İki Kare Farkı - İki Küp Farkı İki Küp Toplamı

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 173-193)

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Aþaðýdaki iþlemlerden hangisi doðrudur?

A) 3a+( – 2a)= – a B) 4b – ( – 2b)=2b

C) – c – 3c=2c D) (a – 3)+(a+1)=2a+2 E) (a2–3)–(a2+1)=– 4

2.

(3a – 4) – (2a – 1)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a – 3 B) 2a – 3 C) a+3 D) 2a+3 E) – a

3.

a2– 3a+1+5a – 2a2

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) – a2+2a+1 B) – a2+a+1 C) – a2+a –1 D) a2– 2a+1 E) a2+a+1

4.

Aþaðýdaki çarpma iþlemlerinden hangisi yanlýþtýr?

A) a.a=a2 B) a2.a3=a5 C) 2a.3a=6a D) a2.a–1=a E) 2a2.3a3=6a5

5.

a(a+2) – a2

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2a2– a B) a2+a C) 3a D) 2a E) a

6.

(a+3).(b – 3)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a.b – 9 B) a2+3b – 3 C) a2– 3a+3b – 9 D) 3a – ab+3 E) ab – 3a+3b – 9

7.

(x – 4).(x+4)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2x – 8 B) x2– 16 C) x2– 4x D) x2– 4 E) x2+16

8.

(a+2).(a – 4)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2a – 2 B) a2+16 C) a2–16 D) a2– 2a – 8 E) a2– 2a+8

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 174 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

10.

(a+2).(a2– 2a+4)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a3+8 B) a3+4 C) a3– 8 D) a3– 4 E) a3– 2a2+8

11.

(x – 1).(x2+x+1)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x3+1 B) x3– 1 C) x3– 2 D) x3– x2+1 E) x2+1

12.

(2x– 1).(4x+2x+1)

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 16x– 1 B) 8x+1 C) 4x+1 D) 4x– 1 E) 8x– 1

13.

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

14.

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

15.

a2– b2=9

olduðuna göre, a aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12

16.

Yandaki þekil, bir kare-sel ve üç dikdörtgenkare-sel bölgeye ayrýlmýþtýr.

Bölgelerin kenar uzun-luklarý cm cinsinden kenarlarýna, alanlarý ise cm2 cinsinden içlerine yazýlmýþtýr.

Bu þekli çizen bir öðrenci, aþaðýdaki eþitliklerden hangisini göstermek istemiþtir?

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 1

175

1-E 2-A 3-A 4-C 5-D 6-E 7-B 8-D 9-C 10-A 11-B 12-E 13-C 14-B 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdakilerden hangisi özdeþliktir?

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 4a2+9b2 B) 4a2+6ab+9b2 C) 4a2+12ab+9b2 D) 4a+12ab+9b

E) 4a + 9b

3.

(3b – c)2

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) ab – c2 B) 9b2– c2 C) 9b2+c2 D) 9b2– 3bc+c2 E) 9b2– 6bc+c2

4.

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

5.

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

6.

olduðuna göre, oraný kaçtýr?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

7.

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 176 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

x+y=5

x2+y2=20

olduðuna göre, x.y çarpýmý kaçtýr?

10.

a+b=5

a.b=7

olduðuna göre, a4+b4toplamý kaçtýr?

A) 23 B) 21 C) 19 D) 17 E) 16

11.

a – b+3=0

olduðuna göre, (a+b)2– 4ab ifadesinin deðeri kaç-týr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

12.

x=107

y=103

olduðuna göre, (x+y)2– 4xy iþleminin sonucu kaç-týr?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 16 E) 17

13.

olduðuna göre, toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

14.

olduðuna göre, ifadesinin deðeri aþaðýdaki-lerden hangisi olabilir?

15.

a2=a+5

olduðuna göre, a4aþaðýdakilerden hangisine eþit-tir?

A) 10a+25 B) 10a+30 C) 10a+35 D) 11a+25 E) 11a+30

16.

x=a+1

y=a2+1

olduðuna göre, y nin x cinsinden deðeri aþaðýdaki-lerden hangisidir?

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 2

177

1-D 2-C 3-E 4-A 5-D 6-C 7-B 8-C 9-B 10-A 11-E 12-D 13-B 14-A 15-E 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdaki eþitliklerden hangisi özdeþlik deðildir?

A) x – y= – (y – x) B) (x – y)2=(y – x)2 C) (x – y)3=(y – x)3 D) |x – y|=|y – x|

E) x+y=y+x

2.

a4– a3– 2a2

ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) a2.(a – 2).(a+1) B) a3.(a+1) C) (a2– 2).(a+1) D) a2.(a+1).(a –1) E) (a3– 1).(a+2)

3.

2ab+4ac

ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) 2ab.(a+c) B) 4ab.(a+c) C) 4a.(b+c) D) 2a.(b+2c) E) 2ab.(a+2c)

4.

a2b – ab2

ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) a.(a – b) B) b.(a2– b2) C) ab.(a – b) D) b2.(a – b) E) a2.(b – a)

5.

x.(a – b) + a.(b – x)

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir?

A) b.(a – x) B) b.(a+x) C) x.(a+b) D) x.(b – a) E) abx

6.

a=15

olduðuna göre, iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 64 B) 60 C) 56 D) 52 E) 48

7.

ax+bx+3a+3b

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a+3 B) b+3 C) a+x D) b+x E) x+3

8.

a2+ab+ac+bc

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) b+c B) a+c C) 2b D) 2a E) a.b

3 2

a + a

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 178 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

ad – bd+3ac – 3bc

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 3a+c B) a+c C) a – c D) a – b E) a – d

10.

a3+a2– 2a – 2

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a – 2 B) a – 1 C) a2+2 D) a2+1 E) a2– 2

11.

a2– ab – ac+bc

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a+b B) a+c C) b – c D) a – b E) b+c

12.

ab+a+b+1

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x – 2y+1 B) x+2y – 1 C) x+y – 2 D) x – y+2 E) x – y – 1

15.

a+b=6

b+c=4

olduðuna göre, ab+ac+b2+bc ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

16.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

a3– a2b+2ab – 2b2=0 olduðuna göre, oraný kaçtýr?

A) 1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

2

a b

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 3

179

1-C 2-A 3-D 4-C 5-A 6-B 7-E 8-B 9-D 10-E 11-D 12-C 13-A 14-A 15-E 16-B

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

olduðuna göre, toplamý kaçtýr?

A) 25 B) 27 C) 29 D) 31 E) 33

olduðuna göre, toplamý kaçtýr?

A) 10 B) 9 C) 7 D) 6 E) 5

olduðuna göre, x + y toplamýnýn pozitif deðeri kaç-týr?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

6.

x2+4x+1=0

olduðuna göre, toplamý kaçtýr?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

7.

(x+1)3

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x3+3x2+3x+1 B) x3+3x+1 C) x3+2x2+1 D) 3x3+1 E) x3+1

8.

(a – 2)3

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a3– 8 B) a3– 3a2+ 3a – 2 C) a3+ 3a2+ 3a+ 2

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 180 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

olduðuna göre, x3+3x2+3x+1 ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10.

a=6

b= – 3

olduðuna göre, a3+3a2b+3ab2+b3ifadesinin deðeri kaçtýr?

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 8 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

13.

a3+b3=6 a2b+b2a=7

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

olduðuna göre, a3+b3ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) – 12 B) – 8 C) – 4 D) 0 E) 4

16.

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 4

181

1-C 2-D 3-C 4-E 5-B 6-B 7-A 8-E 9-D 10-A 11-C 12-D 13-C 14-A 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

x2– 36

ifadesinin çarpanlara ayrýlmýþ hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (x+6).(x – 6) B) (x – 6).(x – 6) C) x2– 12x+36 D) 2.(x – 18) E) 4.(x – 6)

2.

1 – 9x2

ifadesinin çarpanlara ayrýlmýþ biçimi aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) (x – 3).(x+3) B) (1 – 3x).(1 – 3x) C) (1 – 3x).(1+3x) D) (1 – 9x).(1+9x) E) (9 – x).(9+x)

3.

Aþaðýdakilerden hangisi, (ax+by)2– (ay+bx)2

ifadesinin çarpanlarýndan biri deðildir?

A) a+b B) x+y C) a – b D) x – y E) a+x

4.

(a+b)2– (a – b)2

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2a2+2b2 B) 2a2– 2b2 C) a2+b2 D) 4ab E) 2ab

5.

20082– 20072 iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 4021 B) 4015 C) 2008 D) 2007 E) 1

6.

(0,05)2– (0,03)2=0,01.x olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 0,25 B) 0,16 C) 0,15 D) 0,08 E) 0,02

7.

olduðuna göre, x2– y2ifadesinin deðeri kaçtýr?

8.

Aþaðýdakilerden hangisi, 1 – x4

ifadesinin çarpanlarýndan biri deðildir?

A) 1 – x B) x+1 C) x2–1 D) 1+x2 E) x2 A) 4 2 B) 6 2 C) 8 2 D) 16 E) 16 2

x = 2+ 2 y = 2- 2

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 5

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 182 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

x pozitif reel sayý olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi x – 1 ifadesinin çarpanlarýndan biridir?

A) x+1 B) 2x+1 C) 2x – 1 D) +1 E) 2 –1

10.

a2– b2+3a – 3b

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a+b+3 B) a+b – 3 C) a+3 D) a+b E) b+3

11.

x2– y2=24 x+y=6

olduðuna göre, x.y çarpýmý kaçtýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

12.

x ve y doðal sayýlardýr.

x2=y2+11

olduðuna göre, x2+y2ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 61 B) 60 C) 57 D) 54 E) 51

13.

x3– 1

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x2– 2x+1 B) x2+2x+1 C) 3x2– x+1 D) x2+x+1 E) x2+x – 1

14.

8a3+27

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a2+3a+3 B) a2+2a+1 C) 2a2+3 D) 2a+9 E) 2a+3

15.

Aþaðýdakilerden hangisi, x6– y6 ifadesinin çarpaný deðildir?

A) x+y B) x – y C) xy D) x2+xy+y2 E) x2– xy+y2

16.

Bir kenarýnýn uzunluðu x cm olan Þekil 1 deki karenin bir köþesinden, bir kenarýnýn uzunluðu y cm olan kare biçimindeki parça kesilip atýlýyor.

Kalan parça, noktalý çizgiler üzerinden kesiliyor. Elde edilen parçalar Þekil 2 deki gibi yan yana getirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor.

Bu iþlemi yapan bir öðrenci, aþaðýdaki eþitliklerden hangisini göstermek istemiþtir?

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 5

183

1-A 2-C 3-E 4-D 5-B 6-B 7-C 8-E 9-D 10-A 11-B 12-A 13-D 14-E 15-C 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

x2+6x+8

ifadesinin çarpanlarýna ayrýlmýþ hali aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) x.(x+6) B) x.(x+8) C) (x+4).(x+4) D) (x+2).(x+4) E) (x+4).(x+8)

2.

x2+6x+9

ifadesinin çarpanlara ayrýlmýþ hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (x+9)2 B) (x – 9)2 C) (x+3)2 D) x.(x+9) E) x.(x+6)

3.

a2– 8a + 15

ifadesinin çarpanlara ayrýlmýþ hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (a – 5).(a – 3) B) (a – 8).(a – 15) C) (a+5).(a+3) D) a.(a – 15) E) a.(a – 8)

4.

x2– x – 12

ifadesinin çarpanlarýna ayrýlmýþ hali aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) x.(x+2) B) (x – 4).(x –3) C) (x+4).(x – 3) D) (x – 4).(x+3) E) (x+4).(x+3)

5.

6x2– 5x – 1

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 3x+1 B) 2x – 1 C) 3x – 1 D) 6x – 1 E) 6x+1

6.

x2+2xy – 3y2

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x – y B) x+y C) 3x – y D) 3x+y E) 2x – y

7.

3x2– 5xy+2y2

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x+y B) x+2y C) x – 2y D) 3x+2y E) 3x – 2y

8.

x2+ax+12

ifadesinin çarpanlarýndan biri x –3 tür.

Buna göre, a kaçtýr?

A) – 7 B) – 3 C) – 1 D) 1 E) 3

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 6

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 184 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Aþaðýdakilerden hangisi tam karedir?

A) x2+2x – 1 B) x2– 2x – 3 C) x2+4x+3 D) x2+6x+9 E) x2– 8x+12

10.

x2+8x+a

üç terimlisi tam kare olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 9 B) 16 C) 25 D) 36 E) 64

11.

x(x – y)=13 y(x – y)=12

olduðuna göre, |x – y| ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12.

x2– y2+4x+4

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x – y – 2 B) x+y – 2 C) x – y+2 D) x+y+1 E) x+y+4

13.

x2– y2+2y – 1

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x – y B) x – y – 1 C) x+y+1 D) – x – y – 1 E) x – y+1

14.

Aþaðýdakilerden hangisi, x4– 10x2+9

ifadesinin çarpanlarýndan biri deðildir?

A) x – 3 B) x – 1 C) x+1 D) x+3 E) x+9

15.

iþleminin sonucu kaçtýr?

16.

x bir gerçel (reel) sayý olduðuna göre, x2+6x+12

ifadesinin alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

7 2 9 1 11

A) B) C) D) E)

20 5 20 2 20

1 1 1

16+ 25+ 10

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 6

185

1-D 2-C 3-A 4-D 5-E 6-A 7-E 8-A 9-D 10-B 11-A 12-C 13-E 14-E 15-C 16-B

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdaki sadeleþtirmelerden hangisi doðrudur?

2.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

3.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x2– y2 B) y – x C) x – y D) x+y E) xy

4.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x2– y2 B) x+y C) x – y D) 2x E) 2y

5.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

6.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

7.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x2+a B) x+a C) x – a D) x+1 E) x – 1

8.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

2

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 7

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 186 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

10.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 9x+1– 1 B) 9x+1+1 C) 3x+1+3 D) 3x+1– 3 E) 3

11.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 1 B) 3 C) 32 D) 33 E) 35– 1

12.

aabb ve bbaa dört basamaklý doðal sayýlar olmak üzere,

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

13.

a<4 ve a pozitif tam sayý olmak üzere,

ifadesinin deðeri kaçtýr?

14.

x>2 ve x tam sayý olmak üzere,

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2x+1 B) x+2 C) x+1 D) x E) 1

15.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

16.

a=12

b=8

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

3 4 5

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 7

187

1-D 2-C 3-B 4-D 5-A 6-B 7-E 8-E 9-A 10-C 11-B 12-E 13-C 14-D 15-C 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

2.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

3.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

4.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

5.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

6.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

7.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

8.

b – c=2a olduðuna göre,

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

a c a b

-ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 8

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 188 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

210=a olduðuna göre,

ifadesinin a cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) a2+1 B) a2 C) a2– 1 D) a+1 E) a – 1

10.

a=b+2 olduðuna göre,

ifadesinin a cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?

11.

x – y=5 olduðuna göre,

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

12.

a+b=4 olduðuna göre,

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 8 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

13.

kesri sadeleþtirilebilir bir kesir olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler çarpýmý kaçtýr?

A) 6 B) 2 C) – 4 D) – 8 E) – 10

14.

kesri sadeleþtirilebilir bir kesir olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler çarpýmý kaçtýr?

A) 144 B) 120 C) 104 D) 86 E) 72

15.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

16.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) – 1 B) 1 C) 2 D) a – 1 E) a+1

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 8

189

1-B 2-B 3-D 4-A 5-C 6-E 7-A 8-D 9-D 10-E 11-A 12-B 13-E 14-C 15-A 16-B

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

2.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) – 1 B) 0 C) 1 D) m – n E) m+n

3.

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) – 2 B) – 1 C) 1 D) 2 E) 3

4.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x2 B) x2+1 C) 2x2 D) ax+b E) bx+a

5.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

6.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

7.

olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr?

A) – 2 B) – 1 C) 0 D) 1 E) 2

8.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 1 B) a C) b D) a b E) a

ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 9

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 190 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2x – 5 B) 1 C) – 1 D) 2x E) – 5

10.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 3a+1 B) 3a – 1 C) 2a+1 D) 2a E) 2a – 1

11.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x2 B) x C) 1 D) – x E) – 1

12.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

13.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) x – 1 B) x C) x+1 D) 2x E) 2

16.

ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 0 B) 1 C) – 1 D) xy E) x+y

-ÇARPANLARA AYIRMA TEST / 9

191

1-B 2-C 3-B 4-A 5-D 6-E 7-C 8-A 9-E 10-D 11-B 12-A 13-D 14-D 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 173-193)