Asal Çarpanlarına Ayırma EBOB-EKOK

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 79-89)

6.BÖLÜM

Test (1)

Asal Çarpanlarına Ayırma EBOB-EKOK

Test (2 - 4)

MATEMATİK

Konu Kavrama Serisi

1.

Aþaðýdakilerden hangisi, 18 in bölenlerinden biri-dir?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10

2.

Aþaðýdakilerden hangisi, 20 nin çarpanlarýndan biri-dir?

A) 3 B) 6 C) 7 D) 11 E) 20

3.

3 sayýsý aþaðýdakilerden hangisinin bölenlerinden biridir?

A) 1 B) 52 C) 86 D) 98 E) 102

4.

15 sayýsýnýn pozitif bölenlerinin kümesi aþaðýdaki-lerden hangisidir?

A) {1,3,5,15} B) {1,3,5} C) {1,3,6}

D) {1,3,5,6} E) {3,5,6,15}

5.

8 sayýsýnýn kaç tane negatif çarpaný vardýr?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

6.

22 sayýsýnýn kaç tane tam sayý böleni vardýr?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

7.

Aþaðýdakilerden hangisinin pozitif bölenleri 2 tane-dir?

A) 17 B) 24 C) 42 D) 46 E) 54

8.

Bir okulda dokuzuncu sýnýfta okuyan toplam öðrenci sayýsý 112 dir. Bu öðrenciler dersliklere, her sýnýfa eþit sayýda öðrenci düþecek þekilde yerleþtirilmiþtir.

Buna göre, kullanýlan derslik sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 9 B) 11 C) 14 D) 15 E) 17

EBOB - EKOK TEST / 1

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 80 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Aþaðýdakilerden hangisi 7 sayýsýnýn tam katý deðil-dir?

A) – 14 B) 0 C) 7 D) 12 E) 21

10.

13 sayýsýnýn tam katý olan iki basamaklý en büyük doðal sayý kaçtýr?

A) 97 B) 95 C) 91 D) 89 E) 87

11.

24 sayýsýnýn asal çarpanlarýna ayrýlmýþ biçimi aþaðý-dakilerden hangisidir?

A) 22.3 B) 23.3 C) 22.32 D) 2.32 E) 23.33

12.

Asal çarpanlara ayrýlmýþ biçimi 22.32.5 olan doðal sayý kaçtýr?

A) 140 B) 160 C) 180 D) 200 E) 220

13.

A=23.35.72

olduðuna göre, A sayýsýnýn asal çarpanlarýnýn topla-mý kaçtýr?

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

14.

30 sayýsýnýn bölenlerinden kaç tanesi asal sayýdýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15.

a pozitif tam sayý olmak üzere, 12.a çarpýmý bir doðal sayýnýn karesidir.

Buna göre, a en az kaç olabilir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 9

16.

n pozitif tamsayý olmak üzere, 3.5n sayýsýnýn pozitif bölen sayýsý 10 dur.

Buna göre, n kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

EBOB - EKOK TEST / 1

81

1-D 2-E 3-E 4-A 5-B 6-A 7-A 8-C 9-D 10-C 11-B 12-C 13-D 14-C 15-B 16-D

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

12 ile 18 in ortak pozitif bölenlerinin kümesi aþaðý-dakilerden hangisidir?

A) {1,2,3,6} B) {1,6} C) {2,3,6}

D) {4,12} E) {4,6,12}

2.

14 ile 15 in ortak pozitif bölenleri kaç tanedir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

3.

8 ile 12 nin en büyük ortak böleni (EBOB’u) kaçtýr?

A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

4.

9 ile 16 nýn EBOB’u kaçtýr?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5.

9, 18 ve 24 ün EBOB’u kaçtýr?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

6.

x=27.34.56 y=35.54.73 z=57.74

olduðuna göre, x, y ve z sayýlarýnýn EBOB’u aþaðý-dakilerden hangisidir?

A) 22.34 B) 2.34.54 C) 54 D) 23.74 E) 32.52.72

7.

12 ile A doðal sayýsýnýn EBOB’u 3 tür.

Buna göre, A sayýsý aþaðýdakilerden hangisi ola-bilir?

A) 9 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30

8.

Aþaðýdakilerden hangisi, 3 ve 4 ün ortak katlarýndan biridir?

A) 8 B) 12 C) 18 D) 22 E) 30

EBOB - EKOK TEST / 2

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 82 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

6 ile 9 un en küçük ortak pozitif katý (EKOK’u) kaç-týr?

A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 28

10.

3, 4 ve 5 sayýlarýnýn EKOK’u kaçtýr?

A) 40 B) 44 C) 50 D) 56 E) 60

11.

x=23.32.5 y=24.31 z=34.56

olduðuna göre, x, y ve z sayýlarýnýn EKOK’u aþaðý-dakilerden hangisidir?

A) 34 B) 21.33.51 C) 22.33.56 D) 24.31.51 E) 24.34.56

12.

20 ile 50 sayýlarýnýn EKOK’u ile EBOB’unun çarpýmý kaçtýr?

A) 1000 B) 980 C) 940 D) 860 E) 740

13.

30 ile A doðal sayýsýnýn EBOB’u 6, EKOK’u 120 ol-duðuna göre, A kaçtýr?

A) 18 B) 20 C) 24 D) 36 E) 48

14.

Aralarýnda asal olan a ve b sayýlarýnýn çarpýmý 240 olduðuna göre, bu sayýlarýn EKOK’u kaçtýr?

A) 240 B) 220 C) 180 D) 120 E) 90

15.

Ardýþýk iki doðal sayýnýn EKOK’u 20 olduðuna göre, bu iki doðal sayýnýn toplamý kaçtýr?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 17 E) 20

16.

a ve b doðal sayýlardýr.

EBOB(a,b)=4

olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

a 2

b= 3

EBOB - EKOK TEST / 2

83

1-A 2-D 3-B 4-A 5-E 6-C 7-A 8-B 9-C 10-E 11-E 12-A 13-C 14-A 15-B 16-E

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

36 ve 48 sayýlarýný tam bölen en büyük doðal sayý kaçtýr?

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

2.

24, 40 ve 72 sayýlarýný tam bölen en büyük doðal sayý kaçtýr?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1

3.

Kenar uzunluklarý 15 ve 25 metre olan dikdörtgen þek-lindeki bir bahçenin etrafýna ve dört köþesine eþit aralýklarla aðaçlar dikilecektir.

Buna göre, iki aðaç arasýndaki mesafe en fazla kaç metre olabilir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10

4.

30, 36 ve 54 litrelik üç cins zeytinyaðý, birbirine karýþtýrýl-mamak ve hiç artkarýþtýrýl-mamak koþuluyla eþit hacimli kaplara doldurulacaktýr.

Buna göre, kaplardan biri en fazla kaç litreliktir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

5.

Uzunluklarý 360 ve 480 cm olan iki tahta, eþit uzunluk-ta parçalara ayrýlacaktýr.

Buna göre, en az kaç parça oluþur?

A) 7 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

6.

22 ve 32 sayýlarý A doðal sayýsýna bölündüðünde kalan 2 olduðuna göre, A en fazla kaç olabilir?

A) 15 B) 10 C) 8 D) 5 E) 4

7.

Bir usta, kenar uzunluklarý 240 cm ve 300 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir banyo tabanýný dikdörtgen biçimindeki eþ fayanslarla kaplayacaktýr.

Hiç boþluk kalmayacaðýna ve hiç fayans parçalan-mayacaðýna göre, fayanslarýn kenar uzunluklarý cm cinsinden aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 9cm x 12cm B) 15cm x 18cm

C) 20cm x 30cm D) 30cm x 35cm E) 35cm x 40cm

8.

10 ve 15 sayýlarýna bölünebilen en küçük pozitif tam sayý kaçtýr?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 45 E) 60

EBOB - EKOK TEST / 3

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 84 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Ýki basamaklý doðal sayýlarýn kaç tanesi 3 ve 5 ile kalansýz bölünebilir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

10.

a, b ve c pozitif tam sayýlardýr.

3a=4b=5c

olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn deðeri en az kaç olabilir?

A) 41 B) 43 C) 45 D) 47 E) 49

11.

x, y ve z pozitif tam sayýlardýr.

A=6x=10y=24z

A sayýsýnýn deðerinin 400 ile 700 arasýnda olduðu bilindiðine göre, A nýn alabileceði deðerlerin topla-mý kaçtýr?

A) 960 B) 1000 C) 1080 D) 1200 E) 1440

12.

Mehmet misketlerini 6 þarlý, 8 erli ve 10 arlý sayýnca hiç misket artmýyor.

Buna göre, Mehmet’in en az kaç misketi vardýr?

A) 60 B) 120 C) 180 D) 240 E) 480

13.

Bir çift ayakkabýyý usta 3 saatte, kalfa 5 saatte ürete-bilmektedir.

Ýkisi de ayný anda üretime baþladýktan en az kaç saat sonra ayakkabý üretimini ayný anda bitirebilir-ler?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30

14.

Ali bir merdivenin basamaklarýný üçer üçer veya dörder dörder çýktýðýnda 2 basamak artmaktadýr.

Merdivenin basamak sayýsý 40 tan az olduðuna göre, basamak sayýsý en fazla kaç olabilir?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 37 E) 38

15.

Ayþe elindeki boncuklarý 6 þarlý sayýnca 4, 8 erli sayýn-ca 6 boncuk artýyor.

Buna göre, Ayþe’nin elinde en az kaç boncuk var-dýr?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

16.

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

p=4a+1=5b+2

olduðuna göre, p en az kaç olabilir?

A) 11 B) 13 C) 17 D) 18 E) 21

EBOB - EKOK TEST / 3

85

1-D 2-A 3-B 4-E 5-A 6-B 7-C 8-C 9-E 10-D 11-C 12-B 13-A 14-E 15-B 16-C

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

1.

Aþaðýdakilerden hangisinin pozitif bölenleri topla-mý, kendisinin 2 katýdýr?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2.

36 ve 48 sayýlarýnýn EKOK ve EBOB’larýnýn toplamý kaçtýr?

A) 144 B) 156 C) 168 D) 180 E) 196

3.

5 ile A doðal sayýsýnýn EKOK’u 15 tir.

Buna göre, A doðal sayýlarýnýn kümesi aþaðýdakiler-den hangisidir?

A) {3,15} B) {3,6,9,12} C) {3,5,10}

D) {3} E) {15}

4.

Ýki basamaklý 2A sayýsý ile 3 sayýsýnýn EBOB’u 1 dir.

Buna göre, A yerine yazýlabilecek rakamlarýn topla-mý kaçtýr?

A) 24 B) 27 C) 30 D) 33 E) 36

5.

Hakan’ýn 8, Emrah’ýn 12 TL parasý vardýr. Her ikisi de paralarýnýn tamamýyla, birbirinin aynýsý olan defterler-den satýn alýyorlar.

Buna göre, aldýklarý defterlerden birinin fiyatý en fazla kaç TL olabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6.

3, 4 ve 6 sayýlarýna bölünebilen iki basamaklý kaç tane doðal sayý vardýr?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

7.

Bir sepetteki elmalar 3 erli, 4 erli veya 5 erli gruplara ayrýldýðýnda hiç elma artmadýðýna göre, sepette en az kaç elma olabilir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90

8.

Bir çobanýn sürüsündeki koyunlar 4 erli veya 6 þarlý gruplara ayrýldýðýnda 2 koyun artmaktadýr.

Çoban en az kaç koyun daha alýrsa, sürüsündeki koyunlar 4 erli veya 6 þarlý gruplara ayrýlabilir?

A) 22 B) 18 C) 14 D) 10 E) 8

EBOB - EKOK TEST / 4

KONU KAVRAMA SERÝSÝ 86 MATEMATÝK SORU BANKASI

9.

Uzunluklarý 720 þer cm olan dikdörtgen þeklindeki iki kalastan birine 40 cm aralýklarla, diðerine 60 cm aralýk-larla dikey çizgiler çizilmiþtir.

Buna göre, birinci ve ikinci kalasýn çizgileri kaç kez doðrusal olmuþtur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10.

Bursa’da faaliyet gösteren bir otobüs firmasý Ýstanbul’a 2 saatte bir, Ýzmir’e 3 saatte bir, Ankara’ya ise 4 saatte bir otobüs göndermektedir. 24:00 ile 06:00 saatleri ara-sýnda firma hiçbir yöne otobüs göndermemektedir.

Firma saat 06:00’da her üç þehre de otobüs gönder-diðine göre, bundan sonra saat kaçta üç þehre bir-den otobüs gönderir?

A) 12.00 B) 14.00 C) 15.00 D) 16.00 E) 18.00

11.

Dikdörtgen þeklindeki bir salon tabanýna, ke-nar uzunluklarý 10 cm ve 15 cm olan dikdört-gen biçimindeki fayans-lar, þekildeki gibi yatay olarak döþenmiþtir.

Hiç fayans parçalanmadýðýna ve hiç boþluk kalma-dýðýna göre, salon tabanýnýn kenar uzunluklarý cm cinsinden aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 125 cm x 130 cm B) 145 cm x 150 cm C) 150 cm x 165 cm D) 160 cm x 170 cm

E) 190 cm x 200 cm

12.

A sayýsý 6, 9 ve 15 ile tam bölünebilmektedir.

200<A<700

olduðuna göre, A sayýsýnýn alabileceði kaç farklý de-ðer vardýr?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

13.

Birbirinden farklý iki pozitif tam sayýnýn EBOB’u 5 olduðuna göre, bu sayýlarýn toplamý en az kaç ola-bilir?

A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

14.

A ve B sayýlarýnýn EBOB’u 4, EKOK’u 12 olduðuna göre, bu sayýlarýn toplamý en fazla kaç olabilir?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

15.

A ve B doðal sayýlarýnýn EKOK’u 30, EBOB’u 5 oldu-ðuna göre, A+B toplamý en az kaç olabilir?

A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25

16.

Birbirinden farklý iki doðal sayýnýn toplamý 30 oldu-ðuna göre, bu sayýlarýn EBOB’u en az kaç olabilir?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 10

KONU KAVRAMA SERÝSÝ MATEMATÝK SORU BANKASI

Konu Kavrama

Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

s e r i s i

MATEMATİK

SORU BANKASI

ISBN-978-605-60167-8-3

S e r t i f i k a N o : 11 7 4 8

http://www.kartezyen.com.tr/

Copyright ©

Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup,

tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik,

fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0212) 438 60 44 - Fax: (0212) 438 60 45

Tarama (1 - 4)

Bölme Bölünebilme

Asal Çarpanlara Ayırma

Belgede MATEMATİK SORU BANKASI (sayfa 79-89)