PLANLARDAKİ DURUMU:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 77-92)

KOMİSYON RAPORLARI

PLANLARDAKİ DURUMU:

06.02.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sarıgazi Nazım İmar Planı’nda itiraza konu olan 538 ada 1 sayılı parsel kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

Meriyette olan 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’nda 538 ada 1 sayılı parsel kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına askı süreci içinde yapılan ilgi (a) ve (b) itiraz dilekçelerinde, 538 ada 1 sayılı parselin yeşil alandan çıkarılarak Akaryakıt Alanına alınması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planının hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış ve bölge ile ilgili detaylı arazi tespit çalışmaları yapılmıştır. Arazi tespit çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden alınan akaryakıt istasyonlarının ruhsat durumları ile ilgili veriler değerlendirilerek, Akaryakıt İstasyonları 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına işlenmiştir. Ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilen ilgi (c) görüş yazısı ekinde yer alan tabloda Akaryakıt lejantı talep edilen 538 ada 1 sayılı parsele ilişkin ruhsat verileri bulunmamaktadır. Plan çalışmalarının altlığını oluşturan analiz çalışmaları ve kurum görüşleri de göz önünde bulundurularak; söz konusu itiraz dilekçeleri değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (d) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararında, "Sancaktepe İlçesi, 538 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na itiraz incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonca uygun görülmüştür.”

denilmektedir.

İlgi (a) ve (b) dilekçelerle itiraz edilerek 538 ada 1 sayılı parselin yeşil alandan çıkarılarak Akaryakıt Alanına alınmasına yönelik itirazlara ilişkin karar verilebilmesi için, Müdürlüğümüzün ilgi (f) yazısı ile

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararı doğrultusunda Ulaşım Planlama Müdürlüğünden görüşü talep edilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (g) cevabi yazısında “MEVCUT DURUM: Taşınmazın kuzeyinde kadastral boşluk, doğusunda Barbaros Caddesi, güneyinde 759 parsel yer almakta olup cephe aldığı ulaşım aksı Ömerli Baraj Yolu’na bağlanan Barbaros Caddesi’dir.

MER’İ PLAN DURUMU:

§ 24.11.2009 tt' li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’ nda kısmen “Park Alanı” ve kısmen de “Yol Alanı”,

§ 15.02.2010 tt' li 1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’ nda kısmen “Park Alanı” ve kısmen de “Yol Alanı” lejantında kalmaktadır.

ULAŞIM SİSTEMİ : Ömerli Baraj Yolu, Ordu Caddesi, Barbaros Caddesi bölgeye hizmet eden ana arter niteliğindeki karayolu ulaşım akslarıdır. Taşınmaza hizmet eden karayolu ulaşım aksları ise Ömerli Baraj Yolu, Barbaros Caddesi, Okul Sokak’tır.

§ Taşınmaz halihazırda; Ömerli Baraj Yolu’na bağlanan Barbaros Caddesi’nden cephe almaktadır.

§ 1/5.000 ölçekli mer’i plana göre, taşınmazın doğusunda 20.00 metre en kesitte planlanmış Barbaros Caddesi, güneyinde 37.50 metre en kesitte planlanmış Ömerli Baraj Yolu bulunmaktadır. Bu doğrultuda teklif akaryakıt istasyonu 1/5.000 ölçekli plana göre cephe alacağı Ömerli Baraj Yolu’ na cephesi 60 metredir.

§ 1/1.000 ölçekli mer’i plana göre bahse konu alanın büyük bir kısmı, planda 20 metre en kesitte planlanmış Barbaros Caddesi ile 37.50 metre en kesitte planlanmış Ömerli Baraj Yolu’nun kesişiminde oluşan kavşak noktasında kalmaktadır.

02/09/2010 tarih ve UTK2010/32-10 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Kararı mevcut durum, kısmende mer’i plandaki yollar göz önüne alınarak yapılan bir ulaşım düzenlemesidir. Bu düzenlemeye göre;

taşınmazın kuzeyinde Barbaros Caddesi ile Ömerli Baraj yolu arasında bağlantı sağlayan yeni bir ulaşım aksı düzenlenmiştir. Taşınmazın yeni düzenlenen bu yola cephe uzunluğu 52 metre olup 40 metre cephe şartını sağlamaktadır. Ancak taşınmazın derinliği, mesafe şartı v.b. gibi hususlarda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görüşünün alınması gerekmektedir.

Ayrıca, 02/09/2010 tarih ve UTK2010/32-10 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Kararı’na göre yapılan düzenlemede yer alan yeni ulaşım aksı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlarda “park alanı” lejandında yer almaktadır.

Sonuç olarak;

02/09/2010 tarih ve UTK2010/32-10 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Kararı mevcut durum, kısmen de mer’i plandaki yollar göz önüne alınarak yapılan bir ulaşım düzenlemesidir. UTK kararlı projeye göre taşınmazın kuzeyinde yeni bir ulaşım aksı düzenlenmiş olup bu yolun 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlarda yer almadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda,

§ öncelikle önerilen yeni yolun planlara işlenmesi gerektiği,

§ taşınmazın yeni düzenlenen yola cephe uzunluğu 52 metre olup 40 metre cephe şartını sağladığı derinlik, mesafe şartı gibi hususlarda ise Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görüşünün alınması gerektiği müteala edilmiştir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısı doğrultusunda Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden 09.12.2010 tarih ve 3631077 sayılı yazımız ile görüş talep edilmiş olup; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ilgi (h) görüş yazısında “Bahsi geçen 538 ada 1 parselle ilgili 04.07.2008 tarihli dilekçe ile tesis kurma izni verilmesi talep edilmiş, Müdürlüğümüzün 19.08.2008 tarih ve TN-642286 sayılı cevabi yazımızla “5393 sayılı Belediye Kanunun 80. maddesinde ‘Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için Nazım İmar Planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şartı” ve “tesis izni talebinin değerlendirilebilmesi için öncelikle Planlama Müdürlüğüne müracaat edilerek 1/5000 ölçekli plan tadilatı veya nazım imar planı olmayan yerler için mevzii plan yapılması gereği” belirtilerek “1 parselin akaryakıt alanında kaldığına dair 1/5000 ölçekli plan paftasının bulunmadığı, söz konusu parselle ilgili Sarıgazi Belediye Başkanlığınca düzenlenen 02.11.2007 tarih 149945 sayılı İmar Durum Belgesinin dayanağını teşkil eden 18.01.1993 t.t.li 1/1000 ölçekli Sarıgazi Islah İmar Planı hakkında İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 27.03.2008 tarih ve 2007/879 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı verildiği, yürütmeyi durdurma kararlarının tesis edilen işlemleri askıya aldığından bu karar tarihinden sonra uygulamaya dönük işlem yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı, bu nedenlerden tesis izni talebinin bugünkü şartlarda uygun görülmediği” bildirilmiştir. Sonrasında parselin

‘Akaryakıt İstasyonu Alanı’na alınmasına dair tarafımıza başvuruda bulunulmamış ve Planlama Müdürlüğünden herhangi bir bilgi ulaşmamıştır.

Ayrıca 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı çalışmasına esas teşkil etmesi açısından tarafınıza göndermiş olduğumuz Müdürlüğümüzün 24.09.2010 tarih ve TN-2049193-8316 sayılı görüş yazımız ekindeki tabloda yalnız ruhsatlı Akaryakıt ve/veya LPG Otogaz Satış istasyonları işlenmiştir. ‘Akaryakıt

Alanı’na alınması teklifi İBB Meclis kararı doğrultusunda Planlama Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

Söz konusu 538 ada 1 parselin Akaryakıt Alanına alınmasına dair Müdürlüğümüzce görüş verilebilmesi için‘Yeni tarihli Plan Açıklama Raporu, /1000 ve 1/5000 ölçekli teklif plan örneği, 1/1000 ölçekli Mer’i plan paftası, Aplikasyon Krokisi, mülk sahiplerinin muvafakati ve vekâletname’ gibi gerekli evrakın ibrazı gerekmektedir.” denilmektedir.

Sarıgazi 538 ada 1 sayılı parsele ilişkin ilgi (e) meclis kararı doğrultusunda talep edilen ilgi (g) ve (h) kurum görüşleri ilgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Beliye Meclisine havale edilmiş ve ilgi (i) meclis kararı ile;

“...02.09.2010 tarih UTK 2010/32-10 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararına göre oluşan yol güzergahlarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından işlenerek plan teklifi oluşturulması…” gerekçesiyle Müdürlüğümüze iade edilmiş olup, söz konusu meclis kararı doğrultusunda gereğinin Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yapılması amacıyla ilgi (j) yazımız Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir. Bunun üzerine Sarıgazi 538 ada 1 sayılı parsele ilişkin dosyanın gereği Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce yapılarak, Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiş ve Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (k) yazısı eki ile de söz konusu düzenlemeye ilişkin Atatürk Caddesi (Barajyolu Caddesi)-Barbaros Caddesi- Ordu Caddesi Kesişimi Geometrik Düzenleme Projesinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilat paftaları tarafımıza iletilmiştir.

Sonuç olarak; 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planının hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış ve bölge ile ilgili detaylı arazi tespit çalışmaları yapılmıştır. Arazi tespit çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden alınan akaryakıt istasyonlarının ruhsat durumları ile ilgili veriler değerlendirilerek, Akaryakıt İstasyonları 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına işlenmiştir. Ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilen ilgi (c) görüş yazısı ekinde yer alan tabloda Akaryakıt lejantı talep edilen 538 ada 1 sayılı parsele ilişkin ruhsat verileri bulunmamaktadır. ” denilerek.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ilgi (h) yazısı, Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (k) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı yazımız ekinde olup; itirazlara ilişkin yazımız ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 538 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı’na yapılan itiraz, itiraza dair alınan 12.04.2011 tarih 685 sayılı İBB Meclis kararı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 26.11.2010 tarih 3318 sayılı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 13.01.2011 tarih 308 sayılı yazısı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 04.07.2011 gün 2943 sayılı yazısı ekinde iletilen Atatürk Caddesi (Baraj Yolu Caddesi)- Barbaros Caddesi- Ordu Caddesi kesişimi Geometrik Düzenleme Projesine ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli tadilat teklifleri incelenmiş olup, 538 ada 1 parselle ilgili itiraz kapsamında parselin 18.01.1993 t.t.li planlarda akaryakıt istasyonu alanında kaldığı görüldüğünden bilgi paftasında gösterildiği şekilde 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’nda verilen yapılaşma koşullarında akaryakıt istasyonu alanına alınması, ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 04.07.2011 gün 2943 sayılı yazısı ekinde iletilen Atatürk Caddesi (Baraj Yolu Caddesi)- Barbaros Caddesi- Ordu Caddesi kesişimi Geometrik Düzenleme Projesine ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli tadilat tekliflerinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzeltilerek planlara işlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

223 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/593

KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy, 16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin tadilat teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 06/03/2012 gün ve 2011-17407 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Bakırköy Belediye Başkanlığının 22.12.2011 gün ve M.34.6.BAK.0.13.04-310-02-01-01/V-1222 sayılı yazısı ve eki.

b) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.06.1 maddesinin kısmen değiştirilerek kat iç yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda 16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planında kat yüksekliklerinin iptal edilerek kat adedi belirlenmesine ilişkin 09.12.2011 tarih, 109 sayılı ilçe meclis kararı alındığı belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

Bakırköy Belediye Meclisinin 09.12.2011 tarih ve 109 sayılı kararında; “Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 3. toplantı yılı 2011 senesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 09.12.2011 tarihli 3. birleşmesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planında kat yüksekliklerinin iptal edilerek kat adedi belirlenmesi şeklinde plan tadilatına” dair İmar Komisyon Raporunun 3 Red oya karşın oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü tarafımıza iletilmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi (a) yazı eki teklif plan paftası incelendiğinde, teklifin 16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı üzerine hazırlanmış olup plan notu paftasında;

“-Mer’i imar planı notlarında H:6.50 m, H:9,50 m, H:12,50 m olan irtifalar iptal edilerek sadece plan notunda belirtilen kat adetleri uygulanacaktır. Kat iç yüksekliklerinde imar yönetmeliğine uyulacaktır.

-İrtifa dışındaki diğer hususlarda mer’i imar planı şartları geçerlidir.

-Bu planın tasdik tarihi olan 16.09.2007 tarihinden sonra yapılan tüm tadilatları ve 7 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararlarına ait plan şartları geçerlidir.”

şeklinde plan notu ilavesi yapılmış ve A maddesinin 1. maddesindeki “H:9,50 m” ifadesi “H:3 kat”

olarak, 2. maddesindeki “H:12,50 m” ifadesi “H:4 kat” olarak, 4. maddesindeki “H:12,50 m” ifadesi “H:4 kat” olarak, B maddesinin 1. ve 2. paragrafında “H:9,50 m” ifadesi “H:3 kat” olarak, 3. paragrafındaki

“H:6,50 m” ifadesi “H:2 kat” olarak değiştirilmiştir.

16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı lejand paftasında; Yerleşik Konut Alanları Yapı Düzeni başlığının altındaki “H:12,50 m” ifadesi iptal edilerek “H:4 kat”, “H:9,50 m” ifadesi iptal edilerek “H:3 kat” ve “H:6,50 m, 9,50 m, 12,50 m ifadeleri iptal edilerek, “H:2, H:3 ve H:4 kat”

şeklinde değiştirilmiş olup plan paftalarında da “H:6,50 m”, “H:9,50 m”, “H: 12,50 m” ifadeleri iptal edilerek, “H:2 kat”, “H: 3 kat”, “H: 4 kat” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca;

G21b02c1c paftada meri planda 631 ada 22 parselde H yüksekliği yazmamasına rağmen teklif planda H:4 kat denilmiş,

G21b02c4a paftada meri planda 346 ada 13 ve 41 parsellerde H yüksekliği yazmamasına rağmen teklif planda H:3 kat denilmiş,

G21b02d2c paftada teklif planda 378 ada 4 ve 9 parsellerde H yüksekliklerinin düzeltilmediği ve 9,50 m olarak kaldığı görülmüş, 391 ada 31 parselde meri planda H yüksekliği yazmamasına rağmen teklif planda H:3 kat denilmiştir.

İlgi (a) yazı eki plan ve plan notu değişikliği teklifinin, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değişen maddesi ile getirilen maksimum kat yüksekliklerine ilişkin uygulamaların yapılabilmesini amaçladığı görülmüştür.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı kararı ile İstanbul İmar Yönetmeliğinin İç Yükseklikler başlıklı 8.02 maddesinde bulunan “Avan proje ile uygulama yapılan yerler ve özellik arz eden binalar hariç zemin kat iç yüksekliği en fazla 4.40 m diğer katlarda 4.00 m’dir.” ibaresi iptal edilmiştir.

Söz konusu teklif; meri 1/5000 ölçekli plana göre mevcut fonksiyonu korumakta, ancak yapı kitle yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır. '' denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İlçesi, 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınmadığından meri 1/1000 ölçekli plan şartlarının muhafaza edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

224 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/778

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt, 1366 da 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Plan tadilatı hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2012 gün ve 2012- 2488 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) 08.12.2011 gün ve 16735 Pl. sayılı dilekçe ve eki teklif plan dosyası.

b) 23.02.2012 gün ve 2488 Pl. sayılı dilekçe ve ekleri.

c) 05.12.2011 gün ve TN.4886609-3903 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı.

d) 15.02.2012 gün ve 82598 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı.

e)10.11.2011 gün ve S(018-A21)- 7/39 sayılı Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nün yazısı f) 24.10.2011 gün ve TN.4748034-10703 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün yazısı.

g) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Esenyurt, 1366 ada 1-2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi İlgi (a ve b) dilekçeler ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Esenyurt, 1366 ada, 1 parsel ve 1366 ada 2 parselin; 246 m2 ve 2667.60 m2 yüzölçümle Hakan Petrol Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Teklif dosyasında söz konusu yere ait uydu görüntüsünden, paraseller üzerinde yapılaşma olduğu anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Esenyurt, 1366 ada, 1 parsel; 08.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Plan’ında ve 14.02.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Plan’ında; (T3) Ticaret+ Hizmet Alanında kalmaktadır.(KAKS: 1.75, Minimum ifraz büyüklüğü 1000 m2’dir.)

Esenyurt 1366 ada, 2 parsel; 08.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Plan’ında ve 14.02.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Plan’ında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanında kalmaktadır.(E:0.20)

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

- Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün İlgi (c) yazısında; “

• 1366 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar, Esenyurt İlçesi sınırlarında yer almakta olup; 1366 ada, 1 parsel: 246 m2, 1366 ada, 2 parsel: 2.667m2 yüzölçümlü özel mülkiyettir.

• Planlama alanında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu bulunmaktadır.

• Parselin yakın çevresinde Donatı Alanları, Ticaret Alanları ve Konut Alanları bulunmaktadır.

• 08.11.2010 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Esenyurt, 3. Etap Nazım İmar Planı'nda; 1366 ada, 1 parsel: T3 Ticaret+Hizmet Alanında, 1366 ada, 2 parsel: Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı'nda kalmaktadır. (T3 için Kaks:1.75, minimum ifraz büyüklüğü 1000m2'dir.)

• 14.02.2011 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Esenyurt, 3. Etap Uygulama İmar Planı'nda; 1366 ada, 1 parsel: T3 Ticaret+Hizmet Alanı'nda, (Taks:0.40, Kaks:1.75), 1366 ada, 2 parsel: Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı'nda kalmaktadır. (E:0.20)

• 1/5000 ölçekli teklif plan ile; 1366 ada, 2 parsel Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanına alınmaktadır.

1366 ada, 2 parsel ve 1366 ada, 1 parselin yapılaşması E:0.40, hmax:7.50m olarak arttırılmaktadır.

• Mevcut durumda 1366 ada, 2 parsel Kuzeydoğusundaki Sıdıka Cebecioğlu Sokak, doğusundaki Doğan Araslı Bulvarı'ndan ve güneydoğusundaki E-5-TEM Harmandere Caddesi'nden cephe almaktadır.

• Parselin mahreç aldığı Doğan Araslı Bulvarı için Ulaşım Ana Planı Ulaşım Talep Modeli'nde 2023 projeksiyon yılında öngörülen hacim/kapasite oranı kuzey yönünde sabah değerine göre 0.6789, günlük değerine göre 1.0327'dir. Söz konusu parselleri üzerinden 20/06/2011 tarih ve UTK2011/20-25 sayılı UTK Kararlı "Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi Arası-Kıraç Esenyurt Yolu Balıklı Yolu Caddesi Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi" geçmektedir.

• Söz konusu tadilat teklifi; fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte yapılanma şartlan açısından bölge planı kapsamında değerlendirtmelidir.

KARAR: Esenyurt İlçesi, 1366 ada, 2 parselin T3 Ticaret+Hizmet Alanı'ndan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı'na alınması ve 1366 ada, 1 parselle birleştirilmesi hususunda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifi; fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte yapılanma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün İlgi (d) yazısında; teklife ilişkin altyapı görüşü aşağıda şekliyle sıralanmıştır:

“1- Söz konusu plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmaktadır. Söz konusu plan sahasına ilişkin mevcut atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.

2- Yazımız ekinde gönderilen paftalarda görüldüğü gibi bahse konu alanda mevcut tesislerimiz bulunmakta olup, bu güzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu alan civarında mevcut 012OODF isale hattımız ile 01OODF içmesuyu hatlarımız geçmekte olup, bu güzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir.

3- Yapılacak uygulamalarda ve İnşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.

4- Ana İsale hatlarımız ve kollektörlerimiz dışındaki yeri değişecek mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projeleri İdaremize tasdik ettirilmelidir.

5- Mevcut ve planlanan atıksu ve yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar plan ve uygulamalarında , 0300 mm - 0600 mm arası çaplar en az 5 m., 0700 mm - 01200 mm çaplar için en az lOm.

01200 mm ve üstü çaplar için en az 15 m. Olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

6- İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu isale borularının geçtiği yol güzergahlarının (j)600-1000 mm. arası çaplar için min. 10.00 m., cj>1200-1600 mm. arası çaplar için min. 15.00 m., c|)1800mm. ve üzeri çaplar için min. 20.00 m. olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

7- Topoğrafik yapı itibariyle bahse konu alan içinden veya çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının sözkonusu alan içinden geçmesi zarureti halinde yapılacak imar planında atıksu ve yağmursuyu

7- Topoğrafik yapı itibariyle bahse konu alan içinden veya çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının sözkonusu alan içinden geçmesi zarureti halinde yapılacak imar planında atıksu ve yağmursuyu

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 77-92)