Bölme Bölünebilme

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 69-79)

Test (3 - 4)

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Yandaki bölme iþleminde A, B, C ve D doðal sayýlardýr.

Buna göre, aþaðýdakilerden

2.

Yandaki bölme iþleminde bö-lüm ve kalan için aþaðýdakiler-den hangisi doðrudur?

3.

Yandaki bölme iþleminde A, B ve C doðal sayýlardýr.

Buna göre, C yerine yazýlabile-cek sayýlarýn kümesi aþaðýda-kilerden hangisidir?

A) {0, 1, 2, 3, 4} B) {1,2,3,4} C) {1,3}

D) {0,2,4} E) {4}

4.

Aþaðýdakilerden hangisi kalansýz bir bölme iþle-midir?

5.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 6 D) 9 E) 10

6.

Yandaki bölme iþleminde ABC üç basamaklý, AB iki basamaklý doðal sayýdýr.

Bölüm ile kalan toplamý 14 olduðuna göre, C rakamý kaçtýr?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

7.

Yandaki bölme iþleminde 35A üç basamaklý, 2B iki basamaklý doðal sayýdýr.

Buna göre, A+B toplamý kaçtýr?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 70 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Yukarýdaki bölme iþlemlerinde A, B ve C doðal sayý-lardýr.

Buna göre, A nýn C cinsinden ifadesi aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) 9.C+4 B) 9.C+16 C) 20.C+4 D) 20.C+11 E) 20.C+16

10.

Yukarýdaki bölme iþlemlerinde A, B ve C birer doðal sayýdýr.

Buna göre, A nýn 12 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

11.

Yandaki bölme iþleminde a kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12.

Yandaki bölme iþleminde AB iki basamaklý doðal sayýdýr.

Buna göre, A ve B rakamlarý arasýndaki iliþki aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) A+B=12 B) A=B+1 C) A=2B+1 D) B=A+1 E) B=2A+1

13.

Toplamlarý 60 olan iki doðal sayýdan büyük olaný küçük olanýna bölündüðünde bölüm 6 ve kalan 4 tür.

Buna göre, küçük sayý kaçtýr?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

14.

8! sayýsý aþaðýdakilerden hangisine bölünemez?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11

15.

A doðal sayýsýnýn 13 ile bölümünden kalan 10, B doðal sayýsýnýn 13 ile bölümünden kalan 8 dir.

Buna göre, A+B toplamýnýn 13 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

16.

Bir B doðal sayýsýnýn 8 ile bölümünden kalan 2 dir.

Buna göre, 3.B sayýsýnýn 8 ile bölümünden kalan kaçtýr?

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Yandaki bölme iþleminde bölüm ile kalan toplamý kaçtýr?

A) 4 B) 11 C) 13 D) 21 E) 23

2.

Aþaðýdaki bölme iþlemlerinin hangisinde bölüm ve kalan bulunamaz?

3.

Yandaki bölme iþleminde 1A iki basamaklý bir doðal sayýdýr.

Buna göre, A yerine yazýlabi-lecek rakamlar kümesi aþaðý-dakilerden hangisidir?

A) {2,3,4,5} B) {3,4,5} C) {2,3,4}

D) {0,1,2,3} E) {1,2,3,4}

4.

Yandaki bölme iþleminde B doðal sayýsý en az kaç olabilir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

5.

Yandaki bölme iþleminde 1A6 üç basamaklý, B5 iki basamaklý doðal sayýlardýr.

Buna göre, A+B toplamý kaçtýr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

6.

Bir bölme iþleminde bölünen sayý 75, bölüm 8 ve kalan 3 tür.

Buna göre, bölen kaçtýr?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

7.

Yandaki bölme iþleminde 1A6 üç basamaklý, 2A iki basamaklý doðal sayýlardýr.

Buna göre, A kaçtýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

8.

Yandaki bölme iþleminde AB iki basamaklý bir doðal sayýdýr.

Buna göre, A+B toplamý kaçtýr?

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 72 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Yukarýdaki bölme iþlemlerinde A, B ve C birer doðal sayýdýr.

Buna göre, oraný kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 6 D) 10 E) 12

10.

Bir A doðal sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan 3 tür.

Buna göre, A2nin 5 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

11.

Bir C doðal sayýsýnýn 6 ile bölümünden kalan 2 dir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi 6 ile kalansýz bölünemez?

A) C – 2 B) C+4 C) 3.C D) C2 E) 2.C+2

12.

Dört basamaklý bir doðal sayý, iki basamaklý bir doðal sayýya bölünüyor.

Bölüm ve kalan doðal sayý olduðuna göre, bölüm en az kaç olabilir?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

13.

2 satýr ve 50 sütunu bulunan yukarýdaki tablonun birin-ci satýrýna sýrasýyla A, Y, Þ, E harfleri; ikinbirin-ci satýrýna sýrasýyla E, D, A harfleri yazýlmýþtýr.

Buna göre, tablonun soldan 22. sütunu aþaðýdaki-lerden hangisidir?

14.

125 tane cumhuriyet altýný biriktirmiþ olan bir adam, altýnlarýn bir kýsmýný 6 çocuðuna eþit olarak daðýttýktan sonra, kalan altýnlarý karýsýna miras býrakmýþtýr.

Buna göre, karýsýnýn payýna düþen altýn sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

15.

Ýki basamaklý AB doðal sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan 2 dir.

Buna göre, üç basamaklý 1AB doðal sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

16.

A ve B doðal sayýlardýr.

300=11.A+B

olduðuna göre, B en az kaç olabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) 0 (sýfýr), kendisinden farklý her sayýya kalansýz bölü-nebilir.

B) Her sayý 1 ile kalansýz bölünebilir.

C) Bütün çift sayýlar 2 ile kalansýz bölünebilir.

D) 3 ün tam katý olan sayýlar 3 ile kalansýz bölünebilir.

E) 3 ile kalansýz bölünebilen sayýlar 9 ile de kalansýz bölünebilir.

2.

– 6, 0, 1, 2, 5, 10

Yukarýdaki sayýlardan kaç tanesi 2 ile kalansýz bölü-nebilir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

3.

Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 3 ile kalansýz bölüne-bilir?

A) 215 B) 346 C) 452 D) 547 E) 678

4.

Rakamlarý birbirinden farklý, üç basamaklý 3 ile kalansýz bölünebilen en büyük pozitif çift sayý kaç-týr?

A) 999 B) 986 C) 984 D) 978 E) 976

5.

Aþaðýdakilerden hangisinin 3 ile bölümünden kalan 2 dir?

A) 222 B) 210 C) 190 D) 182 E) 106

6.

Aþaðýdakilerden hangisi 4 ile kalansýz bölünebilir?

A) 42 B) 54 C) 84 D) 90 E) 106

7.

Aþaðýdakilerden hangisi 5 ile kalansýz bölünemez?

A) 43 B) 80 C) 95 D) 105 E) 1105

8.

32 ile 56 arasýnda 5 ile kalansýz bölünebilen kaç tane doðal sayý vardýr?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

BÖLME - BÖLÜNEBÝLME TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 74 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Dört basamaklý 7777 sayýsýnýn 3 ile bölümünden kalan a, 5 ile bölümünden kalan b olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

10.

Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 9 ile kalansýz bölüne-bilir?

A) 325 B) 444 C) 515 D) 657 E) 789

11.

9 ile kalansýz bölünebilen rakamlarý farklý üç basa-maklý en küçük doðal sayý kaçtýr?

A) 108 B) 109 C) 110 D) 111 E) 112

12.

Yedi basamaklý 1234567 sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

13.

Aþaðýdakilerden hangisi 11 ile kalansýz bölünebilir?

A) 96 B) 124 C) 231 D) 468 E) 1824

14.

Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) 2 ve 3 ile kalansýz bölünebilen doðal sayýlar 6 ile kalansýz bölünebilir.

B) 2 ve 5 ile kalansýz bölünebilen doðal sayýlarýn birler basamaðýndaki rakam 0 (sýfýr) dýr.

C) 3 ve 4 ile kalansýz bölünebilen doðal sayýlar 12 ile kalansýz bölünebilir.

D) 2 ve 4 ile kalansýz bölünebilen doðal sayýlar 8 ile kalansýz bölünebilir.

E) 3 ve 10 ile kalansýz bölünebilen doðal sayýlar 30 ile kalansýz bölünebilir.

15.

Aþaðýdakilerden hangisi 12 ile kalansýz bölünebilir?

A) 694 B) 482 C) 222 D) 168 E) 150

16.

Eþkenar üçgen biçimin-deki bir makaranýn bir kenarýnýn uzunluðu 5 cm dir. Bir ucu, maka-ranýn A köþesine tutturu-lan ip, gergin bir þekilde sarýldýðýnda ipin diðer ucu tekrar A köþesine gelmiþtir.

Ýpin kalýnlýðý önemsenmeyeceðine göre, ipin uzun-luðu cm cinsinden aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 330 B) 335 C) 340 D) 350 E) 355

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Rakamlarý farklý üç basamaklý 24B doðal sayýsý 2 ile kalansýz bölünebildiðine göre, B yerine yazýlabile-cek rakamlarýn toplamý kaçtýr?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

2.

Üç basamaklý 2A5 doðal sayýsý 3 ile kalansýz bölü-nebildiðine göre, A yerine yazýlabilecek rakamlarýn kümesi aþa-ðýdakilerden hangisidir?

A) {0,3,6,9} B) {1,4,7} C) {2,5,8}

D) {1,5,9} E) {0,4,8}

3.

Üç basamaklý A7B doðal sayýsý 3 ile kalansýz bölü-nebildiðine göre, A+B toplamýnýn deðeri en fazla kaç olabilir?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

4.

Üç basamaklý 3A2 doðal sayýsý 4 ile kalansýz bölü-nebildiðine göre, A yerine yazýlabilecek rakamlarýn toplamý kaçtýr?

A) 18 B) 25 C) 27 D) 30 E) 36

5.

2007. 2008 çarpýmýnýn 5 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

6.

Üç basamaklý 32a sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan 3 olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

7.

Rakamlarý toplamý 20 olan bir doðal sayýnýn, 9 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

8.

Üç basamaklý 3A1 doðal sayýsý 9 ile kalansýz bölü-nebildiðine göre, A kaçtýr?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

BÖLME - BÖLÜNEBÝLME TEST / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 76 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Bir torbadaki fýndýklar 9 arkadaþa eþit olarak pay-laþtýrýldýðýna göre, torbadaki fýndýk sayýsý aþaðýdaki-lerden hangisi olabilir?

A) 56 B) 107 C) 144 D) 203 E) 245

10.

3 ile kalansýz bölünebilen üç basamaklý A2B doðal sayýsýnýn 10 ile bölümünden kalan 7 dir.

Buna göre, A yerine yazýlabilecek rakamlarýn topla-mý kaçtýr?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

11.

AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlar olmak üzere, AB–BA farký aþaðýdakilerden hangisine kesinlikle kalansýz bölünebilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12.

Dört basamaklý 1A3B doðal sayýsý 6 ile kalansýz bölüne-bilmektedir.

Buna göre, A yerine kaç farklý rakam yazýlabilir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

13.

Beþ basamaklý 1AB2A doðal sayýsý 30 ile kalansýz bölünebildiðine göre, A+B en fazla kaç olabilir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

14.

Rakamlarý birbirinden farklý olan dört basamaklý 7A0B doðal sayýsý 45 ile kalansýz bölünebildiðine göre, A – B farkýnýn deðeri kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15.

Dört basamaklý 45AB doðal sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan 2, 3 ile bölümünden kalan 1 dir.

45AB sayýsýnýn en büyük deðeri için A+B toplamý kaçtýr?

A) 4 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16

16.

Rakamlarý farklý dört basamaklý 1A3B doðal sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan 1 dir.

Buna göre, A yerine yazýlabilecek rakamlarýn top-lamý kaçtýr?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

BÖLME - BÖLÜNEBÝLME TEST / 4

77

1-D 2-C 3-D 4-B 5-B 6-D 7-C 8-B 9-C 10-B 11-B 12-E 13-A 14-A 15-E 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 69-79)