AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/ /05/2014)

Tam metin

(1)

1/40

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/06/2014

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- MEVZUAT ... 10

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR ... 10

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ... 10

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER ... 10

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER ... 10

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 10

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 10

2.1.1- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ... 10

2.1.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 10

2.1.3- Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Önerisi Ġçeren Tasarı ... 10

2.1.4- DanıĢtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ... 11

2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 11

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ... 11

2.2.2- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ... 11

2.2.3- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ... 11

2.2.4- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ... 11

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN ... 12

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 12

3.1.1- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı ... 12

3.1.2- Yüksek Seçim Kurulunun KuruluĢ ve TeĢkilatı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ... 12

3.1.3- Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 12

3.1.4- Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Tasarısı Taslağı ... 13

3.1.5- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ... 13

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 13

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 13

4- GÖRÜġE SUNULAN ... 13

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 13

(2)

2/40

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 13

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI ... 13

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN ... 13

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI ... 13

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR ... 13

7- DĠĞER FAALĠYETLER ... 14

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 14

7.1.1- Basın Kanunun ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı ... 14

7.1.2- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Alt Komisyon ÇalıĢmaları ... 14

7.1.3- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı ... 14

7.1.4- Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Konulu Toplantı ... 14

7.1.5- “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” , “BirleĢtirilen Kanun Tasarısı ile Ġlgili Adalet Alt Komisyon Raporu‟‟ ve “Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Tali Komisyon Raporu” Konulu Komisyon ÇalıĢmaları ... 14

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 14

7.2.1- YOĠKK (Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi Toplantısı ... 14

7.2.2- Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik ĠĢbirliği Çerçevesi 3. Bakanlar Kurulu Toplantısı ... 15

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 15

7.3.1- 2547 Sayılı Kanunun 53 üncü Maddesinin C Fıkrası Uyarınca Üniversitelerce Yürütülen Ceza SoruĢturmalarında; Rektörlükler Tarafından SoruĢturma Kapsamında Değerlendirilmek ve Hakkında GörüĢ Ġstenildiğinde, Yürütülen SoruĢturmanın Sürüncemede Kalmaması Ġçin Adli Tıp Kurumu BaĢkalığınca Sözü Edilen GörüĢlerin Verilip Verilmemesi Gerekip Gerekmediği Hususunda Yapılan Toplantı ... 15

7.3.2- 29. RĠG (Reform Ġzleme Grubu)'e Hazırlık Kapsamında Düzenlenen SĠYAK (Siyasi ĠĢler Alt ĠĢler Alt Komitesi ) Toplantısı ... 15

7.3.3- Çocuk Hakları Komitesi‟nin Genel Yorumlarını TartıĢma Paneli ... 15

7.3.4- Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik ĠĢbirliği Çerçevesinde 3. Bakanlar Kurulu Toplantısına Hazırlık Toplantısı ... 15

7.3.5- Mevlana Celaleddin-i Rumi Vakfı Kanunu Tasarısı Konulu Toplantı ... 15

7.3.6- ĠstiĢari Ziyaret Kapsamındaki Toplantı ... 16

7.3.7- OECD RüĢvetle Mücadele ÇalıĢma Grubu ve Yerinde Ziyaret Toplantıları ... 16

7.3.8- OECD RüĢvetle Mücadele ve Yerinde Ziyaret Konulu Toplantı ... 16

7.3.9- Stratejik Plânlama ve Teknikleri Konulu Toplantı ... 16

7.3.10- Siber Güvenlik Eylem Planı ÇalıĢtayı ... 16

7.3.11- Çocuk ve Sosyal Güvenlik Konulu Panel ve Forum ... 16

7.3.12- Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Konulu Toplantı ... 16

7.3.13- Sınırlarımızı YasadıĢı Yollarla Geçmeye ÇalıĢırken Yakalanan Suriyeli ġahıslarla Ġlgili Mevzuat DeğiĢikliği Konulu Toplantı ... 16

7.3.14- Gayriresmi Siyasi ĠstiĢare Toplantısı ... 16

7.3.15- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika BirleĢik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza ĠĢlerinde KarĢılıklı Adli Yardım AnlaĢma Konulu Toplantı... 17

(3)

3/40 7.3.16- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın Tarihçesi, Hazırlanma Süreci ve Güncel

Durumu Konulu Toplantı ... 17

7.3.17- 18. Tüketici Konseyi Gündemi ve Üye Tespiti Konulu Toplantı ... 17

7.3.18- Hizmet Ticareti AnlaĢması (TISA) Müzakereleri Konulu Toplantı ... 17

7.3.19- KiĢisel Verilerin Korunmasına ĠliĢkin Getirilen Yeniliklerin Uygulamaya Yansıması, Dinleme Kararlarının Alınması Prosedürünün Uygulama Üzerindeki Etkileri, Yasa DeğiĢikliğinin Etkin SoruĢturma Yürütme Üzerindeki Muhtemel Tesirleri Konularında Yapılacak Olan ĠstiĢari Ziyaret Sırasında Yasa DeğiĢikliği Sonrasında YaĢanan GeliĢmeler Hakkında Gözlemlerde Bulunmaya ĠliĢkin Toplantı ... 17

7.3.20- Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramı Konulu Toplantı ... 17

7.3.21- Çocukların Ġnternet Ortamında Cinsel Ġstismarına KarĢı Küresel Ġttifak Konulu Toplantı ... 17

7.3.22- Reform Ġzleme Grubu (RĠG) Değerlendirme Toplantısı ... 18

7.3.23- Türkiye‟de Çocuğa Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması Konulu Konferans ... 18

7.3.24- Cepej-Saturn Pilot Mahkemeler Katılım ve Değerlendirmesi Konulu Toplantı ... 18

7.3.25- YOĠKK ġirket ĠĢlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komite Toplantısı ... 18

7.3.26- Koruma Tedbirleri Konulu Toplantı ... 18

7.3.27- Terörle Mücadele Faaliyetleri Konulu Toplantı ... 18

7.3.28- Avrupa Birliği Harekatına Katılım Toplantısı ... 18

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 18

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR ... 18

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER ... 18

7.7- ĠġLEM YAPILAN BĠLGĠ EDĠNME TALEPLERĠ ... 19

8- SORU ÖNERGELERĠ ... 19

8.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 19

8.1.1- Ġzmir Milletvekili Rıza Türmen‟in Gezi Parkı Olayları Sırasında Yaralanan Hakan Yaman'a ait SoruĢturma Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.2- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Gizli Tanık Uygulaması Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.3- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ Hakkında Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcısı Tarafından Tutulan Tutanak Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.4- Ġzmir Milletvekili Alaattin Yüksel‟in Gezi Parkı Olayları Sarasında Yapılan Toplantı ve Gösteri YürüyüĢlerine Katılan VatandaĢlara Kesilen Cezalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.5- Ġzmir Milletvekili Nurettin Demir‟in Balyoz, Askeri Casusluk, Ergenekon gibi Davalarla Ġlgili Yürütülen SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 19

8.1.6- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

8.1.7- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 30 Mart Yerel Seçimleri Hakkında Bakanlığa Yapılan ġikayet ve Ġtirazlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

8.1.8- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın TBMM'de CHP Genel BaĢkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Saldırıda Bulunan ġahıs Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

8.1.9- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 30 Mart Yerel Seçimleri Hakkında Yüksel Seçim Kuruluna Yapılan ġikayet ve Ġtirazlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

8.1.10- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 30 Mart 2014 Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerinde Ankara ve Ġstanbul Ġli Seçmen Kayıtları ve Oy Pusulaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

8.1.11- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Görevden Alınan ve Görev Yeri DeğiĢtirilen Bürokratlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20

(4)

4/40 8.1.12- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Kurum ile KuruluĢlarca Ülke Güvenliğini Ġlgilendirilen Bilgilerin Elektronik Ortamda Korunması ile Ġlgili ÇalıĢma ve Projeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 8.1.13- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2014 Nisan Ayından Ġtibaren Adalet Bakanlığı ve

Bakanlığa Bağlı Kurum KuruluĢlarca E-Ġmza ve E-Mühür Konularında Yürütülmekte Olan ÇalıĢma Projeler Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.14- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Bakanlık ile Bakanlığa Bağlı Kurum ve

KuruluĢlarca Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.15- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin 2002-2014 Yılları Arasında, Yıllara ve Ġllere Göre,

Kadına Yönelik Sözlü ve Fiziksel Taciz Davaları Hakkındaki Soru Önergesi... 21 8.1.16- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Ġlgili ve ĠliĢkili

Kurum ve KuruluĢlar ile Ġlgili Siber Saldırılar ve Alınan Önlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 8.1.17- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‟nin Bakanlığa Bağlı Kurum ile KuruluĢlarca Yatırım ve

ĠĢ Ortamının ĠyileĢtirilmesi, Yatırımcıların KarĢılaĢtığı Bürokratik ve Hukuki Engellerin En Alt Seviyeye Çekilmesi Adına Yürütülmekte Olan ÇalıĢma ve Projeler Hakkındaki Soru Önergesi . 21 8.1.18- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda ÇalıĢan

TaĢeron ĠĢçilere ve TaĢeron ĠĢçilerin Kadroya Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.19- Manisa Milletvekili Erkan Akçay‟ın Diyarbakır'da Terör Örgütü ElebaĢının Fotoğraflarının

Bulunduğu AfiĢlerle Ġlgili SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.20- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 1 Ocak 2004 - 30 Aralık 2013 Tarihleri Arasında

Cezaevlerindeki Çocuk Tutukluların Sayıları ve YaĢam Hakkı Ġhlaline Uğrayan Çocuklar Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.21- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 30 Mart Yerel Seçimlerinde Bastırılan Oy

Pusulalarının Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.22- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan‟ın 1990 Yılından Bu Yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Hakkında AĠHM‟e Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi... 22 8.1.23- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 1990 Yılından Bu Yana Türkiye Cumhuriyeti

Devleti Hakkında AĠHM‟e Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 8.1.24- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Cezaevlerinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Hakkındaki Soru

Önergesi ... 23 8.1.25- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar‟ın Ġkametgâhı Kastamonu'da Bulunan ve 30 Mart 2014

Mahalli Ġdareler Seçimleri Ġtirabiyle Denetimli Serbestlikten Yararlanan Kaç Hükümlü VatandaĢın Bulunduğu ve Ġsimleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.26- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın Cezaevlerinde Anneleriyle Birlikte Kalan Bebeklerin

YaĢam KoĢulları, Cezaevlerinde Anneleriyle Birlikte Kalan Bebek Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.27- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan‟ın 30 Mart'ta Yapılan Yerel Seçimlerle Ġlgili ĠĢlenen

Seçim Suçları Kapsamında Açılan SoruĢturma Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.28- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın Cezaevlerinde Anneleri ile Birlikte Kalan Çocuk

Sayısı ile YasadıĢı Kitap Sattığı Ġçin Hapis Cezası Alan ve Ġkiz Bebeği Olan Mülkiye Demir Kılınç'ın Durumu Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.29- Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık‟ın Üst Düzey Devlet Görevlileri ile Ġlgili ġantaj

Kasetlerinin Bulunması Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 8.1.30- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan

Ali Sayın Adlı KiĢinin KoĢullu Salıverilme ġartının OluĢtuğu Fakat Salıverilmediği Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.31- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun CHP Genel BaĢkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu

Sehven Ġfadeye Çağıran Savcı Mehmet Demir'in Sehven Çağrı Kağıdı Gönderme Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.32- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın Cezaevlerinde Çocuklara Yönelik Cinsel

Ġstismardan Hükümlü-Tutuklu Sayısı ve Adana'nın Ceyhan Ġlçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢandığı Ġddia Edilen Tecavüz Olayı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24

(5)

5/40 8.1.33- Ġzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu‟nun 27/04/2014 Tarihinde Ġzmir'in Urla ilçesine Bağlı Zeytineli Köyündeki Hacılar Köyünü Ziyarette Bulunan Avukatlara Yönelik Jandarma Müdahalesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.34- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın Bakanlığa Bağlı ve Ġlgili Kurum ve KuruluĢlarda

ÇalıĢan Memur ve SözleĢmeli ĠĢçi Sayısı ile Kadın Personelin Toplam ÇalıĢan Personel Sayısına Oranı Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.35- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir'in CHP

Genel BaĢkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ġüpheli' Sıfatıyla Çağrı Kağıdı Göndermesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 8.1.36- Adana Milletvekili Ali Demirçalı‟nın 30 Mart 2014'te Yapılan Yerel Seçimlerde Seçim

Tutanaklarının DeğiĢtirilmesine Yönelik Olarak Yapılan Yasal ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.37- Van Milletvekili Aysel Tuğluk‟un 28 Nisan 2014 Tarihi Ġtibariyle Cezaevlerinde ġizofreni

TeĢhisi KonmuĢ Tutuklu ve Hükümlü Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.38- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Adana Pozantı M Tipi Cezaevinde YaĢanan Çocuklara

Yönelik Taciz ve Tecavüz Vakalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.39- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan‟ın Çocuk Cinayetleri ve Tecavüzlerine Verilecek Cezalar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.40- Ġstanbul Milletvekili Levent Tüzel‟in Adananın Ceyhan Ġlçesinde Bulunan M Tipi Kapalı

Cezaevinde YaĢanan F.O. ġahsının YaĢadığı Taciz ve Tecavüz Ġddiaları ve Genel Olarak Çocuk Hapishanelerinde YaĢanan Bu Tür Vakalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.41- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Bakanlığımızın Son Ġki Yılda 2014 Mayıs Ayı

Sonu Dahil Olmak Üzere Devletin Kaynaklarından Yapılan Temsil, Ağırlama, Tören ve Tanıtım Giderlerinin Dökümü Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 8.1.42- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar‟ın Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevindeki Çocuk

KoğuĢunda YaĢanan Tecavüz Olayı ve 2002-2014 Yılları Arasında Tecavüze Uğrayan Çocuk Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.43- Manisa Milletvekili Özgür Özel‟in 2 Temmuz 1993 Tarihinde Madımak Otelinin Yakılması

ve Sivas Katliamı Hükümlülerinin Yasal Mevzuata Aykırı ġekilde Cezaevlerinde Korundukları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.44- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu‟nun ABD'ye Ġade Edilen Suçlular Hakkındaki

Soru Önergesi ... 26 8.1.45- Balıkesir Milletvekili Hakan Ahmet GümüĢ‟ün Bakanlık Bağlı ve Tüm Kurumların

Binalarının Engellilerin Kullanılmasına Uygun Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.46- Antalya Milletvekili Gürkut Acar‟ın Kamu Kurumlarında 10 Yıl Görev Yapan Avukatlara

Hususi Pasaport Verilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.47- Ġzmir Milletvekili Hülya Güven‟in Tutuklu ve Hükümlü Çocuklara Yönelik Cinsel Ġstismar

Vakaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 8.1.48- Ġzmir Milletvekili Hülya Güven‟in 2009 Yılından Bugüne Kadar Kadına KarĢı ġiddetin

Önlenmesine Yönelik Yürütülen ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.49- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın 2002-2013 Yılları Arasında Sivil Ġnsanlara Yönelik

Hak Ġhlaline Neden Olan Polis Sayısı ve Ahmet Atakan Ġsimli VatandaĢın Polis Tarafından Öldürüldüğü Ġddiasından Sonra ÇeĢitli Ġllerde GerçekleĢen Olaylarda Göz Altına Alınan KiĢi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.50- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‟nın 2000-2013 Yılları Arasında Cezaevlerinde Hayatını

Kaybeden Hükümlü ve Tutuklu Sayısı ve Tecavüze Uğradığı Tespit Edilen Kadın, Genç Ve Çocuk Tutuklu Ve Hükümlü Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.51- Ġstanbul Milletvekili DurmuĢ Torlak‟ın ġırnak Belediyesine Ait Bir Araç Tarafından PKK'ya

Yemek Götürdüğü Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.52- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Bakanlığa Ait Resmi TaĢıtlar Ġle Kullanılan Kiralık

Araçlara ve TaĢıt Kanunu'na Aykırı Kullanımdan Dolayı Hakkında ĠĢlem Yapılan Sürücüler Hakkındaki Soru Önergesi ... 27

(6)

6/40 8.1.53- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar‟ın 2002 Yılından Günümüze Cezaevlerinde YaĢanan

Firar ve Ġntihar Olayları Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 8.1.54- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar‟ın 2002 Yılından Bugüne Bakanlık Tarafından

Kastamonu Ġline Yapılan Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.55- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Aydın Doğan ile Ġlgili Olan SPK Davası

Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.56- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Telefon Dinlemeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.57- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Seçimlerde Engellilerin Oy Kullanması

Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.58- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Cezaevlerinde Bulunan Engelli Tutuklu-

Hükümlüler için Gerekli Tıbbi ve Psikolojik Destek Verilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.59- Ġzmir Milletvekili Rahmi AĢkın Türeli Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakat

Sınavına 11 Kez Katılan Avukat Halil Atlı'nın Elenmesi Sonucu Dile Getirdiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.60- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek‟in Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakat

Sınavına 11 Kez Katılan Avukat Halil Atlı'nın Elenmesi Sonucu Dile Getirdiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 8.1.61- Konya Milletvekili Atilla Kart‟ın 12/09/2010-12/06/2013 Tarihleri Arasında 298 Sayılı

„Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında‟ Kanununa Göre Seçim Suçlarına Muhalefetten Dolayı Açılan SoruĢturma Sayısı ve Akıbeti Hakkındaki Soru Önergesi 29 8.1.62- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 2002-2014 Yılları Arası ve 15/05/2014 Tarihi

Ġtibariyle Cezaevlerinde Bulunan Tutuklu 18 YaĢ Altı KiĢilerin DeğiĢimi, Sayısı ve Suç Unsurları Verileri Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.63- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz‟ün Küçükçekmece Adliyesinin Kiralık Binaya TaĢınma

Sebebi Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.64- Ġstanbul Milletvekili Ġzzet Çetin‟in 01/07/2014 Tarihinde 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki

Kanunun, Adalet Bakanlığına Bağlı Ġlgili KuruluĢları ve TaĢra Birimlerinin Kullandığı Resmî Yapıların Engellilerin EriĢebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesine Yönelik ÇalıĢmaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.65- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Gezi Parkı Eylemleri Sırasında Hayatını

Kaybeden VatandaĢlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.66- Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan‟ın 2007 Yılından Bu Yana Gözaltına Alınan veya

Tutuklanan Çocuklar Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 8.1.67- Tunceli Milletvekili Kamer Genç‟in Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ġfadeye Çağıran Cumhuriyet

Savcısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.68- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Adalet Bakanlığına Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Göreve

BaĢlamıĢ Bazı Personelin Dosyalarının Ġncelemeye Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.69- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın 2011-2014 Döneminde Temsil ve Ağırlama Ödeneğinden

Yapılan Harcamalar Hakkındaki Soru Önergesi... 30 8.1.70- Ankara Milletvekili Zühal Topcu‟nun YaĢam Hakkı Ġhlal Edilen Çocuklar Hakkındaki Soru

Önergesi ... 30 8.1.71- Ankara Milletvekili Zühal Topcu‟nun PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar Hakkındaki Soru

Önergesi ... 30 8.1.72- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar Hakkındaki Soru

Önergesi ... 30 8.1.73- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy‟un Bafra T Tipi Cezaevinde YaĢanan Cinsel Taciz, ġiddet ve

Açlık Grevi Eylemi Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 8.1.74- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın 30 Mart 2014 Seçimlerinde Kazım Yüksel Ġsimli ġahsın

Ġkamet Etmediği Yerde Oy Kullandığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.75- Ġstanbul Milletvekili Ali Özgündüz‟ün Selam Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen SoruĢturma

Kapsamında GerçekleĢtirilen Telefon Dinlemeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 31

(7)

7/40 8.1.76- Ġstanbul Milletvekili Oktay EkĢi‟nin BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Keyfi Tutuklamalar ÇalıĢma Grubunun Türkiye'deki Bazı Tutuklamalara Dair Verdiği Kararlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.77- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata‟nın Kırıkkale Hacılar F Tipinde kalp krizi geçiren Aram

Akyüz hakkında ve 2014 Yılından Beri YaĢadığı Sağlık Sorunları Nedeniyle Cezaevinde YaĢamını Yitiren Hükümlü ve Tutuklu Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.78- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın MĠT Mensuplarının Kaç Kez ve Hangi Tarihlerde

Ġmralı'daki TeröristbaĢı ile GörüĢmeler Yaptığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.79- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün Bakanlığımıza Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Ar-Ge'ye

Ayrılan Pay, Yıllara Göre DeğiĢimi ve Yapılan TeĢvik ve Politikaların Yeterliliği Hakkındaki Soru Önergesi ... 31 8.1.80- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Bakanlığa Bağlı Kurum ve KuruluĢların Harcamalarının

Seçim Dönemleri Öncesinde ArtıĢ Gösterdiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.81- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın Bakanlığımıza Bağlı Kurum ve KuruluĢlarda Seçim

Dönemleri Öncesinde TaĢeron ġirketler Aracılığıyla ĠĢçi Alımlarının ArtıĢ Gösterdiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.82- Kütahya Milletvekili Alim IĢık‟ın 17 Aralık 2013 Tarihinde Meydana Gelen RüĢvet ve

Yolsuzluk Operasyonunda Görev Yeri DeğiĢtirilen veya Haklarında SoruĢturma Açılan Kamu Personeli Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.83- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan‟ın Hakim ve Savcı Açığı ile 03 Kasım 2002 Yılından

Bugüne Ne Kadar Hakim ve Savcının Göreve BaĢladığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.84- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan‟ın HSYK Seçimlerine Yönelik Olarak Yapılan

Konya‟daki Toplantının Masraflarının Bakanlığımız Tarafından KarĢılanıp KarĢılanmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.85- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka‟nın 2011-2014 Yılları Arasında Bakanlığımıza Bağlı

Bulunan Kurum Ve KuruluĢlarda ġube Müdürü ve Üzerindeki Yönetici Personel Hakkında Açılan Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 32 8.1.86- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın Bakanlığımızda Son 5 Yıl Ġçerisinde Alınan

Engelli ve Eski Hükümlü Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.1.87- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar‟ın Kastamonu‟da 30 Mart 2014 Seçimlerinde Oy

Kullanma Ehliyetine Sahip Olmayan VatandaĢ Sayısı ve Ġsimleri Hakkındaki Soru Önergesi... 33 8.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 33

8.2.1- Samsun Milletvekili Haluk Koç‟un AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezası AlmıĢ Fakat „Ġyi Halli‟ Duruma GelmiĢ Hükümlülerin GörüĢ ġartlarının Düzenlenmesi Amacıyla Yapılan ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.2.2- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna‟nın Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü Muamelede

Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.2.3- Ġstanbul Milletvekili Levent Tüzel‟in Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevinde Tutuklu

Bulunan Sevcan Dönmeze Alevi Olduğu için Kötü Muamele Yapıldığı ve Avukatı ve Ailesince GörüĢtürülmediği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.2.4- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı‟nın Konya Ġlinde 2002-2013 Yılları Arasında Açılan ve

Kapanan Ġcra Daire Sayıları ve Bu Dairelerin Dosya Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 33 8.2.5- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün Yüksek Güvenlikli Hapishanelerde Kamera

Uygulamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.2.6- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan‟ın Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde Tutuklu

Bulunan Bilal N. Ġsimli ġahsın Kötü Muameleye Maruz Kaldığı, Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılmadığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.2.7- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü‟nün Bir Kadına Karakolda Tecavüz Edildiği Ġddiasına ve

Emniyet Personeli ile Ġlgili Tecavüz Suçlamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.2.8- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin Pozantı, Antalya L Tipi ve ġakran Çocuk

Cezaevlerinde YaĢandığı Ġddia Edilen Hak Ġhlalleri ile Bunlara Yönelik SoruĢturma Açılıp Açılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 34

(8)

8/40 8.2.9- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Mardin E Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan

Mahkumlardan Harcirah ve Yol Masrafları Alınması Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.2.10- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun El Kaide ve El Nusra Terör Örgütlerinin

Mardin'deki Faaliyetlerine ve GerçekleĢtirilen Operasyonları Hakkındaki Soru Önergesi ... 34 8.2.11- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Ġstanbul'da 13 Ocak 2014 Tarihi Ġtibariyle Sokak

Çocukları Sayısı, Ġstanbul'da 2003-2014 Yılları Arası Kayıp Sokak Çocuk Sayısı, 2003-2013 Yılları Arası Gözaltında Hayatını Kaybeden Sokak Çocukların Sayısı ve Rehabilite Merkezlerinde Tedavi Gören Kız-Erkek Sokak Çocukların Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.2.12- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Türkiye Genelinde 2011-2014 Yılları Arası

Sosyal Medya Üzerinden KiĢilere Açılan SoruĢturma, Dava Sayısı, Para Cezasına Çevrilen Kararlar ve Tutarları Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.2.13- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun 2003-2012 Yılları Arasında Evlilik DıĢı

ĠliĢkilerden Doğan Çocukların Sayısı ve Ġnsan Ticareti Yapılan Siteler Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.2.14- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Çocuk Gelinlerin Sayısı, Küçük YaĢta

Evlendirildikten Sonra Ġntihar Edenlerin Sayısı ve YaĢanan Mağduriyetin Önlenmesine Yönelik ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.2.15- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken„in Bingöl Ġli Genç Ġlçesinde Güvenlik Güçleri Tarafından

Öldürülen Mehmet Eliveren ve Yılmaz Eliveren Hakkındaki Soru Önergesi ... 35 8.2.16- Ġstanbul Milletvekili Dr. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2010-2013 Yılları Arasında Hatay, Hakkâri,

GümüĢhane, Giresun, Gaziantep, EskiĢehir, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Edirne, Diyarbakır, Denizli, Çorum, Çankırı, Çanakkale, Bursa, Burdur, Bolu, Bitlis, Bingöl, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bilecik Ġl Ġnsan Hakları Kurulu ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine Yapılan BaĢvurular Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.17- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane‟nin Siirt'in Pervari Ġlçesinde Bir Kadının Silahla Ölmesi

Sonucunda Devletin Ġhmalinin Olup Olmadığı, SoruĢturmanın Akıbeti ile, 2002-2013 Yılları Arasında 18 YaĢından Küçük Kız Çocuğunun Öldürülmesi ve Resmi-Dini Nikah Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.18- Bursa Milletvekili Ġsmet Büyükataman‟ın Bursa Ġlinde Ġcra Müdürlüklerinde Haklarında Ġcra

Takibi Yapılan Esnaf Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 36 8.2.19- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken‟in Uludere Olayı Öncesi Verilen Ġstihbarat Hakkındaki

Soru Önergesi ... 36 8.2.20- Ġstanbul Milletvekili Dr. M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 2002-2013 Yılları Arasındaki Cinsel

Taciz Olayları Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.21- Ġstanbul Milletvekili Dr. Sezgin Tanrıkulu‟nun El-Kaide‟ye KarĢı Yapılan Operasyonların

Sayısı, Bu Operasyonlarda Tutuklanan KiĢi Sayısı, Kaçının Türk VatandaĢı Olduğu ve Kaç KiĢinin Bu Operasyonlarda Hayatını Kaybettiği Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.22- Ġstanbul Milletvekili Dr. M. Sezgin Tanrıkulu‟nun 01 Ocak 2003-28 Ocak 2014 Tarihleri

Arasında Ġstifa Eden ve Yer DeğiĢikliği Yapılan Hâkim, Savcı ve Emniyet Görevlilerinin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.23- Mersin Milletvekili Ali Öz‟ün Türkiye'den Suriye'ye Ġnsani Yardım TaĢıdığı ve Hatay'ın

Kırıkhan Ġlçesinde Ġhbar Üzerine Durdurulduğu Ġleri Sürülen Tır Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.24- Adana Milletvekili Ali Demirçalı‟nın Silahlı Kuvvetlerde Görev Yapan Askeri Personelin

Ġntihar Etmesi Halinde Ortaya Çıkan Zararların Tazmini için Ġdareye Açılan Dava Sayısı ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin (AĠHS) Ġlgili Maddesi Gereği Türkiye'nin Mahkum Olduğu Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 37 8.2.25- Manisa Milletvekili Erkan Akçay‟ın 16/11/2013 Tarihinde Diyarbakır'da Barzani Heyetinde

Bulunan ġivan Perver'in ġarkılarında Türkiye ile Ġlgili Söylediği Ġddia Edilen Sözlerle Ġlgili Olarak Adlî SoruĢturma ve Dava Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.2.26- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu‟nun Zirve Yayınevi Dava Dosyasında Seferberlik

Tetkik Kurulu Belgelerinde Hataylı VatandaĢların Ġnançlarına Göre FiĢlendiğinin Yer Aldığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 38

(9)

9/40 8.2.27- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Cezaevlerindeki Tutuklu ve Hükümlü KiĢi Sayısı

ile 2002 Öncesi ve Sonrası Ġcra Dairesi Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.2.28- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün‟ün Ġzmir Aliağa ġakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde

Çocuk Mahkumların ĠĢkence ve Onur Kırıcı Muameleye Maruz Kaldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.2.29- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın Osman Gülaçar'ın 15 Ekim 2009 Tarihinde Fevzi Yılmaz

ve Özkan Kervan ile Birlikte 2 Ay Tutuklu Kalma Gerekçesi, Aldığı Cezalar ve Yargılandığı Davalar, El Kaide Terör Örgütü Van Bölge Sorumlusu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 38 8.2.30- EskiĢehir Milletvekili Ruhsar Demirel‟in Küçük YaĢta Evlilik Adı Altında Çocuklara

Uygulanan Tecavüz Konusunda Bakanlığımız ÇalıĢanlarına ve VatandaĢa Yönelik ÇalıĢma Olup Olmadığı, 14 YaĢında Ġki Doğum Yapıp Silahla Yaralanma Sonucu Hayatını Kaybeden K.E Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.2.31- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‟nun Suriye'den Kaçırıldıktan Sonra Öldürülen

Ortodoks ve Süryani Metropolitlerinin Katili Üç KiĢinin Türkiye'de Yakalanıp Ülkelerine Ġade Edildikleri Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 8.2.32- Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker‟in 2003-2013 Yılları Arasında Aile Ġçi ġiddet Sonucu

Hayatını Kaybeden ve Mahkum Olan KiĢi Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 39 Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına

gönderilip, yazılı olarak cevaplandırılması istenilen ve 28/06/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Gaziantep Milletvekili Mehmet ġeker‟in “2003-2013 Yılları Arasında Aile Ġçi ġiddet Sonucu Hayatını Kaybeden ve Mahkum Olan KiĢi Sayıları” hakkındaki 7/25157 Esas Nolu soru önergesine 27/05/2014 tarihli yazımızla cevap verilmiĢtir. ... 39 9- GENEL KURUL SORULARI ... 39 8- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA

GRUPLARI TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLEN TOPLANTI CETVELĠ ... 39

(10)

10 / 40

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/05/2014

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/05/2014-31/05/2014)

1- MEVZUAT

1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren kanun bulunmamaktadır.

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname bulunmamaktadır.

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER

Mayıs ayı içerisinde yayımlanan tüzük bulunmamaktadır.

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELĠKLER

Mayıs ayı içerisinde yayımlanan yönetmelik bulunmamaktadır.

2- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN TASARILARI 2.1.1- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluĢturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde gönderileceği ve yükümlülüklere iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesine iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.1.2- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine iliĢkin esas ve usûllerin düzenlenmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 26/07/2010) (TBMM:

27/12/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.1.3- Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Önerisi Ġçeren Tasarı

Tasarıyla; Türkiye ve dünyadaki değiĢme ve geliĢmeleri izleyerek, anayasa hukuku ve insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda bilimsel araĢtırmalar yapmak, yaptırmak, bu

(11)

11 / 40 araĢtırmalar ıĢığında, eğitim çalıĢmaları yürütmek veya yapılan eğitim çalıĢmalarına destek olmak, Anayasa Mahkemesinin daha etkin ve verimli Ģekilde hizmet vermesi için her türlü desteği sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk Tarihi: :09.10.2012) (TBMM: TBMM: 25/03/2013)

2.1.4- DanıĢtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarıyla; “DanıĢtay Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla 29 Kasım 2013 tarihinde BaĢbakanlığa, 03 Aralık 2013 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiĢtir. Yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 17 maddedir, 2575 sayılı DanıĢtay Kanunu, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunda değiĢiklik öngörmektedir. (Sevk Tarihi: 29/11/2013)

2.2- ĠHTĠSAS KOMĠSYONLARI GÜNDEMĠNDE BULUNAN KANUN

TASARILARI

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî iĢletme ve Ģirketler, bankalar, sigorta Ģirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî iliĢkide bulunan müĢterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve müĢteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 12/07/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 01/02/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi:

21/10/2011)

2.2.2- Ceza Ġnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler doğrultusunda, infaz sisteminin temelini oluĢturan ceza infaz kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaĢ bir anlayıĢ içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın günün Ģartlarına uygun hale getirilmesi çalıĢmaları kapsamında, ceza infaz kurumları dıĢ güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devrine iliĢkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

14/12/2007-23/09/2011) (TBMM: 06/05/2008)

2.2.3- Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleĢtirilmesi ve Ġstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk Tarihi: 01/03/2011) (İşlemin Devamı Talep Tarihi: 15/09/2011) (TBMM: 25/03/2013)

2.2.4- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

29 Mayıs 2014 tarihinde TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Kanun Tasarısı ile:

I- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen nitelikli hırsızlık suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bu suçların cezalarının bir miktar artırılmakta, cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar yeniden düzenlenmekte ve bu suçlar için öngörülen cezalar önemli ölçüde artırılmakta uyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanma suçları için belirlenen cezalar bir miktar artırılmakta ve uyuĢturucu ve uyarıcı madde kullananlar hakkında uygulanan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri daha etkin hale getirilmektedir.

Ayrıca, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçunun cezasında önemli miktarda artıĢ yapılmaktadır.

II- Sulh ceza mahkemeleri kaldırılması ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçların yargılamasının asliye ceza mahkemelerine devredilmesi, ayrıca soruĢturma

(12)

12 / 40 aĢamasında hâkim tarafından verilmesi gereken kararları vermek üzere sulh ceza hâkimlikleri oluĢturulmaktadır.

III- Bölge idare mahkemeleri istinaf mercii olarak yapılandırılmakta, baĢvuru usulü ile inceleme ve yargılama usulüne iliĢkin hükümler getirilmekte ve bölge idare mahkemelerince verilecek karar türleri yeniden düzenlenmektedir. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 45 maddesinde yapılan değiĢiklikle, ilk derece mahkemelerince verilecek ve kesin olması sebebiyle istinaf ya da temyiz yoluna baĢvurulamayacak kararlar düzenlenmekte; 46 ncı maddesinde yapılan değiĢiklikle ise, istinaf mahkemelerince karara bağlanacak konulardan hangisinin temyiz yolu ile DanıĢtay‟a gideceği belirlenmektedir. Neticede 46 ncı maddede tahdidi olarak sayılan bu konular dıĢındaki davaların bölge idare mahkemelerinde istinaf incelemesi neticesinde kesinleĢmesi öngörülmektedir.

IV- Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle ikinci kez esas yargılaması yapılması ve bu suretle ilk derece mahkemesinde söz konusu olabilecek hukuka aykırılıkların maddi yönden de telafi edilmesi ve süratle adalete eriĢimin sağlanması amaçlanmaktadır.

V- Yargıtaydaki hukuk ve ceza dairesi sayılarının kanunla düzenlenmesi yerine, yıl içinde gelen dosya sayısına bağlı olarak ihtiyaca göre Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenmesi sağlanmakta; 2010 yılında Anayasada ve Yargıtay Kanununda yapılan değiĢiklikler sonucunda, Yargıtayın üye sayısında meydana gelen artıĢa paralel olarak Birinci BaĢkanlık Kurulunun üye sayısı da artırılarak sekizden onikiye çıkarılmaktadır.

Ayrıca, yönetim iĢlerinde Birinci BaĢkanın yardımcısı olan Yargıtay Genel Sekreteri ile genel sekreter yardımcılarının seçimi ve nitelikleri konusunda yapılan düzenlemelerle Genel Sekreterliğin daha etkin ve verimli bir Ģekilde görev yapması hedeflenmektedir.

(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 12/05/2014) (TBMM: 12/05/2014)

3- BAġBAKANLIKTA BULUNAN

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

3.1.1- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağı ile kiĢisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla idarî bir yapının oluĢturulması ile bireylerin Ģahsiyet haklarının himayesine iliĢkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. (Sevk Tarihi: 02/06/2004) (Yenileme Tarihi: 28/07/2006-03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.2- Yüksek Seçim Kurulunun KuruluĢ ve TeĢkilatı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarıyla;Seçim iĢ ve iĢlemlerin mevut yapılanma ile yürütülmesi zorlaĢtığından, günümüz koĢulları ve teknolojik geliĢmeler de dikkate alındığında, teĢkilat yapısında değiĢiklik yapılması zorunlu hale gelmiĢtir., TeĢkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve çağa uygun bir Ģekilde yürütebilmesi için teĢkilat yapısında düzenlemeye gidilmiĢ, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiĢtir.

Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teĢkilatlanma, personel rejimi, çalıĢma usul ve esaslara iliĢkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir Ģekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teĢkilat oluĢturulması amaçlanmaktadır.

3.1.3- Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar” Bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reĢit olmayanla cinsel iliĢki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.

(13)

13 / 40 3.1.4- Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boĢanma gerçekleĢecek olsa bile bunun da sağlıklı koĢullarda olmasının sağlanması amacıyla boĢanma ve ayrılık taleple davalarda, aile mahkemesi hâkiminin eĢleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine yönlendirilebilmesi amaçlanmıĢtır.

3.1.5- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarıyla; seçim dönemlerinde idari ve adli yönden karĢılaĢılan sıkıntıların giderilmesi ve seçime iliĢkin adli ve idari uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması amacıyla; açık yerlerde propagandayla ilgili mülki amir ve seçim kurullarının yetkili olduğu dönemlerin tespiti, sandık kurulu baĢkan ve üyelerine tanıtım kartı, müĢahitler, sandık kurulacak yerlerin tespiti, miting alanlarında afiĢ ve pankart asılması ve seçim döneminde görev yapan kolluk kuvvetlerine de ek ödeme yapılması konularında düzenlemeler yapılmaktadır.

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen tüzük taslağı bulunmamaktadır.

3.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde BaĢbakanlığa sevk edilen yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

4- GÖRÜġE SUNULAN

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde görüĢe gönderilen tasarı taslağı bulunmamaktadır.

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde görüĢe sunulan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

4.3- YÖNETMELĠK TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde görüĢe sunulan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

5- ÜZERĠNDE ÇALIġILAN

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI

Mayıs ayı içinde Genel Müdürlüğümüzce üzerinde çalıĢılan kanun tasarısı taslağı bulunmamaktadır.

6- ÇALIġMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR

Mayıs ayı içinde çalıĢma yapılması plânlanan konular bulunmamaktadır.

(14)

14 / 40

7- DĠĞER FAALĠYETLER

7.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR

7.1.1- Basın Kanunun ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 05/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Basın Kanunun ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

7.1.2- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Alt Komisyon ÇalıĢmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Adalet Komisyonu koordinatörlüğünde 20- 21-22/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” konulu Alt Komisyon çalıĢmalarına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür YaĢar ġimĢek, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ekrem Çetintürk, Daire BaĢkanları Niyazi Acar ve Mehmet Ökmen, Tetkik Hâkimleri Yunus Emre Sılay, Hakan ġeker, Hamid Köse, Ömer Faruk Aydın ve Deniz Köse katılmıĢlardır.

7.1.3- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Konulu Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu koordinatörlüğünde 28/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Deniz Köse katılmıĢtır.

7.1.4- Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Konulu Toplantı

Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu koordinatörlüğünde 28/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

7.1.5- “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” , “BirleĢtirilen Kanun Tasarısı ile Ġlgili Adalet Alt Komisyon Raporu‟‟

ve “Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Tali Komisyon Raporu” Konulu Komisyon ÇalıĢmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Adalet Komisyonu koordinatörlüğünde 27- 28-29/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen „‟Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‟‟, „‟BirleĢtirilen Kanun Tasarısı ile ilgili 26/05/2014 tarihli Adalet Alt Komisyon Raporu‟‟ ve aynı konunun belli bölümlerine iliĢkin 23/05/2014 tarihli „‟Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Tali Komisyon Raporu‟‟ konulu Komisyon çalıĢmalarına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür YaĢar ġimĢek, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ekrem Çetintürk, Daire BaĢkanları Niyazi Acar ve Mehmet Ökmen, tetkik hâkimleri Yunus Emre Sılay, Hakan ġeker, Hamid Köse ve Deniz Köse katılmıĢlardır.

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR

7.2.1- YOĠKK (Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi Toplantısı

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 15/05/2014 tarihinde Ankara Hâkimevi‟nde gerçekleĢtirilen “YOĠKK Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi”

(15)

15 / 40 toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇalıĢkan ve Tetkik Hâkimi Bahattin Yurt katılmıĢlardır.

7.2.2- Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik ĠĢbirliği Çerçevesi 3. Bakanlar Kurulu Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı AnlaĢmalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 13/05/2014 tarihinde, Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Savunma Sanayi MüsteĢarlığı, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu, Türk Patent Enstitüsü ile Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun katılımıyla ABD‟de gerçekleĢtirilen “Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik ĠĢbirliği Çerçevesi 3. Bakanlar Kurulu Toplantısı” na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa TaĢkın katılmıĢtır.

7.3- DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR

7.3.1- 2547 Sayılı Kanunun 53 üncü Maddesinin C Fıkrası Uyarınca Üniversitelerce Yürütülen Ceza SoruĢturmalarında; Rektörlükler Tarafından SoruĢturma Kapsamında Değerlendirilmek ve Hakkında GörüĢ Ġstenildiğinde, Yürütülen SoruĢturmanın Sürüncemede Kalmaması Ġçin Adli Tıp Kurumu BaĢkalığınca Sözü Edilen GörüĢlerin Verilip Verilmemesi Gerekip Gerekmediği Hususunda Yapılan Toplantı

Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 02/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen

“2547 Sayılı Kanunun 53 üncü Maddesinin C Fıkrası Uyarınca Üniversitelerce Yürütülen Ceza SoruĢturmalarında; Rektörlükler Tarafından SoruĢturma Kapsamında Değerlendirilmek ve Hakkında GörüĢ Ġstenildiğinde, Yürütülen SoruĢturmanın Sürüncemede Kalmaması Ġçin Adli Tıp Kurumu BaĢkalığınca Sözü Edilen GörüĢlerin Verilip Verilmemesi Gerekip Gerekmediği” hususunda yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü Temsilen Tetkik Hakimi Hamid Köse katılmıĢtır.

7.3.2- 29. RĠG (Reform Ġzleme Grubu)'e Hazırlık Kapsamında Düzenlenen SĠYAK (Siyasi ĠĢler Alt ĠĢler Alt Komitesi ) Toplantısı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 05/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “29. RĠG (Reform Ġzleme Grubu)'e Hazırlık” kapsamında düzenlenen

“SĠYAK (Siyasi ĠĢler Alt ĠĢler Alt Komitesi )” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Niyazi Acar ve Mehmet Ökmen katılmıĢlardır.

7.3.3- Çocuk Hakları Komitesi‟nin Genel Yorumlarını TartıĢma Paneli

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve UNĠCEF Türkiye Temsilciliği koordinatörlüğünde 06/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Çocuk Hakları Komitesi‟nin Genel Yorumlarını TartıĢma Paneli”ne Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ömer Faruk Aydın katılmıĢtır.

7.3.4- Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik ĠĢbirliği Çerçevesinde 3.

Bakanlar Kurulu Toplantısına Hazırlık Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı AnlaĢmalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 06/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik ĠĢbirliği Çerçevesinde 3. Bakanlar Kurulu Toplantısı Hazırlık Toplantısı” na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa TaĢkın katılmıĢtır.

7.3.5- Mevlana Celaleddin-i Rumi Vakfı Kanunu Tasarısı Konulu Toplantı

BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 07/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Mevlana Celaleddin-i Rumi Vakfı Kanunu Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıĢtır.

(16)

16 / 40 7.3.6- ĠstiĢari Ziyaret Kapsamındaki Toplantı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 07-08/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “ĠstiĢari Ziyaret” kapsamındaki toplantılara Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür YaĢar ġimĢek ve Daire BaĢkanı Niyazi Acar katılmıĢlardır.

7.3.7- OECD RüĢvetle Mücadele ÇalıĢma Grubu ve Yerinde Ziyaret Toplantıları Uluslararası Hukuk ve DıĢ iliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 09- 13/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “OECD RüĢvetle Mücadele ÇalıĢma Grubu ve Yerinde Ziyaret” konulu toplantılarına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Mehmet Ökmen ve Tetkik Hakimi Hakan ġeker katılmıĢlardır.

7.3.8- OECD RüĢvetle Mücadele ve Yerinde Ziyaret Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 09/05/2014 ve 13/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “OECD RüĢvetle Mücadele ve Yerinde Ziyaret”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Mehmet Ökmen ve Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢlardır.

7.3.9- Stratejik Plânlama ve Teknikleri Konulu Toplantı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 12-16/05/2014 tarihleri arasında Kızılcahamam Hakimevinde gerçekleĢtirilen “Stratejik Plânlama ve Teknikleri” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Mehmet Ökmen katılmıĢtır.

7.3.10- Siber Güvenlik Eylem Planı ÇalıĢtayı

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı koordinatörlüğünde 13/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Siber Güvenlik Eylem Planı ÇalıĢtayı” na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Ali Mete katılmıĢtır.

7.3.11- Çocuk ve Sosyal Güvenlik Konulu Panel ve Forum

Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 14/05/2014 tarihinde Rixos Hotelde gerçekleĢtirilen “Çocuk ve Sosyal Güvenlik Konulu Panel ve Forum” a Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ömer Faruk Aydın katılmıĢtır.

7.3.12- Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Konulu Toplantı

Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu koordinatörlüğünde 15/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Deniz Köse katılmıĢtır.

7.3.13- Sınırlarımızı YasadıĢı Yollarla Geçmeye ÇalıĢırken Yakalanan Suriyeli ġahıslarla Ġlgili Mevzuat DeğiĢikliği Konulu Toplantı

ĠçiĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Sınırlarımızı YasadıĢı Yollarla Geçmeye ÇalıĢırken Yakalanan Suriyeli ġahıslarla Ġlgili Mevzuat DeğiĢikliği” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Ömer Faruk Aydın katılmıĢtır.

7.3.14- Gayriresmi Siyasi ĠstiĢare Toplantısı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 16/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Gayriresmi Siyasi ĠstiĢare Toplantısı”na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Niyazi Acar ve Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢlardır.

(17)

17 / 40 7.3.15- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika BirleĢik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza ĠĢlerinde KarĢılıklı Adli Yardım AnlaĢma Konulu Toplantı

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “ABD Adalet Bakanlığı Heyetininin Ülkemizi Ziyareti” kapsamında

“Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika BirleĢik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza ĠĢlerinde KarĢılıklı Adli Yardım AnlaĢma” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

7.3.16- KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın Tarihçesi, Hazırlanma Süreci ve Güncel Durumu Konulu Toplantı

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi BiliĢim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü koordinatörlüğünde 21/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın Tarihçesi, Hazırlanma Süreci ve Güncel Durumu” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Doç. Dr. Mustafa TaĢkın katılmıĢtır.

7.3.17- 18. Tüketici Konseyi Gündemi ve Üye Tespiti Konulu Toplantı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde 22/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “18. Tüketici Konseyi Gündemi ve Üye Tespiti” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hafize Yavuz katılmıĢtır.

7.3.18- Hizmet Ticareti AnlaĢması (TISA) Müzakereleri Konulu Toplantı

Ekonomi Bakanlığı (AnlaĢmalar Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde 22/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Hizmet Ticareti AnlaĢması (TISA) Müzakereleri” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Bahattin Yurt katılmıĢtır.

7.3.19- KiĢisel Verilerin Korunmasına ĠliĢkin Getirilen Yeniliklerin Uygulamaya Yansıması, Dinleme Kararlarının Alınması Prosedürünün Uygulama Üzerindeki Etkileri, Yasa DeğiĢikliğinin Etkin SoruĢturma Yürütme Üzerindeki Muhtemel Tesirleri Konularında Yapılacak Olan ĠstiĢari Ziyaret Sırasında Yasa DeğiĢikliği Sonrasında YaĢanan GeliĢmeler Hakkında Gözlemlerde Bulunmaya ĠliĢkin Toplantı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 22/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “KiĢisel Verilerin Korunmasına ĠliĢkin Getirilen Yeniliklerin Uygulamaya Yansıması, Dinleme Kararlarının Alınması Prosedürünün Uygulama Üzerindeki Etkileri, Yasa DeğiĢikliğinin Etkin SoruĢturma Yürütme Üzerindeki Muhtemel Tesirleri Konularında Yapılacak Olan ĠstiĢari Ziyaret Sırasında Yasa DeğiĢikliği Sonrasında YaĢanan GeliĢmeler Hakkında Gözlemlerde Bulunmak” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü Temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ekrem Çetintürk katılmıĢtır.

7.3.20- Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramı Konulu Toplantı

Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 22/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ömer Faruk Aydın katılmıĢtır.

7.3.21- Çocukların Ġnternet Ortamında Cinsel Ġstismarına KarĢı Küresel Ġttifak Konulu Toplantı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 23/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Çocukların Ġnternet Ortamında Cinsel Ġstismarına KarĢı Küresel Ġttifak”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ömer Faruk Aydın katılmıĢtır.

(18)

18 / 40 7.3.22- Reform Ġzleme Grubu (RĠG) Değerlendirme Toplantısı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Bakanlığı MüsteĢar Vekili Sayın Ahmet Yücel baĢkanlığında 26/05/2014 tarihinde üst düzey personelin katılımı ile gerçekleĢtirilen “Reform Ġzleme Grubu (RĠG) Değerlendirme” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanları Niyazi Acar ve Mehmet Ökmen katılmıĢlardır.

7.3.23- Türkiye‟de Çocuğa Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması Konulu Konferans Boğaziçi Üniversitesi, Hümanist Büro ve Frekans AraĢtırma tarafından 27 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen ve Bernard Van Leer Vakfı tarafından desteklenen, “Türkiye‟de Çocuğa Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması” konulu konferansa Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Serdal Güngör katılmıĢtır.

7.3.24- Cepej-Saturn Pilot Mahkemeler Katılım ve Değerlendirmesi Konulu Toplantı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı koordinatörlüğünde 29-30/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Cepej-Saturn Pilot Mahkemeler Katılım ve Değerlendirmesi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Ali Mete katılmıĢtır.

7.3.25- YOĠKK ġirket ĠĢlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komite Toplantısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı) koordinatörlüğünde 30/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “YOĠKK ġirket ĠĢlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komite Toplantısı”na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Bahattin Yurt katılmıĢtır.

7.3.26- Koruma Tedbirleri Konulu Toplantı

Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 26-30/05/2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Koruma Tedbirleri” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ömer Faruk Aydın katılmıĢtır.

7.3.27- Terörle Mücadele Faaliyetleri Konulu Toplantı

BaĢbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı koordinatörlüğünde Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla 28/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Terörle Mücadele Faaliyetleri” konusunda “Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılarına Ders Vermek Üzere” yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Hakan ġeker katılmıĢtır.

7.3.28- Avrupa Birliği Harekatına Katılım Toplantısı

BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 29/05/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen “Avrupa Birliği Harekatına Katılım” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Yunus Emre Sılay katılmıĢtır.

7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR

Mayıs ayında yurtdıĢında yapılan toplantı bulunmamaktadır.

7.5- ULUSLARARASI ÇALIġMALAR

Mayıs ayında gerçekleĢtirilen uluslararası toplantı bulunmamaktadır.

7.6- ĠġLEM YAPILAN DĠLEKÇELER

Genel Müdürlüğümüze 01/05/2014 – 31/05/2014 tarihleri arasında vatandaĢların Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değiĢikliği yapılması talebini içeren dilekçeleri ile 267 adet baĢvuru yapılmıĢ olup, 121 tanesine cevap verilmiĢ bir kısım dilekçelere ise 3071 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince iletiĢim adreslerinin ve

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :