Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 89-99)

KONU TARAMA TESTLERİ

II.

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Aþaðýdakilerden hangisi 6 ile kalansýz bölünür?

A) 31312 B) 311214 C) 113113 D) 211312 E) 45454

2.

12 ve 18 sayýlarý ile kalansýz bölünebilen en küçük pozitif tam sayý kaçtýr?

A) 72 B) 48 C) 36 D) 24 E) 12

3.

Yandaki bölme iþlemine göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 179 B) 180 C) 182 D) 185 E) 190

4.

Aþaðýda verilen sayýlarýn hangisi 60 sayýsýnýn çar-panlarýndan biri deðildir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

5.

Yedi basamaklý 3761425 sayýsýnýn 3 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

6.

2 ve 3 ile kalansýz bölünebilen bir sayý aþaðýdaki sayýlarýn hangisi ile kesinlikle bölünebilir?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 9 E) 12

7.

Yandaki bölme iþleminde X yerine yazýlmasý gere-ken sayý kaçtýr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8.

5, 6 ve 7 sayýlarýna ayný anda bölünebilen en küçük doðal sayý kaçtýr?

A) 70 B) 140 C) 210 D) 280 E) 350 3 3 5 1 5 3 0 2 2 3 X 3 0 0 X 2154 12

a b

KONU TARAMA TESTLERÝ - II TARAMA / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 90 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Dört basamaklý ab36 sayýsýnýn 4 ile bölümünden

11.

13 ve 17 sayýlarýnýn en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katýnýn toplamý kaçtýr?

A) 208 B) 216 C) 221 D) 222 E) 228

12.

Bölünebilme kurallarý ile ilgili olarak, aþaðýdaki ifa-delerden hangisi yanlýþtýr?

A) Son basamaðý çift olan sayýlar 2 ile kalansýz bölünür.

B) Rakamlarý toplamý 3 veya 3 ün katý olan sayýlar, 3 ile kalansýz bölünür.

C) Son iki basamaðý 4 ün katý olan sayýlar 4 ile kalansýz bölünür.

D) Son rakamý 0 veya 5 olan sayýlar 5 ile kalansýz bölünür.

E) Son rakamý 9 olan sayýlar 9 ile kalansýz bölünür.

13.

48 ve 60 sayýlarýný kalansýz bölebilen en büyük doðal sayý kaçtýr?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 15 E) 24

14.

Aþaðýdaki sayý çiftlerinden hangisi aralarýnda asal deðildir?

A) (8,9) B) (7,13) C) (14,15) D) (21,35) E) (26,33)

15.

Yandaki bölme iþleminde bölüm ile kalanýn toplamý kaç olur?

A) 101 B) 100 C) 90 D) 82 E) 80

16.

8 den büyük bir sayýnýn 8 ile bölümünden kalan, aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

KONU TARAMA TESTLERÝ - II TARAMA / 1

91

1-B 2-C 3-D 4-E 5-A 6-B 7-A 8-C 9-A 10-E 11-D 12-E 13-C 14-D 15-A 16-E

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Rakamlarý birbirinden farklý en büyük üç basamaklý sayýnýn 9 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

2.

Üç basamaklý doðal sayýlarýn kaç tanesi 5 ve 7 ile kalansýz bölünebilir?

A) 26 B) 20 C) 15 D) 13 E) 12

3.

A ve B doðal sayýlar olmak üzere,

iþlemini saðlayan en küçük A ve B sayýlarý için A+B toplamý kaçtýr?

A) 32 B) 36 C) 40 D) 56 E) 62

4.

120 ve 90 sayýlarýnýn en büyük ortak böleni kaçtýr?

A) 12 B) 15 C) 24 D) 30 E) 45

5.

ABC üç basamaklý, AB iki basamaklý doðal sayýlardýr.

a+b=13 olduðuna göre, C kaçtýr?

A) 0 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

6.

634a dört basamaklý sayýsýnýn 4 ile bölümünden kalan 1 olduðuna göre, a yerine yazýlabilecek ra-kamlarýn toplamý kaçtýr?

A) 15 B) 12 C) 9 D) 7 E) 5

7.

Rakamlarý farklý üç basamaklý 28a sayýsý 2 ile kalan-sýz bölünebildiðine göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 4 B) 10 C) 12 D) 18 E) 20

8.

(18,x)ekok. (18,x)ebob= 810 olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 ABC AB

a b

A B 7 6

KONU TARAMA TESTLERÝ - II TARAMA / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 92 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

A doðal sayýsýnýn C ile bölümünde bölüm 4, kalan B dir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

A) B=4.A+C B) A=4.C+B C) A=4.B+C D) A=B.C+4 E) C=4.A+B

10.

18 sayýsýnýn asal bölenlerinin sayýsý kaçtýr?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

11.

A sayýsýnýn 10 ile bölümünde bölüm B, kalan 3 tür.

Buna göre, A sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olabi-lir?

A) 240 B) 387 C) 406 D) 542 E) 813

12.

26 ve 39 sayýlarýnýn en küçük ortak katý kaçtýr?

A) 78 B) 130 C) 138 D) 140 E) 156

13.

Yandaki bölme iþlemine göre, d nin alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 45 B) 25 C) 15 D) 10 E) 5

14.

ABC4 dört basamaklý sayýsýna aþaðýdaki sayýlardan hangisi eklenirse 5 ile kalansýz bölünemez?

A) 21 B) 46 C) 56 D) 73 E) 81

15.

111 sayýsýnýn asal çarpanlarýnýn toplamý kaçtýr?

A) 34 B) 37 C) 40 D) 43 E) 46

16.

Aþaðýda verilen ifadelerden hangisi doðrudur?

A) 179 sayýsý 5 ile kalansýz bölünür.

B) 217 sayýsý 3 ile kalansýz bölünür.

C) 485 sayýsý 2 ile kalansýz bölünür.

D) 423 sayýsý 9 ile kalansýz bölünür.

E) 558 sayýsý 4 ile kalansýz bölünür.

xyz5 10

d

KONU TARAMA TESTLERÝ - II TARAMA / 2

93

1-C 2-A 3-E 4-D 5-B 6-A 7-B 8-C 9-B 10-D 11-E 12-A 13-E 14-D 15-C 16-D

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Yandaki iþlemde B yerine gelmesi gereken sayý kaçtýr?

A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

2.

Birbirinden farklý iki doðal sayýnýn ortak bölenlerinin en büyüðü 30 dur.

Buna göre, bu sayýlarýn toplamý en az kaçtýr?

A) 90 B) 120 C) 150 D) 180 E) 210

3.

Dört basamaklý 5a3b sayýsýnýn 4 ile bölümünden kalan 3 tür.

Bu sayý 9 ile kalansýz bölünebildiðine göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 8 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

4.

x ve y pozitif tam sayýlardýr.

Yandaki bölme iþlemine göre, y nin alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 3 B) 5 C) 10 D) 12 E) 15

5.

Dört basamaklý 4a36 sayýsýnýn 3 ile bölümünden kalan 2 dir.

Buna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaç-týr?

A) 14 B) 12 C) 11 D) 7 E) 4

6.

234 sayýsýna en az kaç eklenirse 20 ve 12 ile kalan-sýz bölünebilir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

7.

Rakamlarý toplamý 15 olan bir sayý, aþaðýdakilerden hangisine kesinlikle kalansýz bölünebilir?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 9

8.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

24.a=b3

olduðuna göre, a nýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 94 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

A = 7.B+4

olduðuna göre, A nýn 7 ile bölümünden kalan kaç-týr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10.

Üç basamaklý 94a sayýsý 45 ile kalansýz bölünebil-diðine göre, a kaçtýr?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

11.

24 ve 36 sayýlarýnýn kaç tane ortak böleni vardýr?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

12.

Üç basamaklý bir sayýnýn 10 ile bölümünden kalan 3 olduðuna göre, bu sayýnýn birler basamaðýndaki rakamýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 11 E) 13

13.

olduðuna göre, A nýn C türünden eþiti aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) 2C –10 B) 2C – 6 C) 2C+6 D) 3C – 6 E) 3C+2

14.

x bir doðal sayýdýr.

kesrinin bir tam sayý olabilmesi için, x in alabileceði kaç farklý deðer vardýr?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

15.

a, b ve c pozitif tam sayýlardýr.

360 = 2a.3b.5c

olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr?

A) 14 B) 11 C) 8 D) 6 E) 5

16.

Ondört basamaklý 253253...25 sayýsýnýn 9 ile bölü-münden kalan kaçtýr?

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

164.256

sayýsý kaç basamaklýdýr?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

2.

Ayrýtlarý 3 cm, 5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizma-larýndan küp elde edilmek isteniyor.

Buna göre, en az kaç tane prizma gerekir?

A) 75 B) 150 C) 210 D) 280 E) 300

3.

Sekiz basamaklý 12345678 sayýsýnýn 9 ile bölümün-den kalan kaçtýr?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

4.

Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 18 ile tam bölüne-bilir?

A) 54233 B) 62436 C) 65314 D) 72144 E) 83418

5.

A ve B pozitif tam sayýlardýr.

Yandaki bölme iþlemine göre, A nýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?

A) 6 B) 13 C) 19 D) 21 E) 32

6.

132 sayýsýnýn kaç tane tam sayý böleni vardýr?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 21 E) 24

7.

A ve B pozitif tam sayýlardýr.

Yandaki bölme iþlemine göre, B nin alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 30 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18

8.

A doðal sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan 2 olduðu-na göre, birler basamaðýndaki rakamýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?

A) 9 B) 7 C) 5 D) 2 E) 1 A 12 3 B+4

A 13 x 6

KONU TARAMA TESTLERÝ - II TARAMA / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 96 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

67 ile 320 arasýndaki tam sayýlarýn kaç tanesi 6 ve 15 ile tam bölünür?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10.

A, B ve C pozitif tam sayýlardýr.

Yukarýdaki bölme iþlemlerine göre, A nýn 6 ile bölü-münden kalan kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11.

156 cm ve 192 cm boylarýnda iki çubuk eþit boyda parçalara bölünecektir.

Buna göre, en az kaç parça elde edilebilir?

A) 29 B) 32 C) 39 D) 42 E) 58

12.

Beþ basamaklý 5x2x1 sayýsý 9 ile bölündüðünde kalan 4 olduðuna göre, bu sayýnýn 4 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

13.

Üç basamaklý 3a1 sayýsýnýn 4 ile bölümünden kalan 1 olduðuna göre, a kaç farklý deðer alabilir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

14.

x sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan 2 olduðuna göre, x2+3x – 7 sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

15.

x, y ve z pozitif tam sayýlardýr.

A = 5x – 2 = 4y – 2 = 6z – 2

olduðuna göre, A nýn alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr?

A) 28 B) 34 C) 46 D) 58 E) 62

16.

x, y ve z pozitif tam sayýlardýr.

olduðuna göre, x in 12 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 10 B) 8 C) 5 D) 2 E) 0

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 89-99)