TOPLAM PLANLANAN

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 45-69)

KOMİSYON RAPORLARI

TOPLAM PLANLANAN

Söz konusu 45 ha’lık planlama alanının; 19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre fonksiyon değişikliği ve alan (m²) karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre incelendiğinde; 19.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile fonksiyon olarak aynı olmakla birlikte alan m²’ lerinde farklılık bulunmaktadır.

Söz konusu 45 ha’lık planlama alanının; itiraza ilişkin teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre fonksiyon değişikliği ve alan (m²) karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

19.03.2012 t.t.li

1/5000 planı Teklif 1/1000 Plan

FONKSİYON ALAN(M²) % ALAN(M²) %

AKARYAKIT 4373.43 0.97 3742.08 0.83

BHA 21499.87 4.78 21332 4.73

DİNİ TESİS 16109.11 3.58 17738.97 3.94

İLKÖĞRETİM 13860.84 3.08 29181.07 6.48

KONUT 134454 29.87 149057.7 33.11

KÜLTÜR 3753.44 0.83 3865.12 0.86

ORTAÖĞRETİM 22479.46 4.99 15768.57 3.5

PARK 97359.62 21.63 95600.37 21.23

SAĞLIK 6081.74 1.35 3924.46 0.87

TİCARET 36173.25 8.04 19060.43 4.23

SPOR 6379.35 1.42 6379.35 1.42

REKREASYON+ZOP 7896.21 1.75 7896.21 1.75

YOL 79769.03 17.72 76042.93 16.89

TOPLAM PLANLANAN

ALAN 450189 100 450189 100

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, itiraza ilişkin teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre incelendiğinde ise; Belediye Hizmet Alanı’nın kısmen azaltılarak buna karşılık Ticaret Alanlarının kısmen arttırıldığı görülmüş olup diğer fonksiyonlara bakıldığında itiraza ilişkin teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı görülmektedir.

İlgi (e) itiraz yazısı eki teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere ilgi (f) 06.04.2012 tarih, 2012/4801 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, ilgi (f) yazımız ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır. " denilerek

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin ilgi b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, 35 ada 1-11 parseller, 113 ada 2-3-4-5-6-7-8-85-101-102-103 parseller ve 122 ada 333 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı konu bölümünde yer alan “133 parsel” ibaresinin “333 parsel olarak düzeltilmesi ve 1/1000 ölçekli plan paftalarında İBB Meclisi’nde 12.04.2012 tarih 155 rapor no ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda gereken düzeltmelerin yapılmasıyla Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

Teklif 1/5000 İtiraz

Planı Teklif 1/1000 Plan

FONKSİYON ALAN(M²) % ALAN(M²) %

AKARYAKIT 3742.08 0.83 3742.08 0.83

BHA 26932.08 5.98 21332 4.73

DİNİ TESİS 17738.97 3.94 17738.97 3.94

İLKÖĞRETİM 29181.07 6.48 29181.07 6.48

KONUT 149057.7 33.11 149057.7 33.11

KÜLTÜR 3865.12 0.86 3865.12 0.86

ORTAÖĞRETİM 15768.57 3.5 15768.57 3.5

PARK 97001.37 21.55 95600.37 21.23

SAĞLIK 3924.46 0.87 3924.46 0.87

TİCARET 12659.43 2.81 19060.43 4.23

SPOR 6379.35 1.42 6379.35 1.42

REKREASYON+ZOP 7896.21 1.75 7896.21 1.75

YOL 76042.93 16.89 76042.93 16.89

TOPLAM PLANLANAN ALAN 450189 100 450189 100

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

213 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/951

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17d3c pafta, 2202 ada, 2 ve 19 parsel ile Yüzyıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 2234 ada, 8 parselin doğusunda yer alan tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve 2012-1981-5419-3552 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Bağcılar Belediye Başkanlığı’ nın 08.02.2012 gün ve M.34.BAĞ.0.29-310.01.04/04/3280-778-672 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi.

b) Bağcılar Belediye Başkanlığı’ nın 02.04.2012 gün ve M.34.BAĞ.0.29-310.01.04/3280- 1984-9012 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi.

c) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı eki ile; Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17d3c pafta, 2202 ada, 2 ve 19 parsel sayılı taşınmazın, Merkezi İş Alanından (MİA) alanından çıkartılarak Yeşil Alana alınmasına (2197 m²) karşılık, Yüzyıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 2234 ada, 8 parselin doğusunda tescil dışı alanın güneyde TCK sınırına kadar olan kısmında 2197 m²’ sinin Tali İş Merkezi (TİM) alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı eki talep ile ilgili olarak ilgi (b) yazı eki dilekçe ile söz konusu 2197 m²’ lik imara açılacak kısmın 1500 m²’ ye düşürülmesi şeklinde değişiklik yapılmış olup ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin bu doğrultuda yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET

“Tapu Sorgulama Programı” nda 2202 ada 2 parselin şahıs mülkiyetinde, 2197 m² yüzölçümünde olduğu ve 13.07.2011 tarihinde edinildiği, 2202 ada 19 parselin TEAŞ mülkiyetinde, 121 m² yüzölçümünde olduğu ve 24.10.1996 tarihinde edinildiği görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planı ve 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında; 2234 ada, 8 parselin doğusunda yer alan tescil dışı alanın Yeşil Alanda kaldığı ve 2202 ada 2 ve 19 parselin Merkezi İş Alanı’ nda (MİA) kaldığı görülmektedir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün görüşü bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İSKİ Genel Müdürlüğünün bila gün ve 364856 sayılı yazısı;

İSKİ Genel Müdürlüğü, söz konusu 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı teklifini, genel hususları içeren 10 maddede değerlendirmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nü 03.10.2011 gün, 4496505-4687026-3214 sayılı yazısında;

“1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile 2202 ada 2 parsel ile tescil dışı alan arasında takas işlemi yapıldığı ve 2202 ada 2 parselde imar planı ile öngörülen 2197 m²’ lik “Merkezi İş Alanı” nın iptal edilerek tescil dışı alanda iptal edilen alan kadar bir alanın Tali İş Merkezi Alanı olarak imara açıldığı ve tescil dışı alanda iptal edilen 2197 m²’ lik yeşil alanın ise 2202 ada 2 parselde yeniden düzenlendiği belirlendiğinden söz konusu teklif;

· 18.04.2008 tt’ li Bağcılar Revizyon Nazım İmar Planı’ nda 2202 ada 2 parsel için öngörülen inşaat alanı kadar inşaat alanının tescil dışı alanda kullanılması ve tescil dışı alandaki teklif “Tali iş Merkezi Alanı” m²’ sinin bu duruma göre belirlenerek bölgeye ilave inşaat alanı getirilmemesi

· Tescil dışı alanda yakın çevre imar planı yapılanma koşullarının aşılmaması

· Yola gerekli terk işlemlerinin yapılması

· Teklif “Tali İş Merkezi Alanı” fonksiyonunun otopark ihtiyacının, “İstanbul Otopark Yönetmeliği” dikkate alınarak kendi fonksiyon alanı içerisinde karşılanması

· 1/1000 ölçekli plan değişikliği aşamasında kurum görüşümüzün alınması

koşullarıyla söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.08.2011 gün, 1463-117352 sayılı yazısında;

“Söz konusu teklif planlarda işaretli alanların her ikisi de, tarafınızca hazırlattırılıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ nce onaylanan 1/1000 ölç. U.İ.Planına Esas “Yerleşime Uygunluk Haritaları” kapsamında olup;

2234 ada, 8 parsel “Trakya Formasyonu’ na ait birimlerle temsil edilen Uygun Alanlar (UA)”

lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanlarda Trakya Formasyonu’ nun kumtaşı ara tabakalı şeyleri mostra vermektedir.

2202 ada 2 ve 19 parseller ise “Önlemli Alanlar 3(ÖA-3.2)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, Güngören Formasyonu’ na ait kum mercekli kil birimlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, taşıma gücü analizleri dışında oturma analizi, temel kazı şevlerinde stabilite analizleri yapılmalı, yüksek katlı binalar planlanması durumunda derin temel (kazık) uygulamaları yapılmalı, yeraltı suyu taşıyan kum mercekli kil birimlerinde beklenen sıvılaşma riski göz önüne alınarak sıvılaşma analizleri yapılmalı ve gerekli tüm zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 12.09.2011 gün, 4724-131872 sayılı yazı eki raporda;

“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; mevcuttaki yeşil alanın daha işlevsel olduğu ve komşu parseller ile bütünlük sağladığı görüldüğünden; yer değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmemektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (b) yazı eki teklif ile; Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17d3c pafta, 2202 ada, 2 ve 19 parsel sayılı taşınmazın, Merkezi İş Alanından (MİA) alanından çıkartılarak Yeşil Alana alınmasına (2197 m²) karşılık, Yüzyıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 2234 ada, 8 parselin doğusunda tescil dışı alanın güneyde TCK sınırına kadar olan kısmında 1500 m²’ sinin Tali İş Merkezi (TİM) alanına alındığı ve 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi plan paftasına;

“Mahmutbey Mahallesi, F21c17d3c pafta, 2202 ada, 2 ve 19 nolu parsellerin (2197 m²) Yeşil Alana alınmasına karşılık, Yüzyıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 2234 ada, 8 parselin doğusunda yer alan tescil dışı alanın (1500 m²’ sinin) Tali İş Merkezi (TİM) Alanına alınması ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatıdır.

Açıklanmayan hususlarda 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notu getirilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadili teklifi için alınan İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ nün şartlı uygun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün ise olumsuz yönde kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifi ile; mer’ i planda Merkezi İş Alanında kalan ve 2157 m² yüzölçümünde olan parsellerin Yeşil Alana, 2234 ada 8 parselin doğusunda yer alan ve Yeşil Alanda kalan tescil dışı alanın ise 1500 m²’ lik kısmının Tali İş Merkezi Alanına alınarak söz konusu alanlar nezdinde yer değişikliği yapıldığı, teklifin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce uygun görülmediği, yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunu azaltmakla birlikte, diğer parsellere emsal teşkil edici ve plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğu görülmektedir. " Denilerek

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17d3c pafta, 2202 ada, 2 ve 19 parsel ile Yüzyıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 2234 ada 8 parselin doğusunda yer alan tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklif incelenmiş olup, Tali İş Merkezi alanına alınması tekif edilen 1500m².lik kısım karşılığında 2157m² büyüklüğündeki parselin yeşil alana alınmasının teklif edildiği görüldüğünden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

214 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/577

KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy, 08.03.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin tadilat teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 06/03/2012 gün ve 2011-17409 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Bakırköy Belediye Başkanlığının 22.12.2011 gün ve M.34.6.BAK.0.13.04-310-02- 01-01/V-1221 sayılı yazısı ve eki.

b) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.06.1 maddesinin kısmen değiştirilerek kat iç yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda 08.03.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında kat yüksekliklerinin iptal edilerek kat adedi belirlenmesine ilişkin 09.12.2011 tarih, 110 sayılı ilçe meclis kararı alındığı belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

Bakırköy Belediye Meclisinin 09.12.2011 tarih ve 110 sayılı kararında; “Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 3. toplantı yılı 2011 senesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 09.12.2011 tarihli 3. birleşmesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında kat yüksekliklerinin iptal edilerek kat adedi belirlenmesi şeklinde plan tadilatına” dair İmar Komisyon Raporunun 3 Red oya karşın oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü tarafımıza iletilmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi (a) yazı eki teklif plan paftası incelendiğinde, teklifin 08.03.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı üzerine hazırlanmış olup plan notu paftasında;

“-Mer’i imar planı notlarında H:6.50 m, H:7,50 m, H:9,50 m, H:12,50 m, H:15,50 m, H:30,50 m olarak belirtilen irtifalar iptal edilerek sadece plan notunda belirtilen kat adetleri uygulanacaktır. Kat iç yüksekliklerinde imar yönetmeliğine uyulacaktır.

-İrtifa dışındaki diğer hususlarda mer’i imar planı şartları geçerlidir.

-Bu planın tasdik tarihi olan 08.03.2004 tarihinden sonra yapılan tüm tadilatları ve 7 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararlarına ait plan şartları geçerlidir.”

şeklinde plan notu ilavesi yapılmış ve A.19. maddesindeki “H:15,50 m’dir” ifadesi “H:5 kattır”

olarak, B.1.5. maddesindeki “Hmax:12,50 m’dir” ifadesi “H:4 kattır.” olarak, B.2.12. maddesindeki

“Hmax:7,50 m’dir” ifadesi “H:2 kattır.” olarak, B.2.13. maddesindeki “Hmax:30,50 m’dir.” ifadesi “H:10 kattır.” olarak, B.4.2. maddesindeki “Hmax:15,50 m’dir.” ifadesi “H:5 kattır.” olarak değiştirilmiştir.

08.03.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı plan paftalarında; “H:6,50 m”, “H:7,50 m”, “H:9,50 m”, “H: 12,50 m” ifadeleri iptal edilerek, “H:2 kat”, “H: 3 kat”, “H: 4 kat” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca G21b03b1c paftada teklif planda 629 ada 1 ve 2 parsellerde H yüksekliğinin düzeltilmediği ve 6,50 m olarak kaldığı görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki plan ve plan notu değişikliği teklifinin, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değişen maddesi ile getirilen maksimum kat yüksekliklerine ilişkin uygulamaların yapılabilmesini amaçladığı görülmüştür.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı kararı ile İstanbul İmar Yönetmeliğinin İç Yükseklikler başlıklı 8.02 maddesinde bulunan “Avan proje ile uygulama yapılan yerler ve özellik arz eden binalar hariç zemin kat iç yüksekliği en fazla 4.40 m diğer katlarda 4.00 m’dir.” ibaresi iptal edilmiştir.

Söz konusu teklif; meri 1/5000 ölçekli plana göre mevcut fonksiyonu korumakta, ancak yapı kitle yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır. ” denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan notlarına plan notu ilavesine ilişkin teklif incelenmiş olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden meri plan kararlarının korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

215 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/740

KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, Güzelyalı Mh., 29 pafta, (E:2243) Y:4340,2244,2245 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2012 gün ve 2012-1289-1277 sayılı yazısında; “

İLGİ: (a) Planlama Müdürlüğüne kayıtlı 25.01.2012 gün, 2012/1277 sayılı dilekçe ve eki teklif plan dosyası.

(b) Planlama Müdürlüğüne kayıtlı 27.08.2010 gün, 2010/14525 sayılı dilekçe ve ekleri (c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2011 gün, 2011/672 sayılı kararı.

(d) Planlama Müdürlüğüne kayıtlı 27.05.2011 gün, 8942 Pl. sayılı dilekçe ve eki teklif plan dosyası.

(e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2011 gün, 2011/2171 sayılı kararı

(f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 24.01.2012 gün, M…/87863-266 sayılı yazısı ve eki Plan değişikliği İnceleme Komisyonunun 19.01.2012 tarih ve UP2012-03/12 sayılı kararı

(g) Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 28.12.2011 gün, M…/4971898-13135 sayılı yazısı

(h) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 30.12.2011 gün, M…/2387-1833983 sayılı yazısı ve ekleri

(ı) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Pendik İlçesi, Güzelyalı, 29 pafta, 4340 parselin 200 Ki/ha konut alanından, 2244-2245 parsellerin

“Turistik Tesis Alanı”ndan, Emax:1.49, Hmax:4 kat, Taksmax:0.40 yapılanma şartlı “Otel, Turizm, ve Kongre Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği gereği için ilgi (a) dilekçe ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama programında yapılan incelemede söz konusu parsellere rastlanamamış olup, ilgi (a) yazı eki tapu bilgilerinden Pendik İlçesi, Güzelyalı, 29 pafta, 4340 parselin 1.057,62 m2 yüzölçümlü olduğu 29.06.2010 tarihinde edinildiği, 2244 parselin tapu bilgisinden 855 m2 yüzölçümlü olduğu, 03.03.2006 tarihinde edinildiği, 2245 parselin tapu fotokopisinden 646 m2 yüzölçümlü olduğu, 03.03.2006 tarihinde edinildiği görülmüş olup, KA Tersanecilik ve Turizm İşletmeciliği Ltd. Şirketi adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

İlgi (a) yazı eki dosyasında yer alan Plan raporunda bahse konu yerde otel bulunduğu belirtilmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Teklif plan tasdik hududu içerisindeki 29 pafta, (E.2243) Y:4340 parsel 18.12.2003 t.t ‘li 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nda 200 ki/ha yoğunlukta konut alanında, 2244-2245 parseller “Turistik Tesis Alanı”nda kalmaktadır .

15.05.2005 t.t ‘li 1/100 Ölçekli Uygulama İmar Planında 4340 parsel, 3/A/3, 0.20-0.30/0.70 yapılanma şartlarında konur alanında, 2244-2245 parseller 0.25/1.00 yapılanma şartlarında Turistik Tesis Alanı’nda kalmakta olup, 18.12.2003 t.t ‘li 1/5000 ve 15.05.2005 t.t ‘li 1/1000 ölçekli planlarda Turistik Tesis Alanı’na ilişkin;

“Bu alanlarda konaklama Tesisleri, otel, lokanta, kafeterya vb. birimler yer alabilir. Taks:0.25, Kaks:1.000 olarak uygulama yapılacaktır.” Plan notu bulunmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞÜ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (f) yazısı eki komisyon raporunun karar bölümünde; “

· DLH Marmaray (İstanbul)Bölge Müdürlüğünce Marmaray projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak olan “ Pendik, Güzelyalı Mahallesi İstasyon Cadddesi- Bülbül Sokak Kesişimi Marmaray Üstgeçiti” projesi ile meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

· Bağımsız bölüm olarak ticaret ünitelerinin yer almaması

· Bahse konu teklif fonksiyonlarının oluşturacağı otopark ihtiyacı kendi parseli içinden sağlanarak yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre otopark alanı ayrılması

· Uygulama Aşamasında; teklif fonksiyonların giriş- çıkışlarına ilişkin “ Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu “ kararı alınması

· 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünden tekrar görüş alınması şartları ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” Denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısında; adı geçen parsellere ait Müdürlüklerinde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanılmadığı belirtilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (h) yazısında; İlgili alanın Müdürlükleri tarafından hazırlattırılan ve 19.01.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasında ait mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime uygunluk haritalarında UA lejantlı ‘Yerleşime Uygun Alanlarda’ kaldığı belirtilerek söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi (e) yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 plan tadilatının jeolojik açıdan uygun görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Söz konusu parsellere ilişkin daha önce İlgi (b) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze iletilen Pendik İlçesi, Güzelyalı, 29 pafta, 4340 parselin 200 Ki/ha konut alanından, 2244-2245 parsellerin 1.00 emsal yoğunlukta “Turistik Tesis Alanı”ndan, Emax:2.50, Hmax:serbest, Taksmax:0.40 yapılanma şartlı R Rumuzlu “Otel, Turizm, Ticaret, Rezidans, Kongre Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi(c) kararı ile plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun bulunmamış olup, ilgi (d) dilekçe ile Emax:1.50, Hmax:serbest, Taksmax:0.40 yapılanma şartlı R Rumuzlu “Otel, Turizm, Ticaret, Rezidans, Kongre Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin yeniden tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararı ile plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun bulunmamıştır. İlgi (a) dilekçe ekinde söz konusu parsellere ilişkin yeni bir teklif ile Emax:1.49’ a düşürülerek ve plan notlarında değişiklik yapılarak Meclise iletilmek üzere tarafımıza iletilmektedir.

İlgi (a) yazı eki teklif ile Pendik İlçesi, Güzelyalı, 29 pafta, 4340 parselin 200 Ki/ha konut alanından,

İlgi (a) yazı eki teklif ile Pendik İlçesi, Güzelyalı, 29 pafta, 4340 parselin 200 Ki/ha konut alanından,

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 45-69)