DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 74-77)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli teklif planlara ilişkin olarak; söz konusu parsellerin evveliyatı incelendiğinde;

Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın 24.03.2006 gün, M.34.6.KAD.0.17.06/584489-582853 sayılı yazısı ve ekleri ile 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği paftaları ile; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 249 pafta, 1885 ada, 3 parselin “Oto Terminal Alanı”ndan maxKAKS:1, H:Serbest yapılanma şartlarında

“Dini Tesis Alanı”na, 244 pafta 1890 ada, 2 parselin “Dini Tesis Alanı”ndan 1890 ada 3 parselde planlanmış olan “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na ilave edilerek maxKAKS:1.8, H:Serbest yapılanma şartlarının verilmesine ilişkin plan değişikliği teklif edilmiş, 07.07.2006 gün, 12734-41-030-300-2006/882-933-934-935-1201-1497 yazımız ile talep Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2006 gün, 1700 sayılı kararı ile “Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür” şeklinde karar alınmıştır. Kadıköy Belediye Başkanlığı söz konusu parsellere ilişkin tadilat teklifinin kamu yararına olduğunu belirterek 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifini Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın 30.10.2006 gün, M.34.6.KAD.0.17.06/721976 sayılı yazı ile gereği için tarafımıza iletmiş, 08.12.2006 gün, Pl: 2006-3744 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2007 gün, 205 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi “Dini Tesis Alanında tabii zemin altında bağımsız bölüm olarak emsal harici otopark yapılabilir. Teklifte “Dini Tesis Alanı”nda maxKAKS:1 ifadesinin iptal edilerek yerine dini tesis alanında E:1.8 ifadesinin konularak yeniden düzenlenmesi” hükümlerinin eklenmesi ile tadilen uygun görülmüştür” şeklinde karar alınarak uygun görülmüştür. 27.02.2007 gün, M.34.0.İBB.0.13.41/2007-1677 sayılı dağıtım yazımız ile 1/5000 ölçekli planların dağıtımı yapılmış olup, 1/5000 ölçekli plan 09.03.2007 tarihi mesai başlangıcında askıya çıkartılmış, 09.04.2007 tarihi mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. İlgilisinin Gen:06.04.2007 gün, 94076 sayılı itiraz dilekçesi ve ekleri ile söz konusu tadilata itiraz edilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisince itirazlar uygun görülmemiştir. 29.06.2009 gün, M.34.0.İBB.0.61-100-2008/1650 TN:1717829 Bn:13207 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ve ekleri

ile 249 pafta, 1885 ada, 3 nolu parsele ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 gün ve 2007/205 sayılı kararıyla yapılan Ataşehir Toplu Konut alanı Nazım İmar Planı tadilatı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada “dava konusu işlemin iptaline” şeklinde karar verildiği bildirilmiştir. İstanbul 10. İdare Mahkemesi kararıyla, 21.01.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının dava konusu kısmı ile ilgili bölümünde işlemin iptaline karar verilmesi nedeniyle Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 249 pafta 1885 ada, 3 parsel “Rekreasyon Alanı”na ve “Y.O.P. Alanı”na alınarak plana;

“1-Tasdik sınırı içindeki alan Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 249 pafta 1885 ada, 3 parseli kapsamakta olup, 249 pafta 1885 ada, 3 parsel “Rekreasyon Alanı” ve “Y.O.P. Alanı”dır.

2-Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik etütler yapılacaktır.

3-Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

4-Uygulama 1/5000 ölçekli plan üzerinden Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projesine göre yapılacaktır.

5-Açıklanmayan hususlarda imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notları getirilmiştir, denilerek Mahkeme Kararı gereği ve 29.07.2009 gün ve M.34.0.İBB.0.13.41.310.99/2009-9888/9889 TN:1725238/ 1725280 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgili kurum, kuruluş görüşleri de alınarak hazırlanan teklif plan 14.06.2010 gün ve 2010-9448 TN:3019705 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “Ataşehir İlçesi, 249 pafta 1885 ada 3 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, ilçe belediyesinin görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki 13.10.2010 gün ve 2192 sayılı Kararı ile gereği için tarafımıza iletilmiştir. 11.01.2011 gün ve 2011/16941 sayılı yazımız ile meclis kararı doğrultusunda söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin Ataşehir Belediye Başkanlığı görüşünün ivedilikle tarafımıza iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın Plan ve Projeler Müdürlüğü’nün 08.02.2011 gün ve 2011/236530 sayılı görüş yazısı 6.6.2011 gün ve Pl:2011-6967 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; henüz karar alınmamıştır.

29.07.2009 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.310.99/2009-9888/9889 TN:1725238/1725280 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgili kurum, kuruluş görüşleri de alınarak; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 244 pafta 1890 ada, 2 parsel “Dini Tesis Alanı”na, 1890 ada 3 parsel; kısmen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” kısmen de “Parklar ve Dinlenme Alanları”na alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Teklifi 14.06.2010 gün ve 2010-9441 TN:3019502 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; 13.08.2010 gün ve 1772 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek; 22.08.2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onanmıştır. Bu süreçte; Ataşehir

İlçe Müftülüğü, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve ilgililerinin 22.8.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı’na yapmış oldukları itirazlar 10.1.2011 gün ve Pl: 2010-18075-18115-19088-……-19186 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; henüz karara bağlanmamıştır.

Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın İlgi a) yazısı ve ekleri ile de;

-Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1885 ada, 3 parselin belediye hizmet alanına alınması,

-Dini tesis alanında kalmakta olan Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1890 ada, 2 parsel ve sosyal- kültürel tesis alanı ile park ve dinlenme alanı lejantında kalmakta olan 1890 ada 3 parselin sosyal kültürel tesis alanına alınması,

-İdari tesis alanında kalmakta olan Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3384 ada 1 parsel ile sağlık tesisi alanında kalmakta olan 3384 ada 4 parselin dini tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliklerinin 5216 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi istenmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişiklik Teklifleri incelendiğinde;

-1885 ada 3 parsele ilişkin olarak; G-22a-03-b rumuzlu 1/5000 ölçekli halihazır pafta üzerine söz konusu parsel tasdik sınırı içerisine alınarak söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı’na alındığı ve plan notları olarak;

1.Plan onama sınırı Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1885 ada, 3 parseli kapsamaktadır.

2.1885 ada, 3 parsel Belediye Hizmet Alanıdır.

3.Belediye Hizmet Alanları’nda; nikah dairesi, kültür merkezi, konferans salonu, sinema, tiyatro, belediye hizmet birimleri ve zemin altı katlı otopark yapılabilir.

4.İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

5.1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

6.Açıklanmayan hususlarda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

-1890 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin olarak; teklifin 22.8.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli plan üzerinde söz konusu parseller tasdik sınırı içerisine alınarak gerekli iptallerin yapıldığı, 1890 ada 2 ve 3 parsellerin Sosyo-Kültürel Tesis Alanı’na alındığı ve plan notları olarak;

1.Plan onama sınırı Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1890 ada, 2 ve 3 parselleri kapsamaktadır.

2.1890 ada, 2 ve 3 parseller sosyo-kültürel tesis alanıdır.

3.Sosyo-kültürel tesis alanlarında; kültürel tesisler, sinema, tiyatro, belediye hizmet alanları, idari kurumlar, kongre merkezi, zemin altı katlı otopark ve toplam inşaat alanının %50’sini geçmemek kaydı ile konaklama birimleri ve ticari üniteler yapılabilir.

4.İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

5.1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

6.Açıklanmayan hususlarda mer’i nazım imar planı, İstanbul İmar Yönetmeliği ve ilgili kanun hükümleri geçerlidir.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

-3384 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin olarak; teklifin 22.12.1998 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sukent Güney Ataşehir Toplu Konut Yerleşim Alanı N.İ.Planı üzerine söz konusu parseller tasdik sınırı içerisine alınarak gerekli iptallerin yapıldığı, 3384 ada 1 ve 4 parsellerin dini tesis alanına alındığı ve plan notları olarak;

1.Plan onama sınırı Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3384 ada, 1 ve 4 parselleri kapsamaktadır.

2.Atatürk Mahallesi, 3384 ada, 1 ve 4 parseller dini tesis alanıdır.

3.İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

4.1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

5.Açıklanmayan hususlarda mer’i nazım imar planı, İstanbul İmar Yönetmeliği ve ilgili kanun hükümleri geçerlidir.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

İlgi a) ve c) yazılar eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifine ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüş, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün olumsuz görüş verildiği, İl Sağlık Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirdiği, İl Müftülüğü’nün “…1890 ada, 2 parselin Dini Tesis Alanı için uygun seçenek olduğu ve 2 parseldeki Sosyo-Kültürel Tesis Alanı’nın da Dini Tesis Alanı” na alınması şeklinde görüş bildirdiği ve 3384 ada 1 ve 4 parseller ile 3370,3371 ve 3372 adaların da Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin talep olduğu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün “…adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmadığı…” şeklinde, Mesken Müdürlüğü’nün “..Ataşehir İlçe sınırları içerisindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı planlama sınırları dahilinde şu an itibariyle proje ve yatırımı

bulunmamakta” olduğu, İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 19 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirdiği görülmektedir.

Sonuç olarak İlgi a) ve c) yazılar eki;

-3370 ada 1 parsel, 3371 ada 1 parsel ve 3372 ada 1 parsele ilişkin olarak 3370 ada 1 parsel, 3372 ada 1 parselin plan onama sınırı içerisindeki kısmı ve 3370 ada ve 3372 adalar arasındaki yol alanının dini tesis alanı, 3371 ada 1 parselin kreş alanına alınması talep edilmiş olup; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 25.3.2010 gün ve B.02.1.KNT.0.19.00.00-754(3442)-3711 sayılı Şehir Planlama Müdürlüğü’ne yazısında;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 5.4.2005 tarihli protokol ile 29.8.2007 tarihli ek protokol kapsamında Atatürk Mahallesi-Emekevler 1870 ada 2 parsele ilişkin Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projesi bulunmakta olduğu, bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı,. bu bölgenin 4.8.2006 onanlı 4.11.2006 re’sen onama tarihli imar planları bulunmakta olduğu belirtilmiş olup; söz konusu teklifin Hukuk Müşavirliği’nin İlgi e) görüşü doğrultusunda, 5162 sayılı Kanun kapsamında öncelikle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca değerlendirilmesi; değerlendirmeyi müteakip yapılan plan değişikliklerinin onay için Belediyemize iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu parsellere ilişkin teklif gereği yapılmak üzere Ataşehir Belediye Başkanlığı’na iade edilmiştir.

-Atatürk Mahallesi, 3384 ada, 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ile söz konusu parsellerin Dini Tesis Alanı’na alınması talep edilmiş olup; söz konusu teklif mer’i plan koşullarına göre yönetim merkezi alanı ve sağlık tesisi alanı donatısını azaltıcı dini tesis alanı donatısını arttırıcı nitelik taşımakta olup; 3384 ada 4 parselin özel mülkiyette olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirdiği görülmektedir.

-1885 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ile söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı’na alınması talep edilmiş olup; söz konusu teklifin 14.06.2010 gün ve 2010-9448 TN:3019705 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen 1/5000 ölçekli N.İ.Planı ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.

-1890 ada 2 ve 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ile söz konusu parselin sosyo-kültürel tesis alanına alınması talep edilmiş olup; söz konusu teklif 22.08.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı’na göre dini tesis alanı ve park alanı donatısını azaltıcı sosyo-kültürel tesis alanı donatısını arttırıcı nitelik taşımaktadır ve söz konusu parsellere ilişkin olarak; Ataşehir İlçe Müftülüğü, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve ilgililerinin 22.8.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı’na yapmış oldukları itirazlar 10.1.2011 gün ve Pl: 2010-18075-18115-19088-……-19186 sayılı Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup İlgi a) ve c) yazı eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır. ” denilerek.

İlgi a) ve c) yazılar eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği teklif plan paftaları yazımız ekinde olup;

yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi f) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, 1890 ada 2 ve 3 parseller, 1885 ada 3 parsel ile 3384 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup, 1890 ada 2 ve 3 nolu parsellerde 22.08.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması, 1885 ada 3 parselde İBB Meclisi’nin 14.03.2012 tarih 481 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılması, 3384 ada 1 ve 4 nolu parsellerin ise bilgi paftasında gösterildiği şekilde dini tesis alanı ve sağlık tesisi alanı olarak düzenlenmesi ve 3384 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 2 ve 3 nolu plan notlarının iptal edilerek “Plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan dini tesis alanı ve sağlık tesis alanıdır.”, “Dini tesis alanında İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” Plan notlarının ilave edilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi , Sarıgazi 538 ada 1 sayılı parsele ilişkin 12.04.2011 tarih ve 685 sayılı meclis karar

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 1460 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İlgilisinin 24.06.2009 tarih ve 2045379 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

b) İlgilisinin.12.01.2010 tarih ve 2481225 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

c) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 24.09.2009 tarih ve 2049193-8316 sayılı görüş yazısı.

d) 07.04.2010 tarihli ve 2775634 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız.

e) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2010 tarihli ve 1629 sayılı kararı.

f) 28.09.2010 tarihli ve 3392815 sayılı yazımız.

g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 26.11.2010 tarihli ve 310.01/3528525-3581883-3318 sayılı yazısı.

h) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 13.01.2011 tarihli ve 307.99-S(029-P3/67-P1)-TN-308 sayılı yazısı.

ı) 08.02.2011 tarih ve 3853793 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız.

i) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2011 tarih ve 685 sayılı kararı.

j) 11.05.2011 tarih ve 4205189 sayılı yazımız.

k) Planlama Müdürlüğü’nün 28.09.2011 tarih ve 2011-13145-8745 sayılı yazısı.

1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı, 24.11.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15.12.2009 -1 5.01.2010 tarihleri arasında 1 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 74-77)