Taban Aritmetiği

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 55-69)

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Aþaðýda verilen sayýlardan hangisi asaldýr?

A) – 7 B) 0 C) 1 D) 2 E) 9

2.

6243 sayýsýnda 2 nin basamak deðeri ile 4 ün ba-samak deðerinin toplamý kaçtýr?

A) 6 B) 24 C) 240 D) 200 E) 2040

3.

ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr.

Buna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 11 B) 9 C) 5 D) 2 E) 1

4.

12+4:2

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 14 E) 16

5.

x, y ve z gerçel (reel) sayýlardýr.

x<0, xy>0 ve y+z>0

olduðuna göre, x, y ve z nin iþaretleri sýrasýyla aþa-ðýdakilerden hangisidir?

A) –,+,– B) –,+,+ C) –,–,–

D) +,–,– E) –,–,+

6.

a ve b ardýþýk çift sayýlardýr.

a<b

olduðuna göre, b – a farký kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

7.

(23)4+ (12)3

iþleminin sonucu 2 tabanýnda kaçtýr?

A) (1000)2 B) (1010)2 C) (10100)2 D) (10000)2 E) (10110)2

8.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 8 E) 11 1 2 3 10. . .

2 3 5 2 ab+ba

a +b

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 56 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

(x14)7

ifadesinde x in alabileceði en büyük deðer kaçtýr?

A) 1 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

10.

olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 8

13.

5 tabanýndaki 213 sayýsýnýn 10 tabanýndaki deðeri kaçtýr?

A) 28 B) 36 C) 42 D) 58 E) 60

14.

Çarpýmlarý 18 olan iki doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir?

A) 19 B) 18 C) 15 D) 11 E) 9

15.

Aþaðýdakilerden kaç tanesi tek sayýdýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.

abc ve cab üç basamaklý doðal sayýlar olmak üzere,

yanda verilen eldesiz toplama iþlemine göre, a+b+c toplamý kaçtýr?

A) 5 B) 7 C) 12 D) 14 E) 17

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 1

57

1-D 2-C 3-A 4-D 5-E 6-B 7-D 8-A 9-C 10-E 11-A 12-B 13-D 14-E 15-B 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

3 tabanýndaki 201 sayýsýnýn 5 tabanýndaki karþýlýðý kaçtýr?

A) (12)5 B) (23)5 C) (34)5 D) (40)5 E) (43)5

2.

Ýki basamaklý en küçük tam sayý ile iki basamaklý en büyük tam sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) – 198 B) – 99 C) – 10 D) 0 E) 10

3.

Ardýþýk beþ tek doðal sayýnýn toplamý en az kaç ola-bilir?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

4.

2+3+4+5+....+24

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 299 B) 300 C) 312 D) 360 E) 400

5.

(3241)5sayýsýnda 4 ün basamak deðeri kaçtýr?

A) 4 B) 16 C) 17 D) 19 E) 20

6.

– 3a+2.(a – 2b)+3b

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a+b B) a – b C) – a – b D) b – 2a E) a – 2b

7.

iþleminin sonucu kaçtýr?

8.

iþleminin sonucu kaçtýr?

17 15 12 1 1

A) B) C) D) E)

15 17 17 15 17

2 1 1 3 2: −5

5 9

A) 1 B) C) D) 7 E) 9

4 7

9!+8!

9! 8!−

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 58 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

a, b ve c tam sayýlardýr.

a.b = 3 a.c = 5

olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) – 3 B) – 5 C) –7 D) – 9 E) –10

10.

iþleminin sonucu kaçtýr?

11.

ab iki basamaklý sayýdýr.

ab=3a+4b olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 4 E) 3

12.

Toplamlarý 20 olan iki doðal sayýnýn çarpýmý en az kaç olabilir?

A) 0 B) 19 C) 36 D) 51 E) 100

13.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 0

14.

aba üç basamaklý sayýsý, aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) 100.a+b B) 100.a+10b C) 110.a+10.b D) 101.a+10.b E) 101.a+b

15.

ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr.

ab – ba = 9

olduðuna göre, a nýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

16.

17 ile 89 arasýnda kaç tane doðal sayý vardýr?

A) 71 B) 69 C) 56 D) 43 E) 39

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 2

59

1-C 2-D 3-B 4-A 5-E 6-C 7-B 8-A 9-D 10-B 11-E 12-A 13-E 14-D 15-C 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

–10 – 5+5+10+....+35

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 125 B) 105 C) 95 D) 90 E) 85

2.

a ve b doðal sayýlardýr.

3a+5b = 20

olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

3.

(– 5)2+(– 3)1+80

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 5 B) 18 C) 23 D) 30 E) 33

4.

abc üç basamaklý, 4d iki basamaklý doðal sayýlar olmak üzere, yandaki çarpma iþleminde her nokta bir rakamýn yerini tutmaktadýr.

Buna göre, d kaçtýr?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

5.

a = 80

b = – 40

olduðuna göre, oraný kaçtýr?

6.

(123)4+(102)3= (x)5

eþitliðini saðlayan x sayýsý kaçtýr?

A) 23 B) 123 C) 311 D) 313 E) 321

7.

a ve b birbirinden farklý rakamlar olup, ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr.

ab+ba=132

olduðuna göre, a.b çarpýmý en çok kaç olabilir?

A) 13 B) 18 C) 30 D) 35 E) 36

8.

2.(x – 3y)+3.(– x+2y)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x+2y B) x+y C) 2x – y D) x – 2y E) – x

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 60 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

4 tabanýnda 3 basamaklý en büyük sayýnýn onluk sistemdeki deðeri kaçtýr?

A) 70 B) 63 C) 56 D) 49 E) 42

10.

x çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima tek sayýdýr?

A) x5 B) 5.x C) 3x+5 D) x – 4 E) x+2

11.

Dört basamaklý bir sayýnýn yüzler basamaðý 3 artý-rýlýrsa sayýnýn deðeri kaç artar?

A) 175 B) 215 C) 297 D) 300 E) 303

12.

|– 2|+|– 5|–|– 6|

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 9

13.

(31)4.(12)3

iþleminin sonucu 5 tabanýnda kaçtýr?

A) (210)5 B) (230)5 C) (234)5 D) (240)5 E) (242)5

14.

a, b ve c birbirinden farklý asal sayýlar olmak üzere, abc üç basamaklý sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr?

A) 530 B) 590 C) 615 D) 753 E) 780

15.

2, 3 ve 7 rakamlarý birer kez kullanýlarak yazýlabilecek en büyük üç basamaklý tek sayý A, en küçük üç basa-maklý çift sayý B dir.

Buna göre, A – B farký kaçtýr?

A) 315 B) 351 C) 365 D) 440 E) 555

16.

x ve y negatif tam sayýlar olmak üzere, 5x=4y

olduðuna göre, x+y toplamýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr?

A) – 9 B) – 7 C) – 5 D) – 3 E) –1

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 3

61

1-A 2-E 3-C 4-B 5-D 6-B 7-D 8-E 9-B 10-C 11-D 12-A 13-B 14-D 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

(– 2)2+(– 3)2+(– 4)2

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 4 B) 9 C) 16 D) 21 E) 29

2.

aabb dört basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangi-sine eþittir?

A) 11.a0b B) 11.ab C) 101.ab D) 111.ab E) 11.(a+b)

3.

10 tabanýndaki 317 sayýsýnýn 3 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (2002)3 B) (1002)3 C) (1202) D) (12012)3 E) (102202)3

4.

Rakamlarý çarpýmý 18 olan iki basamaklý kaç farklý doðal sayý vardýr?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) 15

5.

Aþaðýda verilenlerden hangisi çift sayýdýr?

A) 17!+0! B) 1314 C) (5!)2– 1!

D) 1615 E) (0!)2+419

6.

Ýki basamaklý ab, ba, ca ve ac sayýlarýnýn toplamý 143 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 13 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8

7.

(2a – 1)2+(a – b–3)2=0

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) – 2 B) – 1 C) 0 D) 1 E) 2

8.

– 2:(6 – 5)+4.5 – 4

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 2 B) 3 C) 7 D) 10 E) 14

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 62 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Ýki basamaklý üç tam sayýnýn toplamý en az kaç ola-bilir?

A) – 300 B) – 297 C) – 280 D) – 272 E) – 210

10.

4 sayý tabaný olmak üzere,

(223a)4= (172)10 olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 4 B) 3 C) 0 D) 1 E) 2

11.

a, b ve c doðal sayýlardýr.

3a+2b+c = 24

olduðuna göre, c en fazla kaç olabilir?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 27

12.

abc ve def üç basamaklý sayýlardýr.

b sayýsý 3 artýrýlýr, f sayýsý 2 azaltýlýrsa abc+def toplamý nasýl deðiþir?

15.

3, 4 ve 5 sayý tabaný, a sýfýrdan farklý bir rakam olmak üzere,

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.

a ve b tam sayýlardýr.

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doð-rudur?

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

x ve y iki basamaklý negatif tam sayýlar olmak üzere, 2x = 3y

olduðuna göre, x+y toplamýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr?

A) – 10 B) – 15 C) – 20 D) – 25 E) – 30

2.

5x+7 – 3x+1

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2.(x+4) B) 2x+3 C) 2x – 7 D) 2.(x – 4) E) 3.(x – 9)

3.

(23)5– (12)3

iþleminin sonucu 6 tabanýnda kaçtýr?

A) (54)6 B) (43)6 C) (32)6 D) (21)6 E) (12)6

4.

a, b ve c rakam olmak üzere, a5b2 = 4c22

olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr?

A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

5.

2 ve 3 sayý tabaný olmak üzere,

eþitliðini saðlayan x kaçtýr?

6.

ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr.

ab+ba = 66

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

7.

eþitliðini saðlayan x kaçtýr?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12

8.

6 sayý tabanýný göstermek üzere, (345)6

sayýsýnýn 2 fazlasý ayný tabanda kaçtýr?

A) (351)6 B) (412)6 C) (510)6 D) (513)6 E) (532)6

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 64 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

a ve b birer doðal sayýdýr.

15! = 2a.b

olduðuna göre, bu eþitliði saðlayan en büyük a sayýsý kaçtýr?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

10.

a, b ve c çift rakamlar olduðuna göre, aþaðýdakiler-den hangisi daima çift sayýdýr?

11.

iþleminin sonucu kaçtýr?

12.

6 sayý tabanýný göstermek üzere, (3,2)6

sayýsýnýn 10 tabanýndaki karþýlýðý aþaðýdakilerden hangisidir?

13.

– x.(x+1)+2x.(– x+3)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 8x B) – 15x C) 3x.(x – 5) D) x.(5 – 3x) E) 5x – 3x

14.

Aþaðýdakilerden hangisi, ardýþýk iki doðal sayýnýn toplamý olamaz?

A) 29 B) 36 C) 41 D) 53 E) 65

15.

1, 2, 3, 4 rakamlarý sadece birer kez kullanýlarak yazýlan iki tane iki basamaklý sayýnýn toplamý en az kaç olabilir?

A) 25 B) 32 C) 37 D) 40 E) 42

16.

a, b ve c pozitif tam sayýlardýr.

a.(b+c) = 17

olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr?

A) 9 B) 13 C) 17 D) 18 E) 20

KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 5

65

1-D 2-A 3-E 4-B 5-C 6-E 7-D 8-A 9-C 10-B 11-A 12-E 13-D 14-B 15-C 16-D

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

x = – 3

olduðuna göre, x2– 2x+1 ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 16 B) 12 C) 10 D) 6 E) 4

2.

2.(x+7) – 3.(x – 1) = 14

olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3.

a, b ve c ardýþýk tek sayýlar olmak üzere, a<b<c

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 8 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

4.

(120)5= (a)2

olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 10011 B) 10010 C) 11001 D) 100011 E) 10101

5.

Rakamlarý toplamý 7 olan üç basamaklý en küçük doðal sayý kaçtýr?

A) 700 B) 205 C) 132 D) 124 E) 106

6.

(a+b) ve (a – b) aralarýnda asal sayýlardýr.

olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 7 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17

7.

Ýki basamaklý AB sayýsý rakamlarýnýn yer deðiþtirilmesi ile elde edilen BA sayýsý ile toplanýyor.

Bu toplama iþleminin sonucu 55 olduðuna göre, A+B toplamý kaçtýr?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 15

8.

(3a4)b+(503)a

toplamýnýn alabileceði en küçük deðer için a.b çarpýmý kaçtýr?

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 66 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr?

A) 5!+4! = 144 B) 4!+3! = 5!

C) 5! – 4! = 96 D) 23+34= 89 E) 10+20+30+40+....+100= 10

10.

AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlar olduðuna göre, AB+BA toplamý A+B toplamýnýn kaç katýdýr?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

11.

Aþaðýdaki iþlemlerden hangisi yanlýþtýr?

12.

a ve b sayma sayýlarýdýr.

a+b = 15

olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn alabileceði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr?

A) 42 B) 36 C) 30 D) 28 E) 24

13.

Yandaki çýkarma iþleminde 4BA ve BAA üç basamaklý doðal sayýlardýr.

Buna göre, A+B toplamý kaçtýr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14.

ifadesi bir tam sayý olduðuna göre, a nýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

15.

iþleminin sonucu kaçtýr?

16.

5 tabanýndaki üç basamaklý en büyük sayý ile yine 5 tabanýndaki üç basamaklý en küçük sayýnýn toplamý kaçtýr?

KONU TARAMA TESLERÝ - I TARAMA / 6

67

1-A 2-C 3-B 4-D 5-E 6-A 7-C 8-D 9-B 10-E 11-A 12-A 13-D 14-C 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

BÖLME

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 55-69)