KOMİSYON RAPORLARI

54  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

63 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2083 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 12-13 parsele ilişkin Pin No:UİP-7746,18 işlem numaralı 1/1000 ölçekli UİP değ.teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 24/ 11 /2015 gün ve 2015-12652 -8891 sayılı yazısında;

İlgi: a)08.10.2015 gün 32042687-310.01.04.01-76952 sayılı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 09.09.2015 gün 2015/111 sayılı İlçe Meclis kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatı dosyası.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 12-13 parsellere ilişkin 17.10.2014 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda 06.12.2007 t.tli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında Ticaret Alanları başlığı altında yer alan “Ticaret Alanları 1617 ada 12 ve 13 parseller Ticaret Alanıdır. MaxH:

serbesttir. Emsal:2’dir.Emsal net alan üzerinden verilecektir.Bodrum katlar emsele dahil değildir.”şeklindeki plan notunun “1617 ada 12 ve 13 parseller Park Alanıdır.”şeklinde düzenlenmesi ve 06.12.2007 t.tli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında Ticaret Alanlarında kalan ilgili parsellerin Park Alanına alınmasına ilişkin UİP-7746,18 işlem numaralı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi 09.09.2015 gün 2015/111 sayılı Zeytinburnu Belediyesi Meclis kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

MÜLKİYET

Dosyasında yapılan incelemede; 1617 ada 12 parsel 3.152,41 m² yüzölçümünde 30.07.2012 edinme tarihli Yediküle Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi Vakfı adına, 1617 ada 13 parsel 5.508,55 m² yüzölçümünde 22.01.2014 edinme tarihli Yediküle Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi Vakfı adına kayıtlı olduğu ve parsellerin 5737 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine, Belediye, Özel İdare ve Köy Tüzel Kişiliğine Geçen Taşınmaz Malların Devri sebebi ile edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Halihazır pafta ve 2014 yılı uydu görüntüsünde yapılan incelemede; 1617 ada 12-13 parsellerin boş alan olduğu tespit edilmiştir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Zeytinburnu İlçesi 1617 Ada 12-13 Parseller; 23.03.2007 t.t.’li 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında E:2.00 TAKS:0.50 yapılaşma koşullu “T-Ticaret Alanları” kullanımında kalmakta iken;

17.10.2014 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı ile Park Alanına alınmıştır.

17.10.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli Kazlıçeşme Mahallesi, 394 Pafta, 1617 ada, 12-13 parsellere ilişkin tadilat planı ile söz konusu taşınmazlar “Park Alanı” olarak düzenlenmiş olup, plan notu olarak;

1. “Plan onama hududu plan tasdik hudududur.

2. Plan onama hududu içerisinde kalan; Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 394 Pafta 1617 Ada 12 ve13 Parsel Sayılı Taşınmazlar ‘Park Alanı’dır.

3. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri (İSKİ, Zemin ve Deprem İnceleme Md, Ulaşım Planlama Md… vb) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

4. Deprem Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

5. Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

6. Açıklanmayan hususlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” Hükümleri getirilmiş olup,

Plan Notu paftası üzerinde de 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nİ Planı Plan Notları Uygulama Hükümlerinin 18 maddesindeki ‘1617 ada 12-13 parseller‘Ticaret Alanı’dır. Max H serbesttir. Emsal:2’dir.

Emsal net alan üzerinden verilecektir. Bodrum katlar emsale dâhil değildir’ şeklindeki plan notu ‘18- 1617 ada 12-13 parseller ‘Park Alanı’dır’ şeklinde düzenlenmiştir.

Bahse konu parseller 06.12.2007 TT’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uİ Planında E:2.00 TAKS:0.50 yapılaşma koşullu T-Ticaret Alanları kullanımında yer almaktadır.

(2)

İLÇE MECLİS KARARI

09.09.2015 gün 2015/111 sayılı İlçe Meclis kararında “07/09/2015 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.08.2015 tarih ve 66425 sayılı teklifi incelendi.

Yapılan incelemede, Kazlıçeşme Mahallesi, 394 pafta, 1617 Ada 12 ve 13 parsel sayılı taşınmazlar, 23.06.2007 T.Tarihli 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında "Ticaret Alanı" fonksiyonunda, 06,12.2007 T.Tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da aynı fonksiyonda kalmakta iken 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan notlarının Uygulama Hükümlerinin "Ticaret Alanları -1617 ada 12 ve 13 parseller "Park Alanı"dır," şeklinde düzenlenmesine ve ilgili parsellerin "Park Alanı" fonksiyonuna alınmasını öngören 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin plan notları;

1. Plan değişikliği onama sınırı plan tasdik hudududur.

2. Plan tasdik hududu içinde kalan Kazlıçeşme Mahallesi, 394 pafta, 1617 ada 1.2 ve 13 parsel sayılı taşınmazlar "Park Alanı'dır.

3. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Ulaşım Planlama Müd., Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müd.... vb) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

4. Açıklanmayan hususlarda 17/10/2014 t. tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı, 06/12/2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Teklif, Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.Meclisin onayına sunulur"

şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 2, toplantı yılı, 09/09/2015 tarihli Eylül ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.”denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin dosyasında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, İGDAŞ, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı görüşleri yer almaktadır.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 13.07.2015 gün 62956595.310.06/1328-13400 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve yazı ekinde verilmiş olan ayrıntılı rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin araştırmalarında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

İGDAŞ 13.07.2015 gün 29339913-AYP 030-E:14689 sayılı yazısında;

“Söz konusu planlama sınırları içerisinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı tesislerimiz ekli pafta ve CD'de sayısal olarak ( dgn ve dwg formatında) 3 DERECE ED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir.

l/l000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi çalışmasında mevcut doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimiz etkilenmemesi kaydıyla bir sakınca bulunmamaktadır/Ayrıca Doğalgaz hail arının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sının ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir plan notu eklenmelidir.

Bölgede hatlarımız civarında yapılacak kazı çalışmalarından önce Bakırköy Şebeke Şefliğimiz (0212 499 22 25) ile altyapı kazı çalışması protokolü yapılması, elle açılacak gözlem çukurları yardımı ile hatlarımızın kesin yerlerinin tespit edilmesi ve bu işlemler yapılırken Doğalgaz Acil (187) nezaretçi personel alınması can ve mal güvenliği açısından önemlidir.”denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 06.08.2015 gün 21362969-310.01/850325-Bn:2828 İBB No:146343 sayılı yazısında: “Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 394 pafta, 1617 ada, 12 ve 13 parsellere ilişkin 06.12.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı Plan Notları Uygulama Hükümlerinin 3.

Maddesindeki "TİCARET ALANLARI ... 1617 ada yeni 12 ve 13 parseller Ticaret Alanıdır. Hmax:

Serbesttir. E:2.00'dir. Emsal net alan üzerinden verilecektir. Bodrum katlar emsale dahil değildir."

Şeklindeki plan notunun "3. TİCARET ALANLARI ... 1617 ada 12 ve 13 parseller Park Alanıdır." şeklinde düzenlenmesi ve ilgili parsellerin "Park Alanı"na alınmasına ilişkin hazırlanan1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu tadilatı teklifi; 17.10.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda yapıldığı belirlendiğinden,

 Meri planlardaki yol genişliklerinin sağlanabilmesi için yola gerekli terklerin yapılması,

(3)

 İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda Park Alanı için gerekli otopark alanının teklif alanda sağlanması,

 "Park Alanının altında Zeminaltı Otopark yapılabilir" plan notunun eklenmesi,

Hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.”denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 09.07.2015 gün 40352154-310.01.04/1247-132141 sayılı yazısı eki komisyon raporunda; “Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu yürürlükte olan 17.10.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.”denilmektedir.

Yediküle Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfının 06.08.2015 gün 165 sayılı yazısında;

“A ) Öncelikle ifade etmek gerekir ki 1/5000 plan tadili aşamasında da açıkladığımız gibi Zeytinburnu Belediyesinin mülkiyetinde iken ve kamu yararı mülahazasıyla ' Ticaret Alanı ' olarak düzenlenen plan notunun adı geçen parsellerin mülkiyetinin vakfımıza intikalinden sonra kamu yararı genel kavramı ileri sürülerek ticari alandan çıkartılarak park alanına dönüştürülmesi yolunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadili teklifinin hazırlanması, İdare Hukuku 'prensiplerine aykırı olduğu gibi hukuk devletinin güvenirlilik ve devamlılık prensiplerine aykırı bir davranış olduğunu kabul etmek gerekir.

Kaldı ki Vakfımızca 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptali için İstanbul 9.İdare Mahkemesinde 2015/ 78 E.

Sayılı dava devam ederken böyle bir girişimin başlatılması dahi yukarıda belirttiğimiz prensiplere aykırılık teşkil etmektedir.

B ) Anayasa Mahk.nin 18.10.2003 günlü ve E.2003/67, K.2003/88 sayılı kararında ;

Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukukun güvenliğinin sağlanması, hukuk devleti ilkesinin yerine getirilmesi zorunlu koşullarındandır. Statü hukukuna ilişkin düzenlemelerde istikrar, belirlilik ve öngörülebilirlik göz önünde bulundurularak hukuki güvenlik sağlanır. Bireyin insan olarak varlığının korunmasını amaçlayan hukuk devletinde vatandaşların hukuk güvenliğinin sağlanması zorunludur. Devlet açık ve belirgin hukuk kurallarını yürürlüğe koyarak bunları uyguladığı zaman hukuk güvenliği sağlanır. " şeklinde " hukuk devleti " ve belirlilik " ilkelerini vurgulamıştır.

Bu durumda Vakfımızın mülkiyetinde bulunan ve akar niteliğini haiz taşınmaz için yakın geçmişte düzenlenen ve ticari alan olarak belirlenen planın bu kez mülkiyet değişikliği sonrasında soyut bir kamu yararı mülahazası bahane edilerek taşınmazın akar niteliğini ortadan kaldıracak mahiyette bir tasarrufa yönelmek Yasaların akar vasfının korunmasına dair emredici hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Kamu kuruluşlarının takdir yetkisi, kanunların emredici hükümleriyle elde edilmek istenen amaçla sınırlandırılmıştır.

C ) Başkanlığınızın henüz yargı önünde olan ve Nazım İmar Planına konu olan taşınmazlarla ilgili park alanı şeklinde hazırlanan fonksiyon değişikliğine dair Belediye Meclis kararı esas alınmak suretiyle uygulama imar plan değişikliği çalışmalarına gitmek taşınmazın gelir getirici özelliğini ortadan kaldırmağa matuf bir davranış olup kanunun emredici hükmünü açıkça ihlal etmektedir. Açıkça hukuka aykırı bu uygulama teklifinin vakfımızın mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında telafisi güç ve hatta imkansız etkilenmelerinin olacağı kuşkusuzdur.

Kaldı ki Danıştay 6.Dairesinin, 1995/7338 E. 1996/3659 K sayılı ve 19.09.1996 tarihli kararındaki kamu yaran ilkesi ve kişi mülkiyeti arasındaki dengesinin sağlanması açısından da , yapılaşmış alanlarda hakkını kullanmış olanlara haklar verilirken ,bu yoğunluk ortamının doğuracağı yeşil alan gereksinimin karşılanması için yapılanma hakkın hiç kullanmamış boş parsellerin konum itibarıyla çok uygun olmasalar dahi yalnızca yeşil alan standardını yükseltmek amacıyla yeşil alana dönüştürülmesi kişi ve kamu yaran dengesini zedeleyeceği.." şeklindeki gerekçesi , Başkanlığınızın plan tadili teklifindeki adaletsizliği sergiler mahiyette hukuki bir kaynaktır.

Konunun bir kez de yukarıdaki açıklamalarımız ışığında değerlendirilmesi..”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 12-13 parsellere ilişkin 17.10.2014 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda 06.12.2007 t.tli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında Ticaret Alanları başlığı altında yer alan “Ticaret Alanları 1617 ada 12 ve 13 parseller Ticaret Alanıdır. MaxH:

serbesttir. Emsal:2’dir.Emsal net alan üzerinden verilecektir.Bodrum katlar emsele dahil değildir.”şeklindeki plan notunun “1617 ada 12 ve 13 parseller Park Alanıdır.”şeklinde düzenlenmesi ve 06.12.2007 t.tli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında Ticaret Alanlarında kalan ilgili parsellerin Park Alanına alınmasına ilişkin UİP-7746,18 işlem numaralı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi 09.09.2015 gün

(4)

2015/111 sayılı Zeytinburnu Belediyesi Meclis kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi incelendiğinde; teklifin İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının G21b-04a-2a rumuzlu plan paftası ve plan notu paftalarının üzerine çizildiği, G21b-04a-2a rumuzlu plan paftasında 1617 ada 12 ve 13 parseller plan değişikliği onama sınırı içine alınarak meri planda yer alan Ticaret fonksiyonunun ve yapı yaklaşma sınırları iptal edilerek bahse konu alanın Park Alanına alındığı,

“Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta,1617 ada, 12 ve 13 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı” şeklinde plan adının “Plan değişikliği onama sınırı”, “Park Alanı”, İptal işareti” şeklinde plan lejantlarının ve;

1- Plan değişikliği onama sınırı plan tasdik hudududur.

2- Plan tasdik hududu içinde kalan Kazlıçeşme Mahallesi, 394 pafta, 1617 ada 1.2 ve 13 parsel sayılı taşınmazlar Park Alanıdır.

3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Ulaşım Planlama Müd., Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müd.... vb) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

4- Açıklanmayan hususlarda 17/10/2014 t. tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı, 06/12/2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notlarının önerildiği ve plan notu paftasında Ticaret Alanları başlığı altında yer alan

“1617 ada 12,13 parseller ticaret alanıdır.Hmax:serbesttir.E:2.00 ‘dir.Emsal net alan üzerinden verilecektir.Bodrum katlar emsele dahil değildir.” Şeklindeki plan notunun tasdik hududu içine alınarak “ 1617 ada 12,13 parseller Park alanıdır.” Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İGDAŞ, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşlerinin şartlı olumlu, Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü olumlu, Yediküle Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı görüşü olumsuz olduğu görülmüş olup teklife ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü bulunmamaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif plan paftasında “Tasdik hududu” ifadesinin yer aldığı, lejant bölümünde ise bu ifadenin “plan değişikliği onama sınırı” olarak ifade edildiği tespit edilmiş olup farklı gösterimlerin çelişki yaratacağı,

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi 3 nolu plan notunda “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Ulaşım Planlama Müd., Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müd.... vb) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.”denildiği bahse konu notun

“Uygulama aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Ulaşım Planlama Müd., Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müd.... vb) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır” şeklinde düzenlenmesi gerektiği

Dosyasında yapılan incelemede; İlgilisinin 02.10.2015 gün Pl.12260 sayılı dilekçesi ekinde Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 10-11-12-13 parsellerin E:2,75 Hmax:45 m yapılaşma şartlarında Ticaret- Turizm-Konut Alanlarına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin tarafımıza iletildiği, konunun incelenerek 15.10.2015 gün 2015/12260 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğu ve halen Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirme aşamasında olduğu tespit edilmiştir.

Mülkiyet sahibi olan Yediküle Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi Vakfının konuya ilişkin olumsuz görüşü bulunduğu ancak 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinin inşaat alanını azaltıcı ve donatı alanını arttırıcı nitelik taşıdığı tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 17.10.2014 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki İlçe Meclis Kararı ile UİP-.7746,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklif paftası, yazımız ekinde iletilmekte olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık Oluru ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri ile 5747 sayılı yasanın “Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” şeklindeki 3. maddesinin 3. fıkrasına göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(5)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu ilçesi, 1617 ada, 12-13 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 17.10.2014 tt.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

(6)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

64 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2071 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Silivri, Çanta Mimarsinan Mah., 130 ada, 9 parsele ilişkin “UİP-1151,3” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. UİP. değ. teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 24/ 11 /2015 gün ve 2015-12236 -8976 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 15.09.2015 tarih, E.250040 sayılı Silivri Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 11.09.2015 tarih, 80 sayılı İlçe Belediye Meclis kararı ile ekleri.

b) 19.01.2015 tarih, 163702-118922 sayılı Silivri Belediye Başkanlığı yazısı ve eki dosya.

c) 11.03.2015 tarih, 492 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

d) 16.06.2015 tarih , 2015/3579 sayılı dağıtım yazımız.

e) 20.8.2004 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve 20.8.2004 tarih,S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP: Silivri Belediye Başkanlığı’nca ilgi (a) yazı ile; Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 sayılı parselin meri 15.06.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Emsal:0.50, Hmaks:6.00, yapılaşma şartlarında Konut Alanı” fonksiyonu iptal edilerek, 13.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli NİP.değişikliğine uygun olarak söz konusu parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan ve Silivri Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen “UİP-1151,3” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesine göre gereği talep edilmektedir.

MÜLKİYET: İlgi (a) yazı eki 04.11.2014 tarihli tapu örneğinden ve Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde yapılan incelemede;Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 sayılı parselin 516,77 m2. yüzölçüme sahip ve Silivri Belediyesi mülkiyetinde olduğu, bağış yoluyla edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 yılı uydu görüntüsünden söz konusu parselin mevcutta boş olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM: Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 parsel;

15.06.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Çanta Belediyesi Nazım İmar Planında; 200ki/ha yoğunlukta Gelişme Konut Alanı fonksiyonunda kalmakta olup, kısmen parselden Enerji Nakil Hattı geçmekte iken, 13.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli NİP.değişikliği ile parselin tamamı “Dini Tesis Alanı” olarak planlanmıştır.

15.06.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Çanta Belediyesi Uygulama İmar Planında; 130 ada, 9 parsel E:0.50, Hmax:6 yapılanma koşullarında Konut Alanında kalmakta olup, kısmen parselden Enerji Nakil Hattı geçmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki 11.09.2015 tarih ve 80 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı;

“Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 13/03/2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına göre hazırlandığı tespit edildiğinden, 130 ada, 9 parsele Dini Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik yapılan plan değişikliği Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde hazırlanan İmar Komisyonu raporunun kabulü şeklindedir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı eki plan değişikliği teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Silivri Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü görüşleri tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu görüşlerin 1/5000 ölçekli plan değişikliği aşamasında hem 1/5000 hem de 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerine ilişkin olarak bir arada alınmış görüşler olduğu görülmektedir. Söz konusu görüşler aşağıdaki şekildedir;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 31.12.2014 gün ve 1342146-Bno:4013 sayılı yazısı eki 30.12.2014 gün, UP2014-42/14 sayılı komisyon kararında;

“ULAŞIM KARARI: Silivri, Çanta, 130 ada 9 parselin(eski 287 ada 6 parsel) "Konut Alanından,

"Dini Tesis Alanı"na alınmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazmı İmar Plan Tadilatı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı;

 Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden yoldan min 5.00 m. çekme mesafesi bırakılması,

 Yola gerekli terklerin yapılması,

(7)

 İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda teklif "Dini Tesis Alanı" için gerekli otopark ihtiyacının kendi parsel alanı içinde karşılanması,

şartları ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24.12.2014 gün, 2116-242580 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi, ayrıca 'UA’ lejantlı alan için getirilen kat yüksekliğine( 2 kat) bağlı kalınması koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ve 1/1000 ölç. Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2015 gün, 660690 sayılı yazısında;

“Bahse konu parselin fonksiyon ve yapılaşma koşullarını düzenlemeye yönelik hazırlanan plan tadilatlarıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergahlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.”

denilmektedir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 1.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğü’nün 30.12.2014 gün ve 11351 sayılı yazısında;

“Söz konusu bölgede Grup Müdürlüğümüze ait 380 kV'luk Botaş Habibler ve 154 kV İkitelli Tegesan Enerji İletini Hatlarımız bulunmakta olup, Yeraltı Güç Kablosu ve Trafo Merkezi bulunmamaktadır.

1. Bölgeden geçen hatlarımız CD ortamına işlenerek yazı ekinde sunulmuştur.

2. Mevcut Enerji İletim Hatlarımız için "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere uyulması ve İmar Planlarında Enerji İletim hattımızın geçtiği irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz" notunun düşülmesi gerekmektedir.

3. İleriye dönük yatırımlarımız bilinmediğinden, herhangi bir yatırımımızın olması durumunda ayrıca Belediyenize plan tadilatı teklifinde bulunulacaktır.” denilmektedir.

Silivri Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü’nün 16.12.2014 gün ve 821 sayılı yazısında;

“İlçemiz Çanta-Mimarsinan Mahallesi 130 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Silivri belediyesine ait olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde ve 1/1000 Uygulama imar plan tadilat teklifinde parselin tamamı dini tesis alanı olarak planlandığı, yapılacak plan tadilat teklifinin Müftülüğümüzce de uygun olduğu görülmüştür.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; söz konusu teklifin meri 15.06.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Çanta Belediyesi Uygulama İmar Planı yerine, 130 ada, 9 parselin bitişiğinde yer alan 130 ada, 10 parsel ile batısındaki terkli alanın Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 17.12.2012 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası altlık kullanılarak hazırlandığı ve F20d17b1d rumuzlu paftada 130 ada, 9 parselin 15.06.2004 onanlı plandaki “Emsal:0.50, Hmaks:6.00, yapılaşma şartlarında Konut Alanı” fonksiyonu iptal edilerek, Dini Tesis Alanı olarak düzenlendiği ve;

1. Plan tadilat sınırı Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 Ada 9 Parsel (Eski 287 Ada 6 Parsel)'i kapsamaktadır.

2. Planlama tadilat sınırı içinde kalan alan Dini Tesis Alanıdır.

3. Dini Tesis Alanında; İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanda; cami ve camiye bağlı lojman, şadırvan, wc vb. içeren binalar yer alabilir.

4. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere uyulacak olup imar planlarında enerji iletim hattının geçtiği irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

5. Zemin Etüd ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

6. Yürürlükteki deprem, otopark vb. yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

7. Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki 15.06.2004 tasdik tarihli Çanta Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Meri İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları önerildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin İlçe Müftülüğü’nün uygun görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı uygun görüşlerinin bulunduğu görülmüştür. TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısında belirtilen

"Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere uyulması ve İmar Planlarında Enerji İletim hattımızın geçtiği irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz" notunun teklif plan notlarının 4.maddesi olarak düzenlendiği görülmüştür.

Parsel işlem dosyasında yapılan incelemede;

(8)

-Silivri Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile; Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın, meri 15.06.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” fonksiyonu iptal edilerek, 130 ada, 14 parseldeki (eski 130 ada, 10 parsel ile batısındaki terkli alana ilişkin 16.02.2012 tt.li plan değişikliği) Dini Tesis Alanı ile bir bütünlük oluşturacak şekilde “Dini Tesis Alanı” fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, 5216 sayılı Kanunun 7-b maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletildiği,

-06.03.2015 tarih ve 2015/1405 sayılı yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen söz konusu plan değişikliği teklifinin ilgi (c) meclis kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.03.2015 tarihinde onandığı,

-İlgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılan; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, 03.07.2015- 03.08.2015 tarihinde askıya çıkarıldığı ve 1 aylık askı süresi içerisinde itiraz başvurusunda bulunulmadığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki plan açıklama raporunda Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 sayılı parselde şahıs mülkü olan 516,77 m2.yüzölçümlü taşınmaz sahibince bedelsiz olarak Silivri Belediyesine bağışlanması sonucu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinin, (1) bendi kapsamında, Başkanlık Makamı’nın 04.11.2014 tarih ve 139625 sayılı Oluru ile ilgili parselin Silivri Belediyesi mülkiyetine geçtiği belirtilmektedir.

Silivri İlçesi, Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın “Dini Tesis Alanı”

fonksiyonuna alınmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, söz konusu parselin “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ait 13.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanmış olduğu ve kamu yararı niteliğinde olduğu görülmektedir. " denilerek

İlgi (a) yazı eki 11.09.2015 tarih ve 80 İlçe Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülen “UİP- 1151,3” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri ilçesi, Çanta, Mimarsinan Mah, 130 ada, 9 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 13.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

(9)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

65 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2135 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 15.10.2015 tarihli ve 1590 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan Silivri 13.04.2013 onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (Seymen Mahallesi)

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/ 12 /2015 gün ve 2015/ S/1157990 - 6962 sayılı yazısında;

"İlgi: a)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/04/2013 tarihli ve 874 sayılı kararı, b) 19/12/2013 tarihli ve TN:1265308 sayılı dağıtım yazımız,

c) Silivri Belediye Meclisi’nin 06/02/2015 tarihli ve 19 sayılı Kararı.

d) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 16/02/2015 tarihli ve 163396 sayılı yazısı, e) 11.05.2015 tarihli ve 2015/2247/BN:3044 sayılı yazımız,

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2015 tarihli ve 1590 sayılı kararı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (a) Kararı ile kabul edilen Silivri İlçesi Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli ve Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 13/04/2013 tarihinde onaylanmış ve ilgi (b) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli ve Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Silivri Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile uygun görülerek Silivri Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazısı ile 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (e) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, plan teklifi hakkında “Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup Şehir Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısında belirtilen yol genişlikleri ve plan lejantıyla ilgili hususların bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzeltilmesi, teklif plan notlarının 7.8 nolu maddesinde yer alan “Kapalı Spor Alanlarında yapılaşma şartları 0.20 yi aşamaz”

ibaresinin iptal edilmesi, 1663 nolu parselin batısında kalan ve 1/5000 ölçekli planda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” sınırları içinde kalan kısmın plan onama sınırı dışına çıkarılması, plan notlarının Akaryakıt İstasyonları bölümünde yer alan “ Yapı Emsali 0.25” ibaresinin “TAKS:0.10 KAKS:0.20”

olarak düzeltilmesi, Pazar yeri ile ilgili plan notuna “Bu alanlar satışa konu edilemez” ibaresinin eklenmesi BHA ile ilgili 7.2 nolu plan notunun 1/5000 doğrultusunda düzenlenmesi 1/5000 ölçekli plana ait plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 15. Maddesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler Bölümü 2. Maddesi ve 14.5 nolu maddesinde belirtilen hususların 1/1000 ölçekli plana ait plan notlarına eklenmesi, 1/1000 ölçekli planın onay ve dağıtım işlemlerinin bu hususlar doğrultusunda yapılması, ayrıca planlar arasında uyumsuzluk olmaması için Şehir Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısında 1,2,3,6,7,8,10,11,12,15,16,18,21,22 nolu maddelere konu alanlarda 1/1000 ölçekli planda yapılan düzenlemelerin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli plana aktarılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (f) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (f) Meclis Kararına göre yapılan değişiklikler 1/5000 ölçekli plan hassasiyetinde 13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli ve Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın Seymen Mahallesine ilişkin paftalarına aktarılmıştır. Yapılan düzenlemeler kapsamındaki 1/5000 ölçekli NİP’daki düzenlemelerin 21 nolu maddeye konu alanda 1/1000 ölçekli plan ile uyumlu olması açısından meri 1/5000 ölçekli planda konut alanında kalan 1550,1549,1548 ve 1547 parsellerin meri 1/1000 ölçekli planda park alanı olarak planlara işlendiği görülerek, ilgili parsellerin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP’na uyumu bakımından park alanı olarak düzenlenmesinin uygulama bakımından daha uygun olacağı görülmüştür. Bu doğrultuda teklif plan paftası hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. " denilerek

13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli ve Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar

(10)

Planı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) Kararı doğrultusunda hazırlanan Seymen Mahallesine ilişkin plan değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 015 Müdür Yardımcısı : Ahmet Turan SEPETCİ

…/…/201KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli ve Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri idari sınırlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 15.10.2015 tarihli ve 1590 sayılı meclis kararı doğrultusunda hazırlanmış olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

66 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2216 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada, 5 ve 6 parsele ait 1/1000 ölç. U.İ.P.tadilat teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/ 12 /2015 gün ve 2015-12489-9633 sayılı yazısında;

"İlgi: a)06.10.2015 tarih, 2015-4335 sayılı Kağıthane Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 10.07.2015 tarih, 74 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik plan paftaları.

b)20.08.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP:

Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada,5 ve 6 parsellerin arasından geçen fiili yolun meri planlarda BL-4 simgeli Blok Nizam 4 kat irtifalı Konut Alanından 5 m.’ lik Yol Alanına alınmasına ilişkin UİP-3016,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, Kağıthane Belediye Meclisinin 10.07.2015 gün 74 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı kanunun 7-b ve 14. Maddelerine göre değerlendirilerek gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Tapu Sorgulama Sisteminden; Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi,6996 ada, 5 parselin 270 m2 büyüklüğünde, İstanbul Belediyesi ile şahıs mülkiyetinde olduğu ve 03.11.1988 tarihinde edinildiği,6 parselin ise 139 m2 büyüklüğünde, şahıs mülkiyetinde olduğu ve 09.01.2014 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

2014 yılı uydu görüntüsünden; ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu alanda yapılaşmalar bulunduğu görülmüştür.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Teklife konu alanın; 12.02.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kağıthane II.Revizyon Nazım İmar Planında; K3 simgeli 600 ki/ha yoğunlukta Konut Alanı”nda ve “Yol Alanı”nda,

16.06.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 1. Etap Uygulama İmar Planında ise BL-4 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu alan üzerinde yer alan R ibaresi ile ilgili de “Planda (R) sembolü ile gösterilmiş olan %30 artış alanlarında, aşağıda açıklandığı şekilde uygulamaya gidilecektir.

A)Kentsel dönüşümü sağlamak için planda üzerinde (R) simgesi bulunan ada, parsel veya parsellerde geçerli olmak şartıyla, ada bütününde tevhid veya min. 5000 m2 parsel büyüklüğünü sağlamak koşuluyla inşaat hakkı %30 oranında arttırılır…”şeklinde hüküm bulunduğu görülmüştür.

İLCE MECLİS KARARI :

İlgi (a) yazı eki 10.07.2015 tarih, 74 sayılı İlçe Meclis kararında;

“…DEĞERLENDİRME-SONUÇ: Müdürlüğümüzün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifine ait yapmış olduğu incelemeler sonucunda; söz konusu Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, F21c-20-a-3-b pafta, 6996 ada, kısmen 5 ve 6 sayılı parsellerin arasından geçen fiili yolun, 5 metrelik imar yolu olarak planlandığı, teklif pafta üzerinde ve Uygulama İmar Planı teklif raporunda “Plan Notları”nın bulunduğu;

teklif plana ilişkin alınan kamu kurum ve kuruluşlara ait görüşler incelendiğinde, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirdiği görülmüştür.

Söz konusu 6996 ada, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmaza ait tapu kaydı, noter tasdikli vekaletname, plan müellifinin büro tescil belgesi, koordinatlı kadastral çap ve röperli; teklif plana ilişkin kurum ve kuruluşların görüş yazılarının; 1/1000 ölçekli U.İ.P. teklif plan paftalarının ve açıklama raporunun (9 adet) teklif plan dosyası içinde bulunduğu görülmüştür.

Kağıthane-Merkez Mahallesi, F21c-20-a-3-b pafta, 6996 ada, kısmen 5 ve 6 sayılı parsellerde yol alanı düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ve planlama dosyası yazımız ekinde sunulmuş olup konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre karar alınmak üzere meclise havalesi arz olunur.”ibareli teklifi,

(12)

İmar Komisyonunun 09.07.2015 tarih ve R.55 sayılı raporda belirtilen komisyon görüşü, Belediye Meclisimizden 01.06.2015 tarihinde komisyonumuza havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün R.1684519-7553 sayılı “Kağıthane İlçesi, 6996 ada, kısmen 5 ve 6 parsellerde yol alanı düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi” teklifi dosyası incelenmiş olup müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun bulunmuştur.

KARAR: Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi 2015 Yılı haziran ayı toplantılarının 01.06.2015 tarihli 1. Birleşiminde görüşülerek, İmar Komisyonuna sevk edildi. İmar Komisyonunun “Kağıthane İlçesi, 6996 ada, kısmen 5 ve 6 parsellerde yol alanı düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı tadilat teklifi” ile ilgili 09.07.2015/R-55 tarih sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz ayı 3. birleşiminde görüşülüp yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile KABUL edildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 03.03.2014 tarih, /215278-661 sayılı yazısında;

“…Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada, 5 ve 6 parsellerin arasında bulunan fiili yolun 5.00 m ekesitinde planlara işlenmesini kapsayan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; meri 1/1000 ölçekli planda 6996 ada, 5-6 parsellerin yeni bir yol açılmasını gerektirecek bir mahreç sorunu bulunmadığından ve yol bağlantısı 6996 ada 5 parselin kuzeyindeki kadastral yol niteliğinde ve 7.00 olarak planlanmış olan yol aksı ile sağlandığı belirlendiğinden Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır…”denildiği,

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2014 tarih, 119372 sayılı yazısında; “…Bahse konu plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Plan sahası çevresindeki mevcut içmesuyu ve atıksu hatlarımızı gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’de kaydı bulunmayan belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergahlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır....” denildiği,

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 07.02.2014 tarih, /TN:117370-1169-25104 sayılı yazısında;

“…Konu incelenmiş olup adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır…”denildiği,

Mesken Müdürlüğü’nün 12.06.2014 tarih, 117284 sayılı yazısında;

“…Yazıda belirtilen Kağıthane İlçesi, 6996 ada, 5 parsel Müdürlüğümüz tasarrufundadır.Söz konusu parseller arasında kalan alanın yol olarak açılması tarafımızca uygundur…”denildiği,

BEDAŞ Yatırım Direktörlüğü Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü’nün yazısında;

“…Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada, 5 ve 6 parseller ve çevresindeki mevcut tesislerimizin (T.M-AG ve OG Yer Altı Kabloları) gösterildiği plan ekte gönderilmekte olup bu tesislerimizin aynen korunması Şirketimizin görüşüdür…”denildiği,

Deprem ve Zemin Müdürlüğü’nün 26.06.2014 tarih, /1022-127235 sayılı yazısında;

“…Söz konusu alan,Kağıthane Belediyesi tarafından hazırlattırılan, Kağıthane İlçesine ait İmar Planlarına Esas 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk haritalarında UA (Yerleşime Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.Ayrıca bu haritalara ait açıklama raporunda, söz konusu alanlar için kat sınırlaması (Hmax=10 kat) getirilmiş olup aynı raporda UA lejantlı alanlarda, ‘Trakya Formasyonu’na ait birimlerin yüzeylendiği ve topoğrafik eğimlerin %30’dan küçük olduğu; ancak söz konus alanda yapılacak kazılarda ise kazı boyutlarına bağlı olarak oluşabilecek şev problemlerinin önlenmesi amacı ile şev tutucu yapıların (istinad duvarı vb.) yapılmasının gerektiği’ belirtilmektedir.

Sonuç olarak yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin- temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin yapılması; yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi ayrıca ilgili alanlar için getirilen kat sınırlamasının (Hmax=10 kat) aşılmaması koşuluyla söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.Plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir....” denildiği görülmüştür.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada,5 ve 6 parsellerin arasından geçen fiili yolun meri planlarda BL-4 simgeli Blok Nizam 4 kat irtifalı Konut Alanından 5 m.’ lik Yol Alanına alınmasına ilişkin UİP-3016,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, Kağıthane Belediye Meclisinin 10.07.2015 gün 74 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı kanunun 7-b ve 14. Maddelerine göre değerlendirilerek gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

(13)

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin; 16.06.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 1. Etap Uygulama İmar Planının F21c 20a 3b rumuzlu plan paftası üzerine hazırlandığı, 6996 ada, 5 ve 6 sayılı parselin tasdik sınırı içerisine alındığı, mevcutta söz konusu parsellerin arasından geçen Bircan Sokağın Bahçe Sokağa bağlantısının, istikamet çizgilerinin bir kısmının iptal edilmek suretiyle 5m lik yeni bir yol çizilerek sağlandığı, “Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi,6996 ada, 5 ve 6 parsellerde Yol Alanı Düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” şeklinde plan adı ile “Plan Değişikliği Sınırı” ve “Yaya Yolu” şeklinde lejantlar düzenlendiği,

“1-Plan değişikliği sınırı, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada, 5 ve 6 parsellerdir.

2-Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları önerildiği görülmüştür.

Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada,5 ve 6 parsellerin arasından geçen fiili yolun meri planlarda BL-4 simgeli Blok Nizam 4 kat irtifalı Konut Alanından 5 m.’ lik Yol Alanına alınmasına ilişkin UİP-3016,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinde yapılan incelemede;

-Söz konusu değişikliğin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediği,

-Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait BEDAŞ, İSKİ Genel Müdürlüğü, Mesken Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün uygun, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı uygun görüşünün bulunduğu,

-6996 ada, 5-6 parsellerin yeni bir yol açılmasını gerektirecek bir mahreç sorunu bulunmadığından ve yol bağlantısı 6996 ada 5 parselin kuzeyindeki kadastral yol niteliğinde ve 7.00 m. olarak planlanmış olan yol aksı ile sağlandığı belirlendiğinden söz konusu teklifin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce uygun bulunmadığı, -Teklif plan değişikliği ile 5.00m olarak yeni düzenlenen yolun üzerinde yol genişliği ibaresinin bulunmadığı,

--Teklif plan değişikliğine ait lejand ve gösterimin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen ortak gösterimlere uygun olmadığı,

-Teklife ait plan açıklama raporunda söz konusu plan değişikliğinin hazırlanmasına ilişkin gerekçe ve nedenlerin açıkça ortaya konulmadığı tespit edilmiştir. " denilerek

Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve eki UİP-3016,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık Oluru ve Genelgesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine ve 5747 sayılı yasanın “… Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” şeklindeki 3.maddesinin 3. fıkrasına göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6996 ada 5 ve 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup plan ilke ve kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden meri imar planının muhafazası komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

67 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2217 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Dini Tesis Alanlarına ilişkin UİP-204,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/ 12 /2015 gün ve 2015/12958 -9641 sayılı yazısında;

" İlgi:a) Bakırköy Belediye Başkanlığı' nın 16.10.2015 tarih ve 22380 sayılı yazısı ve eki.

b) Başkanlığımızın 20.8.2004 tarih, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP: İlgi (a) yazı ve eki ile; Bakırköy İlçesi, 08.03.2004 - 23.10.2003 - 18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı ve Tadilatı' nda 525 ada, 5 parsel, 162 ada, 29 parsel, 152 ada, 10 parsel, 174 ada, 2 ve 3 parseller, 936 ada, 462 parsel, 855 ada, 144 parsel, 151 ada, 46 parsel, 132 ada, 2 parsel ve 863 ada, 114 parsel üzerinde yer alan "Dini Tesisler Alanı (Cami)" ibaresi ile 936 ada, 54 parselin bir kısmında yer alan "Dini Tesis Alanı (Kilise)" ibaresinin bulunduğu plan ve lejant paftalarından (Kilise) ve (Cami) ifadelerinin kaldırılmasına ve 08.03.2004 - 23.10.2003 - 18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı ve Tadilatı, 16.09.2007 - 28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve Tadilatı, 17.07.2006 - 28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı ve Tadilatı, 20.04.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama İmar Planı, 14.05.2013 - 13.09.2014 - 12.06.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı ve Tadilatı' na ilişkin plan notu paftalarına "Dini Tesis Alanlarında Cami, Kilise, Havra, Sinagog, Şapel, Mescit ve Cemevi gibi ibadet alanları yer alabilir." şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan ve 11.09.2015 tarih ve 73 sayılı İlçesi Meclis Kararı ile uygun görülen UİP-204,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU: 01.04.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Merkez Ataköy Nazım İmar Planında; 525 ada, 5 parsel, 162 ada, 29 parsel, 152 ada, 10 parsel, 174 ada, 2 ve 3 parseller, 936 ada, 462 parsel, 855 ada, 144 parsel, 151 ada, 46 parsel, 863 ada, 114 parsel "Cami" lejantında, 936 ada, 54 parselin bir kısmı "Kilise" lejantında, 23.10.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatında 132 ada, 2 parsel "Cami" lejantında kalmaktadır.

08.03.2004 - 23.10.2003 - 18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı ve Tadilatı' nda 525 ada, 5 parsel, 162 ada, 29 parsel, 152 ada, 10 parsel, 174 ada, 2 ve 3 parseller, 936 ada, 462 parsel, 855 ada, 144 parsel, 151 ada, 46 parsel, 132 ada, 2 parsel ve 863 ada, 114 parsel üzerinde yer alan "Dini Tesisler Alanı (Cami)" lejantında, 936 ada, 54 parselin bir kısmında yer alan "Dini Tesis Alanı (Kilise)" lejantında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI: 11.09.2015 tarih ve 71 sayılı Karar ile;

"Komisyon Raporu: Bakırköy sınırlarında imar plan notlarında yazılan "Dini Tesis Alanı'nda geçen

"Cami" ve "Kilise" sözcüğünün yanına "Havra, Sinagog, Şapel, Mescit ve Cemevi" ibaresinin eklenmesi" ile ilgili olarak Meclis üyeleri tarafından Belediye Meclisi'ne sunulan 06.02.2015 tarihli önergenin, 06.02.2015 tarih ve 17 sayılı Bakırköy Belediye Meclisi Karan ile uygun görülmüştür. Söz konusu Meclis Kararı'na istinaden; 08.03.2004-18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı-Tadilatı, 14.5.2013-13.9.2014-12.6.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planı/Tadilatı, 20.4.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama İmar Planı, 16.9.2007-28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı/Tadilatı, 17.7.2006-28.11.2012 onanlı Florya Uygulama İmar Planı onama sınırlan içerisinde kalan ibadet alanlarıyla ilgili olarak meri imar planlarına plan notu paftalarına

"Dini Tesis Alanı'nda Cami, Kilise, Havra, Sinagog, Şapel, Mescit ve Cemevi gibi ibadet alanları yer alabilir." ifadesinin eklenmesi, 08.03.2004-18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı-Tadilatında "Dini Tesisler Alanı (Kilise)" lejantının iptal edilerek, "Dini Tesisler Alanı (Cami)"

lejantındaki "(Cami)" ifadesinin kaldırılması ve ayrıca yine 08.3.2004-18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı-Tadilatındaki "Dini Tesisler Alanı (Cami)" ifadesi ile "Dini Tesisler Alanı (Kilise)" ifadesinin bulunduğu plan paftalarında (Kilise) ve (Cami) ifadelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ve Plan Notu tadilatları teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karar: "Dini tesis alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu tadilatı teklifine" dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun 5 Red (Fatma Elmasgül TORUN, Hasan

(15)

KAPTAN, Servet TORAMAN, Işıl İLGİN OKTAY, İbrahim KELEŞ) oya karşın OY ÇOKLUĞU ile kabulüne karar verildi." denilmektedir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü tarafımıza iletilmemiştir.

DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ve eki ile; 11.09.2015 tarih ve 73 sayılı İlçesi Meclis Kararı ile uygun görülen UİP-204,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile Bakırköy İlçesi, 08.03.2004 - 23.10.2003 - 18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı ve Tadilatı' nda 525 ada, 5 parsel, 162 ada, 29 parsel, 152 ada, 10 parsel, 174 ada, 2 ve 3 parseller, 936 ada, 462 parsel, 855 ada, 144 parsel, 151 ada, 46 parsel, 132 ada, 2 parsel ve 863 ada, 114 parsel üzerinde yer alan

"Dini Tesisler Alanı (Cami)" ibaresi ile 936 ada, 54 parselin bir kısmında yer alan "Dini Tesis Alanı (Kilise)"

ibaresinin bulunduğu plan ve lejant paftalarından (Kilise) ve (Cami) ifadelerinin kaldırıldığı ve 08.03.2004 - 23.10.2003 - 18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı ve Tadilatı, 16.09.2007 - 28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve Tadilatı, 17.07.2006 - 28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı ve Tadilatı, 20.04.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama İmar Planı, 14.05.2013 - 13.09.2014 - 12.06.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı ve Tadilatı' na ilişkin plan notu paftalarına

"Dini Tesis Alanlarında Cami, Kilise, Havra, Sinagog, Şapel, Mescit ve Cemevi gibi ibadet alanları yer alabilir." şeklinde plan notu eklendiği ve bahse konu planlara ilişkin lejant paftalarında "Dini Tesisler Alanı (Kilise)" lejantı ve "Dini Tesisler Alanı (Cami)" lejantındaki "Cami" ve "Kilise" ibaresinin iptal edildiği görülmektedir.

Teklife ilişkin alınmış herhangi bir kurum ve kuruluş görüşü bulunmamakta olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' nde yer alan 1/5000 ölçekli plana ilişkin "İbadet Alanı" lejantının 1/1000 ölçekli plana ilişkin açılımında Cami, Mescit, Kilise, Şapel ve Sinagog (Havra) fonksiyonları belirtilmiş, ancak teklife konu diğer fonksiyonlar belirtilmemiştir. Dolayısıyla söz konusu plan değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' nin ilgili hükümlerine ve 01.04.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Merkez Ataköy Nazım İmar Planı - 23.10.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına aykırılık teşkil ettiği görülmektedir. "

denilerek

İlgi (a) yazı eki UİP-204,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İlçesi, Dini Tesis alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup teklif Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırı nitelik taşıdığından ve yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden meri plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(16)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

68 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2241 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 7086 ada, 1-2-3 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 12 /2015 gün ve 9579 sayılı yazısında;

İlgi: a) 17.09.2015 tarih, 2015-3097/11997 sayılı Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ve ekleri 11.09.2015 tarih, 2015/42 sayılı İlçe Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi dosyası.

b) 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP: 17.01.2014-15.11.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Sultanbeyli G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planında E:1.50 yapılanma koşulunda Ticaret+Konut Alanında kalan 7086 ada, 2 ve 3 parsellerin E:0.25 yapılanma koşulunda Akaryakıt İstasyonu Alanında kalan 7086 ada, 1 parsel ile arasındaki fonksiyon ayırım çizgisinin 12.06.2015 t.t.li 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda iptal edilerek 1, 2 ve 3 parsellerin Akaryakıt ve servis İstasyonu Alanına alınmasına yönelik UİP-3897,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 11.09.2015 tarih, 2015/42 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET: İlgi (a) yazı eki plan değişikliği dosyasında ve Başkanlığımız ortak kullanımında olan tapu sorgulama sisteminde yapılan incelemede 7086 ada 1,2,3 parsellerin şahıs mülkiyetinde ve aynı şahsa ait olduğu, 1044.04m² yüzölçümlü 1 parselin 06.06.2013 tarihinde, 321.74 m² yüzölçümlü 2 parselin ve 328.89 m² yüzölçümlü 3 parselin 04.06.2013 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2014 tarihli uydu görüntüsü, sokak panoroması ile halihazır haritalar üzerinde yapılan incelemede; 7086 ada, 1 parsel üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu bulunduğu, 7086 ada, 2 ve 3 parsellerin ise boş olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM: Sultanbeyli İlçesi, 7086 ada, 1, 2, 3 parseller 09.10.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sultanbeyli Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup, 7086 ada, 1 parsel Akaryakıt İstasyonu Alanında, 7086 ada, 2 ve 3 parseller 215 k/ h yoğunlukta Ticaret+Konut Alanında kalmakta iken 09.06.2015 tarih, 890 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile tadilen uygun bulunarak 12.06.2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan 1/5000 ölçekli tadilat planı ile7086 ada 1,2,3, parseller Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına alınmış olup,

“1-Plan değişikliği onama sınırı, Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 7086 ada, 1-2-3 parselleri kapsamaktadır.

2- Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 7086 ada, 1-2-3 parseller “Akaryakıt ve Servis İstasyonu”

Alanıdır.

3- Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 7086 ada, 1-2-3 parseller tevhid edilmeden uygulama yapılamaz.

4-“Akaryakıt ve Servis İstasyonu” Alanında meri imar planı yapılaşma koşulları geçerli olup; E:0.25dir.

Mimari Proje ile ilgili olarak ilgili kurumlardan (İBB İmar Müdürlüğü,İtfaiye Müdürlüğü,Ulaşım Planlama Müdürlüğü) uygun görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

5-İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

6-Planlanan alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

7-Planlama alanında uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri yapılacak ve getirilecek tedbirlere uyulacaktır.

8- Yürürlükteki ilgili (deprem, sığınak, otopark,… vb)tüm yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

9- Açıklanmayan hususlarda, “Meri İmar Planı” ve “Meri İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.”plan notları bulunmaktadır.

17.01.2014-15.11.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Sultanbeyli G-1 Bölgesi Uygulama İmar Planında 7086 ada, 1 parsel E:0.25 yapılanma koşulunda Akaryakıt İstasyonu Alanında, 7086 ada, 2 ve 3 parseller Ticaret+Konut Alanında kalmakta olup, yapılanma koşulları ile ilgili olarak plan notları Uygulama Hükümleri başlığı altında Ticaret+ Konut Alanları ile ilgili olarak;

“II Uygulama hükümleri:

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :