Kesirli Sayılar Ondalıklı SayılarTest (5 - 6)

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 99-129)

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Yukarýdakilerden kaç tanesi rasyonel sayýdýr?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

2.

Yandaki þekil eþ parça-lara bölünmüþ bir bü-tündür.

Buna göre, taralý böl-geyi ifade eden kesir aþaðýdakilerden han-gisidir?

3.

Aþaðýdakilerden hangisi kesrinin sadeleþtir-ilmiþ biçimidir?

4.

Aþaðýdakilerden hangisi kesrinin geniþletilmiþ biçimidir?

5.

kesri kesrine denk olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

6.

olduðuna göre, a kaçtýr?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

7.

Aþaðýdaki rasyonel sayýlardan hangisi tam sayý belirtmektedir?

8.

a doðal sayý olmak üzere, kesri bir doðal sayýyý belirtmektedir.

Buna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaç-týr?

-RASYONEL SAYILAR TEST / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 100 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

kesri bir doðal sayý belirttiðine göre, a nýn

alabileceði deðerler kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {5} B) {3,4,5} C) {1,2,3,4,5}

D) {4,5} E) {1,5}

10.

Aþaðýdakilerden hangisi basit kesirdir?

11.

kesri basit kesir olduðuna göre, a yerine kaç farklý doðal sayý yazýlabilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

12.

kesri bileþik kesir olduðuna göre, a doðal sa-yýsý en fazla kaç olabilir?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

13.

a doðal sayý olmak üzere, bileþik kesir, basit kesirdir.

Buna göre, a yerine yazýlabilecek deðerler toplamý kaçtýr?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

14.

bileþik kesri aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

15.

rasyonel sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

16.

rasyonel sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

RASYONEL SAYILAR TEST / 1

101

1-C 2-C 3-B 4-A 5-A 6-D 7-C 8-A 9-E 10-E 11-B 12-D 13-C 14-E 15-A 16-D

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Bir torbadaki elmalarýn 2 tanesini Ali, 3 tanesini Orhan, 4 tanesini de Mehmet almýþtýr.

Torbada baþka elma kalmadýðýna göre, Orhan elmalarýn kaçta kaçýný almýþtýr?

2.

Yukarýdaki sayý doðrusunda ardýþýk iki tam sayý arasý dört eþ bölmeye ayrýlmýþtýr.

Buna göre, a noktasýna karþýlýk gelen rasyonel sayý kaçtýr?

3.

Aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan hangisi yanlýþtýr?

4.

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) c<b<a B) c<a<b C) b<a<c D) a<b<c E) a<c<b

5.

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) c<b<a B) c<a<b C) b<a<c D) a<b<c E) a<c<b

6.

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) a>b>c B) b>a>c C) a>c>b D) b>c>a E) c>a>b

7.

1<a<b<5 olmak üzere,

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) x>y>z B) x>z>y C) y>x>z D) y>z>x E) z>x>y

8.

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) a<b<c B) c<b<a C) a<c<b D) b<a<c E) b<c<a

RASYONEL SAYILAR TEST / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 102 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) c<b<a B) a<b<c C) a<c<b D) c<a<b E) b<a<c

10.

Aþaðýdaki rasyonel sayýlardan hangisinin karesi kendisinden küçüktür?

11.

Aþaðýdaki rasyonel sayýlardan hangisi 1 sayýsýna daha yakýndýr?

12.

olduðuna göre, a doðal sayýsý en fazla kaç olabilir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

13.

olduðuna göre, a yerine kaç farklý doðal sayý yazýla-bilir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

14.

sýralamasýnda birbirini izleyen sayýlar arasýndaki farklar eþittir.

Buna göre, a kaçtýr?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

15.

Beþ arkadaþ A noktasýndan B noktasýna doðru ayný anda sabit hýzlarla koþmaya baþlýyor. Bir süre sonra yapýlan ölçüme göre Ali yolun sini, Burak yolun ünü, Cihan yolun ünü, Doðan yolun ünü, Ercan ise yolun ini koþmuþtur.

Buna göre, koþuyu üçüncü sýrada bitiren koþucu kimdir?

A) Burak B) Doðan C) Ali D) Ercan E) Cihan

16.

x ve y sýfýrdan farklý gerçel (reel) sayýlar olmak üzere,

ifadesindeki x ve y sayýlarýný 4 ile çarparsak, sonuç aþaðýdakilerden hangisi olur?

-RASYONEL SAYILAR TEST / 2

103

1-B 2-B 3-B 4-E 5-D 6-B 7-C 8-A 9-B 10-C 11-E 12-D 13-A 14-C 15-C 16-E

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

RASYONEL SAYILAR TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 104 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

iþleminin sonucu kaçtýr?

10.

iþleminin sonucu kaçtýr?

11.

Bir markete her hafta pazartesi günü yumurta gelmek-tedir. Gelen yumurtalarýn si pazartesi, sý salý,

i ise çarþamba günü satýlmýþtýr.

Buna göre, üç günde yumurtalarýn toplam kaçta kaçý satýlmýþtýr?

12.

30 kiþilik bir sýnýftaki öðrencilerin i gözlüklüdür.

Buna göre, sýnýfta kaç tane gözlüklü öðrenci vardýr?

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6

13.

Cem, bir deneme sýnavýndaki sorularýn ini doðru cevaplamýþtýr.

Cem 120 soruya doðru cevap verdiðine göre, de-neme sýnavýnda kaç soru sorulmuþtur?

A) 150 B) 18 C) 200 D) 210 E) 240

14.

Bir sýnýftaki öðrencilerin i erkek ve bu erkeklerin ü matematikten baþarýlýdýr.

Buna göre, matematikten baþarýlý olan erkek öðren-ciler sýnýfýn kaçta kaçýdýr?

15.

Merve, satýn aldýðý þiir kitabýnýn ilk gün sýný, ikinci gün kalanýn ini okumuþtur.

Buna göre, geriye kitabýn kaçta kaçý kalmýþtýr?

16.

Bir memur, maaþýnýn ünü kira için, sýný fatura giderleri için ayýrmaktadýr.

Buna göre, memurun kira için ayýrdýðý para, fatura giderleri için ayýrdýðý paranýn kaç katýdýr?

3 2 1 1

RASYONEL SAYILAR TEST / 3

105

1-C 2-A 3-E 4-D 5-C 6-D 7-E 8-E 9-D 10-E 11-C 12-A 13-C 14-A 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

RASYONEL SAYILAR TEST / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 106 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

13.

a sýfýrdan farklý bir rakam olmak üzere;

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir?

14.

-RASYONEL SAYILAR TEST / 4

107

1-B 2-C 3-A 4-D 5-A 6-D 7-A 8-D 9-E 10-E 11-C 12-B 13-C 14-C 15-B 16-D

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

kesrinin ondalýk gösterimi aþaðýdakilerden han-gisidir?

A) 9 B) 6 C) 4,5 D) 3 E) 0,6

2.

kesrinin ondalýk gösterimi aþaðýdakilerden han-gisidir?

A) 0,07 B) 0,14 C) 0,2 D) 0,21 E) 0,28

3.

kesrinin devirli ondalýk açýlýmý aþaðýdakilerden hangisidir?

4.

kesrinin devirli ondalýk açýlýmý aþaðýdakilerden hangisidir?

5.

0,24 ondalýk sayýsýna karþýlýk gelen kesir sayýsý aþaðýdakilerden hangisidir?

6.

– 1,6 ondalýk sayýsý aþaðýdaki rasyonel sayýlardan hangisine eþittir?

7.

a=0,333...=0,– 3

olduðuna göre, a sayýsýna karþýlýk gelen rasyonel sayý aþaðýdakilerden hangisidir?

8.

x=0,121212...=0,– 12

olduðuna göre, x sayýsýna karþýlýk gelen rasyonel sayý kaçtýr?

RASYONEL SAYILAR TEST / 5

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 108 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

x=1,5666...=1,5– 6

olduðuna göre, x sayýsýna karþýlýk gelen rasyonel sayý aþaðýdakilerden hangisidir?

10.

2,105 ondalýk sayýsýnýn çözümlenmiþ biçimi aþaðý-dakilerden hangisidir?

11.

Aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan hangisi doðrudur?

A) 0,2<0,20 B) 0,5<0,15 C) 0,32<0,3 D) – 0,3<– 0,2 E) – 0,1<– 1

12.

a=0,203

b=0,2 c=0,21

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) b<c<a B) b<a<c C) a<c<b D) a<b<c E) c<b<a

13.

olduðuna göre, x aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 0,64 B) 0,6 C) 0,56 D) 0,5 E) 0,35

14.

a=– 0,8

b=– 0,9 c=– 0,12

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) a<b<c B) c<b<a C) c<a<b D) b<a<c E) b<c<a

15.

Bir sayýyý 0,02 ile çarpmak, ayný sayýyý kaça bölmek-tir?

A) 25 B) 50 C) 60 D) 75 E) 150

16.

Bir sayýyý 0,008 ile bölmek, ayný sayýyý kaçla çarp-maktýr?

10 100 100 1000

1 5

RASYONEL SAYILAR TEST / 5

109

1-B 2-E 3-A 4-D 5-A 6-E 7-C 8-B 9-C 10-A 11-D 12-B 13-E 14-D 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

0,26+1,54 iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 2,2 B) 2,1 C) 2 D) 1,9 E) 1,8

2.

1,8 – 0,64 iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 1,26 B) 1,16 C) 0,96 D) 0,76 E) 0,56

3.

3,25 ondalýk sayýsýnýn onda birler basamaðýndaki rakamýn basamak deðeri, yüzde birler basamaðýn-daki rakamýn basamak deðerinden kaç fazladýr?

A) 0,15 B) 0,3 C) 1,5 D) 3 E) 15

4.

0,4 – 0,06+0,002 iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 0,342 B) 0,332 C) 0,312 D) 0,32 E) 0,22

5.

1,26+3,34 – 2,49 – x

iþleminin sonucunun tam sayý olabilmesi için, x yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlabilir?

A) 1,9 B) 2,01 C) 2,11 D) 2,13 E) 3,1

6.

I. 10.1,62=16,2 II. 100.0,24=24 III. 100.0,003=3 IV. 1000.0,015=15

V. 1000.0,3=300

Yukarýdaki eþitliklerden kaç tanesi doðrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7.

0,5.0,26

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 0,013 B) 0,052 C) 0,13 D) 0,52 E) 6,5

8.

(2+0,4).(1 – 0,2) iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 1,84 B) 1,92 C) 2 D) 2,1 E) 2,3

RASYONEL SAYILAR TEST / 6

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 110 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

16.

a ve b sýfýrdan farklý rakamlardýr.

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

RASYONEL SAYILAR TEST / 6

111

1-E 2-B 3-A 4-A 5-C 6-D 7-C 8-B 9-E 10-C 11-D 12-E 13-B 14-D 15-D 16-B

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

SIRALAMA

8.BÖLÜM

Test (1 - 3)

Sıralama

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan hangisi yanlýþtýr?

A) 5>3 B) 0 ≤ 2 C) – 4<– 2 D) 3 ≥ 3 E) – 1>1

2.

a=– 2

b=1

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) a+b>0 B) a.b>0 C) a2<b2

D) E) a – b>0

3.

Aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) (– 3).(– 5)<0 B) (– 2)2.(– 3)4<0 C) (– 3)3>0 D) (– 4) – (– 6)>0 E)

4.

a, b ve c pozitif gerçel (reel) sayýlardýr.

3a=b=2c

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) b<c<a B) b<a<c C) c<a<b D) a<b<c E) a<c<b

5.

x, y ve z negatif gerçel (reel) sayýlardýr.

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) x<y<z B) z<y<x C) z<x<y D) x<z<y E) y<x<z

6.

a – 1=b+1=c

olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

A) b<c<a B) c<b<a C) b<a<c D) a<b<c E) a<c<b

7.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

a<b<8

olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri en fazla kaç olabilir?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

8.

a<b<10

olduðuna göre, a nýn alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr?

SIRALAMA TEST / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 114 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A) Bir eþitsizliðin iki tarafýna ayný sayý eklenirse eþitsiz-lik bozulmaz.

B) Bir eþitsizliðin iki tarafýndan ayný sayý çýkarýlýrsa eþit-sizlik bozulmaz.

C) Bir eþitsizliðin iki tarafýnýn karesi alýnýrsa eþitsizlik bozulmaz.

D) Bir eþitsizliðin iki tarafý ayný pozitif sayý ile çarpýlýrsa eþitsizlik bozulmaz.

E) Bir eþitsizliðin iki tarafý ayný negatif sayý ile çarpýlýr-sa eþitsizlik yön deðiþtirir.

10.

a<b

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) a+2<b+2 B) a – 1<b – 1 C) 2a<2b D) – 3a<– 3b E)

11.

a–c<b–c

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

A) a<b B) a >b C) c<0 D) c>0 E) b.c>0

12.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

a<b

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) a2<b2 B) a3<b3 C) 2a<a+b D) a+b<2b E)

13.

a<b<0

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) a+b<0 B) a .b>0 C) a – b<0 D) a2<b2 E)

14.

0<a<b

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

15.

a<b<0<c

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

16.

a, b ve c pozitif gerçel (reel) sayýlardýr.

a<b<c

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) B) a2<b2<c2 C) a+b<b+c

SIRALAMA TEST / 1

115

1-E 2-D 3-D 4-E 5-B 6-A 7-C 8-E 9-C 10-D 11-A 12-E 13-D 14-A 15-A 16-E

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

x>33–24

olduðuna göre, x in en küçük doðal sayý deðeri kaçtýr?

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

2.

x+3 ≤ 8

olduðuna göre, x doðal sayýsýnýn alabileceði deðer-ler toplamý kaçtýr?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

3.

–2x<10

olduðuna göre, x in en küçük tam sayý deðeri kaçtýr?

A) – 8 B) – 7 C) – 6 D) – 5 E) – 4

4.

3x–7 ≥ 36:9

olduðuna göre, x in en küçük doðal sayý deðeri kaçtýr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5.

eþitsizliðini saðlayan x in alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6.

3x– 5<x+1

olduðuna göre, x in alabileceði en büyük doðal sayý deðeri kaçtýr?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

7.

Aþaðýdaki eþitsizliklerden hangisinin çözüm küme-si diðerlerini de kapsar?

A) x–3>0 B) x+2>1 C) x – 1>– 2 D) x+3>0 E) x+1>2

8.

Çözüm kümesi yukarýdaki sayý doðrusunda, kalýn çizgi ile gösterilmiþ olan eþitsizlik aþaðýdakilerden hangisidir?

SIRALAMA TEST / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 116 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Bir köyden, kente giden iki yol vardýr.

I. yol : 3x–2 km II. yol : 25 km

I. yol, II. yoldan daha kýsa olduðuna göre, x için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) x<8 B) x<9 C) x>7 D) x>8 E) x>9

10.

Bir market (2x+1) TL ye aldýðý bir malý (3x–2) TL ye sat-mýþtýr.

Satýþtan kâr edildiðine göre, x in en küçük tam sayý deðeri kaçtýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11.

x2<x

olduðuna göre, x için aþaðýdakilerden hangisi doð-rudur?

A) 0<x<1 B) x>1 C) –1<x<0 D) x<–1 E) x<0

12.

5<x–1<8

koþulunu saðlayan kaç farklý x tam sayýsý vardýr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13.

3≤–2x+1<9

eþitsizliðini saðlayan x tam sayýlarýnýn toplamý kaçtýr?

A) – 5 B) – 6 C) – 7 D) – 8 E) – 9

14.

2 ≤ x ≤5

olduðuna göre, x2için aþaðýdakilerden hangisi doð-rudur?

A) 4 ≤ x2≤25 B) 4 ≤ x2≤5 C) 2 ≤ x2≤25 D) 0 ≤ x2≤5 E) 4 < x2< 25

15.

– 3< x <– 1

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) 9<x2<1 B) 1<x2<9 C) – 9<x2<– 1 D) 0<x2<9 E) – 9<x2<9

16.

– 2< x <3

olduðuna göre, x2için aþaðýdakilerden hangisi doð-rudur?

A) 4<x2<9 B) 4 ≤ x2≤9 C) 0 ≤ x2<9 D) 0 ≤ x2<4 E) 0 ≤ x2≤9

SIRALAMA TEST / 2

117

1-B 2-D 3-E 4-C 5-D 6-D 7-D 8-B 9-B 10-A 11-A 12-A 13-B 14-A 15-B 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

x ve y gerçel (reel) sayýlardýr.

2<x<5 – 3<y<1

olduðuna göre, x+y toplamý için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) 1<x + y<6 B) –1<x + y<5 C) – 3<x + y<5 D) – 6<x + y<6 E) – 1< x + y< 6

2.

x ve y gerçel (reel) sayýlardýr.

2 ≤ x ≤ 4 1≤ y ≤ 5

olduðuna göre, 2x–y farkýnýn kaç farklý tam sayý de-ðeri vardýr?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

3.

x ve y tam sayýlardýr.

2 ≤ x<6 – 2<y<3

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) x + y en fazla 8 olabilir.

B) x + y en az 2 olabilir.

C) x – y en fazla 7 olabilir.

D) x – y en az 0 olabilir.

E) x.y en fazla 16 olabilir.

4.

3<x<12 6<x<18

olduðuna göre, x in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

5.

2x– 6>0 x+2<8

olduðuna göre, x in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6.

a+5<20<2a

olduðuna göre, a nýn alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

7.

4<a<10

olduðuna göre, b için aþaðýdakilerden hangisi doð-rudur?

A) 3<b<6 B) 4<b<7 C) 0<b<4 D) 0<b<7 E) 3<b<7

8.

3<a<5 a+b=1

olduðuna göre, b için aþaðýdakilerden hangisi doð-rudur?

SIRALAMA TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 118 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

2a<0 b+1>1

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

A) a+b>0 B) a+b<0 C) a.b>0 D) a.b<0 E) a+b>1

10.

a<b a.c>b.c

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

A) a<0 B) b<0 C) c<0 D) c<a E) b<c

11.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri en az kaç olabilir?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 21

12.

a<b<0

olduðuna göre, c için aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

A) c<2 B) c>2 C) c<0 D) c<1 E) c>3

13.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

olduðuna göre, a+b toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14.

a, b ve c pozitif gerçel (reel) sayýlardýr.

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) a>b B) b>a C) b>c D) c>b E) a>c

15.

Yukarýdaki tabloda boþ kutucuklara birer doðal sayý yazýlacaktýr.

Sayýlar soldan saða doðru büyüyeceðine göre, x ye-rine yazýlabilecek deðerler toplamý kaçtýr?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

16.

Yukarýdaki tabloda, sütundaki sayýlar yukarýdan aþaðýya doðru, satýrdaki sayýlar soldan saða doðru büyümektedir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) a<b<d B) b<c<f C) a<e<d D) a<c<f E) d<e<f

a

SIRALAMA TEST / 3

119

1-E 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-E 8-A 9-D 10-C 11-B 12-B 13-B 14-C 15-E 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

MUTLAK DEĞER

9.BÖLÜM

Test (1 - 3)

Mutlak Değer

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

|3|+|4|–|5|

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

2.

|– 2|–|– 4|

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) – 6 B) – 2 C) 2 D) 6 E) 8

3.

iþleminin sonucu kaçtýr?

4.

x=– 2 olmak üzere,

|x|+|x–2|

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

5.

a>2 olmak üzere,

|2a– 4|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2a+4 B) – 2a+4 C) – 2a – 4

D) 2a – 4 E) 0

6.

a<– 2 olmak üzere,

|a+2|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 0 B) a+2 C) a – 2 D) – a +2 E) – a – 2

7.

x>0 olmak üzere,

|3x|+|– 4x|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 9x B) 7x C) x D) – x E) – 7x

8.

1<a<3 olmak üzere,

|a–1|+|a–3|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2a–4 B) – 2a+4 C) 2 D) 4 E) 5

1 1

A) 1 B) C) 0 D) E) 1

5 - 5

-| 3-| -|2-|

|5|

- +

-MUTLAK DEÐER TEST / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 122 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

x<0 olmak üzere,

|x–1|–|–x|–x+1

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2–x B) – 3x C) –x D) x E) 3x+2

10.

a>0 olmak üzere,

|

a –|3a|

|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) – 4a B) – 2a C) 0 D) 2a E) 4a

11.

a<0<b olmak üzere,

|a|+|b|+|a–b|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2.(b–a) B) 2.(a–b) C) 2.(a+b) D) 2a E) 2b

12.

a ve b sýfýrdan farklý reel sayýlardýr.

|a|=a

|b|= – b

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) a<0<b B) b<0<a C) 0<a<b D) a<b<0 E) b<a<0

13.

|3x|+|– 4x|–|5x|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2.|x| B) 4.|x| C) 6.|x| D) 10.|x| E) 12.|x|

14.

|2x– 4|+|3x – 6|

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 5.|x – 2| B) 5.|x+2| C) 5x–10 D) 5x+10 E) |x – 2|

15.

x ≠1 olmak üzere,

kesri aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.

Yukarýdaki birinci þekilde, yan yana verilen iki çember-deki sayýlarýn farkýnýn mutlak deðeri, çizgilerin birleþtiði bir üst satýrdaki çemberin içine yazýlmýþtýr.

Ýkinci þekildeki boþ çemberlerin içine de ayný kurala göre sayýlar yazýldýðýnda, x yerine hangi sayý gelir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

-MUTLAK DEÐER TEST / 1

123

1-A 2-B 3-E 4-C 5-D 6-E 7-B 8-C 9-A 10-D 11-A 12-B 13-A 14-A 15-C 16-E

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

|x+2|=0 olduðuna göre, x kaçtýr?

A) – 2 B) 0 C) 2 D) 4 E) 6

2.

|x|=4

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {4} B) {0,4} C) {– 4,4} D) ∅ E) R

3.

|– a|=6

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {– 6} B) {– 6,6} C) (– 6,6) D) [– 6,6] E) ∅

4.

|3x – 1|=10

denklemini saðlayan x deðerlerinin çarpýmý kaçtýr?

A) – 12 B) – 11 C) – 10 D) – 9 E) – 8

5.

|x|=– 3

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {– 3} B) {– 3,3} C) {3} D) {0} E) ∅

6.

|x|=2

|y|=3

olduðuna göre, x+y toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr?

A) 5 B) 3 C) 1 D) – 1 E) – 5

7.

|x|+|– x|= 6

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {0} B) {3} C) {– 3,3} D) {0,3} E) ∅

8.

|x+1|+|2x+2|= 12

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {3} B) {– 3,3} C) {– 5} D) {– 5,3} E) {– 5,5}

MUTLAK DEÐER TEST / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 124 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

|x+1|=|x–3|

olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

10.

|2x|=|x–2|

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

11.

|3x –1|=2x

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

12.

|3x|=2x–5

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {– 5} B) ∅ C) {5} D) {1,5} E) {– 5,5}

13.

|x|=x

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) {0} B) [0,∞) C) [0,1) D) {1} E) [1,∞)

14.

|2x+4|

ifadesinin en küçük deðeri için x kaçtýr?

A) 4 B) 2 C) 0 D) – 2 E) – 4

15. |

|x|–1

|

=3

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) ∅ B) {4} C) {– 4} D) {0,4} E) {– 4,4}

16.

|x–2|+|y–3|=0

olduðuna göre, x+y toplamý kaçtýr?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

MUTLAK DEÐER TEST / 2

125

1-A 2-C 3-B 4-B 5-E 6-E 7-C 8-D 9-B 10-A 11-C 12-B 13-B 14-D 15-E 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdaki sayýlardan hangisinin mutlak deðeri en küçüktür?

A) – 4 B) – 3 C) – 2 D) 1 E) 5

2.

– 2, |– 3|, 0, 1

sayýlarý arasýndaki doðru sýralama aþaðýdakilerden hangisidir?

A) |– 3|<– 2<0<1 B) 0<1<– 2<|– 3|

C) – 2<0<1<|– 3| D) |– 3|<0<1<– 2 E) – 2<|– 3|<0<1

3.

Aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan hangileri doðrudur?

I. |– 2|=|2|

II. |– 3|>|2|

III. |1|>|– 1|

IV. |– 3|= –|3|

A) III,IV B) I,II C) I,III D) II,III E) I,IV

4.

Aþaðýdakilerden hangisi, |x|£ 5 eþitsizliðini saðla-maz?

A) 5 B) 2 C) 0 D) – 3 E) – 6

5.

|x|<3

eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) (– 3,3) B) (0,3) C) {1,2}

D) (– ∞,3) E) {– 2,– 1,0,1,2}

6.

|x|≤ 4

eþitsizliðini saðlayan x in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

7.

|x+2|< 4

eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) (– 4,4) B) (– 6,2) C) (– 2,8) D) (0,2) E) (0,4)

8.

|x|< 6 x > – 2

eþitsizlik sistemini saðlayan x tam sayýlarýnýn topla-mý kaçtýr?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

MUTLAK DEÐER TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 126 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

3≤|x|<5

eþitsizliðini saðlayan x in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10.

5<|x–1|<7

eþitsizliðini saðlayan x in tam sayý deðerlerinin çar-pýmý kaçtýr?

A) – 35 B) – 30 C) – 27 D) – 24 E) – 21

11.

|x|>2

eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) (– 2,2) B) (0,2) C) (2,∞) D) (– ∞,0) ∪ (2,∞) E) (– ∞,– 2) ∪ (2,∞)

12.

|x|>– 1

eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) R B) ∅ C) (– 1,∞) D) (0,∞) E) (– 1,0)

13.

|x|>x

eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangi-sidir?

A) (0,∞) B) (– ∞,0) C) [0,∞)

D) ∅ E) R

14.

|a|<|b|

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle yanlýþtýr?

A) 0<a<b B) a<0<b C) 0<b<a D) b<a<0 E) b<0<a

15.

a < b

|b|<|a|

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðru ola-bilir?

A) a<b<0 B) 0<a<b C) a+b>0 D) a – b>0 E) a2<b2

16.

Ali 2x yaþýnda, Burak (x+15) yaþýndadýr.

Ýkisi arasýndaki yaþ farký 5 ten az olduðuna göre, x in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

MUTLAK DEÐER TEST / 3

127

1-D 2-C 3-B 4-E 5-A 6-C 7-B 8-D 9-D 10-A 11-E 12-A 13-B 14-C 15-A 16-D

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

Tarama (1 - 4)

Rasyonel Sayılar

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 99-129)