HEYECAN DEVAM ED YOR. S Z N ADAYINIZ K M? 4 ve 5. SAYFALARDA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 77 Para le Sat lmaz MUHARREM KAZER

Tam metin

(1)

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Trabzon 27 19 6 2 55 21 63

2 Fenerbahçe 27 19 4 4 62 27 61

3 Bursa 27 14 10 3 42 20 52

4 Gaziantep 27 13 7 7 36 25 46

5 Kayseri 27 12 7 8 36 30 43

6 Eskiflehir 27 11 9 7 31 27 42 7 Befliktafl 27 11 6 10 41 32 39 8 ‹.B.B. Spor 27 11 4 12 34 33 37 9 Karabükspor 27 10 7 10 41 42 37 10 Manisaspor 27 11 2 14 39 43 35 11 Ankaragücü 27 8 9 10 38 45 33

12 Antalya 27 8 9 10 27 34 33

13 Galatasaray 27 10 3 14 29 37 33 14 G.Birli¤i 27 8 7 12 31 41 31

15 Sivas 27 7 7 13 33 46 28

16 Bucaspor 27 5 6 16 20 42 21 17 Kas›mpafla 27 5 5 17 26 56 20 18 Konyaspor 27 3 8 16 20 40 17

DÇ Karabük:3 Gaziantep:2 Sivasspor:1 Befliktafl:0 Ankaragücü:2 Eskiflehirspor:2 Trabzonspor:1 Konyaspor:0 Manisaspor:0 Gençlerbirli¤i:3 Kayserispor:1 Kas›mpafla:3

‹.B.B.Spor:2 Bucaspor:1 Fenerbahçe:0 Bursaspor:0 MP Antalya:3 Galatasaray:0

27. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

8 Nisan 2011 Cuma

Bursaspor-MP Antalya 20.00

9 Nisan 2011 Cumartesi

Bucaspor-DÇ Karabük 14.00 Konyaspor-Manisaspor 16.00 Eskiflehirspor-Fenerbahçe 19.00

10 Nisan 2011 Pazar

‹.B.B. Spor-Sivasspor 14.00 Gaziantepspor-Ankaragücü 14.00 Gençlerbirli¤i-Kayserispor 17.00 Galatasaray-Trabzonspor 19.00

11 Nisan 2011 Pazartesi

Kas›mpafla-Befliktafl 20.00

28. Hafta Maçlar›:

7 Nisan 2011 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 77•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Hayat ve futbol

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

Kasap Eminler artmal›

■ 2. SAYFADA

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 28. haftas›nda deplasmanda Konyaspor ile karfl› karfl›ya gelecek. 9 Nisan Cu- martesi günü oynanacak karfl›laflma saat 16:00’da bafllayacak. Gençlerbirli¤i maç›nda ortaya koydu¤u futbol ve ald›¤›

sonuç ile taraftar›n› üzen siyah-beyazl›lar, bu maçta mutlak galibiyet alarak taraftar›n› sevindirmek istiyor. ■ 4’TE

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 27. haftas›nda Gençlerbirli¤i’ne 3-0 ma¤lup oldu. 45+3 dakikada Murat Er- do¤an’›n k›rm›z› kart gördü¤ü karfl›laflma- da ekibimiz, gerçek kimli¤inden uzak bir görüntü çizdi. Siyah-

beyazl›lar hem sahaya koydu¤u futbolla hem de ald›¤› sonuçla ta- raftar›m›z› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›.

Manisaspor

fiAfiIRTTI

0 3 0 3

■ 6. SAYFADA

Tarzan affettirecek

“Bize yak›flmayan bir 90 dakikayd›”

Turgutlu K›z Tak›m›

Türkiye fiampiyonu

■ 2. SAYFADA

ise bir hobi olman›n yan› s›ra sa¤- l›kl› bir yaflam kayna¤› olan bisik- let herkes için farkl› bir fley ifade ediyor. Manisaspor Bisiklet Tak›- m›’n›n kurulmas› ile profesyonel anlamda bisiklet sporu ile tan›flan Manisal›lar bu spora yak›nl›k bak›- m›ndan çok flansl›lar. Çünkü Ma- nisa Bisiklet ‹l Temsilcisi Muhlis Dilmaç hem bir bisiklet gönüllüsü, hem bir bisiklet afl›¤› hem de faal bir bisiklet sporcusu. ■ 6’DA

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuflmazl›k Çözüm Kurulu Üyesi Av. Gürhan Onat, TBMM’de kabul edilen Sporda fiiddet ve Düzensizli¤i Önleme Yasas›’n›n, Türk sporu ad›na bir milat oldu¤unu belirterek,

"Bu yasayla Türkiye’deki seyirci profili olumlu anlamda de¤iflecek." dedi.■ 8’DE

bir milatt›r

■ 4 ve 5. SAYFALARDA

S‹Z‹N ADAYINIZ K‹M?

Mutlu y›llar Reha Hoca

■ 2. SAYFADA

Emin Kaçar’a anlaml› ödül

■ 2. SAYFADA

Briç Tak›m› ilk maç›na ç›kt›

■ 5. SAYFADA

Manisa zirvesi törendeydi

■ 7. SAYFADA

Polisler hakemlerle

rakip oldu

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde Geliflim Koleji’ni eleyen Vestelspor, çeyrek finalde Hacettepe Üniversi- tesi ile karfl›laflacak.

Vestel’in rakibi

Hacettepe

■ 5. SAYFADA

Gelecek vaat

eden yetenek

Bülent Cevahir

(2)

2 7 Nisan 2011 Perflembe

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN • Haflim ELMALI Muharrem KAZER • Beyhan YÖRÜR

Bilgi ‹fllem Alican ‹NCE Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:77

Bask› Tarihi: 6 Nisan 2011

Mutlu y›llar Reha hoca

Antrenörümüz Reha Kemal Erginer için 1 Ni- san Cuma günü salonda yap›lan antrenman- da sürpriz bir do¤um günü kutlamas› ger- çeklefltirildi. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, teknik heyetimiz ve futbolcular›m›z Erginer’in 41. yafl›n› kutlayarak, tebrik ettiler.

Sürpriz kutlama karfl›s›nda büyük mutluluk yaflayan Erginer, teknik heyet ve futbolculara teflekkür etti. Manisaspor Gazetesi olarak Reha Kemal Erginer’in yeni yafl›n› kutlar, ailesiyle sa¤l›kl› ve mutlu bir ömür dileriz.

stanbul’da yap›lan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ‘Amatör Spor Hizmet Ödülleri’ töreninde ödüller sahip- lerine verilirken; Donat›mspor Fahri Baflka- n›, Amatör Spor Hizmet Ödülleri töreninde yönetici dal›nda ödüle lay›k görüldü. Kaçar,

"Hayat›m›n en mutlu günlerinden birini ya- flad›m." dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederas- yonu ‘Amatör Spor Hizmet Ödülleri’ töreni

‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Salonu'nda gerçeklefltirildi. 2010 y›l›nda branfllar›nda üst düzey baflar›lar elde eden, sporcu, ta- k›m ve spor adamlar›na ödülleri verildi.

Amatör Spora Hizmet ödülleri ise 81 ilden belirlenen spor yöneticilerine sunuldu. ‹s- tanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan› Mahmut Öz- gener, GSGM Genel Müdürü Yunus Akgül,

TFF Baflkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve Ser- vet Yard›mc›, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Tahkim ve PFDK baflkanlar›, federasyon baflkanlar›, TASKK Baflkan› Mehmet Bay- kan ve Yönetim Kurulu üyeleri, ASKF bafl- kanlar› ve onur konuklar›n›n kat›ld›¤› "2010 EN 10" töreninde Manisa’y› ASKF Baflkan›

‹smail Ayd›n, Donat›mspor Kulübü Fahri Baflkan› Emin Kaçar temsil etti.

‘2010 En 10 Ödülleri’ flu isim ve tak›mlara verildi: Boks: Gülsüm Tatar, Halter: Nurcan Taylan, Atletizm: Nevin Yan›t, Gürefl: Sel- çuk Çebi, Motosiklet: Kenan Sofuo¤lu, Muay Thai: Nurhayat Hiçyakmazer, Futbol:

Kader Do¤an, Halter: Nazmiye Muslu, Fe- nerbahçe Ac›badem Bayan Voleybol Tak›- m›, Türkiye Basketbol Milli Tak›m›.

"2010 EN 10" ‘Amatör Spor Hizmet Ödüll- leri’ yönetici kategorisinde ise Donat›ms-

por Kulübü Fahri Baflkan› Emin Kaçar ödü- le lay›k görüldü. Kaçar, ödülünü ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun elinden al- d›.

Öte yandan ödül töreninden sonra ASKF Baflkan› ‹smail Ayd›n, Donat›mspor Fahri Baflkan› Emin Kaçar ve Herkes ‹çin Futbol

‹l Temsilcisi Behçet Atl› kuruluflunda henüz ilk y›l›n› yeni dolduran ‹stanbul Bahçeliev- ler Belediye Spor Kulubü’nü ve Judo Fede- rasyonu Eski Asbaflkan› Tacettin Özerler'e nezaket ve taziye ziyaretlerinde bulundu- lar. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü zi- yaretinde Baflkan Yusuf Y›ld›r›m’› baflar›la- r› ve spora hizmetlerinden dolay› kutlayan Ayd›n, Manisa’da judo branfl›na ilgi göste- rip desteklemeleri ile geliflen dostlu¤un, spora ve sporcu hizmet anlam›nda karfl›l›k- l› olarak gelifltirilece¤ini ifade etti.

Emin Kaçar’a anlaml› ödül

Bisiklet ile tan›flman›z bu sektörde çal›flman›z ile mi ol- du?

Hay›r asl›nda ben çocuklu¤umdan beri bisiklet ile iç içeydim. Bir sü- rü bisikletim vard› ama hiç bisik- letim yoktu. "Nas›l oluyor bu" di- yeceksiniz. Ben çocukken Sam- sun’da babam›n bisiklet montaj›

ve toptan sat›fl yapan bir atölyesi vard›. Bende zaman zaman bu atölyede çal›fl›rd›m. Bisikletleri çok severdim. Ancak hiçbirine bu benim olsun diyemezdim. Bu ne- denle bisiklet sevgim hep vard›.

Peki, Türkiye bisiklet sporu ile ne zaman tan›flt›?

1993 y›l›nda Bianchi firmas›n›n ül- kemizde üretim yapmas› ile bisik- let sporu, Türkiye’de kelimenin tam anlam›yla ata¤a kalkt›. Bisik- let sadece bir tafl›t ve ulafl›m ara- c› olman›n d›fl›nda kullan›c›lar›na bambaflka bir sosyal çevre, sa¤l›k ve çevre bilincini de kazand›r›r- ken Manisal›lar bisiklet sporu ile profesyonel anlamda Manisaspor Bisiklet Tak›m›’n›n kurulmas› ile tan›flm›fl oldular.

Bisiklete binmek ve bisiklet sporcusu yetifltirmek için ül- kemizde neler yap›l›yor?

Sporcu yetifltirmek için Bisiklet Federasyonu’nun Milli E¤itim Ba- kanl›¤› ile ortak hayata geçirmeyi planlad›¤› bir proje var. Bu proje ile okullarda bisiklet sporcular›

yetifltirmek ve gençlere bisikleti sevdirmek planlan›yor. Ancak bi- siklet teçhizat ve malzemeleri göz önünde bulunduruldu¤unda mad- di destek olmadan kolayca yap›la- bilecek bir spor de¤il. Bu nedenle sponsorluk çal›flmalar›n›n yap›l- mas› gerekiyor.

Türkiye’de bisiklet sporuna destek veren sponsor say›s›

ne durumda?

Biz Bianchi firmas› olarak bisikle- tin sevilmesi ve tan›nmas› için önce Tük Milli Bisiklet Tak›m›’na sonra da Manisaspor Bisiklet Ta- k›m›’na sponsor olduk. Bunun d›- fl›nda herkesin bildi¤i gibi Konya Torku fiekerspor ve Manisaspor profesyonel bir bisiklet tak›m›na sahip. Tabii bu yeterli de¤il. Bi- siklet sporunun geliflmesi için ye- rel ve ulusal çapta birçok firma kulüpler ve e¤itim kurumlar› ile organize olarak çal›flmal›. Bisiklet sporu sa¤lad›¤› sosyal iletiflim a¤›

ve görselli¤i bak›m›ndan çok iyi bir reklam arac›. Bu nedenle bir- çok geliflmifl olan firma bisiklet tak›mlar›na ve kulüplerine spon- sorluk deste¤i ile altyap› olufltura- bilir.

Bisikletin yayg›nlaflt›r›lmas›

için gerekli temel altyap› ne- lerdir?

Genifl bir çerçeveden bakarsan›z öncelikle bisiklet kültürünün olufl- mas› laz›m. Avrupa’da herkes bi- siklete biniyor. Bisikleti bazen ulafl›m, bazen spor, bazen de tur- lar düzenleyerek hobi ve e¤lence için hayatlar›nda bar›nd›r›yorlar.

Avukatlardan mimarlara, ev ha- n›mlar›ndan farkl› meslek gurupla- r›na kadar birçok kifli bisiklete bi-

niyor. Ülkemizde bu bak›fl aç›s›

henüz tam anlam›yla yerleflmifl de¤il. Çünkü insanlar›n güvenli bir flekilde bisiklet sürebilecekleri bisiklet yollar› dahi yok. Yerel yö- netimlerin çevre düzenlemelerin- de bisiklet sporuna da yer ay›r- malar› laz›m.

Manisa’da bisiklet sporu ile ilgili yap›lan çal›flmalar neler- dir?

Manisa bisiklet ile yeni yeni tan›- flan bir il. Bisiklet kullan›m› yay- g›n de¤il. Ancak son üç y›ld›r Manisa Spil Lions Kulübü ile Ma- nisa Kent Orman›’nda ortak dü- zenledi¤imiz para ödüllü yar›flma- lar ile bu spora teflvik etmeye ça- l›fl›yoruz. Geçti¤imiz hafta sonu Manisa’da y›ld›zlar kategorisinde KAP Yol Yar›fl› yap›ld›. Bu Manisa ad›na çok önemli bir geliflme. Bu yar›fla, 90 sporcu kat›l›rken onla- r›n antrenörleri ve yak›nlar› ile çok say›da misafir Manisa’ya geldi ve iki gün konaklad›.

KAP Y›ld›zlar Yol Yar›fl›n›n Manisa’da yap›lmas›n›n nede- ni neydi?

Bisiklet müsabakalar› tak›m veya kulüp olsun olmas›n birçok farkl›

ilde yap›labiliyor. Manisaspor Bi- siklet Tak›m›’n›n kurulmas› ile Manisa Bisiklet sporunda dikkat çeken iller aras›na girdi. Bu ne- denle bu organizasyon Manisa’ya verildi.

Manisa’da bisiklet sporu ile ilgilenmek isteyenler ne yap- mal›?

Bisiklet spor ferdi oldu¤u gibi or- ganize hareket edilmesi gereken bir spor branfl›d›r. Manisa’da bi- siklet çat›s› alt›nda spor yapmak isteyenler gönüllülük çat›s› alt›na bir araya gelmeli. Manisa Bisiklet

‹l Temsilcisi olarak Manisa’da bi- siklet sporu ile ilgilenmek isteyen herkes yol göstermeye haz›r›z. 4 y›l önce kurulan "Perflembe Akfla- m› Bisikletçileri " amatör olarak her Perflembe akflam› saat 20:00’de ‹zmir’de Göztepe ‹skele- sinde buluflup flehir turu at›yor.

Bornova’dan Güzelbahçe’ye kadar devam eden bu tura, bisiklet ve kask› olan herkes kat›labiliyor. Bu gönüllü bir guruptur. Manisa’da da ayn› organizasyon yap›larak görsel olarak bisiklet sporunun ta- n›nmas› ve sevilmesi sa¤lanabilir.

Bisiklet kullan›m›n›n ne gibi faydalar› vard›r ve nas›l yay- g›nlaflt›r›l›r?

Profesyonel bir tak›m›m›z olmas›- na ra¤men amatör olarak bisiklet sporu ile ilgilenmek isteyenler için maalesef bisiklet sürebilecekleri bir altyap› yok. Bu nedenle önce yerel yönetimlerin bu sporu gelifl- tirmeye yönelik çal›flmalar› olmal›.

Bisiklet sporu ancak böyle yay- g›nlaflt›r›labilir. Bisikletin spor ya- parak kazand›rd›¤› faydalar›n ya- n›nda sosyal iletiflim ve toplum bilinci oluflturulmas›nda da önem- li rolü var. Bu nedenle bisiklet sa- dece bir araç, bir spor veya bir hobi olman›n yan› s›ra ayn› za- manda bisiklet sevenler için bir yaflam tarz›d›r.

Çocuklar için e¤lenceli bir oyuncak, gençler için heyecan verici bir ulafl›m arac›, yetiflkinler için ise bir hobi olman›n yan› s›ra sa¤l›kl› bir yaflam kayna¤› olan bisiklet herkes için farkl› bir fley ifa- de ediyor. Manisaspor Bisiklet Tak›m›’n›n kurulmas› ile profesyonel anlamda bisiklet sporu ile tan›flan Manisal›lar bu spora yak›nl›k bak›m›ndan çok flansl›lar. Çünkü Manisa Bisiklet ‹l Temsilcisi Muhlis Dilmaç hem bir bisiklet gönüllüsü, hem bir bisiklet afl›¤› hem de faal bir bisiklet sporcusu. Bu haftaki röportaj konu¤umuz Muhlis Dilmaç bisiklet sporu ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Manisa Bisiklet

‹l Temsilcisi Muhsin Dilmaç

O bir bisiklet afl›¤›

1954 Samsun do¤umluyum. E¤itimimi Samsun’da tamamlad›ktan sonra ticaret hayat›na girdim ve 1995 y›l›nda bisiklet sektöründe çal›flmaya bafllad›m. Bianchi Bisiklet Sanayi ve ticaret A.fi’ de Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürüyüm. Ayn› zamanda "Perflembe Akflam› Bisikletçileri " gurubunun da kurucusuyum. 4 y›l önce Manisa Bisiklet ‹l Temsilcisi olarak görev yapmaya bafllad›m.

MUHL‹S D‹LMAÇ K‹MD‹R?

M

illi E¤itim Bakanl›¤›, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun birlikte or- ganize etti¤i Y›ld›z K›zlar Türkiye Birincili¤i finalinde Sakarya fiehit Ahmet Akyol

‹.Ö.O.'nu 2-0 yenen Turgutlu Atatürk ‹.Ö.O.

flampiyon oldu. Milli E¤itim Bakanl›¤›, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ve Türki- ye Futbol Federasyonu'nun birlikte organize etti¤i Y›ld›z K›zlar Türkiye Birincili¤i finalin- de Sakarya fiehit Ahmet Akyol ‹.Ö.O.'nu 2-0 yenen Turgutlu Atatürk ‹.Ö.O. flampiyon ol- du. Selçuk Royal Sport Tesisleri'nde 31 Mart - 3 Nisan tarihleri aras›nda 81 ilden 96 tak›m›n kat›ld›¤› ve yaklafl›k 1300 k›z ö¤- rencinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen turnuva-

da Turgutlu Atatürk ‹.Ö.O Y›ld›z K›z Futbol Tak›m› hiç yenilmeden Türkiye fiampiyonlu-

¤unu elde etti.

Manisa’y› temsilen turnuvaya kat›lan Tur- gutlu Atatürk ‹lkö¤retim Okulu Y›ld›z K›z Fut- bol Tak›m› s›ras› ile grubunda Uflak ‹l tem- silcisini 3-0, I¤d›r ‹l temsilcisini 4-0 ve An- talya ‹l Temsilcisini 2-0 yenerek ikinci tura ç›kmaya hak kazand›lar.

Y›ld›z K›zlar ikinci turda Denizli ‹l temsilcisi- ni 3-0, Antalya ‹l temsilcisini 7-0, di¤er An- talya ‹l temsilcisini 5-1, ‹stanbul il temsilci- sini penalt›larla 4-2 yendi. Finalde ise Sa- karya il temsilcisi fiehit Ahmet Akyol

‹.Ö.O.'nu 2-0 yenen k›zlar Türkiye fiampiyo- nu oldular. Turnuvada hiç yenilmeyen y›ld›z

k›zlar penalt›lar ile 3 gol yerken toplamda 65 gol atma baflar›s›n› gösterdiler.

Turgutlu’ya dönen y›ld›z k›zlar› aileleri 50.

Y›l Alan›’n da davul ve zurna eflli¤inde kar- fl›lad›lar. Davul zurna eflli¤ine flampiyonlu¤u kutlayan y›ld›z k›zlar›n tak›m kaptan› Gülflah

"Çok mutlu olduklar›n› söyledi.

Okulun Beden E¤itimi Ö¤retmeni Selahattin Oktay "Türkiye flampiyonu oldu¤umuz için çok mutlu ve guruluyuz. ‹limize ve ilçemize böyle bir baflar› kazand›rd›¤›m›z için ayr›ca çok sevinçliyiz. fiampiyonaya giderken bu baflar›y› kazanaca¤›m›za inan›yorduk ve ça- l›flmalar›m›z›n karfl›l›¤›n› ald›k. Ben k›zlar›m›- z› can› gönülden kutluyorum. Ayr›ca eme¤i geçen herkese çok teflekkür ederim" dedi.

Turgutlu K›z Tak›m› Türkiye fiampiyonu

Haftan›n güzelleri

Bu haftan›n güzelleri 2 yafl›ndaki ikiz kardefller Ela ve Ça¤la. On- lar Manisaspor ile henüz 24 ayl›kken tan›flm›fl olmalar›na ra¤- men siyah beyaz renkler ile öylesine kaynaflm›fllar ki gelecekte koyu birer Manisaspor taraftar› olacaklar›n› anlamak zor de¤il.

Ela ve Ça¤la Gökay kardefller Manisaspor Store ürünlerinden si- yah beyaz polar atk› ve k›rm›z› flapka ile objektiflerimize poz ver- diler. Minik Ceynlerin sevimlilikleri ise görülmeye de¤erdi.

‘ ’

(3)

H

ayat boyuinsanlaryapt›¤› ter- cihler do¤rultu- sunda yafl›yorlar.

Bir anl›k tercihler hayatlar›n› flekil- lendiriyor. O an- da kulland›¤›m›z tercihler bir fleyi kabul ederken di-

¤erlerinin de red-

dedilmesi, vazgeçilmesi anlam›na geli- yor. Yapt›¤›m›z tercih bize yeni bir yol aç›yor ve orada yürümeye devam edi- yoruz. Bu tercih ve seçilen yolun deva- m› da yeni tercihler ve yeni yollar› aç›- yor. Ömrün sonuna kadar da devam edip gidiyor. Elbette salt do¤rular› tafl›- madan, yanl›fl, hatal› tercihler içeriyor içlerinde. Tercihlerimiz, yolumuz do¤ru- lar ve hatalar› da bar›nd›rarak hayat›m›- z› flekillendiriyor.

Bir tercihte bulunma, bir yolu seçme di-

¤er bütün yollardan vazgeçmek gibi as- l›nda. Bir ifli tercih etmek di¤er ifllerden vazgeçmek, bir flehirde oturmay› seç- mek di¤er yerlerden vazgeçmek gibidir.

Tüm bunlar içinde do¤rular bar›nd›rd›¤›

"iyi olacak" beklentisi ile yap›ld›¤› gibi içinde hatalar› da birlikte tafl›r.

Geriye dönüp bak›ld›¤›nda bütün bunla- r› görebiliyoruz. Ancak, yürünen yolda- ki hatalar› azaltarak yaflad›¤›m›zda daha mutlu olabilmek mümkün. Hiç hata yapmadan yürüyebilmek ise mümkün görülmüyor. Bir örne¤ini de henüz gö- rülebilmifl de¤il.

Bireysel olarak böyle oldu¤u gibi ku- rumlar›n da bundan fark› yoktur. Ku- rumlarda bireyler gibi tercihler, önünde- ki seçenekleri kendi de¤erleri ve gücü ile kullanabildi¤i daha az hata yapabildi-

¤i zaman baflar›l› olabiliyor.

Manisaspor da bu yazd›klar›m›zdan ayr›

de¤il. Kullan›lan her seçenekte di¤er seçeneklerden vazgeçiyoruz. Bir trans- fer yap›ld›¤›nda ayn› mevkii için yap›la- bilecek di¤er seçeneklerden vazgeçmifl oluyoruz. Kadroda olabilecek kaleci sa- y›lar› siz kaleci almaya niyetlendi¤inizde yüzlerce iken siz kadronuza dahil etti¤i- niz kaleciden sonra di¤er bütün tercih- leri reddetmifl oluyorsunuz. Bu kaleci örne¤i, Yönetim Kurulu üyeleri içinde, teknik heyet seçimi içinde, çal›flan per- sonel içinde böyle.

Teknik heyet içinde örneklersek; o haf- taki performansa göre teknik heyetin görüflü do¤rultusunda sahaya ç›kan ta- k›m di¤er oyuncular›ndan o oyun için vazgeçmek de¤il midir? Bu tercih o oyuncunun performans›, hatalar› ve do¤rular›, yapt›klar› ve yapamad›klar›

al›nan veya al›nmayan puanlar bu ter- cih sonucudur. Bu durum o günkü maç›

oldu¤u gibi sonraki maçlar› da belirle- mektedir.

"Futbol hayatt›r" demek ne kadar da do¤ru geliyor insana bunlar› düflündü-

¤ümüzde. ‹flin içinde olan biri olarak

"Futbol bir ölüm kal›m meselesi de¤il- dir. Ondan çok daha önemlidir" diyen Bill Shankly ne kadar da güzel söyle- mifl. Ama konu futbol ile ilgili sözlere gelince hep bu gelir akl›ma "Futbol fe- na halde hayata benzer"

5

Nisan 2004’de geçirdi¤i trafik kazas› sonucu hayat›n kaybe- den Teknik Direktör Tevfik Lav gönüllerde yafl›yor. Lav için vefat›n›n 7 y›l›nda lokma döktürüldü ve dualar edildi. Teknik Direktör Tevfik Lav, ölümünün 7. y›l›nda dualarla an›l›r- ken, Manisa’daki sevenleri de Lav ad›na lokma da¤›tt›. 5 Nisan 2004 y›l›nda geçirdi¤i trafik kazas›nda ha- yata gözlerini kapayan Lav için, Tar- zan Meydan›’nda lokma da¤›t›ld›.

Antrenörlerimiz Reha Kemal Erginer

ve Serkan Emre Sefa’n›n da ziyarette bulundu¤u lokma da¤›t›m›nda fieh- mus Kasap’›n sahibi Servet Bedir;

"Sevenleri olarak Tevfik Lav ad›na lokma da¤›t›yoruz. Geleneksel hale getirdi¤imiz lokma da¤›t›m›nda spor camias›na eme¤i geçen bütün mer- humlar için ikram yap›yoruz. Tevfik Lav, spor camias›n›n önemli isimle- rinden biriydi. Hem kiflili¤i hem ça- l›flkanl›¤› hem de baflar›lar›yla herkes taraf›ndan takdir gören bir insand›.

Allah rahmet eylesin." dedi.

“Murat

Erdo¤an kadro d›fl› b›rak›ld›”

haberleri

do¤ru de¤ildir

6

Nisan Çarflamba günü baz›

bas›n yay›n organlar›nda kulübümüz futbolcusu Mu- rat Erdo¤an’›n, yönetim kurulu- muz taraf›ndan kadro d›fl› b›ra- k›ld›¤› yönünde haberler yer al- maktad›r. Bu haberler gerçe¤i yans›tmamaktad›r.

Gençlerbirli¤i maç›nda k›rm›z›

kart görmesi nedeniyle moral bozuklu¤u yaflayan futbolcumu- za iki gün izin verilmifl olup, fut- bolcumuz konusundaki tasarruf, PFDK taraf›ndan verilecek karar sonras›nda aç›klanacakt›r.

M

anisa ‹l Emniyet Müdürü Adem Aydemir ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getirirken "Önümüzdeki maçtan pu- an almam›z gerekiyor. Çok zor maçlar kazand›k, kolay görünen

maçlarda puan verdik. Önümüzdeki maç iyi bir mücadele ve güzel bir sonuç bekliyoruz" dedi. Vatandafl›n huzurunu, güvenli¤ini sa¤lamak için can›n› hiçe sayarak büyük bir özveriyle çal›flan Türk Polisi’nin çok

kutsal bir görevi yerine getirdi¤ini belirten Baflkan›m›z Kenan Yaral›

ise, "Kulübümüze de büyük destek veren Türk Polis Teflkilat›’n›n 166.

y›l›n› Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir’in nezdinde kutla-

r›m" diye konufltu. Baflkan›m›z Ke- nan Yaral› sözlerinin devam›nda

"Geçen y›la bakt›¤›m›zda daha iyi bir konumday›z. Son haftalarda al- d›¤›m›z kötü sonuçlar olmasa çok iyi bir çizgide ilerleyecektik. Yine

de ligin ortalar›nda güvende olmak bizim için önemli" dedi. Baflkan›m›z Kenan Yaral› Manisa ‹l Emniyet Müdürü Adem Aydemir’e ad›n›n yaz›l› oldu¤u 45 numaral› Manisas- por formas› hediye etti.

Yönetim Kurulumuz

Polis Haftas›’n› kutlad›

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Asbaflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Gürkan Koyuncu, Atilla Efendi- o¤lu, Emre Hasgör Türk Polis Teflkilat›’n›n 166. Kurulufl Y›l Dönümü nedeni ile Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir’i ziyaret etti.

T

ürkiye Futbol Antrenörleri Derne¤i (TÜFAD) Manisa fiubesi, Mani- sa’n›n yetifltirdi¤i önemli teknik direktörlerden biri olan Tevfik Lav’› ölü- münün 7. y›l›nda mezar› bafl›nda and›.

fiube Baflkan› Tekin Tatl›c›o¤lu, Yöne- tim Kurulu Üyeleri Mehmet Da¤delen, Aydo¤an Tunay, Mustafa Dinç, Adnan Görgül, Metin Taflk›n; Tevfik Lav’›n ru- huna dualar okuyarak, Lav’›n mezar›na karanfil b›rakt›lar. 4 Nisan 2004’de ge- çirdi¤i bir trafik kazas› sonucu 46 yafl›n-

da hayat›n› kaybeden Lav’›n Manisa futboluna önemli katk› sa¤lad›¤›n› belir- ten TÜFAD Manisa Baflkan› Tekin Tatl›- c›o¤lu; "Çal›flkan ve baflar›l› bir arkadafl- t›. Yaflasayd› Türkiye’nin en önemli tek- nik direktörlerinden biri olurdu. Çok ba- flar›l› olacak potansiyeli vard›. Fakat ta- lihsiz bir kaza sonucu hayata gözlerini yumdu. Türk futboluna önemli katk›lar yapan, ülkemizin de¤erli antrenörünü kaybetmenin 7. y›l›nda üzüntüsünü yafl›yoruz."diye konufltu.

TÜFAD Tevfik Lav’ı kabri başında andı

Tevfik Lav gönüllerde yafl›yor

Manisaspor Briç Tak›m› ilk maç›na ç›kt›

M

anisaspor Kulübü Briç Tak›m› ye- niden yap›land›r›larak faaliyetleri- ne bafllad›. Tak›m Antrenörü Mehmet Gökay, yaz döneminde düzenle- necek olan antrenman ve çal›flma progra- m› ile gelecek sezona iddial› bafllamay›

hedeflediklerini belirtti.

Manisaspor Briç Tak›m› yeniden yap›lan- d›r›ld›. ‹lk müsabakas›na geçti¤imiz hafta kat›lan Manisaspor Briç Tak›m›, Ege Ku- lüpler Aras› Tak›m maçlar› 1. aya¤›nda 136 puan toplad›. ‹lk defa bir araya gelen tak›m sporcular›m›z, Türkiye Briç Federas- yonu 1. liginde güçlü tak›mlar aras›nda puan s›ralamas›nda altlarda kal›rken, Ta- k›m Antrenörü Mehmet Gökay bu müsa- bakan›n kendileri için haz›rl›k niteli¤i tafl›-

d›¤›n›, Manisaspor Briç Tak›m›’n›n önü- müzdeki sezon için haz›rland›¤›n› belitti.

Mehmet Gökay "Briç tak›m›m›z bu müsa- bakaya haz›rl›k amaçl› kat›ld›. Herhangi bir iddiam›z yoktu. Biz tak›m olarak gele- cek sezon için haz›rlan›yoruz. Sporcular›-

m›z ilk defa bir araya geldi ve bu müsaba- ka ile birbirlerini tan›ma flans› buldular.

Yaz dönemi bizim için iyi bir haz›rl›k süre- ci olacak. Düzenleyece¤imiz kurs ve ant- renman programlar› ile kendimize hedef koyaca¤›z" dedi. Toplam 8 sporcumuz bu- lunan tak›m›m›z 2010-2011 sezonu içeri- sinde baflka müsabakaya kat›lmayarak ge- lecek sezon haz›rl›klar›na bafllayacak. Yaz döneminde düzenlenecek olan antrenman ve çal›flma program› ile gelecek sezona iddial› bafllamay› hedefleyen tak›m›m›z yeni sporcular yetifltirmek için kurs prog- ram› düzenleyecek. Manisaspor Briç Tak›- m› kaptan› ve antrenörü Mehmet Gökay, Manisa'da Briç Sporu ile ilgilenen herkese e¤itim ve kurs verilece¤ini söyledi.

HERKES MANİSASPOR BRİÇ TAKIMI’NA GİREBİLİR

F

aaliyetlerine bu y›l bafllayan Manisaspor Briç Tak›m›, sporcu yetifltirmek amac› ile Briç Sporu ile ilgilenen herkese e¤itim ve kurs verecek. Yafl s›n›rlamas› olmayan kurslara herkes kat›labilecek. Her Çarflamba günü saat 19:30'da bafllayan kurs, Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Pafla Caddesi Gülmezo¤lu Apart- man› No:66/4 adresinde e¤itim veriyor. Kat›l- mak isteyenler tak›m antrenörü Mehmet Gökay ile görüflebilecekler.

(4)

4 7 Nisan 2011 Perflembe

Heyecan devam ediyor

FAT‹H ANADOLU L‹SES‹

Kadir Kadero¤lu:

"O "öyle sevi- len bir ö¤renci ve ayn› oranda sayg›

gören bir sporcu ki, sadece Fatih Anadolu Lisesi ö¤rencileri de¤il, Ma- nisa Merkezde e¤itim veren baflka okullar›n ö¤rencileri bile Kadir Kade- ro¤luna oy veriyorlar. Futbol branfl›n- da yar›flan sporcumuz gelecek vaad eden baflar›l› bir sporcu.

Seda Osmano¤ullar›:

Seda Os- mano¤ullar›: Atletizm, futsal ve bas- ketbol branfllar› ile ilgilenen Seda komple bir sporcu olman›n yan›nda, Manisa Gençler Atletizm fiampiyona- s›nda kazand›¤› 2.lik ve Cumhuriyet Kupas›nda ald›¤› 2. Madalyas› ile de ad›ndan söz ettiren bir genç.

HAL‹T GÖRGÜLÜ L‹SES‹

Tayfun Tafl:

Minderin güçlü ismi Tayfun Tafl Gençler Türkiye fiampiyo- nas›’nda 4 defa 1. 3 defa 2. Oldu.

Baflar›larla dolu bir spor kariyeri olan Tayfun Tafl gelecekte Türkiye’nin ad›- n› ulusal platformda duyuracak isim- lerin bafl›nda geliyor.

Ceren Uzun:

Ceren Uzun: Ce- ren’in cimnastik branfl›nda dünya 1.li¤i kazanm›fl baflar›l› bir sporcu.

Kazand›¤› uluslar aras› baflar›lar ile sadece okulunu, ailesini ve ö¤retmen- lerini de¤il Manisal›lar› da gururland›- r›yor. Bir çok uluslar aras› turnuvada ilk üç aras›na girmeyi baflaran Ceren iddial› isimler aras›nda yer al›yor.

HASAN TÜREK ANAD. L‹SES‹

Polat Parlak:

Kendi yafl gurupla- r›nda il genelinde kazan›labilecek en önemli baflar›lara imza atan Polat Hentbol branfl›yla yar›flmam›zda yer al›yor. Lisesler aras› hentbol il birincili-

¤i, Türkiye Liseler aras› Hentbol flam- piyonas› grup 3.lü¤ü, Türkiye y›ld›zlar Çeyrek final Grup birincili¤i onun ka- zand›¤› baflar›lar›n sadece birkaç›.

Asya Erman:

Asya Erman: Yar›fl- mam›z›n en önde giden isimlerinden biri olan Asya Erman, kortlarda oldu¤u gibi yar›flmam›zda da rüzgar gibi esi- yor. Arkadafllar›n›n sürekli destekledi¤i Asya Erman, son iki y›ld›r kat›ld›¤›

turnuvalarda ad›ndan söz ettirirken, kazand›¤› Manisa ‹l birincilikleri yan›n- da milli tak›ma da göz k›rp›yor.

MAN‹SA L‹SES‹

Selin Kalpak:

Manisa Lisesinin ba- flar›l› sporcusu Selin, flampiyona ele- melerinde ald›¤› derecelerle gelecekte ne kadar baflar›l› bir okçu olaca¤›n› is- patlad›. Sporcumuzun Türkiye fiampi- yonas› elemeleri 5.li¤i, Salon federas- yon Kupas› elemeler 5.li¤i, Salon okçu- luk Türkiye fiampiyonas› elemeler 7.li¤i dereceleri bulunuyor.

Berk Karaaslan:

Basketbol bran- fl› ile yar›flmam›z›n iddial› okullar› ara- s›na girmek için mücadele eden Mani- sa Lisesinin aday› Berk Karaslan erkek- lerin önde giden isimleri aras›nda.

Anadolu fiampiyonas› Basketbol Trnu- vas›nda 2. Olan tak›mda yer alan Berk, 2 y›l ard arda Manisa 1. Si olan bas- ketbol tak›m›n›n da as oyuncular›ndan.

CUMHUR‹YET ANADOLU L‹SES‹

‹sa Sert:

Futbol branfl› ile yar›flmam›zda yer alan ‹sa hem s›cak kanl› hem de sevi- len bir ö¤renci. Amatör olarak halen yeflil sahalarda top kofl- turan amatör ruhu kaybetme- mifl, sporcu kimli¤ini ön plan- da tutan yetenekli bir isim.

Nuray Ac›:

Yar›flmam›z›n bir di¤er iddial› isimlerinden biri de Judo branfl› ile yar›flmam›zda yer alan Nuray. Güleryüzlü ve sempatik sporcu- muzun ne kadar sevildi¤i ald›¤› destekten de belli oluyor. Arkadafllar›n›n sürekli oy gönderdi¤i sporcumuzun kazand›¤› derecelerden baz›lar› flöyle:

Gençler Türkiye fiampiyonas› Elemeleri 2.lik, Gençler Türkiye fiampiyona- s› Türkiye 5.li¤i, Gençler Türkiye fiampiyonas› Türkiye 2.li¤i

Bursaspor maç›n›n bafllama saati de¤iflti

Manisasporumuzun 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da deplasmanda Bursaspor ile oynayaca¤›

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karfl›laflmas›n›n baflla- ma saati de¤iflti. Karfl›laflman›n bafllama saati 17:00’ye al›nd›.

T

eknik Direktörümüz Hik- met Karaman, Konyaspor ve Galatasaray maçlar›n› 6 puanla tamamlayarak ligde yeni- den ç›k›fla geçeceklerini belirte- rek, "Kalan haftalarda maksimum puanlar› toplayaca¤›m›za inan›- yorum."dedi. Karaman, Gençler- birli¤i maç› sonras›nda ise taraf- tarlar›n tak›m› yan›na ça¤›r›p moral vermesinin örnek al›nmas›

gereken bir davran›fl oldu¤unu ifade ederek, "Taraftar›m›za te- flekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir davran›fl sergilediler.

Konyaspor maç›nda galip gelip elde edece¤imiz üç puan› taraf- tara arma¤an etmek istiyoruz.

L

igde üst üste ald›¤›

iki ma¤lubiyet ile taraftar›n› üzen Ma- nisaspor, bu hafta ligin son s›radaki ekibi Kon- yaspor’u yenerek kendisi- ni taraftar›na karfl› affet- tirmek istiyor. Bu karfl›- laflma öncesinde galibi- yete inanan siyah-beyaz- l›lar bugün gerçeklefltire- cekleri antrenman ile bu maç›n Manisa’daki haz›r- l›klar›n› tamamlayacaklar.

Ekibimizde Bekir ve Yi¤it Göko¤lan sar› kart ceza- lar› nedeniyle, Murat Er- do¤an’da k›rm›z› kart ce- zas› nedeniyle Konyaspor maç›nda görev alamaya- caklar. Kahe, Hüseyin Tok, Ömer Aysan ve Ka- labane bu maç öncesinde sar› kart cezas› s›n›r›nda bulunurlarken, sar› kart cezas› sona eren Yi¤it ‹n- cedemir ise görev veril- mesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.

Tarzan affettirecek

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 28. haftas›nda deplasmanda Konyaspor ile karfl› karfl›ya gelecek. 9 Nisan Cumartesi günü oynanacak karfl›laflma saat 16:00’da bafllayacak. Gençlerbirli¤i maç›nda ortaya koydu¤u futbol ve ald›¤› sonuç ile taraftar›n›

üzen siyah-beyazl›lar, bu maçtan mutlak galibiyet alarak taraftar›n› sevindirmek istiyor.

M

anisasporumuz Konyaspor ile Bank Asya 1.

Lig’den bu yana mücadele veriyor. Siyah- beyazl›lar rakibi ile liglerde flimdiye kadar oynad›¤› 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 ma¤lubiyet ald›. Tarzan bu maçlarda rakip a¤lar› 10 kez havaland›r›rken, kendi kalesinde de 11 gol gördü.

10. randevu

2002-2003

Konyaspor-Manisaspor: 1-1 Manisaspor-Konyaspor: 4-2

2005-2006

Konyaspor-Manisaspor: 1-1 Manisaspor-Konyaspor: 0-0

2006-2007

Manisaspor-Konyaspor: 0-1 Konyaspor-Manisaspor: 1-0

2007-2008

Konyaspor-Manisaspor: 4-2 Manisaspor-Konyaspor: 2-0

2010-2011

Manisaspor-Konyaspor: 0-1

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar› flöyle:

6 puan alaca¤›z

Teknik Direktörümüz Karaman:

Maç›n hakemi F›rat Ayd›nus

Manisasporumu- zun deplasman- da Konyaspor ile oynayaca¤› kar- fl›laflmay› ‹stan- bul bölgesi ha- kemlerinden F›- rat Ayd›nus yö- netecek. Karfl›- laflmada Ayd›- nus’un yard›m- c›l›klar›n› Serkan Ok ve Aleks Taflç›o¤lu yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Erdem ‹ren.

Konyaspor maç›n›n yolculu¤u Cuma günü

Manisasporumuz, Konyaspor maç› için 8 Nisan Cuma günü saat 08:00’de Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri’nden karayolu ile Konya’ya gidecek.

Ekibimiz burada Hilton Garden Inn Otel’de kampa girerek maç saatini bekleyecek.

(5)

Manisa Giriflimciler Derne¤i’nin dü- zenledi¤i 2. Y›l›n Giriflimcileri Ödül Töreni’ne Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç, Vali Celalet- tin Güvenç, Belediye Baflkan› Cengiz Ergün, Manisa milletvekilleri, ‹l Genel Meclisi Baflkan› Dursun Ali Y›ld›z, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, MOSB Baflkan› Sait Türek, Zorlu Hol- ding Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Nazif Zorlu, Daire müdürleri, Baflkan›- m›z Kenan Yaral› ve Teknik Direktörü- müz Hikmet Karaman kat›ld›.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Giri- flimciler Derne¤i Baflkan› Murat Kü- müfltekin, 2 y›l önce Manisa’y› seven ve yat›r›m yapmak isteyen arkadafllar- la kurulan derne¤in bafll›ca hedefinin uluslararas› fuarlara kat›l›p Manisa’y›

dünyaya tan›tmak oldu¤unu söyledi.

"GÜN GEÇT‹KÇE DAHA DA

‹Y‹YE G‹DECE⁄‹Z"

Törende konuflan Vali Celalettin Gü- venç toplumun en büyük eksikli¤inin insan kayna¤› oldu¤unu belirtti ve "‹fl- sizler ordusunun yüzde 40’› ilkokul mezunu, vas›fs›z, niteliksiz insanlar- dan olufluyor. Bunun için Sanayi Ba- kanl›¤›m›z, Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z iflbirli¤ine ile vas›fs›z insanlar› nitelikli insanlar haline getirip sanayicimizin

ihtiyaç duydu¤u ifl gücünü karfl›laya- bilmek için programlar açt›. Çok say›- da mesleki e¤itim lisemiz var. Ancak bu liseler sanayicinin istedi¤i e¤itimi veremiyor. Polinas Meslek Lisesi’ne yapt›k. Yine bu kurslarla hangi dallar- da ne tip kurslar›n verilece¤ini sanayi- cimize sorarak belirledik. Bunlar›n so- nuçlar› al›nmaya bafllad›k ve gün geç- tikçe daha iyiye gidece¤iz." dedi.

"BU ÖDÜLE LAYIK GÖREN HERKESE TEfiEKKÜR EDER‹M"

Y›l›n Giriflimcisi Ödülünü MOSB Bafl- kan› Sait Türek, Serkan Öngider’e ver- di. Burada bu ödülü almaktan dolay›

fevkalade k›vanç duydu¤unu belirten Öngider, "Manisa’ya bu yat›r›m› yap- ma konusunda büyük bir f›rsat veren patronuma, bu ödüle lay›k gören der- nek üyelerine ve eflime teflekkür edi- yorum." dedi.

"KÜÇÜK B‹R OTEL ‹LE BAfiLADIK"

Y›l›n Yerel Giriflimci Ödülü’nü Beledi- ye Baflkan› Cengiz Ergün’den alan Anemon Otelleri Yönetim Kurulu Bafl- kan› O¤uz Akçura yapt›¤› konuflmada;

"Marmaris’te küçük bir otelle bafllayan Anemon Otelleri’nin bugün Türkiye ça¤›nda oteller zinciri haline geldi.

Tüm odalar›m›za mesir macunu koyu-

yoruz. Otelin tüm ihtiyaçlar›n› Mani- sal› üreticilerimizden al›yoruz. Mani- sa’n›n tan›t›m›na ellimizden geldi¤ince katk› sa¤lamayan çal›fl›yoruz." dedi.

"TÜYLER‹M D‹KEN D‹KEN OLDU"

Y›l›n Ulusal Giriflimcisi Ödülü’nü Ah- met Nazif Zorlu, Vali Celalettin Gü- venç’in elinden ald›. Zorlu; "Fahri hemflerilik ödülünden sonra ald›¤›m bu ödül benim için çok önemli. E¤er giriflimcilik olmasa, yat›r›m yap›lmasa, istihdam olmasa ülke Ortado¤u’ya dö- ner. ‹flsiz insan her fleyi yapabilir. Bu- gün Zorlu Holding bünyesinde 25 bin kifli çal›fl›yor. Y›llar önce Avrupa’da fabrikalar› ziyaret etti¤imde inflallah benim de olur demifltim. Allaha flükür bugün buna sahibim. Vardiya ç›k›flla- r›na rast geldi¤imde tüylerim diken di- ken oluyor. 7 bin 8 bin kifli yollarda

otobüslere biniyor evlerine gidebilmek için. Bu çok onur veren bir duygu. ‹n- sanlara ifl ve afl verebilmek. Giriflimci- lere flunu söylüyorum. Dürüst olun, çal›flkan olun diyorum. Allah dürüst ve çal›flkan olan›n yan›ndad›r" dedi.

"MAN‹SASPOR MARKA OLMALI"

Y›l›n Giriflimcilik Onur Ödülü ise Dev- let Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›

Bülent Ar›nç’a verildi. Ar›nç’a ödülü-

nü Manisa Giriflimciler Derne¤i Baflka- n› Murat Kümüfltekin takdim etti.

Ar›nç, yapt›¤› konuflmas›nda; "Mani- sa’ya gelip gençlerimizin kurdu¤u der- nekten dolay› büyük mutluluk duy- dum. Bu ödülün bana siyaset, sosyo- loji ve insan iliflkilerinde iyi oldu¤um için verildi. Ben ekonomiden anla- mam. Avukatl›k staj› yaparken bir bü- yü¤üm ‘Sab›rl› ol bazen bir gün bir y›l›

kurtar›r’ demiflti. Avukatken bazen 1-2

ayda bakt›¤›m davalar bana yetti. Ba- zen 5-6 ay hiç ifl yapamad›m ama r›z- k›m› bekledim. Giriflimciler büyük riskler alarak yat›r›mlar yap›yor. Ka- zanmakta var kaybetmekte. Bu ne- denle herkes sab›rl› olup çal›flmal› ve r›zk›n› beklemeli. Bir iflte baflar›l› ol- mak için çok çal›flmak ve o ifli iyi bil- mek gerekir. Biz de her fleyi çok az bilen insan yetifltiriyoruz. Ama as›l olan bir fleyi çok iyi bilmek" dedi. Bü- lent Ar›nç, Baflbakan Recep Tayyip

Erdo¤an'›n küçük yaflta futbol oyna- maya bafllad›¤›ndan bahsederken, fla- ka ile teknik direktörümüz Hikmet Ka- raman'a da seslendi; "Baflbakan›m›z futboldan anlar iyi de aya¤› vard›r.

Manisaspor olarak biz iyi bir tak›m olup Manisa'n›n ad›n› tak›m olmakta, centilmenlikte, fair play de marka hali- ne getirmeliyiz. Manisaspor'a yak›flan budur" dedi.

S‹Z‹N ADAYINIZ K‹M?

MAN‹SA GÜZEL SAN. VE SPOR L‹SES‹

Hatice Gökçe Kumru:

Potan›n baflar›l›

sporcusu Hatice Gökçe Kumru flimdiye kadar sahaya ç›kt›¤› tak›mlarda kaptanl›k görevini baflar›yla üstlendi. Baflar›l› basketbolcu bas- ketbol yaflam›na daha üst düzeyde devam etmek için hem okuluna hem de antrenman- lar›na zaman ay›r›yor.

Murat Demir:

Manisasporumuzun alt ya- p›s›nda forma giyen baflar›l› file bekçimiz spor kariyeri gelecek vaad eden sporcular›- m›z aras›nda yer al›yor. Fizik kapasitesi ve spor disiplini ile futbola profesyonel olarak devam edece¤i sinyalleri veren genç sporcu- muz için A tak›m kaleci adaylar›m›zdan de- sek yanl›fl olmaz.

MAN‹SA ENDÜSTR‹ MESLEK L‹SES‹

Hazal Ülük:

Rüzgarla yar›flan bir di¤er isim de atletizm branfl› ile yar›flmam›zda yer alan Hazal Ülük, Manisa il birincili¤i ve il ikincili¤i derecelerini ulusal boyuta tafl›mak için antrenmanlar›na devam eden sporcunun centilmen kiflili¤i sporcu kimli¤inin en önemli parças›.

Süleyman Öztür:

Y›l›n ö¤renci sporcusu yar›flmas›na geride bafllay›p ortalara do¤ru yaklaflan isimlerden biri de Süleyman Öztürk.

Futbol branfl›nda spor hayat›n› devam ettiren Süleyman, geçti¤imiz y›l Manisa Liseleraras›

futbol turnuvas›nda 4 olan tak›mda yer ald›.

Kulübümüz Manisaspor tak›m› ile Türkiye 2.

si olan tak›m›n önemli bir parças›yd›.

ÖZEL DORUK L‹SES‹

Mert Alp Ark›n:

Baflar›l› bir spor kariye- ri olan Mert Alp Ark›n geçen sezon Manisa ‹l 1. si olan Özel Doruk Lisesi Basketbol Tak›- m›n›n en güçlü silahlar›ndan biriydi. Ayn› ta- k›m ile bölge 1.li¤i ve Türkiye 3.lü¤ünü de yaflayan Berk Alp, genç milli basketbol tak›- m›m›z›n aday kadrosunda da yer ald›.

Arma¤an Daflcürcü:

At›c›l›k branfl›nda- ki tek bayan temsilci Arma¤an Daflcürcü, ka- t›ld›¤› birçok uluslar aras› müsabakada dün- yan›n en iyi ilk 50 sporcusu aras›nda yer al- may› baflard›. Geçti¤imiz y›l Türkiye Ateflli Silahlar fiampiyonas›nda 1. lik madalyas›n›

kazand›.

TBMM 85. YIL ÇOK PROG. L‹SES‹

Tu¤çe Gerikkafl:

Branfl› Atletizm olan Tu¤çe, bu y›l düzenlenen Manisa Gençler fiampiyonas›nda 2.lik madalyas›n› kazand›.

Oldukça zor bir branflta yar›flan Tu¤çe, ayn›

yar›flmada 3.lük derecesini de kazanmay› ba- flard›. Onun hedefi önce Manisa Gençler fiampiyonas›nda birincili¤i gö¤üslemek.

Sedat Efe:

Judo branfl› ile okulunu temsil eden Sedat Efe Bursa’da düzenlenen Türkiye flampiyonas›nda guruplar 1. si oldu. Manisa

‹l seçmelerinde 1. Olan baflar›l› sporcu ayn›

baflar›y› Azerbaycan’da düzenlenen müsaba- kalarda kazand›¤› 4.lük derecesiyle de gös- termiflti.

MEHMET AK‹F ERSOY L‹SES‹

Bülent Cevahir:

Manisasporumuzun pro- fesyonel futbol A tak›m›nda forma giyen Bü- lent Cevahir, spor hayat›n› profesyonel olarak devam ettiren genç bir yetenek. Spor Toto Süper lig ve A2 liglerde forma giyen futbolcu- muz uzun y›llar futbol tak›m›m›z›n de¤iflmez- leri aras›nda yer alacak gibi görünüyor.

Özge Cehdio¤lu:

Filenin sultan› Özge, sporu sa¤l›¤›n› korumak ve kaliteli bir yaflam tarz›na sahip olmak için yap›yor. Sporun amac›n›, centilmenlik toplumsal bir olgu ve rakiplere sayg› olarak aç›klayan voleybolcu gelecekte iyi bir antrenör ve beden e¤itimi ö¤retmeni olmak için de haz›rl›klara bafllam›fl.

Gelecek vaat eden genç yetenek

2010–2011 sezonunda 2 kupa, 2 de lig maç›nda forma flans› bulan Bülent is- tedi¤i performans› ortaya koymad›¤›n›

belirtse de genç yafl›na ra¤men Mani- saspor’un gelece¤inde yer alaca¤›n›

ispatlad›. Cevahir sadece futbolu ile de¤il, kiflili¤i, mütevaz› yap›s› ve alçak gönüllülü¤ü ile tam bir sporcu olmaya aday. Manisaspor ile ilgili planlar›n›, hayallerini ve hedeflerini anlatan Ce- vahir sorular›m›z› yan›tlad› ve kendisi- ni anlatt›.

Altyap›da oynad›¤›n y›llarda bir gün Manisaspor’un A tak›m›nda forma giyme hedefin oldu¤unu söylemifltin. Bu hedefine ulaflt›n.

fiimdi neler planl›yorsun?

Altyap›da oynarken o dönem antrenö-

rümüz olan Emre hoca, kendimize yollamak üzere bir mektup yazd›rm›fl- t›. Bu mektubu 5 y›l sonra elimize ge- çecek flekilde postalad›k. O günün üzerinden 4,5 y›l geçti sezon sonunda kendime yollad›¤›m mektup elime ge- çecek. O mektupta 5 y›l sonra nerede olmak istedi¤im ve hedeflerim yer al›- yordu. Mektubumun ilk sat›r›nda 5 y›l sonra A tak›m formas›n› giyme hede-

fim vard›. ‹yi bir futbolcu olarak tak›- m›n as oyuncusu olmay› istiyordum.

Bu hedeflerine ulaflabildin mi?

Tam anlam›yla ulaflt›¤›m› söyleyemem ama çok önemli bir ad›m att›m. Bu y›l Hikmet Hoca bana A tak›mda forma flans› verdi. ‹lk defa süper ligde forma giymek benim için hem çok heyecan verici hem deneyim kazanmak aç›s›n-

dan önemliydi. Yapabileceklerimin ta- mam›n› ortaya koyamad›m. Bunda he- yecan ve tecrübesizli¤in pay› büyük, ama zamanla al›fl›p deneyim kazan- d›kça çok daha iyi bir oyun ortaya ko- yabilece¤imi biliyorum.

Tak›m senin için ne ifade ediyor?

Manisaspor altyap›s›nda yetiflti¤im için buray› yuvam gibi görüyorum. So- nuçta ben ne biliyorsam burada ö¤-

rendim o yüzden öncelikle Manisas- por’un menfaatleri ve Manisaspor’un baflar›s› benim için çok önemli. Bir gün baflka bir yere gitsem bile yine Manisaspor’un kazançl› ç›kaca¤› bir transfer yapmak isterim.

Forma flans› buldu¤un ilk maç neler hissettin?

A tak›mla ilk defa Trabzonspor’a karfl›

oynad›¤›m›z kupa maç›nda forma giy- dim. Büyük bir anlam› vard› o maç›n benim için. Annem ve babam aslen Trabzon Of’lu. ‹zmir’de yaflamam›za ra¤men annem büyüklerimizi ziyaret etmek için Trabzon’a gitmiflti. Ben Manisaspor formas› ile Trabzonspor’a karfl› forma giymifltim. Akrabalar›m›z, yak›nlar›m›z herkes beni izledi. Bana destek veriyorlard› ama A tak›mla ç›k- t›ktan sonra bana olan inançlar› da artt›. Bu nedenle bu maç›n benim için önemi biraz daha fazla.

Hayalinde hangi tak›mlar var?

Kendimi ispatlay›ncaya kadar Mani- saspor’da A tak›m oyuncusu olarak yer almak istiyorum. Sonras›nda her sporcu gibi ben de milli formay› giy- mek istiyorum. Büyük tak›mlarda oy- namak elbette güzel olur ancak, genç bir sporcu oldu¤um için forma flans›

bulamay›p futbol yaflam›m›n kötü et- kilenmesi olas›l›¤›n› da düflünmem ge- rekiyor. Bu nedenle yeterli tecrübe ka-

zan›ncaya kadar Manisaspor’dan ayr›l- may› düflünmüyorum.

Hedefledi¤in gibi baflar›l› bir sporcu olduktan sonra yaflam›nda bir çok de¤ifliklik olacak, bu de-

¤iflikli¤in olumsuz etkileri de söz konusu olabilir. Kendini bu olum- suzluklardan nas›l korumay› dü- flünüyorsun?

Elbette ekonomik olarak bir tak›m farkl›l›klar olduktan sonra insan›n ya- flam›nda baz› de¤iflikliklerde oluyor.

Fakat ben altyap›da Bülent’tim, flimdi A tak›mla antrenman yap›yorum ve maça ç›kt›m ben yine ayn› Bülent’im ve bir gün çok üst düzey bir futbolcu olsam bile yine Bülent olaca¤›m. Çün- kü altyap›da hocalar›mdan ve ailem- den paran›n insan› de¤ifltirmemesi ge- rekti¤ini ö¤rendim. Olumlu olumsuz bir çok örnekler var önümde. Bir spor- cu baflar›l› olman›n yan›nda ayn› za- manda sa¤lam bir kiflili¤e de sahip ol- mal›. Yoksa sadece baflar›l› olmak kimseyi vazgeçilmez yapm›yor.

Futbolunu ve kiflili¤ini kendine örnek ald›¤›n oyuncular var m›?

Tak›m›m›zda futbolunu ve karakterini örnek ald›¤›m Mehmet Güven var.

Ferhat a¤abey de öyle. Tak›m›n genç- lerine a¤abeylik yap›yorlar ve çok des- tek oluyorlar. Bende onlar›n yafl›na geldi¤imde onlar gibi örnek birer spor- cu olmay› istiyorum.

O henüz 19 yafl›nda gelecek vaat eden genç bir yetenek.

Manisaspor alt yap›s›nda ye- tiflen Bülent Cevahir futbola

‹zmir Selçuk’ta bafllad›. 14 yafl›nda Manisaspor altyap›- s›nda oynamaya bafllayan Bülent altyap›da gösterdi¤i performans ile A tak›m ant- renörlerinin dikkatini çek- meyi baflard›.

Manisa’n›n zirvesi

bu törende bulufltu

(6)

6 7 Nisan 2011 Perflembe

G

enç futbolcumuz Ahmet ‹lhan Özek karfl›lafl- ma sonras›nda yapt›¤› de¤erlendirmede,

"Çok üzgünüz. Hiç beklemedi¤imiz bir ma¤- lubiyet oldu. ‹yi bafllad›k ancak flanss›z goller yedik.

On kifli kalsak da maç› çevirecek gücümüz vard›.

Taktiksel olarak geliflen ve üst s›ralar› zorlayan bir tak›m›z. Ama art›k yapacak bir fley yok. Önümüz- deki Konyaspor maç› daha da önem kazand›" ifade- lerini kulland›.

F

utbolcular›m›z Bekir Y›lmaz Gençlerbirli¤i ma- ç› sonras›nda yapt›¤› aç›klamada beklemedik- leri bir ma¤lubiyet ald›klar›n› söyledi.

Bekir Y›lmaz, "Biz üst s›ralara oynamak istiyoruz ve bugünkü yenilgiyle ciddi bir yara ald›k. Hocam ba- na bugün görev verdi. Ben de elimden geldi¤ince mücadele etmeye çal›fl›yorum." diye konufltu.

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Gençlerbirli¤i maç›

sonras›nda düzenlenen bas›n toplant›s›nda yapt›¤› aç›klamada, ''Bu maç›n analizini ve kriti¤ini iyi yap›p, do¤ru iflleri yapaca¤›z'' dedi.

Karaman, al›fl›k olmad›klar› bir so- nuç ald›klar›n›, bugüne kadar hem futbol hem de sonuç olarak kendile- rine yak›flmayan bir 90 dakikay› ge- ride b›rakt›klar›n› söyledi.

Murat Erdo¤an'›n k›rm›z› kart gör- mesiyle 1 kifli eksik kald›klar›n› vur- gulayan Karaman, ''Murat'›n k›rm›z›

kart görmesi enteresan. Oyuncu- muz 'küfür etmedim', hakemler de 'küfür etti' diyorlar, Ortadan böyle bir durum var. Gençlerbirli¤i yar- d›mc› antrenörü ile konufltum 'Ser- kan'› da atmas› gerekirdi' dedi. Mu- rat gibi deneyimli, önemli görevler üstlenmifl bir futbolcunun tak›m› bu flekilde 10 kifli b›rakma hakk› yok'' dedi.

Maç›n ikinci yar›s›na dezavantajl›

bafllad›klar›na iflaret eden Karaman, her fleye ra¤men oyunu çevirebile- cek bir kadrolar›n›n bulundu¤unu ancak basit goller yediklerini, fark›n artt›¤›n› söyledi.

Karaman, tak›m›n demoralize ol- duktan sonra tekrar maça hakim olamad›¤›n› belirterek, ''Bugün Be- kir, Ahmet gibi maç oynamam›fl, kulübün bünyesinde olan futbolcu- lara flans verdik. Kulübün gelece¤i aç›s›ndan bir kaç oyuncunun oyna- y›p fikir vermesi gerekiyor. Böyle ma¤lubiyetlerle insan›n morali bo- zuluyor. Bu maç›n analizini ve kriti-

¤ini iyi yap›p do¤ru iflleri yapaca-

¤›z'' diye konufltu.

Hakemle ilgili bir fley söylemeyece-

¤ini ifade eden Karaman, ancak herkesin hakemlerle diyaloglar›nda beden dilini, iyi seçmek zorunda ol- du¤unu kaydetti.

Karaman, Ömer Aysan Bar›fl'›n sa- katl›¤› nedeniyle bugün tak›mda yer almad›¤›n› ifade ederek sözlerini tamamlad›.

Cezal›

duruma düfltüler

M

anisasporumuz Spor Toto Sü- per Lig'in 27. haftas›nda Gençlerbirli¤i’ne 3-0 ma¤lup oldu. 45+3 dakikada Murat Erdo-

¤an’›n k›rm›z› kart gördü¤ü karfl›lafl- mada ekibimiz, gerçek kimli¤inden uzak bir görüntü çizdi. Siyah-beyaz- l›lar hem sahaya koydu¤u futbolla hem de ald›¤› sonuçla taraftar›m›z›

hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Gençlerbirli¤i'nin sa¤ ka- nattan kazand›¤› serbest vuruflta Hurflut'un ceza alan›na gönderdi¤i ortada Jedinak topu Aykut'a aktard›.

Aykut'un kafa vuruflunda kaleci ‹lker topu çelmeyi baflard›.

32. dakikada sa¤ kanattan Hurflut'un ceza alan›na gönderdi¤i topa yükse- len Jedinak, kafa vurufluyla meflin yuvarla¤›, kaleci ‹lker'in solundan a¤lara yollad›: 0-1.

36. dakikada ‹lhan'›n pas›nda kaleye sol çapraz pozisyonda topla buluflan Isaac'in sert flutunda savunmaya da çarpan top kornere ç›kt›.

43. dakikada Serkan'›n ceza alan› d›- fl›nda att›¤› sert flutta, top dire¤in

yan›ndan auta gitti.

45+3. dakikada rakibine faul yapt›¤›

gerekçesiyle sar› kart gören Murat Erdo¤an, pozisyon sonras›nda hakem Serkan Ç›nar taraf›ndan direkt k›rm›- z› kartla cezaland›r›ld›.

49. dakikada Yi¤it Göko¤lan'›n ceza alan› d›fl›nda att›¤› sert flutta, top az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada Mustafa'n›n kale önüne gönderdi¤i topu uzaklaflt›rmak iste- yen Dixon'un topa vuramamas› üze- rine meflin yuvarla¤› önünde bulan Serkan, rahat bir vuruflla fark› ikiye ç›kard›: 0-2.

57. dakikada Jedinak, orta sahadan kapt›¤› topu Serkan'a, bu futbolcu da Mustafa'ya aktard›. Mustafa'n›n ceza alan› d›fl›ndan att›¤› flutta meflin yu- varlak a¤larla bulufltu: 3-0.

61. dakikada Orhan'›n pas›nda ceza alan› önünde topla buluflan Oktay'›n flutunda top dire¤e çarparak, auta ç›kt›.

83. dakikada topla birlikte ceza ala- n›na giren Oktay'›n sert flutunda me- flin yuvarlak üstten d›flar› gitti.

Maç tak›m›m›z›n 3 farkl› yenilgisi ile sona erdi.

G

ençlerbirli¤i maç›nda taraftarlar›m›z Kanadal›

futbolcumuz Simpson’a lehinde tezahüratlar- da bulunarak destek verdi ve alk›fllad›. Kar- fl›laflmada tak›m› atefllemeye çal›flan isimler aras›n- da yer alan Simpson al›nan ma¤lubiyette büyük üzüntü yaflad›.

Y

onca G›da’n›n deste¤iyle yap›m›

gerçeklefltirilen led ekranl›, 32 metrekare büyüklü¤ündeki yeni skorbord Gençlerbirli¤i maç›yla birlik-

te çal›flmaya bafllad›.

Skorbordun hizmete girdi¤i ilk maç sonras›nda ekran›na yans›yan skor ise herkesi üzdü.

Bize yak›flmayan bir 90 dakikayd›

H‹KMET KARAMAN:

0-3 0-3

Stat: 19 May›s Hakemler: Serkan Ç›nar, O.Aktafl, A.Dedefl Manisaspor:‹lker, Yi¤it Göko¤lan, Dixon, Kalabane, Ferhat,

‹saac (Dk. 67 Eren), Bekir, ‹lhan (Dk. 46 Mehmet Güven), Murat Erdo¤an, Simpson, Makukula (Dk. 46 Kahe)

Gençlerbirli¤i: Serdar, Orhan, Aykut, Mahmut, Murat, Hurflut, Cem (Dk. 77 Mehmet), Jedinak, Serkan (Dk. 64 Zec), Oktay, Mustafa (Dk. 73 Yasin)

Goller:Dk. 32 Jedinak, Dk. 55 Serkan, Dk. 57 Mustafa (Genç- lerbirli¤i)

Sar› Kartlar:Dk. 38 Kalabane, Dk. 44 Yi¤it Göko¤lan, Dk. 74 Bekir (Manisaspor), Dk. 47 Mahmut, Dk. 87 Hurflut (G.Birli¤i) K›rm›z› Kart: Dk. 45+3 Murat Erdo¤an (Manisaspor)

Manisaspor: 0 - Gençlerbirli¤i: 3

Yeni skorbord hizmete girdi Yeni skorbord

hizmete girdi

Simpson alk›flland›

Ahmet:”Üzgünüz”

”Beklemedi¤imiz bir yenilgi oldu”

Bekir:

Tarzan flafl›rtt›

G

ençlerbirli¤i ma- ç›nda k›rm›z›

kart gören Murat Erdo¤an’›n yan› s›ra 4.

sar› kartlar›n› gören Yi-

¤it ‹smail Göko¤lan ve Bekir Y›lmaz’da cezal›

duruma düfltüler. Fut- bolcular›m›z 28. Hafta- da deplasmanda oy- nanacak Konyaspor maç›nda forma giyemeyecekler.

(7)

T

ürkiye Amatör Spor Kulüpleri Amatör Spor Hizmet Ödülleri tö- reni 30 Mart 2011 tarihinde ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Salonu'nda yap›l- d›.2010 y›l›nda branfllar›nda üst dü-

zey baflar›lar elde eden, sporcu, tak›m ve spor adamlar›na ödülleri verilmiflti. Amatör Spora Hizmet ödülleri ise 81 ilden belirle- nen spor yöneticilerine sunulmufltu

‹stanbul Valisi, TFF Baflkan›, GSG Müdü- rü, Federasyon Baflkanlar›, TASKK Bafl- kan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ASKF Baflkanlar›-onur konuklar›n›n kat›ld›¤›

"2010 EN 10" törenininde Manisa ilimizi ASKF Baflkan› ‹smail AYDIN, Donat›m Spor Kulübü Fahri Baflkan› Emin KAÇAR temsil etmifllerdi.

2010 EN 10" Amatör Spor Hizmet Ödül- leri yönetici kategorisinde ise ‹limiz Manisa Donat›m Spor Kulübü Fahri Baflkan› Emin KAÇAR seçilmifl olup, ödülünü ‹stanbul Valisi Say›n Hüseyin Avni MUTLU'nun elinden alm›flt›. Evet, buraya kadar yap›lan- lar bize ilimizde Emin Kaçar’›n ad›n›n ama- tör futbol ile Türkiye genelinde ölümsüzlefl- ti¤ini göstermifl oluyor. Bence en büyük mutluluklardan biri olsa gerek. Ama bu ye- terli mi? Tabiî ki hay›r. Emin Kaçar’lar›n say›s›n›n artmas› gerekli. Köflemden bugü- ne kadar sponsorlukla ilgili olarak iki kez yazd›m. Bu konuda pek çok, zengin iflada- m›m›z ve büyü¤ümüzü bu konuda duyarl›

olmaya ça¤›r›yorum. Sponsorluk ile ilgili olarak ta ileriki günlerde bu konuyu tekrar- dan köfleye tafl›may› düflünüyorum. Bura- dan da bu ödülün Emin amcaya nam› diyar KASAP EM‹N’e ve ilimize hay›rl› olmas›n›

temenni ediyorum. ‹limizde de böyle güzel- liklerin devam etmesini de bekliyorum.

Çünkü her fleyi devletten beklemenin ya- n›nda herkesin ve her kesimin de iline ve memleketine, gençli¤ine hizmet etmesi de art›k gerekli. Çünkü yar›nlar›m›z olan gençlerimiz için her fleye de¤er.

Bu arada buradan yine Say›n Valimiz Cela- lettin Güvenç ve ASKF Baflkan›m›z ‹smail Ayd›n’›n da amatör sporlara ve futbola kat- k›lar›ndan dolay› da böyle bir ödülle ödül- lendirilmeleri gerekti¤ini de buradan belirt- mek isterim. Gerçekten ilimizin bu konuda her türlü imkan› kullanmaya çal›flmalar›n›

da takdirle izliyorum. En son 4 y›l önce sa- y›n valimiz ilimize geldi¤inde kendisine Er- tu¤rul Dilek Tesisleri’nin durumunu iletmifl- tik. ‹nan›n flu an bu tesislerin son halini görünce diyecek bir fley bulam›yorum. Bu da bize bir kez daha say›n valimizin sporla ilgili konularda olan hassasiyetini bir kez daha göstermifl oluyor. Kendilerine buradan tekrardan da teflekkür etmek is- tiyorum Yap›lan bu tesisle de kazanan›n yine Manisa oldu¤unu hep birlikte görmüfl oluyoruz.

Hepinize ‹yi Günler.

artmal›

A2’ler ‹zmir’den 1 puan ç›kard›

A2 Tak›m›m›z Lig’in 32. haftas›nda ‹zmir Vali Kutlu Aktafl Tesisleri’nde Altay ile karfl› karfl›ya geldi. Karfl›laflmaya Ömer Faruk, Bayram, Onur, Burakcan, Mert, Ferhat, Fatih, Umur, Eray, Bülent ve Deniz onbiriyle ç›kan ekibimiz mücadeleden 0-0 berabere ayr›ld›.

E

mniyet Teflkilat›’n›n 166. kurulufl y›ldönümü kapsam›nda gerçek- lefltirilen organizasyonda polisler ile hakemler, Manisa Emniyet Müdür- lü¤ü hal› sahas›nda dostluk maç›nda karfl› karfl›ya geldiler. Emniyet güçleri ve Süper Lig de görev alan hakemler aras›nda oynanan dostluk maç› büyük çekiflmeye sahne oldu. Emniyet Tak›m›

Celalettin Güvenç, Adem Aydemir, Hasan Onar, Altan Alkan, Bülent Öz- türk, Bilal Demircan ve At›nç Hamza- çebi’den oluflurken, Hakemler ise Yu- nus Y›ld›r›m, Tolga Kadas, Volkan Ak- çit, Cumhur Altay, Koray Gencerler, Volkan Narinç ve Ça¤atay fiahan’dan oluflan kadrosuyla mücadele etti. Tu¤- ba Altunay’›n yönetti¤i maçta ilk gol

Vali Celalettin Güvenç’ten geldi. Emni- yet Müdürü Adem Aydemir de oynad›-

¤› güzel futbolunu 2 golle süsledi. Vali Güvenç, turnuvaya katk›lar›ndan dolay›

Emniyet Müdürü Adem Aydemir ad›na Manisa ‹l Hakem Kurulu Baflkan› Esat Erifl’e plaket verdi. Maç öncesinde de her iki tak›m oyuncular›, birbirlerine çi- çek vererek baflar›lar dilediler.

Polisler hakemlerle rakip oldu

Emniyet Teflkilat›’n›n 166. kurulufl y›ldönü- mü kapsam›nda düzenledi¤i polisler ile ha- kemler, Emniyet Müdürlü¤ü hal› sahas›nda dostluk maç› yapt›lar. Vali Celalettin Güvenç ve Emniyet Müdürü Adem Aydemir, ortaya koyduklar› futbol ile maça damga vurdular.

M

anisa Valili¤i öncülü¤ünde Genç- lik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü ile Mani- sa Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu ve Türkiye Karate Federasyo- nu’nun ortaklafla düzenledi¤i 16. Gelenek- sel ‹lleraras› Mesir Karate Turnuvas›, 12 il- den 300 sporcunan kat›l›m›yla gerçekleflti.

Atatürk Spor Salonu’nda yap›lan maçlarda 20 hakem görev al›r-

ken, Kata ve Kumite dallar›nda yap›ld›. Ke- limenin tam anlam›yla görsel flölene dönüflen turnuvan›n aç›l›fl sere- monisi de oldukça görkemliydi. Sayg› du- ruflu ve ‹stiklal Marfl›

ile bafllayan turnuva- n›n aç›l›fl seremonisin- de konuflan Manisa Ferdi Amatör Spor Ku- lüpleri Federasyonu

Baflkan› Selman Alk›fl, müsabakalar›n ya- p›lmas›nda eme¤i geçen herkese teflekkür ederek, tüm sporculara baflar›lar diledi.

Daha sonra söz alan Gençlik ve Spor Genel Müdür Yard›mc›s› Nuri Demirci, y›llard›r sporun içinde oldu¤unu, karate branfl›n›n Türkiye’yi baflar›yla temsil etti¤ini söyledi.

‹l Genel Meclisi Baflkan› Dursun Ali Y›ld›z ise her zaman sporun ve sporcunun yan›n- da olduklar›n› ifade ederek, gençleri spora yönlendirmeyi kutsal bir görev olarak gör- düklerini kaydetti. Konuflmalar›n ard›ndan plaket törenine geçildi. Türkiye Karate Fe-

derasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Sar›- ayd›n; karatenin geliflmesine katk› sa¤la- d›klar› için Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Dr.

Süleyman fiahin, Ferdi Amatör Spor Ku- lüpleri Federasyonu Baflkan› Selman Alk›fl, Karate Federasyonu Milli Tak›mlar Mena- jeri Murat Eflsiz, Karate ‹l Temsilcisi Kadir Çetinkaya’ya Baflkan Esat Delihasan ad›na

plaket takdim etti. Gençlik ve Spor Genel Müdür Yard›mc›s› Nuri Demirci de Manisa karatesine destek veren federasyona, Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü plaketini ver- di. Protokol üyeleri daha sonra mesir saç›m taörenini gerçeklefltirdi. Minderde derec- eye girmek için ter döken sporcular, bu kez de mesir kapmak için k›yas›ya yar›flt›lar.

Zaman zaman küçük çapta yaflanan iz- diham yaflansa da minik sporcular, mesir kapma heyecan›ndan oldukça memnun kald›lar. Salonda yaflanan tablo, "Mini mesir festivali" yorumlar›na neden oldu.

Mesir tad›nda turnuva

A

tatürk Olimpik Çim sahas›nda oynanan maçta U-Tak›m›- m›z, flampiyonlu¤unu ilan etmeyi planlad›¤› rakibi karfl›s›nda umdu¤unu bu- lamad›. Goller 26. dakika- da O¤uzhan ve 55. daki- kada ‹smail’den geldi. Ma- nisaspor U-18 Tak›m› Ant- renörü Osman Bilik, maç- tan sonra yapt›¤› aç›kla- mada, "1 puan›n bize ye- tece¤i psikolojisi bizi olumsuz yönde etkiledi.

Turgutluspor maç›nda ala- ca¤›m›z 1 puan bizi Türki- ye finallerine götürecekti.

Bu nedenle istedi¤imiz futbolu ortaya koyamad›k.

fiu anda 48 puanla zirve- deyiz. Daha iki maç›m›z var. Bu hafta konuk ede- ce¤imiz Akhisar Beledi- yespor maç›nda bu ifli bi- tirece¤iz." dedi. U18 Tak›m›m›z 26. haftada 9 Nisan Cumartesi günü saat 14:15’de Atatürk Spor Kompleksi Sahas›’nda Ak- hisar Belediyespor’u konuk edecek.

U-18 Ligi’nde 48 puanla zirvede yer alan Manisaspor, 25. haftada Tur- gutluspor’a 2-0 ma¤lup olarak flampiyonluk turu- nu Akhisar Bele- diyespor maç›na erteledi.

fiAMP‹YONLU⁄A B‹R ADIM KALDI

16. Geleneksel ‹lleraras› Mesir Karate Turnuvas› kalabal›k bir kat›l›mla gerçekleflti. Tunuvaya 12 ilden 300 sporcu kat›ld›. Aç›l›fl seremonisinin ard›ndan yap›lan mesir saç›m töreni, organi- zasyona ayr› bir renk katt›. Sporcular, tribünlerden at›lan mesirleri kapmak için de yar›flt›.

Stat:Atatürk Olimpik

Hakemler:Behrem Kelefl, Berker Özyayla, Rahime Uyan

Manisaspor:Berk, Cenk Dolay, Cenk Y›lmaz, U¤ur, Süleyman, Mu- rat, Umut, Onur, O¤uzhan, ‹lker, ‹s- mail

Turgutluspor:Harun, Recep, ‹bra- him, Abdullah, fiahin, Burhanettin,

‹sa, Mustafa, Mert, O¤uzhan, ‹smail Goller:dk. 26 O¤uzhan, dk. 55 ‹s- mail (Turgutluspor)

Manisaspor:0-Turgutluspor:2

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :