Konu Kavrama Serisi

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 27-45)

1.

a ve b birbirinden farklý rakamlardýr.

a.b=36

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 13 E) 12

2.

Aþaðýdakilerden hangisi sayma sayýsý deðildir?

A) 0 B) 1 C) 9 D) 10 E) 45

3.

a ve b sayma sayýlarýdýr.

a+b=9

olduðuna göre, a.b çarpýmý en az kaç olabilir?

A) 0 B) 5 C) 8 D) 9 E) 14

4.

12 ile 28 arasýnda kaç tane doðal sayý vardýr?

A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

5.

Rakamlarý farklý iki basamaklý en büyük doðal sayý ile rakamlarý farklý dört basamaklý en küçük doðal sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) 1121 B) 1122 C) 1211 D) 1212 E) 1213

6.

Birbirinden farklý iki basamaklý üç doðal sayýnýn toplamý en fazla kaç olabilir?

A) 290 B) 292 C) 294 D) 295 E) 297

7.

Rakamlarý toplamý 6 olan iki basamaklý kaç tane doðal sayý vardýr?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8.

Rakamlarý toplamý 8 olan üç basamaklý doðal sayýlardan en büyüðü, en küçüðünden kaç fazladýr?

A) 693 B) 694 C) 695 D) 696 E) 697

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 28 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Rakamlarý çarpýmý 12 olan iki basamaklý doðal sayýlarýn toplamý kaçtýr?

A) 145 B) 150 C) 155 D) 160 E) 165

10.

a ve b doðal sayýlardýr.

a+b=6

olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn kaç farklý deðeri vardýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11.

a ve b doðal sayýlardýr.

a+b=8

olduðuna göre, a.b çarpýmý en fazla kaç olabilir?

A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10

12.

a ve b doðal sayýlardýr.

a+b=11

olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

13.

a ve b doðal sayýlardýr.

a.b=13

olduðuna göre, a+b toplamýnýn kaç farklý deðeri vardýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14.

a ve b doðal sayýlardýr.

a.b=24

olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri aþaðýdakiler-den hangisi olamaz?

A) 25 B) 18 C) 14 D) 11 E) 10

15.

Birbirinden farklý iki basamaklý dört doðal sayýnýn toplamý 100 dür.

Buna göre, büyük sayý en fazla kaç olabilir?

A) 65 B) 66 C) 67 D) 68 E) 69

16.

Aylýk geliri 1500 TL olan bir memur, gelirinin 180 TL sini fatura giderleri için, 300 TL sini mutfak giderleri için ayýrdýktan sonra, eþiyle günlük ücreti kiþi baþýna 60 TL olan bir otelde bir hafta tatil yapmýþtýr.

Buna göre, geriye kaç TL si kalmýþtýr?

A) 160 B) 180 C) 200 D) 240 E) 260

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

29

1-D 2-A 3-C 4-E 5-A 6-C 7-A 8-A 9-E 10-A 11-B 12-E 13-A 14-B 15-C 16-B

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

a sayýsý en büyük çift rakam, b sayýsý ise en küçük tek rakamdýr.

Buna göre, a2+b2ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 81 B) 73 C) 65 D) 64 E) 51

2.

a ve b birbirinden farklý iki rakam olmak üzere, 3a+5b

ifadesinin deðeri en fazla kaç olabilir?

A) 71 B) 70 C) 69 D) 68 E) 67

3.

a ve b sayma sayýlarýdýr.

a.b=32

olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

4.

Dört basamaklý kaç tane doðal sayý vardýr?

A) 900 B) 999 C) 9000 D) 9900 E) 9999

5.

En büyüðü 80 olan birbirinden farklý iki basamaklý beþ doðal sayýnýn toplamý 350 dir.

Buna göre, en küçük sayý en az kaç olabilir?

A) 36 B) 35 C) 34 D) 33 E) 32

6.

a ve b doðal sayýlardýr.

a2=9 b3=8

olduðuna göre, a – b farký kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7.

a ve b iki basamaklý doðal sayýlardýr.

a+b=25

olduðuna göre, a yerine yazýlabilecek deðerler top-lamý kaçtýr?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

8.

a ve b doðal sayýlardýr.

2 a + 3 b = 3 0

olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 30 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

a ve b doðal sayýlardýr.

a2. b = 1 8

olduðuna göre, b en az kaç olabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

10.

a ve b doðal sayýlardýr.

a + b = 1 5

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur?

A) a.b tek sayýdýr.

B) a.b çift sayýdýr.

C) a en fazla 14 olabilir.

D) b en az 1 olabilir.

E) a.b en fazla 50 olabilir.

11.

ABC üç basamaklý doðal sayýdýr.

A<B<C A.B.C=24

olduðuna göre, kaç farklý ABC doðal sayýsý yazýla-bilir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

12.

a, b ve c sayma sayýlarýdýr.

a.b=10 b.c=17

olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr?

A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29

13.

a, b ve c doðal sayýlardýr.

a–b=3 a–c=5

olduðuna göre, a+b+c toplamý en az kaç olabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

14.

a, b ve c doðal sayýlardýr.

a.b=c+5

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

16.

Yandaki abaküste I, II, III ve IV ile numaralandýrýlmýþ olan çubuklar, sýra-sýyla dört basamaklý bir doðal sayýnýn bir-ler, onlar, yüzler ve binler basamaðýný göstermektedir.

Çubuklara takýlan boncuk sayýsý ise, o basamaktaki rakamý göstermektedir. Toplam 8 boncuk çubuklara takýlarak doðal sayýlar oluþturuluyor. Örneðin, þekilde oluþturulan doðal sayý 2312 dir.

Bu abaküste aþaðýdaki sayýlardan hangisi oluþturu-lamaz?

A) 6210 B) 5102 C) 4211 D) 3131 E) 2213 1000 100 10 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 2

31

1-C 2-C 3-D 4-C 5-A 6-A 7-E 8-A 9-B 10-B 11-D 12-D 13-E 14-B 15-C 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

(– 8) ile 5 arasýnda kaç tane tam sayý vardýr?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

2.

Rakamlarý farklý iki basamaklý en küçük tam sayý kaçtýr?

A) – 99 B) – 98 C) – 10 D) 10 E) 98

3.

Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Ýki pozitif tam sayýnýn toplamý pozitiftir.

B) Ýki negatif tam sayýnýn çarpýmý negatiftir.

C) Ýki negatif tam sayýnýn toplamý negatiftir.

D) Biri pozitif, diðeri negatif olan iki tam sayýnýn çarpý-mý negatiftir.

E) Pozitif tam sayýlar, negatif tam sayýlardan büyüktür.

4.

(– 6) ile 9 arasýndaki tam sayýlarýn toplamý kaçtýr?

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

5.

Rakamlarý farklý üç basamaklý en küçük tam sayý ile rakamlarý farklý iki basamaklý en büyük tam sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) – 2 B) – 11 C) – 875 D) – 889 E) – 900

6.

1–2+3–4+5– 6+...+17–18+19 iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

7.

Aþaðýdaki iþlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir?

A) (– 9).(– 10).(– 11) B) (– 50).(+49) C) (– 75) – (– 90) D) (– 99) – (– 65)

E) (– 45)+(– 49)

8.

a=(– 2)2.(– 3) b=(– 2)3.(– 3)2 c=(– 5)3.52

olduðuna göre, a, b ve c nin iþaretleri sýrasýyla hangi seçenekte doðru verilmiþtir?

A) – , – , – B) – , + , – C) + , – , + D) + , – , – E) – , – , +

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 32 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Aþaðýdakilerden hangisi pozitif tek sayýdýr?

A) 419 B) 512 C) 610 D) (– 3)5 E) (– 4)6

10.

a ve b tam sayýlardýr.

a2=25 b3=27

olduðuna göre, a+b toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr?

A) 2 B) 1 C) 0 D) – 1 E) – 2

11.

a ve b tam sayýlardýr.

a.b=–15

olduðuna göre, a+b toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) – 16 B) – 8 C) 8 D) 14 E) 16

12.

a ve b tam sayýlardýr.

– 2<a ≤4 2≤ b<6

olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir?

A) 9 B) 4 C) 1 D) 0 E) – 1

13.

a ve b tam sayýlardýr.

a<–5<b<4

olduðuna göre, a+b toplamý en fazla kaç olabilir?

A) – 2 B) – 3 C) – 4 D) – 5 E) – 6

14.

a, b ve c pozitif tam sayýlardýr.

a.b=6 b.c=8

olduðuna göre, a+b+c toplamý en fazla kaç ola-bilir?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

15.

a<0 ve b>0

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur?

A) a.b>0 B) a – b<0 C) b – a<0 D) a+b>0 E) a+b<0

16.

a bir tam sayý olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayýdýr?

A) a2+1 B) a2–1 C) 2a+3 D) a3+a2+a E) a2+a

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 3

33

1-C 2-B 3-B 4-C 5-D 6-E 7-C 8-A 9-B 10-E 11-D 12-C 13-B 14-E 15-B 16-E

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Rakamlarý birbirinden farklý olan iki basamaklý dört farklý negatif tam sayýnýn toplamý en fazla kaç ola-bilir?

A) – 46 B) – 47 C) – 48 D) – 49 E) – 50

2.

Yukarýdaki toplama tablosunda a, b ve c yerine yazýlmasý gereken tam sayýlarýn çarpýmý kaçtýr?

A) 108 B) 112 C) 126 D) 144 E) 168

3.

a tam sayý olmak üzere, (a+2) sayýsý çift sayý oldu-ðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi tek sayýdýr?

A) a2 B) a – 2 C) 3a+2 D) a2+a E) 5a+1

4.

a, b ve c tek tam sayýlar olduðuna göre, aþaðýdaki-lerden hangisi kesinlikle çift sayýdýr?

A) a+b+c B) a.b.c C) a.b+c D) (a+b):c E) a2+b2+c2

5.

a ve b tam sayýlardýr.

(a – 2).(b – 3)

çarpýmý tek sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi çift sayýdýr?

olduðuna göre, a, b ve c nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir?

olduðuna göre, a.b çarpýmý en az kaç olabilir?

A) 15 B) 12 C) 6 D) – 10 E) – 18

8.

x ve y tam sayýlardýr.

x . y =10

olduðuna göre, x+y toplamý en az kaçtýr?

A) 7 B) – 7 C) – 9 D) – 10 E) – 11

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 34 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

x, y ve z tam sayýlardýr.

x . y =8 x . z =10

olduðuna göre, x+y+z toplamý en az kaç olabilir?

A) 18 B) 15 C) – 15 D) – 18 E) – 19

10.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

3a = 5b

olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

11.

a, b ve c pozitif tam sayýlardýr.

4a=3b c=a+2

olduðuna göre, c nin alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12.

a ve b negatif tam sayýlardýr.

a=b+5

olduðuna göre, a+b toplamý en çok kaç olabilir?

A) – 5 B) – 6 C) – 7 D) – 8 E) – 9

13.

a<0<b

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

A) a+b<0 B) a+b>0 C) a2<b2 D) a3<b3 E) |a|<|b|

14.

a<b<0<c

þartýný saðlayan a, b ve c tam sayýlarý için aþaðýda-kilerden hangisi sýfýra eþit olabilir?

A) a+b B) a.c+b C) c – b – a D) a.b – c E) – c+b+a

15.

Bir þirketin ocak, þubat, mart ve nisan aylarýndaki kâr–zarar durumu yukarýdaki tabloda gösterilmiþtir.

Buna göre, yýlýn ilk 4 ayýnda þirketin kâr–zarar duru-mu aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 20.500 TL kâr B) 19.500 TL kâr C) 17.500 TL kâr D) 15.500 TL zarar

E) 20.500 TL zarar

16.

Bir ilin A, B, C ve D ilçelerinde, ayný anda sýcaklýk ölçümü yapýlmýþtýr. Bu ölçümde, A daki sýcaklýðýn – 5°C olduðu görülmüþtür. B deki sýcaklýk A dan 2°C fazla, C deki sýcaklýk B den 3°C eksik, D deki sýcaklýk ise C den 4°C fazladýr.

Buna göre, D deki sýcaklýk kaç °C dir?

A) – 1 B) – 2 C) – 3 D) – 4 E) – 5

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 4

35

1-D 2-C 3-E 4-C 5-E 6-D 7-D 8-E 9-E 10-A 11-D 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdakilerden hangisi asal sayýdýr?

A) 15 B) 21 C) 25 D) 29 E) 33

2.

a asal sayý olduðuna göre, a2sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

A) 121 B) 49 C) 25 D) 4 E) 1

3.

(–10) ile 10 arasýnda kaç tane asal sayý vardýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4.

Aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?

A) Ýki asal sayýnýn toplamý asal sayýdýr.

B) Ýki asal sayýnýn çarpýmý asal sayýdýr.

C) En küçük asal sayý 1 dir.

D) Çift asal sayý yoktur.

E) 2 hariç tüm asal sayýlar tek sayýdýr.

5.

a ve b asal sayýlardýr.

a+b=9

olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

6.

a ve b asal sayýlardýr.

a.b=34

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

7.

Aþaðýdakilerden hangisi iki asal sayýnýn toplamý olamaz?

A) 24 B) 16 C) 12 D) 9 E) 3

8.

a ve b doðal sayýlardýr.

a.b=17

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 5

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 36 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

a2– b2=7

olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

10.

Aþaðýda verilen sayý ikililerinden hangileri aralarýn-da asaldýr?

A) (12,15) B) (16,18) C) (19,20) D) (25,35) E) (36,72)

11.

Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 5 ile aralarýnda asal-dýr?

A) 30 B) 35 C) 45 D) 52 E) 60

12.

a ve b doðal sayýlarý aralarýnda asaldýr.

12.a=20.b

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

13.

10 < x < 20 olarak veriliyor.

6 ve x sayýlarý aralarýnda asal olduðuna göre, x in alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 47 B) 52 C) 49 D) 60 E) 75

14.

a ve b aralarýnda asal sayýlardýr.

a+b=11

olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 10 B) 18 C) 24 D) 28 E) 30

15.

x ve y aralarýnda asal sayýlardýr.

olduðuna göre, y – x farký kaçtýr?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

16.

a ve b aralarýnda asal sayýlardýr.

a.b=30

olduðuna göre, a+b toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 11 B) 13 C) 17 D) 25 E) 31 x 12

y= 16

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 5

37

1-D 2-E 3-A 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-B 10-C 11-D 12-C 13-D 14-A 15-E 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdaki sayý ikililerinden hangisinde, ardýþýk iki çift doðal sayý verilmiþtir?

A) (10,11) B) (7,9) C) (4,10) D) (8,10) E) (10,20)

2.

Aþaðýdaki sayý ikililerinden hangisinde, 4 ün katý olan ardýþýk tam sayýlar verilmiþtir?

A) (2,6) B) (8,10) C) (12,13) D) (16,20) E) (22,26)

3.

En küçüðü 15 olan ardýþýk dört doðal sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) 62 B) 64 C) 66 D) 68 E) 70

4.

En büyüðü 36 olan ardýþýk altý çift doðal sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) 186 B) 190 C) 192 D) 196 E) 200

5.

En küçüðü 23 olan ardýþýk 28 doðal sayýnýn en bü-yüðü kaçtýr?

A) 46 B) 47 C) 48 D) 49 E) 50

6.

Aþaðýdakilerden hangisi ardýþýk 3 doðal sayýnýn toplamý olarak yazýlabilir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

7.

Toplamlarý 17 olan ardýþýk iki doðal sayýnýn çarpýmý kaçtýr?

A) 65 B) 69 C) 70 D) 72 E) 75

8.

Çarpýmlarý 132 olan ardýþýk iki doðal sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 6

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 38 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

a, b ve c ardýþýk çift doðal sayýlardýr.

a<b<c

olduðuna göre, (a – b).(c – a) ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 8 B) 4 C) – 4 D) – 8 E) – 12

10.

a, b ve c ardýþýk çift doðal sayýlardýr.

a<b<c

olduðuna göre, b+c – 2a ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) – 4 B) – 2 C) 2 D) 4 E) 6

olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8

13.

5 ≤ x < 21

olduðuna göre, x in alabileceði kaç farklý tek tam sayý deðeri vardýr?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

14.

4, 8, 12, ..., 52 sayý dizisi belli bir kurala göre iler-lemektedir.

Buna göre, bu dizide kaç terim vardýr?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

15.

0, 3, 6, 9 ... sayý dizisi belli bir kurala göre ilerlemekte-dir.

Buna göre, bu dizinin onuncu terimi kaçtýr?

A) 39 B) 36 C) 33 D) 30 E) 27

16.

(n+3) ve (2n+1) ardýþýk doðal sayýlardýr.

2n+1>n+3 olduðuna göre, n kaçtýr?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 (a b)+(c b)

c a

-

-TEMEL KAVRAMLAR TEST / 6

39

1-D 2-D 3-C 4-A 5-E 6-C 7-D 8-E 9-D 10-E 11-B 12-A 13-B 14-C 15-E 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

(3x – 4) ve (5x – 7) sayýlarý ardýþýk tam sayýlar olduðu-na göre, x in alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

2.

(5n+8) ve (8n – 2) ardýþýk çift tam sayýlardýr.

(5n+8) < (8n – 2) olduðuna göre, n kaçtýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

3.

1+2+3+....+15

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160

4.

5+10+15+....+55

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 300 B) 330 C) 360 D) 390 E) 420

5.

15+17+19+....+41

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 360 B) 372 C) 384 D) 392 E) 400

6.

Ardýþýk beþ doðal sayýnýn toplamý 110 olduðuna göre, bu sayýlarýn en büyüðü ile en küçüðünün top-lamý kaçtýr?

A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44

7.

Ardýþýk dört tek doðal sayýnýn toplamý 96 olduðuna göre, bu sayýlarýn en büyüðü kaçtýr?

A) 19 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27

8.

Ardýþýk altý çift doðal sayýnýn toplamý 90 olduðuna göre, ilk iki sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) 10 B) 12 C) 20 D) 22 E) 24

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 7

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 40 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Ardýþýk dört çift doðal sayýnýn toplamý, bu sayýlarýn en küçüðünün 5 katýndan 4 eksiktir.

Buna göre, bu sayýlarýn en büyüðü kaçtýr?

A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16

10.

Ardýþýk üç doðal sayýnýn toplamý A+3 olduðuna göre, bu sayýlardan en küçüðünün A cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?

11.

Ardýþýk yedi tam sayýnýn toplamý 7 olduðuna göre, bu sayýlardan kaç tanesi pozitiftir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12.

Ardýþýk dört tam sayýnýn toplamý 2 olduðuna göre, bu dört sayýnýn çarpýmý kaçtýr?

A) 12 B) 8 C) 6 D) 2 E) 0

13.

Ardýþýk üç doðal sayýnýn çarpýmý 24 olduðuna göre, toplamlarý kaçtýr?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

14.

A=1+2+3+....+m

B=(m+1)+(m+2)+....+40

olduðuna göre, A+B toplamý kaçtýr?

A) 980 B) 840 C) 820 D) 640 E) 410

15.

A=1+2+3+....+x B=11+12+....+x

olduðuna göre, A – B farký kaçtýr?

A) 45 B) 55 C) 60 D) 70 E) 110

16.

T=3+4+5+....+20

toplamýnda her terim 2 artýrýlýrsa, T nin deðeri kaç artar?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40

A A 2A 2A

A) B) C) D) +1 E) A

3 2 3 3

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 7

41

1-B 2-A 3-A 4-B 5-D 6-E 7-E 8-D 9-B 10-A 11-C 12-E 13-D 14-C 15-B 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr?

A) 0!=1! B) 4!=4.3! C) 4!=3!+1!

D) 9!.0!=9! E) 2!=1!+1!

2.

5! ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

3.

5! – 4!+3! – 2!+1!

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 153 B) 151 C) 126 D) 101 E) 195

4.

8! sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam kaçtýr?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

5.

0!+1!+2!+3!+4!

sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

6.

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 90 B) 95 C) 100 D) 110 E) 120

7.

ifadesinin deðeri kaçtýr?

A) 156 B) 25 C) 16 D) 14 E) 12

8.

olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 + +

(x 1)! x!= x! 17 12! 13!+

12!

10!

8!

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 8

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 42 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

olduðuna göre, n kaçtýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

10.

40! sayýsýnýn sondan kaç basamaðý sýfýrdýr?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

11.

30! – 1

sayýsýnýn sondan kaç basamaðý dokuzdur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

12.

18! sayýsýnýn en büyük asal çarpaný kaçtýr?

A) 5 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17

13.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

6! = a.3b

olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14.

x, y ve A doðal sayýlardýr.

28!=3x.5y.A

olduðuna göre, x+y toplamý en fazla kaç olabilir?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 19

15.

n ve A doðal sayýlardýr.

36! = 6n.A

olduðuna göre, A nýn alabileceði en küçük deðer için n kaç olmalýdýr?

A) 12 B) 17 C) 18 D) 33 E) 34

16.

a ve b doðal sayýlardýr.

37!=10a.b

olduðuna göre, bu eþitliði saðlayan en büyük a sayýsý kaçtýr?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 +

= + (n 2)!

(n 1)! 8

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 8

43

1-C 2-C 3-D 4-A 5-E 6-A 7-D 8-D 9-C 10-B 11-C 12-E 13-B 14-E 15-B 16-A

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 27-45)