• Sonuç bulunamadı

Critical Illness Polyneuromyopathy: A Case Report

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Critical Illness Polyneuromyopathy: A Case Report"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

41

Kritik Hastal›k Polinöromiyopatisi: Bir Olgu Sunumu

Critical Illness Polyneuromyopathy: A Case Report

Ö Özzeett

Yo¤un bak›m ünitelerinde tedavi edilen ve durumu kritik olan hastalarda sepsis, multi organ yetmezli¤i ve steroid kullan›m› kritik hastal›k polinöropa-tisi (KHP) ve kritik hastal›k miyopapolinöropa-tisi (KHM) olarak adland›r›lan periferik si-nir ve kas bozukluklar›n› ortaya ç›karabilir. KHP, kritik durumda olan hasta-lar›n daha çok alt ekstremitelerini etkileyen bir akut aksonal duyusal-motor polinöropatidir. Kritik hastal›k miyopatisi (KHM) ise atrofi ve nekroz yan› s›-ra histolojik görünümün normal olabildi¤i saf fonksiyonel yetmezlikle kas›-rak- karak-terize miyopatileri kapsayan bir terimdir. Her iki hastal›¤›n fizyopatolojisi tam olarak ayd›nlat›lamam›fl olmakla birlikte genellikle efl zamanl› olarak bulunmakta, ay›r›c› tan›lar›n› yapmak çok zor, hatta imkans›z hale gelmek-tedir. Ço¤u yazar, böyle bir birlikteli¤i kritik hastal›k polinöromiyopatisi (KHPM) olarak tan›mlamaktad›r. Bu makalede KHPM geliflmifl olan bir has-ta sunuldu ve hashas-tal›¤›n majör klinik, fizyopatolojik ve has-tan›sal özellikleri göz-den geçirildi. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2007;53:41-4

A

Annaahhttaarr KKeelliimmeelleerr:: Polinöropati, kritik hastal›k

S

Suummmmaarryy

Sepsis, multi-organ failure and steroid use in critically ill patients admitted to the intensive care unit may expose peripheral nerve and muscle dysfunctions named as critical illness polyneuropathy (CIP) and critical illness myopathy (CIM). CIP is an acute axonal sensory-motor polyneuropathy, mainly affecting the lower limb nerves of critically ill patients. CIM is a comprehensive term to describe those myopathies with pure functional impairment and normal histology, as well as those with atrophy and necrosis. The underlying physiopathology of both diseases has not yet been clearly defined. They often exist simultaneously, making differential diagnosis was very difficult even not possible. Many authors describe this association as critical illness polyneuromyopathy (CIPM). In this article we presented a patient who CIPM developed. Also major clinical, physiopathologic and diagnostic features of the disease are discussed. Turk J Phys Med Rehab 2007;53:41-4

K

Keeyy WWoorrddss:: Polyneuropathy, critical illness

Olgu Sunumu / Case Report

Koray AYDEM‹R, Mehmet Ali TAfiKAYNATAN, Birol BALABAN, ‹ltekin DUMAN, Tunç Alp KALYON

Gülhane Askeri T›p Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Etlik, Ankara, Türkiye

Y

Yaazz››flflmmaa AAddrreessii:: Dr. Koray Aydemir, Gülhane Askeri T›p Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, 06010 Etlik, Ankara, Türkiye Tel.: 0312 304 46 22 Faks: 0312 304 46 08 E-posta: koraydemir@yahoo.com KKaabbuull ttaarriihhii:: Ocak 2007

G

Giirriifl

T›bbi durumu kritik olan hastalarda parankimal organlar›n ya-n› s›ra periferik sinirler ve iskelet kaslar› da etkilenebilir. Kritik hastal›k polinöromiyopatisi (KHPM) genellikle ventilatörden ayr›l-mada güçlük ve gecikmenin yan›nda, ekstremitelerde de¤iflik de-recelerde kas güçsüzlü¤ü, atrofi ve derin tendon reflekslerinde (DTR) kay›p ve azalma ile seyreder (1). Kritik durumdaki hastalar-da kas zay›fl›¤› ve paraliziye neden olabilen akut polinöromiyopa-ti geliflebilece¤i bilgisi çok eskilere dayanmaktad›r. ‹lk defa 1980’lerin bafllar›nda yap›lm›fl sistematik çal›flmalarda kritik has-tal›k polinöropatisi (KHP)’nin ender görülen bir sendrom oldu¤u bildirilmifl olmas›na ra¤men son 2 dekad içinde KHP’nin yo¤un ba-k›m ünitelerinde tedavi edilmekte olan hastalarda önemli ve ciddi bir komplikasyon oldu¤u klinik çal›flmalarda ortaya konulmufltur

(2). Doksanl› y›llar›n bafllar›ndan itibaren kas biyopsileri ve elekt-rofizyolojik araflt›rmalara dayanarak yap›lan birçok çal›flma KHP’nin en az kritik hastal›k miyopatisi (KHM) kadar s›k oldu¤unu göstermifltir. Her iki hastal›k genellikle efl zamanl› olarak bulun-makta, ay›r›c› tan›lar›n› yapmak çok zor, hatta imkans›z hale gel-mektedir. Ço¤u yazar, böyle bir birlikteli¤in “polinöromiyopati” olarak tan›mlanmas›n› önermektedir (3,4).

O

Ollg

gu

u

Yürüyememe, kollar ve bacaklarda kuvvet kayb› yak›nmalar› olan 31 yafl›ndaki erkek hasta GATA Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon poliklini¤ine baflvurdu. Öyküsü ve epikrizine göre iki ay önce ishal, atefl, üflüme ve titreme flikayetleri bafllayan hastaya “amipli dizan-teri” tan›s› konularak Saccharomyces boulardii (Reflor®cap) 250

(2)

mg 2x1, Ornidazol (Biteral® tb) 250 mg 2x2 bafllanm›fl. Bu tedaviye ra¤men hastan›n halsizli¤inin artmas›, genel durumunda bozulma ve bilinç bulan›kl›¤› geliflmesi üzerine yap›lan muayene ve tetkikler sonucu intrakranial kanama-emboli ön tan›lar›yla nöroloji servisine yat›r›lm›fl. Sepsis ve bakteriyel menenjit tan›lar›yla iki gün sonra en-feksiyon hastal›klar› klini¤ine nakledilmifl. Parenteral antibiyotik te-davisi bafllanm›fl. Hastan›n bilincinin tam olarak kapanmas› ve solu-numun bozulmas› üzerine trakeostomi aç›larak yo¤un bak›m ünite-sine al›nm›fl ve ventilatöre ba¤lanm›fl. Yirmi gün süre ile mekanik ventilatöre ba¤l› kalan hasta ekstübe edildi¤inde tetraparezi tarz›n-da kas güçsüzlü¤ü gözlenmifl. Bilgisayarl› beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinde tabloyu aç›klayacak bir neden saptanamam›fl. Beyin omurilik s›v›s› (BOS) analizinde pa-toloji tespit edilmemifl. Bat›n ultrasonografisinde karaci¤erde 180 mm büyüme, safra kesesinde ödematöz kal›nlaflma saptanm›fl. Has-tan›n klini¤e yat›fl›n›n 32. gününde ateflinin düflmesi, bilincinin aç›l-mas› ve genel durumunun düzelmesi üzerine taburcu edilmifl.

Özgeçmiflinde; 9 y›l önce boynunun sa¤ taraf›nda ele gelen flifllikler meydana gelen hastaya Hodgkin lenfoma tan›s› konul-mufl. Dalak metastaz› tespit edilerek splenektomi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanm›fl. Remisyon sa¤lanm›fl fakat 2 y›l sonra re-laps nedeniyle yeniden kemoterapi, takiben kök hücre nakli uygu-lanm›fl. Alt›flar ay aral›klarla kontrol önerilen hastan›n benzer fli-kayetleri bir daha olmam›fl.

Hastan›n fizik muayenesinde fluuru aç›k, koopere ve oryante idi. Hastada iflitme kayb› mevcuttu, oturma dengesi bozuktu ve ambule olam›yordu. Yap›lan kas testinde her iki üst ve alt ekstremitede mo-tor kuvvet kay›plar› mevcuttu (Tablo 1). Ekstremite çevre ölçümleri aras›nda farkl›l›k tespit edilmedi. Bilateral üst ekstremite DTR’leri ve aflil refleksleri arefleksik iken, patella refleksleri hipoaktif bulundu. Duyu muayenesi normal olarak de¤erlendirildi. Patolojik refleksler, spastisite ve klonus negatif, idrar ve gaita istemli-kontrollü idi.

Laboratuvar tetkiklerinde; lökositoz (22.000/mm3

) ve akut faz proteinlerinde yükseklik (sedimentasyon h›z›: 46 mm/saat, CRP: 34 mg/L) tespit edildi. Rutin biyokimya tetkikleri normaldi. Tam idrar tetkikinde her sahada 7-8 lökosit saptanan hastan›n id-rar kültüründe Proteus spp. üredi. Kulak burun bo¤az konsültas-yonu sonucu timpanik membran›n intakt oldu¤u, antibiyotik teda-visine ba¤l› ototoksisite mevcut oldu¤u bildirildi. Guillain-Barré sendromu (GBS) ve KHPM ön tan›lar› ile ilâve tetkikler planland›. Servikal, torakal ve lumbosakral spinal manyetik rezonans

görün-tüleme tetkikleri normal bulundu. Elektrofizyolojik incelemede “alt ve üst ekstremite kaslar›nda denervasyon potansiyellerinin efllik etti¤i miyojenik tutulum bulgular›“ saptand› (Tablo 2).

Hastan›n yatt›¤› süre içerisinde (20 seans) denge, ambulasyon ve ekstremitelere aktif-asistif kuvvetlendirme egzersizleri uygu-land›. Medikal tedavi olarak; B1, B6 ve B12 vitamin kompleksi 3x1 ve Laktuloz 3x1 ölçek verildi. Vizitlerde hastan›n nörolojik ve fonk-siyonel durumunda her geçen gün iyileflme gözlendi. Tedavi ön-cesi yap›lan ince kas testi tekrarlanarak geliflmeler de¤erlendiril-di (Tablo 1). Oturma dengesi tam, ayakta durma dengesi ise tama yak›n oranda düzeldi. ‹flitmesinde olumlu geliflmeler gözlendi. Hasta çift kanedyenle ambule halde taburcu edildi.

T

Ta

arrtt››fl

flm

ma

a

Yo¤un bak›m ünitelerinde kuvvet kayb› ortaya ç›kan hastalar-da olay›n nedeni ortaya konulmal›d›r. Yo¤un bak›m ünitesinde yayg›n kuvvet kayb› ve/veya solunum yetmezli¤i olan hastaya yaklafl›m algoritmas› Tablo 3’de görülmektedir (5). Sinir sistemi-nin santral veya periferik patolojilerisistemi-nin yan› s›ra miyojenik tutu-lum olabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Santral sinir siste-minin primer veya sekonder patolojileri (iskemi, hemoraji, trans-vers myelit, ensefalomyelit, multipl skleroz, toksisite, travma) mo-tor ve duyu kusuruna neden olabilir.

Hastan›n yo¤un bak›m ünitesinde yatmas›na neden olan bir durum (multipl travma, major cerrahi, sepsis, ciddi akci¤er hasta-l›¤›, vb.) yoksa; GBS, myastenia gravis, motor nöron hastahasta-l›¤›, bo-tulizm veya asit maltaz defisiti göz önünde bulundurulmal›d›r (4). Ay›r›c› tan›da göz önüne al›nmas› gereken di¤er bir durum, asidoz veya renal yetmezlikli hastalarda yüksek doz nöromusküler körlerin uygulanmas› ile ortaya ç›kan uzam›fl nöromüsküler blo-kajd›r. Nörolojik muayenede böyle hastalarda kas atrofileri ve cid-di flask tetraparezileri vard›r (8).

Yukar›da say›lan patolojileri tespit etmeye yönelik olarak yapt›¤›-m›z laboratuvar ve radyolojik tetkikler normaldi. Klini¤imize yat›r›ld›k-tan sonra yap›lan EMG’de nörojenik ve miyojenik tutulum bulgular› saptanmas› üzerine nöropati-miyopati yapan hastal›klar› araflt›rd›k.

Olgumuzda yak›nmalar›n öncesinde diyare öyküsü olmas› ne-deniyle GBS ilk olarak akla gelmektedir. GBS’de tipik olarak zay›f-l›k bafllang›c›ndan 1-3 hafta öncesinde geçirilen bir enfeksiyon hi-kayesi mevcuttur ayr›ca BOS incelemesinde akut fazda albumino-sitolojik dissosiasyon (BOS proteininde art›fl (>0,55 g/l) varken,

S

SAA⁄⁄ SSOOLL

T

Teeddaavvii ÖÖnncceessii TTeeddaavvii SSoonnrraass›› TTeeddaavvii ÖÖnncceessii TTeeddaavvii SSoonnrraass››

C 4 5/5 5/5 5/5 5/5 C 5 4+/5 5/5 4-/5 4+/5 C 6 3+/5 4+/5 3/5 4+/5 C 7 3/5 4+/5 3-/5 4+/5 C 8 3+/5 4+/5 3-/5 4-/5 T 1 4/5 4+/5 3+/5 4/5 L 2 4/5 4+/5 4/5 4+/5 L 3 2+/5 4-/5 2+/5 3+/5 L 4 3-/5 4/5 2/5 3+/5 L 5 3/5 4/5 2+/5 3+/5 S 1 3+/5 4/5 3+/5 4/5

Tablo 1. Tedavi öncesi ve sonras›nda yap›lan kas kuvvet testleri.

Türk Fiz T›p Rehab Derg 2007;53:41-4 Turk J Phys Med Rehab 2007;53:41-4 Aydemir ve ark.

Kritik Hastal›k Polinöromiyopatisi

42

(3)

beyaz küre say›s›nda art›fl olmamas› (<10 lenfosit/mm3

) tespit edi-lebilir (6). EMG’de ise amplitüd normal bulunurken, sinir ileti h›z›n-da yavafllama vard›r (3). Olgumuzh›z›n-da kas güçsüzlü¤ünün yo¤un bak›m ünitesine yatmay› gerektiren primer neden olmamas›, cid-di sepsis esnas›nda ortaya ç›km›fl olmas›, BOS analizinin normal olmas› ve EMG’de motor disfonksiyon bulgular›n›n önde gelmesi nedeniyle GBS tan›s›ndan uzaklaflt›k. GBS ile KHPM’nin klinik ve laboratuar farkl›l›klar› Tablo 4’de özetlenmifltir (7).

Olgumuzun genel durumu amipli dizanteri sonras› bozulmufl, solunum arresti ve sepsis nedeniyle entübe edilmifl. Parezi tablo-su ise ekstübe edildi¤inde farkedilmifl. Anamnezin ciddi sepsis, multiorgan yetmezli¤i durumlar›nda ortaya ç›kabilen KHPM ola-rak adland›r›lan akut aksonal nöropati ile uyumlu oldu¤unu tespit ettik. Olgumuzda KHPM’nin karakteristi¤i olan ventilatörden ge-cikmifl ayr›lma, kas zay›fl›¤›, DTR’lerde simetrik azalma ve mobili-zasyon faz›n›n uzamas› öyküsü mevcuttu (1).

KHPM’de tan› primer olarak EMG’de aksonal polinöropatinin gösterilmesiyle konulur. ‹ncelemede fibrilasyon potansiyelleri ve pozitif keskin dalgalar gibi denervasyon iflaretleri görülür. Ciddi düzeyde parezik hastalarda birleflik kas aksiyon potansiyelinde azalma tespit edilebilirken, duyusal sinir aksiyon potansiyel amp-litüdleri normal bulunabilir (1,3,4). Olgumuzda EMG’de tespit etti-¤imiz denervasyon potansiyellerinin efllik etti¤i miyojenik tutulum bulgular› KHPM tan›mlamas›n› hakl› ç›kar›yordu. Literatürde KHP ile KHM’nin s›kl›kla birlikte bulundu¤u bildirilmifltir (3,4). Bozul-mufl nöromüsküler iletiler ve miyopatileri ay›rt etmek için serum kreatinin kinaz seviyesinin ölçümü, ard›fl›k sinir uyar› çal›flmalar›, kas ve sinir biyopsileri yap›lmas› faydal› olabilir. Kas uyar›m› ile KHM’de cevaps›zl›k veya azalm›fl cevap elde edilirken, KHP’de nor-mal cevap elde edilir (1,3,4). Olgumuzda serum kreatinin kinaz se-viyesi normal, EMG’de kas uyar›m›nda amplitüd düflük bulunmufl-tur. Serum kreatinin kinaz seviyesi miyozin filamanlar›nda kay›p olan vakalarda yüksek olarak bulunmayabilir (3,4). Bu bulgular› toparlad›¤›m›zda hastam›z›n tan›s›n› KHPM olarak koyduk.

KHP fizyopatolojisinde birçok faktörün iflin içine kat›ld›¤› düflü-nülmüfl ama hiçbiri tam olarak tan›mlanamam›flt›r. Sepsisin sistemik etkilerinin örne¤in TNF sal›n›m›, histaminler ve araflidonik asit meta-bolitlerinin, kompleman ve hücre adezyon sistemlerinin aktivasyo-nunun ve lokal serbest radikallerin aksonal dejenerasyona ve perife-rik sinirlerin mikrosirkülasyonunda bir bozulmaya yol açt›¤› ileri sü-rülmüfl fakat yap›lan biyopsilerde sinir fasiküllerinde enfarktüs, mik-roanjiopati, ödem veya intravasküler trombüs oluflumu gösterileme-mifltir (9). Hund ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmalarda hastal›k süre-cinin ana hedefinin motor sinirler oldu¤u gösterilmifltir (8). N

Noorrmmaall DDee¤¤eerrlleerr SSaa¤¤ SSooll ‹‹lleettii hh››zz›› ((mm//ss)) Median motor 40-50 41,1 43,5 Median duyusal 45-55 58,6 60,2 Ulnar motor 40-50 CA CA Ulnar duyusal 45-55 50 60 Sural 45-55 50 51 A Ammpplliittüüdd Median motor (mV) >6 0,8 3,5 Median duyusal (µV) >10 50 35 Ulnar motor (mV) >3 CA CA Sural (µV) >6 15 10 D

Diissttaall llaattaannss ((mmss))

Median motor <3,5 6,1 5,5

Ulnar motor <3,5 CA CA

E

EMMGG Fibrilasyon potansiyelleri, rekrütmanda azalma (DE, VL, VM, IL, Küçük ve polifazik motor ünit potansiyelleri TA, EDK Kaslar›)

Sonuç Alt ve üst ekstremite kaslar›nda denervasyon potansiyellerinin efllik etti¤i myojenik tutulum bulgular›

EMG: Elektromyografi, CA: Cevap al›namad›, m/s: Metre/saniye, mV: Milivolt, µV: Mikrovolt, DE: Deltoid, VL: Vastus lateralis, VM: Vastus medialis, IL: ‹liopsoas, TA: Tibialis anterior, EDK: Ekstansor digitorum kommunis

Tablo 2. Elektrofizyolojik veriler.

Tablo 3. Yo¤un bak›m ünitesinde generalize kuvvet kayb› ve/veya sol-unum yetmezli¤i olan hastaya yaklafl›m flemas› (5).

Generalize kuvvet kayb› Solunum yetmezli¤i

Spinal kord hasar›

Perkütan i¤ne kas biyopsisi Evet Spinal MRG BOS analizi Viral seroloji Hay›r EMG sinir ileti h›z› Kas enzimleri MG, LES, ilaçlar; N-M ileti defekti GBS: S‹H↓ ileti blo¤u Myopati: Direkt kas uyar›m›, CK ↑

‹¤ne kas biyopsisi yetersiz ise, vaskülit flüphesi var ise aç›k kas +/- sinir biyopsisi

Nöropati: Motor ünite say›s›↓ DSAP’lar ↓, dener-vasyon potansiyelleri

MRG: Manyetik rezonans görüntüleme, BOS: Beyin-omurilik s›v›s›, EMG: Elekt-romyografi, MG: Myastenia Gravis, LES: Lambert- Eaton (myastenik) sendrom, S‹H: Sinir iletim h›z›, CK: Kreatin kinaz, DSAP: Duyusal sinir aksiyon potansiyeli

Türk Fiz T›p Rehab Derg 2007;53:41-4 Turk J Phys Med Rehab 2007;53:41-4

Aydemir ve ark. Kritik Hastal›k Polinöromiyopatisi

43

(4)

Anabolik hormonlar›n (insülin, ILGF-1) seviyesinde azalma, bu-na karfl›l›k katabolik hormonlar›n (kortizol, katekolaminler ve glu-kagon) seviyesinde art›fl ile proinflamatuvar sitokinlerin sal›n›m›-n›n kas aminoasitleri üzerinde kuvvetli bir katabolik etki olufltura-rak KHM’ye neden oldu¤u öne sürülmüfltür (10). Brealey ve ark. (11) sepsisin ciddiyetinin mitokondrial disfonksiyon, ATP ve intra-selüler glutatyon tükenmesine ve iskelet kas›nda nitrik oksit üre-timi ile iliflkili oldu¤unu göstermifltir.

Yap›lan çal›flmalarda uzun süre yo¤un bak›mda kalan hastala-r›n %58’inde, ciddi sepsisli ve multipl organ yetmezlikli hastalahastala-r›n ise %70-80’inde KHPM geliflti¤i bildirilmifl olmas›na ra¤men (15,16), hastal›¤›n ülkemizde bu kadar yayg›n olmad›¤› kan›s›nda-y›z. T›p teknolojisinin ilerlemesi ile hastalar›n yo¤un bak›mda kal-ma süresinin uzayaca¤›, bunun sonucu olarak KHPM’li olgulara ileride daha s›k rastlanaca¤›n› düflünmekteyiz.

KHPM mekanik ventilasyon ve yo¤un bak›mda kalma sürecinin uzamas›na neden olmaktad›r (12). Hafif-orta dereceli hastalarda prog-noz a¤›r vakalara göre daha iyidir. Ciddi sepsisli, yo¤un bak›m ünitesin-de uzun süre kalm›fl olan hastalarda iyileflme yavafl ve inkomplet ola-bilir. Baz› hastalar ventilatörden ayr›lamamakta, komplikasyonlar ne-deniyle kaybedilmektedir. ‹lk bir y›l içindeki mortalite oran› ortalama %56 olarak tespit edilmifltir (13). Hastalar hayatta kal›rsa hafif nöropa-tili olgular haftalar içinde düzelebilirken, daha ciddi formdakilerin dü-zelmesi aylar› bulabilmekte, özürlülükle sonuçlanabilmektedir. Sinir ile-ti h›z›nda yavafllama tespit edilen olgularda prognoz k›smen kötüdür (13). KHPM’li hastalar›n ço¤unda y›llar sonra bile polinöropati belirtile-ri saptanmaktad›r (14). Olgumuzun bir y›l sonra yap›lan kontrolünde; denge ve ambulasyonun tamamen düzeldi¤i, nörolojik muayenesi ve iflitmesinin normale döndü¤ü, günlük yaflam aktivitelerinde ba¤›ms›z oldu¤u tespit edildi. Polislik mesle¤ine aktif olarak yeniden bafllad›.

Hastal›¤›n özgül bir tedavisi bulunamam›flt›r. Ortaya ç›kan nöro-müsküler komplikasyonlar›n tan›s›, tedavi rejimini bir çok yoldan mo-difiye etmelidir. Miyopati söz konusu ise nöromüsküler iletiye etkisi olan; kas gevfleticiler, kortikosteroidler ve di¤er ajanlar gereken en düflük dozda verilmelidir. Miyopati geliflimi yönünden seri kreatin ki-naz ölçümleri ve tekrarlanan elektrodiagnostik yöntemler ile moni-törize edilmelidir. Uygun pozisyonlama planlanmal›, bas›nc›n neden olabilece¤i ilâve sinir hasar› önlenmelidir. Erken evrede kontraktürle-ri önlemeye yönelik germe egzersizlekontraktürle-ri, solunum egzersizlekontraktürle-ri, taki-ben aktif-asistif egzersizler bafllanmal›d›r. Günlük yaflam aktivitele-rinde ba¤›ms›zl›k için yard›mc› cihaz ve ortezler kullan›lmal›d›r (17).

KHP ve KHM’nin oluflum mekanizmalar› ayd›nlat›ld›kça, yo¤un bak›m ünitesinde kalma süresinde k›salma, hastal›k ciddiyetinde azalma ve hastal›¤›n uzun dönem sonuçlar›nda iyileflmeye yol açacak önleyici stratejiler gelifltirilecektir.

K

Ka

ay

yn

na

ak

klla

arr

1. Kerbaul F, Brousse M, Collart F, Pellissier JF, Planche D, Fernandez C, et al. Combination of histopathological and electromyographic patterns can help to evaluate functional outcome of critical ill patients with neuromuscular weakness syndromes. Crit Care 2004;8:358-66.

2. Bolton CF, Gilbert JJ, Hahn AF, Sibbald WJ. Polyneuropathy in critically ill patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1984;47:1223-31. 3. Latronica N, Peli E, Botteri M. Critical illness myopathy and

neuro-pathy. Curr Opin Crit Care 2005;11:126-32.

4. Young GB, Hammond RR. A stronger approach to weakness in the intensive care unit. Crit Care 2004;8:416-8.

5. Bolton CF, Young GB. The neurological consultation and neurological syndromes in the intensive care unit. Baillieres Clin Neurol 1996;5:447-75.

6. Angela CK. Guillain-Barré Syndrome. Available from: URL:http://www.emedicine.com/ pmr/topic48.htm Accessed June 2, 2005.

7. De Letter MA, Visser LH, Van der Meché FG, Ang W, Savelkoul HF. Distinctions between critical illness polyneuropathy and axonal Guillain-Barrè syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68:397-398.

8. Hund E. Neurological complications of sepsis: critical illness polyneuropathy and myopathy. J Neurol 2001;248:929-34.

9. Bolton CF. Sepsis and the systemic inflammatory response syndrome: neuromuscular manifestations. Crit Care Med 1996;24:1408-16. 10. Latronico N, Candiani A. Muscular wasting as a consequence of

sepsis. In: Year-book of intensive care and emergency medicine. Edition. Vincent JL editors. Berlin: Springer-Verlag; 1998. p. 517-22. 11. Brealey D, Brand M, Hargreaves I. Association between mitochondrial

dysfunction and severity and outcome of septic shock. Lancet 2002;360:219-23.

12. Garnacho-Montero J, Amaya-Villar R, Garcia-Garmendia JL, Madrazo-Osuna J, Ortiz-Leyba C. Effect of critical illness polyneuropathy on the withdrawal from mechanical ventilation and the length of stay in septic patients. Crit Care Med 2005;33:349-54.

13. Schaaf M, Beelen A, Vos R. Functional outcome in patients with critical illness polyneuropathy. Disabil Rehabil 2004;26:1189-97. 14. Zifko UA. Long-term outcome of critical illness polyneuropathy.

Muscle Nerve 2000;9:49-52.

15. De Jonghe B, Cook D, Sharshar T, Lefaucheur JP, Carlet J, Outin H. Acquired neuromuscular disorders in critically ill patients: a systematic review. Groupe de Reflexion et d’Etude sur les Neuromyopathies En Reanimation. Intensive Care Med 1998;24:1242-50.

16. Witt NJ, Zochodne DW, Bolton CF, Grand’Maison F, Wells G, Young GB, et al. Peripheral nerve function in sepsis and multiple organ failure. Chest 1991;99:176-84.

17. Buschbacher L. Rehabilitation of patients with peripheral neuropathies. In: Braddom RL, Buschbacher RM, Dumitru D, Johnson EW, Matthews D, Sinaki M. editors. Physical Medicine & Rehabilitation. 2nd Ed. Indianapolis, CN: WB Saunders Co.; 2000. p. 1041–3.

G

Guuiillllaaiinn--BBaarrrréé SSeennddrroommuu ((GGBBSS)) KKrriittiikk HHaassttaall››kk PPoolliinnöörroommyyooppaattiissii

1. Yo¤un bak›m ünitesinde yatmaya neden olan primer 1. Bir baflka nedenden dolay› yo¤un bak›m ünitesinde nörolojik sebeptir. Atefl ve diyare gibi enfeksiyon belirtileri yatmakta olan hastada ortaya ç›kar.

nörolojik belirtiler ortaya ç›kmadan önce genellikle iyileflir.

2. BOS analizinde protein artm›flt›r, hücre say›m› normal 2. BOS analizinde patoloji yoktur. veya hafifçe artm›flt›r.

3. Elektrodiagnostik de¤ifliklikler hastalar›n yaklafl›k 3. Klinik ve elektrodiagnostik de¤erlendirmelerde %80’inde duyusal ve motor sinirlerde görülür. motor disfonksiyon önde gelmektedir.

4. Periferik sinirlerde demiyelinizasyon ve inflamatuvar

infiltrasyon vard›r. 4. Periferik sinirlerde primer aksonal dejenerasyon 5. Aksonal GBS’de serumda immünolojik göstergeler vard›r fakat inflamasyon bulgusu yoktur.

olarak GM1, GM1b, GD1a ve GA1Nac-GD1a’ya karfl› oluflmufl

‹g G antikorlar› tesbit edilebilir. 5. Spesifik antikor tesbit edilmemifltir. 6. Polinöropati gelifltikten sonra ciddi otonom

bozukluklar s›k görülür.

BOS: Beyin omurilik s›v›s›

Tablo 4. Guillain-Barré Sendromu ve kritik hastal›k polinöromyopatisinin klinik ve laboratuvar farkl›l›klar› (7).

Türk Fiz T›p Rehab Derg 2007;53:41-4 Turk J Phys Med Rehab 2007;53:41-4 Aydemir ve ark.

Kritik Hastal›k Polinöromiyopatisi

44

Referanslar

Benzer Belgeler

‹drar sondalar› dört gün kal- mak zorunda olan hastalar›n dördüncü gün ç›ka- r›lan sondalar›n›n ucunun kültüründe ve idrar kültürlerinde izole

4 Fiilen tespit, 506 say›l› Kanunun uygulamas›nda yetkili denetim elemanlar›n›n iflyerinde yapt›klar› denetimler s›ras›nda iflyeri ve çal›flanlar› hakk›nda

HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜfiME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ANLAfiMALI OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu

Ya¤ keçesinin d›fl çeperine Loctite ® 243 ya da 248 Orta Kuvvetli Vida Sabitleyici uygulay›n 3.. Keçeyi yata¤›n içerisine standart yöntemler ile monte edin,

Hastane enfeksiyonu olarak; kan kültüründe üreme saptanan 12 vaka, diğer kültürlerinde üreme olan 30 vaka, NOSEP skoru ≥ 11 olan ancak kültürde üremesi olmayan 14 vaka

Zarar görmüfl güç kablosu yang›na veya elektrik flokuna sebep olabilir.. • Güç kablosunu ›slak ellerinizle tutmay›n›z

Testler aracılığıyla bireyin psikolojik özellikleri nesnel olarak ölçülebilir.. Psikolojik testler; bireylerin her hangi bir niteliğini ölçmek amacıyla, nitelikler