KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 38-45)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Bahçelievler İlçesi, Yenibosna 244DS3A pafta, 317 ada, 5 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup 17.01.2012 tt’li 1/5000 ölçekli plandaki 2 nolu plan notunun “Özel okul alanında yapılaşma koşulu ayrık nizam 4 kattır.” olarak düzenlenmesi ve

“Özel okul dışında iskan edilemez.”, “Bağımsız bölüm ya da bağımsız bölüm eklentisi olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.”, “1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” plan notlarının 17.01.2012 tt’li 1/5000 ölçekli plana eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

211 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/916

KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi 22372 No'lu Parsel ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve 365941/ 305 sayılı yazısında; “

İlgi : (a) 26.03.2012 tarih ve 57103 sayılı yazımız.

(b) Bayrampaşa İlçe Belediye Başkanlığı'nın 05.04.2012 tarih ve 49 karar no'lu İlçe Meclis Kararı.

İlgi (a) yazımız ile; Bayrampaşa İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, 22913, 22914, 22915, 22916. 15867 no'lu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının İ.B.B. Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak onaylanması konusunda İlçe belediyesinden yetki devri talebinde bulunulmuştur.

İlgi (b) Bayrampaşa İlçe Belediye Başkanlığının Meclis Kararı ile; Bayrampaşa İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, 22372, 22373, 22913. 22914. 22915, 22916. 15867 no'lu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının İ.B.B. Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak onaylanması konusunda yetki devri talebi uygun görülmüştür.

Üret-aktar-boşalt modeli kullanılarak yeniden yapılandırılmayı bekleyen Bayrampaşa İlçesi'nin dönüşümüne İvme kazandırmak ve dönüşümün etaplar halinde ilçe geneline yayılması amaçlanmaktadır.

Üret-Aktar-Boşalt Modeli; dönüşüme tabi tutulacak yerleşim alanına olabildiğince yakın olan, boş ve zemin yönünden yerleşime uygun kamu arazilerinin plandaki mevcut fonksiyonuna bağlı kalmaksızın dönüşüm amacına ödünç olarak tahsis edilmesi, bu arazilerin üzerinde üretilecek bina stokunun dönüşüme tabi tutulacak yerleşim alanındaki mülk sahipleri ile bina bazında uzlaşarak takas edilmesi, takas sonrası elde edilecek binaların yıkımı ile boşalacak olan arazilerden zemin yönünden yerleşime uygun olanlarda aynı sürecin tekrarlanarak devamı ve dönüşüm esnasında elde edilecek yerleşime uygun olmayan araziler ile dönüşüm sonrasında elde edilecek tünı arazilerin de kamuya iadesi şeklinde tarif edilebilir.

Yapılacak olan plan tadilatı ile; mevcut hastane ve trafo alanının plan sınırları dahilinde yer değiştirmesi, ilkokul, kreş, cami, meydan, yeşil alan ve benzeri donatı alanlarının ayrılması, konut&ticaret&hizmet fonksiyonlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Plan, deprem ve diğer kentsel risklere karşı güvenli, sağlıklı, ekolojik ve sürdürülebilir bir kentsel dokunun oluşturulması, yürüme mesafesinde donatı alanlarının üretilip aynı zamanda tahliye ve toplanma alanlarının oluşturulmasını hedeflemektedir. " denilerek

İlgi (b) İlçe Meclis Kararı gereği; Bayrampaşa İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, 22372. 22373, 22913, 22914, 22915, 22916, 15867 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatını yapma ve yaptırma yetki devrinin Müdürlüğümüze verilmesi hususunun görüşülerek karar alınması İçin yazımız ve ekleri Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa İlçesi, 22372, 22373, 22913, 22914, 22915, 22916, 15867 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatını yapma ve yaptırma yetkisinin devrine ilişkin talep incelenmiş olup, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırıcı nitelikte olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

212 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/919

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2-3-4-5-6-7-8-85-101-102-103 parseller ve 122 ada 133 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve2012/5539 sayılı yazısında; “ İlgi : a) 04.04.2012 gün, M.34.6.EYÜP.0.65/S-316 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı yazısı, 03.04.2012 tarih 2012/84 sayılı meclis kararı ve ekleri.

b) 26.01.2012 gün, 97635-1379 sayılı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

c) 12.03.2012 gün, 2012/1346-2333 sayılı Başkanlık Makamına yazılan yazımız.

d) 16.03.2012 gün, 2012/650 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

e) 22.03.2012 gün, 304479-3660 sayılı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü yazısı eki 1/5000 ölçekli itiraz planı.

f) 06.04.2012 tarih, 2012/4801 sayılı Başkanlık Makamına yazılan yazımız.

g) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Eyüp İlçesi, Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2-3-4-5-6-7-8-85-101-102-103 parseller ve 122 ada 333 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Eyüp Belediye Meclisine havale edilerek 03.04.2012 tarih, 2012/84 sayılı meclis kararı alındığı, meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif plan paftaları ile konunun incelenerek 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre gereğinin yapılması hususu ifade edilmiştir.

MÜLKİYET

Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 35 ada 1 parsel (145178 m2), 11 parsel (24221 m2), 113 ada 2 parsel (245 m2), 3 parsel (177 m2), 4 parsel (182 m2), 5 parsel (176 m2), 6 parsel (180 m2), 7 parsel (242 m2), 8 parsel (235 m2), 85 parsel (154 m2), 101 parsel (184 m2), 102 parsel (198 m2), 103 parsel (425 m2) İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup 122 ada 333 parsel ise tescil dışı alanda kalmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Söz konusu alan 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında ve 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında alanın tamamı Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) sınırı içinde; Konut Alanı (5.12 ha), Yönetim Merkezi (Belediye Hizmet Alanı) (0,24 ha), Ticaret Alanları (max:4 kat) (1 ha), Kültür Tesisi Alanı (0.63 ha) Sağlık Tesisi Alanı (2,39 ha), İlköğretim Tesis Alanı-Temel Eğitim Alanı (1.49 ha), Orta Öğretim Tesis Alanı (1.65 ha), Kreş Alanı (0,46 ha), Yeşil Alan ve Park Alanları (25,59 ha) ve Yol Alanında (6.43 ha) kalmakta iken Mesken Müdürlüğünün ilgi b) yazısı ile Gecekondu Önleme Bölgesinde yeni bir düzenleme yapılarak tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadili teklifi ilgi c) yazımız ile karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup konu ilgi d) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek karara bağlanmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 19.03.2012 tarihinde aynen onanan karar eki 1/5000 ölçekli planın 2012/5107 sayılı yazımız ile plan dağıtımı yapılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI

03.04.2012 tarih, 2012/84 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararında “…Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ve ilgi (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) kurum görüşleri yazımız ekinde sunulmuş olup konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim…” şeklindeki 02.04.2012 tarih ve 345 sayılı İmar Komisyonunun raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği belirtilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi a) teklif yazısı ekindeki kurum görüşleri ilgi b) 1/5000 ölçekli plan teklifine ilişkin alınan görüşler olup aşağıdaki gibidir.

Eyüp Belediye Başkanlığının 21.02.2012 gün S-137 sayılı yazısında; “Eyüp Yeşilpınar Mahallesi söz konusu parselleri kapsayan alana ilişkin kurumunuzca hazırlanan 1/5000 ve ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri incelenmiş olup İstanbul gibi deprem riskinin yüksek olduğu bir alanda sağlıksız konut stoğunun yenilenmesi açısından uygun olacağı düşünülmektedir. Ancak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmalarında bölgeye gelecek nüfusun göz önünde bulundurularak bu nüfusun ihtiyaç duyacağı donatı alanlarının planlama alanı sınırı içerisinde karşılanması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca yazımız eki bilgi paftasında işaretlenen alanın plan tadilatında altında Pazar alanı ve kurban kesim alanı düzenlenecek şekilde rekreasyon alanına ayrılmasının değerlendirilmesi”

talep edilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 10.02.2012 gün /145236-497 sayılı yazısında;

“…1/5000 ölçekli imar planı teklifi;

- Teklif edilen ticaret ve konut alanlarının yapılaşma koşullarının mer’i plan çevre yapılanma koşullarını aşmaması,

- İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin yapılması,

- Teklif A2 akaryakıt istasyonu alanının trafik üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesi için;

girişlerde yavaşlama, çıkışlarda hızlanma ceplerinin oluşturulması ve giriş-çıkışlarının doğusundaki kavşaktan min. 25.00 m mesafe bırakılarak yapılması,

- Teklif A1 akaryakıt istasyonu alanı min. cephe şartını sağlamadığı tespit edilmiş olup cephe şartları, mesafe şartı vb. gibi hususlarda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görüşünün alınması

- Sağlık Tesisi Alanında, acil ve hastane giriş çıkışları için ayrı noktalardan giriş çıkış düzenlenmesi, - 24.00 m ve 20.00 m’lik yollardan cephe alan teklif alanlarda min. 10.00 m çekme mesafesi bırakılması,

- 12.00 m ve 15.00 m’lik yollarda min. 5.00 m çekme mesafesi bırakılması,

- Teklif alanların cephe aldığı yollardan cephe aldığı yollardan, min. 12.00 m’lik ve üzeri yollarda;

köşe parsellerden min. 10.00 m çekilerek, min. 22.00-25.00 m’lik yollarda; köşe parsellerden min. 15.00 m çekilerek köşe kırıkları oluşturulması,

- Uygulama (ruhsat) aşamasında giriş-çıkışlar için UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı alınması,

- Teklif alanların otopark ihtiyacının, “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak kendi alanları içerisinde karşılanması hususların yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 26.01.2012 gün /187 sayılı yazısında; “…planlama alanı, ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlatılıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan Alibeyköy Bölgesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda büyük bölümü “Trakya Formasyonu’na ait birimler ile temsil edilen Yerleşime Uygun Alanlar(I)”, kısmen “Önlemli Alanlar (II, II-A, II-B)” ve kısmen de “Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar (III-II-A, III-B)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Bu alanlardan “III-A ve III-B” lejantıyla gösterilen yerler için ise raporda belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla kat sınırlaması(5 kat) getirilmiştir.

Sonuç olarak ilgi yazı talebi plan değişikliği teklifleri yukarıda ve raporda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Söz konusu plan tekliflerinde rapor örneğinde belirtilen ve “I,II,A ve II-B” lejantı ile gösterilen alanlar için getirilen kat sınırlamasının (5 kat) aşılıyor olması, “III-A ve III-II-B” lejantı ile gösterilen yerlerin ise raporda belirtildiği gibi ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren yerler olması nedeni ile ,ilgi yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları ile ilgili Müdürlüğümüz görüşü verilebilmesi için planlama alanının tamamında altlık yerleşime uygunluk raporundan gelen kat sınırlamasını da kaldıracak şekilde ‘Ayrıntılı Jeololik-Jeoteknik Etüd Raporu’hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir.” denilmektedir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 13.02.2012 gün S(019-P12)-866 sayılı yazısında; 35 ada 1 parselde yer alan Akaryakıt istasyonu ile ilgili;

“5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Petrol Piyasası

Lisans yönetmeliğinin 45. Maddesine göre “akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler aynı yönde olmak üzere şehirlerarası yollarda 10 km den, şehiriçi yollarda 1 km den az olamaz” denilmekte olduğundan plan yapımı esnasında bu hususun göz önünde bulundurulması ve komşu parseller ile Akaryakıt istasyonu arasında İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili mevzuatınca belirlenen emniyet mesafelerinin sağlanması(parselin 50 m yakınında okul, hastane; 25 mt yakınında kreş cami vb tesislerin yapılmasına yol açacak şekilde plan tadili yapılmaması) şartıyla 1 parselin bir kısmının teklif planda gösterildiği şekli ile ifraz edilerek Akaryakıt İstasyonu alanına alınmasında GSM Mevzuataı açısından sakınca görülmemiştir” denilmektedir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 13.02.2012 gün S(019-P11)-865 sayılı yazısında; 122 ada 333 parselde yer alan Akaryakıt istasyonu ile ilgili;

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Petrol Piyasası Lisans yönetmeliğinin 45. Maddesine göre “akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler aynı yönde olmak üzere şehirlerarası yollarda 10 km den, şehiriçi yollarda 1 km den az olamaz” denilmekte olduğundan plan yapımı esnasında bu hususun göz önünde bulundurulması ve komşu parseller ile Akaryakıt istasyonu arasında İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili mevzuatınca belirlenen emniyet mesafelerinin sağlanması(parselin 50 m yakınında okul, hastane; 25 mt yakınında kreş cami vb tesislerin yapılmasına yol açacak şekilde plan tadili yapılmaması) şartıyla 333 parselin bir kısmının teklif planda gösterildiği şekli ile ifraz edilerek Akaryakıt İstasyonu alanına alınmasında GSM Mevzuatı açısından sakınca görülmemiştir”

denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 02.02.2012 gün 59626 sayılı yazısı ile plan ilişkin 14 maddelik teknik görüş verilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.02.2012 gün /17559 sayılı yazısında; “Eyüp İlçesi Yeşilpınar Mahallesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazları kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi Valiliğimizce uygun görülmektedir” denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.02.2012 gün /727 sayılı yazısında; “söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu bahse konu alanlara ilişkin hazırlanan tadilat teklifinin bölge ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak olan Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında düzenlendiği görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan teklifi ile 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) sınırı içinde kalan Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada 333 parsel sayılı yerde Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılabilmesi için Gecekondu Önleme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi halihazır haritalar üzerine hazırlanmış olup teklif plan paftası üzerinde;

1- Plan tasdik sınırı, Eyüp İlçesi, 35 ada, 1, 11 parseller, 113 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 101, 102, 103 parseller ve 122 ada, 333 parseldir.

2- Plan tasdik sınırının tamamı gecekondu önleme bölgesidir.

3- Planlama alanı bütününde insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu(konut alanı, eğitim, sağlık, idari, alışveriş merkezi, iş merkezi vb. kamuya ait) her türlü yapılar için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

4- Plan sınırı içindeki donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

5- Eğitim, Sağlık, İbadet Yerleri, Belediye Hizmet Alanı vb. gibi kamuya ait donatı alanlarında blok ebat, boyut ve şekli serbest olup Hmax=5 kattır ve bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

6- Konut alanlarında Taks: 0.35, Hmax: 15,50 m’dir.

7- Konut alanlarında toplam inşaat alanının %5’ini geçmemek şartıyla, bağımsız bölüm olarak kreş, sosyal ve kültürel tesis, kafeterya, spor tesisi vb. hizmet birimleri yapılabilir.

8- Plan sınırı içindeki konut alanlarında su basman kotu bina ön cephe ortalamasından alınacaktır.

9- Planda oluşturulan konut alanları, toplu konut alanı şeklinde çözümlenecektir.

10- Planlama alanının tamamında yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Bunlar vaziyet planı ile belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.

11- Konut ve ticaret (T1 ve T2) alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanan avan projeye göre uygulanacaktır.

12- Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

13- Planda oluşturulan Konut Alanlarında inşaat alanının % 5’i Ticaret Alanı olarak kullanılabilir.

14- Plan sınırı içindeki alanda blok şekli ve ebatları serbest olup, bloklar arası çekme mesafesi avan projesinde belirlenecektir.

15- Çatı şekli serbest olup avan projede belirlenecektir.

16- Planda park alanı olarak ayrılan alanlarda mimari avan proje doğrultusunda toplam alanın %5’ini ve Hmax=2 katı geçmeyecek şekilde trafo, igdaş vana odaları, muhtarlık, semt konağı, kreş, spor tesisleri, büfe, kafeterya vb. tesisler yer alabilir.

17- Planlama alanı içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü vb. kurumların uygun görüşü alınmak kaydı ile meydan, yeşil alan ve donatı alanlarında, ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin biçimi değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya açık yer altı otopark alanı düzenlenebilir.

18- Konut ve ticaret alanlarında, bina cephe hattı gerisinde kalmak kaydı ile yan ve arka bahçede parselin tamamında eğimden dolayı açığa çıkan alanda kapalı otopark yapılabilir.

19- T1 rumuzlu ticaret alanlarında iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çarşı, konaklama tesisleri, otel, lokanta, restaurant, banka, finans kurumları ve kat otoparkı yer alabilir.

20- T1 rumuzlu ticaret alanlarında, Plan Yapım Yönetmeliğinin belirlediği minimum parsel büyüklüğünü sağlamak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almak, talebin bulunduğu alandaki yapılaşma koşullarını aşmamak koşulu ile özel okul, özel hastane, açık ve kapalı spor alanları yapılabilir.

21- T1 rumuzlu ticaret alanlarında Hmax= 5 kattır.

22- T2 rumuzlu ticaret alanlarında içinde bulunduğu konut alanlarına hizmet edecek küçük ticari birimler(lokanta, market, restaurant, bakkal, kreş, büfe, kafeterya vb.) yer alabilir.

23- T2 rumuzlu ticaret alanlarında Hmax= 3 kattır.

24- Sosyal ve kültürel tesislerde Hmax= 5 kattır. Bu alanlarda sosyal tesis, kültür merkezleri, teknik eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, yetiştirme yurdu, huzurevi vb. yer alabilir. Bu alanda yapılacak sosyal ve kültürel tesisler özel olarak da yapılabilir.

25- Açık Spor Alanlarında; kapalı spor alanı yapılanması yer almayacak olup revir-wc-soyunma odası-duş yerleri gibi sportif amaçlı kullanımlara dönük idari, hizmet birimleri için büyüklüğü Taks=0.10’u, kat adedi 2 katı aşmayan yapılar yapılabilir.

26- Rekreasyon+zemin altı otopark alanında semt pazarı, yılın belirli günlerinde kurban satış yeri kurulabilir. Ön cephe hattının gerisinde kalmak şartıyla parselin tamamında zeminaltı otopark yapılabilir.

27- Akaryakıt+LPG istasyonlarında Taks: 0.15, Hmax: 6,50 m’dir.

28- Açıklanmayan hususlarda Meri Plan Hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

29- Bu plan kapsamında; deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, İSKİ yönetmeliği, su kirliliği kontrol yönetmeliği, karayolları kenarına yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notları yazılmıştır.

Dosyasında yapılan incelemede; 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında ve 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında “Gecekondu Önleme Bölgesi” (GÖB) sınırı içinde kalan sözkonusu parsellerin yeniden düzenlemesine ilişkin ilgi b) yazı eki 1/5000 ölçekli plan teklifi ilgi c) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi d) kararı ile “İBB ve İlçe Belediyesi Koordinasyonunda bölgede bulunan gecekonduların rehabilitesini öngören teklif 6 nolu plan notunda “TAKS: 0.40” ibaresinin “TAKS: 0.35”

olarak düzeltilmesi, 12 nolu plan notunun “Bodrum katlar İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir”

şeklinde düzenlenmesi, 15 nolu plan notunun iptali” şeklinde tadilen uygun görülerek, karar eki 1/5000 ölçekli plan paftaları 19.03.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onanmış olup 2012/5107 sayılı yazımız ile plan dağıtımı yapılmıştır.

19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Mesken Müdürlüğü’nün ilgi e) yazısı ile

“…söz konusu parselleri kapsayan alan için hazırlanan plana, ‘Planda oluşturulan konut alanlarında inşaat alanının %5’i ticaret olarak kullanılabilir’ plan notunun eklenmesi ve ekte sunulan fonksiyonlardaki değişiklikleri içeren 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı itirazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine

havalesi” şeklinde itiraz edilmiş olup Mesken Müdürlüğü’nün ilgi e) itirazı, ilgi f) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi e) itiraz yazısı eki plan raporunda; Kentsel Dönüşüm yapılması planlanan alanda 955’i 1 katlı, 39’u 2 katlı, 23’ü 3 katlı, 8’i 4 katlı, 1’i 5 katlı, 4’ü 7 katlı olmak üzere toplam 1030 bina ve 1167 bağımsız bölümden oluşan binada toplam 4668 kişi yaşadığı, bu nüfusun yeni düzenlenecek plana göre 116700 m² inşaat alanına ihtiyaç duyduğu, öneri plan doğrultusunda oluşacak yeni inşaat alanının 268908 m olduğu ve yeni nüfusun ise 10756 kişi olacağı belirtilmektedir.

Söz konusu 45 ha’lık planlama alanının; 19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre fonksiyon değişikliği ve alan (m²) karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre incelendiğinde; 19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile fonksiyon olarak aynı olmakla birlikte alan m²’ lerinde farklılık bulunmaktadır.

Söz konusu 45 ha’lık planlama alanının; itiraza ilişkin teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre fonksiyon değişikliği ve alan (m²) karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

19.03.2012 t.t.li

1/5000 planı Teklif 1/1000 Plan

FONKSİYON ALAN(M²) % ALAN(M²) %

AKARYAKIT 4373.43 0.97 3742.08 0.83

AKARYAKIT 4373.43 0.97 3742.08 0.83

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 38-45)