Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 44 Para le Sat lmaz. COfiACAK

Tam metin

(1)

19 A¤ustos 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 44•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 1 1 0 0 4 0 3

2 Kayserispor 1 1 0 0 2 0 3

3 Trabzonspor 1 1 0 0 2 0 3

4 Karabük 1 1 0 0 2 1 3

5 Sivasspor 1 1 0 0 2 1 3

6 Befliktafl 1 1 0 0 1 0 3

7 Bursaspor 1 1 0 0 1 0 3

8 Eskiflehirspor 1 0 1 0 0 0 1

9 Gaziantepspor 1 0 1 0 0 0 1

10 Gençlerbirli¤i 1 0 1 0 0 0 1

11 Kas›mpafla 1 0 1 0 0 0 1

12 Galatasaray 1 0 0 1 1 2 0

13 Manisaspor 1 0 0 1 1 2 0

14 Bucaspor 1 0 0 1 0 1 0

15 Konyaspor 1 0 0 1 0 1 0

16 Ankaragücü 1 0 0 1 0 2 0

17 ‹.B.B.Spor 1 0 0 1 0 2 0

18 Antalyaspor 1 0 0 1 0 4 0

SPOR TOTO SÜPER L‹G PUAN DURUMU 1. HAFTA SONUÇLARI

‹.B.B.Spor 0 Kayserispor 2 Bursaspor 1 Konyaspor 0 Fenerbahçe 4 Antalyaspor 0 Karabük 2 Manisaspor1 Ankaragücü 0 Trabzonspor 2 Eskiflehir 0 G. Birli¤i 0 Bucaspor 0 Befliktafl 1 Sivasspor 2 Galatasaray1 Gaziantepspor 0 Kas›mpafla 0

2. HAFTA MAÇLARI

Trabzonspor Fenerbahçe Kas›mpafla Bucaspor Manisaspor Ankaragücü Galatasaray Bursaspor Gençlerbirli¤i Gaziantepspor Befliktafl ‹.B.B. Spor Antalyaspor Sivasspor Konyaspor Eskiflehirspor Kayserispor Karabük

SENİ BEKLİYORUZ!

Manisaspor için hiç vakit kaybetmeden hemen bir

kombine bilet al, tüm maçlara gelerek deste¤ini ver Manisaspor

Kombine kart›n› ald›n m›?

Manisasporumuz 2010- 2011 sezonunda, 19 May›s Stadyumu’nda Ankaragücü karfl›s›nda verece¤i mücadele ile taraftar›n huzuruna ç›kacak. 22 A¤ustos Pazar günü oynanacak karfl›laflma saat 22:00’de bafllayacak.

6. SAYFADA

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonu ilk hafta mücade- lesinde, ligin yeni tak›m› Kardemir Karabükspor’a 2-1 ma¤lup oldu. Kar- fl›laflmada ev sahibi tak›ma galibiyeti getiren goller Emenike ve Ange- lov'dan gelirken ekibimizin tek golü- nü Kahe kaydetti. ■6. SAYFADA

‹yi bafllang›ç yapamad›k

Tarzan evinde

Manisaspor’un bu y›l çok fley bek- ledi¤i Semavi Özgür, Bulgaris- tan’da bafllay›p Türkiye’ye uzanan futbol yaflam›nda, kendisi için be- lirledi¤i hedefleri, Türkiye’ye geldikten sonra yaflam›nda de¤i- flenleri ve Manisaspor’da yapmak istediklerini anlatt›. ■ 5’TE

“Bu ülkenin k›ymetini bilmeliyiz”

Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Mu¤la ‹l Temsilci¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen Türkiye ‹l- leraras› Kick Boks Zafer Turnuvas›’nda Manisal›

sporcular 10 madalya elde ettiler. ■7’DE

Salihlili Firdevs Balkan fiampiyonu

Manisa’da Recep K›l›nç’tan sonra bir balkan zaferini de Firdevs Toprak el- de etti. S›rbis- tan’daki Judo Ümitler Balkan fiampiyonas›’nda ülkemizi temsil eden Toprak, +70 kiloda birinci oldu.

7’DE

AR‹F KOfiAR ■ 8’DE

Manisa’n›n Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki gururu

SEMAV‹ ÖZGÜR:

Kick Boksçular 10 madalya ald›

COfiACAK

■ 4. SAYFADA

Rakibimizi tan›yal›m

■ 2. SAYFADA

Medya temsilcileri

görevde

90 Dakika destek

Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan, "Pazar günü taraftardan 90 dakika boyunca destek bekliyoruz.'' dedi.

3. SAYFADA

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505 Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:44

Bask› Tarihi: 19 A¤ustos 2010

SPOR ■ BASKETBOL

Efsane basketbola veda ediyor

Amerikan profesyo- nel basketbol ligi NBA'e damgas›n›

vuran oyunculardan Rasheed Walla- ce'›n basketbolu b›- rakaca¤› aç›kland›.

NBA'de tam 15 y›l oynayan ve son olarak geçen y›l›n fi- nal serisinde Boston Celtics formas›yla Los Angeles La- kers'a karfl› mücadele eden 35 yafl›ndaki Wallace'›n emekli olmay› planlad›¤› bildirildi.

Boston Celtics yetkilisi Danny Ainge, Shaquille O'Neal ile Jermaine O'Neal'in transferiyle bu y›l tak›mda yer bulmas› olanaks›zlaflan basketbolcunun her zaman Cel- tics ailesinin bir bireyi olaca¤›n› söyledi.

Ainge, veda konuflmas› fleklindeki aç›klamas›nda, ''Ras- heed ile ailesine, hayatlar›n›n bundan sonraki evrelerin- de baflar›lar dileriz'' dedi.

■ TEN‹S

WTA s›ralamas›nda sürpriz

ç›k›fllar

WTA s›ralama- s›nda Amerikal›

Serena Williams ilk s›radaki yeri- ni korurken, en

dikkat çekici ç›k›fl› üç basamak birden yükselen ve ken- disine dördüncü s›rada yer bulan Kim Clijsters yapt›.

Listede Serena Williams 8245 puanla birinci, Danimar- kal› Carolune Wozniacki 5635 puanla ikinci, S›rp Jelena Jankoviç ise 5225 puanla üçüncü s›rada gösterildi.

Listedeki bir di¤er ilgi çekici de¤ifliklik, eski bir numara Dinara Safina'n›n 35 basamak birden gerileyerek 70. s›- rada yer bulmas› oldu. Sakatl›¤› nedeniyle bir süredir turnuvalara kat›lamayan Safina, ayn› nedenden Wimb- ledon'da da oynayamam›flt›.

■ MOTOR SPORLARI

Hiedfeld, Pirelli için Mercedes’ten ayr›ld›

Formula 1 emektar›

Nick Hiedfeld Pirel- li’nin test sürücüsü olmak için Merce- des’ten ayr›ld›.

33 yafl›ndaki Alman Hiedfeld, 20 y›l aradan sonra F1’e dönmeye haz›rla- nan ‹talyan firmas›

Pirelli’ye yard›m edecek. Hiedfeld

"Her zaman bana

destek olan ve karfl›ma iyi bir f›rsat ç›kt›¤›nda önümde durmayaca¤›n› belirten Mercedes tak›m›, yeni görevim için bana nazikçe izin verdi." dedi. Mercedes tak›m direktörü Ross Brawn "Nick kesinlikle deneyimli bir sürücü. Nick’in yar›fl bilgisinin ve teknik donan›m›n›n Pirelli için faydal› olaca¤›ndan eminiz." dedi.

M

anisa Giriflimciler Derne¤i üyeleri birin- ci kurulufl y›l›n› 12 A¤ustos Perflembe günü Spilos Restoran'da düzen- ledikleri iftar yeme¤i ile kut- lad›. ‹ftar yeme¤ine Vali Celalettin Güvenç, Belediye Baflkan› Cengiz Ergün, ‹l Genel Meclisi Baflkan› Dursun Ali Y›ld›z, Manisa ‹l Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar›

Birli¤i Baflkan› Hasan Geriter,

‹l Kültür Turizm Müdürü Erdinç Karaköse, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim

Kurulu Baflkan› ve Manisaspor 2. Baflkan› Sait Cemal Türek, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Rahim Renan Çapra, Emre Hasgör ve ifl adamlar› kat›ld›. Türk Tasavvuf Musikisi ve Semazen gösterileri eflli¤inde düzenlenen iftar yeme¤i sonras›nda yapt›¤›

konuflmada Tüm ‹slam âlemine Ramazan ay›n›n hay›rlar getirmesini dileyen Manisa Giriflimciler Derne¤i Baflkan› Murat Kümüfltekin,

"Manisa Giriflimciler Derne¤i; bireye, özgürlük- lere ve ülkesinin

kalk›nmas›na önem veren, aralar›nda Türkiye'nin en baflar›l› ifladamlar›n›n da bulundu¤u bir ifl adamlar›

derne¤idir." dedi.

Düzenledikleri iftar yeme¤ine kat›l›mlar›ndan dolay› davetlilere teflekkür eden Manisa Giriflimciler Derne¤i Baflkan› Murat Kümüfltekin, Manisa’n›n ç›tas›n› yükselte- cek, Manisa’y› gelifltirecek ve büyütecek projelerle çal›flmalar›n›

sürdüreceklerini, derneklerinin bir y›ll›k süresi boyunca önemli projelere imza atarak ad›n› duyurmay› baflard›¤›n› kaydetti.

Bilardocular

Zafer Turnuvas›’nda buluflacak

Manisal› Bilardocular, yeni sezon önce- sinde 30 A¤ustos Zafer Bayram› 3 Bant Bi- lardo Turnuvas›’nda bir araya gelecekler.

M

anisa Bilardo ‹l Temsilcili¤i 2010 y›l› fa- aliyet program›nda yer alan 30 A¤ustos Zafer Bayram› 3 Bant Bilardo Turnuvas›, 21-28 A¤ustos tarihleri aras›nda fiampiyon 2 Bi- lardo Salonu’nda gerçeklefltirilecek. Müsabakala- r›n saat:20:30’da bafllayaca¤›n› kaydeden Bilardo

‹l Temsilcisi Musa Dirik, turnuvaya kat›lmak iste- yenlerin fiampiyon Bilardo Salonlar›’na isimlerini yazd›rmalar› gerekti¤ini belirterek, "Yaz dönemini genç sporcu ve hakem e¤itimleriyle geçiren bi- lardocular›m›z, 30 A¤ustos Zafer Bayram› 3 Bant Bilardo Turnuvas› ile yeniden form tutmaya bafl- l›yor. ‹flletmesi el de¤ifltirdikten sonra Sunset Bi- lardo Salonu olan ismi fiampiyon-2 Bilardo Salo- nu olarak de¤iflen, yeni dekorasyonuyla hizmet veren salonda, 21 -28 A¤ustos tarihleri aras›nda, iftardan sonra 20:30 - 00:30 saatleri aras›nda oy- nanacak turnuvaya, kat›l›m ücretsiz ve tüm bilar- doseverlere aç›kt›r." diye konufltu.

TARAFTAR temsilcileri

M

anisaspor Yönetim Kurulu’nun, 5149 say›l› Spor Müsabakalar›n- da fiiddet ve Düzensizli¤in Ön- lenmesine Dair Kanun gere¤i, taraftar temsilcisi olarak belirledi¤i Manisaspor Sosyal ‹liflkilerden Sorumlu Yönetim Ku- rulu Üyesi Çetin Çavdarl› ve Manisaspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pek- çetin’in temsilcilikleri Manisa Valili¤i ta- raf›ndan da onayland›.

Taraftar temsilci nedir?

5149 say›l› Spor Müsabakalar›nda fiiddet ve Düzensizli¤in Önlenmesine Dair Ka- nun gere¤i spor kulüpleri taraf›ndan be- lirlenen kifliler haklar›nda yürütülecek soruflturma sonucunda, bu görevi yerine getirmeye engelleri bulunmamalar› ha- linde, en büyük mülkî idare amiri tara- f›ndan taraftar temsilcisi olarak seçilir ve

ilgili yerin il veya ilçe emniyet müdür- lüklerine bildirilir. Taraftar temsilcileri, müsabaka öncesinden müsabakan›n so- nuçlanmas›na kadar sorumlu bulunduk- lar› seyir alan›nda her türlü silâh, kesici veya delici alet, sis bombas›, ses bom- bas› veya maytap gibi patlay›c›, parlay›- c›, yan›c› veya yak›c› maddeler ile tafl, metal gibi f›rlat›labilecek veya yaralay›c›

nitelikte sert cisim veya tehlike arz ede- bilecek di¤er maddeler ile alkollü içecek- ler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin kullan›lmas›n›n, ferdi veya toplu olarak, rakip tak›m ile taraftarlar›n› söz veya hareketlerle afla¤›- lay›c› veya tahrik edici nitelikte hakaret ve sövme, kötü söz veya sloganla çirkin tezahüratta bulunulmas›n›n engellenme- sine yönelik önlemlerin uygulanmas›nda güvenlik güçlerine yard›mc› olur.

5149 say›l› Spor Müsabakalar›nda fiiddet ve Düzensizli¤in Önlenmesine Dair Kanun gere¤i Manisaspor’un taraftar temsilcileri Sosyal ‹liflkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çavdarl› ve Manisaspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekçetin oldu.

Çavdarl› Pekçetin

ÇAVDARLI ve PEKÇET‹N oldu

Manisasporumuzun baflar›l› orta saha oyuncusu Joshua Simpson, Kanada Milli Tak›m›’n›n 4 Eylül Cumartesi günü Peru ve 7 Eylül Sal› günü Honduras milli tak›mlar› ile oynayaca¤› haz›rl›k maçlar›n›n kadrosuna davet edildi.

Simpson Kanada Milli Tak›m›’na davet edildi

T

ürkiye Futbol Federasyonu, stad- yumlarda bas›n yay›n kurulufllar›na daha sa¤l›kl› hizmet verilebilmesi amac›yla Spor Toto Süper Lig maçlar›nda

"Federasyon Medya Temsilcisi" görevlen- dirmeye bafllad›.

Görev almaya bafllad›lar

TFF Temsilciler Kurulu taraf›ndan üst klasman düzeyinde atanan Federasyon Medya Temsilcisi (FMT), ligin ilk hafta- s›nda görev almaya bafllad›. Medya Tem- silcisi; müsabaka öncesi, s›ras› ve sonra- s›nda, kulüplerin medya sorumlular› ile birlikte kulüplerin, futbolcular›n ve teknik adamlar›n TFF Medya Talimat›'ndaki

maddelerin uygulanmas›n› yürütüyor.

FMT'ler ayr›ca maç günü ev sahibi kulüp ile Spor Toto Süper Lig'in resmi yay›nc›

kuruluflu Digiturk aras›nda koordinasyonu sa¤l›yor. Böylece Spor Toto Süper Lig'de oynanacak her maçta Üst Klasman Tem- silcisi (ÜKT), Federasyon Güvenlik ve Ak- reditasyon Temsilcisi (FGAT) ile Federas- yon Medya Temsilcisi olmak üzere, top- lam 3 temsilci görevlendiriliyor.

Bunun yan› s›ra Türkiye Futbol Federas- yonu ve Digiturk, stadyumlarda 2010- 2011 sezonundan itibaren naklen yay›n- larda uygulanacak yeni düzenlemeler ile ilgili çeflitli çal›flmalar gerçeklefltirdi.

Stadyumda standartlar

Kulüp ve stat yetkililerinin de kat›ld›¤› in- celeme gezilerinde; canl› anlat›m yerleri, röportaj alanlar›, kamera pozisyonlar› ve yay›n araçlar›n›n konufllanmas› gereken en uygun yerler tespit edildi. Yap›lan çal›flmalar ile yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de yer alan tüm tak›mlar›n oy- nayaca¤› stadyumlarda standardizasyon sa¤lanmas› amaçlan›yor.

Medya temsilcileri görevde

Manisa Giriflimciler Derne¤i

1. yafl›n› iftar yeme¤inde kutlad›

Manisa Giriflimciler Derne¤i 1. yafl›n› iftar yeme¤inde kutlarken, dernek baflkan› Murat Kümüfltekin, Manisa’n›n

ç›tas›n› yükseltecek, Manisa’y› gelifltirecek ve büyütecek projelerle çal›flmalar›n› sürdüreceklerini söyledi.

(3)

M

anisa Amatör Spor Ku- lüpleri Federasyonu (ASKF) Baflkan› ‹smail Ayd›n'›n babas› Necati Ayd›n (80) akci¤er kanseri nedeniyle vefat etti. 5 ayd›r evinde yata- rak tedavi gören Necati Ayd›n, önceki gece yaflam›n› yitirdi.

Ayd›n için Manisa fieyh Fenari Camisi'nde k›l›nan cenaze na- maz›na, ailesi ve yak›nlar›n›n yan› s›ra Vali Celalettin Gü- venç, Gençlik ve Spor ‹l Müdü- rü Süleyman fiahin ile ASKF yöneticileri, yak›nlar› kat›ld›.

Ayd›n'›n cenazesi, k›l›nan cena-

ze namaz›n›n ard›ndan Ahmetli ilçesine götürülerek Ahmetli Gül Dede Mezarl›¤›’nda top- ra¤a verildi.

ManisaSpor Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

‹smail Ayd›n’›n ac› günü

Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan, Ankaragücü maç›nda kendi- lerini taraftara affettirmek ve gerçek kapasiteyi göster- mek istediklerini belirterek,

"Pazar günü bizde taraftar- dan 90 dakika boyunca destek bekliyoruz.'' dedi.

A

sbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan, Ankaragücü maç› öncesinde yapt›¤› aç›kla- mada, lige istedikleri gibi bafllaya- mad›klar›n›, Kardemir Karabükspor maç›nda oynad›klar› futbolun tak›m›n gerçek gücünü yans›tmad›¤›n› söyle- di.

Tak›m›n kalitesini bildiklerini ifade eden Delan, ''Büyük tak›mlar da lig bafllang›c›nda kaza yapabiliyorlar. Biz de Kardemir Karabükspor maç›n› kaza olarak görüyoruz. Bu maç›n telafisini yapaca¤›z. Bu hafta saham›zda oynayaca¤›m›z Ankaragücü maç›yla kendimizi taraftar›m›za affettirmek ve gerçek kapasitemizi göstermek istiy- oruz. Bu süreçte seyircilerimizden sab›r istiyoruz. Taraftarlar›m›zdan pazar günü tribünlere gelip, 90 dakika boyunca bize destek olmalar›n› bek- liyoruz'' dedi.

T

eknik Direktörü Hakan Kutlu, Anka- ragücü maç›n›n bu sezon kendi saha ve seyircileri önünde oynayacaklar›

ilk maç oldu¤u için öneminin ayr› oldu¤u- nu belirterek, "Bu maçta taraftar›m›za gali- biyet arma¤an etmek istiyoruz." dedi.

Kutlu, Ankaragücü maç› öncesinde yapt›¤›

de¤erlendirmede, Karabükspor maç›n› bir kaza olarak gördüklerini söyledi. Hiç bek-

lemedikleri bir futbol ortaya koyduklar›n›

ifade eden Kutlu, "Maç› kazanma iste¤in- den son derece uzakt›k. Futbolcu arkadafl- lar›m›z›n futbol karakterlerinin bu olmad›-

¤›n› biliyoruz. Bizim performans›m›z›n bu olmad›¤›n› biliyoruz." diye konufltu. Genç teknik adam, Ankaragücü maç›n› kendi saha seyircileri önünde oynamalar›n›n bu maç›n önemini bir kat daha artt›rd›¤›n› ifa-

de ederek, " Taraftar›m›za galibiyet arma-

¤an etmek istiyoruz. Geçen haftaki görün- tümüzden uzak olaca¤›m›zdan hiçbir endi- flem yok. Galibiyeti iyi futbolla beraber ta- raftar›m›za arma¤an ederiz diye düflünüyo- rum. Biz futbolcular›m›za çok güveniyoruz.

Tak›m›m›z›n görüntüsü Karabük maç›ndaki görüntü de¤il. Bu haftay› kazas›z belas›z anlataca¤›m›za inan›yoruz." dedi.

"Taraftar›m›za

galibiyet arma¤an etmek istiyoruz"

M

anisasporumuz An- karagücü maç› ha- z›rl›klar›n› Tar›k Al- m›fl Spor Tesisleri’nde bütün h›z›yla sürdürüyor. Kara- bükspor ma¤lubiyetini geri- de b›rakan ve sadece Anka- ragücü maç›na konsantre

olan futbolcular›n h›rsl› ve is- tekli çal›flmalar› teknik heye- ti memnun ediyor. Manisas- por, Ankaragücü maç› haz›r- l›klar›n› bugün Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde saat 20:00’de gerçeklefltirece¤i antrenman ile sürdürecek.

M

anisasporumuzun yeni transferlerinden Gökhan Emreciksin, Karabükspor

maç›ndan iyi bir ders ç›kard›klar›n› söyledi.

Karabük maç›nda istedikleri sonucu alamad›klar›n›

ifade eden Gökhan, "Rakip karfl›s›nda istedi¤imiz oyunu da oynayamad›k. Bizi destekleyen herkesi üzdük. Bu hafta Ankaragücü maç›yla ilk gali- biyetimizi alarak ç›k›fla geçece¤imize inan›yorum.

‹yi bir motivasyon yalam›fl durumday›z. Kazanmak için sahaya ç›kaca¤›z." dedi.

HAKAN KUTLU:

DOKSAN DAK‹KA DESTEK

Futbolcular çok istekli

"Bu maçtan iyi

dersler ç›kard›k"

EMREC‹KS‹N:

Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto taraf›ndan düzenlenecek "Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig Kulüpler Toplant›s›", 19 A¤ustos Perflembe günü ‹stanbul Mövenpick Otel'de yap›lacak. Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan›

Mahmut Özgener ve Spor Toto Teflkilat Baflkan›

Bekir Yunus Uçar'›n ev sahipli¤i yapaca¤›

toplant›da Spor Toto 2.Lig kulüp baflkanlar› ile saat 15.00'de, Spor Toto 3.Lig kulüp baflkanlar›

ile saat 16.00'da bir araya gelinecek.

Kulüpler toplant›s› 19 A¤ustos’ta

(4)

Manisasporumuz, Pazar günü Ankaragücü ile ligde 9. rande- vusuna ç›kacak. Manisaspor’un Baflkent ekibi karfl›s›nda 2 gali- biyeti bulunuyor.

A

nkaragücü ile ligde 9. kez karfl›

karfl›ya gelecek olan Manisaspor, flimdiye kadar rakibi ile oynad›¤› 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3

ma¤lubiyet ald›. Siyah-beyazl›lar bu maçlarda rakibinin a¤lar›n› 7 kez hava- land›r›rken kendi kalesinde ise 7 gol gördü.

Ankaragücü’ne karfl›

9. randevuya ç›k›yoruz

2005-2006

●Manisaspor-Ankaragücü: 2-2

● Ankaragücü-Manisaspor: 0-2

2006-2007

● Ankaragücü-Manisaspor: 0-1

● Manisaspor-Ankaragücü: 0-1

2007-2008

● Ankaragücü-Manisaspor: 1-0

● Manisaspor-Ankaragücü: 1-2

2009-2010

● Ankaragücü-Manisaspor: 1-1

● Manisaspor-Ankaragücü: 0-0

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar› flöyle:

Maç›n hakemi Arslanbo¤a

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karfl›laflmalar›n› yönete- cek olan hakemler aç›kland›. Manisasporumuzun 19 May›s Stadyumu’nda Ankaragücü ile oynayaca¤›

karfl›laflmay› Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanbo¤a yönetecek. Karfl›laflmada Arslanbo¤a’n›n yard›mc›l›klar›n› Alpaslan Dedefl ve Mehmet fiahan Y›lmaz yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Ali fialk.

Kapal› tribün üst 20 TL Kapal› tribün alt B 15 TL Kapal› tribün alt A-C 10 TL Aç›k tribün 5 TL

Kale arkas› (Spil) 3TL

Ankaragücü maç› bilet fiyatlar›:

Manisasporumuz 2010-2011 sezonunda, 19 May›s

Stadyumu’nda Ankaragücü karfl›s›nda verece¤i mücadele ile taraftar›n huzuruna ç›kacak. 22 A¤ustos Pazar günü oynanacak karfl›laflma saat 22:00’de bafllayacak.

Tarzan evinde

coflacak

M

anisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftas›nda 19 May›s Stadyumu’nda taraftar›yla kavuflacak. Karabükspor karfl›s›nda beklenmeyen bir futbol ile ma¤lup olan siyah-beyazl›lar hem

taraftar›n›n huzurunda galibiyeti elde etmek, hem de taraftar›n› sevindirerek sezonun ilk 3 puan›n› hanesine yazd›rmak istiyor.

Manisaspor’da bu mücadele öncesinde sakat ve cezal› futbolcu bulunmuyor.

VIP - A 70 TL VIP - B 50 TL VIP - C 40 TL VIP - D 30 TL

Ankaragücü’ne karfl›

9. randevuya ç›k›yoruz

Rakibimizi tan›yal›m

M

anisasporumuzun Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta- s›nda konuk edece¤i An- karagücü 31 A¤ustos 1910'da Alt›- nörs ‹dmanyurdu ve Turan Sanat- karangücü'nün birleflmesiyle ku- rulmufltur. ‹ki kulüplü bir birlefl- meyle kuruldu¤u için kulübün ku- rucu iki baflkan› vard›r. Bu bafl- kanlar Kaz›m Bey ve Hasan Musli- hiddin Bey'dir.

2009-2010 sezonunu 13. s›rada tamamlayan Ankaragücü, 100. y›- l›n› yaflad›¤› Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonuna ise 2-0’l›k Trabzonspor ma¤lubiyetiyle baflla- d›. Teknik Direktör Ümit Özat’›n teknik yönetimindeki Baflkent eki- binde Manisaspor maç› öncesinde ise Vittek, Senecky, Umut, Do¤an ve Hanifi’nin tedavileri devam edi- yor. Bu futbolcular›n Pazar günü forma giyip giyemeyece¤i netlefl- mifl de¤il.

2 eski Manisasporlu

Rakip Ankaragücü’nün Manisas- por’a karfl› oynayaca¤› maç kadro- sunda, Manisasporlular›n çok ya- k›ndan tan›d›¤› bir isim yer al›yor.

Geçen y›l Manisaspor kaptan› ola-

rak forma giyen Güven Varol, bu y›l Ankaragücü formas›yla Mani- saspor’a karfl› oynayacak.

3 sezon önce Manisaspor kadro- sundan ayr›lan Metin Akan da rakip kadroda yer alan di¤er eski Manisasporlu.

Gelenler

Sar›-lacivertlilerde 2010-2011 sezo- nunda, Stanislav Sestak (Bochum- forvet), Hürriyet Güçer (Ankaras- por-orta saha) U¤ur Uçar (Galata- saray-defans) Micheal Zewlakow (Olympiakos-orta saha), Ayd›n Toscal› (Kayserispor-defans), Gü- ven Varol (Manisaspor-orta saha), Turgut fiahin Samsunspor-forvet) tak›ma dahil olan isimler olurken,

Gidenler

Serkan K›r›nt›l› (Serbest kald›-ka- leci), Cihan Haspolatl› (‹stanbul B.B.-orta saha), Luiz Henrique de Sousa (Kas›mpafla-defans) El Yasa Süme (Gaziantepspor-defans), ‹l- kem Özkaynak (Antalyaspor- defans), Semavi Özgür (Manisas- por-orta saha), Emre Aygün (Es- kiflehirspor-forvet) ise Ankaragücü ile yollar› ayr›lan isimler oldular.

(5)

80

’li y›llarda Bulgaristan’›n Türklere uygulad›¤› bask› politikas›ndan kaç›p

‹zmir’e gelen Semavi, "Türkiye’ye gelmeseydik" ile bafllayan cümlesine tüm sa- mimiyeti ile flöyle devam etti: "Kimli¤ini kay- betmifl birer davar çobanlar› olurduk. Bu ülke- nin k›ymetini bilmek laz›m"

Türkiye’ye geldikten sonra s›k›nt› yafla- d›n m›?

Politik bir neden yüzünden yaflad›¤›n›z yerler- de uzaklaflmak çok kolay de¤il. Y›llarca aile- mizin di¤er fertleri Bulgaristan’da yaflad›. Ben ailemle birlikte Türkiye’ye geldim. S›k›nt› ya- ratan tek fley kardefl gibi bir arada büyüdü-

¤üm amca çocuklar›mdan ayr›lmakt›. Ancak birkaç sene sonra onlarda Türkiye’ye geri gel- diler.

Futbola tan›flman nas›l oldu?

Bulgaristan’da babam hayvanc›l›kla u¤rafl›yor- du. Biz de a¤abeyimle ona yard›m ediyorduk.

Bir yandan da buldu¤umuz bofl zamanlarda futbol oynuyorduk. Çok küçük oldu¤umuz için futbola dal›yor ve saatlerce oynuyorduk. E¤- lenmek amaçl› böyle bafllad›k. Ancak Türki- ye’ye geldikten sonra ‹zmir Bornova’da bir ar- kadafl›m›n babas›, babamla konuflup mutlaka bir futbol okuluna gitmem gerekti¤ini söyle- mifl. Babam da beni Alt›nay Ceylanspor isimli bir tak›m›n spor okuluna yazd›rd›. Gerçek an- lamda forma giyiflim böyledir.

Futbolcu olmaya ne zaman karar verdin?

Profesyonel olarak futbola bafl- lay›ncaya kadar hangi tak›mlar- da forma giydin?

Ailem benim okumam› çok istedi.

Özellikle Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldikten sonra, iyi bir e¤itim alma- m›z babam›n en büyük iste¤iydi.

Ben Türkiye’de okula bafllad›ktan sonra temel e¤itimimi tamamlad›m.

Ancak okumak istemedi¤imi de ba- bama söyledim. Alt›nay Ceylans- por’da futbol oynarken en büyük is- te¤im futbolcu olmakt›. Ben o za- man futbolcu olmaya karar verdim.

Petkimspor, Alanyaspor ve arkas›- dan Kocaelispor’da oynad›m. Koca- eli’de Bank Asya 1. Lig fiampiyonlu-

¤u yaflad›m. Kocaelispor ile yollar›- m›z› ay›rd›ktan sonra Ankaragücü ile anlaflt›m. fiimdi ise Mani- saspor’day›m.

Manisaspor’a geliflin nas›l oldu?

3 y›ld›r Manisaspor ile hep iletiflim halindeydik. Çok gariptir her sezon sonunda her sezon bafl›nda görüflür- dük bir flekilde ama transfer gerçek- lefltiremedik. Bu y›la nasipmifl.

Manisaspor’da hedeflerin neler?

Ben hep realist oldum. Ütopik bakmamak la- z›m. Ben mücadeleyi seven, vazgeçmeyen ve h›rsl› bir oyuncuyum. Mutlaka bu tak›ma kat- k›lar›m olacak. Öncelikle iyi futbol oynayarak kaliteli bir tak›m izletmek istiyoruz. Ben ise sahaya h›rsl› ve mücadeleci bir Semavi koyup taraftar›m›z iyi futbol izzlemelerini sa¤lamak istiyorum. Zaten iyi futbol bir süre sonra mut- laka baflar› getiriyor.

Sen antrenör olsan, Semaviyi neden kad- ronda görmek istersin?

Semavi, mücadele etmeyi seviyor. Bunun d›- fl›nda vazgeçmiyor. H›rsl› oyuncular rakibi yo- rar ve hata yapt›r›r. Semavi’yi bu nedenle kad- romda görmek isterim ama fizik yap›s› olarak güçsüz. Bu dezavantaj› zeki oynayarak avan- taja çevirdi¤i sürece baflar›l›.

Hobin veya sürekli takip etti¤in ilgi alanlar›n var m›?

Ben ev hayat›n› çok seviyorum antrenman ve

maçlar d›fl›nda hep evde zaman geçiririm ve evde oldu¤um süre hiçbir fley yapmamay› se- viyorum. Yeni evlendim genelde eflimle bera- ber zaman geçiriyoruz. Genelde yorucu geçi- yor günlerim. F›rsat buldukça evde oluyorum,

bunun d›fl›nda antrenman ve maçlar oluyor zaten.

Semavi isminin anlam› ve hayat görüflün nedir?

Semavi dini bir isim. Kutsal kitaplar›, melekler arac›l›¤› ile vahiy gönderilerek yay›lan tek tan- r›l› dinlere Semavi denir. Semavi gökyüzünden gelen, Allah’tan gelen anlam› da tafl›yor. Ha- yat görüflüm ise çocuklu¤umdan beri hep ay- n›yd›. Hep sabretmeyi flükretmeyi ve azmet- meyi kendime ilke edindim ve öyle de devam edece¤im.

Manisaspor taraftarlar›na neler söyleye- ceksin?

Bu y›l yepyeni bir sayfa açt› Manisaspor. ‹yi kötü günler olacak elbette, önemli olan iyi günde kötü günde tak›m, taraftar el ele olmak.

Lige iyi maçlarla bafllamak elbette çok iyi olur ancak önemli olan nas›l bafllad›¤›m›z de¤il na- s›l bitirdi¤imiz. Bize inans›nlar ve destek ver- sinler yeter.

S

por Toto Süper Lig’in 1. haftas›nda deplasmanda Karabük ile karfl›la- flan siyah beyazl› ekibimizi, maç›

Manisa’da takip eden taraftarlar yaln›z b›rakmad›lar. Bir araya gelen yaklafl›k 100 Manisaspor taraftar› Manisaspor’u gönülden desteklediler. Ekran bafl›nda bir araya gelen Manisaspor taraftar›, te- zahürat ve alk›fllarla tak›mlar›n› destek- lerken, oynanan futbol sonucu kaybedi- len 3 puan, Manisa’da üzüntü yaratt›.

Tribünlerin yeniden canlanmas› ve s›- k›nt›s›z günler geçirmek için muhakkak puanlarla tan›flmak isteyen tak›m›m›z, taraftar›n da deste¤i ile kendi evinde a¤›rlayaca¤› Ankaragücü’nden puan ç›- karmay› hesapl›yor. Manisasporlu taraf- tarlar ise Karabük maç›n›n geride kald›-

¤›n› belirterek; Ankaragücü maç›nda tek yürek, tek ses olarak Manisaspor’un yan›nda yer alacaklar›n› belirttiler.

Ç

ek Cumhuriyeti’nde 23-29 A¤ustos 2010 tarihlerinde dü- zenlenecek Vaclav Jezek Turnu- vas›'na kat›lacak olan U18 (01.01.

1993) Genç Milli Tak›m›m›z›n aday kadrosu aç›kland›. Manisasporumuzun

genç futbolcusu Eray Ataseven de aday kadroya davet edilen futbolcular aras›nda yer ald›. Kadroda yer alan oyuncular 20 A¤ustos 2010 Cuma gü- nü saat 12.00'de ‹stanbul Yeflilköy Wow Airport Hotel'de toplanacak.

Taraftar Ankaragücü maç›n› bekliyor

Eray U18

Milli Tak›m›’nda Eray

U18

Milli Tak›m›’nda

Haftaya Çek

Cumhuriyeti’nde düzenlenecek

turnuvaya kat›lacak

Manisaspor’un bu y›l çok fley bekledi¤i Semavi Özgür, Bulgaristan’da bafllay›p Tür- kiye’ye uzanan futbol yaflam›nda, kendisi için belirledi¤i hedefleri, Türkiye’ye gel- dikten sonra yaflam›nda de¤iflenleri ve Manisaspor’da yapmak istediklerini anlatt›.

Semavi Özgür kimdir?

•Do¤um günü: 6 fiubat 1982

•Medeni Durumu: Evli

•Aile: 2 Erkek kardeflin küçü¤ü

•En sevdi¤i yemek: Kuru fasulye

•En sevdi¤i fiark›c›: Y›ld›z Tilbe

•En sevdi¤i flark›: "Vursalar ölemem"

•En sevdi¤i fley: Araba kullanmak

•En belirgin kiflisel özelli¤i: Sakinli¤i ve do¤all›k

•Futbol profilinde avantajlar›: H›rsl›, ak›ll›, sab›rl›

•Futbol profilinde dezavantajlar›:

Minyon fizik yap›s›

Bu ülkenin

k›ymetini iyi bilmek laz›m

(6)

Cazg›r

‹lk maçlar›, PEHL‹VANLARIN

Is›n›rken birbirlerine yapt›klar›

EL, ENSE yoklamalar›na Benzetirim.

Coflkuyu art›ran CAZGIR’IN SES‹ kulaklar›mdan hiç ç›kmaz.

"ALT’A DÜfiDÜN D‹YE ÜZÜLME,

ÜSTE ÇIKTIM D‹YE SEV‹NME"

Sezonun ilk maçlar›ndan Kimin, kime üstünlük sa¤layaca¤› belli olmaz.

SÜRPR‹ZLER pefli s›ra gelir.

Bir bakars›n›z gündüz GÜNEfi,

Gece Y›ld›zlar›n alt›nda, AY ÇARPMASINA u¤rars›n›z.

T›pk›

Galatasaray’›n, Sivas’a;

Bizim KARABÜK’E çarp›lmam›z gibi.

Lig’te,

En az 5 hafta daha ÇARPILMALAR, ÇIRPILMALAR sürer.

Çünkü

Tak›mlar›n F‹Z‹K KOND‹SYONLARI Henüz oturmad›.

Kamp çal›flmalar›ndaki afl›r›

Yüklenmeler, YORGUNLU⁄A, Dolay›s›yla

Futbol oynamaya dönük YILGINLI⁄A

Yol açar.

Gerçe¤i vurgularsak O meflhur f›kradaki gibi KAFA BIKIKTIR!

Birde afl›r› SICAKLARIN Vücutta açt›¤›

RUHSAL ve F‹Z‹K‹

Yaralar› eklerseniz, B›rak›n

MA⁄LUB‹YETLER‹, SPORCULARIN HAYATLARINI

KAYBETMED‹⁄‹NE DUA edersiniz.

‹lk maçlar›n günah› olmaz.

Tribünlerde,

tv’lerin bafl›nda oturup Elefltiri yapmak kolayd›r ama

‹NSAFSIZLIKTIR.

Bu günlerde,

‹NSANO⁄LU 42 derecelere Varan s›caklarda

NEFES almakta Zorlan›rken

Yorumcular›n BUZ KESEN konuflmalar›

Ve YAZILARI AYIPTIR.

ACIMAMIZSA elefltiri yapanlardan FUTBOL

Oynamam›fl olanlar›

anlayabilirim.

Lakin, Geçmiflte

PROFESOYONELCE top Oynam›fl olanlar›n

elefltirilerine,

Kat›lmam mümkün de¤ildir.

Yazd›klar›m, MAN‹SASPOR MA⁄LUB‹YET‹NE KILIF de¤ildir.

Lig’in en kötü tak›mlar›ndan Birine yenildik ama

DÜNYA’NIN, sonu da de¤il.

Her yenilgi DERS’T‹R.

Dersimizi ANKARAGÜCÜ maç›nda

‹yi çal›fl›r, geçeriz.

TELAfiA, END‹fiEYE, KORKUYA,

Gerek yok!

Sezon bafl›nda olur böyle fleyler.

Ne demiflti CAZGIR?

"ALT’A DÜfiTÜN D‹YE ÜZÜLME,

ÜST’E ÇIKTIM D‹YE SEV‹NME"

Henüz ortada

Afl›r› üzülecek, afl›r› sevinecek Bir durum yok.

Salt,

P‹YASADA

MAN‹SASPOR’UN KÖTÜ olmas›n›

Bekleyen yüzlerce CAZGIR d›fl›nda.

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, Karabükspor maç›ndaki görüntünün tak›m›n gerçek görüntüsü olmad›¤›n› söyledi.

Manisasporumuzun yeni transferleri Dica, Kahe,

Gökhan Emreciksin, Ömer Aysan ve Semavi Özgür, Kardemir Demir Çelik Karabükspor maç›yla birlikte

Manisaspor formas› alt›nda ilk resmi maçlar›na ç›kt›lar.

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonu ilk hafta mücadelesinde, ligin yeni tak›m› Karde- mir Karabükspor’a 2-1 ma¤lup oldu. Karfl›laflmada ev sahibi tak›ma galibiyeti getiren goller 46. dakikada Emenike ve 80. dakikada Angelov'dan gelirken ekibimizin tek golünü 90. dakikada Kahe kaydetti.

‹yi bafllayamad›k 2-1 2-1

M

anisasporumuz sezonun ilk hafta mücadelesinde Kardemir Demir Çelik Karabükspor kar- fl›s›nda istedi¤i futbolu sahaya yans›- tamay›nca, haftay› hiç düflünülmeyen- meyen bir sonuç olan yenilgiyle ka- patt›.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Fatih Ceylan'›n sol kanat ortas›nda topu tamamlayan Cernat'›n flutunda top kaleci ‹lker'de kald›.

8. dakikada ceza alan› içinde Emenike ile fienol aras›ndaki anlaflmazl›kta top rakip kalecide kald›.

10. dakikada Seriç'in pas›nda ceza alan› d›fl›ndan topa vuran Cernat'›n flutu, az farkla kale dire¤i üzerinden auta gitti.

21. dakikada Cernat'›n pas›nda Emeni- ke ceza sahas› içinde kaleciyle karfl›

karfl›ya kald›, vuruflunda kaleci ‹lker topa sahip oldu.

26. dakikada defans›n uzaklaflt›rmaya çal›flt›rd›¤› topa ceza alan› d›fl›ndan sert vuran Momha, topu az farkla auta gönderdi.

29. dakikada maç›n hakemi Hüseyin Göçek taraf›ndan 1 dakika su molas›

verildi.

35. dakikada Emenike'nin sol kanattan orta yaparak ceza alan› içinde topla buluflan Fatih Ceylan'›n flutu üstten auta ç›kt›.

46. dakikada Cernat'›n orta sahadan pas›nda topla buluflan Emenike'nin çaprazdan sert vuruflunda top kaleci- nin sa¤ yan›ndan a¤larla bulufltu: 1-0

73. dakikada Cernat'›n ortas›nda topla buluflan Deumi Tchani'nin, ceza alan›

d›fl›ndan sert flutunu kaleci ‹lker kor- nere gönderdi.

80. dakikada Kardemir Karabükspor'un

kulland›¤› kornerde, Angelov topu a¤- lara gönderdi: 2-0

90. dakikada Kahe'nin kulland›¤› ser- best vuruflta baraja çarpan top, kaleci VJekoslav'un solundan a¤lara gitti. 2-1 Stat: Dr. Necmettin fieyho¤lu

Hakemler: Hüseyin Göcek, Kemal Y›lmaz, Erdem Bay›k

Kardemir Karabükspor: Tomiç VJekoslav, Birol, Mehmet, fienol, Cernat (Dk.82 Hakan), Kerim, Deumi Tchani, Seriç, Silva, Emenike (Dk. 73 Emil Angelov), Fatih (Dk. 61 Ferdi)

Manisaspor: ‹lker, Burak, Yi¤it, Nizamettin (Dk. 56 Isaac), Gökhan (Dk.

76 Yi¤it ‹smail), Simpson, Dica (Dk. 78 Semavi), Momha, Ömer, Hüseyin, Kahe

Goller: Dk. 46 Emenike, Dk. 82 Angelov (K.Karabükspor), Dk. 90 Kahe (Ma- nisaspor)

Sar› kartlar: Dk. 79 Silva, Dk. 80 Mehmet (Karabükspor), Dk. 42 Nizamet- tin, Dk. 89 Simpson ve Burak (Manisaspor)

Yönetim Kurulu yaln›z b›rakmad›

M

anisaspor Yönetim Kurulu, Ka- rabük deplasman›na adeta ç›- karma yapt›. Baflkan Kenan Yaral›, 2. Baflkan Sait Cemal Türek, Asbaflkanlar Selami Delan ve Ersin Öz- tafl, yönetim kurulu üyeleri Fatih Y›ld›z, Hüseyin Fehmi Yersel, Gürkan Koyun- cu, Emre Hasgör, Atilla Efendio¤lu ve Ali R›za Erdo¤an; Karabük maç›nda protokol tribünündeki yerlerini alarak tak›m› yaln›z b›rakmad›lar.

“Tak›m›n gerçek görüntüsü bu de¤il”

M

anisasporTeknikDirektörü

Hakan Kutlu, Kara- bükspor karfl›laflmas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›kla- mada futbolcular›nda kazanma h›rs›n›n olmad›¤›n› ifade ederek flunlar› söyledi: "Rakip oyuncularda daha çok kazanma h›rs› vard›, Kardemir Karabükspor'u tebrik ediyorum.

Girdi¤imiz az say›daki pozisyonlar› de¤erlendi- remedik. Performans›

beklentinin alt›nda olan oyuncular›m›z vard›.

Tak›m›n gerçek görün- tüsünün bu olmad›¤›n›, bugünden itibaren kazanmaya al›flk›n tak›m olaca¤›m›z›

söyleyebilirim."

Yeni

transferler ilk maçlar›na

ç›kt›lar

(7)

M

anisa Judosu’nda ba- flar›l› sonuçlar devam ediyor. Salihli Beledi- yespor sporcusu Firdevs Top- rak 14-15 A¤ustos tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Judo Ümitler Balkan fiampiyona- s›’nda önemli bir baflar›ya im- za att›. S›rbistan’›n Kikinda kentinde gerçekleflen flampi- yonada Ümit Milli Tak›m›’m›z ad›na mücadele eden Firdevs Toprak, +70 kiloda birinci ola- rak ülkemize alt›n madalya getirdi. Ümit Milli Tak›m›’m›z ayr›ca flampiyonada 5 alt›n madalya elde ederek, gururu- muz oldu. Elde etti¤i flampi- yonluktan dolay› çok gururlu oldu¤unu ifade eden Toprak, çal›flmalar›n karfl›l›¤›n› ald›¤›- n› belirterek, "Buraya gelirken

mutlaka madalya almay› hedefliyordum. Rakipler gerçekten çok güçlüydü ve mücadeleler zorlu geçti.

Fakat ben alt›n madalya almay› hak ettim. Ülkeme bu alt›n madalyay› kazand›rd›¤›m için çok mutlu- yum." diye konufltu. Bundan sonraki hedefinin Avru- pa fiampiyonlu¤u oldu¤unu da sözlerine ekleyen Toprak, "Balkan fiampiyonlu¤u benim için basamak- t›. As›l hedefim Avrupa fiampiyonu olup, daha büyük organizasyonlarda yer almak." diye konufltu.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz ise sporcusunu tebrik ederek, böyle bir baflar›y› bekle- diklerini söyledi. Ayaz, "Firdevs ile çal›flmalar› madal- ya hedefleyen bir flekilde yapt›k. Sporcum böyle bir baflar›y› sonuna kadar hak etmifltir. Ben de onun ho- cas› olmaktan son derece gurur duyuyorum. Alt›n madalya alarak ülkemizi ve flehrimizi en iyi flekilde temsil eden Firdevs Toprak’› kutluyorum." fleklinde konufltu.

Manisa’da Recep K›l›nç’tan sonra bir balkan zaferini de Firdevs Toprak elde etti. 14- 15 A¤ustos tarihlerinde S›rbistan’da düzenlenen Judo Ümitler Balkan fiampiyonas›’nda ülkemizi temsil eden Toprak, +70 kiloda tüm rakiplerini eleyerek birinci oldu.

M

anisal› kick boksçular, Mu¤la’da düzenlenen Tür- kiye ‹lleraras› Kick Boks Zafer Turnuvas›’nda madalyalar›

toplad›. 10 ilden 400 sporcunun ka- t›ld›¤› turnuvada Manisa Jeet Kune Do Spor Kulübü, Ahmetli Kick Boks ‹htisas Spor Kulübü ve Flash Taekwondo ‹htisas Spor Kulübü, Manisa’y› temsil etti. Manisa’dan toplam 13 sporcunun kat›ld›¤› tur- nuvada sporcular›m›z 1 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyas›

ald›lar. Kick boksta Türkiye’nin ön- de gelen kulüplerini geride b›rak- t›klar›n› belirten Kick Boks ‹l Tem- silcisi Ediz Bar›fl, "Bizim aç›m›zdan çok güzel bir turnuvayd›. 13 spor- cudan 10’unun derece yapmas›, bu ifli ne kadar do¤ru yapt›¤›m›z›n bir

göstergesi. Daha iyi dereceler elde edebilirdik; ancak çok flanss›z maçlar ç›kard›k. Özellikle genç er- keklerde ald›¤›m›z derecelerle ileri- si için büyük umutlar verdik." dedi.

Kick boksun altyap›s›n› her geçen gün gelifltirdiklerinin de alt›n› çizen Bar›fl, "Kick boksun geliflmesi için çok ciddi çal›flmalar yap›yoruz. Ah- lakl› ve baflar›l› sporcular yetifltir- menin yan›nda antrenör ve hakem de yetifltiriyoruz. Federasyonun bu yönde düzenledi¤i kurslara kat›l- maya özen gösteren bir ekibiz. Bu branfl›n geliflmesine katk›da bulu- nan Jeet Kune Do Spor Kulübü ve Ahmetli Kick Boks ‹htisas Spor Ku- lübü ve Flash Taekwondo ‹htisas Spor Kulübü’ne teflekkür ediyo- rum." dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Mu¤la ‹l Temsilci¤i ta- raf›ndan ger- çeklefltirilen Türkiye ‹llera- ras› Kick Boks Zafer Turnu- vas›’nda Manisal›

sporcular 10 madalya elde ettiler.

Antrenöre sürpriz hediye

D

evlet sanatç›s›

olan ve 20 y›ld›r resimle u¤raflan Hidayet Gültekin, kendi yapt›¤› ve Kültür Ba- kanl›¤›’ndan onayl›

"Dere Kenar›" adl› pey- zaj ya¤l› boya tabloyu Judo Antrenörü Fatih Akçan’a hediye etti.

Judocular›n Yener Kah- yalar Spor Salonu’ndaki idman›n› ziyaret eden Gültekin, 5 y›ld›r o¤lu- ma spor hocal›¤›n› ya- pan Akçan’›n, o¤lu üzerinde büyük eme¤i oldu¤unu ifade ederek,

"Hocam›z›n çocuklar›- m›z üzerindeki eme¤i tart›fl›lmaz. Özellikle

o¤lumun iyi bir sporcu ve ayn› zamanda ahlakl› ve disiplinli bir birey olmas› yönün- de katk›lar sa¤lad›. Ben de verdi¤i emek- lerden dolay› hocam›za teflekkür etmek için, kendi yapt›¤›m ve Kültür Bakanl›-

¤›’ndan 2007 y›l› onayl› "Dere Kenar›" adl›

peyzaj ya¤l› boya tabloyu Akçan’a hediye etmeyi düflündüm. Bu hediyeyle uzun y›l- lar bizi hat›rlar." diye konufltu.

Eren Gültekin’in 5 y›ld›r judo antrenörlü-

¤ünü yapan Fatih Akçan ise tablonun çok güzel ol- du¤unu belirterek, "Eren bizim 5 y›ld›r sporcumuz ve kendisiyle baflar›l› ça- l›flmalar›m›z devam ediyor.

Polis memurlu¤u yapan fakat iyi bir resim yapma yetene¤i olan Hidayet A¤abey, yapt›¤› eserlerle devlet sanatç›s› unvan› al- m›fl bir kifli. Kendi yapt›¤›

bu güzel tabloyu hediye ederek bizi onore etti. Ben de bu tabloyu sporcular›m ad›na al›yorum ve Hidayet hocam›za çok teflekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan önümüzdeki sezon çal›flmalar›n›n yo¤un bir tempoda sür- dü¤ünü de sözlerine ekleyen Akçan,

"Miniklerimizin h›rs› ve iste¤i bizleri çok mutlu ediyor. Çok yak›nda Milli Tak›m düzeyinde sporcular ç›karaca¤›m›za inan›yorum." fleklinde konufltu.

20 y›ll›k ressam Hidayet Gültekin, Manisal› Judo Antrenörü Fatih Akçan’a "Dere Kenar›" adl›

peyzaj ya¤l› boya tablosunu hediye etti. Kültür Bakanl›¤›’ndan 2007 y›l› onayl› tabloyu, minik ö¤rencilerinin önünde alan genç antrenör, ald›¤› hediyenin unutulmaz oldu¤unu söyledi

Manisal› kick boksçulardan 10 madalya

●Y›ld›zlar

Batuhan SALTIK, 50 Kg 2.si Manisa Jeet Kune Do S.K.

● Genç Erkekler

O¤uzhan SALTIK 54 Kg 3.sü Flash Taekwondo S.K.

Ali ERDO⁄AN 57 Kg 2.si Manisa Jeet Kune Do S.K.

Alpaslan CENG‹Z 60 Kg 3.sü Manisa Jeet Kune Do S.K.

Emre DUMAN 75 Kg 3.sü Manisa Jeet Kune Do S.K.

Ça¤lar SEÇ‹LM‹fi 80 Kg 2.si Manisa Jeet Kune Do S.K.

Müjdat TÜRKOL 85 Kg 2.si Manisa Jeet Kune Do S.K.

● Genç Bayanlar

Merve KARABENL‹ 52 Kg 2.si Manisa Jeet Kune Do S.K.

● Büyükler

Feyyaz DEN‹Z 60 Kg 1. si Manisa Jeet Kune Do S.K.

Selahattin AKAY 71 Kg 4. sü Ferdi Yahya ASLAN 75 Kg 4. sü Ferdi

Tayfun ÖZCAN 81 Kg 3.sü Ahmetli Kick Boks S.K.

Sporcular›n elde etti¤i dereceler flöyle:

Salihlili Firdevs

Balkan fiampiyonu

(8)

M

anisal›lar onu çok yak›ndan tan›yor. 1973 y›l›ndan beri bir fiil Manisa’n›n ticari, sosyal, siyasi ve son olarak spor yaflam›nda yetkin olmay› baflard›. Manisa Ticaret Borsas› Baflkan› ve Türkiye Futbol Fe- derasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ile yapt›¤›m›z röportajda Mani- sa’n›n flehir profilini ortaya koyan Ko- flar, ald›¤› görevlerde kendisine inana- rak destek veren ve elefltiren herkese teflekkür etti ve ekledi.

"Bir yola önce kendiniz için ç›kars›n›z;

Ancak bazen geldi¤iniz noktan›n, si- zin kiflisel kazanc›n›z veya tatmininiz- le bir ba¤› kalmam›flt›r. Yaflad›¤›n›z topluma sizin arac›l›¤›n›zla sunulacak hizmetleri düflündükçe hissetti¤iniz o heyecan, kiflisellikle kazançlarla k›yas- lanamayacak kadar büyüktür."

‹lk orta ve lise e¤itimini Manisa’da ta- mamlayan Arif Koflar 1973 y›l›nda ti- carete bafllad›. Anavatan Partisi Ma- nisa Merkez ‹lçe Teflkilat› baflkan› ol- du. Birbirinden farkl› birçok kulvarda ad›ndan söz ettirmeyi baflard›. Hep konufluldu…

Koflar; Röportaj sorular›m›z›, tafl›d›¤›

tüm unvanlar› kap› önünde b›rakarak, tecrübe ve gerçekçili¤iyle, tak›ma ye- ni kat›lm›fl genç futbolculara cesaret afl›layan bir kaptan samimiyetinde ce- vaplad›.

Manisa’n›n ticari, siyasi, sosyal ve kültürel potansiyeli göz önün- de bulunduruldu¤unda flehir ola- rak hedefi ne olmal›d›r?

Bu çok genifl yelpazede incelenmesi gereken bir konu. Manisa’n›n ticaret, sanayi, ve sosyal potansiyel de¤er- lendirilip hangilerinin ayn› hamurda kar›ld›¤› belirlendikten sonra, tek bir hedef koyabiliriz. Ancak bunu aç›k yüreklilikle söylüyorum. Manisa mev- cut potansiyellerinin hiçbirini tam an- lam›yla kullanam›yor.

Neden böyle bir sorun yaflan›yor?

Kentte herkes kurumlar aras› iletiflim- sizlik ve kopukluktan söz eder ama kimse derinlemesine bir durufl ve emek verilmesi gerekti¤i zaman tafl›n alt›na elini koymaz. Çünkü elefltiri kültürünü gelifltirmek maalesef giri- flimcilik kültürünü gelifltirmekten da- ha kolay. Bir futbolcu, sahada 90 da- kika ter döker, çal›fl›r u¤rafl›r ama bu- na ra¤men takdir edilmez ve sürekli elefltirilirse, bir de yedek oturan oyun-

cuyla ayn› de¤eri görürse, hiçbir za- man ç›k›p da sahaya oynamaz. Risk almaz, elini tafl›n alt›na koymaz, tabii böyle olunca ortada oyun da olmaz.

Manisa’n›n durumu böyle kimse risk almak istemiyor. Manisa Türkiye’nin 9. büyük kenti. Hiç öyle bir görüntüsü var m›?

Neden insanlar›n böyle afl›lmas›

zor bir görüflleri var?

Bu bir al›flkanl›¤a dönüflmüfl, sanayi ve ticarette etkin kurul olarak görev üstlenmifl kifliler yeni gelen nesli do¤- ru yönlendirmemifl. Yoksa neden bu flehir bu kadar güçlü bir potansiyeli varken bundan faydalanmas›n? Bura- da ben kimseyi suçlam›yorum. Herkes gelene¤i devam ettiriyor. Bu sadece flehrime küçük bir özelefltiri.

Spor ile aran›z nas›l futbol ile il- gilendiniz mi?

Fiili olarak, profesyonel olarak de¤il ama bir dönem amatör olarak futbol oynam›flt›m.

Manisa Ticaret Borsas› Baflkan›

ve TFF Yönetim Kurulu üyeli¤i görevini baflar›yla yürütüyorsu- nuz. Bu süreç nas›l geliflti?

Manisa’da Manisaspor’un çekici güç oldu¤u bir futbol dinamizmi olufltu.

Uzun zamand›r, amatör futbol, tak›m sporlar›, tesisleflmenin ivme kazand›¤›

bir süreçteydi. Çok büyük bir potansi- yel vard› ancak tüm bu organizasyon- lar›n yönetimini sa¤layan kurum da Manisa’y› temsil edecek birinin olma- mas› bizi çok üzüyordu. Beni bu ko- nuda çok yüreklendiren; sadece spor- da de¤il bir çok konuda Manisa’ya çok büyük kazan›mlar sa¤lanmas›nda ön ayak olmufl Baflbakan Yard›mc›m›z Say›n Bülent Ar›nç’›n TFF Yönetim Kurulu’nda yer almam konusunda verdi¤i destek beni motive etti ve gö-

revime heyecan katt›. Kendisinin des- te¤i, Manisa’ya futbol anlam›nda hak etti¤i kazan›mlar› sa¤layacak gücü oluflturdu.

TFF’nin Manisaspor’a bak›fl› na- s›l? Nas›l bir profil var?

Bu soruyu bir Manisal› olarak de¤il samimiyetle TFF yönetiminde yer alan objektif bir yetkili olarak cevapl›- yorum. Manisaspor çok mütevaz›, çok sayg›l› ve iflleri mümkün oldu¤unca

profesyonel götürmeye çal›flan, ula- fl›m, konaklama ve co¤rafi flartlar aç›- s›ndan bak›ld›¤›nda rahat bir deplas- man ve kendi halinde bir tak›m.

TFF’nin Manisa’ya yat›r›m ve planlamalar›nda neler var?

Bütün flehirlerimize ve bütün tak›mla- r›m›za mevcut potansiyelleri oran›nda yat›r›m yapabiliyoruz. Bu nedenle Ma- nisa çok önemli bir s›çrama yapt›. Bu potansiyeli sa¤layan etkenler aras›nda yer alan maddelere bakarsak, flehrin tak›m› süper ligde, ilçe tak›m› Bank Asya 1. Ligi’nde mücadele veriyor, flehirde yap›lan ulusal ve uluslararas›

futbol organizasyonlar›nda konakla- madan, kat›l›mc›lar›n a¤›rlanmas›na kadar üst düzeyde bir koordinasyon var. Hakem ve temsilci raporlar›ndan gördü¤ümüz sürekli olumlu veriler Manisa’y› daha da prestijli yapacakt›r.

Bu nedenle Manisa futbolda Ege böl- gesinin a¤abeyi konumunda hat›r›n›

sayd›r›r bir flehir. Bu nedenle yap›lan yat›r›mlar da bu oranda olacakt›r. Ay- r›ca Manisa’n›n Amatör Spor Kulüple- ri Federasyonu’nda etik kurulu bulu- nuyor Manisa sadece profesyonel de-

¤il, amatör, H‹F bayan futbol ve daha

bir çok branflta söz sahibi olmaya aday. Bir iki örnek vermek gerekirse Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bahçesi ve Akhisar’a sentetik çim saha yapt›rd›k. Merkezde ki futbol sahalar›n›n iyileflme h›z›n›

görüyorsunuz. UEFA normlar›na para- s› haz›rlanm›fl bir saha projesi daha var ancak, üzülerek söylüyorum yerel yönetimin son dönemde futbol yat›r›- m› ile ilgili tutumu bu yat›r›m›n›n ha- yata geçmesini engelliyor.

KOfiAR, BELED‹YE BAfiKANINA

S‹TEM ETT‹

Eskiden omuz omuza emek verdi¤im

"Benim her baflar›m›n alt›nda Arif Ko- flar’›n imzas› vard›r" diyen, yöneticilik yapt›¤› dönemde belediye baflkanlar›- n›n tutumundan rahats›zl›k duyan ve muzdarip olan say›n belediye baflkan›, flimdi masan›n di¤er taraf›na geçince neden siz de o çok elefltirdi¤iniz du- yars›z yöneticilerden oldunuz? Bera- ber Manisaspor’da görev yapt›k. En uzun asbaflkanl›k görevini ben yap- t›m. O günlerde yöneticilerin tutumla- r›ndan yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar› çok iyi biliyorsun. fiimdi bu durum ne?

Manisa Ticaret Borsas› Baflkanl›-

¤› ve TFF Yönetim Kurulu üyesi- siniz. Bunca emek ve u¤rafl›n ne kadar› kendiniz için?

Bu çok derin bir soru. Önce aç›kça flunu söyleyeyim. Baflta her fley ken- dim içindi. Kendim için o kurumda bulunmak bana duygusal tatmin ola- rak yetecekti. Ancak flunu gördüm.

Orada ki birbirinden de¤erli insanlarla tan›fl›p kurumun nas›l bir organizas- yonla hizmet a¤› kurdu¤unu gördü¤ü- nüzde flehrinize sa¤layaca¤›n›z ola- naklar sizi heyecanland›r›yor. Kendi flehrinize hak etti¤i yat›r›mlar›n yap›l- mas›nda söz sahibi oluyorsunuz. Bu kutsal bir görev. Ancak daha önemlisi var. Orada üzerinizde tafl›d›¤›n›z tem- siliyet duygusu yaflad›¤›n›z flehrin her insan›na karfl› sizi sorumlu tutuyor.

Bu duygular içindeyken, sizin kiflisel bir kazan›m pefline düflmeniz, sizin kimli¤inizde temsil etti¤iniz flehre ge- tirdi¤i olumsuz duruflun a¤›rl›¤›, ken- diniz için ç›kt›¤›n›z› sand›¤›n›z yolda asl›nda yaflad›¤›n flehir, o kentin in- sanlar›, 7 yafl›nda sizin yapt›rd›¤›n›z spor sahalar›nda spora bafllayan bir çocuk ve hatta onu ilgilendiren ailesi için orada oldu¤unuzu anl›yorsunuz.

Sizi motive eden fley ne?

Bana güvenip, bu flehri hatta bu böl- geyi temsil etmemde bana destek ve güç veren de¤erli siyasi büyüklerimin, yapt›¤›m›z çal›flmalar› incelerken göz- lerini içindeki ›fl›lt›.

Bir zamanlar TFF Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevini yürütebilece¤im ko- nusunda tereddüdü olan ve hatta bu tereddüdünü yüzüme söyleyen insan- lar›n bu düflüncelerinde eser kalmad›-

¤›n› görmek. ‹flte o benim kazanc›m ve motivasyonum.

Manisa’n›n futbol temelinde bir birlik oluflturmas› ve devam et- tirmesi mümkün müdür?

Futbol çok farkl› bir sosyal ifllev tafl›- yor. Sadece bir oyun de¤il, kitleler aras›nda ba¤ kuran, kültür iletiflimi sa¤layan, hatta farkl› ülkeler deki in- sanlar› bile ortak noktada buluflturan ba¤ bir oldu. Manisaspor bu ba¤lam- da bu ilin temsilcisi olarak futbolun tüm etkenlerinin etraf›nda birlik oldu-

¤u bir misyon tafl›yor. Manisaspor yö- netimi, insanlar›m bu birlikteli¤i ku- rarken, sorun yaflamayaca¤› bir çizgi tafl›yor. Bu nedenle herkes üstüne dü- fleni yapmal›d›r.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki gururumuz

1

.Amatör Küme ekibiHo- rozköyspor, bu sezonki kadrosunun büyük ço-

¤unlu¤unu gençlerden olufl- turmay› hedefliyor. Kulüp Baflkan› Halil ‹brahim Du- man, konuyla ilgili yapt›¤›

de¤erlendirmede futbol oy- namaya merakl› gençleri, Ho- rozköyspor’a beklediklerini belirterek, "Türkiye’nin bir çok amatör kulübünde oldu-

¤u gibi bizde mali sorunlar yafl›yoruz. Bu y›l fazla takviye yapmadan, yolumuza devam edece¤iz. Bütçemiz do¤rultu-

sunda belki 1-2 takviye yapa- biliriz. Ancak bizim önceli¤i- miz gençlerde. fiampiyonluk gibi bir beklentimiz yok. Ama geçen y›l yakalad›¤›m›z bafla- r›y›, bu y›l lige renk katarak devam ettirmek istiyoruz.

Geçen sezondan daha çok koflan, daha çok mücadele eden genç bir kadro olufltura- ca¤›z." dedi. Duman ayr›ca hoca aray›fllar›n›n tüm h›z›yla devam etti¤ini, önümüzdeki hafta içinde bu sorunu çözüme kavuflturacaklar›n› da kaydetti.

A2 Tak›m›m›z Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde kontrolden geçti

A2 Tak›m›ndaki futbolcular›- m›z yeni sezon öncesinde sa¤l›k sponsorumuz Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde genel sa¤l›k kontrolünden geçtiler. Futbolcular›m›za

kontrellerde kan tahlilleri, eforlu EKG testi, akci¤er grafisi, KBB, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye muayeneleri yap›ld›.

Horozköy gençleri bekliyor

Horozköyspor Baflkan› Halil ‹brahim Duman,

Horozköy’deki gençleri kulübe davet ederek,

genç bir ekip oluflturmak istediklerini söyledi.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :