• Sonuç bulunamadı

PROBLEM ÇÖZME

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROBLEM ÇÖZME"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROBLEM ÇÖZME

(2)

GİRİŞ

“ Öğrenme başkalarının ortaya çıkardığı bilgileri öğrencilere aktarıp, sunmakla değil; öğrenenleri öğrenme sürecinin aktif katılımcıları haline getirerek, kendi bilgilerini oluşturma süreci sonunda gerçekleşir” (Doğanay, 2016).

“Bir kimsenin istenilen bir amaca varmak maksadıyla topladığı mevcut güçlerinin

karşısına dikilen engele problem denir. Bir kimse ne zaman belli bir amaç veya

anlayışa erişmek için çaba harcarken bazı engellerle karşılaşıyor ise onun için bir

problem var demektir” (Aksoy, 2003).

(3)

GİRİŞ

“Problem çözmeye dayalı öğrenme, yapısalcı öğrenme ortamlarının en önemli uygulamalarından birini oluşturur. Çünkü, öğrenme etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin belli bir problem durumuna aktif katılımlarını gerektirir” (Çiftçi, 2006)

“Dolayısıyla, problem çözmeye dayalı öğrenme, eğitim programı, öğretim ve

değerlendirme için güçlü bir öğretim stratejisidir” (akt. Çiftçi, 2006)

(4)

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ

“Problem çözme süreci, öğrencilerin öğrenecekleri konuları bir problem haline getirerek, araştırma-inceleme stratejisi yoluyla, bilimsel düşünmenin basamaklarını takip ederek probleme çözüm arama sürecidir” (Doğanay, 2016).

“Sunal ve Haas problem çözmeyi bir güçlüğü çözüme kavuşturmak için başvurulan bir düşünme stratejisi olarak tanımlamaktadır” (akt. Doğanay, 2016).

“Bir başka deyişle problem çözmeyi, bilimsel yöntemin temel basamaklarının

öğrenme-öğretme sürecine uyarlanmış hali olarak görmek mümkündür” (Doğanay,

2016).

(5)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

1.

Problemin Hissedilmesi, Tanımlanması ve Sınırlandırılması

“Problem araştırma sürecinin başlangıcıdır. Bu nedenle araştırma süreci bir problemle başlar” (Doğanay, 2016).

“Krulik ve Rutnik problemi, bireyin ya da bir grubun karşılaştığı, bir çözüm bekleyen, fakat çözüme giden yolun hemen belli olmadığı bir durum olarak tanımlamaktadır” (akt. Doğanay, 2016).

“Problemin doğa ya da toplumda var olması çözümü için yeterli değildir. Onun bir problem olarak algılanması gerekir. Ancak bir problem farklı kişileri farklı şekilde etkileyebilir ve bu nedenle de farklı bir problem olarak algılanabilir”

(Doğanay, 2016).

(6)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

“Bu nedenle hissedilen problemin tanımlanması ve sınırlandırılması gerekir”

(Doğanay, 2016).

“Schunke problemin belirlenmesi aşamasında şu dört etkinliğin yapılması gerektiğini belirtmektedir” (akt. Doğanay, 2016).

1.

Araştırılacak problemin ya da verilecek kararın spesifik olarak betimlenmesi

2.

Problemle ilgili cevap aranan soru ya da sorular oluşturma

3.

Problemi somutlaştırmak için bilgi toplama

4.

Problemi tanımlama

(7)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

“Problem belirlenip, öğrencilere hissettirildikten ve tanımlanıp,

sınırlandırıldıktan sonra yapılması gereken, probleme geçici çözüm yolları önermektir. Bu sürece bilimsel yöntemde hipotez (denence) denilmektedir”

(Doğanay, 2016).

2.

Probleme Olası Çözüm Yolları (Hipotezler) Önerilmesi

“Hipotez (denence) araştırılmak ve test edilmek için seçilen iki ya da daha fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi ifade eder” (akt. Doğanay, 2016).

“Sunal ve Haas hiotezler konusunda bir noktaya dikkati çekmektedirler. O nokta, hipotezlerin çok genel olduğu ve tüm örnekleri kapsadığıdır” (akt.

Doğanay, 2016).

“Hipotezler olası tüm örneklerin incelenmesi sonucunda kanıtlanabilir”

(Doğanay, 2016).

(8)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

“Bu aşamada öğrenciler kendi kendilerine şu soruları sorabilirler” (akt. Doğanay, 2016).

Bu konuda ne biliyorum?

Bu konuda ne bildiğimi sanıyorum?

Bu konuda ne bilmiyorum?

Bu konuda ne bilmek istiyorum?

(9)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

“Bu tür soruları yanıtladıktan sonra, öğrenciler probleme geçici çözüm önerileri oluşturabilirler. Problem çözme sürecine kılavuzluk etmesi açısından bazen hipotez yerine rehber sorularda oluşturulabilir” (Doğanay, 2016).

3.

Olası Çözüm Yollarına (Hipotezlere) İlişkin Bilgi Toplanması

“Oluşturulan hipotez ya da sorular hakkında bilgi (veri) toplama problem çözme sürecinin en önemli aşamalarından birisidir” (Doğanay, 2016).

Bu sürecin önemli bir özelliği, araştırmanın geleneksel sınıf ortamının dışına

çıkması ve çeşitli kaynaklardan bilgilerin toplanmasıdır” (Doğanay, 2016).

(10)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

4.

Bilgilerin Analiz Edilmesi

“Bu aşamadaki temel görev, daha önceki aşamada ifade edilen hipotez ya da sorulara yanıt oluşturmak için toplanan bilgilerin birleştirilip, organize edilerek analiz edilmesi ve anlamlandırılmasıdır” (Doğanay, 2016).

5.

Sonucun Formüle edilmesi

“Problem çözmenin bu son aşamasında analiz edilen ve anlamlandırılan

bilgilerden bir sonuca varılmaya çalışılır. Bu sonuç, hipotez ya da soru olarak

(11)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN TEMEL BASAMAKLARI

“Sonuç olarak belirtmek gerekirse, problem çözme sürecinin öğrenme süreciyle birleştirilmesi, öğrenmeye öğrenen odaklı, süreç temelli bir yaklaşım getirmektedir.

Amacın ulaşılan sonuçtan ziyade, bir sorunu çözme, gerçeği arama süreci olarak

algılanması daha uygun olacaktır” (Doğanay, 2016).

(12)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN AMACI

Problem çözme yönteminin öğretilmesindeki asıl amaç, öğrencilerin okul yaşamı dışında başka problemlerle yüzyüze geldiklerinde bunlarla baş edebilme

becerisini kazandırmaktır. Bu tekniklerin öğretilmesiyle (akt. Aksoy, 2006);

1.

Bilimsel düşünme becerisi kazanma,

2.

Sorumluluk duygusu kazanma,

3.

İşbirliği ile çalışabilme becerisi kazanma,

4.

İletişim becerisi kazanma,

5.

Zamanı yönetme becerisi kazanma,

6.

Dikkati geliştirme,

7.

Gerçek dünya ile okul yaşamını karşılaştırma,

8.

Veri toplama becerisi kazanma,

(13)

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN AMACI

11.

Bilgileri görselleştirebilme,

12.

Rapor hazırlama becerisi kazanma,

13.

Topluluk önünde sunu yapabilme becerisi kazanma,

14.

Değerlendirme yapabilme becerisi kazanma hedeflerine ulaşılabilir.

(14)

KAYNAKÇA

Aksoy, B.(2006). Problem Çözme Yönteminin Çevre Eğitiminde Uygulanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003(2), Sayı:14,

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/viewFile/5000056303/5000053511

Çiftçi, S.(2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Risk Alma Düzeylerine, Problem Çözme Becerilerine, Erişilerine Kalıcılığa ve Tutumlarına Etkisi (Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı,

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7992/189321.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

Doğanay, A. (2016). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Problem Çözme. Dursun Dilek (Editör),

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Pegem Akademi, s. 403-414

Referanslar

Benzer Belgeler

Problemin çözüm yollarına geçmeden önce problemi açık ve net şekilde ortaya koymak için aşağıdaki soruları sormak ve yanıtlarını not almak

Daha sonra, problem çözmenin bir diğer basamağı olan “Olası çözüm yollarının önerilmesi” aşaması için öğrencilere “Resimdeki çocuklar sizce bu problemi nasıl

Bu değerlendirmenin üç boyutu vardır: (1) Bir grup içindeki bireylerin problem çözme stratejilerini incelemek, karşılaştırmak ve ortak ya da

Bu yöntemde özde öğrenenlerin bir konu ya da bir sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Tüm grubun etkinliğe

 Öğretmen: Uygulanacak bölüme yönelik genel konu hakkında karar verir (Takla atma,.. golf,modern

Öğretmen problemi doğrudan doğruya belirtebileceği gibi, sınıfta problemin hissedilmesi için uygun bir durum oluşturabilir.. Bunun yanında problem sınıfta kendiliğinden

İlişki kimliği rId7 olan resim yolu dosyada

• Düşme riski olan hastaların yatak başlarına, düşme riskini gösteren dört yapraklı yeşil yonca işareti konması ve tüm çalışanların (hekim, hemşire,