifiye

Farklılaşma – yaşam boyunca ölmüş veya hasarlı hücrelerin yerini alırlar. 1

Kök hücre tipleri arasında fark nedir?. • Neden Kök hücre