SAYI: 2012/930 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 94-99)

KOMİSYON RAPORLARI

SAYI: 2012/930 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy-Florya 78 pafta 540 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölç. plan tadilatı hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün //2012 gün ve 2012-5300-5297 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) İstek İstanbul Kültür ve Eğitim Vakfı’nın 27.01.2012 gün 1396 sayılı yazısı ile eki 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları

b)Büyükşehir Belediye Meclisine Takdimli sayılı yazımız.

c)İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28.03.2012 gün B…../45040 sayılı yazısı ve eki makam onayı d)İstek İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfının 27.03.2012 gün 45 sayılı yazısı ve eki Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Grup Başkanlığı’nın 05.03.2012 gün B.08…/1552 sayılı yazısı ve eki makam onayı

e)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

İLGİ a) yazı ve ekleri ile Bakırköy-Florya 78 pafta 540 ada 7 parselin meri 1/5000 ölçekli plandaki

“Ortaöğretim Tesisleri alanı” fonksiyonunun “Özel öğretim Tesisleri alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişiklik taleplerinin Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmiş, söz konusu teklif İLGİ b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İLGİ c) ve d) yazı eklerinde iletilen Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 31.01.2012 tarihli Bakanlık olur’u ile “Bakırköy ilçesi Florya Şenlik mahallesinde mülkiyeti İstek İstanbul Eğitim Vakfına ait tapunun 78 pafta 540 ada 7 nolu parselinde kayıtlı ve imar planında “orta öğretim Tesisleri Alanı” olarak gösterilen taşınmazın okul alanı dışında başka bir amaçla kullanılmamak şartıyla imar planı tadilatı yapılarak “Özel öğretim Tesisleri alanı”na dönüştürülmesinin gerçekleştirilmesi için uygun görüş ”bildirilmiştir.

İLGİ c),d) yazılar ile eki Başkanlık olur’u yazımız ekinde olup, İLGİ b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen konu ile birleştirilmek üzere yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İLGİ e) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İlçesi, Florya 78 pafta 540 ada 7 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2 pafta, 2408-2407-2406-2405-2404-2403- 2402-2419-2420- 2421-2422-2423-2424- 2425-5776-5777-2427-2428-2429-2430- 2431-2432-2443-6024-5745-2446-2447- 2448-2449 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı hk..

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 05/04/2012 gün ve2012-4118-3372 sayılı

İlgi (a) yazı ile; Esenler İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2 pafta, 2402-2403-2404-2405-2406-2407- 2408-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-5776-5777-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2443-6024-5745-2446-2447-2448-2449 parseller ve arasındaki tescil dışı alanın “20.11.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli tadilat Nazım İmar Planı doğrultusunda” Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin aynen uygun görüldüğü “05.03.2012 gün, 2012/36 sayılı” İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı yasaya göre gereği talep edilmektedir.

MÜLKİYET:

Yapılan incelemede, sözkonusu parsellerin; “adı/yüzölçümü/mülkiyeti/edinme yılı” aşağıda belirtildiği şekilde olduğu tespit edilmiştir.

- 2402 parsel / 300 m2 / şahıs mülkiyetinde / 07.07.1965 tarihinde, - 2403 parsel / 250 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 02.07.1992 tarihinde, - 2404 parsel /250 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 25.03.2002 tarihi, - 2405 parsel / 250 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 18.04.2001 tarihi, - 2406 parsel / 250 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 1991-1997 tarihlerinde, - 2407 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 30.07.1991 tarihinde,

- 2408 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 12.08.1987 tarihinde, - 2419 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 19.02.1974 tarihinde, - 2420 parsel / 250 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 21.09.1967 tarihinde, - 2421 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 11.06.1957 tarihinde, - 2422 parsel / 251 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 31.01.1974 tarihinde, - 2423 parsel / 238 m2 / şahıs mülkiyetinde / 17.09.1986 tarihinde, - 2424 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 18.11.1994 tarihinde, - 2425 parsel / 300 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 06.04.2005 tarihinde, - 2427 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 14.01.2000 tarihinde, - 2428 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 07.06.2007 tarihinde, - 2429 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 22.05.1917 tarihinde, - 2430 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 22.05.1917 tarihinde, - 2431 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 17.06.2002 tarihinde, - 2432 parsel / 250 m2 / şahıs mülkiyetinde / 17.06.2002 tarihinde, - 2443 parsel / 57 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 21.01.1998 tarihinde, - 2446 parsel / 251,50 m2 / şahıs mülkiyetinde / 06.08.2009 tarihinde, - 2447 parsel / 265 m2 / şahıs mülkiyetinde / 29.07.2004 tarihinde, - 2448 parsel / 245 m2 / şahıs mülkiyetinde / 18.06.1999 tarihinde, - 2449 parsel / 263 m2 / şahıs mülkiyetinde / 02.09.1993 tarihinde, - 5745 parsel / 253 m2 / şahıs mülkiyetinde / 03.09.1987 tarihinde,

- 5777 parsel / 13.50 m2 / Esenler Belediyesi mülkiyetinde / 26.09.1995 tarihinde, - 6024 parsel / 181 m2 / şahıs mülkiyetinde / 20.10.2000 tarihinde,

- 5776 parsel / 235,50 m2 / hisseli şahıs mülkiyetinde / 2001-2002 tarihlerinde edinilmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Sözkonusu planlama alanı; 04.12.2002 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Esenler TEM Otoyolu Güneyi Nazım İmar Planında “Eğitim Tesis Alanı”nda kalmakta iken Esenler Belediye Başkanlığının “Yeşil Alan+Spor Alanı(Zemin Altı Otopark yapılabilir)” alanına alınması şeklindeki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifinin tadilen uygun görüldüğü “20.11.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı ile

“Yeşil Alan(Zemin Altı Otopark yapılabilir)”a alınmıştır. 16.06.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Revizyon Uygulama İmar Planında ise “Atışalanı Metro İstasyonu, Durak, Yol ve Refüj” alanında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğu, mer’i plan bütününde yeşil alan miktarını arttırdığı ve kamu yararı niteliği taşıdığından 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.” Şeklindeki imar komisyon raporu”05.03.2012 gün,2012/36 sayılı” İlçe Meclis Kararı ile “oyçokluğu” kabul edilmiştir.

MEVCUT DURUM:

2010 yılı hava fotoğrafından, sözkonusu planlama alanında %50 oranında yapılaşma olduğu tespit edilmiştir.

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Yapılan incelemede; ilgi (a) yazı ekinde bulunan kurum görüşlerinin, sözkonusu planlama alanın

“Yeşil Alan+Spor Alanı”na alınmasına ilişkin Esenler Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi aşamasında alınan “1/5000 ve 1/1000 ölçekli” kurum görüşleri olduğu tespit edilmiş olup, bunlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 02.06.2011 gün, 1033-87028 sayılı yazısı;

“Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.

Plan tadilatı ve 1/1000 ölç. U.İ. Plan tadilatı jeolojik açıdan uygun görülmektedir.” Şeklindedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.06.2011 gün, 1785 sayılı yazısı;

“.. Esenler İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 2402,..,2408 parseller, 2419,..,2425 parseller, 2427,..,2432 parseller, 2446,..,2449, parseller, 5776, 5777, 2443, 6024, 5745 parsellerin Eğitim Alanından çıkarılarak Yeşil Alan+ Spor Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planı tadilatı teklifi;

• Meri imar planlarına ve Esenler, Atışalanı TEM Bağlantı Yolu Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesine uygun olarak gerekli terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

• Otopark ihtiyacının, İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre parsel alanı içinde karşılanması,

• Spor+ Yeşil Alanın altında kamuya ait otopark alanı düzenlenmesi,

• Uygulama aşamasında Spor+ Yeşil Alanda giriş-çıkışlar için UTK(Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) Karan alınması,

hususlarının gerçekleştirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.”şeklindedir.

Kamulaştırma Müdürlüğünün 01.06.2011 gün, 4275163.5799- 86627 sayılı yazısı;

“…söz konusu bölgede yapılan plan çalışmalarında Müdürlüğümüzü ilgilendiren bir husus bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2011 gün, 263106 sayılı yazısı;

10 madde halinde görüş bildirilmiş olup, 10. Madde de “İSKİ’nin görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır...” denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 13.06.2011 gün, 92413 sayılı yazısı eki Komisyon raporu;

“…Yeşil alan miktarının arttırıldığı ve kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” Şeklindedir.

Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 15.08.2011 gün, 2666 sayılı yazısı;

“.. 08.07.2011 tarihli ve 2093 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısında plan tadilatı ile ilgili Müdürlük görüşü verildiği belirtildiğinden plan tadilatının Müdürlüğümüzce sakıncası bulunmamaktadır.”

Şeklindedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 05.10.2011 gün, 124521 sayılı yazısında,

Bakanlığımızın 13/09/2011 tarih ve 6292 sayılı Makam Onayı ile uygun görüldüğü ilgi (M.E.B.Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın 15.09.2011 tarih, 6361 sayılı yazısı) yazı ile bildirilmiş olup, buna ait onay ve yazı örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.” Denilmekte olup, yazı eki Milli Eğitim Bakanlığının 13.09.2011 tarihli ve 6292 sayılı Makam Onayı ise; “…Valiliğin İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.08.2011 tarihli ve 100197 sayılı yazısında ve eki planlarda, eşdeğer alan olarak önerilen

taşınmazın Kazımkarabekir ve Fatih Mahallelerine oldukça uzak olduğu, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesinde belirtilen, aynı bölgede eşdeğer alan ayrılması koşulunu karşılamadığı, okul alanında çıkarılarak istenen iki adet alana karşılık, tek bir alanın okul alanı olarak gösterilmek istendiği ve Kazımkarabekir ve Fatih Mahallelerindeki okul ihtiyacının ne şekilde karşılanacağına dair bir çözüm getirilmediği anlaşılmıştır. Yukarıdaki açıklamalardan, imar planı değişikliği teklifinin, eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Belediye mülkiyetindeki Oruç Reis Mahallesi 1082 ada, 6 no.lu parselin Ortaöğretim tesis alanı olarak gösterilerek Bakanlığımıza devredilmesi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde giriş ve çıkışlarının sağlanabilmesi için Esenler Belediyesi tarafından E-6 bağlantı yollarının yapılması karşılığında özel kişiler mülkiyetindeki Fatih Mahallesi,245 DTIIIa pafta, 164 ada, 10,11,12,13,14 no.lu parseller ile 217 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8(eski 217 ada, 7 parsel) yeni 10,11 parseller ile Kazım Karabekir Mahallesi 2 pafta, 2408, 2407, 2406, 2405, 2404, 2403, 2402, 2419,2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425,5776, 5777, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2443, 6024, 5745, 2446, 2447, 2448 ve 2449 no.lu parsellerin okul alanından çıkarılması hususunu arz ederim.” Şeklindedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı ile; Esenler İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2 pafta, 2402-2403-2404-2405-2406- 2407-2408-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-5776-5777-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2443-6024-5745-2446-2447-2448-2449 parseller ve arasındaki tescil dışı alanın “20.11.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli tadilat Nazım İmar Planı doğrultusunda” Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin aynen uygun görüldüğü “05.03.2012 gün, 2012/36 sayılı” İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı yasaya göre gereği talep edilmektedir.

Teklif plana; sözkonusu planlama alanının kuzeyindeki “Atışalan Metro İstasyonu Alanı”nın

“Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 06.10.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Esenler Tadilat Uygulama İmar Planının altlık olarak kullanıldığı, planlama alanındaki sözkonusu parseller tasdik sınırı içerisine alınarak, üzerindeki Durak ve Refüj taramalarının iptal edildiği, Atışalan Caddesindeki istikametin korunduğu, güneydeki 7. Sokağın genişliğini 10.00 metreye, batıda ki 3. Cadde’nin genişliğini de 15.00 metreye çıkartacak şekilde istikamet düzenlemeleri yapıldığı ve yollara ilave edilen kısımlar haricinde kalan yerlerde Yeşil Alan fonksiyonu taraması yapılarak, pafta iç yüzünde;

PLAN NOTLARI:

1) Plan tadilatı tasdik sınırı 2 pafta, 2408-2407-2406-2405-2404-2403-2402-2419-2420-2421- 2422-2423-2424-2425-5776-5777-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2443-6024-5745-2446-2447-2448-2449 parselleri ve tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2) Plan tadilatı tasdik sınırı içindeki alan Yeşil Alandır.

3) İlgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

4) Parsel bazında hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5) İlçe Belediyesince onaylanacak avan proje ile uygulama yapılacak olup, tabi zemin altında kalan kısımlarda ilgili kurum ve kuruluşların (Deprem-Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım, vb.)uygun görüşleri alınmak şartıyla kamuya ait zemin altı otopark yapılabilir.

6) Açıklanmayan hususlarda meri imar planı, plan notları ve imar yönetmeliği geçerlidir.

şeklinde plan notlarının yazıldığı görülmektedir.

Teklif plan, kurum görüşleri doğrultusunda değerlendirildiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün “…söz konusu bölgede yapılan plan çalışmalarında Müdürlüğümüzü ilgilendiren bir husus bulunmamaktadır.” şeklinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün “..Yeşil Alan miktarının arttırıldığı ve kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir” şeklinde, Raylı Sistem Müdürlüğü’nün ise “…..plan tadilatının Müdürlüğümüzce sakıncası bulunmamaktadır.” Şeklinde görüşü bulunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı eki Milli Eğitim Bakanlığı olurunda ise “Makamınızca uygun görülmesi halinde, Belediye mülkiyetindeki Oruç Reis Mahallesi 1082 ada, 6 no.lu parselin Ortaöğretim tesis alanı olarak gösterilerek Bakanlığımıza devredilmesi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde giriş ve çıkışlarının sağlanabilmesi için Esenler Belediyesi tarafından E-6 bağlantı yollarının yapılması karşılığında özel kişiler mülkiyetindeki Fatih Mahallesi,245 DT III a pafta, 164 ada, 10,11,12,13,14 no.lu parseller ile 217 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8(eski 217 ada, 7 parsel) yeni 10,11 parseller ile Kazım Karabekir Mahallesi 2 pafta, 2408, 2407, 2406, 2405, 2404, 2403, 2402, 2419,2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425,5776, 5777, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2443, 6024, 5745, 2446, 2447, 2448 ve 2449 no.lu parsellerin okul alanından çıkarılması” şeklinde Bakanlık Onayı alınmıştır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi; meri 20.11.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan notları doğrultusunda hazırlanmakla birlikte, 6 no’lu plan notunda “Açıklanmayan

hususlarda meri imar planı plan notlarının ve imar yönetmeliğinin geçerli olduğu” ifade edilmektedir. Ancak Esenler İlçesine ait 1/1000 ölçekli planlar, meri 04.12.2002 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Esenler TEM Otoyolu Güneyi Nazım İmar Planından önce yapılmış planlardır. Ayrıca, gerek 20.11.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli planda, gerekse teklif 1/1000 ölçekli planda tadilat alanındaki 2408, 2407, 2406, 2405, 2404, 2403, 2402 parseller ve 2402 ile 2403 parsel arasındaki tescil dışı alanın kısmen de 15.00 metrelik Yol Alanı olarak düzenlendiği, bu husus plan notlarında belirtilmediğinden teklifin 2 nolu plan notunun hatalı olduğu dolayısıyla, 2 nolu plan notunun “Plan tadilatı tasdik sınırı içindeki alan kısmen Yeşil Alan, kısmen de Yol Alanıdır.” Şeklinde düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. " Denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;

yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Esenler İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2 pafta, 2408-2407-2406-2405- 2404-2403-2402-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-5776-5777-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2443-6024-5745-2446-2447-2448-2449 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından teklif plan notlarından 2. plan notunun “Plan tasdik sınırı içerisindeki alan yeşil alan ve yol alanıdır”, şeklinde düzenlenmesi 6. plan notunun “belirtilmeyen hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir” şeklinde düzenlenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy İlçesi, F22D24A-24B pafta, 3616 parsel 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 09/04/2012 gün ve 2012- 1738 - 3404 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Çekmeköy Belediye Başkanlığının 03.02.2012 tarih ve 1553 sayı ile Müdürlüğümüze kayıtlı dilekçe ve ekleri;

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; Çekmeköy F22d24a-F22d24b pafta, 3616 sayılı parselde plan gereği Lise Tesisi inşa edilecek olup alanın büyüklük olarak yetersiz kalması sebebiyle “Lise Alanı” “Meslek Lisesi Alanı” ile birleştirilerek 3616 parselden bir kısım alan daha ilave edilerek asgari 20.000 m2’lik büyüklük sağlanmış olup “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı” olarak planlanmasına ve bu alanın batısından 10 metrelik imar yolu düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Çekmeköy, 3616 nolu parsel (101260,89 m2) Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, 21.04.2010 tarihinde edinilmiştir. Çekmeköy Nazım İmar planında kısmen 115 ki/ha yoğunlukta Konut Alanında, kısmen Lise Tesisleri Alanı kısmen Meslek ve Teknik Öğretim Tesis Alanı kısmen 230 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı kısmen Yeşil Alan ve Yol Alanında kısmen de plan dışı alanda kalmaktadır. 22.08.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planında ise kısmen E=0.30 Hmax:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanında, kısmen Lise Tesis Alanında, kısmen Meslek Lisesi Eğitim Alanında, kısmen A lejantlı ikiz Ayrık Düzen 4 kat E=0.80 Konut Alanında, kısmen yol ve park alanında kısmen de plan dışı alanda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 13.02.2012 gün, M.34.0.İBB.0.32.70. 310.06/299/27388 sayılı yazısında; “Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin temel-yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2012 gün ve 129301 sayılı yazısında;

altyapı yönünden 15 maddelik görüş bildirilmiş olup “15-. İSKİ görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 06.03.2012 gün, M.34.1.İBB.O.25.69-310.01/236337-807 sayılı kararında; “KARAR: Çekmeköy İlçesi, F22d24a-24b pafta, 3616 parselin 23.10.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planında Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanının tamamı ve 115 ki/ha yoğunlukta Konut Alanı’nın bir kısmının iptal edilerek Lise Alanına ilave edilmesi ve ayrıca teklif alanın batısında kuzey-güney istikametinde 10.00 mt.lik yol düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı

teklifi;

-Teklif 10.00 mt.lik yol bağlantısında Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü Geçişi Projesinin dikkate alınması,

-İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

-Teklif alanın otopark ihtiyacının “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak parsel içerisinde

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 94-99)