Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 65 Para le Sat lmaz. Tarzan bafllad. Kartal bitirdi

Tam metin

(1)

13 Ocak 2011 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 65•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Sevgi

emek ister

6. SAYFADA

MUHARREM KAZER

K›ymet bilmek

2. SAYFADA

BEYHAN YÖRÜR

Ben sporcu olsayd›m

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

■ 3. SAYFADA

Aç›k tribünün kapat›lmas› h›zla

devam ediyor

■ 5. SAYFADA

“Daha önce gelmedi¤im için çok piflman›m”

■ 7. SAYFADA

Potada, Turgutlu Lisesi Manisa temsilcisi oldu

■ 5. SAYFADA

“Eksiklerimi gideriyorum”

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Yeni As›r TV’de canl› yay›n konu¤u oldu¤u Spor Aynas› Program›’nda yapt›¤›

Genel Menajer Öner Karalar’›n do¤- ru ifller yapt›¤›n› belirterek, "Biz ki- min ne yapt›¤›n› biliyoruz. Manisas- por’da ifller do¤ru flekilde gidiyor."

dedi.

■ 3. SAYFADA

biliyoruz”

nisaspor Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çav- darl›, bu haftaki röportaj›m›zda 1965 Mani- saspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay ve 45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Murat Yürük ile birlikte yer ald›. Önümüzdeki günlerde yasalaflma- s› beklen "Futbolda fiiddet Yasa Tasar›s›"n›n ayr›nt›lar›n›n anlat›ld›¤› röpor- tajda, Manisaspor tribünlerini yak›ndan ilgilendiren maddelere de¤inildi.

Çavdar, dernek baflkanlar› ile birlikte kat›ld›¤› röportajda tribünlere seslen- di; "Manisaspor tribünleri Türkiye’de bir ilk olsun"

■ 8. SAYFADA

“2. Yar›da daha güçlü bir Manisaspor için el ele”

45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i’nin "2. yar›da daha güçlü bir Manisaspor için el ele" ad›yla düzenledi¤i birlik ve beraberlik yeme¤i Manisa futbol camias›n› bir araya getirdi.

■ 2. SAYFADA

Murat Erdo¤an:

Yi¤it Göko¤lan:

Manisaspor U18 Tak›m› Gençlik Gelifltirme Lig’inde mücadelesine dolu dizgin de- vam ediyor. U18 Tak›m›m›z 16. haftada Turgutluspor karfl›s›nda ald›¤› 7-1’lik farkl› galibiyetten sonra 17. haftada da Akhisar Belediyespor’u 8-0 gibi farkl› bir skorla ma¤lup edip en yak›n rakibiyle aras›ndaki puan fark›n› 5’e ç›kard›. ■ 7’DE

U-18’in gençleri

affetmiyor 8-0 8-0

Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü baflar›lar›na de- vam ediyor. MAGES, Anka- ra’da düzenlenen Görme En- gelliler Judo fiampiyona- s›’nda 30 sporcuyla kat›ld›¤›

müsabakalarda tüm katego- rilerde madalyalar› ald›.

Ankara’da TAR‹H‹

BAfiARI

■ 3. SAYFADA

Bülent 18’de

yer ald›

Manisasporumu- zun Antalya kamp›yla birlikte A tak›mla çal›flmalara bafllayan genç oyuncusu Bülent Cevahir, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman taraf›ndan Befliktafl maç›n›n 18 kiflilik kadrosuna al›nd›.

Kendisi için bu maç›n büyük önem tafl›d›¤›n› kayde- den Bülent, "Galip gelebilece¤imiz bir maçt›. E¤er 3 puan› alsayd›k hayat›mdaki en mutlu günlerden birisi olacakt›."

diye konufltu.

Karaman oyundan memnun

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, karfl›laflma sonras›

aç›klamas›nda

"Sonuçtan memnun de¤ilim. Ancak 90 dakikal›k oyundan memnunum" dedi.

■ 4. SAYFADA

2-3 2-3

Manisasporumuz Ziraat Türkiye Kupas› B Grubu 2. maç›nda 19 May›s Stadyumu’nda konuk etti¤i Beflik- tafl’a 2-3 ma¤lup oldu. Karfl›laflmada ekibimizin gollerini 18’de Simpson ve 77’de Ömer Aysan kaydeder- ken, Befliktafl’›n golleri 34’de Sivok, 37’de Nobre ve 83’de Guti (penalt›dan) kaydetti. ■ 4. SAYFADA

Tarzan bafllad›

Kartal bitirdi

(2)

45

Gençlik Taraftarlar Derne-

¤i Baflkan› Murat Yürük ve 1965 Manisaspor Ta- raftarlar› Derne¤i Baflkan› Yasin Okay gecede Manisaspor için güç- birli¤i gösterisi yapt›. Hay›rsever

‹fladam› Hakk› Keleflo¤lu, taraftarla- r› coflturan isim oldu. AK Parti Ge- nel Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin Tanr›verdi, birlik ve beraberlik için- de Manisaspor’u bir gün mutlaka Avrupa arenas›nda göreceklerini söyledi.

45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i’nin 8 Ocak Cumartesi günü Teras 2 Res- taurant’ta düzenledi¤i "2. yar›da daha güçlü bir Manisaspor için el ele" yeme¤i birlik beraberlik mesaj- lar›n›n ön plana ç›kt›¤› akflam oldu.

Manisa’n›n ünlü sunucusu Y›lmaz Ünsal’›n sunuculu¤unu yapt›¤› ge- ceye, AK Parti Genel Baflkan Yar- d›mc›s› ve Manisa Milletvekili Hü- seyin Tanr›verdi, ‹l Genel Meclisi Baflkan› Dursun Ali Y›ld›z, AK Parti

‹l Baflkan› Abdurrahim Arslan, Sa- ruhanl› Belediye Baflkan› Dr. Hüse- yin Yaral›, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Manisaspor Bafl- kan› Kenan Yaral›, Asbaflkanlar Se- lami Delan ve Nejat Alm›fl, Mani- saspor Yönetim Kurulu Üyeleri, baz›

ilçe belediye baflkanlar›, hay›rsever ifladam› Hakk› Keleflo¤lu, 1965 Ta- raftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay ve dernek üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri kat›ld›.

Gecede konuflan 45 Gençlik Taraf- tarlar Derne¤i Baflkan› Murat Yü- rük, "Baflka Manisaspor yok'' sloga- n›yla Spor Toto Süper Lig’in ikinci yar›s›nda daha güçlü bir Manisas-

por için el ele bir- lik ve be- raberlik me- saj› vermek amac›yla geceyi düzenlediklerini söyledi.

Konuflmas›n› 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay’la birlikte gerçeklefltiren Yü- rük, "‹kimizin tek hedefi var, Mani- saspor’u Avrupa semalar›nda gör- mek. ‹kimizin düflünceleri ayn›.

Türkiye’de tribünde tatl› rekabetin olmas› için birkaç taraftar grubunun olmas› gerekir. Bu da sahadaki ta- k›m› atefller." dedi.

AK Parti Genel Baflkan Yard›mc›s›

Hüseyin Tanr›verdi ise yaz, k›fl, ya¤mur, çamur demeden tak›m›

hiçbir zaman yaln›z b›rakmayan ta- raftarlara teflekkür ederek, ''Spor,

Türki-

ye için önemli bir alan. Bu alanda yer alan herkes Manisa’m›za ve ül- kemize önemli fleyler kazand›rmak- tad›r. Manisa’m›z›n tan›t›m›n›, nas›l bir kimli¤e ve karaktere sahip oldu-

¤unu ortaya koymaktad›r.'' dedi.

Manisaspor taraftarlar›n›n gerek ev sahibi olarak, gerekse deplasmanda tribünlerde karakterlerini ortaya ko- yarak, tak›mlar›n› desteklediklerini ifade eden Tanr›verdi, ''Bu yönüyle Manisaspor'un bütün taraftarlar›n›

alk›fll›yorum. Manisal›lar olarak hofl-

görülü insanla- r›z. Maçla- r›m›zda hem misafir taraf- tarlara hem de kendi gençlerimize örnek oluyoruz.'' diye ko- nufltu.

Tezahürat yapan Manisasporlu ta- raftarlara hitap eden Tanr›verdi, hep birlikte Avrupa'ya gidecekleri- ne inand›¤›n› kaydetti.

Düzenlenen aç›k art›rmada Milli Tak›m formas›n› 10 bin TL’ye alan Tanr›verdi, ''Üzerinde ay y›ld›z olan forma için rakam telaffuz etmek mümkün de¤il ama bu gecenin an›- s›na bu Milli Tak›m formas›n› bü- yük bir onur ve flerefle makam oda- m›zda bulunduraca¤›z'' dedi.

Tanr›verdi, Milli Tak›m formas› ile birlikte verilen futbol topunu ise

geceye kat›lanlara imzalatarak, Ha- y›rsever ‹fladam› Celal Hakk› Kele- flo¤lu'na hediye etti.

Keleflo¤lu da tak›m oyuncular›n›n imzalad›¤› Manisaspor formas›n› 22 bin 10 TL’ye sat›n ald›.

Gecede konuflan Türkiye Futbol Fe- derasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ise 1 milyon dolarl›k ''iyi taraftar'' ödülü verilmesi için TFF'ye öneride bulunaca¤›n› aç›klad›.

Koflar, ''Ben inan›yorum, biliyorum ki Tarzanlar, buna lay›k olacak ve tak›mlar›na bu 1 milyon dolar› ka- zand›racak. fiimdiden ben 'hay›rl›

olsun' diyorum.'' dedi.

Manisaspor Kulüp Baflkan› Kenan Yaral› da konuflmas›nda taraftarla- r›n sahada küfür etmeden tezahürat yapmalar›n› istedi. Yaral›, ''fiahs›m ve yönetim kurulu ad›na sizden tek iste¤im, stad›m›zda örnek olmas›

aç›s›ndan küfürsüz tezahürat yapa- l›m. Ben de sizler gibiydim, cep harçl›klar›mla deplasman maçlar›na trenle gittim. Küfürsüz tezahürat sizlere, Manisasporlu taraftarlara yak›fl›r. Küfürsüz flark›lar, besteler yaparsan›z, Manisal›lar da bizler de bundan çok memnun olaca¤›z.'' di- ye konufltu.

45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i bafl- kan ve yöneticileri taraf›ndan, ge- ceye kat›lan ve Manisaspor taraf- tarlar›na destek olan Hüseyin Tan- r›verdi'ye, Manisaspor Kulüp Baflka- n› Kenan Yaral›'ya, TFF Yönetim Kurulu üyesi Arif Koflar'a ve ‹l Ge- nel Meclisi Baflkan› Dursun Ali Y›l- d›z'a birer plaket verildi.

Gece dernek yarar›na düzenlenen hediye çekilifli ile tamamland›.

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN

Haflim ELMALI • Muharrem KAZER Bilgi ‹fllem

Alican ‹NCE Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:65

Bask› Tarihi: 12 Ocak 2011

Ben sporcu olsayd›m

H

emen her insanda ve çal›flma alan›nda destek olmam›z gere- kenler oldu¤u gibi destek bekle- yen tek süper lig tak›m›m›z Manisaspo- rumuz var… Sporcular yüksek perfor- mans hedefleyen uzun ve yorucu yolda, baflta antrenörleri olmak üzere kulüp idarecileri, izleyiciler, bas›n, tak›m arka- dafllar› ve do¤al olarak ailelerinden des- tek görmek isterler. Olumlu ve etkili bir iletiflim; pozitif düflünme, güven duyma, do¤ru davran›fllar› pekifltirme ve övme hatta ödüllendirme ile olur. Etkili bir ile- tiflim ise sözlü oldu¤u kadar sözsüz me- sajlard›r. Jestler, mimikler, el-kol hare- ketleri vb… Önemini bilerek do¤ru ve yerinde kullanmaya dayan›r iflaretler.

Ayr›ca etkili bir iletiflim için gönderilen mesajlar, do¤ru bir flekilde alg›lanabil- melidir. Genelde antrenörler sporcular›- na sürekli talimatlar gönderir. Ne yap- mas› gerekti¤i ve yapmamas› gerekti¤i, ne yemesi gerekti¤i ne zaman yatmas›

gerekti¤i vb. ama sporcuyu nadiren dinlerler. Oysa sporcular görev ve so- rumluluklar›n fark›ndad›r. Hiçbir sporcu baflar›s›z olmak istemez. Baflar›s›zl›k du- rumunda hatalar›n› bilirler. Hatalar›n nedenlerini aç›klayacak durumdad›rlar.

Antrenörlerin sadece kendileri konufl- mak yerine sporcuyu dinlemeye de önem vermeleri gerekir. Sporcu kendi tespitleri ve kendi düflüncelerine önem verildi¤ini hissetmelidir. Sporcuyla ileti- flim kurma, olumsuzluklar›n› söyleyerek yermeye de¤il, bilgi vermeye yard›m et- meye kendine güvenini pekifltirmeye yönelik olmal›d›r. Ben sporcu olsayd›m ne yapard›m? Antrenörümün dedi¤in- den ç›kmazd›m mesela... Ya da beni benden iyi kimse tan›yamayaca¤›na gö- re, hocama gider benim flu yönüm iyi, flu yönümde kötü. Benimle çal›fl›rken kötü olan yönümü düzeltmek için birlik- te bir çal›flma program› yapal›m der- dim. Doktora, yaflad›¤›m›z hastal›¤›

yanl›fl bir teflhiste bulunmas›n diye a¤- r›y› do¤ru anlatmak gibi bir fley bu…

Birde ben sporcu olsayd›m e¤er, ayn›

ATATÜRK’ÜN istedi¤i gibi zeki, çevik ve ayn› zamanda ahlakl› olmaya çal›fl›r- d›m. Yap›lan hatalar varsa düzeltmek için hep birlikte omuz vermek yak›fl›r biz Manisal›lara…

Sevgi ve sayg›lar›mla…

BEYHAN YÖRÜR

beyhanyorur@hotmail.com

“2. Yar›da daha güçlü bir Manisaspor için el ele"

“2. Yar›da daha güçlü bir Manisaspor için el ele"

45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i’nin "2. yar›da daha güçlü bir Manisaspor için el ele" ad›yla

düzenledi¤i birlik ve beraberlik yeme¤i Manisa futbol camias›n›

bir araya getirdi.

(3)

B

ir flehri sevmekle bafll›yor as- l›nda taraftarl›k. Sadece bir k›sm›na bir taraf›na ba¤l› ol- mak yetmiyor. Sadece bir taraf›n›

sevdim demek gezginlerin sözüdür.

Belli bir süre gitti¤iniz, belli bir süre kald›¤›n›z yerler için diyebilirsin an- cak "yaln›zca fluras›n› sevdim" diye.

Bir flehirde do¤du isen, doydu isen, yaflamaya niyetli isen seversin o flehri, o kasabay›, o köyü, o mahal- leyi.

Tabii buna paralel olarak sevdi¤in için bir fleyler yapma gereklili¤i de bafllar. Sevdi¤in fley ne ise ona karfl›

sorumluluk duyars›n. Bir emek sarf edersin. Böylelikle aidiyet duygun artar ve bunlar› yapt›kça sevgi daha da yo¤unlafl›r, katmerlenir. O herke- sin sevdi¤i filmin ana fikri gibi "sevgi emek ister" Eme¤inizin içinde oldu-

¤unu fark ettikçe büyütürsünüz sev- ginizi.

Sloganik laflarla sevgiyi tarif ede- mezsiniz. Sevgi sözden öte bir emek çaba gerektirir. Gücünüzün yetti¤in- ce çaba. Yapabilirli¤iniz limitlerince çaba harcan›r sevgi için. Kuru sevgi sözcükleri "sevdim" denilen için hiç- bir zaman yeterli olamaz, eksiktir.

Elbette bir flehri sevmekten bahsedi- yorsan›z o buna bir canl› gibi tepki vermeyebilir. Sen "seviyorum bu flehri" dersen yeterli zannedersin sa- dece. Ama bilesin ki yetmez.

Tarzan sevdi¤ini söyledi bu flehri.

Sevdi¤inin herkes bildi, kabul etti.

Sevdas›n› gördü Tarzan’›n. Ortada da bu sevdas›n› gösteren eserler apaç›k ortada. Bu flehri sevdi¤inin flahitleri her an biraz daha boy ver- mekte. fiehir de onun bu sevgisine cevap verdi. Tarzan flehri olarak da adland›r›labilecek bir flehir oldu.

fiehrin en büyük markalar›ndan olan Manisaspor onun ad› ile an›l›r oldu.

Bu flehri tribün üzerinden sevenlerin ad› oldu Tarzan. Bir ç›rp›da "ben

sevdim iflte" diyerek olunmuyor Tar- zan. Emek vermek gerekiyor. Sevgi- nin temel flart›, olmazsa olmaz›

emek ile yo¤urmak gerekiyor sevda- lar›.

E¤er ki biz de Tarzan misali sevdal›

isek bu flehre ve sevdam›z› hayk›r›- yorsak bu flehre statlardan, tak›m üzerinden bir küçük çaba da gereki- yordur. "Sevdim" demenin yetmedi-

¤ini gerçekten sevdi¤imizi ortaya emek koyarak gösterme zorunlulu¤u da vebalimizdir.

Günübirlik, modern hayat›n anl›k heyecanlar› ile sevemezsiniz hiç bir varl›¤›, hatta hiçbir nesneyi. Ter ile gözyafl› ile çeflnilendirmek gerektir.

Bir flehri sevmenin en somut örnek- lerindendir Tarzan. Tarzanlar ad›n›n veriliflini hat›rl›yorum Manisaspor ta- raftarlar›nca. Hiç düflünmeden, bafl- ka da bir alternatif aramadan he- men verilmiflti. Öyle ya bir Manisal›

sevdal›s›n›n ad› idi ve elbette hepi- miz bu flehre sevdal› insanlard›k.

Yak›flm›flt›. K›skand›rm›flt› da rakip- leri.

Tarzan olmak gerek, e¤er ki konu Manisa ise, Manisaspor ise emek vermeliyiz. Fidanlar dikmeliyiz, a¤açlar dikmeliyiz heryere, e¤relti otlar› de¤il mevsimlik. A¤açlar büyü- meli biz çekip gittikten sonra dahi hayattan. Adlar›m›z an›lmasa da, unutulsa da olur. A¤açlar› dikenler olarak an›lmak kafidir.

Tarzan olmak gerek; karfl›l›ks›z sev- mek flehri. Büyüdükçe Manisaspor, içinde ben de var›m demeli gönül rahatl›¤› ile. Tafl›nan ada dikkat et- meli. Hani der ya aile büyüklerimiz delikanl›l›k ça¤›m›zda "aile ad›na leke getirmeyin diye" ayn›yla Tarzan ad› içinde geçerlidir bu "Tarzan ad›na halel getirmeyin." Sevmeye devam edin bu flehri her fleyi ile her bir yan› ile. Unutmay›n ama sadece sevgi yetmez. Sevgi emek ister.

B

aflkan›m›z Kenan Yaral›, Asbaflkan ve Bas›n Sözcü- müz Selami Delan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ra- him Renan Çapra, Atilla Efendio¤lu, Özcan Nal- bantlar ve Çetin Çavdarl›, 10 Ocak Çal›flan Gazeteciler Günü nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne kutlama ziyareti gerçeklefltirdiler. Baflkan›m›z Kenan Yaral› ve yö- netim kurulu üyelerimiz ziyarette Manisa Gazeteciler Ce- miyeti Baflkan› Ertu¤rul Aytaç ve yönetim kurulu üyeleri Ali Filizkan, Mehmet Hakk› Özbay›r, Ahmet Ünsal ve Zerrin A¤ar ile bir araya geldiler. Baflkan›m›z Kenan Ya- ral›, bas›n›n kamuoyunun bilgiye ulaflmas›nda en önemli organ oldu¤u gibi devlet ve millet aras›nda da köprü ol- du¤unu belirterek, "Biz spor kulüplerinin sesini duyurma- s›na da katk›lar› olan, gece gündüz demeden, herkesin tatil yapt›¤› zamanlarda mesai gözetmeksizin, her türlü zorlu¤a ra¤men özveriyle çal›flan gazetecilerimizin 10 Ocak Çal›flan Gazeteciler Günü’nü, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Ertu¤rul Aytaç nezdinde kutlar›z" dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Ertu¤rul Aytaç ise gerçeklefltirilen ziyaretten büyük memnuniyet duydukla- r›n› ifade ederek, "Manisal› gazeteciler olarak her zaman Manisaspor’un destekçisiyiz" diye konufltu.

Baflkan›m›z Yaral›, Çal›flan Gazeteciler Günü’nü kutlad›

19

May›s Stadyumu aç›k tribü- nün üstünün kapat›lmas› ça- l›flmalar› bütün h›z›yla devam ediyor. 6 Aral›k Pazartesi günü baflla- yan projede temel atma iflleminin ve çat› direklerinin monte edilece¤i ko-

lonlar›n yap›m›n›n ard›ndan çat›y›

oluflturacak direkler ve çelik konstrük- siyonlar›n boyama ifllemleri devam ediyor. Çal›flmalarda boyama iflleminin ard›ndan çat› direklerinin montaj ifl- lemleri bafllayacak.

B

aflkan›m›z Kenan Yaral› 10 Ocak Pazartesi günü Yeni As›r Tv’de, Yeni As›r Spor Servisi ‹stihbarat fiefi Sinan Genç’in sundu¤u Spor Aynas›

Program›’n›n canl› yay›n konu¤u oldu. Programda sezon bafl›nda bu yana Manisaspor’da yaflanan süreci de¤erlendiren Yaral›, baz›

maksatl› çevrelerin Genel Menajer Öner Karalar’› y›pratmak istedi¤ine dikkat çekti.

Baflkan›m›z Yaral› bu maksatl›

çevrelerin Genel Menajer Öner Karalar hakk›nda yalan yanl›fl söylemlerde bulundu¤unu belirterek, "Öner Karalar bu cami- an›n içinde çekirdekten yetiflme

bir isimdir ve tertemiz flekilde bu ifli yap›yor. Öner Karalar’›n gözüne de inan›r›m kula¤›na da, adam gibi adamd›r kendisi.

Kendisi do¤ru ifller yapm›flt›r.

Onun yerinde görev almak isteyip de alamayan kifliler, bu iflten rant bekleyen kifliler, sa¤da solda konufluyorlar. Bunlara hiç gerek yok. Biz kimin ne yapt›¤›n› biliy- oruz. Manisaspor’da ifller do¤ru flekilde gidiyor. Do¤ru transferler yap›l›yor. Hatalar da olmufltur.

Ama bu hatalar di¤er kulüplerin de yapt›¤› kadar, hatta di¤er kulüplerden daha da az hatalard›r." diye konufltu.

Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Yeni As›r TV’de canl› yay›n

konu¤u oldu¤u Spor Aynas› Program›’nda yapt›¤›

Genel Menajer Öner Karalar’›n do¤ru ifller yapt›¤›n›

belirterek, "Biz kimin ne yapt›¤›n› biliyoruz.

Manisaspor’da ifller do¤ru flekilde gidiyor." dedi.

Aç›k tribünün kapat›lmas›

çal›flmalar› devam ediyor

Ankara’da tarihi baflar›

Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü baflar›lar›na devam ediyor. MAGES, Ankara’da düzenlenen Görme Engelliler Judo fiampiyonas›’nda 30 sporcuyla kat›ld›¤› müsabakalarda tüm kategorilerde madalyalar› ald›. Minikler, Y›ld›zlar, Ümitler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde gö¤sümüzü kabartan MAGES’li judocular, fiampiyona sonunda judoseverlerden büyük alk›fl ald›lar.

Kimin ne yapt›¤›n›

biliyoruz Kimin ne yapt›¤›n›

biliyoruz Kimin ne yapt›¤›n›

biliyoruz

Teflekkürler

10 Ocak Çal›flan Gazeteciler Gü- nü nedeniyle Manisa’da bütün gazetelere oldu¤u gibi ManisaS- por Gazetesi’ne de tebrik ve kutlama mesajlar› ya¤d›. Gaze- temize kutlama mesaj› gönderen kurum ve kurulufllara, çiçek göndererek de hofl bir jest ya- pan Özel 8 Eylül Hastanesi ve fiehzade Mehmet E¤itim Ku- rumlar›’na teflekkür ederiz.

(4)

Ziraat Türkiye Kupas›

B Grubu PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Befliktafl 3 2 0 1 6 5 6 Trabzonspor 2 1 1 0 5 3 4 G.Antep Bld. Sp. 2 1 1 0 3 2 4 Konya fiekerspor 3 1 0 2 5 7 3 Manisaspor 2 0 0 2 3 5 0

■ 16 OCAK

Gaziantep Bld.-Konya fieker Trabzonspor-Manisaspor

■ 26 OCAK Befliktafl-Trabzonspor Manisaspor-Gaziantep Bld.

GELECEK MAÇLAR

2-3 2-3

M

anisasporumuz Ziraat Türkiye Kupas› B Grubu’nda Konya Torku fiekerspor’un ard›ndan Befliktafl’a da ma¤lup olarak grupta son s›rada yer ald›.

Maçtan dakikalar

Karfl›laflman›n 9. dakikada sa¤ kanattan geliflen Befliktafl ata¤›nda, Aurelio'nun ortas›na iyi yükselen Almeida'n›n kafa vuruflunda top kaleci ‹lker'de kald›.

18. dakikada Manisaspor'un golü geldi.

Yi¤it ‹ncedemir'in ara pas›nda ceza ala- n› içinde topla buluflan Simpson'un flu- tunda meflin yuvarla¤› kaleci Cenk çel- di. Sa¤ çapraz pozisyonda topla bir kez daha buluflan Simpson, güzel bir vurufl- la topu a¤lara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Befliktafl'›n berberlik golü geldi. Sa¤ kanatta Quaresma'n›n düflü- rülüflüyle kazan›lan serbest vuruflu kul- lanan Guti'nin ceza alan›na gönderdi¤i ortada topa iyi yükselen Sivok'un kafa vuruflunda meflin yuvarlak a¤larla bu- lufltu: 1-1.

37. dakikada Befliktafl 2-1 öne geçti.

Quaresma'n›n sa¤ kanattan ortas›nda Almeida'n›n kafa vuruflununda Mani- sasporlu savunma oyuncular›n›n uzak- laflt›rmaya çal›flt›rd›¤› top Guti'de kald›.

Guti'nin pas›nda topla buluflan Nobre, yere çarpt›rarak yapt›¤› vuruflla topu a¤lara gönderdi: 2-1.

40. dakikada geliflen Befliktafl ata¤›nda Simao'nun pas›nda topla buluflan Nob- re'nin yaklafl›k 20 metreden att›¤› sert

flutta kaleci ‹lker'i de geçen top direk- ten döndü. Hüseyin, kafayla meflin yu- varla¤› kaleci ‹lker'e verdi.

Karfl›laflman›n ilk yar›s› Befliktafl'›n 2-1 üstünlü¤üyle sona erdi.

56. dakikada Almeida ile verkaç yapan Quaresma topla birlikte sa¤ kanattan ceza alan›na girdi. Quaresma'n›n kaleye gönderdi¤i meflin yuvarlak kaleci ‹lker'i geçmesine ra¤men Manisasporlu sa- vunma oyuncular› topu uzaklaflt›rd›.

60. dakikada ‹saac'in sol kanattan ver- di¤i pasta ceza alan› önünde topla bu- luflan Kahe'nin etkisiz vuruflu kaleci Cenk'te kald›.

61. dakikada Guti'nin sa¤ kanattan ce- za alan›na gönderdi¤i ortada penalt›

noktas› üzerinde Simao'nun vuruflunda

top savunma oyuncu- lar›na çarp›p, Aure- lio'nun önünde düfltü.

Aurelio'nun etkisiz vu- ruflunu kaleci ‹lker uzaklaflt›rd›.

72. dakikada sol çap- raz pozisyonda Beflik- tafl'›n kazand›¤› ser- best vuruflu kullanan Almeida'n›n do¤rudan kaleye gönderdi¤i topu kaleci ‹lker kontrol etti.

73. dakikada ‹brahim Toraman'›n kapt›rd›¤›

topu kazanan Kahe, meflin yuvarla¤› Maku- kula'ya aktard›. Ancak ceza alan› içinde ‹brahim Toraman ye- rinde bir müdahaleyle topu uzaklaflt›rd›.

74. dakikada Mehmet Güven'in sol çap- raz pozisyonda att›¤› sert flutu kaleci Cenk uzaklaflt›rd›.

77. dakikada Manisaspor'un beraberlik golü geldi. Sa¤ kanattan güzel hareket- lerle ceza alan›na giren Ömer Aysan'›n sert vuruflunda top kaleci Cenk'in sa-

¤›ndan a¤larla bulufltu: 2-2.

Bu golün ard›ndan müsabaka, kaleci ‹l- ker'e Befliktafl tribünlerinden at›lan ci- simler nedeniyle k›sa süre durdu.

83. dakikada Befliktafl tekrar öne geçti.

Hilbert'in ceza alan›nda düflürülüflüyle kazan›lan penalt› vuruflunu kullanan Guti, tak›m›n›n 3. golünü kaydetti: 3-2.

Manisasporumuz Ziraat Türkiye Kupas› B Grubu 2.

maç›nda 19 May›s Stadyu- mu’nda konuk etti¤i Beflik- tafl’a 2-3 ma¤lup oldu. Kar- fl›laflmada ekibimizin golle- rini 18’de Simpson ve 77’de Ömer Aysan kaydederken, Befliktafl’›n golleri 34’de Si- vok, 37’de Nobre ve 83’de Guti (penalt›dan) kaydetti.

Kartal bitirdi

Tarzan bafllad›

M

anisaspor-Befliktafl maç› öncesinde iki tak›m›n taraf- tarlar› biraraya geldi. Manisa Tarihi Yeni Han'da veri- len yemekte 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay, yapt›¤› aç›klamada, Gaziantepspor ma- ç›yla birlikte konuk tak›m›n taraftar temsilcilerini a¤›rlama ge- lene¤i bafllatt›klar›n›, bunu sürdürmek istediklerini kaydetti.

Okay, "Bugün de Beflik- tafl'›n tribün lideri Ayhan Bey'i a¤›rl›yoruz. Hep bir- likte kentimizi gezece¤iz.

Onlara Manisa'y› tan›taca-

¤›z ve kentimizi daha çok sevmeleri için gayret gös- terece¤iz" dedi.

Befliktafl'›n Çarfl› Grubu Temsilcisi Ayhan Güner de yapt›¤› aç›klamada, Manisaspor ile Befliktafl aras›nda herfleyden önce renk kardeflli¤inin ol- du¤unu, "Bu renk kardefl- li¤i bizimle birlikte mezara kadar gidecek" dedi.

Taraftarlar maç öncesinde biraraya geldi

Manisaspor:2-Befliktafl:3

Stat: 19 May›s

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hano¤lu, Hakan Ye- miflken

Manisaspor: ‹lker, Ömer Aysan, Hüseyin, Burak Özsaraç, Eren, Yi¤it Göko¤lan, Mehmet Güven, Yi¤it ‹ncedemir (Dk. 38 Ferhat), Bekir (Dk. 58 ‹saac), Simpson (Dk. 66 Makukula), Kahe Befliktafl: Cenk, Hilbert, Sivok, ‹brahim Toraman (Dk. 90+1 Er- san), ‹smail, Quaresma, Aurelio, Guti (Dk. 88 Ernst), Simao, Nobre, Almeida (Dk. 83 Bobo)

Goller: Dk. 18 Simpson, Dk. 77 Ömer Aysan (Manisaspor), Dk.

34 Sivok, Dk. 37 Nobre, Dk. 83 Guti (penalt›dan) (Befliktafl) Sar› Kartlar: Dk. 61 Simpson, Dk. 64 Ferhat, Dk. 84 Burak Öz- saraç (Manisaspor), Dk. 45 Sivok, Dk. 52 ‹smail, Dk. 76 Quares- ma, Dk. 81 ‹brahim Toraman (Befliktafl)

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, karfl›laflma sonra- s›nda "Sonuçtan memnun de¤ilim. Ancak 90 dakikal›k oyundan memnunum." dedi. Karaman, maçtan sonra dü- zenlenen bas›n toplant›s›nda, iyi bir maç oldu¤unu, müsa- bakan›n ilk 20-25 dakikal›k bölümünde standartlar›n üze- rinde oynad›klar›n› söyledi. Karaman, sözlerinin devam›n- da flunlar›: "‹lk 20-25 dakikal›k bölümde iyi bir tak›m gö- rüntüsü veren, çal›flt›klar›m›z› sahada gördü¤ümüz bir Ma- nisaspor vard›. 25. dakikadan sonra Befliktafl'ta Quares- ma, Guti ve Almeida gibi oyuncular, bireysel yeteneklerini ortaya koydular. 2-1'den sonra durumu 2-2'ye de getirdik.

Befliktafl, y›ld›zlar›yla müthifl bir tak›m görünümüne sahip.

Bir futbolcusu neredeyse Manisaspor'un genel ekonomik yap›s›na eflit. Ancak bireysel yetenek bir maç kazand›r›r, tak›m oyunu oynamak flampiyon yapar. Biz tak›m oyunu oynamaya çal›flt›k. Sonuçtan memnun de¤ilim. Ancak 90 dakikal›k oyundan memnunum."

“Oyundan memnunum”

H‹KMET KARAMAN:

(5)

T A R A F T A R I M I Z N E D ‹ Y O R ?

■ Sezgin Y›ld›r›m:

“Taraftar›n ma¤azas›

olmas› güzel”

Tak›m›m›z›n süper ligde olmas›na ra¤men bir taraftar ma¤azas› ol- mamas› bizim için büyük bir ek- sikti. fiimdi ürünlerimizi kendi ta- k›m›m›z›n ismini tafl›yan Manisas- por Store’dan al›yor olmaktan çok mutluyuz.

■ Kadir Poslu:

“Gururluyuz”

Manisaspor Store’un aç›lmas› kulü- bümüz ad›na çok önemli bir ifl. Bun- lar çok güzel fleyler. Manisaspor sa- dece futbol tak›m› olarak de¤il, tica- ret, tesis ve di¤er branfllarla da her gün büyüyen önemli bir kurum. Ma- nisasporlular olarak gurur duyuyoruz.

“Ürün çeflitleri de art›r›lmal›”

Manisaspor Store’dan istedi¤imiz ürünleri kulübümüze destek oldu¤u- muzu bilerek almak bize mutluluk veriyor. Arad›¤›m›z her fleyi burada bulabiliyoruz. Store’lar›m›z›n hizmete girmesi çok iyi oldu. Ürün çeflit- lerinin de artmas›yla tam bir taraftar ma¤azas› olaca¤›m›za inan›yorum.

■ Sezai Akçelebi-Hüseyin Bak›rl›:

“Ürün çeflitleri de art›r›lmal›”

Manisaspor’umuzun ürünlerini kullanmaktan çok memnunuz. Manisaspor Store’u sadece bir taraftar ma¤azas› de¤il, kulübümüzle ilgili her fleye ulaflabildi¤imiz ir- tibat noktas› olarak görüyoruz.

■ Melik Bal-Alperen Dinçer-Cemre Bal:

“Herkes Manisaspor Store’dan al›flverifl yaparsa iyi olur”

Biz Manisaspor Store’dan sürekli ürün al›yo- ruz. Manisaspor’dan her ürün ald›¤›m›zda pa- ram›z baflkalar›na de¤il Manisaspor’a gidiyor.

Böylece tak›m›m›z daha çok para kazanarak daha güçlü oluyor. Herkes Manisaspor Sto- re’dan al›flverifl yaparsa çok zengin bir kulüp olup çok iyi futbolcular al›r›z.

■ Muhammed Bozkurt:

■ Tar›k Coflgün:

“Destek flart”

Manisaspor Store’lar›n aç›lma- s›ndan çok memnunuz. Marka- laflma ad›na çok önemli bir ad›m att›k. ‹nflallah Avrupa’da da boy gösterip uluslararas› bir kulüp oldu¤umuzu herkese gösteririz. Ailece Manisaspor Store’dan giyiniyoruz ve kulü- bümüze destek oluyoruz.

■ Serkan Topçu:

■ Serkan Topçu:

“Güçlü kulübüz”

Manisaspor Store’lar›n aç›lmas›ndan en çok mutluluk duyan taraftarlardan biri benim. Tak›m›m›z›n orijinal ürünlerini al›p kulübümüze destek olmak taraftar- l›k duygusunu güçlendiriyor. Manisas- porlu taraftarlar olarak güzel bir stad›- m›z, güçlü bir tak›m›m›z ve bir taraftar ma¤azam›z olmas› bizi di¤er tak›mlara karfl› daha güçlü ve gururlu k›l›yor.

“Ailemiz büyüyor”

Ald›¤›m›z en küçük üründe bile tak›m›m›za maddi destekte bulundu¤umuz için mutlu- yuz. Manisaspor Store’lar kulübümüzün gazetesine, ürünlerine ve maç biletlerine ulaflman›n en kolay yolu. Manisaspor ile il- gili her fleye Store’lardan kolayl›kla ulafl›- yoruz. Ayr›ca biletlerimize Biletix’den ula- flabildi¤imiz için de çok memnunuz. Ürün al›p tak›m›m›za destek oluyoruz. Manisas- por ailesi her gün büyüyor.

■ Süleyman Davar- Burak Yalç›n:

M

anisasporumuzun genç y›l- d›z› Yi¤it ‹smail Göko¤lan, Teknik Direktör Hikmet Ka- raman’›n yard›m›yla eksiklerini gi- derdi¤ini belirterek, "Bu eksiklerimi de tamamlad›¤›m zaman her fley benim için daha da iyi olacak" dedi.

Manisaspor'un genç orta saha oyun- cusu Yi¤it ‹smail Göko¤lan, Mani- saspor’un ikinci yar›da çok daha iyi yerlerde olaca¤›n› söyledi. Manisas- por'da futbolcu olarak maç seçme gibi bir lükslerinin olmad›¤›n› kay- deden Yi¤it, "Hocam›z 5. haftada ta- k›m›n bafl›na geldi¤inde çok kötü durumdayd›k. Büyük tak›m, küçük tak›m demeden her maça konsantre olmak zorundayd›k. Tabii büyük maçlar futbolcunun konsantrasyonu- nu daha fazla art›r›yor. O maçlarda ayr› bir motive oluyoruz ama özellik- le bu y›l Anadolu tak›mlar› da büyük

tak›mlar kadar iyi bir ç›k›fl yakalad›- lar. Her maç zor oldu¤u için her maça galibiyet parolas›yla bak›yo- ruz." diye konufltu. Ço¤u maçta sonradan oyuna girmesinin kendisi için bir dezavantaj de¤il avantaj ol- du¤unu kaydeden genç futbolcu,

"Özelli¤im itibariyle yorgun savun- maya karfl› sprinter oyuncular›n oy- namas› her zaman daha avantajl›d›r.

Gönül ister ki ilk 11'de oynayal›m ama sonuçta önümde Simpson, Isa- ac ve Makukula gibi çok kariyerli ve yetenekli yabanc› oyuncu a¤abeyle- rim var. Ben onlardan da bir fleyler kap›p ileride daha iyi olaca¤›ma ina- n›yorum. Benim de taktiksel olarak baz› eksiklerim vard› ama bunlar› da Hocam›n yard›m›yla gideriyorum.

Bu eksiklerimi de tamamlad›¤›m za- man her fley benim için daha da iyi olacak" diye konufltu.

“Eksiklerimi gideriyorum”

34

yafl›ndaki tecrübeli futbolcu Manisas- por'un kendisini daha önce de istedi¤ini belirterek,"Bir türlü bu transfer gerçek- leflmemiflti. Manisaspor’a daha önce gelmedi¤im için kendime k›z›yorum. Manisaspor'da çok mut- luyum, tüm futbolcular çok mutlu. Bu mutluluk baflar›y› da getiriyor. Her türlü imkan› bulunan, güzel taraftarlara sahip bir kulüp. Burada olmak- tan dolay› çok ayr› bir mutluluk yafl›yorum" dedi.

fianss›z kaybedilen maçlar

Sezonun ilk 4 maç›na bak›ld›¤› zaman ligin ilk ya- r›s›nda ald›klar› 22 puan›n çok iyi göründü¤ünü kaydeden Murat, "Ama çok flanss›z kaybetti¤imiz maçlar oldu. O maçlar› da hesaplad›¤›m›z zaman bir kaç basamak daha yukar›da olabilirdik. ‹lk 4 haftada ald›¤›m›z sonuçlar›n ard›ndan ilk yar›y› 22 puanla bitireceksiniz deseydiler hemen üzerine at- lard›k. Hocam›z›n zaten geçti¤imiz y›llarda da git- ti¤i tak›mlar› canlard›rma gibi özelli¤i vard›. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Hem hocam›z›n hem de oyuncu kadrosunun tecrübesinin meyve- sini yedik. Hocam›z›n söylediklerini yapmaya çal›- fl›yoruz. Hocam›z›n yard›mc›lar›na da buradan tek tek teflekkür etmek istiyoruz. Çünkü daha iyi ol- mam›z için inan›lmaz bir gayret içerisindeler" diye konufltu.

“Hedefimiz yüksekler...”

Manisaspor'da iyi bir arkadafll›k kurduklar›n› ve bunun baflar›y› getirdi¤ini vurgulayan tecrübeli

futbolcu, "Ligi, UEFA olmasa bile yüksek bir yerde tamamlamak istiyoruz. Çünkü bu kad- roya ve bu kulübe yak›flan budur. Önümüzde- ki sene Avrupa kupalar›na kat›lmay› konuflmak daha mant›kl› olur" diye konufltu.

Manisasporumuzn tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Erdo¤an, Manisaspor'a daha önce gelme- di¤i için kendisine k›zd›¤›n› söyledi. Murat, "Ma- nisaspor'da çok mutluyum, tüm futbolcular çok mutlu. Bu mutluluk baflar›y› da getiriyor."dedi

Yi¤it

‹smail

Göko¤lan:

Yi¤it

‹smail

Göko¤lan:

daha önce gelmedi¤im için kendime

k›z›yorum

Erginer ikinci kez baba oldu

Antrenörümüz Reha Kemal Erginer ikinci kez baba ol- man›n mutlulu¤unu yaflad›. Geçti¤imiz günlerde Reha Kemal Erginer’in efli Yurdagül Erginer 3 kg 400 gr.

a¤›rl›¤›nda, 51 cm boyunda bir k›z çocu¤u dünyaya getirdi. Erginer ailesinin en küçük ferdine Beliz ismi verildi. ManisaSpor Gazetesi olarak Erginer ailesine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

(6)

S U D O K U B U L M A C A

● ÇÖZÜMÜ HAFTAYA

Geçen haftan›n çözümü

muharrem_kazer@hotmail.com

K›ymet bilmek

H

ayatta önemli olan olgu- lardan belki de en önemlisi k›ymet bilmek.

Bu konu ile ilgili olarak da çok fleyler söylenebilir ve de yaz›la- bilir. Bu sihirli ve çok da önemli olan kelimenin sporda da son zamanlarda çok fazla kullan›lmamas› dikkat çekici.

Asl›nda önemli bir kelime bu.

Bunu taraftar›n tak›m›n›n k›y- metini bilmesi, yöneticinin tak›- m›n k›ymetini bilmesi, sporcu- nun bulundu¤u yerin k›ymetini bilmesi diye çok fazla flekilde çeflitlendirebiliriz. Biz Manisa aç›s›ndan olaya bakt›¤›m›zda da Manisaspor’a tesisleri ka- zand›ran Tar›k Alm›fl’›n k›yme- tini daha da anlam›fl oluyoruz.

Çünkü kendileri d›fl›nda ilimiz- de bu kadar kapsaml› spor tesi- si kazand›ran bir baflkas› daha ç›kmad›. fiu an devletin ve ‹l Özel ‹daresi’nin ve ‹l Gençlik Spor Müdürlü¤ü’nün çabalar›y- la ilimize tesis kazand›r›lmaya çal›fl›l›yor. E¤er bu tesisler ol- masayd› Manisaspor’un hali ne olurdu? Asl›nda tesis kazand›ra- bilecek onlarca zengin ifladam›- m›z var. Bu büyüklerimizin de bu ifle el atma zaman› geldi.

Nas›l okullar bir ihtiyaç ise ar- t›k tesis ve spor alanlar› da bir ihtiyaç. Süper ligde tak›m› olan bir il için de art›k acil ihtiyaç.

Bunun yan›nda sporun içinde olan ve zaman›nda aktif olarak sporculuk yapan ama daha sonra de¤iflik sebeplerle spor- dan kopup ifl hayat›na at›lan insanlar›m›za da k›ymet fikrini sordu¤unuzda çok de¤iflik ce- vaplar alabiliriz. Futbolla yat›p futbolla kalkan Kemal Bilge de flu an 35 yafl›nda ve futboldan çok erken yafl olan 25 yafl›nda kopmufl. fiu an Bilge Lastik’in sahibi. Kendisi futbola Mensu-

catspor’da 1991 y›l›nda baflla- m›fl. 1995-1997 y›llar› aras›n- da Manisaspor’da oynam›fl, 1997-2000 y›llar› aras›nda Göztepe’de oynam›fl ve son olarak ta 2000-2001 sezonun- da Gaziemirspor’da forma giy- mifl. fiu an bile futbol deyince gözleri parl›yor. Ah keflke k›y- met bilseydim ve de belli kifliler de k›ymetimi bilseydi diyor.

Futboldan iyi para kazand›m, ama çok daha iyi olabilirdim diye de ekleme gere¤ini duyu- yor. Bunun yan›nda 27 yafl›n- da olan Vedat Güden ise flu an Uzman Çavufl. 5 y›l amatör olarak futbol oynad›ktan sonra da, hayat onu flu anki mesle¤i- ne sürüklemifl. O da farkl› dü- flünmüyor. Ama hayat bu iflte deyip geçiyor.

Bu gibi hikayeler bize elimizde iken var olan›n k›ymetini bil- memiz gerekti¤ini göstermifl oluyor. Bu noktada da flu ana kadar Manisa olarak süper lig- de olmam›z da asl›nda kent olarak çok büyük bir k›ymet.

Ama Manisa olarak bunu çok fazla anlam›fl de¤iliz. Bizim ye- rimizde olmak isteyen nice iller ve tak›mlar var. Bunun en gü- zel örne¤i de yan› bafl›m›zda y›llard›r süper ligde tak›m› ol- mayan ve ancak bunu bu y›l Bucaspor’la aflan ‹zmir kenti var.

Manisaspor sayesinde ilimiz ile ilgili baz› fleyler ülke genelinde çok daha iyi duyulabiliyor.

Ama tam tersi olsa ve Manisas- por 2. ya da 3.ligde yer alsa çok fley kaybedilir. Bunu asla düflünmek istemiyoruz. O za- man Manisa olarak tak›m›za sahip ç›kmal›y›z. Bu da tribün- leri doldurmakla olur. Dolu tri- bün her fleyin ifadesidir.

Bence en baflta da k›ymetin.

Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlumuz Ersin Öztafl’›n anneannesi Ülfet Sisli vefat etti. Merhumenin cenazesi 11 Ocak Sal› günü saat 16:00’da Yarhasanlar Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Çatal Mezar- l›¤›’na defnedildi. Sisli’nin cenaze törenine Manisaspor Yönetim Kurulu üyeleri ve yak›nlar› kat›ld›. ManisaSpor Gazetesi olarak Ülfet Öztafl’a Allah’tan rahmet, Öztafl ailesine sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.

M

anisa’n›n en önemli de¤erlerinden biri olan Manisaspor sadece stadyumda de¤il Manisa’n›n flehir yaflam›nda da hayat›n içinde önemli bir yere sahip.

Bakkaldan markete, erkek kuaföründen büfeye, dolmufltan kasaba kadar günlük yaflam›m›zda s›kl›kla kulland›¤›m›z yaflam alanlar›, siyah beyaz renkleriyle Manisaspor’u hayat›m›z›n her an›na tafl›yor.

Koyu birer Manisaspor taraftar› olan ve ayn› zamanda Manisaspor ismini iflyer- lerine tafl›yan sadece birkaç kifli onlar. Foto¤raflarla hayat›n içinde Manisaspor …

Hayat›n içinde Manisaspor

M

anisasporumuz, Ziraat Türkiye Kupa- s›’nda Trabzonspor karfl›s›nda üstün durumda bulunuyor. Siyah-beyazl›lar rakibi ile kupada oynad›¤› 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ald›. Manisaspor kupada Beflik- tafl ile çeyrek final oynad›¤› 2006-2007 sezonun- da grup maçlar›nda 19 May›s Stad›’nda bordo- mavililer ile 1-1 berabere kald›. 2007-2008 sezo- nunda ise yine grup maçlar›nda Trabzonspor’u 3-0 gibi farkl› bir skorla ma¤lup etti. Manisaspor Pazar günü ise Trabzonspor ile ilk kez deplas- manda kupa maç›nda karfl› karfl›ya gelecek.

Kupa’da üstünlük Tarzan’da

Öztafl Ailesi’nin ac› günü

M

anisasporumuz Ziraat Türkiye Kupas› B Grubu 4. Maç›nda 16 Ocak Pazar günü Trabzonspor’un konu¤u olacak. Saat 20:00’de bafllayacak karfl›laflmay› Özgüç Tür- kalp yönetecek. Siyah-beyazl›lar bu zorlu kar- fl›laflmadan galibiyetle ayr›larak çeyrek final flans›n› devam ettirmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupas›’nda ilk 2 maçta hanesine

puan yazd›ramayan Manisasporumuz çeyrek fi- nal flans›n› Trabzonspor’u yenerek devam ettir- mek istiyor. Manisaspor’da bu karfl›laflma önce- sinde tedavisi devam eden Nizamettin ve cezal›

Murat Erdo¤an d›fl›nda eksik futbolcu bulunmu- yor. Siyah-beyaz k›rm›z›l›lar bu karfl›laflma için 15 Ocak Cumartesi günü Trabzon’a giderek Zorlu Grand Otel’de kampa girecek.

KUPA’da zorlu

deplasman

Maç›n hakemi Türkalp

Trabzonspor-Manisaspor karfl›laflmas›n› Ankara bölgesi hakemlerinden Özgüç Türkalp yönetecek. Karfl›laflmada Türkalp’in yard›mc›l›klar›n› Ayhan Akgöz ve Serkan ve Serkan Çimen yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Bora Budak.

Trabzon

(7)

H

orozköyspor’da geçti¤i- miz hafta gerçeklefltiri- len genel kurulda Bafl- kanl›¤a ‹brahim K›rdar’›n seçi- lirken, Onursal Baflkan da Pa- zarc›lar Odas› Baflkan› Halim fiener oldu. Horozköyspor Yö- netimi, seçimin hemen sonra- s›nda ilk icraat olarak Antre- nör Halim Erçin’den boflalan göreve tecrübeli antrenör Ra- mazan fienbilgiç’i getirdi.

Onursal Baflkan Halim fiener, Horozköy’ün 70 bin nüfusu olan büyük bir semt oldu¤u- nu, buradaki gençlerin sportif faaliyetlerle u¤raflmas› için çal›flacaklar›n› ifade ederek,

"Akmescit maç›nda yaflanan olay, hepimizi derinden üzdü.

Birkaç futbolcunun yapt›¤›

hata, tüm Horozköy’e mal edildi. Futbolda yenmek de var yenilmek de. Tahriklere kap›lmamak laz›m. Amac›m›z yaflad›¤›m›z bu kötü olay›n izini ortadan kald›r›p, sporun dostluk ve kardefllik oldu¤unu tüm futbol kamuoyuna göster- mektir." dedi.

“Tak›m olaca¤›z”

Kulüp Baflkan› ‹brahim K›rdar da ligin ikinci yar›s›nda en centilmen tak›m olma unvan›- n› elde ederek, Akmescit ma- ç›ndan kalan izleri silecekleri- ni söyledi. Yeni bir oluflumla Horozköyspor’a eski günlerini yaflatacaklar›n›n alt›n› çizen K›rdar, "Taraftar›yla, yöneti- miyle, teknik kadrosuyla fut- bolcular›yla örnek gösterilen bir camia olmak istiyoruz.

Manisa’n›n deneyimli antre- nörlerinden Ramazan fienbil-

giç’le anlafl›p baz› oyuncular›- m›zla da yollar› ay›rd›k. Yapa- ca¤›m›z takviyelerle daha güçlü bir ekip olaca¤›z. fiu anda lider ‹stasyongücü’yle aram›zdaki 5 puanl›k fark var.

Üç puanl›k sistemde her fley olur. Bu sezon bir kez daha flampiyon olup Süper Amatör Lig vizesini almaya çal›flaca-

¤›z." diye konufltu.

Öte yandan Horozköyspor’a ikinci yar› öncesinde Göker Asma Fidanc›l›¤› Sahibi Fethi Göker taraf›ndan maddi des- tek sa¤land›. Göker, esnaf

olarak amatörün sorunlar›n›

bildi¤ini, bu deste¤in Horoz- köy’e hay›rl› olmas›n› diledi.

Horozköy Yönetimi flöyle olufl- tu: Baflkan ‹brahim K›rdar, Baflkan Yard›mc›s› Orhan Çift- çi, Genel Sekreter Erol Esim, Genel Kaptan Ali ‹hsan Ars- lan, Futbol fiube Sorumlusu Bülent Tanr›verdi, üyeler Bur- han Çiftçi, Emirzade Sürekli, Yener Bay, Ergün At›c›, ‹smail Tafl, Mustafa Sucular, Emir- han Sürekli, Sinan O¤uzer, Kenan Ergül, Önder Özdemir.

Horozköyspor’da yeni bir dönem bafllad›

"Her fley güzel ola- cak" parolas›yla yeni bir yönetim oluflturan Horozköyspor,

tak›m›n bafl›na da Ramazan fienbilgiç’i getirdi.

1. Amatör Küme’de mücadele veren Akmescitspor, sponsoru Kandemirler Un –Yem deste¤iyle Mustafa Vural’› renklerine ba¤lad›. Bu transfer ile de Akmes- citspor kadrosunu daha da güçlendirmifl oldu.

A

kmescitspor’da transfer sezonuna Mustafa Vural’› kadrosuna dahil ederek h›zl› bir girifl yapt›. fiampiyonluk yar›fl› veren mavi beyazl›- larda tak›ma geçti¤imiz günlerde sponsor olan Ne- cip Kandemir’in de katk›lar›yla tak›ma kazand›r›lan Mustafa Vural "Tekrardan Akmescit’e döndü¤üm için mutluyum. Akmescitspor’un flampiyonlu¤u için var gücümle çal›flaca¤›m."dedi. Transferle ile ilgili olarak Necip Kandemir’de "Akmescitspor’a söz ver- di¤im gibi deste¤imi devam ettiriyorum. ‹nflallah ileriki dönemlerde daha büyük ifller yapaca¤›z. Ha- y›rl›s› olsun."dedi. Kulüp Baflkan› Osman Akbulut’ta

"Mustafa bizim çocu¤umuz. Tekrar kulübümüzde olmas› mutluluk verici."dedi.

Mustafa geçti¤imiz dönemlerde Mensucat, Manisas- por, Manisa Belediye, Donat›m, Alaçat›, Akmescit ve Hamzabeyli Belediyespor’da formalar›n› giymiflti.

Akmescitspor kadrosunu

güçlendiriyor

M

anisaspor U18 Tak›m› Genç- lik Gelifltirme Lig’inde dikkat- leri üzerine çekmeye devam ediyor. Antrenör Osman Bilik yöne-

timindeki Manisaspor U18 Tak›m›

16. haftada Turgutluspor’u 7-1 gibi net bir skorla yenmesinin 17. haftada da deplasmanda Ak- hisar Belediyespor, ‹lker (2), Günalp (2), Onur, O¤uzhan, Umut ve Cenk Y›lmaz’›n att›¤›

gollerle 8-0 ma¤lup ederek flampi- yonluk yolunda emin ad›mlar gidiflini sürdürdü. U18 Tak›m› bu sonuçla ligde- ki puan›n› 35’e ç›kard› ve en yak›n rakibi

Bucaspor ile aras›ndaki puan fark›n› 5 yapt›. Ta- k›m olarak hafta içinde oynad›klar› 2 karfl›laflma- dan da farkl› skorlarla sahadan galip ayr›ld›klar›

için mutlu olduklar›n› belirten Manisaspor U18 Antrenörü Osman Bilik, "Tak›m olarak sezon ba- fl›nda koydu¤umuz flampiyonluk hedefine sa¤lam ad›mlarla ilerliyoruz. Arka arkaya ald›¤›m›z baflar›l›

sonuçlarla bu yolda ne kadar iddial› oldu¤umuzu herkese gösteriyoruz. Oyuncular›m› ald›klar› bafla- r›l› sonuçlardan dolay› kutluyor ve tebrik ediyo- rum. Biz flampiyonlu¤a inand›k ve bu hedefimize ulaflmak için var gücümüzle savaflaca¤›z. Bundan kimsenin flüphesi olmas›n." dedi. U18 Tak›m› ligin 18. haftas›nda ise 15 Ocak Cumartesi günü saat 14:15’te Bucaspor’u konuk edecek.

gençleri affetmiyor

Manisaspor U18 Tak›m›

Gençlik Gelifltirme Lig’inde mücadelesine dolu dizgin devam ediyor. U18 Tak›m›m›z 16. haftada Turgutluspor karfl›s›nda ald›¤› 7-1’lik farkl› galibiyetten sonra 17. haftada da Akhisar Belediyespor’u 8-0 gibi farkl›

bir skorla ma¤lup ederek, en yak›n rakibi ile aras›ndaki puan fark›n› 5’e ç›kard›.

8-0

Basketbolda Turgutlu Lisesi Manisa’y› temsil edecek

T

urgutlu Lisesi Genç K›zlar Basketbol Tak›- m›, 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› okullar aras› Basketbol müsabakalar›nda birinci ge- lerek, 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde Kocaeli’de ya- p›lacak Genç K›zlar Basketbol Grup Birincili¤i’nde Manisa’y› temsil etme hakk›n› kazand›.

Turgutlu Lisesi, Muradiye Lisesi’ni 60-7, Manisa Spor Lisesi’ni 57-24, Turgutlu K›z Meslek Lise- si’ni 62-40, son olarak da Manisa Fatih Anadolu Lisesi’ni 76-14 yenerek gruptan birinci olarak fi-

nal grubuna ç›kt›. Baflar›l› grup final grubu müsa- bakalar›nda ise s›ras›yla; Akhisar Anadolu Ö¤- retmen Lisesi’ni 55-29, Manisa Spor Lisesi’ni 65- 42 ve son olarak da Özel Akhisar Lisesi’ni 83-24 yenerek, flampiyon oldu. Mavi-beyazl›lar, Gamze, Nisa, Duygu, Büflra, Zeliha, Derya, Sevgi, Dönem, Didem ve Hasret’ten oluflan kadrosuyla mutlu so- na ulaflt›.

Turgutlu Lisesi, 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde Ko- caeli ilinde yap›lacak Genç K›zlar Basketbol Grup Birincili¤i’nde Manisa’y› temsil edecek.

(8)

Türkiye de kat›lacak

13 Ocak 2011 Perflembe

Anemon Hotels’den spora dev destek

M

anisaspor’un taraftar profili nedir? Nas›l ol- mal›d›r?

Manisaspor taraftarlar› 3 farkl›

profilden olufluyor. Bunlar›n ilki futbol izleyicisi olan seyirci taraf- tar. Seyirci taraftarlar hafta sonlar›

futbol maç› izlemek için stada ge- len, çekirde¤ini, minderi al›p maç izleyen taraftarlard›r. Say› olarak ço¤unlukta olan bu izleyiciler ma- ç›n h›zland›¤› yerlerde tezahürat- lara kat›lma iste¤i gösterse de bi- raz çekimser kal›yorlar. ‹kinci ta- raftar grubumuz sürekli olarak te- zahürat yaparak 90 dakika boyun- ca tak›m›m›z› destekleyen grup.

Üçüncü taraftar grubumuz ise da- ha önce üçüncü ligden bu yana tak›m›m›z› takip eden, flampiyon olmufl tak›mlar› birinci tak›mlar›

görüp Manisaspor’u ikinci tak›m- lar› olarak izleyen taraftarlar›m›z.

Amac›m›z taraftarlar›m›z› sadece Manisaspor’u tutan, tak›m›m›z›

stad›m›zda izleyerek tezahürat ve alk›fllar›yla tak›m›m›z› destekleyen bir kitle oluflturmak. Ayr›ca ço- cuklar›na tek tak›mlar›n› Manisas- por olarak ö¤reten taraftarlara ih- tiyac›m›z var. Bu amaçla "Küfür- süz Tribün Projesi"ni hayata ge- çirdik ve ilkö¤retim ö¤rencilerini tak›m›m›z› desteklemek üzere bu proje kapsam›nda maçlara getir- meye bafllad›k.

Taraftar›n sportif baflar› ve Manisaspor Kulübü’nün sos- yal varl›¤›na katk›s› nedir?

Taraftar demek klasik tabirle sa- hadaki 12. adam demek. Bir ta- k›m özellikle kendi evinde taraf- tarlar› taraf›ndan sürekli destek- lendi¤inde daha inançl› olur. Da- ha çok hücum eder kendisini da- ha güçlü hisseder. Tribünleriniz dolu ise saha da 12 kiflisiniz de- mektir. O atmosfer tak›mlardan hakemlere kadar herkesi kendi le- himize yönelik etki alt›na almay›

baflar›r. Tak›m yenik olsa bile ma- ç›n 90 dakika oldu¤u unutulma- mal›d›r.

12. Adam’›n

kazand›rd›¤› maç

Uzun y›llard›r Manisaspor’u takip eden taraftar derne¤i baflkanlar›

Yasin Okay ve Murat Yürük Ma- nisaspor’un 2. Ligde mücadele et- ti¤i y›llarda Dar›ca Gençlerbirli¤i ile oynanan maç› anlatt›lar.

"Kendi evimizde oynad›¤›m›z maçta Dar›ca Gençlerbirli¤i tak›- m› 2 gol ile galibiyete do¤ru ilerli- yordu. Maç›n 65. dakikas›ndan itibaren tak›m›m›z›n ataklarla ra- kibi bunaltt›¤›n› gördük. Bütün stat tek yürek ve tek ses halinde maç›n sonuna kadar tak›m›m›z›

destekledik. Futbolcular›m›zda bizden ald›klar› destek ile daha bask›l› ve daha atak bir oyun or- taya koydu. Maç› 3-2 ald›k. Bir sonraki sezon Manisaspor’a trans- fer olan rakip tak›m oyuncusu Yu- nus Murat Ceylan Manisaspor’a 3-2 yenildikleri maçta dizlerinin titredi¤ini ve o maç› taraftar›n ka- zand›rd›¤›n› söylemiflti"

Taraftar temsilcili¤i nedir, ne yapar?

Taraftar temsilcisi taraftarlar ara- s›ndan seçilen kulüp ile taraftarlar aras›nda iletiflimi kuran kiflilere denir. Türkiye’de ilk defa Mani- saspor’da taraftar temsilcisi kulüp yöneticileri aras›ndan seçildi. Ta- raftar temsilcisi olarak görevleri- miz tribünlerimizde izleyici kalite- sini art›rmaya yönelik çal›flmalar yapmak.

fiiddet Yasas› ile ilgili Mani- saspor Kulübü’nün yapt›¤› ça- l›flmalar nelerdir?

Manisaspor Kulübü olarak taraftar kalitemizi yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Manisaspor taraftar›,

küfürsüz tezahürat ile tak›m›n›

destekleyen centilmen ve fliddet- ten uzak bir topluluk olmal›d›r.

Manisaspor taraftar› bunu büyük ölçüde sa¤lad›. Deplasmanlara gitti¤imizde gözlemliyoruz; Mani- saspor taraftarlar› büyük sayg› ve hürmetle karfl›lan›p son derece dostane bir flekilde a¤›rlan›yorlar.

Bu sayg›nl›¤›n nedeni her iki ta- raftar derne¤i baflkanlar›m›z ve tribün liderlerimizdir. Kendilerine gazetemiz arac›l›¤› ile teflekkür ediyorum.

Tribünlerin üzerinin kapat›l- mas› ve yap›lan fiziki iyilefl- tirme ile ilgili görüfl ve aç›k- lamalar›n›z var m›?

❥Öncelikle küfrün azalmas› tribün kalitesinin art›r›lmas› için Kapal›

üst A tribününü bayan tribünü olarak belirledik ve bayan kombi- ne kart fiyatlar›n› çok ucuz tuttuk.

❥Sinema biletinin 8 TL oldu¤u bir flehirde biz maç biletlerini 3 TL’den sat›fla ç›kard›k. Galata- saray, Fenerbahçe, Befliktafl gibi tak›mlar ‹zmir’e geldi¤inde bilet

fiyat›n› sormadan ‹zmir’e giden Manisal›lara çok cüzi fiyatlarla maç izlettik.

❥Bunun d›fl›nda fiziki flartlar› iyi- lefltirme bafll›¤› alt›nda TFF yöne- tim Kurulu üyemiz Arif Koflar ve Baflbakan Yard›mc›m›z Bülent Ar›nç’›n deste¤i ile aç›k tribünün üzerini kapatmak üzere ödenek oluflturup inflaat çal›flmalar›na bafllad›k.

❥Aç›k tribün ve kale arkas›ndaki büfeleri taraftarlar›m›z›n kulland›-

¤› WC’lerden uzaklaflt›rd›k.

❥Taraftarlar›m›z›n ev konforunda maç izlemeleri için localar olufl- turduk ve bu localar› Süper Lig tak›mlar› içinde en uygun fiyatla- ra taraftarlar›m›za sezon sonu ve tek maçl›k olmak üzere kiralad›k.

Tribünlerimizde bedava kombine veya bilet dedikodusunu tarihe gömdük.

❥Taraftarlar›n stat girifl ç›k›fllar›n›

h›zland›rmak için turnike say›lar›

art›r›l›rken, tahliye kap›lar› da ge- niflletildi.

❥Stad›m›z›n tüm ayd›nlatma sis- temi bak›ma al›nd›.

Taraftar Dernekleri ile yap›la- cak ortak çal›flmalar ve iflbir- li¤inin gereklili¤i nedir nas›l bir yol izlenmelidir?

Taraftar dernekleri ile uyum için- de görüfl al›flverifli yaparak ortak hareket ediyoruz. Taraftarlar›m›z da kendi aralar›na önemli çal›fl- malar yap›yor. Kulübümüz amac›- na uygun hareket etmek amac› ile derneklere gelen genç arkadaflla- r›m›za yeni yasa tasar›s› ile ilgili bilgiler veriliyor. Bu konu ile ilgili olarak 1965 Manisaspor Taraftar- lar Derne¤i Baflkan› ile 45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i Baflkanlar›m›- z›n çal›flmalar›n› anlatmalar›n› is- tiyorum.

1965 Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay:

1965 Manisaspor Taraftarlar Der- ne¤i olarak derne¤imize gelen genç arkadafllar›m›z› "Spor’da flid- det yasa tasar›s›" hakk›nda bilgi- lendirerek, küfür etmeden tak›m›- m›z› destekleme konusunda çal›fl- malar yap›yoruz. Sezon sonunda Manisaspor Taraftar› olarak Fair Play’› hak eden bir taraftar guru- bu olmak bizlere gurur, tak›m›m›- za da ekonomik gelir sa¤layacak düflüncesindeyiz. Amac›m›z taraf- tar arkadafllar›m›za birlik ve bera- berlik içerisinde tek ses ve tek yürek olarak tak›m›m›za 90 dakika destek vermek.

45 Gençlik Taraftarlar Der- ne¤i Baflkan› Murat Yürük:

45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i olarak Manisaspor’a destek veren di¤er taraftar derneklerinden tek fark›m›z tak›m›m›z› destekledi¤i- miz tribünler. Biz Spil Kale arka- s›ndan tak›m›m›z› destekliyoruz.

1965 Manisaspor Taraftarlar Der- ne¤i üyeleri genellikle aç›k tribün- den tezahürat yap›yor. Ortak amac›m›z Manisaspor’un 12. ada- m› olmak. Bu nedenle birlik ve beraberli¤i sevgi sayg› ve kardefl- lik duygusu ile sa¤layarak genç kardefllerimize tribün kültürünü ö¤retip tribünlerin, önyarg› ile ge- linen fliddet kayna¤› yerler olma- d›¤›n› anlatmak.

Taraftara mesajlar›n›z nelerdir?

Özellikle bayan taraftarlar›n ve ai- lelerin atk›lar›n› berelerini bayrak- lar›n› alarak tak›mlar›na destek vermeye ve tribünlere önyarg› ile bakmamaya ça¤›r›yoruz. Manisas- por tribünleri Manisa’n›n en gü- venli yerlerinden biridir. Bizim ta- raftarlar›m›z bayanlara sayg›l› ve kaliteli izleyici kitlesinden oluflur.

Manisal›lar her maçta tüm Türki- ye’ye Manisal›l›¤›n› göstermelidir.

Tüm taraftarlar›m›za sevgi ve say- g›lar›m› sunuyorum.

Taraftar ve Sosyal ‹fllerden Sorumlu Manisaspor Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çavdarl›, bu haftaki röportaj›m›zda 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Yasin Okay ve 45 Gençlik Taraftarlar Derne¤i Baflkan› Murat Yürük ile birlikte yer ald›. Önümüzdeki günlerde yasalaflmas›

beklenen "Futbolda fiiddet Yasa Tasar›s›"n›n ayr›nt›lar›n›n anlat›ld›¤› röportajda, Manisaspor tribünlerini yak›ndan ilgilendiren maddelere de¤inildi. Çavdar, dernek baflkanlar› ile birlikte kat›ld›¤› röportajda tribünlere seslendi; "Manisaspor tribünleri Türkiye’de bir ilk olsun"

Manisaspor taraftar›

Türkiye’de ilk olacak

A

nemon oteller zinciri Anemon Hotels kurdu¤u voleybol tak›m› ile dev bir sponsorluk projesine imza att›. Ane- mon Otelleri ad›na kurulan Anemon Hotels Spor Kulübü Derne¤i kurulal›

bir y›l olmamas›na ra¤men 50’si lisansl› olmak üzere yak- lafl›k 200 sporcuyu çat›s› al- t›nda toplamay› baflard›.

Anemon oteller zincirinin sa- hipleri Salim Yavafl ile ‹smail Akçura ve o¤lu O¤uz Akçura geçti¤imiz y›l projesi haz›rla- nan Anemon Hotels Spor Ku- lübü’nü hayat geçirdiler. Vo- leybol ve tenis branfllar›nda tak›mlar›n› kuran Anemon Hotels Spor Kulübü, yaz okul- lar›nda yüzme, jimnastik, sat- ranç ve kort tenisi branfllar›n- da da faaliyet gösteriyor.

Voleybolda iddial›

Y›ld›zlar, gençler ve bölgesel liglerde mücadele eden Ane- mon Hotels tak›mlar›n›n tü-

müne sponsor olan Anemon Hotels firmas›

voleybol branfl›nda ad›n› duyuracak gibi gö- rünüyor. Geçti¤imiz sezon Bulgaristan’da düzenlenen Karadeniz Balkan Voleybol Tur- nuvas›’nda Rus tak›m› ile final oynayan Anemon Hotels voleybol tak›m› antrenörü Osman Çak›r gelecek y›la iddial› haz›rlan-

d›klar›n› söyledi. Çak›r "Anemon Hotels Spor Kulübü olarak voleybol tak›m›nda ad›- m›z› 3. lige yazd›rmak istiyoruz. Bölgemizde e¤itim veren lise ve Beden E¤itimi Spor

yüksek Okulu ö¤rencilerinden oluflan sporcular›m›z gelecek y›l çok daha iyi bir tak›m oluflturacaklar" dedi.

Anemon Hotels: 3 Manisa Belediye: 0

Öte yandan hafta sonu Mani- sa GS‹M Çok Amaçl› Spor Sa- lonu’nda gerçeklefltirilen genç bayanlar voleybol müsabaka- s›nda, Anemon Hotels Spor Kulübü, Manisa Belediyes- por’u 3-0’l›k net skorla geç- meyi baflard›. Anemon Hotels tak›m›n›n bask›l› oyununa kar- fl›l›k veremeyen Manisa Bele- diyespor k›sa sürede havlu at- t›. Maç süresi boyunca hü- cumlar›n› say› ile noktaland›- ran Anemon Hotels tak›m›n›n antrenörü Osman Çak›r maç sonras› yapt›¤› aç›klamada " Tak›m›m›z Ma- nisa Belediyespor karfl›s›nda baflar›l› bir oyun ortaya koydu. ‹yi hücum yapt›k, raki- bin ataklar›n› iyi karfl›lay›p kontra ataklara çevirdik. Amac›m›z mevcut tak›m›m›z› daha da güçlendirip daha iyi bir ekip ç›karabil- mek" diye konufltu.

K›z›lderili müzikleri Manisa’y› büyüledi

G

üney Amerika K›z›lderi- li kültürü tan›tmak için 1 y›l önce Türkiye'ye gelen 3 kiflilik Pucaramanta isimli müzik grubu geçti¤imiz hafta içi Manisa Tarzan Mey- dan›'nda konser verdi. Kon- serde hem enstrüman çalan hem de flark› söyleyen grup üyeleri, Karhu, Pacha ve içle-

rindeki tek Türk olan Anka la- kapl› Sevda Bozkurt, 3 saat boyunca K›z›lderili flark›lar›

seslendirdi. Çeflitli K›z›lderili enstrümanlar›yla farkl› ezgiler sunan grup üyeleri, Manisal›- lar› kendilerine hayran b›rakt›.

Üzerlerindeki geleneksel K›z›l- derili k›yafetleriyle flark›lar söyleyen grup üyeleri, zaman

zaman konserlerini geleneksel dansla- r›yla süslediler. Ma- nisal›lar›n yo¤un ilgi gösterdikleri kon- serde vatandafllar konseri cep telefon- lar› ve kameralarla kayda ald›lar. Mani- sa ‹l Kültür ve Tu- rizm Müdürü Erdinç Karaköse de K›z›l- derili grubunun bu y›lki Mesir Festiva- li'nde düzenlenen etkinliklerde yer alacaklar›n› belirtti.

‘ ’

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :