AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/ /11/2013)

Tam metin

(1)

1/39

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20/12/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2013-30/11/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- MEVZUAT ... 10

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR ... 10

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ... 10

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER ... 10

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER ... 10

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 10

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 10

2.1.1- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ... 10

2.1.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 10

2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 11

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ... 11

2.2.2- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ... 11

2.2.3- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ... 11

2.2.4- Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Önerisi Ġçeren Tasarı ... 11

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN ... 11

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 11

3.1.1- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı ... 11

3.1.2- UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ... 11

3.1.3- DanıĢtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ... 11

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 12

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 12

4- GÖRÜġE SUNULAN ... 12

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 12

4.1.1- ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 12

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 12

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 12

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN ... 12

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI ... 12

(2)

2/39

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR ... 12

7- DĠĞER FAALĠYETLER ... 12

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 12

7.1.1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğünde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Ġçtüzük Teklifi Hakkındaki Toplantı ... 12

7.1.2- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı ... 12

7.1.3- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢların TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı .. 13

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 13

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 13

7.3.1-Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi Konulu Toplantı ... 13

7.3.2- MATRA Projesi Konulu Konferans ... 13

7.3.3- AĠHM‟in “X” (24626/09) Kararı Konulu Toplantı ... 13

7.3.4- Güvenlik ve Gündeme ĠliĢkin Değerlendirme Konulu Toplantı ... 13

7.3.5- V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu ... 13

7.3.6- Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu Konulu Toplantı ... 13

7.3.7- ÇatıĢma Sonrası Sivil Kapasitenin GeliĢtirilmesi Konulu Toplantı ... 14

7.3.8- I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Konulu Toplantı ... 14

7.3.9- Ġdari Yargı Reformu Konulu Komisyon Toplantısı ... 14

7.3.10- Yüksek Seçim Kurulunun KuruluĢu ve TeĢkilatı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Konulu Toplantı ... 14

7.3.11- ÇatıĢma Sonrası Sivil Kapasitenin GeliĢtirilmesi Konulu Toplantı ... 14

7.3.12- OECD Ticari ĠĢlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvetin Önlenmesi SözleĢmesinin Ülkemizdeki Uygulaması Konulu Toplantı ... 14

7.3.13- Tanık Koruma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Konulu ÇalıĢtay ... 14

7.3.14- Türkiyede Ġfade ve Basın Özgürlüğü Projesi Konulu Toplantı ... 14

7.3.15- Kadına Yönelik ġiddet Konulu Seminer ... 15

7.3.16- Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Uygulamada YaĢanan Sorunlar Konulu ÇalıĢtay ... 15

7.3.17- Ġstihdam Teknik Komitesinin Üye Kurum ve KuruluĢlarının Katılımıyla Bir Alt ÇalıĢma Grubu OluĢturulması ve 2013-2014 Dönemi Eylem Planı ÇalıĢma Programı Çerçevesinde Gerekli ÇalıĢmaların Yapılması Konulu Toplantı ... 15

7.3.18- Değer Tespit Komisyonunun Yetki, Görev ve ÇalıĢma Usulleri ile Ġlgili Bakanlığımız GörüĢünün Uygulanması Konulu Toplantı ... 15

7.3.19- Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ailelerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla BaĢ Etmelerini Sağlamak ve Aile DanıĢmanlık Hizmetlerinden BoĢanma Süreci DanıĢmanlığının Değerlendirilmesi Konulu ÇalıĢtay ... 15

7.3.20- Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ailelerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla BaĢ Etmelerini Sağlamak ve Aile DanıĢmanlık Hizmetlerinden BoĢanma Süreci DanıĢmanlığının Değerlendirilmesi ÇalıĢtay ... 15

7.3.21- Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli DönüĢüm Programları Konulu Toplantı ... 15

7.3.22- Fransız Hukuk Sisteminde ĠĢ Yargılaması ile ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin UyuĢmazlıkların Çözüm Yöntemlerini ve Yargılama Sistemleri Konulu ÇalıĢma Ziyareti ... 16

7.3.23- DıĢ Yardım Kanunu Tasarısı Konulu Toplantı ... 16

7.3.24- YOĠKK Yönlendirme Teknik Komitesi Toplantısı... 16

7.3.25- Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı ... 16

7.3.26- Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki ĠliĢkilerin Güçlendirilmesi Projesi Konulu Toplantı ... 16

(3)

3/39

7.3.27- Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Konulu Toplantı ... 16

7.3.28- Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi Konulu Toplantı ... 16

7.3.29- Ġfade Özgürlüğü Bağlamında Sosyal Medya ve Sınırları Konulu Seminer ... 16

7.3.30- Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢmeye Ek Ġhtiyari Protokol Konulu Toplantı ... 16

7.3.31- Ülkemizde Çocuk Ġstismarı ile Mücadelede Yapılan ÇalıĢmalar Konulu Toplantı ... 17

7.3.32- 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü ÇalıĢtayı ... 17

7.3.33- 12. Merkezi Koordinasyon Kurulu Konulu Toplantı ... 17

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 17

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR ... 17

7.5.1- Ġstanbul SözleĢmesinin 3. Yılında Kadının Ġnsan Haklarındaki GeliĢmeler Konulu Uluslararası Toplantı ... 17

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER ... 17

7.7- ĠġLEM YAPILAN BĠLGĠ EDĠNME TALEPLERĠ ... 17

8- SORU ÖNERGELERĠ ... 17

8.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 17

8.1.1- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Siirt Belediye BaĢkan Yardımcısının 13 ve 17 YaĢlarındaki Ġki Çocukla Ġlgili Taciz Olayı ve 2002-2013 Tarihleri Arasındaki Taciz ve Tecavüzlere ĠliĢkin Ġstatistikler Hakkındaki Soru Önergesi ... 17

8.1.2- Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Cezaevlerindeki ĠĢkence Ġddiaları ve Yakalanan Firari Mahkumların YerleĢtirildikleri Cezaevi Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

8.1.3- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Tutuklu ve Hükümlü Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

8.1.4- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Cezaevlerinde Bazı Televizyon Kanallarının Yasaklandığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

8.1.5- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığımıza Ait Gayrimenkuller ve Bunların SatıĢ ve Kiralama ĠĢlemleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

8.1.6- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın Mustafa Balbay'ın Bilgisayarının Ġade Edilmemesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

8.1.7- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Bazı Milletvekilleri Hakkında Anayasanın 83. Maddesinin Uygulanması Gerektiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 18

8.1.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın 2002 Yılından Ġtibaren Haklarında Dava Açılmasına Ġzin Verilen Avukat, Hakim ve Savcı Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.9- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasındaki Mülki Ġdare Amirleri Hakkındaki SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.10- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın 2005 Yılından Ġtibaren TCK 'nun 94 ve 95. Maddeleri Uyarınca Haklarında SoruĢturma Yürütülen Kolluk Görevlileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.11- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Kütahya'daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulanması Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.12- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Bakanlık ve Bağlı, Ġlgili ya da ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlarca Yapılan Harcamalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.13- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy‟un Erzurum H Tipi Cezaevindeki Burhan Kartal Ġsimli Hükümlünün Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.14- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Siyası Suçlular Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.15- ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan‟ın Erken YaĢta Evlilikler Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

8.1.16- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Adalet Bakanlığına Ait Arsa ve Araziler ve Bunların SatıĢ ve Kiralama ĠĢlemleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

(4)

4/39 8.1.17- Ġzmir Milletvekili Rıza Türkmen‟in Kadınların Kızlık Soyadlarını Kullanabilmeleri ve Anayasa'nın 90. Maddesi ile AĠHS'nin 46. Maddesinden Doğan Yükümlülükler Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 8.1.18- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner‟in Son 5 yıl Ġçerisinde 1353 Sayılı Yasaya Muhalefetten

Hapis Cezasına Çarptırılan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi... 20 8.1.19- bulunan Ġstanbul Milletvekili Mehmet ġeker‟in Gezi Parkı Eylemleri Sırasında Gözaltına

Alınan ve Tutuklanan VatandaĢların Ġllere Göre Dağılımı ile Hala Tutuklu Bulunanların Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 8.1.20- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Suriye'den Kaçırıldıktan Sonra Öldürülen

Ortodoks ve Süryani Metropolitlerinin Katili Üç KiĢinin Türkiye'de Yakalanıp Ülkelerine Ġade Edildikleri Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 8.1.21- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın 2002-2012 Dönemlerinde Seçmen, Basılan Oy Pusulası

Sayısı ve Parmak Boyası DıĢında Güvenlik Tedbiri Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi .... 21 8.1.22- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun Reyhanlıda Bombalı Saldırıyı Yapan 9

KiĢinin Kimler Olduğu ve Son Hukuki Durumları Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.23- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun Adana Seyhan Ġlçesi'nde BaĢbakan'ın

Billboardlarda Bulunan AfiĢini Yırttıkları Gerekçesiyle Üç Çocuğun Gözaltına Alındıktan Sonra Adliyeye Sevk Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.24- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 2003-2013 Yılları Arasında Kaç KiĢiye Ġfade

Özgürlüğü Kapsamında SoruĢturma Açıldığı, SoruĢturma Neticesinde Kaç KiĢinin Ceza ve Para Cezası Aldığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.25- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Bingöl M Tipi Cezaevinden 18 PKK'lı Mahkumun Firar

Etmesinden Sonra Cezaevinde Toplu Cezalandırma Uygulandığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.26- Ġzmir Milletvekili Oğuz Oyan‟ın ÇeĢitli Dernekler Vasıtasıyla Suriye'deki Ġç SavaĢa

Gönderilen Türk VatandaĢlarının Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.27- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun Gezi Protestoları Sonrasında Yürütülen

Hazırlık SoruĢturmasının Fotokopisinin AKP Ġstanbul Ġl BaĢkanlığı Vekiline Verildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.28- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın 2008'den Günümüze Kadar ĠĢlenen Kadın

Cinayetleri, Yıllara Göre Dağılımı, Açılan Dava Sayısı ve Sonuçları Hakkındaki Soru Önergesi 22 8.1.29- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Bingöl M Tipi Cezaevinden 18 PKK'lının Firarı

Sonrasında Siyasi Mahkumların ve Ġnfaz Koruma Memurlarının Yerlerinin DeğiĢtirildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.30- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın 2007 Yılında Malatya ġehir Mezarlığındaki Bir Anma

Töreninde Slogan Attıkları ve Jandarmaya Direnmeleri Nedeniyle Verilen Cezalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.31- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevindeki 3

Çocuk Mahkumun Hastaneye Sevki Sırasında Çıplak Aramaya ve Dayağa Maruz Kaldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.32- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Ankara Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki Üç

Çocuk Mahkumun Hastaneye Sevki Sırasında Çıplak Aramaya ve Dayağa Maruz Kaldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.33- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk‟ün Taksim Gezi Parkı Protestoları Kapsamında

Gözaltına Alınan Göstericileri Serbest Bırakan Hakim ve Savcıların Adalet Bakanlığı Tarafından FiĢlendikleri Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.34- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk‟ün Taksim Gezi Parkı Protestoları Kapsamında

Gözaltına Alınan KiĢi Sayısı ile Tutuklanan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.35- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın AKP Ġstanbul Ġl BaĢkanlığının, Gezi Parkı Olayları

Nedeniyle BaĢlatılan SoruĢturmaya Müdahillik Talebinde Bulunduğu Ġddiası ile Hazırlık SoruĢturmasından Fotokopi Alındığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.36- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın Metris R Tipi Cezaevindeki Bir Hükümlünün Sağlık

Durumunun KötüleĢmesi ile Cezaevlerinde Hayatını Kaybeden Hükümlü ve Tutuklular Hakkındaki Soru Önergesi ... 23

(5)

5/39 8.1.37- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 2012-2013 Yılları Arasında Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢtırılan TaĢeron ĠĢçi Sayısı ile Ödeme Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.38- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Ülkemizdeki Cezaevi Sayısı, Kapasiteleri, ĠnĢası

Devam Eden Cezaevi Sayısı, Mevcut Personel, Hükümlü ve Tutuklu Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.39- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Gezi Protestoları Sonrasında Açılan Dava Sayısı

ile Haklarında Dava Açılan Siyasetçi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.40- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan

Personelden Gezi Parkı Protestolarına Katıldıkları Ġçin Haklarında SoruĢturma Açılan Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.41- Samsun Milletvekili Cemal ġimĢek‟in BaĢbakan ve Bakanların Katıldığı Törenleri

Düzenleyen Organizasyon ġirketleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.42- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlü KiĢi Sayısı

ile 2002 Öncesi ve Sonrası Ġcra Dairesi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.43- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlıkların Yerli,

Yabancı Firmalarla ve Konsorsiyumlarla Yaptığı AnlaĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi... 24 8.1.44- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Yozgat Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.45- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Van Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.46- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında UĢak Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.47- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Tunceli Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.48- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Trabzon Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.49- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Tokat Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.50- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Tekirdağ Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.51- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında ġanlıurfa Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.52- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Sivas Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.53- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Sinop Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.54- bulunan Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Aksaray Ġl

Ġnsan Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.55- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Ardahan Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 26

(6)

6/39 8.1.56- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Bartın Ġl Ġnsan Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.57- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Batman Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.58- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Bayburt Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.59- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Düzce Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.60- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Iğdır Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.61- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Karabük Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.62- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 yılları arasında Karaman Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.63- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Kilis Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.64- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Kırıkkale Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.65- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Osmaniye Ġl

Ġnsan Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.66- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında ġırnak Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.67- Ġstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Yalova Ġl Ġnsan

Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.68- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Zonguldak Ġl

Ġnsan Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.69- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün Kırıkkale Cezaevinde Yapıldığı Ġddia Edilen Hak

Ġhlalleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.70- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Biber Gazıyla Hayatını Kaybeden Çayan Birben‟in

Davası Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.71- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın Bakanlığımıza Bağlı Kaç Adet R Tipi Cezaevi

Bulunduğu, Bu Cezaevlerinin Kaç Yataklı Olduğu, Toplamda Kaç Tutuklu ve Hükümlü Bulunduğu ve Bu Cezaevi Bünyesinde ÇalıĢan Doktor ve Personel Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.72- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 2002 Yılından Bu Yana BaĢka Yer

Mahkemesine Nakledilen Davalar ve Kaç Tanesinde Sanık Olarak Kamu Görevlilerinin Yargılandığına ve Ne Ceza Aldıkları Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.73- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2000-2013 Yılları Arasında ZamanaĢımına Uğrayan

Dava ve Faili Meçhul Davaların Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.74- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın MuĢ E Tipi Cezaevindeki Yönetimin ÇeĢitli

Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 30

(7)

7/39 8.1.75- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Cezaevlerinde Özellikle Kadın Mahkumların Tüm

Yasam Alanlarının Kamera ile Gözetim Altına Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.76- Ġzmir Milletvekili Musa Çam‟ın Kasım 2013 Ġtibarıyla Cezaevlerindeki Çocuk Sahibi

Tutuklu ve Hükümlü Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.77- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu Hakkındaki

Soru Önergesi ... 30 8.1.78- Van Milletvekili Nazmi Gür‟ün Van F Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak

Ġhlalleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.79- ġanlıurfa Milletvekili Ġbrahim Binici‟nin 5275 Sayılı Kanuna Dayanarak Hazırlanan

Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü Veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret Ġzinlerine Dair Yönetmelik Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.80- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında Yıllara Göre Koruma

Altına Alınan Kadın Sayısı, Kadın Cinayetleri Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002- 2013 Yılları Arasında Yıllara Göre Koruma Altına Alınan Kadın Sayısı, Kadın Cinayetleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.81- Tunceli Milletvekili Hüseyin Malatya Cezaevindeki Açlık Grevi ve Mahkumlara

Uygulandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.82- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında Yıllara Göre Zihinsel

ve Bedensel Engellilere Tecavüz Ettikleri Gerekçesi ile Dava Açılan KiĢiler, Bu KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler ve Aldıkları Cezalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.83- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Hasta Hükümlü Necdet Bozkurt 'a Uygulandığı

Ġddia Edilen Keyfi Tutumlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.84- Iğdır Milletvekili Pervin MuĢ E Tipi Cezaevinde Meydana Geldiği Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri

ve Sonrasında Meydana Gelen Ġsyan Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.85- Ankara Milletvekili Levent Gök‟ün Son 12 Ay Ġçerisinde Ġflas BaĢvurusunda Bulunan ġirket

Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.86- Ġstanbul Milletvekili Levent Tüzel‟in Ġstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesinde Halka KarĢı

Yapılan Silahlı Saldırılar ve Hayatını Kaybeden Hasan Ferit Gedik'in Ölümüne ĠliĢkin Yargı Süreci Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.87- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin Kadın Cinayetlerine Ait Ġstatistik Verilerde ĠçiĢleri

Bakanlığı Ġle Adalet Bakanlığı Arasında Fark Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.88- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2002-2013 Yılları Arasındaki Cinsel Taciz

Olayları Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.89- Ġstanbul Milletvekili Melda Onur‟un Aile Ġçi ġiddet, Kadına ġiddet, Töre ve Namus

Cinayetleri, Kan Davası, Faili Meçhul Cinayetler v.b. Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.90- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu‟nun ġebinkarahisar Adliyesinde Görevli Bir

Cumhuriyet Savcısının Öldürülmesi Olayı Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.91- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Yasa DıĢı Dinleme Faaliyetlerine ve Alınan Önlemler

Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.92- Ġstanbul Milletvekili Oktay EkĢi‟nin Kadın Cinayetlerine Ait Ġstatistik Verilerde ĠçiĢleri

Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Fark Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.93- Ġstanbul Milletvekili Oktay EkĢi‟nin SEÇSĠS Hakkındaki Bir Soru Önergesine Verilen

Cevap Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.94- Ġzmir Milletvekili Hülya Güven‟in Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel BaĢvurunun

Süresi Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.95- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında Sigara Kaçakçılığı

Suçlaması ile Adalet Önüne Çıkarılan KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.96- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Cezaevlerindeki Engelli LGBT, YaĢlı ve Yabancı

Uyruklu Mahkumların Sorunları Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.97- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟nın Son BeĢ Yılda ZamanaĢımına Uğrayan Davalar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 33

(8)

8/39 8.1.98- Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IĢık‟ın 2002-2013 Yılları Arasında El Konulan Kaçak

Hayvanlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.99- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün Bakanlığa Ait Lojman ve Sosyal Tesisler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 34 8.1.100- Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Bazı Tutuklu ve Hükümlülerle GörüĢme Taleplerinin

Reddedilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.101- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün Yüksek Güvenlikli Hapishanelerde Kamera

Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.102- Ġstanbul Milletvekili Celal Adan‟ın Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan Güvenlik

Görevlilerine Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.103- Ġstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel‟in Hasta Tutukluların Tedavilerinde YaĢanan

Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.104- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasında Telefon Yolu Ġle

Dolandırıcılık Sebebiyle Hakkında ĠĢlem Yapılan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.105- Ġstanbul Milletvekili Celal Adan‟ın 2013 Yılında Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilen

Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.1.106- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün Bakanlık Tarafından Satın Alınan ve Kiralanan TaĢıtlara

Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.107- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın 2013 Yılında Terörle Mücadele Kapsamında Özellikle

"TaĢ Atan Çocuklar" ve "Pozantı" Vakalarıyla Tutuklanan Çocuklar Hakkındaki Soru Önergesi 35 8.1.108- Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Milletvekili Özdal Üçer'in Bakanlık Makamına Van

Cezaevinde BaĢlayan Açlık Grevine BaĢlayan Mahkumlarla GörüĢebilmek Ġçin Yaptığı BaĢvuru Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.109- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin ġanlıurfada Öldürülen Gülsüm Çelik'in Ölümü

Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.110- Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Bingöl M Tipi Cezaevinden Firar Eden KiĢilerin

Yakalandıktan Sonra Kaldıkları Cezaevinde Hak Ġhlalleri YaĢadıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.111- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata„Nın Cezaevlerindeki Kanser Hastalarının Sayısı,

Kamera Uygulaması ve YaĢanan Hak Ġhlalleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.1.112- Konya Milletvekili Atilla Kart‟ın Hükümlü Faruk Kalkavan Ġle Ġlgili Cezanın Ġnfazının ve

Denetimli Serbestliğin Hangi Durumda Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 36

8.2.1- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın 2009-2013 Yılları Arasında Bursa Ġli Ġçin BaĢlatılan ve BaĢlatılması DüĢünülen Projeler ve Bu Projeler Ġçin Bütçeden Ayrılan Kaynak Miktarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.2- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Erzincan'ın Ġliç Ġlçesinde 11 Yıl Önce BaĢlatılan Altın

Arama ĠĢlemleri ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları ve Akıbetleri ile Bu Davalara Atanan BilirkiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.3- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Hasta Mahkum Sürmiye TaĢ ve Diğer Bütün Hasta

Mahkumlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.4- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu‟nun Giresin Ġlinde 2002-2013 Yılları Ġtibariyle

Ġcra Dairelerindeki Dosya Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.5- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt‟ün Adalet Bakanlığında ÇalıĢan Malul ve Gazilere Tanınan

Haklara ĠliĢkin Soru Önergesi ... 36 8.2.6- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün Cezaevlerinde Uygulandığı Ġddia Edilen Kısıtlamalar

ile Cezaevlerindeki Açlık Grevleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.7- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Sayıları ile

Cinsiyet, Doğum Yerine Göre Dağılımları Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.8- Niğde Milletvekili Doğan ġafak‟ın 2. ve.3. Yargı Paketleri Arasındaki ÇeliĢkilere ve

Denetimli Serbestlik Uygulaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 37

(9)

9/39 8.2.9- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen‟in Denetimli Serbestlik Uygulamasının BaĢlaması ve

Cezaevlerindeki Tahliyeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 9- GENEL KURUL SORULARI ... 37 10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA

GRUPLARI TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLANTI CETVELĠ ... 37

(10)

10 / 39

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20/12/2013

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/11/2013-30/11/2013)

1- MEVZUAT

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR

Kasım ayı içerisinde kabul edilen kanun bulunmamaktadır.

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Kasım ayı içerisinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname bulunmamaktadır.

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER

Kasım ayı içerisinde yayımlanan tüzük bulunmamaktadır.

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER

Kasım ayı içerisinde yayımlanan yönetmelik bulunmamaktadır.

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1.1- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluĢturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde gönderileceği ve yükümlülüklere iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesine iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.1.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine iliĢkin esas ve usûllerin düzenlenmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 26/07/2010) (TBMM:

27/12/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

(11)

11 / 39 2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî iĢletme ve Ģirketler, bankalar, sigorta Ģirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî iliĢkide bulunan müĢterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve müĢteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 12/07/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 01/02/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi:

21/10/2011)

2.2.2- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler doğrultusunda, infaz sisteminin temelini oluĢturan ceza infaz kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaĢ bir anlayıĢ içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın günün Ģartlarına uygun hale getirilmesi çalıĢmaları kapsamında, ceza infaz kurumları dıĢ güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devrine iliĢkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

14/12/2007-23/09/2011) (TBMM: 06/05/2008)

2.2.3- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleĢtirilmesi ve Ġstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk Tarihi: 01/03/2011) (İşlemin Devamı Talep Tarihi: 15/09/2011) (TBMM: 25/03/2013)

2.2.4- Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Önerisi Ġçeren Tasarı

Tasarıyla; Türkiye ve dünyadaki değiĢme ve geliĢmeleri izleyerek, anayasa hukuku ve insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda bilimsel araĢtırmalar yapmak, yaptırmak, bu araĢtırmalar ıĢığında, eğitim çalıĢmaları yürütmek veya yapılan eğitim çalıĢmalarına destek olmak, Anayasa Mahkemesinin daha etkin ve verimli Ģekilde hizmet vermesi için her türlü desteği sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk Tarihi: :09.10.2012) (TBMM: TBMM: 25/03/2013)

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

3.1.1- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağı ile kiĢisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla idarî bir yapının oluĢturulması ile bireylerin Ģahsiyet haklarının himayesine iliĢkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 02/06/2004) (Yenileme Tarihi: 28/07/2006-03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.2- UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarıyla; Ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde UyuĢmazlık Mahkemelerinin daha hızlı ve verimli çalıĢması amaçlanmaktadır.

3.1.3- DanıĢtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarıyla; “DanıĢtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla 29 Kasım 2013 tarihinde BaĢbakanlığa, 03 Aralık 2013 tarihinde ise Türkiye

(12)

12 / 39 Büyük Millet Meclisine sevk edilmiĢtir. Yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 17 maddedir, 2575 sayılı DanıĢtay Kanunu, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunda değiĢiklik öngörmektedir. (Sevk Tarihi: 29/11/2013)

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Kasım ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen tüzük taslağı bulunmamaktadır.

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Kasım ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

4- GÖRÜġE SUNULAN

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

4.1.1- ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Ceza mevzuatında ortaya çıkan bir takım sorunların ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bazı iptal kararlarının doğuracağı boĢluğun giderilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.

(Görş.Gön. Tarihi:11/11/2013) 4.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Kasım ayı içinde görüĢe sunulan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Kasım ayı içinde görüĢe sunulan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI

Kasım ayı içinde Genel Müdürlüğümüzce üzerinde çalıĢılan kanun tasarısı taslağı bulunmamaktadır.

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR

Kasım ayı içinde çalıĢma yapılması plânlanan konular bulunmamaktadır.

7- DĠĞER FAALĠYETLER

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR

7.1.1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğünde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Ġçtüzük Teklifi Hakkındaki Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu koordinatörlüğünde 07/11/2013 tarihinde Anayasa Komisyonu salonunda gerçekleĢtirilen “Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğünde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Ġçtüzük Teklifi” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıĢtır.

7.1.2- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu koordinatörlüğünde 13/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı” taslağı konulu

(13)

13 / 39 toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan, Tetkik Hâkimleri Bahattin Yurt ve Erdem Doğan katılmıĢlardır.

7.1.3- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢların TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu koordinatörlüğünde 21/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢların TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Metin Çokmutlu katılmıĢtır.

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR

Kasım ayı içinde Genel müdürlüğümüzde gerçekleĢtirilen toplantı bulunmamaktadır.

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR

7.3.1-Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 06- 08/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi” kapsamında yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Hacı Sarıgüzel ve Süleyman Kuyumcu katılmıĢlardır.

7.3.2- MATRA Projesi Konulu Konferans

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı koordinatörlüğünde 06-07/11/2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “MATRA Projesi/Konferans”a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

7.3.3- AĠHM‟in “X” (24626/09) Kararı Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 07/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “AĠHM‟in “X” (24626/09) Kararı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hamid Köse katılmıĢtır.

7.3.4- Güvenlik ve Gündeme ĠliĢkin Değerlendirme Konulu Toplantı

ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 01/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Güvenlik ve Gündeme ĠliĢkin Değerlendirme” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Mehmet Ökmen katılmıĢtır.

7.3.5- V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 01-03/11/

2013 tarihlerinde Antalya-Belek‟te gerçekleĢtirilen “V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyum”a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıĢtır

7.3.6- Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu Konulu Toplantı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 13/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Türkiye-AB Karma Parlamentosu Komisyonu” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcıları Dr. Yusuf Solmaz Balo ve Dr. Ekrem Çetintürk katılmıĢlardır.

(14)

14 / 39 7.3.7- ÇatıĢma Sonrası Sivil Kapasitenin GeliĢtirilmesi Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 11/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “ÇatıĢma Sonrası Sivil Kapasitenin GeliĢtirilmesi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik katılmıĢtır.

7.3.8- I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Konulu Toplantı

BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 14- 1511/2013 tarihlerinde Ġstanbul‟da yapılan “I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi”ne kongre yürütme kurulu üyesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Solmaz Balo katılmıĢtır.

7.3.9- Ġdari Yargı Reformu Konulu Komisyon Toplantısı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 18/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki ĠliĢkilerin Güçlendirilmesi Projesi”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay katılmıĢlardır.

7.3.10- Yüksek Seçim Kurulunun KuruluĢu ve TeĢkilatı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Konulu Toplantı

BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Yüksek Seçim Kurulunun KuruluĢu ve TeĢkilatı Hakkında Kanun Tasarısı” taslağı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Metin Çokmutlu katılmıĢtır.

7.3.11- ÇatıĢma Sonrası Sivil Kapasitenin GeliĢtirilmesi Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 18- 21/11/2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “ÇatıĢma Sonrası Sivil Kapasitenin GeliĢtirilmesi”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik katılmıĢtır.

7.3.12- OECD Ticari ĠĢlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvetin Önlenmesi SözleĢmesinin Ülkemizdeki Uygulaması Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 19/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “OECD Ticari ĠĢlerde Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvetin Önlenmesi SözleĢmesinin Ülkemizdeki Uygulaması” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Adem Çelik katılmıĢtır.

7.3.13- Tanık Koruma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Konulu ÇalıĢtay

ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 18-22/11/2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Tanık Koruma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” konulu ÇalıĢtay‟a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Sinan Genç ve Hamid Köse katılmıĢlardır.

7.3.14- Türkiyede Ġfade ve Basın Özgürlüğü Projesi Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 19- 21/11/2013 tarihlerinde Ġzmir‟de gerçekleĢtirilen “Türkiye‟de Ġfade ve Basın Özgürlüğü Projesi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

(15)

15 / 39 7.3.15- Kadına Yönelik ġiddet Konulu Seminer

Fransa Büyükelçiliği koordinatörlüğünde 20-21/112013 tarihlerinde Diyarbakır‟da gerçekleĢtirilen “Kadına Yönelik ġiddet Semineri”ne Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıĢtır.

7.3.16- Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Uygulamada YaĢanan Sorunlar Konulu ÇalıĢtay

Ankara Barosu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 15/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen

“Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Uygulamada YaĢanan Sorunlar” konulu ÇalıĢtay”ın yapılan toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mustafa ġahin katılmıĢtır.

7.3.17- Ġstihdam Teknik Komitesinin Üye Kurum ve KuruluĢlarının Katılımıyla Bir Alt ÇalıĢma Grubu OluĢturulması ve 2013-2014 Dönemi Eylem Planı ÇalıĢma Programı Çerçevesinde Gerekli ÇalıĢmaların Yapılması Konulu Toplantı

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde 19/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Ġstihdam Teknik Komitesinin Üye Kurum ve KuruluĢlarının Katılımıyla Bir Alt ÇalıĢma Grubu OluĢturulması ve 2013-2014 Dönemi Eylem Planı ÇalıĢma Programı Çerçevesinde Gerekli ÇalıĢmaların Yapılması” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mustafa ġahin katılmıĢtır.

7.3.18- Değer Tespit Komisyonunun Yetki, Görev ve ÇalıĢma Usulleri ile Ġlgili Bakanlığımız GörüĢünün Uygulanması Konulu Toplantı

Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen

“Değer Tespit Komisyonunun Yetki, Görev ve ÇalıĢma Usulleri ile Ġlgili Bakanlığımız GörüĢünün Uygulanması” ile ilgili yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Barut ve Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıĢlardır.

7.3.19- Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ailelerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla BaĢ Etmelerini Sağlamak ve Aile DanıĢmanlık Hizmetlerinden BoĢanma Süreci DanıĢmanlığının Değerlendirilmesi Konulu ÇalıĢtay

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde 22/11/2013 tarihinde Ramada Plaza Hotel‟de gerçekleĢtirilen “Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ailelerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla BaĢ Etmelerini Sağlamak ve Aile DanıĢmanlık Hizmetlerinden BoĢanma Süreci DanıĢmanlığının Değerlendirilmesi”

konulu ÇalıĢtayı”a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıĢtır.

7.3.20- Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ailelerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla BaĢ Etmelerini Sağlamak ve Aile DanıĢmanlık Hizmetlerinden BoĢanma Süreci DanıĢmanlığının Değerlendirilmesi ÇalıĢtay

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 22/11/2013 tarihinde Ramada Plaza Hotel‟de gerçekleĢtirilen “Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ailelerin KarĢılaĢtıkları Sorunlarla BaĢ Etmelerini Sağlamak ve Aile DanıĢmanlık Hizmetlerinden BoĢanma Süreci DanıĢmanlığının Değerlendirilmesi konulu ÇalıĢtay”a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıĢtır.

7.3.21- Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli DönüĢüm Programları Konulu Toplantı Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde 22/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen

“Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli DönüĢüm Programları” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür YaĢar ġimĢek katılmıĢtır.

(16)

16 / 39 7.3.22- Fransız Hukuk Sisteminde ĠĢ Yargılaması ile ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin UyuĢmazlıkların Çözüm Yöntemlerini ve Yargılama Sistemleri Konulu ÇalıĢma Ziyareti

Fransa/Paris‟e 25-27/11/2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Fransız Hukuk Sisteminde ĠĢ Yargılaması ile ĠĢ Hukukuna ĠliĢkin UyuĢmazlıkların Çözüm Yöntemlerini ve Yargılama Sistemleri” konulu çalıĢma ziyaretine Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan ve Tetkik Hâkimi Mustafa ġahin katılmıĢtır.

7.3.23- DıĢ Yardım Kanunu Tasarısı Konulu Toplantı

BaĢbakanlık Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 26/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “DıĢ Yardım Kanunu Tasarısı” taslağı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıĢtır.

7.3.24- YOĠKK Yönlendirme Teknik Komitesi Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde 26/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen

“YOĠKK Yönlendirme Teknik Komitesi Toplantısı”na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıĢtır.

7.3.25- Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı

BaĢbakanlık (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde 26/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” değerlendirme toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıĢtır.

7.3.26- Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki ĠliĢkilerin Güçlendirilmesi Projesi Konulu Toplantı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 25-29/11/2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki ĠliĢkilerin Güçlendirilmesi Projesi”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay katılmıĢtır.

7.3.27- Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 27-29/11/

2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Mali Eylem Görev Gücü (FAFT)” konulu seminer‟e Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ekrem Çetintürk ve Tetkik Hâkimi Sinan Genç katılmıĢlardır.

7.3.28- Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi Konulu Toplantı

Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 25-28/11/2013 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin GeliĢtirilmesi Projesi” konulu çalıĢma ziyaretine Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

7.3.29- Ġfade Özgürlüğü Bağlamında Sosyal Medya ve Sınırları Konulu Seminer Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı koordinatörlüğünde 25-26/11/2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen “Ġfade Özgürlüğü Bağlamında Sosyal Medya ve Sınırları Seminer”ine Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hamid Köse katılmıĢtır.

7.3.30- Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢmeye Ek Ġhtiyari Protokol Konulu Toplantı

BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 22/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢmeye Ek Ġhtiyari Protokol”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıĢtır.

(17)

17 / 39 7.3.31- Ülkemizde Çocuk Ġstismarı ile Mücadelede Yapılan ÇalıĢmalar Konulu Toplantı

Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde 25/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen

“Ülkemizde Çocuk Ġstismarı ile Mücadelede Yapılan ÇalıĢmalar” konulu konferansa Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Solmaz Balo ve Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıĢlardır.

7.3.32- 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü ÇalıĢtayı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 25/11/2013 tarihinde Ankara Riksos Otel‟de gerçekleĢtirilen “25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü” konulu ÇalıĢtay‟a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıĢtır.

7.3.33- 12. Merkezi Koordinasyon Kurulu Konulu Toplantı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 27/11/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen “12. Merkezi Koordinasyon Kurulu” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıĢtır.

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR

Kasım ayında yurtdıĢında gerçekleĢtirilen toplantı bulunmamaktadır.

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR

7.5.1- Ġstanbul SözleĢmesinin 3. Yılında Kadının Ġnsan Haklarındaki GeliĢmeler Konulu Uluslararası Toplantı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 07/11/2013 tarihinde Ġstanbul WOW Otel‟de gerçekleĢtirilen “Ġstanbul SözleĢmesinin 3. Yılında Kadının Ġnsan Haklarındaki GeliĢmeler” konulu uluslararası toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıĢtır.

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER

Genel Müdürlüğümüze 01/11/2013 – 30/11/2013 tarihleri arasında vatandaĢların Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değiĢikliği yapılması talebini içeren dilekçeleri ile 286 adet baĢvuru yapılmıĢ olup, 140 tanesine cevap verilmiĢ bir kısım dilekçelere ise 3071 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince iletiĢim adreslerinin ve imzalarının yeterli olmaması nedeniyle iĢlem yapılamamıĢ, ayrıca daha önceden cevap verilen dilekçeler mükerrer ve aynı mahiyette olması sebebiyle dosyasına kaldırılmıĢtır.

7.7- ĠġLEM YAPILAN BĠLGĠ EDĠNME TALEPLERĠ

Genel Müdürlüğümüze 01/11/2013 – 30/11/2013 tarihleri arasında vatandaĢlar tarafından Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değiĢikliği yapılması talebini içeren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze 8 adet baĢvuru yapılmıĢ olup, 6 tanesine cevap verilmiĢtir.

8- SORU ÖNERGELERĠ

8.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ

8.1.1- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Siirt Belediye BaĢkan Yardımcısının 13 ve 17 YaĢlarındaki Ġki Çocukla Ġlgili Taciz Olayı ve 2002-2013

(18)

18 / 39 Tarihleri Arasındaki Taciz ve Tecavüzlere ĠliĢkin Ġstatistikler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından BaĢbakanlığa gönderilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 07/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın “Siirt Belediye BaĢkan Yardımcısının 13 ve 17 YaĢlarındaki Ġki Çocukla Ġlgili Taciz Olayı ve 2002-2013 Tarihleri Arasındaki Taciz ve Tecavüzlere ĠliĢkin Ġstatistikler”

hakkındaki 7/29640 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.2- Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Cezaevlerindeki ĠĢkence Ġddiaları ve Yakalanan Firari Mahkumların YerleĢtirildikleri Cezaevi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Van Milletvekili Özdal Üçer‟in Cezaevlerindeki ĠĢkence Ġddiaları ve Yakalanan Firari Mahkumların YerleĢtirildikleri Cezaevi” hakkındaki 7/32674 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.3- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Tutuklu ve Hükümlü Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Tutuklu ve Hükümlü Kadın Sayısı” hakkındaki 7/32672 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.4- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Cezaevlerinde Bazı Televizyon Kanallarının YasaklandığıĠddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Cezaevlerinde Bazı Televizyon Kanallarının Yasaklandığı Ġddiası”hakkındaki 7/32673 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.5- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığımıza Ait Gayrimenkuller ve Bunların SatıĢ ve Kiralama ĠĢlemleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığımıza Ait Gayrimenkuller ve Bunların SatıĢ ve Kiralama ĠĢlemleri” hakkındaki 7/32660 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.6- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın Mustafa Balbay'ın Bilgisayarının Ġade Edilmemesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın Mustafa Balbay'ın Bilgisayarının Ġade Edilmemesi” hakkındaki 7/32662 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.7- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Bazı Milletvekilleri Hakkında Anayasanın 83. Maddesinin Uygulanması Gerektiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Bazı Milletvekilleri Hakkında Anayasanın 83. Maddesinin Uygulanması Gerektiği Ġddiası

(19)

19 / 39 hakkındaki 7/32663 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın 2002 Yılından Ġtibaren Haklarında Dava Açılmasına Ġzin Verilen Avukat, Hakim ve Savcı Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın 2002 Yılından Ġtibaren Haklarında Dava Açılmasına Ġzin Verilen Avukat, Hakim ve Savcı Sayısı”

hakkındaki 7/32664 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.9- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2013 Yılları Arasındaki Mülki Ġdare Amirleri Hakkındaki SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002- 2013 Yılları Arasındaki Mülki Ġdare Amirleri Hakkındaki SoruĢturmalar”hakkındaki 7/32665 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.10- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın 2005 Yılından Ġtibaren TCK 'nun 94 ve 95. Maddeleri Uyarınca Haklarında SoruĢturma Yürütülen Kolluk Görevlileri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın 2005 Yılından Ġtibaren TCK 'nun 94 ve 95. Maddeleri Uyarınca Haklarında SoruĢturma Yürütülen Kolluk Görevlileri” hakkındaki 7/32666 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.11- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Kütahya'daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulanması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Kütahya'daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulanması hakkındaki 7/32667 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.12- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Bakanlık ve Bağlı, Ġlgili ya da ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlarca Yapılan Harcamalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Bakanlık ve Bağlı, Ġlgili ya da ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlarca Yapılan Harcamalar hakkındaki 7/32668 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.13- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy‟un Erzurum H Tipi Cezaevindeki Burhan Kartal Ġsimli Hükümlünün Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan “Ağrı Milletvekili Halil Aksoy‟un Erzurum H Tipi Cezaevindeki Burhan Kartal Ġsimli Hükümlünün Tedavisi” hakkındaki 7/32669 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

8.1.14- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Siyası Suçlular Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 12/11/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal‟ın Siyası Suçlularhakkındaki 7/32671 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :