KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 70-74)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 27.10.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70. 310.06/1972-154749 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; “…Söz konusu alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan ve 19.01.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları'nda kısmen UA lejantlı ‘Uygun Alan’da, kısmen ÖA-4a lejantlı ‘Önlemli Alanlar-4a’da, kısmen ÖA-4b lejantlı ‘Önlemli Alanlar-4b’de, kısmen ÖA-5b lejantlı ‘Önlemli Alanlar-5b’de, kısmen de ÖA-6a lejantlı ‘Önlemli Alanlar-6a’da kalmaktadır, ÖA-6a lejantlı alan, yapay dolguya bağlı mühendislik problemlerini (ÖA-4a) ve yumuşak zemin problemlerini (ÖA-5b) birlikte iç ermektedir (EK-1).

UA lejantlı alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Çalışma alanında kireçtaşı litolojilerinin yatay ve düşey olarak geniş alan kaplamaları göz önüne alındığında, bu çalışmada tespit edilemeyen yerel karstlaşma alanları bulunabilir.

Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır.

ÖA-4a (Yapay Dolgu Alanları) lejantlı alanlarda; bulunan dolgular; taşıyıcı olarak değerlendirilemediği için, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Eğer gerekirse, istinad duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların kalınlıkları ve yayılımları ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Mevcut yapılarda ise, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında ise, yukarıda belirtilen araştırmaların yapılarak planlama aşamasında plan notu olarak konulmalıdır.

ÖA-4b (Alüvyon ve Kuşdili Formasyonu Alanları) lejantlı alanlar, kuvaterner yaşlı, taneli ve karasal kökenli kil, şilt, kum ve çakıllardan oluşmaktadır. Morfolojik olarak dere yataklarının hakim olduğu alanlardır ve yer altı suyu yüzeye yakındır. Zemin büyütmesi riski gösterirler. Temel mühendisliği yönünden zayıf zeminlerdir. İçerdiği malzemelerin özelliğine bağlı olarak oturma sorunları görülebilir. Bu alanlarda;

yumuşak tabakalar nedeniyle uygulama öncesinde yapılacak zemin etütlerinde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekli görülmesi halinde zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır. Yumuşak tabaka kalınlığına (muhtemelen, Th< 4m) ve zemin özelliklerine de bağlı olarak temellerin sert tabakaya oturması şartıyla bodrum katlarının oluşturulması ile sorun ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, planlamanın diğer kriterleri de göz önüne alınarak bu alanlarda yapılar bodrumlu planlanmalıdır. Olası bir depremden etkilenebilecek yerler olması nedeniyle,

yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Yapı planlanması aşamasında bu alanlar için ilgili kuruluşlardan (İSKİ, DSİ gibi) uygunluk görüşü alınmalıdır ve mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

ÖA-5b lejantlı alanlar;

Diğer Yumuşak Zeminler: Bu alanlarda; yapı planlaması durumunda, yapı temelleri açısından değerlendirmek için ve gerekli önlemleri tasarlamak için alana yönelik araştırmalar yürütülmelidir. Böyle yumuşak zeminli alanlar için tipik önlem, yüzeysel zemini kazımak ve yapıları daha aşağıdaki mühendislik problemi olmayan tabakalara taşıttırmaktır. Bu alanlarda, zeminin litolojileri çok sık değişkenlik göstermesi nedeniyle uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmaları sonucuna göre alınacak önlemler tespit edilmeli ve uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Özellikle yer altı suyunun mevcut olduğu eğimli alanlarda bazı stabiiite problemleri görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri(istinat duvarı, drenaj ağı, üstteki malzemenin sıyrılması vb) hazırlanmalıdır. Bu alanlarda yapılacak kazı uygulamalarında duraysızlık sorunları görülebilir.Bu sorunların önlenmesi için, kazı şevi, tutma yapıları vb tasarımlar yapılmalıdır.

Mevcut yapılarda ise, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır.

Ayrışmış Kaya Alanları (E-Z Sınıfı): Bu alanlarda; yapı planlaması durumunda, ileri derecede ayrışmış kayaları yapı temelleri açısından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tasarlamak için alana yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Bu alanlar için bazı hafif önlemler alınması gerekir. Bu tür alanlar için, tipik önlem ayrışmanın derin olmadığı yerlerde yüzeydeki ayrışmış kesimi sıyırmak veya bodrumlu yapılar planlamak en kolay önlemdir. Kazı yapılması durumunda (özellikle derin kazı) bazı stabilite problemleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, kazı yapılacak alanlarda kazı, şevlendirme, iksa vb. uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz Önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç.N.İ.Plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 2.1.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/ 4744255-2771-9 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısı eki 30.12.2011 gün ve UP2011-20/07 sayılı kararında;

“KARAR: Ataşehir İlçesi, 3370 ada 1 parsel, 3372 ada 1 parselin plan onama sınırları içerisindeki kısmı ve 3370 ada ve 3372 adalar arasındaki yol alanının dini tesis alanı, 3371 ada 1 parselin kreş alanı, 1890 ada 2 ve 3 parsellerin sosyo kültürel tesis alanı, 1885 ada 3 parselin belediye hizmet alanı ve 3384 ada 1 ve 3384 ada 4 parsellerin dini tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifleri;

-İmar planlarına uygun olarak yollara gerekli terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,

-Teklif fonksiyon alanlarının otopark ihtiyacının, “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak kendi parseli içerisinde karşılanması,

-Fonksiyon alanlarında uygulama (ruhsat) aşamasında otoparklar ve giriş-çıkışları için UTK kararı alınması,

hususlarının yerine getirilmesi şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 4.11.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.70.39.030-300/5894 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; “…Söz konusu plan tekliflerinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; İstanbul genelinde yeşil alan miktarının korunması ve arttırılması müdürlüğümüz görevlerinden olduğundan dolayı; tadilat teklifleri ile azaltılan yeşil alan miktarının plan onama sınırı içinde başka bir alanda karşılanması kaydıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 30.11.2011 gün ve B.10.4.ISM.4.34.47.55/754/332162 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; “İlgi yazı ile; Alaşehir sınırları içerisinde talebe cevap verilebilmesi adına bir dizi plan değişikliğine gidilmesi gerekliliğinin hasıl olduğundan bahisle yazıda adı geçen taşınmazlardan Müdürlüğümüzü ilgilendiren 3384 ada 4 parsel sayılı taşınmazın meri planlarda “Sağlık Tesisi Alanında” kalmakta olduğa bildirilerek taşınmazın 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile ‘Dini Tesis Alanı’na alınmasına yönelik Müdürlüğümüz görüşü istenmiş olup bahse konu taşınmazın ‘Sağlık Tesisi Alanı’olarak korunması…..” görüşü verilmiştir.

İstanbul Valiliği İstanbul İl Müftülüğü’nün 22.11.2011 gün ve B.02.1.DİB.4.34.02.95. 750/5206 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; “1991 yılında Türkiye Emlak Bankası tarafından başlatılan Ataşehir projesinin Doğu Ataşehir olarak bilinen kısmı 1996 yılında tamamlanarak yerleşmeye açılmıştır. Bu bölgede planlarda yer alan donatı alanları bugüne kadar olan süreçte gerçekleştirilerek

kullanıma sunulmuştur. Bu yerleşim alanı içerisinde imar planlarında yer almakla birlikte inşa edilerek tam olarak ibadete açılmış herhangi bir dini tesis halen bulunmamaktadır. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bu eksikleri dile getirmekte ve imar planlarında yer alan dini tesislerin İnşası için maddi ve manevi katkıda bulunmak istediklerini belirtmektedirler. Bu konuda Ataşehir Belediye Başkanlığına 21/06/2010 tarihinde 23.3.2011 tarih ve B.02.1.DİB.4.34.95.00/215/987 sayılı yazımız ile müracaat edilmiştir. İlgi yazının metni şöyledir;

“Kadıköy İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, Ataşehir yerleşiminde bulunan 244 pafta, 1890 ada, 2 parsel 25/02/1991 onaylı Küçükbakkalköy Anatepe Uygulama İmar Planında Dini Tesis alam olarak belirlenmiştir.

Kadıköy Müftülüğümüzce Türkiye Diyanet Vakfına tahsisi de yapılmış bulunan söz konusu parselde bölgenin ihtiyacı olan dini tesisin (cami) inşası Öngörülmüş olup, bu parsel üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 gün 203 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği nedeniyle bu husus gerçekleşememiştir.

Söz konusu parselin dini tesis alanından sosyal kültürel tesis alanına alınmasına ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12,01.2007 gün 203 sayılı kararı ile onaylanan î/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2009/959 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararında “…Bu durumda, tarafların iddia ve savunmaları, dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile yukarıda özetine yer verilen ve karara esas alınabilecek nitelikte görülen bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirildiğinde, uyuşmazlık konusu taşınmazdaki dini tesis alanının plan tadilatından Önce yürürlükte olan plandaki yerinin dini tesis alam olarak daha uygun olduğu göz önüne alındığında, dini tesis alanının bu alandan kaldırılarak önceki planda oto terminali işlevi verilen alana taşınması ve sosyal kültürel tesis alanı olarak ayrılan komşu parsele ilave edilmesi yönündeki plan tadilatında hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline....” denilmektedir.

Söz konusu parselin dini tesis alanı olarak kullanımına ilişkin konu yukarıda ifade edilen mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. Yargı kararları tüm kurum, kuruluşlar ve kişiler için bağlayıcıdır.

İfade edilen hususlar ışığında söz konusu parselde cami yapımı talebimiz Ataşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın cevabi yazısı metni aşağıdadır:

“İlgi yazınızda Atatürk Mahallesi 244 pafta, 1890 ada, 2 parselin Kadıköy Belediyesi 'nin 29/10/2001 tarih ve 82/7 sayılı encümen kararı ile Türkiye Diyanet Vakfına tahsisinin yapılmış olduğu belirtilmekte ve söz konusu parselde bölgenin ihtiyacı olan dini tesisin inşası için imar durumunun tarafınıza iletilmesi talep edilmektedir.

Atatürk Mahallesi 244 pafta, 1890 ada, 2 parsel; 23.07.1990 t.t'li 1/500 ölçekli Küçükbakkalköy Anatepe Yerleşmesi Nazım İmar Planında ve 25.02.1991 t.t’'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Anatepe IV, Etap uygulama imar planında dini tesis alanında kalmakta iken 21.01.2008 t.t'li 1/5000 Ölçekli nazım İmar planı tadilatında sosyal kültürel tesis alanına alınmıştır.

Söz konusu parsel 20.01.2008 t.t’li 1/1000 ölçekli plan tadilatında sosyal ve kültürel tesis alanında kalmaktadır. İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından 28.05.2009 gün F:2008/366, K:2009/958 sayılı kararları ile konu plan tadilatı iptal edilmiş olup, bu karar Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nca onaylanmıştır.

Kanun gereği planda iptal edilen parsel bir önceki plan fonksiyonuna dönmemekte söz konusu parsel de plan boşluğu oluşmaktadır. Konu parsele imar durumu düzenlenebilmesi için plan tadilatı yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu parsel Ataşehir Belediyesinin Mülkiyetinde olup Türkiye Diyanet Vakfına yapılan herhangi bir tahsis işlemi bulunmamaktadır. Tapu fotokopisi yazımız ekinde gönderilmektedir..."

denilmektedir.

Bu yazı üzerine istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edilmiş; 13/08/2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Ataşehir İlçesi 244 pafta, 1890 ada, 2 ve 3 parselleri içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1890 ada, 2 parsel dini tesis alanı olarak karara bağlandığı öğrenilmiştir.

Söz konusu plan değişikliğinden Müftülüğümüzce memnuniyet duyulmakla birlikte, dini tesis alanının 3 parseli de içine alacak şekilde genişletilmesi talebiyle itiraz edilmiştir. Bu genişletme talebinin temel gerekçeleri ise şöyle ifade edilebilir:

“Ataşehir yerleşiminin bulunduğu alan Kuzeyde TEM otoyolu, Batıda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Bağlantı Otoyolu, Güneyde Küçükbakkalköy-Kayışdağı Caddesi, Doğuda Dudullu Caddesi ile sınırlanan ve fiziksel bütünlüğü bulunan bir iskan alanıdır. Bu alan içinde Ataşehir, Emekevler, Küçükbakkalköy ve Yeniçamlıca mahallesinin bir bölümü (Ümraniye Baraj Yolu civarı) gibi farklı sosyal gruplar yerleşmiştir.

Bu tanımlanan alanın mevcut ve yasal imar planları ile belirlenen nüfusu yaklaşık olarak 195.000 kişidir.

Bu bölgede Atatürk Mahallesinde 1 adet, Emekevler mahallesinde 1 adet, Küçükbakkalköy Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam 5 adet dini tesis-cami bulunmaktadır. Bu cami alanlarının toplam

alanı yaklaşık 2.500 m2'dir. Doğu Ataşehir yerleşiminde ise hali hazırda faaliyet gösteren hiçbir dini tesis-cami alanı bulunmamaktadır.

195.000 kişinin ihtiyacı olan dini tesis alanı imar planı yapımı ve değişikliklerine ait yönetmelik esaslarına göre 0.5 m²*195.000kişi= 97.500 m² 'dir. Olması gerekenle mevcut arasındaki fark 95.000 m²'dir.

Başka bir deyişle yönetmelik koşullarına göre ihtiyacın %97'si karşılanamaz durumdadır.

Hem Ataşehir imar planında, hem de yakın çevresi ile değerlendirildiğinde bölgede dini tesis-cami alanının ilgi yönetmelikteki standartların çok çok altında olduğu görülür.

Ayrıca dini tesis alanlarının kullanım şekilleri itibariyle aynen ilkokullar gibi yürüyerek erişilebilir mesafeler içinde tanımlanması gerekir. Bu da şehircilik bilimi ölçütlerine göre maksimum 500 metredir.

Bölgede yer alan dini tesislerin erişme mesafeleri 500 metrelik bir çemberle tanımlandığında konut alanlarının büyük bölümünün erişme mesafesi dışında kaldığı, mevcut dini tesislere ulaşımın önemli ölçüde araç kullanımı ile yapılabildiği görülmektedir. Özellikle Doğu Ataşehir 'de yaşayan vatandaşlarımız için herhangi bir dini tesisin bulunmadığı en yakın dini tesislerin Doğu Ataşehir girişinde TEM otoyolu ile cadde arasındaki refüjde yeralan Mustafa Kanat Camii ile Fevzi Çakmak camiine araçla ulaşıldığı gözlemlenmektedir. Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafında ifade edilen ve imar planında yer alan 1 adet cami alanı ve ibadethane alanları, üzerlerinde yer alan yapı ve tesisler nedeniyle işgalli olup, dini tesislerin uygulanmasında teknik ve hukuki zorluklar meydana gelecektir. Üstelik bu alanların tamamı Doğu Ataşehir yerleşim alanının merkezinde değil çevresinde yer almaktadır.

Özellikle belirtilmesi gereken bir husus da, dini tesis cami alanları halkın ortaklaşa her gün kullandığı tesislerdir. Dini tesisler aynen ilkokullar, ticaret birimleri, sosyal kültürel tesisler gibi toplumsal yaşamın merkezinde yer alan sosyal alanlardır. Toplum hayatında ve fiziki mekanda merkezi ve ortak alanlarda yer almaları gerekir.”

Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı, 1890 ada 2 parselde yapılacak olan cami uygulamasının bölge halkının ihtiyaçlarına en üst düzeyde karşılık verebilecek nitelik ve ölçüde olması gerekmektedir. Parselin mevcut konumu bu fonksiyon için en uygun seçenektir. Parselin fiziki büyüklüğünde olabildiğince arttırılması gerekmektedir.

Bu hususun sağlanabilmesi için, 2 parselin bitişiğinde kalan 3 parselin sosyal ve kültürel tesis olarak ayrılmış olan kısmının aradaki yeşil alan kaldırılmak suretiyle dini tesis alanına alınması, park olarak ayrılmış kısmın muhafaza edilmesi ve akabinde yapılacak olan projede TAKS'm 0.80 çekme mesafelerinin serbest hale getirilerek, parselle uyumlu bir şekilde inşaat haklarının kullanılabilmesi hayati önem arz etmektedir.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın yazısında belirtilen Küçükbakkalköy Mahallesi, 3371 ada 1 parsel Doğu Ataşehir’de oturan vatandaşların ancak araçla ulaşabileceği bir konumdadır. Daha evvel mahkemenin iptal kararına konu olan 1885 ada 3 parselden daha uzak ve kenar mahallede olduğundan, 1890 ada 2 parselde yer alan dini tesis alanına seçenek oluşturamamaktadır.

Ayrıca; bu parsel üzerinde hali hazırda bulunan yapılar ve dava konusu edilmiş olması sebebiyle cami yapımı için kısa vadede uygulanabilir görülmemektedir. Bu bölgede dini tesis yapımı için en uygun ve yasal olarak ayrılmış alan 1890 adadır. Bunun haricinde parsellere dini tesis alanının kaydırılması ile ilgili yapılan öneriler ve plan düzenlemeleri hali hazırdaki ihtiyaca cevap veremeyecek konumdadır.

Bu durum yazının başında ifade edilen mahkeme kararıyla tescillenmiş olup;

1. 1890 ada üzerindeki cami yerinin muhafaza edilerek söz konusu alana cami yapılması;

2. İlgi (e) yazı ile tarafınıza başvuran Ataşehir Belediyesinin Atatürk Mahallesi 3384 ada 1 ve 4 parseller üzerinde, ilçemizin sürekli göç alması ve anılan bölgede yüksek katlı konut binalarının yapılıyor olması, halen camii ihtiyacının bulunması ve ileride bu ihtiyacın artacak olması nedeniyle cami alanı olarak ayrılması;

3.Aynı yazıda belirtilen Atatürk Mahallesi 3370,3371,3372 adalarda da, ikinci maddede belirtilen sebepler nedeniyle cami alanı olarak ayrılması;

Ataşehir Kaymakamlığı’nın teklif etmiş olduğu kurum görüşüdür.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 14.11.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.15.26.752.99/ TN:4804902-11435-160020sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; “….Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır. ” denilmektedir.

Mesken Müdürlüğü’nün 20.10.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.15.34.20-4749847-151531 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; “….Yazıda belirtilen, Ataşehir İlçe sınırları içerisindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı planlama sınırları dahilinde şu an itibariyle proje ve yatırımımız bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğünü’nün 14.12.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02-310.01.04.01-520609 sayılı Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yazısında; 19 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 70-74)