Manisa da SPORA ilgi yüzde 140 artt. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 47 Para le Sat lmaz

Tam metin

(1)

8 Eylül 2010 Çarflamba

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 47•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Bursaspor 3 3 0 0 5 0 9

2 Trabzonspor 3 2 1 0 5 2 7

3 Kayserispor 3 2 1 0 4 1 7

4 Fenerbahçe 3 2 0 1 10 5 6

5 Befliktafl 3 2 0 1 5 3 6

6 ‹.B.B.Spor 3 2 0 1 5 3 6

7 Ankaragücü 3 1 1 1 4 3 4

8 Bucaspor 3 1 1 1 3 2 4

9 Konyaspor 3 1 1 1 4 4 4

10 Sivasspor 3 1 1 1 3 4 4

11 Gaziantepspor 3 0 3 0 2 2 3

12 Galatasaray 3 1 0 2 4 5 3

13 Karabük 3 1 0 2 3 6 3

14 Gençlerbirli¤i 3 0 2 1 1 3 2

15 Kas›mpafla 3 0 2 1 1 3 2

16 Antalyaspor 3 0 2 1 1 5 2

17 Eskiflehirspor 3 0 1 2 2 5 1

18 Manisaspor 3 0 0 3 3 9 0

SPOR TOTO SÜPER L‹G PUAN DURUMU 3. HAFTA SONUÇLARI

Antalyaspor 0 Trabzonspor 0 Eskiflehirspor 1 Galatasaray 3 Karabük 1 Befliktafl 4 Fenerbahçe 4 Manisaspor 2 Bucaspor 3 Gençlerbir. 1 Sivasspor 0 Bursaspor 2

‹.B.B.Spor 3 Kas›mpafla 1 Gaziantepspor 2 Konyaspor 2 Ankaragücü 1 Kayserispor 1

4. HAFTA MAÇLARI

Gençlerbirli¤i ‹.B.B.Spor Galatasaray Gaziantepspor Trabzonspor Sivasspor Kas›mpafla Karabük Manisaspor Antalyaspor Befliktafl Ankaragücü Konyaspor Bucaspor Kayserispor Fenerbahçe Bursaspor Eskiflehirspor

■ 6. SAYFADA

6. SAYFADA

BÜLENT HASGÖNÜLLÜ

Bayram

“Gönlümün istedi¤i yerdeyim”

■ 2. SAYFADA

Çal›flt›rd›¤›

tak›ma hayat veriyor

■ 6. SAYFADA

Manisaspor:1 Karfl›yaka: 1

■ 7. SAYFADA

Serol Emlek imzay› att›

■ 2. SAYFADA

Kalabanelerin Manisa keyfi

MURAT ERDO⁄AN:

KENAN YARALI: KENAN YARALI:

Makukula

Manisaspor’a

ÇOK

FAYDALI OLACAK

Manisasporumuzun transferin son gü- nünde Benfica’dan 3 y›ll›¤›na renklerine ba¤lad›¤› Aziza Makukula, Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde düzenlenen toplant›yla bas›na tan›t›ld›. Baflkan›m›z Kenan Yara- l›, Makukula’n›n Manisaspor’a çok fay- dal› olaca¤›n› belirterek, "‹nflallah, bu ta- k›m›m›z için bir dönüm noktas›, bir milat olacak" dedi. ■ 3. SAYFADA

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 4. haftas›n- da 11 Eylül Cumartesi günü, Ramazan Bayram›’n›n 3. günü Medical park Antalyaspor’u konuk edecek.

19 May›s Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21:30’da bafllayacak. Siyah-beyazl›lar bu karfl›laflma- dan 3 puanla ayr›l›p, ligdeki ilk galibiyetini alarak taraftar›na çifte bayram yaflatmak istiyor. ■ 4’TE

Ç‹FTE

BAYRAM OLSUN Belediyespor Eray için

önemli DESTEK VERD‹ Manisaspor Store’da

SATIfiLAR BAfiLADI

Manisaspor taraftar›n›n büyük merakla bekledi¤i Manisaspor Store Çarfl› fiubesi’nde 7 Eylül Sal› günü ürün sat›fl›na baflland›. Manisa- spor Store Manisal›lar taraf›ndan büyük be¤eni gördü.■ 8. SAYFA A2 Tak›m›m›z›n önümüzdeki günlerde profesyonelli¤e imza atacak

olan genç futbolcusu Eray Ataseven için Manisa Belediyespor bü- yük destekte bulundu. Manisaspor Belediyespor düzenlenen tören- le Eray’›n yetifltiricilik haklar›ndan feragat etti. ■ 8. SAYFADA

Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Dr. Süleyman fiahin’in baflkanl›¤›nda yap›lan 2010 y›l› ‹l Spor Merkezleri De¤erlendirme

Toplant›s›’nda Manisa’da spor yapan gençlerin say›s›n›n bir önceki seneye göre yüzde 140 artt›¤› aç›kland›. ■ 7. SAYFADA

Manisa’da SPORA

ilgi yüzde 140 artt›

SELAM‹ DELAN:

■ 3. SAYFADA

“Antalya, ç›k›fl

için bir f›rsat”

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ

Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505 Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:47

Bask› Tarihi: 7 Eylül 2010

Limuzinle kaç›rd›lar

1977-78 sezonunun son maç› Mani- saspor- Gaziantepspor maç› sonras›n- da eve gitme planlar› yapan Halim Er- çin, kendisini mutlaka kadrosuna al- mak isteyen Bal›kesirspor'un stat önünde haz›rlad›¤› sürprizden haber- sizdi. Evine gitmek üzere soyunma odas›ndan ç›kan Halim, kap› önünde bekleyen limuzine apar topar bindiril- di. Kendisi için haz›rlanan bu sürpriz onu hem çok flafl›rtm›fl, hem de onore etmiflti. Bal›kesirspor k›s›tl› bütçesine ra¤men Halim Erçin'i almak için flart- lar›n› oldukça zorlad›. Bal›kesirspor'da oldukça iyi bir sezon geçiren Halim, Kocaelispor'un transfer listesinin ba- fl›nda yer almay› baflard›. Kocaelispor formas› ile ç›kt›¤› Bursaspor haz›rl›k

maç›nda kendisini izleyen Fenerbahçe yöneticileri Halim'e tam not verdi. Ha- lim’e talip olan Fenerbahçe’nin, imza att›rmas›na say›l› günler kala, genç sporcu talihsiz bir sakatl›kla sahalar- dan uzun süre uzak kald›.

Hüzün, veda, zor günler

Hayat›n› de¤ifltirecek maçta kariyeri- nin en önemli vitrinine ç›kan Halim, yine kariyerinin en flanss›z gününde oldu¤unu bilmiyordu. Ortaya koydu¤u performans ile Fenerbahçe yöneticile- rinin be¤enisini kazanan Halim'in, ma-

durspor, Ülküspor, Bergamaspor ve Sarayköyspor'da forma giydi. 8 y›l da- ha amatör tak›mlar›n formalar›n› terle- ten Halim, futbol yaflam›na antrenör

¤i her tak›mda yeni bir sayfa açmay›

baflard›. 2003 y›l›nda bafllayan antre- nörlük kariyerinde, Sancakl›bozköy ve Manisa Belediyespor'un tüm kategori- lerindeki tak›mlar› çal›flt›rd›. Antrenör oldu¤u dönemde tarihinin en genifl kat›l›ml› yaz okulunu açan Manisa Be- lediyespor futbol tak›m› o y›l 3. lig ter- fi maçlar›na kat›lmaya hak kazand›.

Yakalanan baflar› yeterli destek olma- d›¤› için bir ivme kazanmasa da Halim hocay› en çok üzen, o y›l emek verdi¤i tak›mdan ayr›lmas› oldu. Bergama Be- lediyespor ve Halitpaflaspor'u çal›flt›- ran Halim Erçin baflar›n›n olmazsa ol- maz› olarak disiplin ve hedefe yönelik çal›flmay› gösteriyor.

Erçin, "Önemli olan bulundu¤unuz ta- k›m›n yeri, durumu, ligi de¤ildir. He-

definiz varsa ve sistemli çal›fl›rsan›z mutlaka o hedefe ulafl›rs›n›z" dedi. 20 y›l›n› yeflil sahalarda top koflturarak geçiren Erçin'in bu gün bafl›na geçti¤i Horozköyspor'la anlaflmas›n›n en önemli nedeni de bu. Horozköy'den önce kendisi ile çal›flmak isteyen bafl- ka tak›mlar da olmas›na ra¤men Erçin

"Antrenör olarak hedef belirlemeniz için çal›flt›¤›n›z tak›m›n ciddi ve istekli olmas› gerekir. Horozköy'den bana teklif geldi¤inde görüflmeden karar vermedim. ‹yi ki görüflmüflüm. Daha önce çal›flt›¤›m bir çok tak›mdan daha ciddi hedefleri oldu¤unu gördüm. Bu nedenle bu tak›mla çal›flmay› kabul ettim. Önemli olan tak›m›n ad›n›n duyulmufl olmas› veya oynad›¤› lig de¤il; önemli olan hedef olmas›" dedi.

M

anisaspor'un baflar›l› oyun- cusu Oumar Kalabane s›cakkanl› ve sempatik tav›rlar› ile gitti¤i her yerde taraftar›n sempatisini kazan›rken, Kalabane'nin ailesi de 4 y›ld›r yaflad›klar› Manisa'y›

oldukça benimsediler.

Hafta içi Gana'dan gelen misafirlerini akflam yeme¤ine ç›karan bayan Kalabane mekan olarak Cafe Corner

& Pizza House 'u seçti. Oumar Kalabane'nin efli ‹kbal

Kalabane, 4 yafl›ndaki k›z› Rima, kay›n validesi, kardeflleri Eva ve David ile git- tikleri mekanda akflam yeme¤i için oldukça hafif mönü- leri tercih etti. Ailesi ile Manisa'da s›k s›k d›flar›ya ç›kt›klar›n›

belirten ‹kbal "Uzun süredir Manisa'da yafl›yoruz. Rahatl›kla ç›k›p çarfl›da yemek yiyebiliyoruz. Buras›

çok s›cak ve güzel bir flehir" dedi.

M‹N‹K R‹MA'NIN TÜRK ARKADAfiI

Annesi ve di¤er aile üyeleri ile nefle içinde akflam yeme¤i yiyen Rima Kalabane,

mekan içerisinde kendisine arkadafl bulmakta gecikmedi. Masalar›n etraf›nda oyun oynayan ve restoran merdivenlerini kendisi için e¤lence alan› haline getiren minik Rima'ya 2 yafl›ndaki bir Türk çocu¤u da efllik etti. Ayn› dili konuflmasa da

anlaflmay› ve arkadafl olmay› baflaran Ganal› Rima Kalabane ile Manisal›

Ecrin Akar, akflam›n sonuna kadar birbirlerinden ayr›lmad›lar.

Kalabane ailesinin Manisa keyfi

A2

Tak›m›m›z futbolcular› 3.

haftada oynad›klar› Kartals- por maç› öncesinde A Ta- k›m Kaptan›m›z Burak Özsaraç’›n, Gü- ney Kebap’ta verdi¤i yemekte bir ara- ya geldiler. ‹stanbul yolculu¤u öncesi, A2 Tak›m oyuncular›na moral olmas›

münasebetiyle akflam yeme¤i veren Burak Özsaraç’›n bu davran›fl›, alt yap›

yöneticilerini ve futbolcular›n› bir hayli

memnun etti. Burak Özsaraç’›n verdi¤i yemekten dolay› kendisine teflekkür eden Manisaspor A2 Antrenörü Hakan fiapç›, "A tak›m kaptan›m›z Burak Öz- saraç, zorlu Kartalspor karfl›laflmas›

öncesi bize yemek vermek istedi. Biz- de bu nazik davran›fl›n› kabul ettik.

Zorlu Kartalspor karfl›laflmas› öncesi bize büyük moral oldu. Kendisine te- flekkür ederim." dedi.

KAPTANDAN A2’YE

MORAL YEME⁄‹

(3)

Manisa'n›n

Düflman ‹flgalinden Kurtuluflu'nun 88. y›ldönümünü kutluyor,

bu günlere ulaflmam›z› sa¤layan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

ve aziz flehitlerimizi minnetle an›yoruz.

Manisaspor Yönetim Kurulu

M

anisa 26 May›s 1919 günü yunan birlikleri taraf›ndan iflgal edilmifl Manisa 3 y›l 3 ay 13 gün sonra 8 Eylül 1922 de kurtar›lm›flt›r. 8 Eylül Çar- flamba günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydan›'nda bulunan Atatürk ve Milli Ege- menlik An›t›'na çelenk sunulmas›yla baflla- yacak olan kurtuluflun 88. y›ldönümü prog- ram›, Vali Celalettin Güvenç'in saat 09:45’de makam›nda kutlamalar› kabul et- mesiyle devam edecek. Ard›ndan saat 10.00'da Hükümet Kona¤› önünde kurtulufl kutlamas› ve tören geçifli gerçekleflecek.

Ö¤leden önceki kutlama program› saat 11.30'da Garnizon Komutanl›¤›'nda Türk Si- lahl› Kuvvetleri'ne flükran ziyaretinde bulunulmas›yla sona erecek. Kurtulufl prog- ram›, saat 22.00'de Cumhuriyet Mey- dan›'nda Kutsi konseri ile tamamlanacak.

Kurtuluflun 88. y›ldönümü COfiKUYLA KUTLANACAK

Makukula Manisaspor’a ÇOK FAYDALI OLACAK

Kenan Yaral›:

Y

eni transferimiz Aziza Makukula 7 Ey- lül Sal› günü Tar›k Alm›fl Spor Tesisle- ri’nde Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Asbafl- kan›m›z Ersin Öztafl ve tercüman Barbaros Gözneli’nin kat›l›m›yla düzenlenen tören ile bas›na tan›t›ld›. Kulüp Baflkan› Yaral›, toplan- t›da yapt›¤› konuflmada, lige iyi bir bafllang›ç yapamad›klar›n›, ancak transferin son günün- de renklerine ba¤lad›klar› Aziza Makukula güçlendirdikleri tak›mlar›n›n, lige verilen ara- n›n hemen ard›ndan ç›k›fla geçece¤ine olan inanc›n› vurgulad›.

"Bu bir milat olacak"

Kayserispor, Trabzonspor ve di¤er tak›mlar›n peflinden kofltu¤u Makukula'n›n transferini,

son gün, son dakikada bitirdiklerini ifade eden Yaral›, ''Makukula, kendisini Türkiye ve dünya çap›nda ispat etmifl bir oyuncudur.

Makukula'n›n, Manisaspor'a çok faydal› bir oyuncu olaca¤›na inan›yorum. ‹nflallah bu ta- k›m›m›z için bir dönüm noktas›, bir milat ola- cak. Bu haftaki maç›m›zdan sonra kendi sa- ham›zda puanla tan›flaca¤›z. Lig bizim için bu haftadan itibaren bafll›yor diye düflünmek istiyoruz'' diye konufltu.

Yaral›, milli maç için verilen aray› iyi de¤er- lendirerek, Antalyaspor maç›n› ligin bafllang›- c› ve yeni bir milat olmas›n› istediklerini vur- gulayan Yaral›, ''Temennimiz Makukula'n›n ve di¤er yeni transferimiz Ömer Erdo¤an'›n da tak›m›m›za art› yönde katk›lar›n›n olmas›d›r.

Bundan sonraki ifl art›k sporcular›m›za ve tek- nik heyetimize aittir.'' dedi.

"Milli tak›m› hedefliyorum"

Aziza Makukula da törende transferi konu- sunda Manisaspor yönetiminin oldukça feda- kar davrand›¤›n› söyledi. Manisaspor'da iyi bir performans sergilemeyi ve Portekiz Milli Tak›- m›na geri dönmeyi hedefledi¤ini ifade eden Makukula, ''Baflkan›m›z›n da dedi¤i gibi lig bizim için yeni bafll›yor. geride kalan üç haf- tay› unutmak laz›m. Ligde flu anda son s›ra- day›z, ama bu hiçbir fleyin göstergesi de¤il.

Her maça üç puan almak için ç›kaca¤›z. Bu- nun d›fl›nda bir hedefim daha var. Bu da Por- tekiz Milli Tak›m›na geri dönmek. Bunu da

Manisaspor formas› giyerken ataca¤›m goller- le gerçeklefltirmek istiyorum. Bu Manisaspor için de bir gurur kayna¤› olacakt›r. Portekiz Milli Tak›m›nda Manisaspor'u da temsil etmifl olaca¤›m'' diye konufltu.

Makukula, bir gazetecinin kendisi gibi Por- tekizli olan ve Befliktafl'a transfer olan Ricardo Querasma ile ilgili düflüncelerini sormas›

üzerine de Querasma ile Portekiz Ümit Milli Tak›m›nda birlikte forma giydiklerini hat›r- latarak, ''O da uzun bir zamand›r oynam›yor- du. Befliktafl'a geldi, bir flans yakalad›. ‹yi bir ç›k›fl yakalayarak milli tak›ma geri döndü. Ay- n› ç›k›fl› ben de yakalamak istiyorum. Tekrar milli tak›ma ça¤r›larak onunla birlikte milli tak›mda oynamak istiyorum.'' diye konufltu.

Manisasporumuzun transferin son gününde Benfica’dan 3 y›ll›¤›na renklerine ba¤lad›¤›

Aziza Makukula, Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde düzenlenen toplan- t›yla bas›na tan›t›ld›. Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Makukula’n›n Manisaspor’a çok faydal›

olaca¤›n› belirterek, "‹nflallah bu tak›m›m›z için bir dönüm noktas›, bir milat olacak." dedi.

“Antalya, ç›k›fl için bir f›rsat”

“Antalya, ç›k›fl için bir f›rsat”

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, bu hafta oynanacak Medical Park Antalyaspor maç›n›n ligde ç›k›fla geçmek için bir f›rsat oldu¤unu söyledi.

M

anisaspor Asbaflkan› Bas›n Sözcüsü Selami Delan Medical Park Antalyaspor maç› öncesinde tak›m›n moralinin yüksek oldu¤unu ve yeni yap›lan transferler ile ligde ç›k›fl yapacaklar›n› kaydederek, ''Tak›mda moral tavan yapm›fl durumda. Fenerbahçe ve Ankaragücü maçlar›nda esasen fazla kötü oyun oynamad›k. Biraz flanss›zl›¤›m›z vard›.

Fenerbahçe maç›na gayet iyi bafllam›flt›k. Antalyaspor maç›ndan gayet umutluyuz. Tak›ma yap›lan takviyelerle beraber çok daha umutluyuz. ‹nflallah Antalya maç› ç›k›fl için bir f›rsat olacak, puanlar al›p yükselifle geçece¤iz.'' dedi. Bu zorlu karfl›laflmada taraftara da büyük görev düflece¤ini ifade eden Delan, "Maça gelmek için bütün flartlar müsait.

Taraftar›m›z›n stad› doldurmas›n› bekliyoruz. Bayram gününde hep birlikte çifte bayram yaflayal›m." diye konufltu.

(4)

M

anisaspor Bank Asya 1.

Lig’den bu yana Antalyaspor karfl›nda baflar›l› bir grafik sergiliyor.

Manisaspor, Akdeniz temsilcisi karfl›nda 5 galibiyet ile üstünlü¤ü elinde bulunduran taraf durumun- da. Oynanan di¤er maçlarda ise temsilcimiz 3 beraberlik ve 2 ma¤lubiyet ald›. Manisaspor, bu maçlarda Antalyaspor’un a¤lar›n›

15 kez havaland›r›rken kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

Manisaspor, Cumartesi günü Antalyaspor ile 11. randevusuna ç›kacak. Siyah- beyazl›lar rakibi ile flimdiye kadar oynad›¤›

10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2

ma¤lubiyet elde etti.

M

anisasporumuz Spor Toto Sü- per Lig’in 4. haftas›nda 11 Eylül Cumartesi günü, Rama- zan Bayram›’n›n 3. günü Medical park Antalyaspor’u konuk edecek. 19 May›s Stadyumu’nda oynanacak mü- cadele saat 21:30’da bafllayacak. Si- yah-beyazl›lar bu karfl›laflmadan 3 pu- anla ayr›l›p, ligdeki ilk galibiyetini ala- rak taraftar›na çifte bayram yaflatmak istiyor.

Manisaspor ligdeki suskunlu¤unu bu hafta ligin di¤er bir galibiyet alama- yan Antalyaspor karfl›s›nda bozmak

istiyor. Manisa ekibinde bu zorlu kar- fl›laflma öncesinde cezal› oyuncu bu- lunmazken, sa¤ ayak bile¤inde sakat- l›¤› bulunan Yi¤it ‹smail Göko¤lan ve Ümit Milli Tak›m kamp›nda sakatla- nan Hüseyin Tok’un oynay›p oyna- mayaca¤› önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyah-beyazl›larda Aziza Makukula ve Murat Erdo¤an’›n ise ilk kez bu karfl›laflmada Manisaspor for- mas› giyecekler. Tarzan bu maç ön- cesinde Cuma günü Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nde son haz›rl›¤›n› gerçek- lefltirerek kampa girecek.

OLSUN

Spor Toto Süper Lig 4. hafta karfl›laflmalar›n› yönetecek olan hakemler aç›kland›.

Manisasporumuzun, Medical Park Antalyaspor ile oynaya- ca¤› karfl›laflmay› ‹stanbul böl- gesi hakemlerinden Süleyman Abay yönetecek. Karfl›laflmada Abay’›n yard›mc›l›klar›n›

Serkan Akal ve Erdem Bay›k yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.

“Kazanmak zorunday›z”

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, Antalyaspor maç›n- dan kazanmak zorunda olduklar›n› belirterek, "Milli maçlar aras›n› iyi de¤erlendirdik. Antalyaspor karfl›s›nda iyi bir futbolla iyi bir sonuç alaca¤›z." dedi.

M

anisaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Antalyaspor maç› öncesinde yapt›¤› de-

¤erlendirmede lige Karabük maç›yla hem oyun hem de sonuç olarak çok kötü bir bafllang›ç yapt›klar›n› ifade ederek, " Daha sonra oynad›¤›m›z, ilk 45 dakikas› bizim için çok iyi geçen ama maalesef flans›z bir gol yiyerek kötü bir sonuç ald›¤›m›z Ankaragücü maç› oldu. Fenerbahçe maç›na bakt›¤›m›zda ise 90 dakika sahada Fenerbahçe’den daha üstün oynayan daha çok gol pozisyonuna giren, kalesinde daha az pozisyon gören tak›m Manisaspor. Bu karfl›- laflmada son vurufllar› yapamad›k, arkada basit yaparak ma¤lup ol- duk." dedi. Yeni transferler Murat

Erdo¤an ve Makukula’n›n kendini ispatlam›fl oyuncular oldu¤unu kay- deden Kutlu, " Bu futbolcular›n kat- k›lar›n›n büyük olaca¤›n› bildi¤imiz için transfer edilmesini istedik. On- lar›nda kat›l›m›yla daha iyi bir ekip olduk. Manisaspor’u güzel günler bekliyor." diye konufltu.

Ligde kolay maç olmad›¤›n› belirten Kutlu sözlerini flöyle sürdürdü:

"Antalyaspor’da ligin güçlü tak›mla- r›ndan bir tanesi. Biz yeni transfer- lerimizle birlikte kendi seyircimiz önünde kazanmak zorunday›z. Bu karfl›laflmadan mutlak galibiyet al- mak istiyoruz. Milli maç aras›n› iyi de¤erlendirdik. Antalyaspor karfl›- s›nda iyi bir futbol ve iyi bir sonuç alaca¤›z."

Hakan

Kutlu: Antalyaspor ile 11. MÜCADELE

2002-2003

Manisaspor-Antalyaspor: 0-0 Antalyaspor-Manisaspor: 0-3

2003-2004

Manisaspor-Antalyaspor: 4-0 Antalyaspor-Manisaspor: 0-1

2004-2005

Manisaspor-Antalyaspor: 3-1 Antalyaspor-Manisaspor: 0-0

2006-2007

Manisaspor-Antalyaspor: 3-2 Antalyaspor-Manisaspor: 1-0

2009-2010

Manisaspor-Antalyaspor: 1-2 Antalyaspor-Manisaspor: 0-0

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar›

flöyle:

M

anisasporumuzun Cumar- tesi günü konuk edece¤i Medical Park Antalyas- por’da ligde geride kalan 3 haftada galibiyet elde edemeyen ekipler aras›nda yer ald›.

Manisasporumuzun bu hafta karfl›

karfl›ya gelece¤i Antalyaspor 1966 y›l›nda flehirdeki 3 tak›m›n bir ara- ya gelmesiyle kuruldu. 1982-83 Se- zonu'nda ilk defa Birinci Lig'de mücadele etmifltir. Süper Lig'de en iyi derecesi 1998-99 y›l›nda elde et- ti¤i 6.'l›k olan ekip 2009-2010 y›l›n- da yine ayn› puan ama +11 averaj- la ligi tamamlay›p eski rekorunu k›rm›flt›r. 1999-2000 y›l›nda Türkiye

Kupas› finali oynayan Antalyaspor 1996, 1997 ve 2000 y›llar›nda Tür- kiye'yi Avrupa Kupalar›'nda temsil etmifltir. Ayr›ca 20.07.2010 tarihin- de The Marmara Hotels` de yap›- lan anlaflmayla yeni ismi 2+2 y›ll›-

¤›na Medical Park Antalyaspor ol- mufltur. Medical Park Antalyas- por’da bu sezon ligde galibiyet yü- zü göremeyen ekiplerden oldu.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki Akdeniz ekibi oyna- d›¤› 3 maçta 2 beraberlik ve 1 ma¤lubiyet alarak 3. hafta itibariyle 16. s›rada yer ald›. K›rm›z›-beyazl›- lar›n 2010-2011 sezonunda transfer dosyas› ise flöyle olufltu.

Gelenler: Kerem fieras, Radeljic (Gençlerbirli¤i), ‹lkem Özkaynak (Ankaragücü), Yenal Tuncer (Bur- saspor-K), Deniz Bar›fl (Fenerbah- çe), Tuna Üzümcü (Bursaspor), Proment (Caen), Kenan Özer (Be- fliktafl), Erkan Sekman (Gazianteps- por)

Gidenler: fienol Can, Yalç›n Ayhan (Gaziantespor), Tita (Ankaraspor- KB), Erhan Güven (Befliktafl-KB), Fatih Ceylan (Karabükspor), Jedi- nak (Gençlerbirli¤i-KB), Hakan Öz- mert (Karabükspor), Gürhan Gür- soy, Orhan Ak, Batak, Vahap Ifl›k, Balili, Hasan Sönmez, Kerim Zen- gin, Korhan Öztürk (Kas›mpafla)

Antalyaspor’un da galibiyeti yok

(5)

■ Emrah Kömürcü:

“Gol s›k›nt›s›n›

yak›nda aflar›z”

Makukula Manisaspor için baflar›l›

bir transfer. Tak›m›m›z›n böyle bir forvete ihtiyac› vard›. Dica'n›n ona çok iyi bir destek olaca¤›na inan›yorum. Bu ikili di¤er transfer- lerle uyumlu olursa Manisaspor gol yollar›nda etkili olur. Manisaspor daha önce nas›l Fenerbahçe'yi yenecek güçteyse yine ayn›

seviyeye gelecektir.

S

üper ligin zirvesindeki bir çok ta- k›m›n kap›s›n› afl›nd›rd›¤› gol kra- l› Aziza Makukula, Manisaspor'a att›¤› imza ile transfer döneminin en çok konuflulan ismi oldu. Manisaspor yönetiminin Makukula'y› Manisaspor'a getirmek için verdi¤i çaba ve özveri- nin fark›nda oldu¤unu söyleyen Maku- kula "Benim için Baflkan Kenan Yaral›

ve Manisaspor yönetiminin ne kadar büyük bir özveride bulundu¤unu bili- yorum. Bunun karfl›l›¤›n› bu y›l fazla- s›yla ödeyece¤im. Bu y›l herkes Maka- kula’y› bir kere daha izleyecek. Geçen y›l ne yapt›ysam bu y›l iki kat›n› göre- cek herkes" dedi.

Manisaspor'un baflar›l› transferinin na- s›l gerçekleflti¤i ve Makukula 3 y›ll›k hedefini ve bilinmeyen yönlerini Mani- saSpor Gazetesi'nde okuyucular› için anlatt›.

Befliktafl ve Trabzonspor gibi bir- çok yerli ve yabanc› tak›m seni transfer etmek isterken neden ve nas›l Manisaspor?

“Ben kadere inan›r›m”

Söyledi¤iniz gibi birçok tak›mdan tek- lif geldi. Ancak ben buraday›m; bura- da bir görevim ve yapmam gerekenler var. Nedeni bu, demek ki bunu tanr›

istedi. Nas›l oldu¤una gelince; Ben nasip ve kadere inan›r›m. Manisaspor yönetiminin benim için ne kadar bü- yük bir çaba gösterdi¤ini gördüm. Be- ni gerçekten çok istiyorlard›. Özellikle bunun için çok çaba gösteren üç kifli oldu. Bunlar, flartlar› elinden geldi¤in- ce zorlayan ve bizzat baflkan ile ileti- flimimi sa¤layan Genel Menajer Öner Karalar, benimle sürekli iletiflim kuran ve ciddi olduklar›na beni inand›ran kulüp tercüman› Barbaros Gözneli ve en önemlisi Manisaspor'a gelmem için kiflisel olarak elinden geleni yapan Baflkan Kenan Yaral›. Bu üç kifli Mani- saspor'a gelmemi sa¤lad›.

Birçok farkl› tak›mda forma giy- mene ra¤men bonservisin 5 y›l gibi uzun bir süre Benfica'da kal- d› ve oynad›¤›n tak›mlarda kira- l›k olarak forma giydin. Bunun nedeni nedir?

Benfica'ya Antonio Kamacha ad›nda çok sevdi¤im bir antrenörün iste¤i ile transfer olup uzun bir süre için imza atm›flt›m. Transferim gerçeklefltikten sonra yönetim ve antrenörüm yollar›n›

ay›rd›. Ben tak›mda kald›m. ‹stedi¤im çizgiyi yakalayamad›m ve mutsuz ol- dum. Benfica beni almak isteyen ta-

k›mlardan çok yüksek fiyatlar isteyin- ce uzun bir süre kiral›k olarak oyna- mak zorunda kald›m. Bu y›l beni bon- servisim ile transfer eden Manisaspor benim için yepyeni bir sayfa açt›. Bu nedenle çok mutluyum.

Transferin Manisaspor taraftar›n›

çok sevindirdi. Puans›z geçen üç hafta, hayal k›r›kl›¤› ve moral bo- zuklu¤u üzerine, flimdi herkesin gözü sende ve beklentiler büyük bu sorumluluk seni nas›l etkili- yor?

Bana verdikleri de¤er ve öneme min- nettar›m. Benden beklenenlerin ve lig- deki durumun fark›nday›m. Ancak flöyle bir fley var. Geride kalan sadece 3 hafta. Önümüzde daha çok uzun bir süre var. Manisaspor hiçbirfley kay- betmifl de¤il. Buradaki negatif havay›

da¤›tmak için geldim. Üzerime düfleni fazlas›yla yapaca¤›m. Geçen y›l iyi bir çizgi yakalad›m ama bu y›l Manisas- por'da geçen y›l yapt›klar›m›n iki kat›- n› yapaca¤›m.

Avrupa'da çok iyi tak›mlarda for- ma giydin, ancak Türkiye'de ya- kalad›¤›n ç›k›fl di¤er tak›mlarda- ki performans›ndan çok farkl›.

Burada çok baflar›l› oldun. Türki- ye'de geldi¤inde ne de¤iflti?

Türkiye liginde oynayabilece¤imi ve kendimi gösterece¤imi biliyordum.

Daha önce oynad›¤›m tak›mlarda mut- lu de¤ildim. ‹yi tak›mlarda forma giy- dim ama ben sürekli oynamak isteyen bir oyuncuyum. Geçen sezon Türki- ye'ye sürekli oynay›p insanlara Maku- kula’y› ispatlamak için gelmifltim. Bu flartlar sa¤land› ve kendimi gösterdik- çe çok daha fazlas›n› yapt›m. Bu y›l amac›m, ait oldu¤um tak›m için daha da fazlas›n› yapmak. H›rsl› ve kazan- mak için oynayan bir oyuncuyum. Bu h›rs›m› bütün tak›ma yans›tmak isti- yorum.

Son vurufllar› yapan etkili bir oyuncusun, nas›l bir oyun sistemi seni en etkili hale getirir? Gol at- mak için nas›l bir deste¤e ihtiyaç duyars›n?

‹yi orta yapan kanat oyuncular› ve iyi pas ç›karan orta saha oyuncular› be- nim iflimi kolaylaflt›r›r. E¤er bekledi-

¤im noktaya veya rakip kaleye gidifl yoluma isabetli toplar gönderilirse be- nim gol atmam çok kolay. Tabii yine de tak›m›n oyun sistemini hocam›z kuracak. Nas›l bir atak ve taktik gelifl- tirilece¤ine o karar verir.

Nas›l bir futbolcu profilin var?

Maçlardan önce nas›l motive olursun?

Her zaman en iyi olaca¤›ma dair geç- miflte kendime bir söz verdim. Bu be- nim en önemli motivasyon kayna¤›m.

Kaybetmeyi hiç sevmem, ben kazan- may› seviyorum. Kazanmak için her- fleyi yapar›m. Baflar›l› olmak benim en büyük motivasyonum. Ancak futbolda kiflisel olarak kazanmak ve kaybet- mek yok. Bu bir tak›m oyunu. Beraber kazan›r veya beraber kaybederiz. E¤er tak›m olarak ayn› h›rs ve güçte olmaz- sak kiflisel çaba yetmez.

"Bana Aziz deyin"

Bofl zamanlar›n› nas›l geçirirsin?

Futbol d›fl›ndaki zamanlarda evimde ailemle film izlemek en büyük zevkim.

Evden d›flar› ç›kmam. Çocuklar›mla zaman geçirmekten çok mutlu oluyo- rum. Bunun d›fl›nda düzenli olarak oy- nad›¤›m maçlar› izlerim. Hatam varsa onlar› görmeye çal›fl›yorum.

Ailenden biraz söz eder misin?

3 tane çocu¤um var En büyü¤ü 6 ya- fl›nda ad› Latifa, onun bir küçü¤ü Aziz 4 yafl›nda ve en küçük k›z›m Samant- ha henüz 1 yafl›nda. Aziz futbol oyna- may› çok seviyor. Hatta benim golleri- mi izlerken gol sevincimi evde tekrar-

lamas› çok hofluma gidiyor.

Çocuklar›na neden müslüman isimleri koydun?

Ben tanr›n›n varl›¤›na ve adaletine çok inan›r›m. Benim vaftiz babam bir Müslüman’d›. O bana hep Aziz derdi.

Bana Aziz diye seslenilmesi beni çok mutlu ediyor. Bana herkes AZ‹Z diye- bilir. Bu nedenle çocuklar›ma da bu isimleri koydum. Belki tanr› bana ye- terli gücü verirse yavafl yavafl islam›

ö¤renerek müslüman olabilirim.

Türkiye'ye gelmeden önce buras›

ile ilgili bir fikrin var m›yd›, uyum sorunu yaflad›n m›?

Avrupa'da insanlar buraya gelmeden buras› hakk›nda fikir sahibi oluyor. Bi- rinin Türkiye ile ilgili konuflmas› için önce buraya gelmesi gerekir. Buras›

çok güzel ve düflünülenden çok farkl›

bir ülke. Ben ailemle Lizbon'dan Kay- seri'ye gelince do¤al olarak bir adap- tasyon sorunu yaflad›m. Burada her fley çok farkl› ama Türkiye'ye al›flmam çok uzun sürmedi. Sahada baflar›l› ol- dukça mutlu olmaya ve yaflad›¤›m ye- ri daha da sevmeye bafllad›m.

Türkiye'de seni flafl›rtan ve ilginç gelen bir durum veya olay oldu mu?

Genel olarak birçok fley Avrupa ile benziyor. Avrupa'da görmeyip Türki- ye'de karfl›laflt›¤›mda flafl›rd›¤›m fley trafik ›fl›klar› üzerinde zaman gösteren geri say›m ›fl›klar› olmas›yd›. Sürücüle- re kalan zaman›n gösterilmesi ilginç gelmiflti.

Türkiye'de oynanan futbol hak- k›nda neler düflünüyorsun?

Burada oynanan futbol hiç de kolay de¤il. Türkiye liginin kolay oldu¤unu düflünenler çok yan›l›r. Oldukça sert ve sürprizlerle dolu bir ligde mücadele verece¤iz. ‹yi tak›mlar ve çok yete- nekli oyuncular var. Bu ligde her ta- k›m birbirini yenebilir.

Okuyucular›m›za ve taraftar›m›za ne söylemek istersin?

fiu bir gerçek ki Manisaspor mütevaz›

bir kulüp olmas›na ra¤men baflar›l› ol- mak için çok fley yap›yor. Büyük emek ve özveri harcan›yor. Ben üzerime dü- flen görevi fazlas›yla yerine getirece-

¤im. Manisaspor'u herkese gösterece-

¤iz. Herkes bizden korksun. Neden büyük düflünmeyelim ki? Özellikle ta- raftar›m›zdan istedi¤im bir fley var.

Mutlaka bize destek versinler ve yan›- m›zda olsunlar. Biz saha da 11 kifliyiz onlar da 12. kifli; onlar yan›m›zda ol- mazsa 1 kifli eksi¤iz demektir.

Geçti¤imiz sezon 21 gol ile Süper Lig'in gol kral› olan Aziza Makukula, imparatorluk sözü verdi.

Geçen y›l›n baflar›s›n› bu y›l ikiye katlayaca¤›na söyleyen Makukula, Manisaspor yönetiminin kendisi için yapt›¤› fedakarl›¤›n karfl›l›¤›n›, sahada fazlas›yla verece¤ine de söz verdi.

Kral söz verdi

M

anisasporumuzun, Medical Park Antalyaspor ile oynaya- ca¤› Spor Toto Süper Lig 4.

hafta karfl›laflmas›n›n biletleri 6 Eylül Pazartesi günü Biletix internet sitesinden ve Manisaspor Kombine sat›fl ofisinden sat›fla ç›kt›. 9 Eylül Perflembe günü Manisaspor Kombine Sat›fl Ofisi’nde sat›fl›na ara verilecek biletlerin 10 Eylül Cuma

günü tekrar Manisaspor Kombine Sat›fl Ofisi’nde sat›fl› devam edecek- tir. Biletlerin sat›fl› 11 Eylül

Cumartesi günü ise Biletix stat giflelerinde devam edecektir.

Öte yandan Manisaspor 2010-2011 sezonu kombine kartlar›n›n sat›fl› 4 Eylül Cumartesi akflam saatlerinden itibaren 11 Eylül Cumartesi gününe kadar gerçeklefltirilmeyecektir.

Antalyaspor maç› biletleri sat›flta

Murat, A Tak›m ile çal›fl›yor

U

17 Tak›m›m›z›n milli file bekçisi Murat Demir, yaklafl›k bir haftad›r A Tak›mla birlikte yap›lan çal›flmalarda yer ald›. Tecrübe kazanmas› için A Tak›m ile antrenmanlara ç›kan Murat, "Bana bu f›rsat› veren hocalar›ma teflekkür ediyorum.

Burada gerçekten çok önemli tecrübeler ediniyorum. Hedefim k›sa zamanda geliflerek A Tak›m kalecileri aras›nda yer almak. Bunu için çok çal›flaca¤›m" dedi.

Manisaspor-Medical P. Antalya maç›n›n bilet fiyatlar› flöyle:

KAPALI ÜST...: 20 TL KAPALI ALT A-C...: 10 TL AÇIK...: 5 TL KALE ARKASI...: 3 TL

T A R A F T A R I M I Z N E D ‹ Y O R ?

■ Osman Sözen:

“Umutluyuz...”

Bu y›l bekledi¤imiz gibi bafllamad›.

Çok umutluyduk ama hevesimiz k›- r›ld›. Bu hafta Makukula’n›n sahada etkisini görmek istiyorum. Umar›m iyi bir futbolla taraftar› mutlu ede- cek bir skora imza at›l›r. Kombine- lerimizi al›p stada heyecanla git- mek istiyoruz. Kendi evimizde ya- flad›¤›m›z hayal k›r›kl›¤›, her defa- s›nda taraftar›n umudunu daha da azalt›yor. Bir an evvel toparlan›p lige yeniden bafllayal›m.

■ Ali Aktar:

“Umutlar›m›z transferlerde”

Manisaspor flehrimizin de¤erli ku- rumlar›ndan biri. Süper ligde olmas›

bizi her zaman gururland›r›yor. An- cak ilk üç ald›¤›m›z sonuçlar bizleri üzdü. Yap›lan transferlerin tak›m ile uyum içinde iyi futbol oynayarak galibiyet almas›n› istiyoruz. Mani- saspor çok daha iyisini yapabilecek güce sahip. Geçmifl y›llarda yakalad›¤›m›z baflar›lar› elde et- memiz zor de¤il..

■ Burçin Demirci:

“Toparlan›r›z”

Manisaspor’u stattan olmasa da takip ediyorum. Bir flehir tak›m›

olarak süper ligde verdi¤i mücadele taktire de¤er ancak Eskiflehir ve Bursa gibi ligin baflar›l› tak›mlar›

aras›nda yer almamas› için bir neden yok. Anadolu tak›mlar›n›n ald›¤› sürpriz sonuçlar süper ligin kalitesini art›r›yor ve renklendiriyor.

Manisaspor iyi bir bafllang›ç yapa- mad› ancak yapt›¤› transferler ile toparlayaca¤›n› düflünüyorum.

■ Burcu Alkan:

“Zay›f de¤iliz”

Manisaspor süper ligde mücadele etmeye bafllad›¤› günden beri, hep sürpriz skorlar›n al›nd›¤› maçlara imza att›. Bence bu y›l her ne ka- dar kötü bir bafllang›ç yapsa da, herkesin düflecek gözüyle bakt›¤›

veya ligin en zay›f halkas› olarak gördü¤ü Manisaspor bu y›l yine sürprizlerle dolu bir sezon geçire- cek. Son Makukula transferi Mani- saspor ad›na oldukça baflar›l›.

Transferi gerçeklefltiren yönetimi tebrik ederim büyük baflar›.

(6)

Huzurlu,

Sa¤l›kl› bir toplum için BARIfi flartt›r.

Bu ba¤lamda, MAN‹SASPOR’da

SPORT‹F BARIfiIN tesisi için Her kesim elinden geleni Yapmal›d›r.

A¤z›m›z›n tad›n› bozmaya Kimsenin hakk› yoktur.

MAN‹SASPOR bu ildeki, Mozaik’in TUTKALIDIR.

Baflar›l› neticeler sonucu, fiehirde yaflanan BAYRAM HAVASIDIR.

MAN‹SASPOR’DUR.

Do¤ruyu söylersek,

MAN‹SASPOR’LA A⁄LAR, MAN‹SASPOR’LA BAYRAM YAPARIZ.

MAN‹SASPOR’A, gönül Verenler bu hafta ikiBAYRAMI

bir arada kutlayacak.

‹lki,

fiEKER BAYRAMI ile A¤›zlar tatlanacak

‹kincisi ANTALYASPOR Galibiyetiyle,

S‹YAH-BEYAZ’LI RUHLAR!

Haydi! Manisal›lar BAYRAMA.

M

anisasporumuzun 2 y›ll›¤›na kadrosuna dahil etti¤i Murat Erdo¤an’›n bas›n tan›m› As- baflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan ve Genel Menajerimiz Öner Karalar’›n kat›l›m›yla Tar›k Alm›fl Spor Tesisle- ri’nde gerçeklefltirildi.

"Murat’›n katk›s› çok olacak"

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami De- lan törende yapt›¤› konuflmada, tesis- leflme, transfer ve store çal›flmalar›nda yaflanan yo¤unluk nedeniyle Murat Erdo¤an’›n tan›t›m törenini biraz gecikme ile gerçeklefltirme f›rsat› bul- duklar›n› belirterek, "Murat Erdo¤an daha öncede bizim üzerinde durdu¤u- muz çok istedi¤imiz bir futbolcuydu.

Geçen sezonda kadromuza dahil et- mek istemifltik. Kendisi gelmek iste- mesine ra¤men yükümlülüklerinden dolay› gelememiflti. Nasip bugüney- mifl, kendisini iki y›ll›¤›na renklerimize ba¤lad›k. Murat tecrübesiyle tak›m›- m›za katk›s› çok olacak bir isim" dedi.

Murat Erdo¤an’›n tak›ma bir heyecan

getirdi¤ini kaydeden Delan, "Burada olmas›ndan dolay› mutluyum. Kendisi- ne baflar›lar diliyorum. ‹nflallah bu bir- liktelik camiam›za hay›rl› olur." diye konufltu.

"Faydal› olmak istiyorum"

Geçmifl dönemlerde yap›lan görüflme- lerde Manisaspor’a gelmek için çok is- tekli oldu¤unu ifade eden Murat Erdo-

¤an ise "Verilen sözlerden dolay› o dö-

nemde beraberli¤imiz gerçekleflmedi.

Ama flimdi gönlümün istedi¤i yer- deyim. Manisaspor çok do¤ru yönetilen, güzel bir tesisi olan, teknik ekibiyle birlikte çok iyi isimlerin ol- du¤u bir kadroya sahip olan bir kulüp.

Yap›lan teklifi düflünmeden geldim buraya. Manisaspor’a faydal› olmay›

çok istiyorum." dedi.

söyledi.

Saha: Tar›k Alm›fl

Hakemler: Ça¤atay fiahan, Volkan Akçit, Cumhur Altay

Manisaspor:Bulut (dk 46 Recep), Ömer (dk 76 Adem), Ferhat, Eren (dk 46 Momha), Gabriel, Nizamettin (dk 46 Mehmet), Bekir (dk 46 Yi¤it ‹ncedemir), Murat (dk 46 Dica), Gökhan (dk 46 Ahmet), Isaac (dk 46 Semavi), Makukula (dk 46 Kahe)

Karfl›yaka: Soner, Ayhan (dk 46 Feridun), Gurur (dk 46 Tolga), Baki, F›rat (dk 57 Mustafa), Baykal (dk 60 Erdi), Aykut (dk 46 Yaser), Bilal (dk 57 Taha) (dk 76 Olgay), Bar›fl (dk 46 Erça¤), Erhan (dk 46 Tiago), Osman (dk 46 Roni)

Goller: 64 (P) Tiago (Karfl›yaka), Dk. 80 Kahe (Manisaspor)

Gönlümün istedi¤i

yerdeyim

TARZAN, milli maç aras›n›

de¤erlendirdi

Manisasporumuz milli maçlar nedeniyle ligde verilen aray›

5 Eylül Pazar günü Bank As- ya 1. Lig ekibi Karfl›yaka ile oynad›¤› haz›rl›k maç›yla de-

¤erlendirdi. Her iki tak›m›nda iki yar›s›nda farkl› kadrolar denedi¤i karfl›laflman›n 64.

dakikas›nda Karfl›yaka Ti- ago’nun aya¤›ndan buldu¤u penalt› golüyle 0-1 öne geçti.

Mücadelenin 80. dakikas›nda Ahmet ‹lhan’›n sa¤ kanattan yapt›¤› ortada Kahe düzgün bir vuruflla topu a¤lara gön- dererek skoru belirledi: 1-1.

1-1 1-1

A2’ler Kartal’› geçemedi

2-1

M

anisasporumuzun Karfl›yaka ile oynad›¤› haz›rl›k maç›n›

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, yönetim kurulu üyelerimiz ve eski

yöneticilerimiz de izledi. Yaral›’n›n Karfl›yaka karfl›s›nda tak›m›n göster- di¤i performanstan memnun oldu¤u ö¤renildi.

Yaral›, maç› izledi

L

igde baflar›l› sonuçlar ile baflla- yan A2 Tak›m›m›z 3. Hafta maç›nda deplasmanda Kartals- por’a 2-1 ma¤lup olarak ligdeki ilk yenilgisini ald›.

A2 Tak›m›m›z ligin 3. haftas›nda deplasmanda Kartalspor’a 2-1 ma¤- lup oldu. Kartal ‹lçe Stad›’nda oynan karfl›laflmaya ekibimiz Eren, Bayram,

‹smail, Mert, Serhat Cengiz, Tufan, Umur, Bülent, Samet, Eray ve Hakan onbiriyle ç›kt›. Mücadelenin 44. da- kikas›nda rakip Kartalspor U¤ur’un golüyle 1-0 öne geçerken, 54. daki- kada Bülent penalt› at›fl›n gole çevi- rerek skora eflitli¤i getirdi: 1-1.

65. dakikada O¤uz Sabankay sonu- cu belirleyen golü kaydetti: 2-1.

Ligin en küçük yafl ortalamal› tak›m›y›z

A2 Tak›m› Antrenörümüz Hakan fiapç›, karfl›laflmada yedikleri ilk golden önce bir çok pozisyon üret- tiklerini ama bir türlü golü bulama- d›klar›n› ifade ederek, "Rakibimizin ise nadir ataklar›ndan biri gol oldu.

Beraberli¤i yakalamam›za ra¤men ikinci gole engel olamad›k. Her fle- ye ra¤men tak›m›m›z iyi yolda. Li- gin en küçük yafl ortalamas›na sa- hip olmam›za ra¤men gösterdi¤i- miz mücadele herkes taraf›ndan takdir görüyor." dedi

(7)

2010

y›l› ‹l Spor Merkez- leri De¤erlendirme Toplant›s›, Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Dr. Süleyman fia- hin’in baflkanl›¤›nda Spor ‹flleri fiube Müdürü ‹lker Bilban ve ‹l Müdürlü¤ü antrenörleri ve Bas›n ‹statistik Biri- mi’nin kat›l›m›yla geçti¤imiz hafta gerçeklefltirildi. Toplant›da 2009 ve 2010 y›l› aras›nda geçen süreçte Ma- nisa’da düzenlenen faaliyetler ve ista- tistiksel verilerin de¤erlendirmesi ya- p›ld›. ‹l Müdürü Dr. Süleyman fiahin, göreve geldikten sonra gerçeklefltirilen projeler ve 2010 ‹l Spor Merkezle- ri’ndeki çal›flmalar›ndan dolay› antre- nörlere teflekkür ederken, yeni dönem- de yap›lacak çal›flmalar için baflar›lar diledi. Toplant›n›n sonunda ilimizde düzenlenen proje ve faaliyetlerde olu- flan istatistiksel de¤erlerin geçmifl y›la oranla çok büyük oranda art›fl göster- di¤i belirlendi. 2009 y›l›nda Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda bulunan Sa¤l›kl› Yaflam Merkezi’ne 226 üye

kayd› al›n›rken düzenlenen yüzme kurslar›na da toplam 284 ö¤renci kat›l- d›. 2010 y›l›nda Sa¤l›kl› Yaflam Merke- zi üye say›s› 495’e ve düzenlenen yüz- me kurslar›na kat›lan kursiyer say›s›

ise 978’e yükseltilerek, hem ‹l Müdür- lü¤ü gelirlerinde hem de havuzun kul- lan›m kapasitesinde yüzde 250 oran›n- da bir art›fl sa¤lanm›fl oldu. 2009 y›l›n- da ‹l Spor Merkezleri’nde 17 branflta 154 e¤itmenle toplam 4582 genç spor

yaparken, 2010 y›l›nda düzenlenen ‹l Spor Merkezi faaliyetlerinde 17 branfl- ta 190 e¤itmenle, toplam 10997 genç spor yapt›. ‹limizde bir önceki y›la na- zaran spor yapan gençlerin say›s› yüz- de 140 oran›nda art›fl gösterdi. 2009 y›l›nda 8 kadrolu 4 sözleflmeli, 23 fahri antrenörümüzle birlikte toplam 35 per- sonel görev yaparken, 2010 y›l›nda 9 kadrolu, 6 sözleflmeli, 22 fahri, 10 hiz- met al›m› antrenör ve 3 gençlik çal›fla-

n› (nokta) olmak üzere toplam 50 per- sonel ‹l Müdürlü¤ü hizmetlerinde ça- l›flmak üzere istihdam edildi. Bir önce- ki y›la göre çocuklar› yetifltirmek üzere istihdam edilen e¤itimci say›s› yüzde 45 art›fl gösterdi. 2009 y›l›nda sosyo- ekonomik düzeyleri düflük ve bütçe- sinden spora pay ay›ramayan ailelerin çocuklar›n›n sporla buluflturulmas› için düzenlenen "Sevgi Çocuklar›" proje- sinde 350 çocuk sadece Atatürk Olim- pik Spor Kompleksi’nde yüzme sporu yaparken, 2010 y›l›nda düzenlenen

"Sevgi Çocuklar›" Projesine kat›l›mc›

say›s› yüzde 60 oran›nda artarak 550’ye yükselmifl ve projenin kapsam›

10 branflta spor e¤itimi ve sosyal faali- yetlerle haftan›n 4 günü olarak genifl- letildi. Ayr›ca 2009 y›l›nda genifl kat›- l›ml› spor organizasyonlar› düzenlen- memiflken, 2010 y›l›nda "1.Olimpik Çocuk fienli¤i" projesiyle ilimizde 44

‹lkö¤retim okulundan 2250 çocu¤u- muz ücretsiz olarak 10 branflta düzen- lenen sportif faaliyetlere kat›l›m sa¤la-

m›fl ve yine "Anne-Baba Beni Spora Gönder" projesiyle 13 branflta düzen- lenen spor e¤itimlerine 7200 çocu¤u- muz kat›l›m göstererek ‹limizde 6 ay gibi k›sa bir sürede 10.000’in üzerinde rekor kat›l›mla çocuklar ücretsiz olarak spor yapma imkân› buldu. 2009 y›l›na göre ilimizde düzenlenen faaliyet, li- sansl› sporcu say›lar› ve tesis iflletme gelirlerinde yüzde 200’ün üzerinde bir oran›nda bir art›fl sa¤land›¤› görüldü.

Ülkemizde 60 federasyon faaliyet gös-

termekteyken ilimizde 35 federas- yonun faaliyeti olmad›¤› ancak 25 federasyon faaliyetlerinin yürütüldü¤ü aç›kland›. Bu konuda gerekli ad›mlar›n at›larak projelendirme ve çal›flmalar›n yap›larak önümüzdeki süreçte düzen- lenecek genifl kat›l›ml› organizasyon- larla bu branfllarda faaliyet gösteren kulüplerin say›s›n›n artt›r›l›p, baflar›l›

sporcular yetifltirilmesi için gerekli zeminin haz›rlanmas›nda yap›lacaklar belirlenece¤i aç›kland›.

Manisa’da, SPORA ilgi yüzde 140 artt›

Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Dr. Süleyman fiahin’in baflkanl›¤›nda yap›lan 2010 y›l› ‹l Spor Merkezleri De¤erlendirme Toplant›s›’nda Manisa’da spor yapan gençlerin say›s›n›n bir önceki seneye göre yüzde 140 artt›¤› aç›kland›.

B

ölgesel Amatör Lig haz›rl›klar›n›

sürdüren Donat›mspor, Halil Onultmak Tesisleri’nde ilk ciddi haz›rl›k maç›nda Mu¤laspor’a 2-0 yenildi.

Mu¤laspor, 30. dakikada Semih’in golüyle öne geçti. Genç oyuncu, bu

dakikada sol çaprazdan harika bir vuruflla topu a¤lara gönderdi: 0-1. Konuk Mu¤las- por, 77. dakikada geliflen ender atakta ceza alan›na yap›lan ortada Mustafa’n›n kendi kalesine att›¤› golle fark› 2’ye ç›kard›. Kalan dakikalarda baflka gol olmay›nca Donat›mspor, sahadan 2-0’l›k yenilgiyle ayr›ld›.

“Basit hatalar yapt›k”

Donat›mspor Antrenörü Metin Taflk›n, karfl›laflmada basit hatalar yapt›klar›n›

belirterek, "Mu¤laspor maça çok iyi bafllad›. Biz iyi bafllayamad›k, ilk yar› tutuk bir oyun sergiledik. Top aya¤›m›zdayken

kendi hatam›zdan bir gol yedik. ‹kinci yar›da daha iyiydik. Maç› dengeledik, fakat bu kez de pozisyon üretemedik, hücumda etkili olamad›k. Yine kendi hatam›zdan kendi kalemize att›¤›m›z golle maç 2-0 oldu. Mu¤laspor’da bir il tak›m›

olarak BAL Ligi’nin güçlü tak›mlar›ndan biri. ‹kinci yar› iyi mücadele etti¤imizi düflünüyorum." dedi. Haz›rl›k maçlar›nda

skorun önemli olmad›¤›n› da vurgulayan Taflk›n, "Önümüzde bir ayl›k haz›rl›k süresi daha var. Haz›rl›k maçlar›nda skor önemli de¤il. Önemli olan eksiklikleri görmek, tak›m› lige haz›rlayabilmek. Önemli olan ligdeki sonuçlar. Bu bir ayl›k sürede çok iyi çal›fl›p, kendimizi gelifltirip ligde çok daha iyi ifller yapaca¤›m›za inan›yorum."

diye konufltu.

SEROL EMLEK ‹MZAYI ATTI

Manisaspor ve Befliktafl’›n eski futbolcular›ndan Ant- renör Serol Emlek, geçti¤i- miz hafta Halil Onultmak Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kendisini Manisa Belediyespor’a ba¤layan imzay› att›.

M

anisaspor ve Befliktafl’›n eski futbolcular›ndan Serol Em- lek, Manisa Belediyespor ile anlaflt›. Halil Onultmak Tesisleri’nde resmi imza töreninde Manisa Beledi- yespor Genel Kaptan› Cenk Ergün, Yard›mc› Antrenörler Niyazi Küçü- ker, Ümit Konca ve Kaleci Antrenörü Engin Günefl’te yer ald›. Manisa Be- lediyespor Genel Kaptan› Cenk Er- gün, imza töreninde yapt›¤› konufl-

mada tak›m›n hedefleri do¤rultusun- da tecrübeli bir isimle anlaflt›klar›

için mutlu olduklar›n› söyledi. Beflik- tafl ve Manisaspor’un formas›n› ba- flar›yla giymifl bir isim olan Serol Emlek’in tak›ma büyük katk› sa¤la- yaca¤›na inand›klar›n› ifade eden Genel Kaptan Ergün, "Serol hocam›- z›n sonuna kadar arkas›nday›z. Yö- netim olarak teknik kadro ile uyumlu bir çal›flma örne¤i sergileyerek Ma-

nisa Belediyespor’u hak etti¤i yerle- re tafl›yaca¤›z. Kendisine baflar›lar diliyorum." dedi. Manisa Belediyes- por ile anlaflt›¤› için mutlu oldu¤unu belirten Emlek ise "Manisa Beledi- yespor’un hedeflerini biliyoruz. Bu hedefler do¤rultusunda ilerleyerek tak›m› iyi yerlere tafl›ma amac›nda- y›z. Bana ve ekibime güvenenleri mahcup etmeyece¤iz." dedi. ‹ki haf- ta sonra bafllayacak olan lige en iyi

flekilde haz›rlanarak iyi bir bafllang›ç yapmak istediklerini dile getiren Emlek, transfer konusuna da de¤in- di. Stoper konusunda s›k›nt› yafla- d›klar›n› ifade eden Emlek, "Bu mev- kiye transfer yapmay› düflünüyoruz.

fiu anda Mersin ve Alt›nordu’dan gelen arkadafllar›m›z var. En k›sa za- manda karar›m›z› vererek bu mevki- de yaflanan s›k›nt›y› çözece¤iz." diye konufltu.

Donat›mspor,

haz›rl›k maç›nda Bölgesel Amatör Lig’deki rakip- lerinden Mu¤laspor’a 2-0

ma¤lup oldu. Donat›m haz›rl›k

maçlar›na iyi bafllamad›

Stat:Halil Onultmak

Hakemler: Kerim Uzun, Onur Baylan, Hakan Ǜnar

Donat›mspor:Serhat, Aykut, Melih, Ethem, Adem, Cihan, Fad›l (Mustafa dk. 46), Suat, Mahmut, Enver, Hüseyin

Mu¤laspor:Hasan, ‹nan , Rasim, Naim, Okan, Semih, Sefa, Hayati, Ata, Nedim, Berkay

Goller: dk. 30 Semih, dk. 77 Mustafa kk.

D O N A T I M S P O R : 0 - M U ⁄ L A S P O R : 2

(8)

Pedrosa ilk s›rada bafllarken hemen yan›nda flampiyona lideri Jorge Lorenzo ve Casey Stoner vard›. Start an›yla beraber Ped- rosa ilk viraja önde girerken Casey Stoner, Lorenzo'yu geçmeyi baflard›. Ama Jorge Lorenzo buna daha ilk tur bitmeden karfl›l›k verdi ve 2. s›raya yükseldi. Yar›fl›n kalan bölümünde her turla beraber Jorge Lorenzo ile aras›ndaki fark› artt›ran Dani Pedrosa üst üste ikinci, bu y›lki dördüncü zaferini elde etti. Bu y›l her ya- r›flta podyumda yer alan Jorge Lorenzo ise Casey Stoner'› geç- tikten sonra Pedrosa'ya yaklaflmasa da kimsenin kendisine yak- laflmas›na izin vermedi ve yar›fl› 2. s›rada bitirdi. Yar›fl sonunda podyumun son basama¤›na ise ‹talyan Valent›no Rossi ç›kt›. Ya- r›fla 4. s›rada bafllayan Rossi, Casey Stoner'› geçerek 3. s›raya yerleflti. Stoner'› bir sonraki tur geçen Andre Davizioso, Valenti- no Rossi'ye çok yaklaflsa da sadece bir kez rakibini geçmeyi de- nedi ama bunda baflar›l› olamad› ve 4. s›raya raz› oldu. Yar›fl sonras›nda Jorge Lorenzo genel klasman liderli¤ini sürdürürken, Dani Pedrosa sezonun bitmesine 6 yar›fl kala Lorenzo ile aras›n- daki puan fark›n› 63'e indirmeyi baflard›. Moto GP'de bir sonraki yar›fl 19 Eylül'de ‹spanya'da Aragon Pistinde yap›lacak.

● TEN‹S

Federer’in rakibi Soderling

Sezonun son Grand Slam'› Amerika Aç›k'ta erkekler çeyrek finalinde Roger Federer, Robin Soderling ile eflleflti.

Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Aç›k Turnuvas› devam ediyor. USTA Billie Jean King kortlar›nda düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvan›n sekizin- ci gününde, tek erkeklerde ve tek kad›nlarda dördüncü tur maç- lar› oynand›. Tek erkeklerde 2 numaral› seribafl› ‹sviçreli Roger Federer, tek kad›nlarda 1 numaral› seribafl› Caroline Wozniacki rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi. Federer'in çeyrek fi- naldeki rakibi, 5 numaral› seribafl› ‹sveçli Robin Soderling oldu.

● ATLET‹ZM

Bekele ikinci oldu

K›talararas› Kupa yar›fllar›n- da 3 bin metre kad›nlar yar›- fl›nda piste ç›kan Alemitu Bekele Degfa 2. oldu. Atle- tizmde Uluslararas› Atletizm Federasyonlar› Birli¤i (IAAF) K›talararas› Kupa yar›fllar›

yap›ld›. H›rvatistan'›n Split

kentinde gerçeklefltirilen organizasyonda Türkiye, 2 branflta mücadele etti. Erkekler 5 bin metrede Mert Girmalegesse 14:05.24 ile dereceye giremezken, kad›nlar 3 bin metrede piste ç›kan Alemitu Bekele Degfa 9: 04.08'lik derecesiyle 2. oldu.

Degfa, bu y›l Avrupa fiampiyonas›'nda 5 bin metrede 14:52.20'lik derecesiyle alt›n madalya kazanm›flt›.

● FORMULA 1

Kobayashi Sauber'le yola devam ediyor

Formula 1 tak›mlar›ndan Sauber'in Japon pilotu Kamui Kobayashi, 2011 sezonunda da yar›flmaya devam edecek. Sauber Tak›m Patronu Peter Sa- uber, 24 yafl›ndaki Kamui ile birlikte çal›flmaktan

duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, ''Onunla 2011'de de çal›fl- ma konusunda en ufak bir flüphemiz olmad›. Kamui, h›z› ve mü- cadeleci ruhuyla beklentilerimizi karfl›lad›. Mühendislerimizle uyumlu çal›flan pilotumuzun teknik konulardaki idrak› da olduk- ça iyi'' yorumunu yapt›. 13 yar›fltan toplam 21 puan elde eden Kamui Kobayashi, pilotlar s›ralamas›nda 12. s›rada bulunuyor.

● BASKETBOL

FIBA’n›n yeni baflkan›

Frans›z Yvan Mainini

‹stanbul Swissôtel'de yap›lan 19. FIBA Dünya Kongresi’nde FIBA baflkanl›¤›na Bob Elphinston'›n yerine Frans›z Yvan Mainini seçildi. 2006-2010 y›llar› aras›n- da FIBA baflkanl›¤› yapan Avustralyal›

Bob Elphinston, yerini 1944 do¤umlu olan eski Frans›z basketbol oyuncusu, hakem ve Fransa Basketbol Federasyo- nu Baflkan› Yvan Mainini'ye devretti.

Kongre delegeleri, daha sonra FIBA Mali ‹fller Sorumlusu ola- rak Manfred Ströher'i tekrar seçerken, FIBA merkez kurulundan ayr›lanlar ve devam edenler belirtildi. FIBA Amerika Baflkan›

Horacio Muratore da FIBA Baflkan Yard›mc›s› oldu. VIP baflkan›

Eddy Vidal sunuculu¤unda son 4 sene boyunca FIBA'ya katk›la- r›ndan dolay› baz› delegelere ''Silver Awards'' (Gümüfl ödüller) ve ''Radomir Shaper ödülleri'' verilirken, basketbol efsanesi Bo- rislav Stankovic'e de ödül verildi. Stankovic konuflmas›n› bas- ketbol hayat› üzerine haz›rlanm›fl sunum eflli¤inde gerçeklefltir- di. Kapan›fl konuflmas›nda Bob Elphinston, son 4 senedir onun- la birlikte çal›flanlara teflekkür ederken, 2010 FIBA Dünya fiam- piyonas› için Türkiye Basketbol Federasyonu'na, flampiyonan›n düzenlendi¤i flehirlerin belediyelerine, flampiyonay› organize eden yerel organizasyon komitesine ve gönüllülere teflekkür ederek, 19. FIBA Dünya Kongresi'ni kapatt›.

M

anisa Belediyespor altyap›s›ndan yeti- flen A2 Tak›m›m›z›n gelecek vadeden oyuncusu Eray Ataseven için Manisa Belediyespor’dan destek geldi. Manisaspor Gençlik Gelifltirme Program Sorumlusu Emre Hasgör ve Manisa Belediyespor Genel Kapta- n› Cenk Ergün ve Eray

Ataseven’in kat›ld›¤› tö- rende imzalanan protokol ile Manisa Belediyespor önümüzdeki günlerde Ma- nisaspor ile profesyonel sözleflme imzalayacak Eray’›n yetifltiricilik hakla- r›ndan feragat etti.

‹mza töreninde ilk olarak söz alan Manisa Beledi- yespor Genel Kaptan›

Cenk Ergün, 14 yafl›nda Belediyespor ile futbola bafllam›fl ve buradan Ma- nisaspor’a yükselmifl ve U18 milli tak›m›na yüksel- mifl olan Eray Ataseven’in

yetifliricilik haklar›n› Manisaspor’a devretmek için topland›klar›n› belirterek, "Yönetim kuru- lumuz ve Belediye Baflkan›m›z Cengiz Er- gün’ün iste¤i do¤rultusunda Eray için yetiflti- ricilik haklar›ndan feragat etme karar› ald›k.

Bayram öncesi bunu bir bayram hediyesi ola- rak de¤erlendirdik. ‹n- flallah Eray Manisas- por’a ve milli tak›ma önemli hizmetler verir"

dedi.

"Profesyonel sözleflme"

Manisaspor Gençlik Gelifltirme Program Sorumlusu Emre Has- gör, Belediyespor’dan katk›lar› olan herkese ve özellikle Cenk Er- gün’e teflekkür etti¤i- ni ifade ederek, Eray ile birkaç gün içeri- sinde profesyonel

sözleflme imzalanacak ve kendisi A Tak›m ile antrenmanlar›na devam edecek. A Ta- k›mda kal›c› olaca¤›na yürekten inan›yorum.

Türk futbolu yeni bir yetenek daha kazana- cak. Genç kardeflimizin çok iyi yerlere gele- ce¤ine inan›yoruz." diye konufltu.

Manisaspor’da forma giymenin çok küçük yafltan beri hayali oldu¤unu kaydeden Eray ise "Cenk Ergün ve Manisa Belediyespor Ku- lübü Yöneticilerine katk›lar›ndan dolay› teflek- kür ediyorum. Manisa Belediyespor ve Mani- saspor’a yak›fl›r bir futbolcu olaca¤›m." dedi.

Belediyespor Eray için önemli DESTEK VERD‹

Manisaspor taraftar›n›n büyük merakla bekledi¤i Manisaspor Store Çarfl› fiubesi 7 Eylül Sal›

günü ürün sat›fl›na bafllad›. Ma- nisaspor Store Manisal›lar tara- f›ndan büyük be¤eni gördü.

M

anisaspor Store 7 Eylül Sal› günü ürün sat›fl›na bafllayarak Manisal›- lar ile bulufltu. Belediye Su ‹flleri karfl›s›nda bulunan Manisaspor Store Çar- fl› fiubesi’nin aç›lmas›yla taraftarlar Rama- zan Bayram› ve Antalyaspor maç› önce- sinde al›flverifl yapma imkan› buldular.

Manisal›lar Manisaspor Store ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Manisaspor Store Çar- fl› fiubesi’nin aç›l›fl töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde aç›klanacak.

SATIfiLAR BAfiLADI Manisaspor Store’da

TFF’den genel sekreterlik aç›klamas›

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; 6 Ey- lül 2010 tarihinde Ahmet Güvener'in görevden al›n- mas› sonucu boflalan genel sekreterlik makam›na herhangi bir atama yapmayarak, TFF statüsünün 40'›nc› maddesi uyar›nca, TFF 1. Baflkan Vekili ve

‹cra Kurulu Üyesi Lutfi Ar›bogan'› genel sekreterlik makam›ndan sorumlu icra kurulu üyesi s›fat›yla, genel sekreterlik ifllerinin koordinesiyle görevlendi- rerek yetkilendirmifltir. 14 fiubat 2008'den bu yana TFF Baflkan Vekilli¤i görevini üstlenen Lutfi Ar›bo-

¤an, fiubat 2005-fiubat 2008 tarihleri aras›nda Tür- kiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterli¤ini yap- m›flt›. Lutfi Ar›bo¤an, UEFA Marketing Komitesi Asbaflkanl›¤› görevini de sürdürmektedir.

"Evimizdeki ilk galibiyetimizi

almak istiyoruz"

"Evimizdeki ilk galibiyetimizi

almak istiyoruz"

Manisasporun genç file bekçisi Bulut Basmaz Antalyaspor maç›

haz›rl›klar›n›n çok yo¤un bir tem- poda geçti¤ini kaydetti. Bu hafta kazanmaktan baflka seçenekleri olmad›¤›n› belirten Bulut,

"Bu maç bizim lige bafllang›ç maç›m›z olacak. Bunun fark›nday›z. Evimizdeki ilk gali- biyetimizi alarak önümüzdeki günlere daha iyi bakmak

istiyoruz." dedi.

A2 Tak›m›m›z›n önümüzdeki günlerde profesyonelli¤e imza atacak olan genç futbolcusu Eray Ataseven için Manisa Beledi-

yespor büyük destekte bulundu. Manisaspor Belediyespor düzenlenen törenle Eray’›n yetifltiricilik haklar›ndan feragat etti.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :