DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 32-37)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME:

11. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komsu/yakın alanlarda, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakin mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan +1.50 m. yüksekte olması zorunludur. Subasman kotu, yap, zemin giriş kotunu ifade eder . Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yüksekte yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır.

15. İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01 Maddesi, ". . . taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmündedir. Dere yapı yaklaşma sınırı haricinde haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komsu/yakın alanlarda, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 27/03/2007 tarih ve 2005/2279 E., 2007/811 K. kararı ile plansız alanda kalan Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 1 pafta 6918 parselin 120ki/ha. yoğunlukta “Konut Alanı”,

“Park ve Dinlenme Alanları” ve kısmen “Yol” lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı şehir planlama ilkeleri ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği doğrultusunda müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hâlihazır harita üzerine hazırlanmış ve plan notları olarak;

“1. Tadilat tasdik sınırı, Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi 1 pafta 6918 parsel sınırıdır.

2. Tasdik sınırı içindeki alan, 120 ki/ha. yoğunluklu konut alanı, park ve dinlenme alanı ve kısmen yol alanıdır.

3. Jeolojik ve geoteknik etütler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

4. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

5. İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınarak önerilen tedbir ve düzenlemelere uyulacaktır.

6. Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı, İstanbul İmar Yönetmeliği ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir” şeklindeki plan notları getirilmiştir. '' denilerek

Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 1 pafta 6918 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, mahkeme kararları, 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu mah, 1 pafta, 6918 sayılı parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup teklife konu olan parselde kayıtlı yere ilişkin 16.03.2005 tarih ve 589 sayılı İBB Meclis kararı ile değerlendirilen 1/5000 ölçekli plana itirazlar sonucu oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yürürlükte olduğundan bu plana ve 20.11.2009 tt. 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

209 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/854

KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir İlçesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli tadilat planına itirazlar.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 05/04/2012 gün ve 1692-2022 -3300 sayılı yazısında; “

İLGİ:a)Planlama Müdürlüğü’nde 06.02.2012 tarih 1692 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

b)İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın Planlama Müdürlüğü’nde 13.02.2012 tarih ve 2022 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

İTİRAZ:

İlgi (a) ve (b) dilekçeler ile, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin, 25.11.2011 onanlı 1/5000 ölçekli tadilat planına itiraz edilmektedir.

MÜLKİYET:

Dosyasında yapılan incelemede; İlçe işlem dosyasında yer alan Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 23.03.2011 günlü taşınmaz bilgilerine göre 5.231,74 m2 yüzölçümlü 2349 parselin Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olduğu görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUM:

Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi 2349 parselin bir kısmı, 13.11.2009 onanlı MNG Kavşağı Başakşehir 4.Etap 2.Kısım Bağlantı Yolu Revizyon Projesi İmar Planı tadilatında 25m’lik yol da, 2349 parselin diğer kısmı ile 2349 parselin batısında kalan kadastral boşluk ise plansız alanda kalmaktadır.

Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın 24.10.2011 tarih, R:284972/48224 sayılı yazısı eki gerekçe raporunda;

“2349 parselin batısında kalan kadastral boşlukta tasarruf yetkisi Başkanlığımıza aittir.”denildiği görülmüştür.

DEĞERLENDİRME - SONUÇ:

Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parselin bir kısmının ve 2349 parselin batısında kalan kadastral boşluğun E:2.00 H:Serbest yapılanma şartlarında Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği ile ilgili kurum görüş yazıları 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b maddesine göre gereği için Başakşehir Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nün 24.10.2011 tarih, 4831 - R:284972/48224 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu teklif incelenerek,14.11.2011 tarih ve 2011-15151-10166 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, Meclis Müdürlüğü’nün 29.11.2011 tarih ve Karar-2011/2663-3465 sayılı yazısı ve eki 23.11.2011 tarih ve 2663 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile “Başakşehir İlçesi, 2349 parsel 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, plansız durumdaki alana yönelik teklif komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.11.2011 tarih ve 2663 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin paftalar, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.11.2011 tarihinde aynen onanmıştır.

25.11.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat planının 06.01.2012 – 06.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Daha sonra, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parselin bir kısmının ve 2349 parselin batısında kalan kadastral boşluğun E:2.00 H:Serbest yapılanma şartlarında Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat teklifi 06.01.2012 tarih, 2012/02 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak gereği için Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.01.2012 gün ve R:311401/847 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu teklif incelenerek, 09.01.2012 tarih ve 2012-327 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, Meclis Müdürlüğü’nün 20.01.2012 tarih ve Karar-2012/153-117 sayılı yazısı ve eki 13.01.2012 tarih ve 153 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile “Başakşehir İlçesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 25.11.2011 t.t’li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından,2 nolu plan notunda yer alan ‘H:Serbest’ ifadesinin ‘hmaks:36.50m’ olarak düzeltilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.”şeklinde karara bağlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2012 tarih ve 153 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin paftalar, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17.01.2012 tarihinde aynen onanmıştır.

İlgi (a) ilgilisinin dilekçesi ile; Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin, 25.11.2011 onanlı 1/5000 ölçekli tadilat planına;

“S.S.Haseyad Haliç Sanayi ve Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak; 13.11.2009 tarihinde onaylanan MNG Kavşağı, Başakşehir 4.Etap,2.Kısım Bağlantı yolu projesi, imar plan tadilatında 25m’lik yol, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin doğusundan Başakşehir’e doğru geçmekte olup, şu andaki fiili Ayamama Deresi ile aramızda doğal sınırı oluşturmaktadır,08.01.1996 tasdik tarihli Nazım İmar Planları ile 23.11.2011 tarihinde onaylanan Nazım İmar Planlarının onama sınırlarının uyuşmaması,2349 nolu parselin batısındaki alanın kadastral boşluk değil eski dere yatağı olması, Bölgemize ait yürürlükteki imar planlarında söz konusu 25m’lik yola cephe olan parsellerimizin, çekme mesafelerinin minimum 10metre olması ve onaylanan planlarda bu mesafenin 5 metre gösterilmiş olması, ticaret sahası olarak gösterilen alanın batı taraflarındaki çekme mesafelerinin gösterilmemesi, tarafınızdan onaylanan imar planındaki emsalin (2.00) çevredeki emsal değerlerinin çok üzerinde olması” sebepleriyle itiraz ettikleri görülmüştür.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın İlgi (b) dilekçesi ile; Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin, 25.11.2011 onanlı 1/5000 ölçekli tadilat planına; “Plan tadilatı yapılan alan, İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde kalmakta olup,Başkanlığımızın tasarrufunda olan alandır .Plan tadilatına esas teşkil eden 2349 nolu parselin alanı, 5 .231,74 m2 olup ; bu alanın yaklaşık 2381,74 m2’si MNG Kavşağı Başakşehir 4.Kısım 2.Etap bağlantı yolunda (kamulaştırılması gereken alanda), yaklaşık 2 .349,00 m2'si ise plan tadilatı yapılan alanda kalmakta olup, İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Plan tadilatına esas olan 2349 nolu parselin batısında kalan ve eski dere yatağı olan tescil harici alan, yaklaşık 2 .600,00 m2 olup, bu alanında tamamı da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır . Bu alan Maliye Hazinesi adına ihdas edilerek, İkitelli Organize Sanayi Bölge Başkanlığına bedeli mukabil devri yapılacak alandır. 08.01.1996 onay tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli ve Çevresi Organize Küçük Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planları incelendiğinde; İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırının eski dere yatağının doğusundan geçtiği ve bugün ki MNG Kavşağı Başakşehir 4 .Kısım 2.Etap bağlantı yolunu kısmen ortaladığı açıkça görülmektedir .İOSB sınırlarının nerelerden geçtiğinin gösterildiği 08.01.1996 onay tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli ve Çevresi Organize Küçük Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planına göre plan tadilatı yapılan alanın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ve tasarruf yetkisi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına ait olan bölgede yapıldığından, yapılan bu planın mülga plan olduğu ve olacağını açıkça ifade etmekteyiz .İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı İOSB sınırları içerisinde plan yapım ve onay işlemleri 4562 sayılı Yasanın 4 .Maddesinde ifade edildiği gibi " Planlar Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca hazırlanır, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanıp, İI İdare Kurulu Kararı ile askıya çıkar ve kesinleşir ." Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ve Organize Sanayi Bölgesi'nin tasarrufunda olan bölgelerde plan yapma yetkisi Organize Sanayi Bölgesine ait iken Belediye tarafından plan tadilatı yapılması bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla yapılan bu plan tadilatı mülga plandır. Bu nedenle ; Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisine sunulan ve 23.11.2011 tarih ve 2663 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli imar planı tadilatlarına itiraz etmekteyiz .

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının nerden geçtiği 08.01.1996 tasdik tarihli ve Belbim A.Ş tarafından yapılan 1/5000 ölçekli 19.03.1992 tasdik tarihli İkitelli ve Çevresi Organize Küçük Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planlarında açık olarak görülmektedir.İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının gösterildiği 1/5000 ölçekli İkitelli ve Çevresi Organize Küçük Sanayi Bölgesi Nazım imar planları esas alınmakla birlikte bu bölgeye ait 15.11.2002 tarih onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında OSB sınırı her ne kadar kadastral parsel sınırları olarak gösterilmiş ise de {1/5000 ölçekli plana aykırı gösterimdir .} bunun böyle gösterilmesi, 4562 sayılı OSB Yasasının 4. Maddesine göre tamamen İOSB ve Bakanlığın yetkisinde olup; dere yatağı ıslah çalışmalarının ve yol düzenleme çalışmalarının neticelenmesinin beklenmesinden kaynaklanmaktadır.

Başakşehir Belediye Başkanliği her ne kadar 2349 parsel ve batısındaki kadastral boşluğun kendi tasarruflarında olduğunu ifade ediyorsa da bu alanın tasarruf yetkisinin tamamen İkitelli Organize Sanayi Bölgesine ait olduğu, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının işlendiği 1/5000

ölçekli nazım imar planlarında açıkça gösterilmektedir. Sonuç olarak; İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin sınırları içerisinde plan değişikliği yapılması Belediyenin değil, İkitelli Organize Sanayi Bölge Başkanlığının tasarrufundadır. Ayrıca; İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin sınırlarını gösteren 1/5000 ölçekli nazım imar planları incelendiğinde sınırımızın MNG kavşağı Başakşehir 4 .Kısım 2.Etap bağlantı yoluna dayandığı, arazinin topoğrafik yapısı incelendiğinde de İ .O.S.B .'nin doğal sınırının bu yol olması gerektiği tartışma kaldırmayan bir gerçektir. Plan tadilatı yapılan söz konu alan 525 ada 6, 7, 8 ve 9 parseller tarafından fiilen kullanılan ve ecrimisil ödenen alandır.

23.11.2011 tarih ve 2663 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında da açıklandığı gibi İSKİ Genel Müdürlüğünü 04.04.2011 tarih M.34.O.İBB.5.01.03.09.00.02-310.01 .04-144840 sayılı yazısında açıklandığı gibi, dere yaklaşım sınırlarından itibaren sağ ve sola 25 metre olmak üzere toplamda 50 metre yapı yaklaşma sınırı koyulduğu, dere yatağının ve yolun bir bütünlük arz ettiği dikkate alınırsa imara açılan yerin 25.00 metrelik mesafede yapı yapım yasağı bölgesi içinde kaldığı görülmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile birlikte İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığı anlaşılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, yapı yaklaşma mesafesinin en az 10 metre olması gerek yerde yoldan 5 metre koyulduğu diğer sınırlarda çekme mesafelerinin yönetmeliğe atıf yapıldığı İOSB de yapılaşma şartları TAKS: 0.50, KAKS: 1.00 iken bu alana Emsal = 2.00, H = Serbest şartlarının verilmesi, imara açılan yere araç giriş ve çıkışının düzenlenmediği, bu alan giriş ve çıkışların emniyet bandı olmadan trafik açısından her zaman tehlike arz ettiği, yine meclis raporunda açıklanan ulaşım planlama müdürlüğünün görüşünün esas soruya cevap vermediği görülmekle birlikte trafiğin emniyeti açısından hiçbir önlem ve tedbir belirtmediği dikkate alındığında bu planın planlama teknikleri açısından onaylanabilir bir plan olmadığı da görülmektedir.

Plan yapım şartları ve tekniği açısından planlaması yapılan alanın geometrik yapı itibarı ile tek başına imar parseli oluşturulacak yapıda olmadığı, bu alanın batısında bulunan parsellerin önüne gelen kısımlar olarak birleştirilecek alanlar olduğu, münferiden oluşturulacak imar parselinde derinlik unsurunun olmadığı dikkate alınırsa, onaylanan bu planın onaylanabilir bir plan özelliği taşımadığından söz konusu plana itiraz etmekte ve iptalini talep etmekteyiz. Yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı; söz konusu imar plan tadilatına hukuk yoluna gidilme hakkımızı saklı tutarak, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı olarak itiraz ediyor, planların ve alınan kararların iptal edilmesini talep etmekteyiz.” sebepleriyle itiraz ettikleri görülmüştür.

Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parselin bir kısmının ve 2349 parselin batısında kalan kadastral boşluğun E:2.00 H:Serbest yapılanma şartlarında Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 25.11.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının 13.11.2009 onanlı MNG Kavşağı Başakşehir 4.Etap 2.Kısım Bağlantı Yolu Revizyon Projesi İmar Planı tadilatı üzerine işlendiği görülmüş olup, 2349 parselin bir kısmının 25m’lik yol da, 2349 parselin diğer kısmı ile 2349 parselin batısında kalan kadastral boşluk ise plansız alanda kalmaktadır. Başakşehir Belediye Başkanlığının gerekçe raporunda;

“2349 parselin batısında kalan kadastral boşlukta tasarruf yetkisi Başkanlığımıza aittir.”denildiği görülmüştür.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın 25.11.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına itirazında ise; “Başakşehir Belediye Başkanliği her ne kadar 2349 parsel ve batısındaki kadastral boşluğun kendi tasarruflarında olduğunu ifade ediyorsa da bu alanın tasarruf yetkisinin tamamen İkitelli Organize Sanayi Bölgesine ait olduğu, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının işlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında açıkça gösterilmektedir. Sonuç olarak; İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin sınırları içerisinde plan değişikliği yapılması Belediyenin değil, İkitelli Organize Sanayi Bölge Başkanlığının tasarrufundadır.”denildiği görülmektedir.

25.11.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat sınırı 08.01.1996 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi ve Çevresi Nazım İmar Planı ile çakıştırıldığında; itiraza konu olan kadastral boşluğun 08.01.1996 onanlı 1/5000 ölçekli plan sınırları içerisinde kaldığı görülmektedir.

Ancak itiraza konu 2349 parselin ve kadastral boşluğun 15.11.2002 onanlı 1/1000 ölçekli İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi ve Çevresi 1.Etap Uygulama İmar Planı onama sınırının dışında kaldığı açıkça görülmekte olup, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın ilgi (b) itirazında ise “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının nerden geçtiği 08.01.1996 tasdik tarihli İkitelli ve Çevresi Organize Küçük Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planında açık olarak görülmektedir. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının gösterildiği 1/5000 ölçekli İkitelli ve Çevresi Organize Küçük Sanayi Bölgesi Nazım imar planları esas alınmakla birlikte bu bölgeye ait 15.11.2002 tarih onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar

planlarında OSB sınırı her ne kadar kadastral parsel sınırları olarak gösterilmiş ise de {1/5000 ölçekli plana aykırı gösterimdir.} bunun böyle gösterilmesi, 4562 sayılı OSB Yasasının 4. Maddesine göre tamamen İOSB ve Bakanlığın yetkisinde olup; dere yatağı ıslah çalışmalarının ve yol düzenleme çalışmalarının neticelenmesinin beklenmesinden kaynaklanmaktadır.” denilmektedir. '' denilerek

Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin, 25.11.2011 onanlı 1/5000 ölçekli tadilat planına itirazlar yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup, itiraza konu alan OSB sınırları dışında kaldığından yapılan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

MUHALEFET ŞERHİ: 23/11/2011 tarih ve 2663 sayılı karara katılmadığımdan.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

210 Tarih:

13.04.2012 Dosya No:

2012/880

KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Yenibosna, 244DS3A pafta, 317 ada, 5 parsel

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 05/04/2012 gün ve 2968-4942 -3312 ayılı yazısında; “

İLGİ: a) İlgilisinin 05.03.2012 gün, 35 sayılı dilekçesi.

b) İlgilisinin 22.03.2012 gün, 47 sayılı dilekçesi.

c) İlgilisinin Pl-02.11.2011 gün, 15493 sayılı dilekçesi ve ekleri.

d) 09.12.2011 gün, 2011-15493 sayılı Başkanlık Katı yazımız.

e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2012 gün, 11 sayılı kararı.

f) 17.02.2012 gün, 2012-1190-30705 sayılı dağıtımlı yazımız.

g) 17.02.2012 gün, M.34.1.İBB.0.13.41.310.01.02.03 TN:174771-1671 sayılı Encümen Müdürlüğüne yazımız.

İTİRAZ

İlgilisinin ilgi (a) yazısı ile; Bahçelievler, Yenibosna, 244DS3A pafta, 317 ada, 5 parsele ilişkin 17.01.2012 tt’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar tadilat planına itiraz edilerek yapılanma şartının A-5’e çıkartılması istenmiş, ancak ilgilisi tarafından daha sonra tarafımıza iletilen ilgi (b) yazıda ise yapılanma şartının A-4 şeklinde değiştirilmesi için tarafımıza iletilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 32-37)