KOMİSYON RAPORLARI

104  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

202 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/938

KONUNUN ÖZÜ: TEM bağlantı yolu doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1/5000 ölç. Plan değ. teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/04/2012 gün ve 5063 sayılı yazısında; “

İLGİ:a) Silivri Belediye Başkanlığı'nın 26.10.2011 gün - M.34.3.SÎL.0.34-00.00-310.01.03.

2500/138017 sayılı yazısı ve ekleri.

b)İSKİ Genel Müdürlüğünün 26.05.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02.310.01.03- 230693 sayılı yazısı

c)13.12.2011 gün 4771438-4917925 sayılı Başkanlık Katına yazımız

d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 168 sayılı kararı

Silivri Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısında Silivri-Tem Bağlantı Yolu Doğu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2011 gün 1694 sayılı kararı doğrultusunda; " iade gerekçesi de dikkate alınarak yeniden düzenlendiği ve Silivri Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilerek 5216 sayılı yasa gereği onaylanmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

Silivri-Tem Bağlantı Yolu Doğu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) Meclis Kararında; "Silivri ilçesi, Tem Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup Yapı düzenine ait hükümler Bölümü 3.6 ve 3.9 nolu maddelerinin iptali, 3.13 nolu maddesinin "Yapı yasaklı alan olarak planlanan, taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu adına yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmeleri halinde; imar uygulaması görmemiş arazilerin alanlarının %60'ı, İmar uygulaması görmüş arsaların ise uygulamadan önceki parsel alanlarının %60'ı üzerinden 0,50 inşaat emsali ile hesaplanacak yapılaşma hakları konut imarlı bir başka arsanın imar hakkı ile birleştirilerek birlikte kullanılabilir. Ancak konut alanlarında kullanılacak inşaat emsali (madde 3.12den gelecek inşaat hakları da dahil olmak üzere) hiçbir koşulda E=2.00'ı geçemez." şeklinde yeniden düzenlenmesi, "Meskun Konut alanlarında 1.000m2'den küçük parsellerin tevhidi sonucu 1.000m2'den büyük parsel oluşturulması halinde yeni oluşacak parselde planda E:0.80 verilen alanlarda E: 1.10 , E: 1.10 verilen alanlarda E: 1.40 , E: 1.40 verilen alanlarda E: 1.60 uygulanır.E: 1.60 verilen alanlarda 1.000m2'den küçük parsellerin tevhidi sonucu 1.500m2'den büyük parsel oluşturulması halinde E: 1.80 uygulanır. Tevhid sonucu emsal artışı uygulanan parseller ifraza konu edilemezler." /'Meskun konut alanlarında 250m2'den küçük parsellerde planda verilen emsal değerine, ön ve arka bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla imar adalarındaki mevcut yapılaşmaya göre ayrık, ikiz, bitişik nizam uygulanabilir." şeklindeki plan notlarının Yapı Düzenine Ait Hükümler Bölümüne eklenmesi, 4.1.2 nolu plan notunun a bendinde emsal "1.00" değerinin "0.80" olarak ,b bendinde emsal "1.25" değerinin

"1.10" olarak düzeltilmesi, 4.1.3 nolu plan notunun a bendinde emsal "1.50" değerinin "1.40" olarak ,b bendinde emsal "1.75" değerinin "1.60" olarak düzeltilmesi, 4.2.1.1 nolu plan notunun " Bu alanlarda E:0.80 h=4 kattır. Ancak plan paftalarında Mimarsinan Mahallesinde yapı yüksekliği H=2 kat ve H:9.50m. olarak verilen alanlarda bu yüksekliklere uyulacaktır. Bu alanlarda ön bahçe mesafesi 5m. ,yan ve arka bahçe mesafeleri 3m.dir. , minimum ifraz büyüklüğü 700m2, minimum parsel cephesi 16m, parsel derinliği 25m.dir." şeklinde, 4.2.1.2 nolu plan notunun "Bu alanlarda E: 1.10 h=5 kattır. Ancak plan paftalarında Mimarsinan Mahallesinde yapı yüksekliği H=9.50m ve H:12.50m. olarak verilen alanlarda bu yüksekliklere uyulacaktır. Bu alanlarda ön bahçe mesafesi 5m. ,yan ve arka bahçe mesafeleri 3m.dir. , minimum ifraz büyüklüğü 700m2, minimum parsel cephesi 16m, parsel derinliği 25m.dir." şeklinde, 4.2.2.1 nolu plan notunun "Bu alanlarda E: 1.40 yapı düzeni ayrık 6 kat, ön bahçe mesafesi 5m. ,yan bahçe mesafesi 5m. arka bahçe mesafesi 3m.dir. Ancak plan paftalarında Mimarsinan Mahallesinde yapı yüksekliği H:12.50m. olarak verilen alanlarda bu yüksekliklere ve planda verilen bahçe mesafelerine uyulacaktır. Bu alanlarda , minimum ifraz büyüklüğü 1.000m2 , minimum parsel cephesi 20m, parsel derinliği 25m.dir. " şeklinde, 4.2.2.2 nolu plan notunun "Bu alanlarda E: 1.60 yapı düzeni ayrık 8 kat, ön bahçe mesafesi 5m. ,yan ve arka bahçe mesafesi öm.dir. Ancak plan paftalarında Mimarsinan Mahallesinde (MSIV) simgesi ile gösterilen alanlarda

(2)

yapı yüksekliği H:12.50m. olup bu yüksekliklere ve planda verilen bahçe mesafelerine uyulacaktır. Bu alanlarda , minimum ifraz büyüklüğü 1.500m2 , minimum parsel cephesi 25m, parsel derinliği 35m.dir.1499 ada 3 parselde E:1.75,1538 ada 1 parselde E:2.00'dır " şeklinde yeniden düzenlenmesi, 6.12 nolu plan notunun sonuna "Taşkına maruz alanlarda kalan spor alanlarında hiçbir koşulda yapı yapılamaz ifadesinin eklenmesi, plan notlarının 8.maddesinin "Bu alanlarda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda verilen hükümlere uyulacaktır,ancak hayvancılık amaçlı tesis yapılamaz." şeklinde yeniden düzenlenmesi, 1538 ada 2 ve 3 parsellerde IBB Meclisi'nin 16.09.2011 tarih 2053 sayılı kararına göre plan paftalarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve plan notlarının Genel Hükümler Bölümü'ne sözkonusu meclis kararı doğrultusunda gerekli plan notlarının ilave edilmesi, 1/5000 ölçekli plan paftalarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki (29.madde hariç) değişikliklerin yapılması, 1/1000 ölçekli plan paftalarında ve plan notlarında yapılan bu değişikliklerin plan paftalarına ve plan notlarına digital ortamda aktarılarak plan paftalarının ve plan notları paftasının yeniden üretilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür." Denilmektedir.

İlgi (d) Meclis Kararının "1/5000 ölçekli plan paftalarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki değişikliklerin yapılmasına" ilişkin gereği kapsamında 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planının Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresinde kalan kısmında 1/5000 ölçekli planın bütünlüğü içinde yeniden ele alınarak İSKİ ilgi (b)nihai görüşüne göre kesinleşen " taşkın alanı" sınırı doğrultusunda 28 madde halinde tanımlanan plan değişikliği hazırlanmıştır.

1) 1/5000 ölçekli planda 54 ada 25, 28 ve 31 parsellerin 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan parsellerin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre belirlenen Taşkın Alanı içinde kalan kısımları,;"Taşkına maruz Alanlar" ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar" lejantına ve "Park Alanı"

lejantına, 1/5000 ölçekli planda 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1438 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin tamamı ile 55 ada 19 parselin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre "Taşkın Alanı" lejantında kalan kısmı, "Taşkına maruz Alanlar" ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar" lejantına, 1/5000 ölçekli planda 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 691 ada 1, 2, 3 ve 55 ada 114 parsellerin tamamı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre "Taşkına maruz Alanlar" ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar" ve "Park Alanı" lejantına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

2) 1/5000 ölçekli planda 500 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 492 ada 10,11,12,13,14,16,17 numaralı parseller, İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre belirlenen Taşkın Alanı içinde kalmakta olup, bu kurum görüşü doğrultusunda yapıldığından Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle; söz konusu parsellerin "Taşkın Alanı lejantına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

3)1/5000 ölçekli planda yeşil alanda kalan 11 ada 116 numaralı parselin bir kısmı ile 1086 ada 3 parselin tamamı 500 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınarak, park alanı 11 ada 116 parselin batısına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

4)İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2009/1455 E. 2010/2071 K. Sayılı 10.11.2010 tarihli kararı ile 11 ada 11 parsele ait 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli plan kararının parsel bazında iptaline karar verilmiştir.

1/5000 ölçekli planı bulunmayan bu parsele ilişkin, İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararında; 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan ve davaya konu olan İlköğretim Alanının yer seçiminin doğru olduğu ancak alanının yetersiz olduğu belirtilmektedir. İlgili mahkeme kararı göz önünde bulundurularak; 11 ada 11 parselde; kısmen Plan Yapımına Ait Esaslar Yönetmeliği'ne uygun büyüklükte İlköğretim Alanı, kısmen maksimum yoğunluk:500 ki/ha., h.maks: 24.50m., minimum parsel büyüklüğü: 1500 m2 yapılanma şartlarında konut alanı ve kısmen de maksimum Emsal:1.00 ve minimum parsel büyüklüğü: 1000 m2, maksimum yükseklik çevre yapılanma şartlarını aşamaz" yapılanma şartlarında Alt Merkez Alanına alınmak suretiyle Müdürlüğümüzce 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

5)1/5000 ölçekli planda 11 ada 13 parseldeki Altmerkez Alanı kaldırılarak 500 ki/ha yoğunluklu konut alanına, 862 ada 1 parseldeki Konut Alanı da kaldırılarak Altmerkez alanına alınmıştır. 11 ada 12 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan da küçültülerek 500 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

6)1/5000 ölçekli planda 55 ada 22 parselin bir kısmındaki yeşil alan kaldırılarak kısmen 500 ki/ha yoğunluklu konut alanına kısmen de sosyal ve kültürel tesis alanına, 1173 ada 1 parsel 500 ki/ha konut alanından sosyal ve kültürel tesis alanına, 55 ada 71 parselin 1 kısmı 500 ki/ha yoğunluklu konut alanından otopark ve park alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli plan yeniden düzenleme yapılmıştır.

7)1/5000 ölçekli planda 55 ada 25 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan kaldırılarak Spor Tesisi Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

8)1/5000 ölçekli planda 61 ada 17 parselin 420 ki/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan kısmının İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) nihai görüşüne göre taşkın alanında kalan kısmı, 61 ada 17 parselin taşkın alanı

(3)

lejantında kalan kısmı, 1/5000 ölçekli planda 420 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1369 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle kısmen "taşkın alanı" lejantına kısmen de "taşkın alanı" ve yeşil alan lejantına" alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

9)1/5000 ölçekli planda 420 ki/ha Konut Alanında kalan 1365 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 parsellerin tamamı ve 61 ada 11, 12, 15, 16 parsellerin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre taşkın alanında kalan kısımları "taşkın alanına ve taşkın alanı ile birlikte ve kısmen spor kısmen park alanı lejantına" alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

10)1/5000 ölçekli planda Mesleki ve Teknik Öğretim Alanına alınan kamuya terki yapılmış alan, İlköğretim Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

11)1/5000 ölçekli planda 55 ada 33, 34, 6 ve 42 parsellerin bir kısmındaki İdari Tesis Alanı ve Yeşil Alan kaldırılarak Pazar Alanı, Otopark Alanı ve Yeşil Alana alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

12)1/5000 ölçekli planda 8 ada 19 parselin bir kısmındaki Pazarlama Alanı park alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

13)1/5000 ölçekli planda 8 ada 39 parselin Belediye Hizmet Alanında ve Orta Öğretim Tesis alanında kalan kısmı 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınmış, 1/5000 ölçekli planda 8 ada 18 ve 19 parsellerin bir kısmındaki Yeşil Alan Belediye Hizmet Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

14) 1/5000 ölçekli planda 250 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 7 ada 422, 423, 424 parseller ile 1/5000 ölçekli planda 250 ki/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1119 ada 2 parsel, 7 ada 410, 411, 412 parsellerin tamamı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından 1/5000 ölçekli planda "Taşkına maruz Alanlar" ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar" lejantına ve "Park Alanı" lejantına,_l/5000 ölçekli planda kısmen yeşil alanda kalan 7 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre taşkın alanı dışında kalan kısımları 250 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

15)1/5000 ölçekli planda 420 k/ha yoğunluklu konut alanında kalan 8 ada 105, 106, 107, 108, 109, 112 parsel, 1306 ada 1 parsel ve 1056 ada 3 parseller, yeşil alana, 1/5000 ölçekli planda yeşil alan olarak gösterilen 8 ada 12 ve 13 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan, 420 k/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır..

16)1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan İdari Tesis alanında kalan 8 ada 9 ve 10 parsellerin bir kısmı 340 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

17)1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan 8 ada 152 parselin bir kısmındaki Spor Tesisi Alanının bir bölümü Pazar Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

18)1/5000 ölçekli planda 9 ada 11 parselin yeşil alan olarak ayrılan kısmı kısmen 340 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına, 1/5000 ölçekli planda 9 ada 1 ve 2 parselin bir kısmındaki İlköğretim Tesisi Alanının bir bölümü Yeşil Alana, 9 ada 2, 3 ve 4 parselin bir kısmındaki Yeşil Alanın bir bölümü İlköğretim Tesisi Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

19)1/5000 ölçekli planda İSKİ Hizmet Alanı ve Yeşil Alan olarak ayrılan 9 ada 6 parselin bir kısmı Ulaşım Planlama Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda Kavşak Alanı ve 340 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmış; ayrıca 1365 ada 1 parseldeki Teknik Altyapı Alanı ve İSKİ Tesis Alanı karşılıklı olarak birbirlerinin yerine alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

20)1/5000 ölçekli planda 55 ada 24 ve 36 parsellerin bir kısmında ayrılmış olan Sağlık Tesisi Alanı ve İdari Tesis alanı 340 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına, 1/5000 ölçekli planda 340 k/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 1356 ada 1 parselin bir kısmı, Sağlık Tesisi alanına, 1/5000 ölçekli plandanl356 ada 2 parselin bir kısmındaki Dini Tesis Alanının ve Otopark Alanının bir bölümü de Yönetim Merkezi Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır..

21)1/5000 ölçekli planda Spor Tesisi Alanında kalan 55 ada 24 ve 31 parsel ile 79 adasının bir kısmı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından "Taşkına maruz Alanlar"

ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar" lejantıyla birlikte kısmen "Park Alanı" kısmen de Rekreasyon Alanı lejantına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır..

22)1/5000 ölçekli planda 5087 parselin bir kısmındaki TAY alanı küçültülerek 340 ki/ha yoğunluklu Konut Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

23)1/5000 ölçekli planda 340 k/ha yoğunluklu konut alanında kalan 1 ada 1, 2, 3, 18 ve 2 ada 1, 2, 3 parseller, Yeşil Alana alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

24)1/5000 ölçekli planda ayrılmış olan 4578 parselin bir kısmındaki Belediye Hizmet Alanı küçültülerek Yeşil Alana alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

(4)

25)1/5000 ölçekli planda 4577 parselin bir kısmındaki Dini Tesis Alanı ve İdari Tesis Alanı küçültülerek Turizm Tesis Alanı ve Yeşil Alana alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

26)1/5000 ölçekli planda 5308 parselin bir kısmındaki Yeşil Alan kaldırılarak 1/1000 ölçekli plan teklifinde Turizm Tesis Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

27)1/5000 ölçekli planda taşkın alanı lejantında kalan 1047 ada l parsel, 976 ada l parsel, 975 ada l parsel, 974 ada l parsel, 1043 ada 1 parselin bir kısmı İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (b) nihai görüşüne göre taşkın alanında kaldığından "Taşkına maruz Alanlar" ve Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar" lejantına ve

"Park Alanı" lejantına kısmen de spor alanı lejantına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapılmıştır.

28)1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının 20. maddesinin; " Yapı yasaklı alan olarak planlanan, Taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu adına yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmeleri halinde; imar uygulaması görmemiş arazilerin alanlarının %60'ı, İmar uygulaması görmüş arsaların ise yüzölçümlerinin tamamı üzerinden 0,50 inşaat emsali ile hesaplanacak yapılaşma hakları konut imarlı bir başka arsanın imar hakkı ile birleştirilerek birlikte kullanılabilir.(inşaat hakları da dahil olmak üzere hiçbir koşulda E=2.00'ı geçemez.) " şeklinde yeniden düzenleme yapılmıştır. ” denilerek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) Meclis Kararı doğrultusunda plan bütünlüğü içinde değerlendirilerek 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planının Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresinde kalan kısmında Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifimiz yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Silivri İlçesi, TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup İBB Meclisi’nin 13.01.2012 gün 168 sayılı kararı ve İSKİ’nin nihai görüşü doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(5)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

203 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/939

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Alipaşa Mahallesi Kısmı 1/5000 Ölçekli Plan Değişikliği

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve 5061 sayılı yazısında;

İlgi: a) İl Tarım Müdürlüğü'nün 05.08.2010 gün, B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-28437-6015 sayılı yazısı b)İSKİ Genel Müdürlüğünün 26.05.2011 gün M.34.0.İBB.5.01-03-09.00.02.310.01. 03.230693 sayılı yazısı.

c)Silivri Belediye Başkanlığı'nın 27.09.2011 gün ve M.34.3.SİL.0.34-00.00-310.01.03-2153 / 140407 sayılı yazısı ve Silivri Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih 98 sayılı Meclis Kararı

d)09.01.2012 gün TN 27244 sayılı Başkanlık Katına yazımız

e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün 222 sayılı kararı.

İlgi (c) yazı ile 05.03.2009 günle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 840 hektar alan için Silivri Belediyesi tarafından hazırlanmış ve Silivri Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih 98 sayılı Meclis Kararı ile kabul edildiğinden bahsedilerek "Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı", 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Meclis Kararında; "Silivri ilçesi , Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup Genel Hükümler bölümü 1.3 nolu maddesine "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ibaresinin eklenmesi 2.2 nolu Ulaşım ve Otopark Uygulamaları ile İlgili Hükümler Başlığı altına "Planda gösterilen AOP alanlarında Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla çevre yapılanma koşullarında katlı otopark yapılabilir. Katlı otopark yapılan alanlarda ticari birimler düzenlenemez, "plan notunun eklenmesi, Yapı düzenine ait hükümler Bölümü 3.6 maddesinin iptali ,3.9 nolu maddesinin sonuna "Ancak bahçe mesafeleri hiçbir koşulda 2m.den az olamaz" ibaresinin eklenmesi, 3.13 nolu maddesinin "Yapı yasaklı alan olarak planlanan, taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu adına yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmeleri halinde imar uygulaması görmemiş parsellerin alanlarının %60'ı, imar uygulaması görmüş parsellerin ise uygulamadan önceki parsel alanlarının %60'ı üzerinden 0,50 inşaat emsali ile hesaplanacak yapılaşma hakları konut imarlı bir başka arsanın imar hakkı ile birleştirilerek birlikte kullanılabilir. Ancak konut alanlarında kullanılacak inşaat emsali hiçbir koşulda E=2.00'ı geçemez." şeklinde yeniden düzenlenmesi, 4.1.1 nolu plan notunda emsal "0.50"

değerinin "0,40" olarak, 4.1.2 nolu plan notunun a bendinde emsal "1.00" değerinin "0.80" olarak ,b bendinde emsal "1.25" değerinin "1.10" olarak düzeltilmesi, 4.1.3 nolu plan notunda emsal "1.50" değerinin

"1.40" olarak ,4.21. nolu plan notunda emsal "0.50" değerinin "0,40" olarak 4.2.2.1 nolu plan notunda emsal

"1.00" değerinin "0.80" olarak,4.2.2.2 nolu plan notunda emsal "1.25" değerinin "1.10" olarak, 4.2.3.1 nolu plan notunda emsal "1.50" değerinin "1.40" olarak düzeltilmesi, emsal değerleri ile ilgili yapılan bu düzenlemelerin plan paftalarına da işlenmesi, 8.2 nolu plan notuna "Turizm tesis alanlarında hmaks.10 kat olup bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz. Bu alanlarda yapılacak yapılar otel dışında iskan edilemez. " ibaresinin eklenmesi, plan notlarının 11 .maddesinin "Bu alanlarda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda verilen hükümlere uyulacaktır,ancak hayvancılık amaçlı tesis yapılamaz."

şeklinde yeniden düzenlenmesi, 44998, 4596, 4597, 4599, 4600, 4601 4602 4603 4604, 4605(kısmen), 4777(kısmen) parsellerin çevresindeki yolların bilgi paftasında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesi ve bilgi paftasında gösterilen yeşil alanın eklenmesi, 1/5000 ölçekli plan paftalarında ve plan notlarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki değişikliklerin yapılması,Şehir Planlama Müdürlüğü değerlendirme yazısı 3.4 nolu başlığının altında yer alan 42. maddedeki kuyu koruma alanları ile ilgili düzeltmelerin 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi, 1/1000 ölçekli plan paftalarında ve plan notlarında

(6)

yapılan değişikliklerin plan paftalarına ve plan notlarına dijital ortamda aktarılarak plan paftalarının ve plan notları paftasının yeniden üretilmesiyle ... tadilen uygun görülmüştür. "Denilmektedir.

İlgi (e) Meclis Kararının "1/5000 ölçekli plan paftalarında ve plan notlarında Şehir Planlama Müdürlüsü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki değişikliklerin yapılması" ilişkin gereği kapsamında 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planının Alipaşa Mahallesi kısmında 1/5000 ölçekli planın bütünlüğü içinde yeniden ele alınarak İl Tarım Müdürlüğünün ilgi (a) ve İSKİ'nin ilgi (b) nihai görüşüne göre kesinleşen "taşkın alanı" ve "mera alanları"

sınırları doğrultusunda 38 madde halinde tanımlanan plan değişikliği hazırlanmıştır:

1. 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen mevcut 10 m'lik yol Karayolları Kamulaştırma sınırı içinde genişletilerek 15 m.’lik yol eklenerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

2. 1/5000 ölçekli planda ayrılan Turizm Tesis Alanlarının İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) kurum görüşü ile kesinleşen "Taşkın Alanı" ve İl Tarım Müdürlüğü'nün ilgi (a) kurum görüşünde gösterilen

"Mera Alanı" olarak belirtilen alanlar, "Taşkın Alanı", kısmen "Mera Alanı" ve kısmen de "Taşkın Alanı" ve

"Mera Alanı" lejantına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

3. 1/5000 ölçekli planda AJE, Turizm Tesis Alanı, Günübirlik Tesis Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar olarak gösterilen alanların bir kısmı, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün kesinleşen kurum görüşü doğrultusunda "Taşkın Alanı" lejantına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

4. 1/5000 planda Turizm Tesis Alanı olarak gösterilen alanların büyük bir kısmı İl Tarım Müdürlüğü'nün kesinleşen kurum görüşü doğrultusunda Mera alanına alındığından, 1/5000 ölçekli planda Yeşil Alandan kalan 2784, 2785, 2786 ve 2787 parsellerin bir kısmının Turizm Tesis alanına ve 1/5000 ölçekli planda Turizm Tesis Alanı olarak ayrılan 5350 parselin bir kısmının da Park Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

5. 1/5000 ölçekli planda gösterilen 15 m yolun aksı değiştirilerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

6. 1/5000 ölçekli planda Sosyal Tesis Alanda kalan 4495, 4504 parsellerin bir kısmın Yeşil Alana alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

7. 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, sayılı parseller 1/5000 planda park alanında kalmaktayken, bu alanda var olan mevcut yapılaşmalardan dolayı uygulanabilirliğinin güç olması ve alanın konumu itibariyle yakın çevrede yer alan konut alanlarına hizmet edemeyecek konumda olması ve söz konusu konut alanlarına hizmet edecek nitelikte diğer park alanlarının var olması nedeniyle, İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşünde Marjinal Tarım Alanı olarak gösterilen bu alanın Ağaçlandırılacak Alan lejantına alınması, lejant paftasına Ağaçlandırılacak Alanlar lejantının eklenmesi ve plan notlarına "Ağaçlandırılacak Alanlar: Ağaçlandırılacak Alan olarak ayrılan alanlarda meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilebilir. Bu alanlarda sökülüp takılabilen bağ bahçe evi ve müştemilatlarından başka tesis yapılamaz.

Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik H=4,50 m'yi, toplam inşaat alanı 250 m2'yi ve maksimum emsal E=0,04'ü geçemez." İfadesinin eklenmesi suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

8. 1/5000 planda Park Alanında kalan 5068 parselin bir kısmı Pazarlama Alanına alınış ve Mezarlık alanının bir kısmı Park Alanı'na alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

9. 1/5000 ölçekli planda Park Alanında kalan 5068 parselin bir kısmı, Açık Pazar Alanı, kısmen de Mezarlık Alanı'na alınmıştır. Açık Pazar Alanı, 1/5000 ölçekli planda ayrılmamış olup, planlama alanının ihtiyaç duyduğu donatı alanı kapsamında planda ayrılarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

10. 1/5000 ölçekli planda Altmerkez alanında kalan 4835 ve 4834 sayılı parsellerin bir kısmı, 340 kişi/ha Orta Yoğunluklu Konut Alanı'na alınmış, Altmerkez Alanı 4835 ve 4836 sayılı parsellere kaydırılmıştır. Bahsi geçen 4835, 4836 sayılı parsellerde 1/5000'de yer alan Dini Tesis Alanı ise 4836 sayılı parsellere alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

11. 1/5000 ölçekli planda 4854 parselin bir kısmında yer alan Park Alanın bir kısmı 250 kişi / ha Konut Alanına alınmış ve aynı parseldeki İlk Öğretim Alanının bir kısmı da Park Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

12. 1/5000 ölçekli planda 4609 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında gösterilen kısmı İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda Park Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

(7)

13. 1/5000 ölçekli planda yer alan 15 m'lik yolun güzergahı değiştirilerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

14. 1/5000 ölçekli planda 4852 parselin Yeşil Alanda kalan kısmı Belediye Hizmet Alanına alınmış, 4853 parselin Belediye Hizmet Alanında kalan kısmı Park alanına alınmış, 5741 ve 5742 parsellerin bir kısmı 120 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanından Yeşil Alana ayrılarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

15. 1/5000 ölçekli planda Teknik Altyapı Alanı olarak gösterilen 6301 parsel mevcutta 3 nitelikli konut yapısı yer aldığından, 120 kişi/ha Az Yoğunluklu Konut Alanına alınmış ve kısmen Teknik Altyapı Alanında kalan 5744 parselin bir kısmı Park Alanı alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

16. 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen mevcut 10 m. Tik yol Karayolları Kamulaştırma sınırı içinde 15 m'ye genişletilerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

17. 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen Hamam Deresinin bir kısmı ve İSKİ kurum görüşü doğrultusunda her iki cepheden 7.5 m olan Dere Yapı Yaklaşma Sınırları eklenerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

18. 1/5000 ölçekli planda 4370 ve 4480 nolu parsellerde yer alan İdari Tesis Alanının bir kısmı 120 kişi /ha yoğunluklu konut alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

19. 1/5000 ölçekli planda 12 m olarak belirlenen taşıt yolunun genişliği 15 m. olarak değiştirilerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

20. 1/5000 ölçekli planda Park Alanı olarak gösterilen 5036 ve 5037 nolu parseller, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 5036 sayılı parsel "Tescilli Yapı ve Alanları" lejantına, 5034, 5035, 5037, 6218, 6219, 6220, 6221, 4988 ve 5004 sayılı parseller ise "Koruma Alanı" Lejantına alınmıştır. 5037 sayılı Koruma Alanındaki parsel için Spor Alanı fonksiyonuna alınmış,

1/5000 ölçekli planda Dini Tesis Alanı olarak gösterilen 4918 sayılı parsel, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda; "Tescilli Yapı ve Alanları" lejantına ve 6046, 6045, 6420, 6421, 4964, 4923, 4924, 4919, 4915 sayılı parseller ise "Koruma Alanı" Lejantına alınmış,

"Tescilli Yapı ve Alanları" ve "Koruma Alanı" lejantlarının plan paftasına eklenmiş ve Plan notlarına "Tescilli yapı ve alanları ile bunlara ait koruma alanları içerisinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır. " ifadesi eklenerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

21. 1/5000 ölçekli planda Altmerkez Alanı olarak gösterilen ve 4909, 4910, 6045, 6046, 4990, 4981, 4980, 4979, 5736, 6383, 6421, 4964, 4965, 4963, 4962, 4961, 4960, 6547, 6548, 6210, 6211, 4951, 4948, 4947, 4941, 4938, 4933, 4932 parseller, "Tali İş Merkezi Alanı" lejantına alınmıştır. 1/5000 ölçekli planda yer almayan bu lejant için 1/5000 planda Altmerkez olarak gösterilen alana ait Emsal: 1.00 değeri korunmakla beraber 1/5000 ölçekli planda getirilen min. parsel büyüklüğü 1000 m2 şartı, Tali İş Merkezi Alanı lejantı için söz konusu alanın geleneksel bir yerleşme dokusuna sahip olduğu gerekçesiyle 700 m2 olarak tanımlanmıştır.

1/5000 ölçekli Planın Lejant paftasına "Tali İş Merkezi Alanı" lejantının eklenmesi ve Plan Notlarına

"Tali İş Merkezi Alanı: Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restoran, banka birimleri vb. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Ancak zemin katlarda konut fonksiyonu yer alamaz. Tali İş (Ticaret) Merkezi Alanlarında Yapılaşma Şartları: Ayrık nizam 4 kat, inşaat emsali 1.00, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 700 m2'dir." İfadesinin eklenerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

22. 1/5000 ölçekli planda Altmerkez Alanı olarak gösterilen ve 6420 sayılı parselin tamamını ve 6421 sayılı parselin bir kısmını kapsayan alan için Belediye Hizmet Alanı (BHA) fonksiyonu getirilerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

23. 1/5000 ölçekli planda Dini Tesis Alanı olarak gösterilen ve 4918 ve 4923 sayılı parsellere denk gelen alan için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 4918 sayılı parseldeki Dini Tesis kararı korunurken aynı zamanda "Tescilli Yapı ve Alanları" lejantına alınmış ve 6046, 6045, 6420, 6421, 4964, 4923, 4924, 4919, 4915 sayılı parseller Koruma Alanına alınmış, 4923 nolu parsel ise Dini Tesis Alanından Kreş Alanına alınmış, 1/5000 ölçekli planda 5040 ve kısmen de 5041 sayılı parsellerde yer alan Kreş Alanı ise 120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

24. 1/5000 ölçekli planda 4818 ve 4819 nolu parsellerde yer alan Park Alanı 340 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanına alınmış, 4818 parselin kuzeyi ise 340 kişi / ha Konut Alanından Park Alanına alınmış ve 6176 ile 6160 sayılı parseller arasındaki kadastral boşlukta kalan alan Park Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

(8)

25. 1/5000 ölçekli planda 4820 sayılı parselin Belediye Hizmet Alanı (BHA) fonksiyonunda kalan kısmı 420 kişi /ha yoğunluklu Konut Alanı ve Otopark Alanına ayrılmış, 4808 sayılı parselde 1/5000'de tanımlanan Otopark Alanı ise Belediye Hizmet Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

26. 1/5000 ölçekli planda 120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanı olarak gösterilen ve kadastral boşlukta kalan alanlar Park Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

27. 1/5000 ölçekli planda 120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 4290, 4291, 6511, 6559 parsellerin bir kısmı ve kadastral boşlukta kalan alan Park Alanı'na alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

28. 1/5000 ölçekli planda Teknik Altyapı Alanında kalan 4176 parselin bir kısmı 120 kişi/ha Konut Alanına alınmış, TAY Alanında kalan 4176 ve 4895 sayılı parsellerin bir kısmı Park alanına alınmış ve 120 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 4895 sayılı parselin bir kısmı ise Teknik Altyapı Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

29. 1/5000 ölçekli planda 340 kişi / ha Orta Yoğunluklu Konut Alanında kalan 231, 230, 229, 241 sayılı adalar ile 3887 ve 3884 sayılı parseller, mevcut yapılaşma şartlarının korunması amacıyla, 120 kişi/ha Az Yoğunluklu Konut Alanına alınmış, 1/5000 ölçekli planda 340 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 3884 sayılı parsel ile 241 ada 5 parsellerin bir kısmı Park Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

30. 1/5000 planda 3886 parsel ile 3855 parsel arasında muhtelif parsellerden geçen 20m'lik yol takriben 20 m. batıya kaydırılarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

31. 1/5000 ölçekli planda 340 kişi /ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 3885 parselin bir kısmı ile 20 m'lik yolun geçtiği 3886 parselin bir kısmı BHA'na alınmış, BHA'nında kalan 3878, 3876 ve 3885 sayılı parsellerin bir kısmı Park Alanı alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

32. 1/5000 ölçekli planda 3917 ve 3920 parsellerin üzerinden geçen 15 m'lik yol, Anastasius Sur güzergahının dışına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

33. 1/5000 ölçekli planda 2519 ve 2520 parsellerin İdari Tesis Alanında kalan kısmı Otopark Alanına, 2521 ve 2522 parsellerin İdari Tesis Alanında kalan kısmı ise Ticaret + Hizmet Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

34. 1/5000 planda İdari Tesis Alanında kalan 3929, 3932, 3933 sayılı parseller 120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanına alınmış, 120 kişi /ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 3937 parsel İdari Tesis Alanına alınmış, 120 kişi /ha yoğunluklu Konut Alanında kalan 3939 parsel, kısmen Teknik Altyapı Alanına kısmen de Yeşil Alana, Yeşil Alanda kalan 3940 parselin bir kısmı Teknik Altyapı Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

35. 1/5000 planda Teknik Altyapı Alanında kalan 3844 sayılı parsel kısmen Park Alanına kısmen de 120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

36. İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.11.2005 tarih ve 601 sayılı kararında Silivri İlçesi Anastasius sur güzergahı için "bu alanların koruma statüsünü 'Koruma Alanı' olarak değiştirilmesinden sonra tescilli tüm sur güzergahının koruma bütünlüğünün sağlanabilmesi için surun doğu tarafında 10 m kulelerin bulunduğu batı tarafında ise 20 m koruma bandının Koruma Alanı olarak belirlenmesine, sur güzergahı ve koruma alanlarının planlara işlenerek onaylanmak üzere Kurulumuza iletilmesine, koruma alanında hiçbir şekilde inşaat yapılmayacağına, bu alanın yeşil alan ve park alanı olarak düzenlenebileceğine (...) karar verildi." denilmektedir. Bu çerçevede, 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli planın "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler" başlığı altındaki "2. Planlama alanı içinde sınırları gösterilen arkeolojik ve kentsel sit alanları plan onama sınırları dışındadır. Bu alanlarda ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri geçerli olup ilgili kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından alınmış tüm kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu tarafından alınan tüm ilke kararlarına uyulması zorunludur." maddesinin iptal edilerek "Anastasius Sur güzergâhının doğu tarafından 10 m. ve batıda 20 m. olarak belirlenen Koruma Alanı yeşil alan ve park olarak düzenlenmiş olup bu alan içerisinde hiçbir şekilde inşaat yapılamaz. Söz konusu alanla ilgili uygulamalarda ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı alınacaktır." maddesinin eklenmiş,

Lejant Paftasında "Sit Alanı Sınırları" yazısı "Koruma Alanı" olarak değiştirilmiş, Anastasius Suru Koruma Alanında kalan alanın Plan Onama sınırı içine ve Park Alanına alınmış,

1/5000 planda Yeşil Alanda kalan 3852, 3851, 6396 sayılı parsellerin bir kısmı ve güneyinde kalan kadastral boşluktaki alan 120 kişi / ha yoğunluklu Konut Alanına alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

37. İSKİ kurum görüşüne göre biri 5026, 5027 ve 5004, 5005 sayılı parseller arasından geçen kadastral yolda, diğeri ise 5068 sayılı parselin batısında yer alan kuyuların 50 metre çevrelerinin Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle; mevcut fonksiyon lejantlarıyla birlikte Kuyu

(9)

Koruma Alanı lejantına da alınarak ve 1/5000 ölçekli planın plan notlarına "Kuyu Koruma Alanları: İSKİ'ye ait içme suyu kuyularının koruma alanlarında 50 metreden daha yakın mesafelerde hiçbir yapı yapılamaz, bu alanlara katı ve sıvı atık boşaltılamaz, tarımsal faaliyetlerde su kaynağını kirletebilecek ilaç, gübre vb.

kullanılamaz. Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde kuyu alanlarıyla ilgili getirilen tedbirlere uyulması zorunludur" maddesinin eklenmesi suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

38. İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda "Planda Mera Alanı olarak gösterilen alanlar 4342 sayılı Mera Kanununa tabi alanlardır." şeklindeki plan notu eklenerek 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır. " denilerek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda plan bütünlüğü içinde değerlendirilerek 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planının Alipaşa Mahallesi kısmında Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifimiz yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri ilçesi, 05.03.2009 onaylı Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planın Alipaşa Mahallesi kararına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği incelenmiş olup İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün 222 sayılı Meclis kararı ve İSKİ’nin görüşü doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(10)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

204 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/940

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Yolçatı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 0904/2012 gün ve 5066 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Silivri Belediye Başkanlığı'nın 10.08.2011 gün ve M.34.3.SÎL.0.34-00.00-301.05- 1751/134639 sayılı yazısı ve eki 05.08.2011 gün ve 2011/76 sayılı Meclis Karan, 1/1000 ölçekli Teklif plan paftaları ve kurum görüşleri

b)İl Tarım Müdürlüğü'nün 04.02.2008 gün ve B.12.4.İLM.0.34.00.01/214-22564-4802 sayılı kurum görüşü

c)İl Tarım Müdürlüğü'nün 30.07.2010 gün ve B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-1340- 419 sayılı kurum görüşü

d)09.01.2012 gün ve 27233 sayılı Başkanlık Katına yazımız

e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün 223 sayılı kararı

İlgi (a) yazı ile; 05.03.2009 günle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 Ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan teklif Yolçatı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanarak, ilgi (a) yazı eki Meclis Kararı ile de uygun görüldüğü belirtilerek, söz konusu 1/1000 ölçekli teklif imar planının 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanması istenilmektedir. 1/1000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (d) Başkanlık Katı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (e) Meclis Karan alınmıştır.

İlgi (e) Meclis Kararında; "Silivri ilçesi. Yolçatı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup F20D13B4A-4D paftalarında yer alan ilköğretim tesis alanının güney yönünde 5m.

büyütülerek bu alanın İlköğretim Tesis Alanına dahil edilmesi. 3.1 nolu plan notuna " Yapı yaklaşma mesafeleri hiçbir koşulda 2mt.den az olamaz." ibaresinin eklenmesi. 7.9 nolu plan notuna "İSKİ Hizmet alanlarında İl Tarım Müdürlüğünden görüş alınarak uygulama yapılacaktır." ibaresinin eklenmesi. 1/1000 ölçekli plan notlarına "Mera Alanları Bu alanlarda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir. Mera alanlarında donatı alanı bulunması halinde tahsis amacı değiştirilmeden uygulama yapılamaz" plan notunun eklenmesi. 1/5000 ölçekli planlarda Şehir Planlama Müdürlüğünün değerlendirme yazısının 4,9,10,18,19,20 ve 21 nolu maddeleriyle ilgili hazırlamış olduğu bilgi paftaları doğrultusunda düzenleme yapılması ve bilgi paftasında gösterilen alanın 18.madde uygulama sınırı dışına çıkarılmasıyla... tadilen uygun görülmüştür."

Denilmektedir.

İlgi (e) Meclis Kararının 1/5000 ölçekli planda Şehir Planlama Müdürlüğü'nce hazırlanan bilgi paftasındaki değişikliklerin yapılmasına ilişkin karan doğrultusunda 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planında 1/5000 ölçekli planın bütünlüğü içinde yeniden ele alınarak İl Tan m Müdürlüğünün ilgi (b) görüşü doğrultusunda 8 madde halinde tanımlanan plan değişikliği hazırlanmıştır:

1. 1/5000 Ölçekli planda; 53 parselin bir kısmı park alanı, bir kısmı Ağaçlandırılacak alan, bir kısmı da Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta iken Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

2.1/5000 Ölçekli planda; 48, 49, 46, 50, 55, 900 ve 901 parseller Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanında kalmakta iken yol ve yaklaşık 6950 m2 park alanına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

3.1/5000 Ölçekli planda; 70 kişi/ha konut alanları çevresinden geçen 12m'lik taşıt yolu daha kuzeye alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

4.1/5000 Ölçekli planda; 759,763 parsellerin tamamı, 761, 762, 825, 826, 764 parsellerin bir kısmı park alanında kalmakta iken konut alanına alınmak suretiyle 70 kişi/ha yoğunluklu konut alanı olarak yeniden düzenlenme yapılmıştır.

5. 1/5000 Ölçekli planda; Pazar Alanında kalan 775 ve 772 parsellerin tamamı ile Spor Alanında kalan 773 parselin bir kısmı, kısmen Ağaçlandırılacak Alan lejantına kısmen de BHA lejantına, 1/5000 ölçekli planda 552 parselin Ağaçlandırılacak Alanda kalan kısmı ile gene Ağaçlandırılacak alan lejantında kalan 548 parselin bir kısmı Spor Tesis Alanı lejantına alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

(11)

6. 568 parselin bir kısmı 1/5000 ölçekli plan sınırlan dışında, plan onama sının komşuluğunda yer almaktadır. 1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planı için alınmış ilgi (b) İl Tanm Müdürlüğü'nün kurum görüşü 568 parseli kapsamamaktadır. 1//1000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi için alınmış ilgi (c) İl Tarım Müdürlüğü'nün kurum görüşünde ise söz konusu parsel mera alanında kalmaktadır. Söz konusu kurum görüşünde; "4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tahditleri yapılan mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta mallan için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) Bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez."denildiğinden 1/5000 ölçekli planda İSKİ Hizmet Alanının ilgili kurum görüşü talebi doğrultusunda planda ayrılarak, plan notlarına "Planlama Alanında donatı alanı olarak düzenlenen mera alanlarında ilgili kanun ve yönetmelik doğrultusunda tahsis amacı değiştirilmeden uygulama yapılamaz." Maddesinin eklenmek suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

7.597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 parsellerin tamamı; 561 ve 520 parsellerin bir kısmı 1/5000 ölçekli plan onama sınırına dahil edilmek ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantına alınmak suretiyle ulaşım bütünlüğü sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır.

8.1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planı plan notlarına "20. Ağaçlandırılacak Alanlar:

Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir." maddesinin sonuna "Bu alanlarda sökülüp takılabilen bağ bahçe evi ve müştemilatlardan başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h:4.50 m'yi, toplam inşaat alanı 250 m2'yi ve maksimum emsal E: 0.04 'ü geçemez. "

ibaresinin eklenmesi suretiyle 1/5000 ölçekli planda yeniden düzenlenme yapılmıştır. ” denilerek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Meclis Karan doğrultusunda plan bütünlüğü içinde değerlendirilerek 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Yolçatı Mahallesi Nazım İmar Planında Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifimiz yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 14.02.2012 gün 223 sayılı İBB Meclis kararı ve İSKİ’nin nihai görüşü doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(12)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

205 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/785

KONUNUN ÖZÜ: Tuzla, Aydınlı Mah. Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı tadilatı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2012 gün ve 2012/2358 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 21.02.2012 gün ve 293/Ç-4350 sayılı yazısı ve ekleri.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında 35 metrelik imar yoluna cepheli parsellerin önünde bulunan yeşil alanların iptal edilerek yol alanına alınmasına ilişkin teklif ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Tuzla Belediye Meclisi’nin 10.02.2012 gün, 035 sayılı kararında; Tuzla Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin müdürlükten geldiği şekliyle uygun olduğuna dair İmar Komisyonunun 2012/072 nolu raporu komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildiği görülmüştür.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

Plan tadilatına konu alan 22.10.2005 tt’li 1/5000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planında 35 metrelik Yol Alanında kalmaktadır. 22.10.2005-17.05.2007 tt’li 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında ise tadilata konu alan 35 metrelik “Yol Alanı” ve

“Yeşil Alan”da kalmaktadır.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki teklifin G22b-12c-1c ve G22b-12c-4b rumuzlu 17.05.2007 tt’li plan paftaları üzerine işlendiği, plan lejantı ve plan notu eklenmediği, konunun 35 metrelik yoldan cephe alan parsellerin ön kısımlarındaki yeşil alanın iptal edilerek 10 metrelik yol açılmasına, istikamet ve refüj düzenlemesine ilişkin olduğu, söz konusu teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü bulunmadığı ve teklifin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını etkilemediği tespit edilmiştir. '' denilerek

Tuzla Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında 35 metrelik imar yoluna cepheli parsellerin önünde bulunan yeşil alanların iptal edilerek yol alanına alınmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.

maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(13)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Aydınlı Mah, Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilemediğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

206 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/817

KONUNUN ÖZÜ: 1/100.000 Ölçekli İstanbul ÇDP’nin Tersane Alanları İle İlgili 25.11.2011 Tarihli ve 2729 Sayılı Meclis Kararı’na Yönelik İtiraz

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 27/03 /2012 gün ve 3885 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği’nin Şehir Planlama Müdürlüğü’nde 28.02.2012 tarih ve TN: 212544 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

b) 05.12.2007 gün ve S/162 sayılı Başkanlık Oluru.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 gün ve 103 sayılı Kararı.

d) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Derneği’nin Şehir Planlama Müdürlüğü’nde 30.07.2009 tarih ve TN: 1859472 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

e) TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın Şehir Planlama Müdürlüğü’nde 14.08.2009 tarih ve TN: 1933217 sayılı kayıtlı itiraz dilekçesi.

f) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 17.08.2009 tarih ve M.34.6.PEN.0.13.00.05-1329/47381 sayılı itiraz yazısı.

g) 22.03.2011 tarihli ve S/TN: 2861755-7004 sayılı yazımız.

h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2011 tarih ve 947 sayılı Kararı.

ı) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2011 tarih ve B.02.1.DNM.0.07.02.01.115.02/22875 (TN: 4514941) sayılı itiraz yazısı.

i) 14.11.2011 tarihli ve S/TN: 4761263 sayılı yazımız.

j) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.11.2011 tarih ve 2729 sayılı Kararı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.11.2011 tarihli ve 2729 sayılı Kararı doğrultusunda, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tersane alanları ile ilgili 16.06.2011 onaylı kararlarında yapılan değişiklik 23.12.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak 09.02.2012- 09.03.2012 tarihleri arasında otuz gün süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

İTİRAZ KONUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.11.2011 tarihli ve 2729 sayılı Kararı doğrultusunda yapılan değişikliklere ilgi (a) dilekçe ile itiraz edilerek;

1- İtiraz dilekçesinin 3.sayfasındaki 5 numaralı maddede “İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Tuzla Tersane Bölgesi ile ilgili plan notunda belirtilenin aksine Tersane alanının tevsii imkânına sahip olduğu”,

İtiraz dilekçesinin 5.sayfasındaki 4.7 numaralı maddede “Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki tersane parsellerinin 40 yıl öncesinin teknolojisine, üretilecek gemi büyüklüklerine, civarın sanayileşme ve ulaşım durumuna göre hesaplandığı”,

İtiraz dilekçesinin 5.sayfasındaki 4.7 maddesinde “İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın plan uygulama hükümlerinin 8.4.4.4 maddesinde belirtilen mekanda sıkışmışlık durumunun civarda yeni teşkil olunacak Organize Gemi Yan Sanayi Alanları ile aşılabileceğinin düşünüldüğü” ifade edilerek; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 2 öğretim üyesinin 8.4.4.4 maddesinden “mekanda sıkışmışlık” kriterinin düzeltilmesinin uygun olacağı kanaatine vardıkları,

İtiraz dilekçesinin 5.sayfasındaki 4.6 numaralı maddede “İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 2 öğretim üyesine hazırlattırılan Teknik İnceleme Raporu’nda Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde hiçbir altyapı yetersizliği olmadığının kendileri tarafından tespit edildiği”,

İtiraz dilekçesinin 6.sayfasındaki 4.8 numaralı maddede “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10. maddesinde yer alan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin çevre kirliliğine neden olduğu varsayımının hatalı olduğu,

İtiraz dilekçesinin 6.sayfasındaki 4.9 numaralı maddede “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10. maddesinde Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin mevcut sınırları içerisinde sağlıklaştırılacak alanlar kapsamında gösterildiği, yapılan tetkikatta mevcut durumun böyle olmadığı, bölge yakınında 5 adet ve civarında 45 adet olmak üzere toplam 50 adet sağlık tesisi olduğu

(15)

belirtilerek; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10.

maddesindeki Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin mevcut sınırları içinde sağlıklaştırılacak alanlar gösteriminin ile kısa ve orta vadede gerekli sıhhileştirmenin yapılması zorunluluğunun hatalı olduğunun saptandığı”,

İtiraz dilekçesinin 8 ve 9.sayfalarında yer alan “4.11.Sonuç” bölümünde ise “… GİSBİR’in 30.07.2009 tarih ve 140491 sayı ile yaptığı itiraza karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10.maddesinde bölge için belirtilen mekânda sıkışmışlık, altyapı yetersizliği ve çevre kirliliğine neden olma kriterleri yönünden yapılan tespitlerin gerçeğe aykırı oldukları teknik heyet raporunun 3.bölümünde detaylı olarak incelendiği, buna göre Tuzla Tersaneler Bölgesi için altyapısı yetersiz, çevre kirliliğine neden olma ve mekânda sıkışmışlık sıfatlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yüzeysel biçimde yaptığı incelemeden ileri gelmekte olup, halihazır duruma da aykırı düştüğü”; buna ilave olarak “Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde kısa ve orta vadede sıhhileştirmeyi gerektirecek derecede önemli konuların bulunmadığının da saptandığı” ifade edilerek;

Tersane Alanları ile ilgili 8.4.4.4 plan notundaki “Tevsii imkânı bulamadığı için mekânda sıkışmış, altyapısı yetersiz ve çevre kirliliğine neden olan …” ifadesinin düzeltilmesi talep edilmektedir.

2- İtiraz dilekçesinin 2.sayfasında “1-Zemin ve Tersane Binaları ile İlgili Bilgileri” bölümünde;

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alan olmadığı,

İtiraz dilekçesinin 4.sayfasındaki 4.4 numaralı maddede “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10. bölümünde yer alan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alan olarak gösterilmesinin geçersiz olduğu,

İtiraz dilekçesinin 5.sayfasındaki 4.5 numaralı maddede ise “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10. bölümünde yer alan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin 1.Derece Deprem Kuşağında yer almasından dolayı bölgedeki kuruluşların iyileştirilmesine öncelik verilmesi gerektiği” ifadesinin gereksiz olduğu ifade edilerek;

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin “jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alan” lejantından çıkartılması talep edilmektedir.

3- İtiraz dilekçesinin 8 ve 9.sayfalarında yer alan “4.11.Sonuç” bölümünde “Plan uygulama hükümlerinin 8.4.4.4 maddesinde Tuzla Tersaneler Bölgesi’nin fonksiyonunun kısmen değiştirilerek yeniden yapılandırılması ve uzun vadede ağırlıklı olarak yat ve gezinti teknelerinin inşa, tadil, bakım ve onarımına ayrılması esasının getirilmesi ve bölgede tersaneciliğe yönelik sosyal ve kültürel tesisler, ticaret ve hizmet alanları yer alabileceği şeklindeki hükmün gerçeğe aykırı olduğu” ifade edilerek, söz konusu notun düzeltilmesi talep edilmektedir.

4- İtiraz dilekçesinin 4.sayfasındaki 4.2 numaralı maddede “İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 2 öğretim üyesine hazırlattırılan teknik inceleme raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararının 10. Maddesinde yer alan gelişigüzel, kontrolsüz gelişmiş sanayi üretiminin alansal olarak gelişmesinin İstanbul’un sürdürülebilir kentsel gelişmesi açısından mümkün olmadığı tespitinin yersiz ve hatalı olduğu ve aynı zamanda İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın 8.2.3 maddesine de aykırı olduğunun tespit edildiği” ifade edilerek düzeltilmesi talep edilmektedir.

5- İtiraz dilekçesinin 5.sayfasındaki 4.7 numaralı madde ile 7.sayfasındaki 4.10 numaralı maddede tersanelerin %36 gibi yüksek bir oranında Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Belgesi’ne sahip olduğu ve bunun tersanelerin yüksek teknolojiye yöneldiğini saptadığı belirtilerek; 6.sayfasındaki 4.10 numaralı maddede “Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren tersanelerin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.05.2011 gün ve 947 sayılı kararında yer alan çevreye duyarlı, ileri teknoloji kullanan ve katma değeri yüksek kriterleri doğrultusunda desteklenecek sanayi türlerine hak kazanır nitelikte sayılması gerektiği” talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

İlgi (b) Başkanlık Oluru ile plan çalışmalarına başlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) Kararı ile uygun bulunmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 15.06.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü tarafından 17.07.2009–17.08.2009 tarihleri arasında otuz gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na yapılan ilgi (d), (e) ve (f) itirazlar; ilgi (g) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Söz konusu itirazlarda yer alan değişiklik talebine yönelik olarak ilgi (h) Meclis Kararı alınmış olup, bu Karar doğrultusunda düzenlenen Plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.

16.06.2011 onaylı ilgi (h) Meclis Kararı, Harita Müdürlüğü tarafından 12.08.2009–12.09.2009 tarihleri arasında otuz gün süre ile askıya çıkartılmıştır. İlgi (h) Meclis Kararı’na ilgi (ı) yazı ile itiraz edilerek; 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tersaneler ile ilgili “8.4.4.4. Tersane Alanları”

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :