Maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14 maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 33-54)

KOMİSYON RAPORLARI

Kanununun 8. Maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14 maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar ilçesi, Kirazlı mah. 3104 ada, 6 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

72 Tarih:

17.12.2015 Dosya No:

2015/2081 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 10 parsele ilişkin Pin No:UİP-7746,17 işlem numaralı 1/1000 ölçekli UİP değ.teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 24/ 11 /2015 gün ve 2015-12651 -8889 sayılı yazısında;

"İlgi: a)08.10.2015 gün 32042687-310.01.04.01-76942 sayılı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 09.09.2015 gün 2015/110 sayılı İlçe Meclis kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatı dosyası.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 10 parsele ilişkin 13.03.2015 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarına “Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alacak spor tesisleri alanında futbol stadyumu açık ve kapalı otopark alanı, ve ticari birimler yer alacaktır.Ticaret Alanının kullanımı avan proje aşamasında belirlenecektir.Ancak bu oran emsalin %30’unu geçemez.E:2.00 dir. Hmax: serbesttir.Bodrum katlar emsale dahil değildir.Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır.” Şeklindeki plan notunun “Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alan Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanında futbol stadyumu zeminaltı katlı otopark alanı yer alacaktır. Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır” Şeklinde düzenlenmesine ilişkin UİP-7746,17 işlem numaralı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi 09.09.2015 gün 2015/110 sayılı Zeytinburnu Belediyesi Meclis kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

MÜLKİYET

Dosyasında yapılan incelemede; 1617 ada 10 parselin 24.438,28 m² yüzölçümünde 22.01.2014 edinme tarihli Yediküle Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi Vakfı adına kayıtlı olduğu ve parsellerin 5737 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine, Belediye, Özel İdare ve Köy Tüzel Kişiliğine Geçen Taşınmaz Malların Devri sebebi ile edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Halihazır pafta ve 2014 yılı uydu görüntüsünde yapılan incelemede; 1617 ada 10 parselde 2 adet binanın ve spor tesisi alanının bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada 10 parsel sayılı taşınmaz; 23.03.2007 TT’li 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nİ Planında Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları kullanımında yer almakta olup plan notları uygulama hükümleri 17 maddesinde ‘17- Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta, 1617 ada yeni 10 parselde yer alacak ‘Spor Tesisleri Alanı’nda futbol stadyumu, açık ve kapalı otopark alanı ve ticari birimler yer alacaktır. Ticaret alanının kullanımı avan proje aşamasında belirlenecektir. Ancak bu oran emsalin %30’unu geçemez. E=

2.00’dir. Hmax serbesttir. Bodrum katlar emsale dahil değildir. Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır. Zemin oturumu 1/1000 ölçekli plan aşamasında belirlenecektir’ denilmekte iken Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 55303 sayılı yazısı ile 1617 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan notu tadilatı teklifi sunulmuş olup 10.03.2015 tarih 366 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun bulunarak 13.03.2015 tarihinde Belediye Başkanınca onanmıştır.

13.03.2015 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan notu tadilatı ile “17- Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta, 1617 ada yeni 10 parselde yer alan ‘Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı’nda futbol stadyumu, zeminaltı katlı otopark alanı yer alacaktır. Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanmadan uygulama yapılmayacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bahse konu parsel 06.12.2007 TT’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uİ Planında Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları kullanımında yer almakta olup “…Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alacak spor tesisleri alanında futbol stadyumu,açık ve kapalı otopark alanı ve ticari birimler yer alacaktır.Ticaret alanının kullanımı avan proje aşamasında belirlenecektir.Ancak bu oran emsalin % 30 unu

geçemez.E:2,00 dİr.H Max serbesttir.Bodrum katlar emsale dahil değildir.Avan projesi İBB ve İlçe belediye başkanlığınca onanacaktır.”şeklinde plan notu bulunmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

09.09.2015 gün 2015/110 sayılı İlçe Meclis kararında “07/09/2015 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.2015 tarih ve 65352 sayılı teklifi incelendi.

Kazlıçeşme Mahallesi, 394 Pafta, 1617 Ada 10 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının Uygulama Hükümlerine 'Kapalı Açık Semt Spor Alanları -Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta. 1617 ada yeni 10 parselde yer alan Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı'nda futbol stadyumu, zeminaltı katlı otopark alanı yer alacaktır," şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifi Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisin onayına sunulur" şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.

seçim dönemi, 2. toplantı yılı, 09/09/2015 tarihli Eylül ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu, Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.”denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin dosyasında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İGDAŞ, İSKİ Genel Müdürlüğü, görüşleri yer almaktadır.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 09.07.2015 gün 62956595.310.06/132134 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda, teknik müdahalelerin temel-yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1.000 Ölç.U.İ.Planı plan notu tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.07.2015 gün 24272852-310.01.02-385244 sayılı yazısında; 6 maddede belirtilen hususlara uyulması istenilmektedir.

İGDAŞ 13.07.2015 gün 29339913-AYP 030-E:14690 sayılı yazısında; “Söz konusu planlama sınırları içerisinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı tesislerimiz ekli pafta ve CD' de sayısal olarak (.dgn ve .dwg formatında) 3 DERECEED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi çalışmasında mevcut doğalgaz altyapı /üst yapı tesislerimiz etkilenmemesi kaydıyla bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi çelik doğalgaz hatlarımızın halihazır şekliyle alınması ve çelik doğalgaz hatlarına min 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) polietilen doğalgaz hatlarına 1.25m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarına inşaası yapılabilir.”plan notu eklenmelidir.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 10 parsele ilişkin 13.03.2015 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarına “Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alacak spor tesisleri alanında futbol stadyumu açık ve kapalı otopark alanı, ve ticari birimler yer alacaktır.Ticaret Alanının kullanımı avan proje aşamasında belirlenecektir.Ancak bu oran emsalin %30’unu geçemez.E:2.00 dir. Hmax: serbesttir.Bodrum katlar emsale dahil değildir.Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır.” Şeklindeki plan notunun “Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alan Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanında futbol stadyumu zeminaltı katlı otopark alanı yer alacaktır. Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır” Şeklinde düzenlenmesine ilişkin UİP-7746,17 işlem numaralı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi 09.09.2015 gün 2015/110 sayılı Zeytinburnu Belediyesi Meclis kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi incelendiğinde; teklifin İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan paftası üzerine çizildiği, Kapalı Semt Spor Alanları başlığı altında “ Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alacak spor tesisleri alanında futbol stadyumu açık ve kapalı otopark alanı, ve ticari birimler yer alacaktır. Ticaret Alanının kullanımı avan proje aşamasında belirlenecektir. Ancak bu oran emsalin %30’unu geçemez.E:2.00 dir. Hmax: serbesttir. Bodrum katlar emsale dahil değildir.Avan projesi İBB ve İlçe

Belediye Başkanlığınca onanacaktır.” Şeklindeki plan notunun “Kazlıçeşme Mahallesi 394 pafta 1617 ada yeni 10 parselde yer alan Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanında futbol stadyumu zeminaltı katlı otopark alanı yer alacaktır. Avan projesi İBB ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacaktır” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İGDAŞ, İSKİ Genel Müdürlüğü şartlı olumlu görüş verdiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün dosyasında yer almadığı görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif plan paftasında “Tasdik hududu” ifadesinin yer aldığı, görülmüş olup bahse konu lejantın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ortak gösterimlerinde belirtilen “plan değişikliği onama sınırı” olarak düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; İlgilisinin 02.10.2015 gün Pl.12260 sayılı dilekçesi ekinde Zeytinburnu İlçesi 1617 ada 10-11-12-13 parsellerin E:2,75 Hmax:45 m yapılaşma şartlarında Ticaret-Turizm-Konut Alanlarına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin tarafımıza iletildiği, konunun incelenerek 15.10.2015 gün 2015/12260 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğu ve halen Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirme aşamasında olduğu tespit edilmiştir.

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 394 pafta 1617 ada 10 parsel sayılı taşınmaz Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı mülkiyetinde olup İlçe Belediye Başkanlığınca hazırlanan ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin olarak mülkiyet sahibinin muvafakatinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 13.03.2015 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. " denilerek

İlgi (a) yazı ve eki İlçe Meclis Kararı ile UİP-7746,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklif paftası, yazımız ekinde iletilmekte olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık Oluru ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri ile 5747 sayılı yasanın “Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” şeklindeki 3. maddesinin 3. fıkrasına göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu ilçesi, 1617 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C hazırlanan 20.07.2015 t.t.li 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan Tadilatlarına İtiraz KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 24/ 11 /2015 gün ve 2015-11606 -8901 sayılı yazısında;

İlgi: a) 09.04.2013 tarih ve 2013-3826 sayılı Başkanlık Oluru.

b) 13.05.2013 tarih ve 2013-6450 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

c) 11.07.2013 tarih ve 2013-1503 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

d) 02.12.2013 tarih ve 2013-9963 sayılı Dağıtım yazımız.

e) Müdürlüğümüz İmos Sisteminde 27352 ID No ile kayıtlı Askı Tutanağı.

f) 09.06.2014 tarih ve 2014/1236 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

g) 18.07.2014 tarih ve 1113 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

h) 15.08.2014 tarih ve 2014/S-786886-6148-156725 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na hitaplı yazımız.

ı) 29.09.2014 tarih ve 80059122-310.01.04-927674-605-25275 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı yazısı.

i) 09.02.2015 tarih ve 2014/14630 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

j) 13.02.2015 tarih ve 2015-357 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

k) 29.07.2015 tarih ve 2015/2114 sayılı Dağıtım yazımız.

l) 07.09.2015 tarih ve 55153/159991 İBB sayı ile kayıtlı ilgilisinin itiraz dilekçesi.

İTİRAZ:

Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresine Yönelik 12.07.2013 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli NİP-UİP Değişikliğine Yapılan İtiraz Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 357 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 20.07.2015 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresi içerisinde İlgilisinin İlgi l) dilekçesi ile 5 madde halinde itiraz edilmiştir.

MÜLKİYET:

Müdürlüğümüz tapu sorgulama programında;

7488 ada 6 parsel, 17.12.1998 yevmiye tarihli ve 2577.66 m2 yüzölçümlü olup Aziz Bayraktar (1719/2400) ve Maliye Hazinesine hisseli olarak kayıtlı olduğu,

7488 ada 9 parsel, 29.9.2009 yevmiye tarihli, 4897.70 m2 yüzölçümlü olup Demport İnşaat ve Gayrimenkul Ekspertiz Hizmetleri ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Ltd. Şti adına kayıtlı olduğu,

7488 ada 2 parsel, 8508.18 m2 yüzölçümlü olup bir kısmının (103/2400) 11.09.1996 tarihli Maliye Hazinesi ve 02.11.2011 tarihi ile Ahmet Altunkum adına hisseli olarak kayıtlı olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Müdürlüğümüzde mevcut bilgilerden yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu parseller üzerinde muhtelif yapıların bulunduğu görülmüş olup 7488 ada 9 parselde kat mülkiyeti tesisli işyeri binasının olduğu, 7488 ada 6 parselde Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesinin bulunduğu, 7488 ada 2 parselin çoğunlukla boş olmakla birlikte tek katlı depolamaya yönelik yapıların olduğu tespit edilmiştir.

MERİ PLAN DURUMU:

13.02.2015 tarih ve 357 sayılı İBB Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan itiraza yönelik 20.07.2015 t.t'li Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresine ait 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliğinin, 7488 ada 6 ve 9 parseller ile 2 parselin bir kısmını kapsadığı, 7488 ada 6 parsel Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında ve bir kısmı Park Alanı’nda, 7488 ada 9 parsel (T+K) Ticaret+Konut Alanında ve bir kısmı Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında, 7488 ada 2 parselin plan onama sınırı içinde kalan kısmı Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, (T+K) Ticaret+Konut Alanı ve bir kısmı Dere İşletme Bandında yer aldığı görülmektedir.

20.07.2015 t.t'li Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresine ait 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliğinin 7488 ada 6 ve 9 parseller ile 2 parselin bir kısmı, 1162 parselin bir kısmı, 6591 ada 14 parselin bir kısmı ve tescil dışı alanı kapsadığı, 7488 ada 6 parsel Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında ve bir kısmı Park Alanı’nda, 7488 ada 9 parsel (T+K) Ticaret+Konut Alanında ve bir kısmı Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında, 7488 ada 2 parselin plan onama sınırı içinde kalan kısmı Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı,

(T+K) Ticaret+Konut Alanı ve bir kısmı 10 mt.lik Yol Alanında, 1162 parselin plan onama sınırı içinde kalan kısmı Park Alanı ve Dere İşletme Bandında, 6591 ada 14 parselin plan onama sınırı içinde kalan kısmı ile tescil dışı alanın 10 mt.lik Yol Alanında yer aldığı görülmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) Başkanlık Oluru ile İSKİ Genel Müdürlüğünün 15.03.2013 gün, 132499 sayılı yazısı ekinde iletilen ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nin 6.9.g maddesinde 24.01.2013 tarihli yapılan değişiklik kapsamında plan revizyonu gerektiren İstanbul genelindeki derelere yönelik olarak Çevre Plan Kararları, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri doğrultusunda l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması amacı ile plan yapım çalışmalarına başlanmıştır.

İlgi (b) yazımızla Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresine ait 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 12.07.2013 tarihinde onanmıştır.

İlgi (d) yazı ile ilgili kurumlara söz konusu plan dağıtımı yapılmış olup İlgi (e) askı tutanağında belirtildiği üzere 16.12.2013 tarihi mesai başlangıcında askıya çıkartılıp, 14.01.2014 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.

Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresine ait 12.07.2013 t.t.li 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 7488 ada 6-9 parselleri de kapsayan 140 adet itiraz ilgi (f) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, “…7488 ada, 6,9 nolu parseller ve çevresi için ilçe belediyesinden görüş alındıktan sonra değerlendirme yapılması, 1/1000 ölçekli plana ait 3 nolu plan notuna “ imar hakkı transferi 15.02.2010 onanlı planın onama sınırı içindeki parsellerde kullanılabilir.”ibaresinin , 6 nolu plan notuna ise “ Daha önceden imar uygulaması görmüş parsellerde bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40’ı aşması halinde kamuya terklerin bedelsiz yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin uygulamadan önceki alanının %60’ı üzerinden yapılır.” İbaresinin eklenmesi, 8 nolu plan notuna “400 m² ve üzeri parsellerde “ ibaresinin “400-750 m² arası parsellerde “ olarak düzeltilmesi, bunun dışında kalan konularda meri plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (g) meclis kararı alınmıştır.

İlgi (h) yazımız ile, ilgi (g) meclis kararı gereği 7488 ada, 6,9 nolu parseller ve çevresine ilişkin ilçe belediyesinden görüş talep edilmiş olup konuya ilişkin Sancaktepe Belediye Başkanlığının görüş yazısı ve eki bilgi paftası ilgi (ı) yazı ile iletilmiştir.

İlgi (g) meclis kararı gereği istenen ve Sancaktepe Belediye Başkanlığının İlgi ı) yazısı ile iletilen görüş ve bilgi paftası;

“…İlgi (ı) yazı eki bilgi paftasında yapılan düzenleme kısmen de olsa Uygulama İmar Planı açısından 1162 parsel, 6591 ada 14 parsel, fonksiyon kararları ve bu yönüyle Nazım İmar Planı açısından 7488 ada 2, 9 ve 6 parselleri içermektedir.

İlgi (ı) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın yazısı eki bilgi paftası, 1/1000 Uygulama İmar Planı ölçeğinde hazırlanmış olup yapılan düzenlemenin meri Nazım İmar Planı kararları açısından oluşturduğu değişikliklere yönelik bir bilgi paftası düzenlenmemiştir.

7488 ada 6 ve 9 parseller ve çevresine ilişkin, ilgi (c) meclis kararındaki “…7488 ada, 6,9 nolu parseller ve çevresi için ilçe belediyesinden görüş alındıktan sonra değerlendirme yapılması…” şeklindeki ifade doğrultusunda Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 29.09.2014 tarih, 80059122-310.01.04-927674-605-25275 sayılı yazısı eki bilgi paftası incelendiğinde; 7488 ada 6 ve 9 parsellerin orman alanı komşuluğunca devam eden 10 metrelik yol aksının kaldırıldığı, 7488 ada 14 parselin köşe noktasından başlamak üzere 7488 ada 2 parsele uzanan yeni bir çıkmaz sokak şeklinde yol aksının oluşturulduğu 12.07.2013 t.t.’li planda 7488 ada 2, 6 ve 9 parsellerin bir kısmında planlanmış olan BHA ve güneyindeki park alanının iptal edildiği, iptal edilen BHA fonksiyonunun büyültülerek Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlandığı ancak bu değişiklik ile kamusal donatı alanının azaltıldığı ve 7488 ada 2 ve 9 parsellerdeki meri planla belirlenmiş T+K fonksiyonlarının büyütülerek planlandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan düzenleme park alanı donatısını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, içeriktedir.” şeklindeki değerlendirmemiz ile birlikte İlgi i) Başkanlık Makamı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (j) kararı ile Sancaktepe Belediye Başkanlığının 29.09.2014 tarih 25275 sayılı yazısı ekinde sunulan bilgi paftası doğrultusunda planlarda düzenleme yapılması uygun bulunmuş olup 13.02.2015 tarih ve 357 sayılı İBB Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan Sancaktepe İlçesi, 7488 ada 6 ve 9 parseller ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 20.07.2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

İlgi k) yazı ile ilgili kurumlara söz konusu plan değişikliklerinin dağıtımı yapılmış olup itiraza konu edilen plan değişiklikleri 07.08.2015 – 07.09.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

Söz konusu plan değişikliklerine, askı süresi içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dr.

Hakkı Sağlam tarafından İlgi l) dilekçe ile 5 madde halinde itiraz edilmektedir.

İlgilisinin İlgi l) itiraz dilekçesinde;

“İstanbul Sancaktepe ilçesi Paşaköy Deresi ve kolları ile yakın çevresine 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 20.07.2015 t.t. Nazım ve uygulama İmar Planı tadilatları teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen 7.8.2015 tarihinde İBB askıya çıkarılan 29504 dosya numaralı imar planı tadilatına aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı itiraz etmekteyim.

1- Bu durum açık olarak üst plan olan 1/100.000 ÇDP aykırıdır.

2- Plan tadilatı; kamu yararı taşımamakta, gibi kamuya zarar vermekte emsal artışı nedeniyle donatı azaltıcı niteliktedir.

3- Plan tadilatı yoğunluk artırıcı, plan bütünlüğünü bozucu, emsal teşkil edici ve trafik yoğunluğunu

3- Plan tadilatı yoğunluk artırıcı, plan bütünlüğünü bozucu, emsal teşkil edici ve trafik yoğunluğunu

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 33-54)